Styrets beretning by suchenfz

VIEWS: 190 PAGES: 48

									                      Styrets beretning
                      _________________

Forsikringsklagekontoret bistår forsikringskunder med    dvs. at nemnda avga 478 uttalelser mot 511 uttalelser i
gratis juridisk bistand i klagesaker. Virksomheten er    2003.
basert på en avtale1 mellom FNH, Forbrukerrådet og
NHO. Kontoret ligger i Oslo og det forutsettes fortsatt   Avkortningsnemnda behandlet 70 saker i 2004 mot 98 i
drift.                            2003. Sakene blir behandlet i nemnda når partenes frist
                               for bemerkninger er utløpt.
Styret
Kontorets styre har i 2004 hatt 6 møter og behandlet     Internasjonalt
50 saker. I mars hadde styret et heldagsmøte med en     Hvert år avholdes nordiske møter mellom klage-
nærmere gjennomgang av alle sider ved driften. I 2003    kontorene med utveksling av erfaringer og diskusjon av
hadde styret 7 møter og behandlet 54 saker. De mest     aktuelle temaer. I 2004 ble møtet holdt i Sverige, med
omfattende sakene i 2004 har vært kontorets         kontraheringsplikt som et av flere temaer.
organisering og hvordan en omlegging kan styrke
effektiviteten. Styret har også nøye fulgt utviklingen når  Kontoret deltar i FIN-NET,2 men har få ”grensesaker”
det gjelder nemnduttalelser som ikke aksepteres av      ved kontoret, dvs. saker hvor forsikringstaker og
forsikringsselskapene og konstaterer at de tiltak som er   selskap er i ulike land og det kan være spørsmål om
iverksatt synes å ha virket slik at flere uttalelser nå   hvilket lovregime eller klageinstans saken hører inn
legges til grunn ved oppgjøret.               under. ”Grensesakene” ved FKK er fortrinnsvis fra
                               nordmenn bosatt i utlandet med forsikring i Norge.
Administrasjon og personal
Kontoret har i 2004 hatt 33 ansatte fordelt på 21      Virksomheten i 2005
jurister og 12 kontorfunksjonærer. Kjønnsfordelingen     Også i det kommende året vil den høyest prioriterte
var 21 kvinner og 12 menn. Ledelsen besto av to       oppgaven være å redusere svartiden i den daglige
kvinner og en mann.                     saksbehandlingen og i nemndsakene.

Lønnsforholdene ved kontoret følger ansiennitet og      I tillegg planlegges en informasjonsrunde ut i distrik-
kvalifikasjoner uavhengig av kjønn.             tene som utsettes fra høsten 2004. Det er svært lenge
                               siden sist og tiltaket vil omfatte besøk ved de lokale
Sykefraværet har økt fra 1,9 % i 2003 til 2,7 % i 2004.   forbrukerråd og selskapenes regionkontor.
Økningen skyldes sykefravær på mer enn en måned for
fem ansatte. Fire av disse er tilbake i fult arbeid. Det
har ikke vært noen skader eller ulykker på                   Oslo, 8. februar 2005
arbeidsplassen i 2004 og arbeidsmiljøet er godt.
Kontoret er IA-bedrift.
                               Henning Østrem         Øyvind Flatner
Virksomheten ved kontoret påvirker ikke det ytre miljø.   styreleder

Økonomi
Finansieringsordningen fungerer tilfredsstillende og gir   Jan R. Clausen         Terje Sørensen
kontoret det nødvendige økonomiske grunnlag for
fortsatt drift i 2005.
Oppgaver - saksbehandling
Kontoret mottok totalt 13.810 henvendelser i 2004, mot    Ole A. Lie           Egil A. Lund
nærmere 14.500 foregående år. De skriftlige sakene
utgjorde 4.826, mot 4.771 i 2003. For nye telefon-
henvendelser er det en nedgang på 7,3 % fra ca 9.600
til 8.900.

Ved årsskiftet er gjennomsnittlig svartid for skriftlige
saker på ca 2,4 måneder, dvs. omtrent som ved
utgangen av 2003.
Oppgaver - nemndene
Forsikringsskadenemnda er forelagt 498 saker i 2004
mot 536 i 2003. 20 saker ble trukket før nemndas møte,


1 Avtalen er inntatt på side 40-42.             2 se eget innlegg på side 38
         Error! Use the Home tab to apply Overskrift 1 to the text that you want to appear here.


                      Regnskap 2004
i hele 1000 kr
              noter   regnskap budsjett    regnskap regnskap
                    2004   2004      2003   2002
Inntekter
tilskudd                 22.644   22.915   21.616     19.616
nemndsab.                  222     285     285      312
sum                    22.865   23.200   21.901     19.928

Utgifter
lønnskostnader       1, 2, 7    15.273   15.709   14.534     13.307
annen driftskostnad      3      5.355    5.651    6.059     5.587
avskrivninger         6       682      0     458       25
sum                    21.310   21.360   21.052     18.919

Driftsresultat               1.555           849     1.008
Netto finansposter              183           591      707
Årsresultat                1.738          1.441     1.715

Eiendeler
driftsløsøre, inventar     6      1.404          1.613      812
debitorer           8     22.364         23.019     21.432
forskudd lønn                 0            0       0
bank mv                  8.023          6.260     5.368
sum                    31.792         30.892     27.613

Egenkapital og gjeld
opptjent egenkapital      4      6.556          4.818     3.377

leverandørgjeld                97           215      250
skyldig off. avgifter           1.515          1.426      583
betalte tilskudd        8     22.410         22.928     23.403
annen kortsiktig gjeld           1.213          1.505

sum                    25.235         26.075     24.235

Sum egenkap./gjeld            31.791         30.892     27.613


Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser. Det er
utarbeidet etter norske regnskapsstandarder.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie og bruk
er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal
tilbakebetales innen et år fra etableringstidspunktet er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved
klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å
være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives etter en fornuftig avskrivings-
plan. Omløpsmidler er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Langsiktig og kortsiktig
gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet, og skrives ikke opp eller ned til virkelig verdi
som følge av renteendring.

Varige driftsmidler er vurdert til historisk kostpris etter fradrag for avskrivinger. Avskrivingene er beregnet
på grunnlag av kostpris og lineært over antatt økonomisk levetid.

Fordringer. Kundefordringer er ført opp etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap er gjort
på grunnlag av individuell vurdering av fordringene. I tillegg er det foretatt en generell avsetning for å dekke
tapsrisiko som ikke var kjent på vurderingstidspunktet.

Andre fordringer er ført opp til pålydende.


                             2
         Error! Use the Home tab to apply Overskrift 1 to the text that you want to appear here.


            Noter til regnskapet 31. desember 2004:
1  Antall ansatte
Selskapet har i regnskapsåret hatt gjennomsnittlig 32 ansatte.

2  Ytelser til ledende personell m.v.
Det er ikke utbetalt styrehonorar i 2004. Lønn og andre trekkpliktige ytelser til daglig leder var kr 616.245.

3  Honorar til revisor
Det er kostnadsført honorar til revisor på kr 34.898, herav for annen bistand kr 9.667.

4   Spesifikasjon av fri egenkapital
Fri egenkapital 1.1.2004                4.817.823
Årets overskudd                    1.738.353
Fri egen kapital pr. 31.12.2004            6.556.176

6  Spesifikasjon av varige driftsmidler
                       Program-     Kontor-    Andre
                       vare mv     maskiner    driftsmidler  Sum
   Kostpris 1.1.2004             1.224.612    192.720    679.644     2.096.976
   Anskaffet i året              84.684    133.403    254.830      472.917
   Avgang i året                                        0
   Kostpris pr 31.12.2004          1.309.296    326.123    934.474     2.569.893

   Akkumulert avskr. tidligere år       409.980     50.857     22.655     483.492
   Årets avskriving              416.675     96.481    168.870     682.026
   Akkumulerte avskrivinger 31.12.2004    826.655    147.338    191.525     1.165.518

   Bokført verdi 31.12.2004          482.640    178.785    742.949    1.404.375

   Avskrivingssatser             3 år      3 år      5 år


7  Lønnskostnader
                        2004             2003
   Lønninger                 11.618.503          11.108.329
   Folketrygd                 1.909.166           1.827.401
   Pensjonspremie                959.567            590.336
   Forsikringer personalet            340.340            292.477
   Annen personalkostnad             445.244            371.310
   Sum                    15.272.820           14.189.

8  Kundefordringer og kortsiktig gjeld
   Det er fakturert kr 22.410.000 i tilskudd som gjelder 2005. Dette er bokført som kortsiktig
   gjeld.


                       Oslo, 8. februar 2005    Henning Østrem         Øyvind Flatner         Terje Sørensen
     styreleder     Egil A. Lund         Jan R. Clausen         Ole Asbjørn Lie
                             3
         Error! Use the Home tab to apply Overskrift 1 to the text that you want to appear here.


                         Innhold
                         _______

Hvor ikke annen forfatter er angitt er innleggene utarbeidet av kontorets leder. De synspunkter som
fremkommer er basert på personlige erfaringer og er ikke bearbeidet eller forelagt styret for godkjennelse.
                                               side

Med en mer effektiv organisasjon                               5

Nemnd- og styremedlemmer, samt ansatte ved FKK 2004                      6

Avkortningsnemnda i 2004                                    7

Forsikringsskadenemnda i 2004                                 9

Utvikling i nemndene 1995-2004                                12

Resultat i nemndene og de ikke aksepterte uttalelser                     13

Skriftlige saker mottatt i 2004                                14

Utvikling i klagesaker 1995-2004                               18

Skriftlige saker avsluttet i 2004                               19

Tvistebeløp og resultat                                    23

Mekling ved FKK                                        24

Bedre forbrukervern – for hvem?                                26

Kontraheringsnektelser v/adv.flm. Jørgen Urbye                        27

Dekkes selvmord under en ulykkesforsikring?                          28

Eierskifteforsikring – forsikringsavtalen v/advokat Bendik Kværnø               30

Konsumenternas Försäkringsbyrå, Finland, v/adv.flm Silje G Andersen              33

The Financial Ombudsman Service i London v/adv.flm. Gunnar E. Børjesson            36

Nytt fra Brussel v/adv.flm. Kristin Mørkedal                         38

Sagt om og til FKK                                      39

Avtale om FKK og nemndene av 28.2.2001                            40

Summary in English                                      43

Statistics                                          45
Sommaire en Français v/adv.flm. Kristin Mørkedal                       47
                            4
           Error! Use the Home tab to apply Overskrift 1 to the text that you want to appear here.


                 Med en mer effektiv organisasjon
                  ________________________
Ny organisasjon
                                Tillegget for nemndsaker var kr 2.500, også for 2005.
I løpet av 2004 er kontoret blitt organisert i 3
avdelinger med hovedansvar for administrasjon,         Uttalelsene legges ut på nett
saksbehandling og nemndbehandling. Ved utgangen av       Fra ca februar 2005 vil uttalelser fra nemndene bli
2004 er Randi Myrvang ansatt en ny leder for          publisert på Internett via kontorets hjemmeside med
administrasjonsavdelingen. Samtidig tiltrer Ivar Rytter     adresse www.forsikringsklagekontoret.no. Tilgangen er
som leder av saksbehandlingsavdelingen og Mette         gratis og tilgjengelig for alle og håpet er at uttalelsene
Skolmli som leder av nemndavdelingen.              da blir mer kjent enn i dag. Samtidig avsluttes
                                hefteutgivelse i form av den abonnementsordningen
Omleggingen har vært en lang prosess, hvor styret og      som startet fra 1998. Antallet abonnenter har vært
de ansatte hver på sin måte har bidratt med gode        stadig synkende og nådde aldri det antall abonnenter
innspill som gir godt håp om en bedre utnyttelse av den     som skulle til for at utgivelsen skulle bære seg
enkeltes ressurser i 2005.                   økonomisk.
Svartid og behandlingstid
                                Samtidig blir kontorets hjemmeside fornyet og vil bli
Helt siden 1996 har kontoret strevet med økende
                                oppgradert med aktuelt stoff fra nemndene og
restanser og for lang behandlingstid. I årsberetningen er
                                virksomheten for øvrig.
det hvert år lovet at ting går den rette veien, uten at
målene har blitt oppnådd. De siste årene har kontoret      Kontorets medarbeidere
først fått oppgradert dataverktøyene, deretter økt       Ved kontoret er det mange medarbeidere med en
bemanningen og i 2003 flyttet kontoret til bedre og mer     fartstid på over 10 år, flere har vært her i både 15 og 20
hensiktsmessige lokaler. Nå legges den siste brikken      år. Samtidig vil det alltid være en viss utskifting, særlig
som bør løse problemet på plass; en ny organisasjon       blant juristene hvor 2-3 slutter hvert år og blir erstattet
som bedre kan fokusere på effektiviteten i det faglige     av nye. Felles for dem alle er at de trives med
arbeidet. Ved årsskiftet er det færre restanser (saker     arbeidsoppgavene; det er givende å arbeide for
med svartid over 2 måneder) enn på svært lang tid,       personer som trenger hjelp i en vanskelig situasjon hvor
samtidig som bemanningen er bedre enn noen gang         man ikke har fått det forventede oppgjør fra
tidligere. Muligheten for å nå målet i 2005 skulle altså    forsikringsselskapet etter en større eller mindre
være der, men forutsetningen er uendret saksmengde og      skadehendelse. De fleste som tar kontakt er vennlige og
stabil bemanning.                        takknemlige over å finne en institusjon som kan tilby
                                hjelp. Men ofte er de i behov også av en tålmodig lytter
Finansiering av kontoret
                                ved siden av å gi og få nødvendig informasjon i
Fra og med 1998 finansieres kontorets virksomhet ved
                                saksbehandlingen.
tre typer tilskudd fra ”brukerne”. Ordningen er nedfelt i
avtalens § 33 hvor man ser at hvert selskap belastes et     Det kommer svært sjelden klager på medarbeiderne fra
klagegebyr for hver skriftlig henvendelse kontoret       brukerne og selskapene. Det er derfor med en viss
mottar i perioden fra 1.8-31.7 før styrets budsjett-      stolthet ledelsen vil takke hver og en for innsatsen i
behandling i oktober måned. For nemndsaker betales et      2004, hvor noen måtte ta ekstra tak med administrative
tillegg for de uttalelser som er avgitt i samme periode.    oppgaver og noen pga. flere lange sykefravær. Håpet er
Videre betaler alle selskap og/eller andre institusjoner    at innsatsen i 2005 blir minst like entusiastisk og enda
tilsluttet ordningen en fast årsavgift.             mer effektiv i den nye organisasjonen.
For 2004 var årsavgift for alle satt til kr 1.000, som
inkluderte  et  abonnement    på   hefter  med
nemnduttalelser. For 2005 bortfaller abonnements-        Elisabeth Berthelsen,
ordningen, men årsavgiften er fortsatt på kr 1.000.       adm. dir.
Klagegebyr for selskapene pr. skriftlig sak mottatt i
perioden er differensiert i forhold til sakenes
ressursbruk/kompleksitet. Satsene for 2004 var
kr 2.300, kr 4.500 og kr 6.700. Den høyeste satsen
gjelder for person- og ansvarsforsikring, den laveste for
reiseforsikring, bilkollisjoner og diverse forsikringer.
Mellomsatsen (kr. 4.500) gjelder for alle andre saker.
Satsene er de samme for 2005.


