Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

ffurflen gais - Vale of Glamorgan

VIEWS: 6 PAGES: 1

									                            Vale of Glamorgan Council
             Learning and Development, Civic Offices, Holton Road, Barry, CF63 4RU
             Telephone 01446 709101 Fax 01446 701820

                            Cyngor Bro Morgannwg
             Dysgu a Datblygu, Swyddfeydd Dinesig, Heol Holton, Y Barri CF63 4RU
             Ffôn 01446 709101             Application for School Uniform Grant
             Cais am Grant ar gyfer Gwisg Ysgol

*You may claim a grant of £95 for school uniform:
*Cewch hawlio grant gwerth £95 ar gyfer gwisg ysgol:

*If your child attends a maintained secondary school in Wales, is eligible for Free School Meals and entering
Year 7 in the 2006/07 school year
*Os bydd eich plentyn yn mynychu ysgol uwchradd a gynhelir yng Nghymru
ac yn barod i symud i Flwyddyn 7 yn 2006/07

*If your child attends a special school, a special needs resource centre or pupil referral unit in Wales
is aged 11 at the start of the 2005/06 school year and eligible for Free School Meals
*Os bydd eich plentyn yn mynychu ysgol arbennig, canolfan adnoddau ar gyfer plant ag anghenion arbennig neu ganolfan cyfeirio
disgyblion yng Nghymru a'i fod/bod yn 11 oed ar ddechrau blwyddyn ysgol 2006/07 ac yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim

Free School Meal ID number/Rhif Adnabod ar gyfer cael Prydau Ysgol am Ddim…...…………..………………………...…...………………………..……

Name of parent to whom the cheque should be made payable/Enw'r rhiant a ddylai dderbyn y siec………...…………….……………….....……….…..

Title/Teitl……………………………………………..……………….………………………...…………………………………………………………………..

First name/Enw blaen……………………..…..……….……..…..…………………...…………………………………………………………………………

Surname /Cyfenw………………………....…………………..……..……..……….…………………………………………………………………………..

Address / Cyfeiriad…………..………………..….…….……………….…………….………..………………………………………………………………….

Postcode/Côd Post……………..……………..…………….……...…………………………………….…………………………………………………….

Tel No./Rhif Ffôn…………………….………………………..…………………………………………….……………………………………………………..

National Insurance number / Rhif Yswiriant Gwladol……………….…………………...………..…..……………….……………………………………….

Details of child transferring to Year 7 in September 2006/Manylion am y plentyn sy'n symud i Flwyddyn 7 ym Medi 2006
First name/Enw blaen………………….……………………………………..…………………………………………………………………………….
Surname/Cyfenw……..……………….……………..…………………………………………………………………………………………………….
Primary School/Ysgol Gynradd……………………..…………………….……..……………………………………………………………………………
Name of school attending in September/Enw'r ysgol y bydd y plentyn yn ei mynychu ym mis Medi………….…………...………….………………..
I confirm that the child/ren mentioned above are living with me and that my circumstances remain the same as stated on my
free school meal application.
Rwy'n cadarnhau bod y plentyn/plant uchod yn byw gyda fi ac nad yw fy amgylchiadau wedi newid er fy nghais diwethaf am
brydau ysgol am ddim
I understand that a false declaration may render me liable to prosecution.
Rwy'n deall y gallwn gael fy erlyn am wneud datganiad camarweiniol
I understand that the council may make appropriate enquiries to verify the above information.
Rwy'n deall y gallai'r cyngor wneud ymholiadau priodol er mwyn cadarnhau'r wybodaeth uchod

Signature of applicant / Llofnod yr ymgeisydd……………………………………………………………………                        Date/Dyddiad………………...
                                  FOR OFFICIAL USE
                                   Prices,
                              Goods or discounts, VAT,
                              services estimate,
                              received inventory     Order Number  Authorisation


                                 CODE            £    vat

								
To top