70 270 by xuandoi

VIEWS: 24 PAGES: 3

									70-270                           Tài liệu dành cho học viên
Lab 1:

Cài đặt Window XP tự động dùng Answer
file
Mục đích:
    - Cài đặt Window XP tự động
Trình tự:
   I. Tạo file trả lời (Answer file).
  II. Cài đặt Window XP dùng Answer file.
Cách làm:
   I. Tạo Answer file.
     1. Từ Start menu, chọn My Computer
     2. Bỏ đĩa cài đặt Window Xp vào CD-ROM
     3. Chọn ổ CD vào đường dẫn sau: Support\Tools\Deploy.cab
     4. Chạy file Setupmgr.exe
     5. Trong Windows Setup Manager Wizard, Trên trang Welcome chọn Next
     6. Trong trang New or Existing Answer, chọn Create New, chọn Next
     7. Trong Type Of Setup page chọn Unattended Setup, chọn Next
     8. Trong trang Product To Install chọn Window Unattended Installation, chọn Next
     9. Trong trang Product chọn Window XP Professional, chọn Next
     10. Trên trang User Interaction chọn Fully Automated, chọn Next
     11. Trên trang Distribution Share chọn Setup From A CD, chọn Next
     12. Trên trang License Agreement chọn I Accept The Terms Of The License
       Agreement, chọn Next
VSIC Education Corporation                           Trang 2
70-270                            Tài liệu dành cho học viên
     13. Trên trang Name and Oganization đánh tên và tổ chức (tuỳ ý) chọn Next
     14. Trên trang Display Setting chọn Next để chấp nhận mặc định, chọn Next
     15. Trên trang Time Zone, chọn (GMT+07:00) Bangkok,Hanoi, Jakarta chọn Next
     16. Trên trang Product Key đánh đúng Product Key đi kèm theo đĩa CD
     17. Trên trang Computer Name đánh tên máy tính vào (tuỳ ý)
     18. Trên trang Administrator Password chọn Next
     19. Trên trang Network Components chọn Next
     20. Trên trang WorkGroup Or Domain chọn Next để chấp nhận mặc định
     21. Trên trang Telephony chọn Next
     22. Trên trang Regional Settings chọn Next
     23. Trên trang Languages chọn Next
     24. Tiếp tục Next cho tới khi nào kết thúc thi thôi
     25. Lưu lại file Answer vừa tạo lên Desktop
     26. Trong trang Windows Setup Manager từ File menu chọn Exit
     27. Chạy file Answer vừa tạo nằm trên Desktop để kiểm tra lại các cấu hình đã nhập
       và cũng có thể sửa chữa tại giao diện này luôn.
     28. Đóng NotePad lại.
VSIC Education Corporation                            Trang 3
70-270                            Tài liệu dành cho học viên  II. Cài đặt Window XP dùng Answer file.
     1. Mở Answer file (Unattend.txt) vừa tạo, lưu lại và đổi tên thành Winnt.sif
     2. Chép Winnt.sif vào đĩa mềm (A:\)
     3. Rút đĩa mềm ra rồi khởi động lại
     * Ghi chú:
       Đây là trường hợp cài mới hoàn toàn một máy tính chưa có gì cả nên ta chép file
       trả lời vào đĩa mềm để hệ thống nhận diện File trả lời.
     4. Đưa đĩa CD cài đặt Window Xp vào CD_ROM
     5. Cho hệ thống BOOT từ CD bằng cách chỉnh thông số trong BIOS. Nếu được
       nhắc thì nhấn phím bất kỳ để vào cài đặt
     6. Đưa đĩa mềm (A:\) vào
     7. Nếu đã có những Partition rồi thì nên xoá đi bằng cách chọn nó rồi nhấn D,
       Enter, và L cho tới khi tất cả các partition đã được xoá hết và chỉ còn duy nhất
       một vùng chưa định vị (Unpartitioned)
     8. Chọn vùng chưa định vị đó rồi nhấn C
     9. Trong trang Create Partion Of Size (in MB) đánh 4000 rồi Enter
     10. Format phân vùng vừa tạo thành NTFS bằng cách chọn Format The Partition
       Using The NTFS File System
     11. Rút đĩa mềm ra vì không muốn hệ thống Boot từ đĩa A: rồi khởi động hệ thống
       lại
     12. Sau khi hệ thống Format xong phân vùng vừa chọn rồi khởi động lại
     13. Nhớ khi hệ thống đang tự động cài đặt phải chắc rằng đĩa A: đã được đưa vào Ổ.
       Đợi khoản 40 phút hoặc hơn một chút tuỳ theo cấu hình máy đang cài đặt.
     14. Đến lúc này thì ta đã hoàn toàn không can thiệp vào tiến trình cài đặt của hệ
       thống cho đến khi cài xong hệ thống sẽ tự động khởi động lại
     15. Khi khởi động xong giao diện đầu tiên bạn gặp là trang Welcome To Microsoft,
       chọn Next
     16. Nếu hệ thống đòi bạn kết nối Internet thì nhấn Skip bỏ qua
     17. Trong trang Ready To Activate Window chọn Yes, Active Windows Over The
       Internet Now, chọn Next
     18. Trên trang Ready To Register With Microsoft, chọn No, Not At This Time, chọn
       Next
     19. Trên trang Who Will Use This Computer, trong Your name text box đánh một
       tài khoản vào (Tài khoản này sẽ được sử dụng để đăng nhập hệ thống sau này)
     20. Trên trang Thank You, chọn Finish. Chúc mừng tiến trình cài đặt đã hoàn tất.
VSIC Education Corporation                             Trang 4

								
To top