3 Avtalen er tatt inn på side 40-42.

                              5
           Error! Use the Home tab to apply Overskrift 1 to the text that you want to appear here.


     Nemnd- og styremedlemmer, ansatte ved FKK 2004
   ______________________________________________________
Nemndenes og styrets sammensetning og oppgaver er
nærmere beskrevet i Avtalen om FKK og nemndene4.       Styret
                                Henning Østrem, SpareBank 1 (styreleder)
Forsikringsskadenemnda - skade                 Øyvind Flatner, FNH
Formann: Lagmann Hans Petter Lundgaard             Jan R. Clausen, NHO
Varaformann: Tingrettsdommer Claus Brynildsen          Terje Sørensen, Forbrukerrådet
Medlemmer:                           Ole Asbjørn Lie, Forbrukerrådet
  Bjørn Engstrøm, SpareBank 1                 Egil A. Lund, Gjensidige NOR
  Per-Kåre Herredsvela, Gjensidige NOR           Varamedlemmer:
  Paal Bjønness, Forbrukerrådet                Helene Falch, Forbrukerrådet
  Helga Skofteland, Forbrukerrådet               Magne Olsen, NHO
  Håvard K. Sandnes, NHO                    Torgeir Høverstad, Storebrand
  Torild M. Brende, HSH                    Olav Vannebo, FNH
Varamedlemmer:
  Lars Oskar Fritzø, Jernbanepersonalet           Ansatte ved FKK
  Kjetil Norseth, Vesta                   Adm. dir.: advokat Elisabeth Berthelsen
  Wenche Undli, If                     Juridisk dir.: advokat Ivar Rytter
  Jon A. Lange, Forbrukerrådet               Personalsjef: advokat Mette Skolmli
  Benedicte Bergseng Mælan, Forbrukerrådet         Advokat Jon E. Martinsen
  Adeleid Haugen, Forbruikerrådet              Advokat Arne Gløer Hoel
  Magne Olsen, NHO                     Advokat Thor Arne H. Ljøsterød – sluttet 1.8
  Cathrine M. Faaberg/Bernt J. Stray, HSH          Advokat Helge Mykland
  Mia Ebeltoft, FNH                     Advokat Line Sørensen – permisjon fra 1.9.
                               Advokat Bendik Kværnø – permisjon fra 1.4-1.11
Forsikringsskadenemnda - person               Advokatfullmektiger:
Formann: Amanuensis Trygve Bergsåker               Øivind Bjerknes
Varaformann: Tingrettsdommer Claus Brynildsen          Lotta Bjørknes – permisjon til 1.3
Medlemmer:                            Jørgen Urbye
  Rolf Thorsby, Gjensidige NOR                 Eli-Anne Kolberg
  Truls Nygård, If                       Hilde Hammerstad
  Tom Ødegård, Storebrand til 1.7.               Claus Listerud
  Jon A. Lange, Forbrukerrådet                 Gunnar E. Børjesson
  Jens Thomas Thommesen, Forbrukerombudet            Silje G Andersen
Varamedlemmer:                          Hanne Kvalshaug
  Rune Telle, Vital                       Kristin Mørkedal
  Eli Cathrine Johansen, Storebrand               Hilde K. Nordstrand
  Monica de Jonge, Vesta                    Håkon Hommerstad-Tveit – fra 1.8
  Mette Knutsen, FNH                    Sekretærer og assistenter:
  Paal Bjønness, Forbrukerrådet                 Aud Mikalsen
  Bente Øverli, Forbrukerombudet                Anne Marie Kristensen
                                 Tone Enerly
                                 Marianne Berg Sandvold
Avkortningsnemnda                        Kjersti Nilsen
Formann: Professor dr. juris. Trine Lise Wilhelmsen       Hege Karlsrud
Varaformann: Tingrettdommer Claus Brynildsen           Eva Richter
Medlemmer:                            Marit Carlsen
  Benedicte Bergseng Mælan, Forbrukerrådet           Inger Lise Bollom
  Jan Lundberg, Vesta                      Rasika Perera
  Torild M. Brende, HSH                     Jon Anders Walstad
Varamedlemmer:                        Ekstrahjelp og vikarer:
  Bjørn Trøhaugen, SpareBank 1                 Einar Bratteng – student – sluttet 1.6
  Cathrine Faaberg/Alexander Heiberg, HSH            Tom Berger Trondsen – student
  Paal Bjønness, Forbrukerrådet                 Camilla Mordt, adv.flm fra 1.6
  Nils Peter Brahde, FNH                    Kari-Anne Klouman, adv. flm. fra 1.8

4 Avtalen er inntatt på side 40-42.

                            6
             Error! Use the Home tab to apply Overskrift 1 to the text that you want to appear here.                Avkortningsnemnda (AKN) i 2004
                __________________________________

I 2004 ble 70 saker ferdigstilt for nemnda mot 98 i
2003. Av disse ble 6 saker trukket før nemndas
                                     Forsikringstype 1999-2004
behandling, slik at AKN avga 64 uttalelser mot 88 i            forsikring   1999  2000  2001  2002   2003   2004
fjor. Ved årsskiftet er 10 saker behandlet av nemnda,           kombinert    13   24   43   57    30    14
men uttalelsene er ikke endelige. Det er ingen restanser         bil/bilansvar  25   25   30   53    29    25
i nemndas behandling, men saksbehandlingen før              reise(gods)    9   15   17   41    24    8
                                     ulykke      3   7   7   10    8    16
redegjørelse skrives kan fortsatt være for lang. Avgitte         yrkesskade    0   0   1    0    2    0
uttalelser er ut. 2123-2187.                       mobiltelefon   1   3   3    1    0    0
                                     båt        0   3   5    4    2    6
                                     eierskifte    0   1   1    1    0    0
Saksmengde 1998-2004                           øvrige      2   3   4    1    3    1
år     1998  1999   2000  2001   2002   2003   2004    sum       53   81   111   168   98    70
antall    101  53    81   111   168   98    70

Vi har sett etter en forklaring på at antallet saker er gått       Næringssaker
så markert ned fra 2002 til 2003. Denne gangen ligger           7 saker (10 %) gjaldt næringsdrivende mot 13 % i
ikke forklaringen i sekretariatets ferdigstilling av           2003. Av disse gjaldt 3 kombinerte forsikringer, 3
redegjørelser og vi har derfor sett nærmere på antallet          gjaldt bil og 1 gjaldt båt.
mottatt klagesaker vedr. avkortning, regress og
                                     Nemnda var enig i selskapets reaksjon i 1 av
hvorledes disse er løst de siste årene.
                                     næringssakene og fant reaksjonen for streng i 1 sak. I 3
                                     saker ga nemnda klager medhold i ingen avkortning
Avkortningssaker 2000-2004                        eller regress. 2 saker ble trukket av selskapet før
år       2000  2001  2002    2003   2004          nemndas behandling. Det vil si at behandlingen førte til
nye       473   402   426    245   275
avsluttet    384   438   411    415   359
                                     et bedre resultat for klager i totalt 6 saker (86 %).

Antallet nye saker er noe høyere i 2004 i forhold til           Forsikringstype og resultat – 64 uttalelser
2003. Antallet avsluttede saker nådde en topp i 2001           En uttalelser er avgitt under dissens, flertallet ga klager
totalt sett, men for så vidt gjelder saker som ble            medhold. (ut. 2083)
avsluttet i nemnda var toppåret 2002.
                                     forsikring   enig med  redusert  ingen     avvist
                                              selsk   avk.    avk.
Resultat avsluttede avkortningssaker 2004                 bilansvar      4     4     0       0
Her ser vi på hvordan de 358 avkortningssakene som            bilkasko      6     0     10       0
                                     kombinert      1     8     4       1
ble avsluttet i 2004 ble løst og med hvilket resultat.          reise(gods)     3     2     1       0
                                     ulykke       7     5     2       0
løst i favør av    AKN  FKK  alle   i%   % i 2003       båt         3     0     2       0
klager         39  166  205   57,3    61         diverse       0     0     1       0
selskap        30  88  118   33,0    31         sum 2004      24     19     20       1
uvisst         0  26  26    7,3    5,8         i % 2004     37,5    29,7    31,3      1,6
avvist         1  8   9    2,5    2,4         i % 2003     22,7    28,4    42,0      6,8
sum          70  288  358   100,1   100         i % 2002     26,1    25,5    43,8      4,6
                                     i % 2001     37,4    29,0    30,8      2,8
Som det fremgår løses sakene i favør klager i et
betydelig omfang. Det er derfor noe overraskende at            Legger man sammen de uttalelser som førte til et for
antallet nye saker går ned, siden det her er et tydelig          klager bedre resultat utgjør dette 39 saker eller 60,9 %.
potensiale for klager å få endret en avgjørelse i sin           Behandlingstid i AKN
favør.                                  Gjennomsnittlig behandlingstid for de 64 saker som ble
                                     forberedt/behandlet i AKN i 2004 var på 20,1 måneder,
AKN saker i 2004                             med variasjoner fra 4 mnd. til 51 mnd.
Når det gjelder saker nemnda behandlet i 2004 har det
skjedd en markert endring. Antallet reisegodssaker går          Der vil alltid være noen saker som tar uforholdsmessig
ned, mens antallet ulykkessaker økte. Det totale antallet         lang tid. Nemnda kan f.eks. ikke behandle saken før en
saker var svært lavt i 2004, noe som delvis skyldes at          eventuell politietterforsking er avsluttet. Det hender at
saker fra nemndas desembermøter ikke ble ferdige før           saken kommer inn før slik etterforsking er avsluttet og
årsskiftet.                                da kan saken bli liggende ganske lenge i påvente av det
                                     strafferettslige resultatet.

                                   7
          Error! Use the Home tab to apply Overskrift 1 to the text that you want to appear here.

                                I forhold til 2002 er den mest synlige endringen at
år       1999  2000  2001  2002  2003  2004     nemnda i 2002 behandlet 10 saker med tvistebeløp over
gj.sn. i mnd  16,4  15,2  18,1  17,4  17,4  20,1
                                kr 500.000, mens man i 2003 ikke behandlet saker med
Diagrammet nedenfor viser året for nemndbehandling       så høye tvistebeløp. Det var noen flere saker med
(loddrett) og det år klagen kom til FKK (vannrett).       ukjent skadebeløp – det vil helst dreie seg om
Siste rad viser antall saker nemnda behandlet det        personskader hvor erstatningen ikke er beregnet.
enkelte år. I siste kolonne vises hvor mange av det
enkelte års saker, som totalt er avsluttet i AKN. Saker
som er behandlet samme år de kom inn, er uthevet i       beløp          antall    i%     2003 i %
oversikten:                           ukjent          14     20,0     11,2
                                under kr 10.000     13     18,6     20,4
                                kr 10.000-25.000     9     12,9     17,3
     b e h a n d l i n g s å r               kr 25.000-50.000     10     14,3     19,4
                                kr 50.000-100.000     8     11,4     15,3
år    1999 2000 2001 2002 2003 2004       sum
                                kr 100.000-200.000    10     14,3      8,2
1999    4  54  45  7  0  0       110
                                kr 200.000-500.000    4     5,7      8,2
2000      5  54  72  4  1       136
                                over kr 500.000      2     2,9      0
2001         6  73  40  4       123
                                sum           70     100,1     100
2002           16  49  29        94
2003              5  31        36
2004                5
i AKN   53  81  111 168 98  70       581     Ikke aksepterte uttalelser 2004
                                For 4 (13 i 2003) uttalelser er det registrert tilbake-
Ved årsskiftet var 15 saker klare for eller under        meldinger om at selskapet ikke aksepterer nemndas
nemndbehandling i sekretariatet, mot 19 ved årsskiftet     syn. I to av sakene har selskapet likevel valgt å utbetale
2003/2004.                           i samsvar med nemndas syn. I forhold til de 39
                                uttalelsene hvor klager fikk helt eller delvis medhold er
                                det altså kun to eller 5,1 % som ikke er etterfulgt.

Tvistebeløp                           Ikke aksepterte 13.1.04
                                ut. nr
Tvistebeløpet i AKN-sakene er selskapets reaksjon i
                                2150   E  ikke akseptert av Vesta
form av avkortning i erstatningen eller regresskrav. I de    2157   E  ikke akseptert av Vesta
fleste sakene er beløpet opplyst, men i 14 saker er ikke    2162   E  ikke akseptert av Vesta, men erstattet
skaden taksert eller vurdert og reaksjonen målt i kroner    2171   E  ikke akseptert av Vesta, men erstattet
er da også ukjent.
                              8
            Error! Use the Home tab to apply Overskrift 1 to the text that you want to appear here.


              Forsikringsskadenemnda (FSN) i 2004
               __________________________________

Antallet saker til FSN i 2004 er 498 saker mot 537 i
2003. 20 saker (26 i 2003) ble trukket før nemndas                  2002   % i 02   2003   % i 2003   2004   % i 2004
behandling, slik at nemnda avga 478 (511 i 2003)           person     171   36,5    200    37,2    188     37,8
uttalelser fra ut. 5000-5477.                     forbruker   253   54,0    296    55,1    280     56,2
                                   næring     44    9,4     41    7,6     30     6,0
Forsikringstyper 1999-2004                      sum      468   99,9    537    100    498     100
forsikring   år 99 år 00 år 01    år 02  år 03  år 04
eierskifte    0    9    15   26    58   90
kombinert    54    38    64   109   132   80     Behandlingstid i FSN
liv       70    64    91   83    85   76     Behandlingstiden ved FKK før saken forelegges FSN er
bil       23    30    51   57    38   60
yrkesskade    16    25    47   40    65   54     fortsatt for lang. Tiden regnes fra saken mottas ved
ulykke      24    30    40   31    38   38     FKK og til nemndas uttalelse avgis. Gjennomsnittstiden
rettshjelp    9    17    18   29    33   33     går nå noe ned:
reise      21    19    12   33    30   27
ansvar      7    12    13   22    28   23     år          1999  2000   2001  2002   2003  2004
båt*                14   9    6    8     gj.sn. i mnd     19,2  22,1   21,6  21,2   20,0  19,4
sykdom*                  6    2    5
andre       6    22    21   23    20    4
lån*                        2    0     Det er fortsatt langt frem til en akseptabel behandlings-
sum       230   266   386  468    537   498    tid. Bare 63 saker (ca 13 %) ble behandlet i nemnda
* inne i gruppen ”andre” tidligere år.                innen ett år etter at saken kom til FKK. Lengst
Resultat av behandlingen                       behandlingstid hadde 4 saker mottatt i år 2000, mens
Resultatet av behandlingen i FSN førte til et bedre          kun 17 saker mottatt i 2004 ble nemndbehandlet samme
resultat for klager i 234 saker, hvilket utgjør 43,7 % av       året.
sakene og 47,8 % hvis de 46 sakene som ble avvist
holdes utenfor.                            Diagrammet nedenfor viser behandlingsår (loddrett) og
                                   innkomstår (vannrett). Siste rad (sum) viser antall saker
20 saker er trukket før nemndas behandling, men etter         nemnda behandlet det enkelte år. Siste kolonne viser
at redegjørelse er sendt partene. 17 av disse er trukket       hvor mange av det enkelte års saker som totalt er
av selskapet ved utbetaling i samsvar med klagers krav        avsluttet i FSN. Saker som ble behandlet samme år de
og tre saker er trukket av klager. Disse sakene er tatt        kom inn, er uthevet i oversikten.
med ved beregning av resultatet.
                                       b e h a      n d l i n     g s å r
12 saker var oppe til annen gangs behandling (tillegg).          1999 2000      2001 2002     2003 2004   sum
                                   1998 96  102      39  7      1      272
Også disse sakene er medtatt i resultatoversikten. Det er       1999  5  108      177 52      12      354
nærmere redegjort for disse sakene i eget avsnitt på         2000    7       151 220     60  4    442
side 11.                               2001           10  180     225 41    456
                                   2002              8      227 215   450
Medholdsandelen for klager varierer fra 60 % i            2003                    11  221   232
                                   2004                       17    17
sykesaker til 31 % i ulykke.                     sum  233 266      386   468    537 498   2388
forsikring   klager  selskap  medhold    avvist  2003
sykdom      3     2    60,0      0   100     Det ser nå ut til at kontoret er ferdige med saker fra før
reise      14     11   56,0      2   64,0    2002, hvilket bør gi håp om noe kortere behandlingstid
liv       39     37   51,3      0   43,9
                                   for fremtiden.
eierskifte    44     43   50,6      3   48,1
bil       25     25   50,0     10   57,1    Tvistebeløp
yrkesskade    25     26   49,0      3   48,4
kombinert    34     40   46,0      6   47,1    Det er ingen begrensninger i nemndas mandat når det
ansvar      8     11   42,1      4   42,3    gjelder beløpet saken gjelder, verken i form av en nedre
båt        3     5    37,5      0   50,0    eller en øvre grense. Heller ikke er det noen betingelse
rettshjelp    11     21   34,4      1   53,1
                                   at beløpet er kjent når saken bringes inn for nemnda. I
andre       1     2    33,3      1   58,8
ulykke      11     24   31,4      3   36,1    rettshjelpsaker er det for eksempel ofte uklart hvor
sum       218    247   46,9     33   47,8    store utgiftene vil bli, og i personsaker kan invaliditeten
% i 2004    43,8   49,6          6,6         være uavklart når selskapet avslår dekning. Kontoret
% 2003     43,8   47,7          8,6
% 2002     48,3   44,0          7,7
                                   ber alltid partene angi tvistebeløpet når redegjørelsen
                                   utarbeides.
Næringssaker
Antallet næringssaker går stadig nedover, både i antall        Sammenholdt med de skriftlige klagesakene ved
og prosentandel. Fordeling mellom person- og             kontoret og med AKN-sakene, ligger tvistebeløpene for
skadesaker er omtrent som i 2003:                   saker i FSN i gjennomsnitt noe høyere. Her er også en

                                 9
           Error! Use the Home tab to apply Overskrift 1 to the text that you want to appear here.

sammenheng med at FSN behandler en stor andel           5323    E  ikke akseptert av Tennant
personsaker, hvor tvistebeløpet gjennomgående er         5346    E  ikke akseptert av ACE
                                 5366*   E  ikke akseptert av Lloyd
høyere enn i skadesakene.5                    5381    E  ikke akseptert av ACE
                                 5390*   E  ikke akseptert av Statens Pensjonskasse
beløp         antall  i%   antall 03  03 i %     5406    E  ikke akseptert av Vital Skade
ukjent         143   28,7   136    25,3     5403    E  ikke akseptert av ACE
under kr 10.000     43   8,6   71    13,2     5466    E  ikke akseptert av ACE
kr 10.000-25.000     44   8,8   46    8,6
kr 25.000-50.000     59   11,8   62    11,5
kr 50.000-100.000    67   13,5   72    13,4     Sakene følges opp av kontoret. Dels vil vi følge med i
kr 100.000-200.000    57   11,4   60    11,2     hva som skjer videre i saken og dels forsøker vi å bidra
kr 200.000-500.000    49   9,8   60    11,2     til en løsning utenfor domstolene. Situasjonen
over kr 500.000     36   7,2   30    5,6
sum           498       537           pr. 24.1.05 er at 36 saker (18 %) står som fortsatt ikke
                                 akseptert, 9 saker (4,5 %) er under videre oppfølging
                                 og 18 saker (9 %) er løst enten ved at nemndas syn er
Ikke aksepterte uttalelser i 2004                 lagt til grunn eller ved at saken er forlikt i etterkant av
Bildet av uttalelser som ikke aksepteres av en av         selskapets melding om at uttalelsen ikke aksepteres. I
partene – i hovedsak selskapet – er ganske uoversiktlig.     ytterligere 7 saker er nemndas syn ikke lagt til
Den første gruppen er uttalelser selskapet ikke vil legge     grunn/akseptert på litt varierende grunnlag.
til grunn ved oppgjøret og hvor altså klager ikke når
frem til et bedre resultat til tross for medhold i nemnda.    Bildet er ikke statisk, det endres etter hvert som det
Denne gruppen utgjør pr 24.1.05 totalt 36 saker eller       kommer nye tilbakemeldinger eller sakene legges frem
18 % av de 200 uttalelser hvor klager fikk medhold i       for nemnda en gang til. Ny behandling i nemnda kan
nemnda.                              dog bare påregnes dersom partene fremkommer med
                                 nye opplysninger, som endrer grunnlaget for nemndas
Ikke akseptert eller fulgt av selskapet              vurdering.
Tallet kan bli lavere i tiden fremover ved at sakene
forlikes enten i samsvar med nemndas syn eller på en       Ikke akseptert av selskapet – usikkert utfall
annen måte som gjør at klager får en bedre løsning enn      I de 9 sakene nedenfor er det pr. 24.1.05 usikkert hva
før nemndas behandling..6 I flere saker har selskapet       som vil bli det endelige utfallet. Forskjellen i forhold til
sagt seg villig til å dekke klagers rettshjelputgifter –     foregående liste er at en eller begge parter i disse
eller egenandel under rettshjelpforsikringen – i første      sakene har tatt ”et skritt videre” for å komme frem til
instans. Dette er en av anbefalingene i vedtatt          en løsning.
bransjenorm.
                                 I 2 saker er det bedt om ny behandling i nemnda og i
ut       merknad                      5 saker har selskapet saken oppe til ny intern
5014*   D  ikke akseptert av Storebrand            vurdering/forhandlinger. To saker er på vei til domstol.
5033    E  ikke akseptert av ACE
5038*   D  ikke akseptert av Storebrand            ut       merknad
5041*   E  ikke akseptert av if                5055*   E  ikke akseptert av Vesta, utredes videre
5042*   E  ikke akseptert av Vesta              5075*   D  ikke akseptert av Vesta, søksmål innledet
5052*   D  ikke akseptert av Storebrand            5093*   D  ikke akseptert av Vital, søksmål innledet
5094*   E  ikke akseptert av Oslo               5185*   E  ikke akseptert av Gjensidige NOR, forhandler
5104    E  ikke akseptert av Vesta              5222    E  ikke akseptert av ACE, forhandles
5108*   E  ikke akseptert av Gjensidige NOR          5256    E  ikke akseptert av ACE – tilleggsuttalelse?
5110*   E  ikke akseptert av if                5318    E  ikke akseptert av if – tilleggsuttalelse?
5132*   E  ikke akseptert av Vesta              5321    E  ikke akseptert av ACE – forhandler
5140    E  ikke akseptert av Tennant             5404    E  ikke akseptert av ACE – forhandler
5141    E  ikke akseptert av Gerling
5148*   D  ikke akseptert av Vital              Selskapet er uenig, men følger nemnda
5166*   D  ikke akseptert av Vital
                                 I de 18 sakene nedenfor har selskapet varslet at det ikke
5168*   E  ikke akseptert av Oslo
5181*   E  ikke akseptert av Vesta              er enige med nemnda, men saken er allikevel løst i
5213    E  ikke akseptert av Tennant             samsvar med nemndas syn eller på annen måte i favør
5244*   E  ikke akseptert av if                av klager.
5285+   E  ikke akseptert av ACE (tillegg)
5287    E  ikke akseptert av Trygg-Hansa           ut       merknad
5293*   E  ikke akseptert av Nordea              5025    D  ikke akseptert av Terra, tillegg ut 5264 fulgt
5294*   D  ikke akseptert av Statens Pensjonskasse      5073*   E  ikke akseptert av Storebrand, erstattet
5297&   D  ikke akseptert av Gjensidige NOR          5074*   D  ikke akseptert av if, forlik inngått
5308*   D  ikke akseptert av KLP               5083*   E  ikke akseptert av if, men erstattet
5310*   E  ikke akseptert av Gjensidige NOR          5087*   E  ikke akseptert av Vital Skade, erstattet
5312*   D  ikke akseptert av Gjensidige NOR          5091*+   E  ikke akseptert av Agil, minnerlig løsning
5315*   D  ikke akseptert av Vital              5127*   E  ikke akseptert av if, men erstattet
                                 5138    D  ikke akseptert av ACE, forlikt
                                 5151    E  ikke akseptert av Jernbanepers., erstattet
5 Se figur 1 på side 23.                     5157    D  ikke akseptert av if, men erstattet
6 Se figur 3 på side 13.                     5180    E  ikke akseptert av ACE, erstattet


                               10
          Error! Use the Home tab to apply Overskrift 1 to the text that you want to appear here.
5205   E  ikke akseptert av if, men erstattet         Bakgrunnen for den nye behandlingen kan være at det
5232*   E  ikke akseptert av Gjensidige NOR, erstattet     har kommet til nye opplysninger eller at partene ønsker
5247*   E  ikke akseptert av if, men erstattet
5250   E  ikke akseptert av Enter, men erstattet
                                  en annen side av saken vurdert av nemnda. Noen
5266   E  ikke akseptert av ACE - forlikt           ganger ber selskapet nemnda vurdere den samme
5380   E  ikke akseptert av if, men erstattet         argumentasjon på nytt, men naturlig nok blir en slik
5455   E  ikke akseptert av Vesta, men erstattet        anmodning som hovedregel avvist.

                                  Behovet for fornyet behandling vil reduseres dersom
Ikke akseptert av klager – usikkert utfall
                                  det fra begge sider ble lagt større vekt på å fremkomme
Klager blir også bedt om å si fra, hvis nemndas
                                  med alle relevante opplysninger og fakta ved første
uttalelse ikke bli fulgt. I tre saker har klager gitt
                                  gangs behandling. Her har selvsagt også kontoret en
melding om at han ikke er enig i nemndas syn og vil gå
                                  viktig rolle i form av kvalitetssikring før redegjørelsen
til søksmål, i den fjerde saken ønsker klager en ny
                                  legges frem for nemnda.
vurdering fra nemnda:
                                  ut    tillegg i ut  merknad
ut      merknad                       4195*  5002*+     rentespørsmål lagt frem etter at
 5129*  E  ikke akseptert av klager – tilleggsuttalelse?                forsikrede fikk medhold i ut 4195
 5195   E  ikke akseptert av klager, går videre         4735   5050+     klager mente nemnda ikke hadde
 5197&  E  avvist av nemnda – søksmål er innledet                    behandlet alle hans anførsler -
 5251   E  ikke akseptert av klager – går til søksmål                  avvist
                                  4087*  5091*+     Avvist første gang, nye fakta førte
                                              til at forsikrede fikk medhold.
Andre avvik fra nemndas uttalelse                 4816   5179+     Kjøper fikk medhold i 4816, nye
Til sist følger en liste over 3 saker, som faller utenfor                 dommer fremlagt og selskapet fikk
kategoriene ovenfor. I 2 saker har selskapet meddelt at                  medhold under dissens i ut 5179
man er uenig i nemndas begrunnelse, selv om selskapet       4960*  5185*+     Selskapets nye innlegg endret ikke
                                              konklusjonen – klager fikk medhold
fikk medhold i saken. I den tredje saken er selskapets       4230   5210+     Kjøper fikk medhold i ut 4230, men
ikke aksept kommet etter fristens utløp og kan derfor                   ikke for nye krav/forhold i ut. 5210
ikke aksepteres fra FKKs side.                   4928   5262+     Klager ikke enig i ut 4928, men det
                                              ble samme resultat i ut 5262
                                  5025   5264+     Betenkning fra advokat endret ikke
ut      merknad
                                              nemndas syn på saken
 5136   E  Gjensidige fikk medhold, uenig i FSN mandat
                                  4466*  5292*+     Tvist om renter etter ut 4466 løst i
 5374   E  if fikk medhold, uenig i begrunnelsen                    favør av selskapet.
 5115   E  ikke akseptert av ACE – etter fristens utløp     4513*  5368*+     Ny Høyesterettsdom endret ikke
                                              nemndas syn i denne saken
                                  4594   5401+     Nemnda ga klager medhold i frist-
Tilleggsuttalelser                                     avbrytelse, men avviste svikspørs-
Denne listen viser saker som har vært behandlet to eller                  målet
                                  5185*+  5412*+     Selskapets nye innlegg endret ikke
flere ganger i nemnda og hvor uttalelse(r) avgitt i 2004
                                              konklusjonen – klager fikk medhold
kommer som et tillegg til en tidligere uttalelse.
                               11
      Error! Use the Home tab to apply Overskrift 1 to the text that you want to appear here.


            Utvikling i nemndene 1995-2004
            _____________________________


                 Antall nemndsaker

600

400

200

 0
     1995   1996  1997  1998   1999  2000  2001     2002  2003  2004

                     FSN   AKN          Forandringer for noen av forsikringstypene i FSN

 150

 100

 50

   0
      1999     2000     2001     2002      2003      2004

               rettshjelp  liv  komb    eierskifte
      Forandringer for de største grupper av forsikringstyper i AKN

 60
 50
 40
 30
 20
 10
 0
      1999     2000     2001     2002       2003      2004

                 komb   bil  reise    ulykke
                         12
          Error! Use the Home tab to apply Overskrift 1 to the text that you want to appear here.                     Medholdsfordeling i AKN

     100 %
      80 %
      60 %
      40 %
      20 %
       0%
           1995   1996  1997   1998   1999   2000  2001   2002  2003  2004

                        klager   selskap    avvist
                      Medholdsfordeling i FSN

      100 %
       80 %
       60 %
       40 %
       20 %
        0%
            1995  1996   1997   1998   1999  2000   2001   2002  2003   2004

                         klager    selskap  avvist            FSN - IA uttalelser i forhold til uttalelser i klagers favør


  250

  200

  150

  100

  50

   0
        2000         2001        2002        2003        2004

                    klager medhold     ikke akseptert

Som IA uttalelser er her kun medtatt saker hvor det ikke i løpet av uttaleåret er kommet til forhandlinger, forlik eller
annen oppfølging.
                              13
           Error! Use the Home tab to apply Overskrift 1 to the text that you want to appear here.


                Skriftlige saker mottatt i 2004
              _____________________________________

Kontoret mottok totalt ca 13.800 henvendelser i 2004,
                                   Motorvogn - kollisjoner
mot ca 14.500 henvendelser i 2003, hvilket er en
                                   Vi deler inn sakene i 8 typer kollisjoner, samt gruppen
nedgang på ca 650 telefonhenvendelser. De skriftlige
                                   “bevisspørsmål”, hvor førerne er uenige om hva som
henvendelsene var 4.826 saker, mot 4.771 saker i 2003.
                                   skjedde ved sammenstøtet. Tallene er ganske
Forsikringens art                          uforandret fra år til år:
Det er en markert økning for bil-annet, som nok kan
tilskrives bl.a. klager på kontraheringsnektelser. Videre      type kollisjon    1997   1999  2001  2003  2004
                                   rundkjøring       37    42   49   56   35
viser yrkesskadesakene fortsatt økning og kombinert-
                                   vikeplikt       215    216  212  185  191
sakene en fortsatt nedgang i forhold til tallene for 2002.      venstresving      74    57   45   29   39
                                   påkjørsel bakfra    67    51   42   70   34
forsikring   antall 04  i % 04  antall 03  i % 03  antall 02
kombinert    867     18,0   960     20,2  1000    møtekollisjon     122    111   87   83   66
bil annet    747     15,5   590     12,4   628    forbikjøring      42    33   24   39   15
bilkollisjon   662     13,7   703     14,8   656    rygging         42    46   58   38   49
reise      548     11,4   552     11,6   574    med stillestående    11    34   20   31   30
liv       426     8,8   467     9,8   444    bevisspørsmål      61    127   36   39   44
eierskifte    324     6,7   289     6,1   338    andre kollisjoner    94    32   67  123  157
yrkesskade    324     6,7   277     5,8   225    ikke registrert     32    0   0   10   2
ulykke      288     6,0   268     5,7   251
rettshjelp    172     3,6   136     2,9   153    sum          797    749  640  703  662
ansvar      147     3,0   108     2,3   133
diverse     133     2,8    98     2,1    99
mobiltelefon   81     1,7   104     2,2    96    Motorvogn - annet
båt        52     1,1    82     1,7    68    Gruppen omfatter alt annet innen bilforsikring enn
sykdom      44     0,9    35     0,7    36    skyldspørsmålet i sammenstøt mellom to biler. Antallet
annet       10     0,2    77     1,6    16
lån        1     0,02   1     0,02   0
                                   er gått markert opp i forhold til 2002 (+157) og av
sum       4826    100,12  4747    99,92  4717    denne oppgangen gjelder 142 saker avtalespørsmål,
                                   herunder spørsmål om kontraheringsnektelse.9
Næring-, person eller skadesaker                   problem        2000   2001  2002  2003  2004
Forholdet mellom næring- og forbrukersaker, samt           avtalen        164    222  146  143  285
mellom skade- og personsaker illustreres for perioden        kasko         32    43   38   50   53
fra 2000-04. Fra og med 2002 er det kommet med en          tyveri         72    90  129   88   98
ny kategori: ”grensesaker” som er saker hvor selskap         avkortning      137    104   71   89   90
og forsikringstaker er i hvert sitt land:              sammenstøt andre    23    36   20   19   28
                                   bilansvar       78    77  111  101   83
kategori     2000 2001 2002 2003 2004              erstatningsspørsmål  127    127  113  100  110
person       809 872 1011 1139 1255              sum          633    699  628  590  747
næring       254 286 225 150 166
skade – forbruker 3183 3466 3518 3470 3350
grensesak      0  0  11  0  11              Kombinert
sum        4246 4624 4765 4759 4782              Antallet klager på kombinert forsikring går fortsatt ned
                                   igjen etter en markert økning fra 1999 til 2001. Det
Totalt er antallet her øket fra 4246 til 4782 7 eller med      største problemområdet er fortsatt vannskadene, som
12,6 %. Antallet registrert som næringssaker har dog         utgjør 32 % av henvendelsene her, samme som i fjor.
gått ned fra 254 til 166 saker. Forbehold må her tas for       Mest problematisk er (fortsatt) vann som trenger inn i
feil ved registreringen, men det synes nokså klart at        bygning og utette våtrom.
forbrukere bruker kontoret mer enn næringsdrivende.
                                   problem        2000   2001  2002  2003  2004
                                   avtalen        133    162  148  128  137
I antall er økningen størst for personsakene med 446
                                   brann         34    33   44   42   44
saker eller 55 %.                          vann         263    355  285  306  278
                                   tyveri        134    123  121  146  119
Det er registrert 11 nye grensesaker i 20048.            bygningskasko     164    190  156  135  128
                                   andre dekninger    29    18   45   48   24
                                   erstatningsspørsmål  186    176  201  155  137
                                   sum          943    1057  1000  960  867


7 At summen avviker fra totalt antall nye saker skyldes
sviktende registrering.
8 Se her innlegget Nytt fra Brussel på side 38.           9 Se eget innlegg på side 27.

                               14
           Error! Use the Home tab to apply Overskrift 1 to the text that you want to appear here.

Reise(gods)                            Rettshjelp
Antallet saker er omtrent som i 2003. Det er en          Her er variasjoner i antallet man neppe bør tillegge
nedgang for reisegods og en økning for reisesykesaker.      særlig vekt, siden det totale antall er relativt lavt.
De største gruppene for reisegods er spørsmål om         Antallet saker var i 2004 imidlertid høyere enn noen
brudd på sikkerhetsforskrift om tilsyn ved tyveriskader      gang tidligere.
(76 saker). Innen reisesyke er spørsmål om
avbruddserstatning størst med 50 saker.              problem        2000  2001  2002  2003  2004
                                 avtalen        24   40   53   49   54
problem       2000   2001  2002   2003  2004    annen fast eiend    4    10   6   8    7
avtalen        46    69   58    55   54    urimelige omk     10   10   5   6    5
reisegods      309    269  374    334  312    yrke/erverv      13   5   14   11   16
reisesyke       84    120   77    119  146    familie, arv      10   6   14   13   11
andre dekninger    27    15   48    14   21    annet         9    8   25   23   34
erstatningsspørsmål  25    31   17    30   15    erstatningen      17   20   36   26   45
sum         491    504  574    552  548    sum          87   99  153  136   172

                                 Antallet rettshjelpsaker i FSN var det samme som i
Ulykke                              2003:
Antallet saker viser en fortsatt økning. Det største
problemet er spørsmålet om det foreligger en ulykke i       problem        2000 2001 2002 2003 2004
                                 FSN behandlet      17  18  29  33  33
vilkårenes forstand med 87 saker (51 saker i 2003) – et
                                 FKK mottok       87  99  153  136  172
spørsmål som ofte er forelagt FSN til uttalelse10.        andel i FSN      19,5% 18,2% 18,9% 24,3% 19,2%
Videre er det to problemområder som skiller seg ut.
Det ene er spørsmål om årsakssammenheng med            Tallene viser et forenklet bilde, fordi nemndbehand-
43 saker og invaliditetsvurdering med 40 saker i 2004.      lingen sjelden skjer samme år som saken kom inn til
Dette er ofte saker kontoret må avvise, fordi vi ikke kan     kontoret. Man bør imidlertid forvente flere
vurdere rent medisinske spørsmål.                 rettshjelpsaker i FSN i 2005.
problem        2000  2001  2002   2003  2004    Båt
avtalen         64   62   65    78  104     Også her er antallet saker så pass beskjedent at
unntak         73   63   79    105   91     variasjonene fra år til år, som heller ikke er særlig store,
erstatningsspørsmål   76   90  107    85   93
                                 ikke bør tillegges vekt. I løpet av de siste 5 år ligger
sum          213  215  251    268  288
                                 antallet saker mellom 52 og 76 – dvs. en differanse på
                                 24 saker.
Ansvar
Antallet eierskiftesakene er økt med 35 saker (12,1 %)      problem        2000  2001  2002  2003  2004
                                 avtalen        6    8   4   5    2
og utgjør fortsatt en helt dominerende andel av
                                 plutselig ytre     21   26   18   15   14
ansvarssakene. Det er fortrinnsvis kjøper som kontakter
                                 tyveri         5    2   5   8    4
FKK og som mener seg berettiget til erstatning under       brudd på SF      12   6   2   10   2
selgers ansvar etter avhendingsloven. Et nytt produkt       grov uaktsomhet    3    3   6   9    1
for kjøper er plassert under kombinert forsikring, og       andre unntak      7    9   20   5    19
her mottok vi 2 saker i 2004.                   ansvar         4    6   3   2    0
                                 erstatningen      12   16   10   17   10
Holdes eierskiftesakene utenfor har det vært en økning      sum          70   76   68   71   52
for andre ansvarssaker fra 108 saker i 2003 til 147
saker i 2004.
                                 Liv- og pensjon
                                 Her er en viss nedgang. Det er særlig uføredekningen
I tabellen er produktansvar skilt ut som egen gruppe.
                                 som markerer seg med 100 saker (84 saker i 2003).
Her mottar vi bl.a. saker om ansvar for bivirkninger ved
bruk av legemidler.                        problem        2000  2001  2002  2003  2004
                                 avtalen        93   126  167  123   85
problem       2000   2001  2002   2003  2004    dekningen       94   57   74  178   183
eierskifte     162    277  338    289  324     unntak        129   127  115  117   105
huseiers ansvar   14    11   11    9   15     erstatningsspørsmål  65   95   88   49   53
barns ansvar     4     5   8     10   17     sum          381   405  444  467   426
annet privat     4     16   14    15   22
produktansvar    8     11   13    10   10
annet næringsansvar 48    62   82    62   79     Yrkesskade
erstatningsutmåling 6     10   5     2   4     Her ser vi en økning i saksmengden på 81 % i løpet av
sum         246    392  471    397  471     5 år; fra 179 til 324 saker. Verken yrkesskade- eller
                                 livsakene er store grupper i forhold til klager
                                 vedrørende skadeforsikring, men de krever normalt
                                 langt mer arbeid pga. den medisinske utredning som
10 Se eget innlegg om selvmord i på side 28.           ligger til grunn for selskapets avslag. Samtidig er

                               15
           Error! Use the Home tab to apply Overskrift 1 to the text that you want to appear here.

klageren ofte i en svært vanskelig situasjon, både
økonomisk og helsemessig, når krav under disse           Uenigheten kan også skyldes at selskapet tar feil. Dette
forsikringer ikke er innfridd i samsvar med            er tilfelle i ca. hver tredje sak ved kontoret, jfr. tallene i
forventningene. Sakene tar ofte lang tid å behandle,        neste kapittel som viser resultatet i de saker som
ikke minst dersom man underveis finner det nødvendig        kontoret har avsluttet.
å innhente nye legeerklæringer.                  Klagens art
                                  misfornøyd med         2004  sum   i%    2003
Den klart største enkeltgruppen er yrkesskader med         takst – skjønn          43            43
199 saker (mot 118 i 2002), hvor spørsmålet ofte er om       annet tilbud           151            118
det er årsakssammenheng mellom ulykken og de            avkortning            275            245
lidelser forsikrede har blitt helt eller delvis ufør av. Et    andre fradrag          22            32
annet vanlig spørsmål er om kriteriene for ulykkesskade      erstatningsutmålingen          491   10,2   438
er oppfylt. Dette er to problemstillinger som også er       skadeårsak fakta         157            209
gjengangere innenfor ulykkesforsikring, se ovenfor.        ansvar – ikke koll.       37            123
                                  tolking vilkår lov       3041           2785
problem        2000  2001  2002  2003  2004      svik avslag           164            153
avtalen         25   7   19   20   26       foreldelse/ for sent meldt    51            25
dekningen       106  137  158  215  257       realitetsavgjørelse           3450   71,5   3295
erstatningsspørsmål   48   54   48   42   41       ilagt 100% ansvar        442            485
sum          179  198  225  277  324       ilagt delansvar         209            199
                                  bil kollisjoner             651   13,5   684
                                  råd i konkret sak        104            167
Diverse                              generelle spørsmål        1             23
Mobiltelefonene volder nå færre forsikringsproblem,        ber om råd               105   2,2    190
mens antallet saker om sykeforsikring øker langsomt.        sen saksbehandling        32            22
Holder man disse to gruppene utenfor, er antallet saker      andre klager           26            29
                                  manglende informasjon      15            29
her 133 (98 i 2003), hvorav hunder og andre dyr utgjør
                                  selskapets saksbehandling        73   1,5    80
de største enkeltgruppene. Ser man på prosentvis          annet               0        0    10
økning er antallet henvendelser om EDB forsikring         ikke aks. nemndsut        55       1,1    56
øket fra 1 til 13 saker i løpet av de siste 5 år.         sum totalt               4825       4754

forsikring      2000   2001  2002  2003  2004      Klager som kun gjaldt selskapets saksbehandling
mobiltelefon     173   134   96  104   81
                                  utgjorde i 2004 1,5 %. Ikke sjelden klages det både
sykdom/sykeavbrudd  31    39   36   35   44
                                  over avgjørelse og saksbehandling, men sakene
kamera, smykke    1    8   2   3   7
annet under verdisak 6    7   7   9   9       registreres da på realitetsklagen.
flyttegods transport 4    6   9   8   2
hund         22    24   23   15   26       I 2000 har vi startet en bedre registrering av saker, hvor
andre dyr       10    11   15   9   30       en av partene ikke aksepterer nemndas uttalelse, men
arbeidsmaskin     15    17   9   12   8       forfølger saken videre. Rutinen på dette er at det
spes. næring     10    24   17   23   29       opprettes nye saker med klagekode Q med følgende
hussopp        4    0   12   6   2       fordeling:
edb-data       1    2   2   7   13
andre         0    1   3   6   7                       2004  i%   2003   i%
sum         277   273  231  237  258       ikke akseptert av selskapet   43   78,2   49   87,5
                                  selskapet ber om tilleggsut.  7   12,7   4    7,1
Annet                               ikke akseptert av klager    2   3,6   1    1,8
Som generelle henvendelser registreres nå også saker        klager ber om tilleggsut.    3   5,5   2    3,6
hvor opplysningene i startfasen er for knappe til å finne     annen grunn for gjenopptak   0    0    0    0
riktig registrering. Nedgangen her skyldes altså bedre       sum               55   100   56   100
registrering, og ikke en faktisk endring i
                                  Tvistebeløpet
problemtypene.
                                  I 62 % av sakene fremgår ikke størrelsen på tviste-
område         2000  2001  2002  2003  2004      beløpet. I 13,4 % var det bonus/egenandel tvisten
lån og finans      3   2   0   1   1       gjaldt. Nedenstående oversikt omfatter de resterende
generelle spørsmål   37   33   7   77   10       1206 (1045 i 2003) sakene.
ikke forsikring     3   6   9   11   0
sum           43   41   16   89   11       Tvistebeløp      antall  % i 04 % i 03 % i 02 % i 01
                                  < kr 10.000      494   41,0  37,2  38,8  44,2
Klagens art                            kr 10.001 – 50.000   361   29,9  33,4  34,9  31,2
Det er uenighet om forståelsen av vilkår og lov som        kr 50.001- 200.000   238   19,7  20,9  18,7  18,1
ligger bak de fleste sakene ved FKK. Uenigheten kan        > kr 200.000      113   9,4  8,5  7,5  6,5
                                             1206   100  100  99,9  100
skyldes at vilkårene er vanskelige å forstå, at kundens
forventninger ikke stemmer med virkeligheten, eller at
                                  Med det forbehold at statistikken kun omfatter 25 %
selskapet ikke er flinke nok til å forklare avslaget for
                                  (22 % i 2003) av sakene synes det å være en viss
kunden.

                               16
          Error! Use the Home tab to apply Overskrift 1 to the text that you want to appear here.

bevegelse mot at tvistebeløpene øker noe. Men fortsatt
gjelder ca 71 % (70 % i 2003) av sakene beløp under
kr 50.000, hvilket innebærer at det sjelden er aktuelt for
klager å bringe tvisten inn for domstol eller benytte en
privatpraktiserende advokat.11

Fordelt på fylker
Antall henvendelser pr. 10.000 innbyggere er beregnet
ut fra folketallet 1.1.2004. Tilhørighet er registrert for
93,7 % av sakene. (I de manglende saker er klager
representert ved advokat og klagers adresse er da ikke
alltid registrert.)

Gjennomsnittet i antall henvendelser pr. 10.000
innbyggere er noe høyere enn i fjor, fordi vi har flere
med registrert adresse/fylke. I 2003 lå Oslo (for første
gang) høyest med 12,7 og Sogn og Fjordane lavest med
7,1. Nå ligger Troms (igjen) høyest med 13,6 og
Oppland lavest med 7,8. Endringen er størst for
Vestfold med en økning fra 10 til 12 og minst for
Nordland med –0,1.

Antallet henvendelser fra utlandet lå på 16 i 2003 og på
23 i 2004. I hovedsak gjelder dette nordmenn som
periodevis er bosatt i utlandet som studenter eller
pensjonister.

Fylke           2004   2004   2003   2002
             antall  pr.10’  pr.10’  pr.10’
TROMS           208   13,6   12,4   14,2
OSLO            676   13,0   12,7   13,7
FINNMARK          95   13,0   12,4   14,9
VESTFOLD          264   12,0   10,0   10,1
TELEMARK          167   10,6   10,0   8,9
AUST-AGDER         106   10,3   10,5   12,5
NORDLAND          241   10,2   10,3   10,0
AKERSHUS          490   10,0   9,5   10,7
ØSTFOLD          251   9,8   10,6   10,0
BUSKERUD          238   9,8   9,5   10,6
VEST-AGDER         149   9,3   8,1   8,7
SOGN OG FJORDANE      95   8,9   7,1   8,0
ROGALAND          329   8,5   7,9   9,0
HORDALAND         374   8,4   8,2   7,1
MØRE OG ROMSDAL      200   8,2   7,1   8,2
SØR TRØNDELAG       218   8,1   7,9   8,5
NORD TRØNDELAG       103   8,1   7,9   6,1
HEDMARK          149   7,9   7,4   7,6
OPPLAND          143   7,8   7,2   7,2
sum/gjennomsnitt     4496   9,8   9,3   9,8
UTLANDET          23
11 Se også oversikt på side 23.

                               17
    Error! Use the Home tab to apply Overskrift 1 to the text that you want to appear here.


         Utvikling i klagesaker 1995-2004
         _____________________________


              Antall henvendelser

12000
10000
 8000
 6000
 4000
 2000
  0
    1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

                  skriftlige    muntlige           Skadeforsikring - noen kategorier

 1200
 1000
 800
 600
 400
 200
  0
     komb      bilkoll      bil annet      reise   eierskifte

            2000    2001   2002    2003   2004


                  Personforsikring

 500
 400
 300
 200
 100
  0
       liv      yrkesskade          ulykke      sykdom

             2000    2001    2002   2003   2004
                        18
            Error! Use the Home tab to apply Overskrift 1 to the text that you want to appear here.

                   Skriftlige saker avsluttet i 2004
                   ______________________________

4767 saker ble avsluttet ved FKK i 2004 mot 4517          Saker avsluttet i 2004
saker i 2003, en oppgang på 250 saker eller 5,5 %.         resultat              2004   i%     2003
                                  M akseptert – enighet før møtet     0          0
                                  M tilbudt, men ikke akseptert      0          0
år          2001     2002   2003    2004     M tilbudt – saken ikke egnet      0          0
avsluttet      4546     4206   4517    4767     sum Mekling                     0
nye saker      4631     4771   4771    4825     IA – løst i klagers favør       21         41
avsl i % av nye   98,2     88,1   94,7    98,8     FT helt medhold            706         574
                                  FT delvis medhold           193         198
I neste tabell vises fordeling på forsikringstyper for       løst før svar             444         429
saker som er avsluttet i 2004 og 2003.               nemnd ga FT medhold          126         175
                                  nemnd ga FT delvis medhold       67         36
                                  nemnd dissens i favør FT        18         28
De tre siste kolonnene viser hvor stor prosentandel av       nemnd selskap trakk saken       25         29
saker avsluttet i 2004, 2003 og 2002 som medførte et        sum – i favør FT           1601   33,6   1510
endret resultat i klagers favør.                  IA – selskapets syn stående      16         32
                                  negativt råd             1916        1653
 forsikring    avsl   avsl     klager medhold      ikke medhold – godta avslag      337         435
 år        2004 2003     2004   2003  2002     ikke medhold – frarådet å gå      26         29
 kombinert     974   982   38,3   33,6  31,9     videre
 bil kollisjoner  721   628    4,6    6,7   5,0     nemnd enig med selskap        252         261
 bil andre     625   611   41,3   34,9  42,0     nemnd dissens favør selskap      15          8
 reise       535   598   43,9   55,9  47,7     nemnd – FT trakk saken         4          3
 liv        442   388   42,1   36,3  37,2     sum – enig med selskap        2566   53,8   2421
 eierskifte     302   294   28,1   23,8  30,3     IA – ukjent løsning mellom       12         12
 ulykke       257   234   34,6   35,0  31,6     partene
 yrkesskade     244   227   29,1   32,6  38,2     ikke medhold – anbefalt søksmål     1          1
 rettshjelp     167   118   39,5   44,9  44,9     voldgift, intern nemnd o.a.       6          3
 ansvar       114   119   29,0   20,2  21,7     etablert ny kontakt med selskap    21         12
 diverse      224   186   47,8   54,3  27,4     råd om rettsstilling mv.        86         135
 mobiltelefon*    0    0     0     0   39,6     henlagt manglende medv. fra FT    249         196
 båt        80   61    48,8   32,8  32,4     annet                 55         36
 sykdom       43   23    53,5   73,9  63,6     sum – resultat uvisst         430     9,0  395
 annet       28   46    10,7   19,6   0     nemnd avvist saken           36         52
 lån         1    2     0     0   100     bevis omfang etc.           69         78
 sum            4517   33,6   33,4  31,8     gjelder ikke forsikring         9          6
* inkludert i diverse fom 2003                   Avt. § 4 d. og e. – advokat       2          4
                                  henvist til eget selskap        7          4
                                  Avt. § 4 a – annen instans       13         14
Andelen saker som medfører et for klager positivt          feilregistrert sak           19         13
resultat er omtrent som i 2003 – på vel 33 %. Andelen        annet                 15         20
saker hvor klager vinner frem er (fortsatt) høyest for       sum avviste saker           170   3,6    191
                                  sum totalt              4767   100    4517
sykeforsikring og lavest for bilkollisjoner. For flere
detaljer vises til omtalen av hver forsikringstype         I gjennomsnitt fikk klager en endring i sin favør i hver
nedenfor.                              tredje sak.
Resultat av behandlingen
Resultatet er delt i 5 hovedkategorier:               Motorvogn - kollisjoner
                                  Medholdsandelen for klager ligger i 2004 noe under
mekling – FKK har tilbudt mekling overfor partene          5 %. Fortsatt finner FKK sjelden at selskapenes
i favør FT - avgjørelsen endret til klagers fordel         avgjørelse er uriktig. Det mest alminnelige resultatet
enig med selskap - kontoret/nemnda enig i selskapets        her er ”negativt råd”, dvs. at kontoret bare
  avgjørelse                           kommuniserer med klager i saken. Antall saker er 721
uvisst - kontoret har gitt klager råd om rettsstilling eller    mot 628 i 2003, dvs. 93 flere saker (14,8 %) avsluttet
  videre fremgangsmåte, eller selskapet har            enn i 2003.
  gjenopptatt behandlingen
avvist - kontoret eller nemnda har avvist saken.          resultat             antall  i%    i % 03
                                  i favør FT - klager        33    4,6    6,7
Hver kategori har undergrupper som viser om resultatet       enig med selskapet         665   92,2    91,6
                                  resultatet uvisst         18    2,5    1,3
er oppnådd: i forhandlinger med selskapet, via nemnd        saken er avvist           5    0,7    0,5
eller kun i kontakt med klager (FT).

De ikke-aksepterte uttalelsene - IA-sakene – registreres      Motorvogn - andre saker
her utfra hva som skjer videre med saken.              Her er det flere saker som er løst i klagers favør enn
                                  saker hvor FKK eller nemnda er enig med selskapet.
                                  82 saker er ”løst før svar”, dvs. at selskapet endret

                                19
           Error! Use the Home tab to apply Overskrift 1 to the text that you want to appear here.

standpunkt før kontoret realitetsbehandlet saken. 136      hvorav 2 ble trukket av selskapet før nemnda fikk
saker ble løst ved forhandlinger med selskapet og 38       saken.
ble løst i favør av klager ved nemndbehandling. 2 saker
er tidligere ikke aksepterte nemnduttalelser som er løst     FKK var enig med selskapet i 208 saker og ga klager
i ettertid.                           en negativ tilbakemelding ved første gangs behandling.
                                 I 35 saker ble FKK enig med selskapets syn etter
177 saker er løst ved negativt svar, dvs. at kontoret sa     korrespondanse og i 14 saker fikk selskapet medhold av
seg enig med selskapet etter å ha gjennomgått          nemnd.
dokumentene. I 32 saker ble kontoret enig i selskapets
avslag etter korrespondanse. I de resterende 33 saker      To tidligere ikke aksepterte uttalelser er løst i etterkant
fikk selskapet medhold i nemnd.                 med et positivt resultat for klager. I en sak ble
                                 selskapets ikke aksept stående som endelig resultat av
27 saker ble avvist pga. bevisproblem. Dette dreier seg     nemndbehandlingen. I en sak er den endelige løsningen
bl.a. om avslag pga. utvist svik ved biltyveri eller       ukjent.
brannskader.
                                 Antall saker er 535 mot 598 i 2003.
Antall saker er 625 mot 611 i 2003.               resultat            antall  i%   i % 03
                                 i favør FT - klager       235   43,9   55,9
resultat            antall  i%   i % 03      enig med selskapet        259   48,4   37,3
i favør FT - klager       258   41,3   34,9      resultatet uvisst        32    3,7   4,9
enig med selskapet        242   38,7   41,2      saken er avvist          9    1,7   2,0
resultatet uvisst        84   13,4   14,4
saken er avvist         41    6,6   9,5
                                 Ulykke
Kombinert                            Medholdsprosenten for klager er omtrent som i 2003.
Det er avsluttet omtrent like mange saker som i 2003       17 saker ble løst før svar og 50 etter korrespondanse
samtidig som medholdsandelen for klager fortsatt         med selskapet. I 18 saker fikk klager medhold ved
stiger.                             nemndbehandling og 3 saker ble trukket av selskapet
                                 før nemndas behandling.
Saker løst i klagers favør fordeler seg med 85 saker løst
før realitetsbehandling, 242 er løst ved korrespondanse     FKK var enig med selskapet i 85 saker og ble enig etter
med selskapet og 45 saker ved nemndbehandling. Av        korrespondanse i 14 saker. Nemnda ga selskapet
de sist nevnte ble 3 saker trukket av selskapet før       medhold i 30 saker.
nemndas behandling.                       En tidligere ikke-akseptert uttalelse er løst i etterkant
                                 med et positivt resultat for klager. I to saker ble
En tidligere ikke-akseptert uttalelse er løst i etterkant    selskapets ikke aksept stående som endelig resultat av
med et positivt resultat for klager. I en sak ble        nemndbehandlingen og i to saker er det endelige
selskapets ikke-aksept stående som endelig resultat av      resultatet ukjent.
nemndbehandlingen. I tre saker er resultatet ukjent etter
meldingen om ikke-aksept.                    Antall saker er 257 mot 234 i 2003.
FKK var enig med selskapet i 352 (36,0 %) saker og        resultat            antall  i%   i % 03
ble enig etter korrespondanse i ytterligere 73 saker.      i favør FT - klager       89   34,6   35,0
                                 enig med selskapet        131   51,0   52,1
Nemndene var enig med selskapet i 45 saker og en         resultatet uvisst        31   12,1   9,8
nemndsak ble trukket av klager før behandlingen.         saken er avvist          6    2,3   3,0

Antall saker er 974 mot 982 i 2003.

resultat            antall  i%   i % 03      Ansvar
i favør FT - klager       373   38,3   33,6
                                 Antallet avsluttede saker er omtrent som i 2003.
enig med selskapet        472   48,5   53,2
resultatet uvisst        92    9,5   8,5      Medholdsandelen for klager har gått markert opp fra
saken er avvist         37    3,8   4,8      omtrent hver femte klager i 2003 til nesten hver tredje i
                                 2004. Nedenfor er tallene fra 2003 satt inn i ().
Reise                              15 (10) saker ble løst i favør av klager før svar og 14
Vi avsluttet færre reisesaker i 2004 enn året før og       (8) etter korrespondanse med selskapet. Klager fikk
medholdsandelen er gått ned fra nesten 56 % til under      medhold i nemnd i 4 (5) saker.
44 %.
                                 FKK var enig med selskapet i 45 (53) saker og ble enig
79 saker ble løst uten realitetsbehandling fra FKKs       etter korrespondanse i 7 (4) saker. Selskapet fikk
side. 138 saker ble løst ved forhandlinger med          medhold i nemnd i 10 (13) saker.
selskapet og 16 saker ble løst etter nemndbehandling,
                                 Antallet avsluttede saker er 114 mot 119 i 2003.


                              20
           Error! Use the Home tab to apply Overskrift 1 to the text that you want to appear here.

resultat             antall  i%   i % 03
i favør FT - klager        33   29,0   20,2      7 (8) saker ble løst før svar og 24 (9) etter
enig med selskapet        62   54,4   58,8      korrespondanse med selskapet. Nemnda ga klager
resultatet uvisst         11    9,7   11,8
saken er avvist          8    7,0   9,2      medhold i 5 (3) saker. 3 saker ble trukket av selskapet
                                 før nemndas behandling.

Eierskifte                            FKK var enig med selskapet i 18 (20) saker og ble enig
Det er avsluttet omtrent like mange saker som i 2003.       etter korrespondanse i 6 (14) saker. Nemnda ga
Medholdsprosenten for klager gikk opp fra ca 24 % i        selskapet medhold i 8 (2) saker.
2003 til vel 28 % i 2004.
                                 Antall avsluttede saker var 80 mot 61 i 2003.
11 saker ble løst i favør av klager før svar. 30 saker ble
                                 resultat             antall  i%   i % 03
løst ved korrespondanse med selskapet og 39 via          i favør FT - klager        39   48,8   32,8
nemndbehandling. En sak ble trukket av selskapet før       enig med selskapet        32   40,0   59,0
nemndas behandling.                        resultatet uvisst         5    6,3   3,3
                                 saken er avvist          4    5,0   4,9

FKK sa seg enig med selskapet i 122 saker og ble enig
etter korrespondanse i 23 saker. I nemnda fikk
selskapet medhold i 38 saker.                   Liv
                                 54 saker (14 %) flere saker er avsluttet enn i 2003, og
5 tidligere ikke aksepterte uttalelser er løst i etterkant    medholdsprosenten for klager er steget til over 40 %.
med et positivt resultat for klager. I 2 saker ble        Nedenfor står tallene for 2003 i ().
selskapets ikke aksept stående som endelig resultat av
nemndbehandlingen og i 2 saker er det endelige          46 (42) saker er registrert løst før svar og 104
resultatet ukjent.                        (62) saker etter korrespondanse med selskapet. I 26
                                 (29) saker ga nemnda klager medhold. Fem saker ble
Antallet avsluttede saker er 302 mot 294 i 2003.         trukket av selskapet før nemndas behandling. For 5 (7)
                                 saker er registrert at en tidligere ikke-akseptert uttalelse
resultat             antall  i%    i % 03     er løst i favør av klager.
i favør FT - klager        85   28,1    23,8
enig med selskapet        185   61,3    64,0
resultatet uvisst         21    7,0    8,8     FKK var enig med selskapet i 120 (100) saker og ble
saken er avvist          11    3,6    3,4     enig etter korrespondanse i 37 (46) saker. Nemnda ga
                                 selskapet medhold i 37 (46) saker. En sak ble trukket
                                 av klager før nemndas behandling. Selskapets
Rettshjelp                            standpunkt er blitt stående i 3 (7) tidligere ikke-
Det ble avsluttet uvanlig mange rettshjelpsaker i 2004,      aksepterte uttalelser.
49 fler enn i 2003. Nedenfor er tallene fra 2003 satt inn
i ().                               Utvalget her er totalt på 442 saker mot 388 i 2003.

26 (17) saker ble løst før svar. 29 (19) saker er løst i     resultat             antall  i%   i % 03
korrespondanse med selskapet og nemnda ga klager         i favør FT - klager        186   42,1   36,3
                                 enig med selskapet        198   44,8   51,3
medhold i 9 (17) saker. En (0) saker ble trukket av        resultatet uvisst         45   10,2   8,8
selskapet før nemndas behandling.                 saken er avvist          13    2,9   3,6

FKK ga klager negativt råd i 54 (37) saker etter første
gjennomgang og i 8 (5) saker etter korrespondanse med       Yrkesskade
selskapet. Nemnda ga selskapet medhold i 21            Antallet avsluttede saker øker fra 186 i 2002 til 244 i
(14) saker. To (1) saker ble trukket av klager før        2004. Andelen løst i favør av klager er gått ned fra
nemndas behandling.                        38 % i 2002 til 29 % i 2004. Nedenfor står tallene for
                                 2003 i ().
En ikke-akseptert uttalelse ble løst i favør av klager.
                                 17 (15) saker ble løst før FKK realitetsbehandlet saken
Saksantallet er her 167, mot 118 i 2003.             og 30 (31) saker ble løst i klagers favør etter
                                 korrespondanse med selskapet. Nemnda ga klager
resultat             antall  i%   i % 03      medhold i 18 (22) saker og 2 saker ble trukket av
i favør FT - klager        66   39,5   44,9      selskapet før nemndas behandling. 4 (5) tidligere ikke-
enig med selskapet        85   50,9   48,3
resultatet uvisst         8    4,8   4,2      aksepterte uttalelser er i ettertid løst i favør av klager.
saken er avvist          8    4,8   2,5
                                 FKK var enig med selskapet i 75 (49) saker og ble enig
                                 etter korrespondanse i 18 (23) saker. Nemnda var enig
Båt                                med selskapet i 26 (32) saker. 7 (7) tidligere ikke-
Tallene her er ganske lave og utslagene kan derfor bli      akseptert uttalelser ble stående som ikke fulgt av
vel store. I 2004 er omtrent halvparten av sakene løst i     selskapet ved oppgjøret.
favør av klager. Tallene fra 2003 satt inn i ().

                               21
           Error! Use the Home tab to apply Overskrift 1 to the text that you want to appear here.

244 saker ble avsluttet mot 227 i 2003.             resultat            antall  i%    % i 03
                                i favør FT - klager       23   53,5   73,9
                                enig med selskapet       15   34,9    8,7
resultat            antall  i%   i % 03     resultatet uvisst        5   11,6    4,3
i favør FT - klager       71   29,1   32,6     saken er avvist         0    0    13,0
enig med selskapet        126   51,6   48,9
resultatet uvisst        33   13,5   14,5
saken er avvist         14    5,7   4,0      Diverse forsikringer
                                Den største gruppen her er mobiltelefonforsikringer.
                                Tallene for 2003 står i ().
Sykeforsikringer
Dette er fortsatt en meget liten gruppe, slik at tallene    35 (31) saker ble løst før svar og 71 (58) ble løst i
kan gi uforholdsmessig store utslag.              korrespondanse med selskapet til klagers fordel. I en
                                (8) sak ga nemnda klager medhold.
5 saker ble løst før svar og 15 saker etter korrespon-     FKK var enig med selskapet i 77 (40) saker og ble enig
danse med selskapet. I to saker ga nemnda klager        etter korrespondanse i 12 (13) saker. Nemnda var enig
medhold og en sak ble trukket av selskapet før nemndas     med selskapet i 3 (7) saker.
behandling.
                                224 saker ble avsluttet mot 186 saker i 2003.
FKK var enig med selskapet i 10 saker og ble enig etter
korrespondanse i tre saker. Nemnda ga selskapet         resultat            antall  i%   i % 03
medhold i to saker.                       i favør FT - klager       107   47,8   54,3
                                enig med selskapet       92   41,1   32,8
                                resultatet uvisst        21    9,4   9,7
43 saker ble avsluttet mot 23 saker i 2003.           saken er avvist         4    1,8   3,2
                              22
        Error! Use the Home tab to apply Overskrift 1 to the text that you want to appear here.


                 Resultat i klagesaker i 2004
                 _________________________________________               Tvistebeløp ved FKK og nemndene

100 %
 80 %
 60 %
 40 %
 20 %
  0%
              FKK           AKN             FSN

                   <10'  10' - 50'  50' - 200'  >200'
               Resultat 2000-2004 - antall saker

3000
2500
                                            klager
2000
                                            selskap
1500
                                            uvisst
1000
                                            avvist
 500
  0
       2000      2001      2002      2003    2004
                    Resultat 2000-2004 i %

  100 %
    80 %                                       avvist
    60 %                                       uvisst
    40 %                                       selskap
    20 %                                       klager

    0%
           2000      2001    2002      2003    2004
                            23
          Error! Use the Home tab to apply Overskrift 1 to the text that you want to appear here.


                      Mekling ved FKK
                     _________ _________
Etter initiativ fra næringen, lansert i Forbrukerpolitisk     tilstanden forverrer seg. Selskapet mener på sin side at
handlingplan i april 1999, ble det fra 1.1.2000 åpnet for     legeuttalelsene ikke gir grunn til uro for fremtiden. Kan
mekling i forsikringssaker ved FKK. En arbeidsgruppe       de samme legeerklæringer benyttes til å gi skadelidte en
la ned mye arbeide i å lage en ordning spesielt tilpasset     tilfredsstillende uføredekning uten reservasjon for evt.
de spesielle utfordringer som reises i saker mellom        senfølger av den aktuelle ulykken?
skadelidte og forsikringsselskap etter trafikkulykker, da
det særlig var på dette området man mente mekling         Katastroferisikoen ved å bli helt blind etter at man ved
kunne være et godt alternativ til å prøve sakene for       en ulykke mister synet på det ene øyet vet vi selskapene
domstol. Et annet aktuelt område man så for seg var        løser ved å tilby å dekke premien ved en fullgod
kompliserte ansvarssaker innen næringsforsikring, da       ulykkesforsikring. Det samme prinsippet bør vel kunne
disse kan være dårlig egnet for Forsikringsskade-         diskuteres også ved andre skader. Fordelen ved å
nemnda.                              diskutere det under en mekling er at det her er lov å
                                 ”tenke høyt” og så få bistand av en profesjonell
Tilbudet har altså vært på plass i 5 år, men så langt har     meklingsmann til å kommunisere dette til motparten på
det ikke vært avholdt et eneste meklingsmøte ved         en måte som er egnet til å dempe konfliktnivået.
kontoret. Vi synes dette er sørgelig, men det er etter det
vi vet ikke unikt for forsikring at det er vanskelig å få     I kontorets meklingstilbud er det trukket inn en rekke
partene til seriøst å vurdere mekling som konflikt-        profesjonelle meklere med god kompetanse også på
løsning før man bringer saken inn for domstol.          forsikrings- og erstatningsrett. Partene vil her kunne
                                 velge den rette og det vil normalt bli satt av en hel
Kontoret har, dessverre noe for sjelden, foreslått        arbeidsdag til møtet. Tilbudet er på denne bakgrunn
mekling for partene. Vår erfaring har vært at det er       noe mer kostbart enn rettsmekling ved domstolene, men
selskapet som vegrer seg, mens skadelidte eller          det var nettopp selskapenes innsigelser mot visse sider
forsikringstaker har stilt seg mer positiv. Utfordringen     ved rettsmeklingen som lå til grunn for etableringen i
er derfor å ”lokke selskapene til forhandlingsbordet”       sin tid.
for å prøve om denne formen for konfliktløsning kan
redusere kampviljen og antallet saker som henvises til      Det er sagt fra selskapenes side at man frykter at
domstolene.                            tilbudet vil bli misbrukt av skadelidtes advokater ved at
                                 man foreslår mekling før advokaten har lagt frem all
Sett fra et brukersynspunkt vil det alltid være en større     dokumentasjon og beregnet skadelidtes krav. Her må
risiko forbundet med å gå til domstol enn det er for       det understrekes at forutsetningen er at begge parter er
selskapet. Den enkelte skadelidte eller forsikringstaker     villige til å prøve mekling og i slike situasjoner bør vel
har normalt ingen interesse i at den aktuelle saken kan      selskapet kunne si seg villig, men at man først ønsker
ha prinsipielle sider som kan være til nytte for løsning     bedre dokumentasjon e.l. slik at tvisten er bedre
av andre saker. "Brukeren” vil alene være interessert i å     avklart.
finne en – helst rask – løsning i sin sak. For en
skadelidt vil en rettssak være en økonomisk sjanseseilas     Så langt har som sagt ingen verken brukt eller misbrukt
på toppen av en personskade med et ofte usikkert         ordningen. Det spørsmål man kanskje kan stille seg er
fremtidsperspektiv. For en næringsdrivende kan et stort      om selskapene foretrekker at sakene bringes inn for
krav under en ansvarsforsikring representere et mulig       domstol og om dette er en fornuftig innstilling på litt
tap eller en utestående fordring det er vanskelig å leve     lengre sikt. I 1999 ønsket man altså å gjøre noe annet,
med over tid. For noen vil andre ”utenrettslige”         men det er nå vel 5 år siden.
momenter telle, som f.eks. at man tross alt ønsker å
vedlikeholde en god forbindelse med selskapet eller at
                                 Hvordan går man frem?
man kan tenke seg en forsikringsløsning i stedet for
                                 Det er flere måter en sak kan komme frem til kontorets
kontante penger som en del av oppgjøret.
                                 meklingstilbud på. Initiativet kan komme fra en av de
                                 involverte parter eller fra kontorets saksbehandler.
En viktig fordel i meklingen er at partene kan diskutere
og vurdere momenter som ligger utenfor de rammer en
                                 Hvis en av partene i en konflikt tar kontakt vil kontoret
stevning og et tilsvar trekker opp ved en rettssak. I en
                                 kontakte motparten for å undersøke om den første
personskadesak kan f.eks. usikkerhet om skadens
                                 forutsetningen for mekling er til stede; at begge parter
fremtidige utvikling være et stort poeng for skadelidte,
                                 er interessert i en slik mulighet for å løse konflikten.
som presser hans krav opp mot et for selskapet
uakseptabelt nivå. Man kan tenke seg at han i dag for
                                 Kommer initiativet fra kontoret vil man underveis i
så vidt fungerer i jobben med sin nakkeskade, men er
                                 saksbehandlingen beskrive muligheten for klager. Dette
redd for de økonomiske konsekvensene dersom
                                 vil som regel være et alternativ til å avvise saken, fordi

                               24
           Error! Use the Home tab to apply Overskrift 1 to the text that you want to appear here.

den eksempelvis ikke egner seg for behandling i en av       sin sak vurdert ved kontoret. Men slik dette tilbudet er
nemndene. Sier klager seg interessert i tilbudet vil       lagt opp er det, i hvert fall foreløpig, basert på at
kontoret i neste omgang ta kontakt med selskapet for å      alternativet til mekling er domstolene og at begge
høre om også selskapet er interessert i en slik løsning.     parter da har engasjert advokat i saken.

Neste skritt vil være at man blir enige om den videre       Tvistebeløpet må være minimum kr 50.000. Også
fremdriften. I samarbeid med arbeidsgruppen er det        denne begrensningen illustrerer at domstolen er det
laget et avtaleutkast, som danner utgangspunktet mht       reelle alternativ. Beløpet er valgt utfra en tanke om at
valg av meklingsmann, dokumentoversendelse og           saksomkostningene i første instans kan ligge rundt
rammen for selve prosessen. Målet er at partene enes       kr 25.000 for hver part og at saker med lavere
om meklingsmann og om avtalen for meklingen i sin         tvistebeløp av prosessøkonomiske grunner bør søkes
sak.                               løst på andre måter.

Kontorets rolle i prosessen er å være tilrettelegger før
                                 FKKs erfaringer så langt
møtet. Selve meklingsmøtet vil normalt finne sted i
                                 Det sier seg selv at våre erfaringer er meget begrenset,
kontorets lokaler, hvor 3 møterom stilles til disposisjon.
                                 siden ingen saker så langt er løst ved meklingsmøte.
Det er forutsatt at begge parter møter med advokat og
                                 Men i løpet av de siste 5 årene – og under
hver part skal ha tilgang til et rom hvor part og advokat
                                 prøveprosjektet forut for tilbudet – har vi fått med oss
kan være alene og også ha separate møter med
                                 noen poenger.
meklingsmannen. I tillegg har man et møterom for
fellesmøter og hvor meklingsmannen kan få være alene.
                                 a) I (minst) en av sakene under prøveprosjektet var
                                 problemet svært mange divergerende legeerklæringer
Selve prosessen vil bestå av en alternering mellom
                                 knyttet til spørsmålet om en nakkeskade var forårsaket
fellesmøter og separate møter med meklingsmannen.
                                 av en s.k. ”lavenergikollisjon” ved påkjørsel bakfra.
Underveis er det partenes ønsker og synspunkter som
                                 Fra meklingsmannen har vi senere hørt at man
vil vektlegges og være toneangivende. Oppgaven til
                                 underveis i møtet la hele bunken med legeerklæringer
meklingsmannen er å bistå partene frem mot en løsning
                                 til side og fikk partene til nærmere å snakke om hva
de selv velger.
                                 som var viktigst å løse for dem i konflikten. Derfra kom
                                 man frem til et resultat som begge parter var fornøyd
Resultatet av meklingen                      med.
Det er ingen av partene som vinner eller taper i en
mekling. Det konkrete resultatet forblir partenes eget,      b) For å avbryte preklusjonsfristen i FAL § 8-5 2. ledd
dvs. at en eventuell avtale ikke offentliggjøres. På       fikk FKK tilsendt en ansvarssak i næring, som samtidig
kontorets statistikker er derfor lagt inn andre koder for     var omtalt i media med store erstatningskrav og et
resultat enn det vi har i andre saker12. Poenget her er      ”hav” av sakkyndige som hadde meninger om
kun å skille mellom de saker hvor meklingen løste         skadeårsaken. Det var temmelig opplagt at sakens
saken og saker hvor mekling ble tilbudt men avvist. I       omfang og kompleksitet utelukket en løsning i FSN, det
dagens resultatoversikt mangler naturlig nok resultatet      er grenser for hva man kan behandle uten prosedyrer og
”mekling akseptert og saken løst i møtet” da dette så       partenes tilstedeværelse. Samtidig var det klart at en
langt aldri har skjedd.                      domstolsbehandling ville ta år og generere mye
                                 advokatarbeid og mange sakkyndige utredninger før
I motsetning til uttalelser fra nemndene eller dommer       man kunne komme frem til en avgjørelse.
vil altså ikke en meklingsløsning gi noen
etterbruksverdi for andre saker. Kun partene og          I denne saken foreslo vi mekling for begge parter, som
meklingsmannen vil vite hva man kom frem til. FKK         svarte med at de ville tenke på saken. Like etter leste vi
vil alene få beskjed om hvorvidt man kom frem til en       i avisen at det var kommet til et forlik, noe som sikkert
løsning eller ikke og den erfaring vi kan bruke videre er     var en bedre løsning for både selskapet og for bedriften
alene hva slags saker mekling kan være en vei å gå        enn å prosedere saken gjennom flere instanser og flere
videre for.                            år med et usikkert utfall i vente.

                                 c) FSN avviste å ta stilling i en yrkesskadesak, fordi et
Begrensninger                           konkret fakta var omtvistet. Helt konkret var spørsmålet
Det er to betingelser knyttet til meklingstilbudet ved      om en tilhenger var tom eller tungt lastet da klager
FKK, ved siden av at begge parter må ønske en slik        løftet den av hengerfestet. Også her foreslo vi mekling,
løsning.                             hvilket førte til at partene gjenopptok forhandlingene
                                 og fremskaffet vitner som avklarte den faktiske
Begge parter må være representert ved advokat. Dette       situasjonen. Saken fikk med andre ord en løsning, som
kan synes noe begrensende og i strid med             var bedre enn at den ble stående som avvist av nemnda,
utgangspunktet for FKKs generelle lave krav mht å få       hvilket for klager rent praktisk er det samme som at
                                 selskapets avslag opprettholdes.
12 Se side 19, øverst i andre spalte.

                               25
          Error! Use the Home tab to apply Overskrift 1 to the text that you want to appear here.


               Bedre forbrukervern – for hvem?
                 _____________________________________________

Det er foreslått nye regler som åpner mulighet for         mot skader man håper ikke vil skje. Det er altså ganske
forsikringskundene å si opp sin forsikring når man         umulig på forhånd å vurdere hvordan selskap A eller
måtte ønske det, f.eks. dersom man finner et billigere       selskap B vil opptre når produktet stilles på prøve –
tilbud på samme forsikring i et annet selskap.           dvs. når skaden skjer. Vil jeg nå frem på telefonen? Får
Hensikten er å styrke forbrukervernet og å øke           jeg en egen tilgjengelig saksbehandler eller blir jeg satt
konkurransen i markedet.                      automatisk over til en telefonsvarer på en annen kant av
                                  landet? Kan jeg taksere bilen hvor som helst eller må
Sett fra vår noe snevre vinkel, hvor vi bare ser det som      jeg oppsøke bestemte garasjer? Vil selskapet gi meg
går galt og ikke det som er velfungerende, ser vi ikke       råd underveis, møter de opp hvis huset mitt brenner ned
bare fordeler med en slik regelendring.              osv. En indikator her kan være om selskapet har kontor
                                  der man bor eller om alt styres fra et sentralt kontor
Prisene vil øke
                                  eller fra utlandet. Selskapenes markedsføring sier lite
Det koster penger å administrere en forsikringsavtale
                                  om hva man kan forvente seg her, men når skaden skjer
og administrasjonskostnadene øker forholdsmessig ved
                                  kan dette være det viktigste parameter for kunden.
kortere avtaletid. Hver flytting utenfor de ett-årige
hovedforfall vil da koste noe ekstra, som enten må         Mellom to stoler
betales av den som flytter sin forsikring eller av         I forhold til de fleste skader er det uproblematisk å
forsikringskollektivet. Legges merkostnadene på den        skifte forsikringsselskap. Men det finnes eksempler på
enkelte avtale forutsetter vi at selskapene pålegges å       dekningsmessige skader som utvikles over en viss
informere om slike merkostnader, slik at de ikke          periode, som f.eks. rettshjelpdekning og yrkesskader,
kommer som et tillegg etter at den ellers lønnsomme        hvor et skifte av selskap i perioden kan skape ekstra
flyttingen er gjennomført. I forslaget forutsettes at slikt    komplikasjoner mht hvilket selskap som skal bære
bytte av selskap ikke skal medføre høye gebyr,           ansvaret.
spørsmålet da er vel om kollektivet for øvrig må bære
merkostnadene.                           Det normale er også at selve byttingen går greit –
                                  oppsigelse fra gammelt selskap og ikrafttreden i nytt
Konkurransen fokuseres ytterligere alene på pris          selskap avløser hverandre problemfritt. Men vi ser
Ved valg av forsikring bør man ideelt sett kunne ta for      unntakene, som f.eks. at man ender opp med to (eller
seg og sammenligne andre parametre enn prisen           ingen) forsikringsavtale pga. misforståelser eller
(premien) alene:                          manglende oppfølging av muntlige beskjeder.
Produktforskjeller                         Rett til forsikring for alle?
Er det f.eks. noen forskjell på den bilforsikringen jeg      Slik vi opplever situasjonen i dag er det et mer
tilbys i selskap A i forhold til den jeg allerede har i      brennende problem for noen forsikringskunder at man
selskap B? Det er ikke noe enkelt spørsmål å svare på,       ikke får tegnet forsikring, enn at man ønsker å bytte
selv om vilkårsbeskrivelsene langt på vei ligner          selskap. For disse er det til liten trøst at ”alle andre” til
hverandre til forveksling. Forskjeller man f.eks. bør       enhver tid kan velge det billigste (eller det beste). Vi
være obs på er hva slags tilleggsutstyr som er           tok opp dette i årsberetningen for 2003 og har også et
automatisk medforsikret. Dekkes stereoanlegg,           innlegg på neste side om situasjonen i 2004.
vinterdekk, barneseter mv. under den ordinære
kaskoforsikringen eller må man utvide med en            Der er ingen standardløsning vi kan foreslå, men noe
tilleggsdekning dersom man har kostbart utstyr utover       bør etter vår mening gjøres for at det ikke skal være
standard utstyr fra fabrikk.                    helt opp til det enkelte selskap å sette begrensninger
                                  f.eks. i forhold til betalingsanmerkninger. I Finland har
Det lages ingen felles oversikt over likheter og          bransjen i fellesskap utarbeidet etiske regler med
ulikheter  i  forsikringsproduktene   utover   de     ”minstekrav”, dvs. at ikke enhver betalingsanmerkning
”stikkprøver” som av og til legges frem i media og som       kvalifiserer til forsikringsnekt. Der er også pekt på at
er relativt begrensede. I våre naboland Sverige og         selskapet kan og bør bruke kontantklausuler overfor
Finland har man i flere tiår hatt seriøse oversikter, som     dårlige betalere.
ajourføres og som gir forbrukerne et godt grunnlag for
å se hvilke alternativer de ulike selskap tilbyr og hvor      Etter vår mening kan det være et viktigere
altså konkurransen også omfatter selve produktet.         forbrukervern å etablere sikringsregler på dette området
                                  enn å åpne for en enda sterkere priskonkurranse
Servicenivå og tilgjengelighet                   mellom selskapene.
Det som er spesielt med forsikring er at man kjøper et
produkt man helst ikke vil bruke – man vil dekke seg
                               26
          Error! Use the Home tab to apply Overskrift 1 to the text that you want to appear here.

                     Kontraheringsnektelser
                  Advokatfullmektig Jørgen Urbye
       ____________________________________________________________________

De siste årene har FKK fått et økende antall henvendel-       selskapene stort sett erkjent at de må tilby klageren slik
ser fra personer som ikke får tegnet forsikring. Dette       forsikring, dog med unntak av de tilfellene der klageren
gjelder i første rekke skadeforsikringer som bilansvar-,      skylder det aktuelle selskapet penger.
kasko-, hus-, innbo- og reiseforsikringer. Kontoret får
også henvendelser om kontraheringsnektelser og høye         Det har imidlertid vært vanlig at selskapene, både før
premier i livsforsikring, men disse holdes her utenfor.13      og etter klage til FKK, har tilbudt ansvarsforsikring til
                                  en høy premie på mellom kr. 10.000 og kr. 25.000.
Grunnlaget for selskapenes kontraheringsnektelser i         Begrunnelsen fra selskapet er at personer med
skadeforsikring de siste årene, er at klagerene har vært      betalingsanmerkninger innebærer en større risiko enn
dårlige betalere i en eller annen form, dvs. i det aktuelle     personer uten betalingsanmerkninger. Etter spørsmål
forsikringsselskap, hos andre selskaper eller i forhold       fra FKK har det skjedd at premien blir nedjustert.
til andre kreditorer. Selskapene begrunner denne          Øvrige forsikringer
praksis med at personer som er og har vært dårlige         Når det gjelder øvrige forsikringer finnes det ingen
betalere statistisk sett er en dårlig risiko for selskapet å    konkret lovbestemmelse som pålegger selskapene å
ta. Selskapene hevder også at statistikken viser at disse      tegne forsikring med den som måtte ønske det. Dette
personene har flere skader enn andre.                innebærer imidlertid ikke at selskapene står helt fritt i
For å få opplysninger om betalingsanmerkninger           valg av kunder, selv om utgangspunktet er at enhver har
innhenter flere selskaper kredittopplysninger før          frihet til å kontrahere, eller ikke kontrahere, med den
tegning. Datatilsynet har fattet vedtak om at denne         man ønsker. Professor Trine-Lise Wilhelmsen har i en
praksisen er ulovlig, men vedtaket er anket inn for         artikkel i NFJFs publikasjoner nr 69, drøftet om
Personvernnemnda. Personvernnemnda opplyser at en          selskapene har en kontraheringsplikt. Med bakgrunn i
uttalelse vil komme ut på nett i februar 2005.           bl.a. markedsføringsloven § 9a utleder hun at det må
                                  kunne oppstilles en regel om at selskapet ikke kan
Utover vinteren og våren 2004 merket FKK en tydelig         nekte kontrahering av forsikring dersom nektelsen
økning av antallet telefonhenvendelser og vi har i 2004       fremstår som urimelig. Nektelsen skal altså ha en saklig
registrert over 100 skriftlige klager om kontrahe-         grunn.
ringsnektelser. Ca 85 % gjelder også nektelse av
ansvarsforsikring på bil. Om lag 40-50 saker er           Etter hva FKK erfarer er det stort sett enighet i bransjen
avsluttet; av disse har minst 34 løst seg i favør av        om denne regelen. Problemet er imidlertid hva som er å
klager.                               anse som en saklig grunn til kontraheringsnektelse.

Ansvarsforsikring på bil                      Hva skjer videre?
Enhver som skal kjøre motorvogn er pliktig til å tegne       Status ved årsskiftet er at selskapene fastholder den
ansvarsforsikring på denne, jfr. Bilansvarsloven (BAL)       beskrevne praksis. FNH har, etter det FKK har fått
§ 15. Denne forsikringen skal dekke skader som           opplyst, nedsatt en arbeidsgruppe som ser på
motorvognen ’gjer’, jfr. BAL §§ 4 og 8. Med hjemmel i        selskapenes bruk av betalingsanmerkinger ved
BAL § 17 er det gitt en forskrift om trafikktrygd. Fra       beregning av risiko. Samtidig vil en del av klagesakene
forskriftens § 3 hitsettes:                     ved FKK etter hvert bli fremlagt for Forsikringsskade-
                                  nemnda. Helt velegnet er ikke nemnda for slike saker
Godkjent trygdelag har plikt til å slutte avtale med den      pga. behandlingstiden – dette gjelder jo personer som
som krever det fordi han skal trafikktrygde motorvogn        står uten helt nødvendige forsikringsavtaler på
etter § 15 i bilansvarsloven. Men trygdelaget kan          klagetidspunktet.
fastsette i sine vedtekter at bare de som hører til visse
yrkes- eller interessegrupper eller er bosatt i et bestemt
område har rett til å få slik avtale med laget. Vedtekter
som her nevnt skal meldes til Vegdirektoratet.

Forskriften pålegger altså de forsikringsselskapene som
tilbyr ansvarsforsikring for motorvogn å tegne
forsikring med den som måtte ønske dette.

Selv om selskapene bør være kjent med forskriften,
gjelder altså ca 85 % av henvendelsene om
kontraheringsnektelse til FKK bilansvarsforsikring –
ofte i tillegg til andre forsikringer. Etter at FKK har
gjort selskapene oppmerksom på bestemmelsen har


13 Se også innlegg i Årsberetningen for 2003 på side 30.

                                27
          Error! Use the Home tab to apply Overskrift 1 to the text that you want to appear here.         Dekkes selvmord under en ulykkesforsikring?
Utgangspunktet for dekning under en ulykkesforsikring       sovetabletter, da han ble funnet druknet. Selskapet
er at den forsikrede er utsatt for et ulykkestilfelle som     avslo dekning og begrunnet det med
skyldes en plutselig ytre begivenhet. Det første
spørsmålet er om det er en slik ytre begivenhet når det      at det var overveiende sannsynlig at drukningen
                                 skyldtes selvmord, og at det uansett anså seg fri for
er forsikrede selv som forårsaker skaden. Forsikrings-
                                 ansvar som følge av at forsikringstilfellet var fremkalt
skadenemnda (FSN) behandlet i ut. 5365 spørsmålet         ved forsett/grov uaktsomhet.
om selvmord via kullosforgiftning var en ulykkesskade
og uttalte:                            Selve forsettet er vurdert av FSN bl.a. i ut. 4448, hvor
                                 forsikrede døde etter å ha hoppet ned fra en bro:
På bakgrunn av lovens forarbeider, se NOU 1983:56 s.
80-83 og 93-95, er nemnda kommet til at dødsfall som       Slik nemnda forstår hendelsesforløpet i saken, er det
følge av selvmord i prinsippet må anses som en ulykke.      vanskelig å legge til grunn at det foreligger et selvmord
Vilkårenes krav om at den ytre hendelsen må være         i vilkårenes forstand. At forsikrede hoppet over
ufrivillig, er i strid med lovens forutsetning. Selskapets    rekkverket da han ble oppmerksom på politiet, er ikke
oppfatning om at dødsfallet faller utenfor ulykkes-        ensbetydende med at han ønsket å ta sitt eget liv. Selv
forsikringens objektive farefelt bygger følgelig etter      om broens høyde gjorde det overveiende sannsynlig at
nemndas syn på et uriktig rettslig grunnlag.           fallet ville ende med døden, kan man etter nemndas
                                 syn ikke uten videre si at det foreligger et selvmord i
Det er således klart at den skade som påføres ved         vilkårenes forstand. Selvmord foreligger etter nemndas
selvmord faller inn under dekningsbeskrivelsen i         oppfatning i tilfeller hvor handlingen er foretatt med et
ulykkesforsikringen.                       ønske om å ta eget liv. Selv om man ikke kan legge til
                                 grunn at forsikrede ønsket å ta sitt eget liv, kan
Det neste spørsmålet er om det subjektive forholdet – at     forsikringstilfellet likevel være fremkalt forsettlig,
forsikrede selv har fremkalt skaden – fratar de etterlatte    dersom det for avdøde må ha fremstått som sikkert
kravet på erstatning. Normalt vil erstatningskravet falle     eller overveiende sannsynlig at handlingen ville
                                 medføre døden.
bort når en skade er voldt forsettelig (med vilje) og
konklusjonen på dette punkt vil da også bli at selskapet     Forsettet mht selvmord må altså fremstå som rimelig
som regel blir hørt med at skaden er voldt forsettelig og     klart, se også ut. 4184, hvor nemnda etter en bilulykke
derfor ikke er dekningsmessig. Her finnes imidlertid       ikke fant det tilstrekkelig sannsynliggjort at forsikrede
noen momenter som bør påpekes for at man skal           handlet forsettlig.
komme frem til en korrekt avgjørelse hvor det også er
tatt hensyn til det sikkerhetsnett forbrukervernet har      2. De spesielle varslingsreglene i FAL § 13-13.
lagt inn i forsikringsavtaleloven.                I ut. 4570 behøvde nemnda ikke å ta stilling til om
                                 forsikrede hadde begått selvmord eller utvist grov
1. Selskapet har bevisbyrden for selvmord.            uaktsomhet, fordi selskapet ikke hadde reklamert
Før forsikringsavtaleloven av 1989 hadde ulykkes-         overfor de etterlatte i samsvar med lovens regler. De
vilkårene en regel om omvendt bevisbyrde for de          etterlatte fikk derfor medhold, selv om det altså er godt
etterlatte når forsikrede døde ved drukning. Det var       mulig at forsikrede hadde fremkalt skaden med vilje
altså de etterlatte som skulle bevise at drukningen ikke     (selvmord) eller grov uaktsomhet. Det samme resultatet
skyldtes selvmord. Denne bestemmelsen var oppe til        ser vi i flere saker vedr. selvmord i ulykkesforsikring
vurdering av FSN i ut. 689, hvor flertallet uttalte:       (ut. 1679, 3885, 4695, 5365 m.fl.) hvor de etterlatte på
… spørsmålet ble om den særlige bevisbyrderegelen         dette ”prosessuelle” grunnlaget har fått medhold. Man
ved drukningsulykker kunne anvendes i tilfelle hvor en      kan spørre om dette er mer en tilfeldig vinning for de
bil kjører i sjøen og føreren omkommer ved drukning.       etterlatte eller en logisk konsekvens av regelopp-
Flertallet antok at det dominerende trekk ved           byggingen i loven.
begivenheten er at sikrede har ført en bil som er kjørt
utfor veien, og kan ikke innse at det er grunn til i       Lovgiver så det som meget vesentlig at forsikrede i alle
relasjon til bevisbyrderegelen å gjøre forskjell på om      avgjørelser som hadde sin bakgrunn i subjektive
sikrede omkommer ved å kjøre i en fjellvegg eller i        forhold fikk et begrunnet avslag som både kunne
sjøen. Flertallet antok at skaden var erstatningsmessig
                                 kontrolleres og forelegges for nemnd. Når det gjelder
med mindre selskapet kan sannsynliggjøre at sikrede
kjørte utfor for å drepe seg.                   selvmordsakene har selskapene hevdet at det er
                                 vanskelig å gi de etterlatte den riktige begrunnelsen; at
Etter den nye loven kan ikke vilkårene pålegge          forsikrede selv har forvoldt sin død. Selskapene sikter
forsikrede eller de etterlatte en slik bevisbyrde; det er     her til de følelser dette vekker i en allerede vanskelig
dermed opp til selskapet å sannsynliggjøre at           situasjon. Dersom selskapet ”pakker inn” sitt avslag
forsikredes subjektive forhold berettiger selskapet til å     faller imidlertid muligheten for å kontroll bort. Hvis
avslå eller redusere erstatningen. I ut. 4570 behandlet      ikke de etterlatte får klar beskjed om hva selskapet
nemnda en drukningssak hvor kjemiske analyser viste        bygger på, kan de f.eks. ikke protestere dersom de sitter
at forsikrede var meget sterkt påvirket av alkohol og       inne med faktaopplysninger som gir et annet bilde av

                               28
          Error! Use the Home tab to apply Overskrift 1 to the text that you want to appear here.

situasjonen. Også den situasjon at selskapet bruker lang      saken. Avskjeden er en “ytre årsak” i vilkårenes
tid på å avklare erstatningsspørsmålet, kan føre til at de     forstand. Det avgjørende spørsmålet er derfor om det
etterlatte kommer opp i en umulig bevismessig           er sannsynliggjort at selvmordet skyldtes akutt
                                  sinnsforvirring som følge av avskjeden.
situasjon for å frembringe avklarende informasjon.
                                  I den videre vurdering delte nemnda seg i et flertall og
At selskapet mister retten til å påberope seg forsett ved
                                  et mindretall. Flertallet ga selskapet medhold:
manglende eller for sen reklamasjon etter FAL § 13-13
har derfor en etter vårt syn logisk og nødvendige         … den omstendighet at forsikrede tok sitt liv, gjør det
bakgrunn. Et helt annet poeng er at de etterlatte i de       ikke i seg selv tilstrekkelig sannsynlig at han må ha
sakene FSN har behandlet sjelden har nådd frem med         vært sinnsforvirret. På den annen side kan tidsforløpet
innsigelser som ikke er knyttet til reklamasjonsreglene.      frem mot selvmordet heller ikke uten videre tas som
                                  indikasjon på det motsatte. Flertallet må konstatere at
3. Akutt sinnsforvirring ved selvmord.               forsikrede valgte å ta sitt liv i en situasjon som han må
I FAL § 13-8 fastslås selskapets rett til å avslå         ha oppfattet som sosialt meget vanskelig. Til tross for
                                  at en slik tragisk reaksjon fremstår som uforståelig, kan
erstatningen pga. forsett. Bestemmelsen lyder videre:
                                  flertallet ikke anse det sannsynliggjort at avskjeden
Selskapet er likevel ansvarlig hvis den forsikrede på       hadde utløst en akutt sinnsforvirring hos forsikrede.
grunn av alder eller sinnstilstand ikke kunne forstå        Selv om vilkårene ikke legger noen streng bevisbyrde
rekkevidden av sin handling. Selskapet kan ved           på de etterlatte, kan flertallet ikke anse det tilstrekkelig
ulykkesforsikring ta forbehold om at det ikke svarer for      sannsynliggjort   at  selvmordet    skyldtes  akutt
selvmord eller forsøk på selvmord som følge av           sinnsforvirring.
sinnslidelse.
                                  Mindretallet kom frem til at det var overveiende sann-
Selskapene har altså adgang til å unnta selvmord som        synlig at selvmordet skyldtes ”akutt sinnsforvirring”.
følge av sinnslidelse i ulykkesdekningen. I praksis må
                                  4. Sakkyndiges vurdering er avgjørende.
det her skilles mellom akutte situasjoner og en mer
                                  Nemnda har ikke selv kompetanse om psykiske
kronisk eller langvarig tilstand. Dette presiseres gjerne i
                                  tilstender og bygger sine vurderinger på de faglige
vilkårene slik at det gis dekning dersom selvmordet
                                  utredninger og uttalelser som er hentet inn i saken. Det
skyldes ”akutt sinnsforvirring som følge av ytre årsak
                                  er da kanskje ikke særlig overraskende at nemnda
og ikke en sinnslidelse”.
                                  kommer frem til samme resultat som de sakkyndige ved
De fleste uttalelser nemnda har avgitt om selvmord         vurderingen av om selvmord skyldes en akutt
under ulykkesdekningen gjelder denne grensegangen.         sinnsforvirring eller ikke. Dette er tydeliggjort i
Så langt har nemnda ikke gitt de etterlatte medhold i at      ut. 3885, hvor nemnda uttalte:
det har vært tale om en ”akutt sinnsforvirring”, se dog
                                  Det foreligger en sakkyndig uttalelse fra psykolog, som
mindretallet i ut. 4534 nedenfor. Flere uttalelser gjelder     konkluderer med at selvmordet "med langt mer enn
situasjoner der forsikrede har vært under behandling for      50 % sannsynlighet" skyldes "en akutt sinnsforvirring
psykiske problemer og det er da vanskelig for de          utløst av ytre forhold". Dersom denne uttalelsen legges
etterlatte å sannsynliggjøre en akutt situasjon med ytre      til grunn, er det klart at vilkårenes bestemmelse om
årsak. Ut. 3603 omhandler en forsikret som var innlagt       selvmord gir rett til utbetaling. Selskapet avviser denne
på psykiatrisk sykehus etter en trafikkulykke. Etter        rapporten, da konklusjonen ikke henger sammen med
                                  innholdet for øvrig. Nemnda kan ikke slutte seg til
utskriving, ca 3 måneder etter trafikkulykken, begikk
                                  dette. Nemnda ser seg ikke kompetent til å overprøve
han selvmord. Nemnda uttalte:                   innholdet og konklusjonen i den sakkyndige rapporten,
                                  som for øvrig ble innhentet i samråd med selskapet.
Dersom selvmord - som i utgangspunktet er en            Selskapet har ikke lagt frem noen alternativ faglig
forsettlig framkalling av forsikringstilfellet - skal gi      vurdering som gir grunn til å trekke konklusjonen i
dekning, er vilkåret at "etterlatte kan sannsynliggjøre at     psykologens rapport i tvil. Klageren gis medhold.
dette skyldes en akutt sinnsforvirring med ytre årsak".
Hvorvidt forsikredes selvmord skjedde i en akutt
                                  5. Oppsummering
sinnsforvirring, behøver nemnda, slik denne saken
ligger an, ikke å ta standpunkt til. For selv om det skulle    Selv om et selvmord i utgangspunktet faller inn under
legges til grunn at så var tilfelle, kan det ikke anses      ulykkesbegrepet er det sjelden de etterlatte vil kunne
sannsynliggjort at sinnsforvirringen skyldtes en ytre       kreve erstatning. Men selskapet må begrunne sitt avslag
årsak. Den trafikkulykke som de etterlatte har anført for     og det må også fremgå hvilken skyldgrad selskapet har
sitt standpunkt lå ca tre måneder tilbake i tid, og kan      lagt til grunn.
ikke anses som en sannsynlig årsak til en eventuell
akutt sinnsforvirring. Selskapet gis medhold.           Er det tvil om ulykken skyldes selvmord har selskapet
                                  bevisbyrden, dvs. at de etterlatte vil kunne få erstatning
Der må altså være en nærhet i tid for at det skal være       dersom selskapet ikke kan sannsynliggjøre at dødsfallet
tale om en akutt situasjon. Slik nærhet forelå for så vidt     skyldes selvmord..
i ut. 4534, hvor nemnda også fant en ”ytre årsak”:
                                  Er det på det rene at forsikrede tok sitt eget liv, er det
Det synes ikke å være omtvistet at forsikrede i denne
saken tok sitt liv som følge av at han tidligere samme
                                  bare dersom de sakkyndige finner det sannsynlig at
dag hadde fått avskjed fra sin stilling. Spørsmålet om       selvmordet skyldes en akutt sinnsforvirring at de
det også kan finnes andre årsaker, er ikke tema i         etterlatte kan nå frem med sitt krav på erstatning.

                               29
          Error! Use the Home tab to apply Overskrift 1 to the text that you want to appear here.


            Eierskifteforsikring - forsikringsavtalen
                       Advokat Bendik Kværnø
                      _____________________________

Forsikringsskadenemnda har i de senere år behandlet et      gjøre kravet gjeldende mot forsikringsselskapet i og
stort antall saker knyttet til eierskifteforsikringer.      med at selskapets ansvar ikke begynner å løpe før
Spørsmålet i de fleste av disse sakene har vært hvorvidt     eiendomsmegler overtar fullt oppgjør fra kjøper i
den overdratte eiendommen har hatt mangler i henhold       forbindelse med overtagelsen, jfr. vilkårenes pkt. 2.1.
til avhendingslovens regler. Etter hvert har nemnda        Det må være fullt på det rene i denne saken at kjøper
også behandlet en del saker med spørsmål knyttet til       ble oppmerksom på arealsvikten før han overtok den
selve   forsikringsavtalen.   Noen   av   disse     1.10.99.
problemstillingene behandles her.
                                 I FSN 5254 hadde selger forut for overtagelsen påtatt
Gyldig forsikringsavtale?
                                 seg å dekke en råteskade i husets sydøstlige hjørne.
I FSN 3693 var spørsmålet om det var inngått en gyldig
                                 Utbedringen av denne skaden fant sted etter
forsikringsavtale. Saksforholdet var i korthet at
                                 overtagelsen, og det ble i forbindelse med dette
kjøpekontrakt ble inngått uten at selger da hadde tegnet
                                 avdekket at det også var råteskade på tilfar til gulv i
forsikring. Selger fylte ut sin egenoppgave like før
                                 østre stue. Spørsmålet var om også denne skaden måtte
kjøpers overtagelse, og forsikringsbeviset ble utstedt av
                                 anses oppdaget før overtagelsen. Til dette bemerket
eiendomsmegler/forsikringsagent på overtagelses-
                                 nemnda:
datoen. I henhold til selskapets rutiner skulle
egenoppgaven forelegges for kjøper og takstmann for
                                 Etter de opplysninger som foreligger var verken
gjennomgang før forsikringen ble tegnet. Disse rutinene
                                 kjøper eller selger klar over at det var råteskade
var ikke fulgt, og selskapet hevdet derfor at avtalen
                                 på tilfar til gulvet i østre stue. Slik nemnda forstår
ikke var gyldig. Nemnda kom til at avtalen var gyldig,
                                 saken hadde denne skaden ingen sammenheng
og begrunnet dette slik:                     med de skader som ble oppdaget før overtakelsen
                                 og som selger påtok seg ansvaret for. Selger
Den omstendighet at agenten eventuelt ikke har          hadde ikke hatt mulighet for å oppdage den
fulgt selskapets instrukser mht. fremgangsmåten          aktuelle skaden. Hensett til dette finner nemnda at
ved tegningen, er et forhold mellom selskap og          forsikringen omfatter ansvar for denne skaden.
agent og er uten betydning for forsikringens
gyldighet, i alle fall så lenge ikke kunden har vært       I FSN 5322 hadde selger før overtagelsen påtatt seg å
klar over forholdet på det tidspunkt da agenten
                                 reparere en lekkasje fra terrassen. Selger utførte
gav sitt tilsagn om forsikring gjennom utstedelse
                                 deretter en utbedring, og terrassen var tilsynelatende
av forsikringsbeviset.
                                 tett ved overtagelsen. Det oppsto imidlertid nye
                                 lekkasjer etter overtagelsen hvilket viste at utbedringen
Forsikringens ikrafttreden – skade oppdaget i
                                 likevel ikke var vellykket. Spørsmålet for nemnda var
forsikringstiden
                                 om forholdet i dette tilfellet var oppdaget før
I vilkårene for eierskifteforsikring er det inntatt
                                 overtagelsen. Nemnda bemerket:
bestemmelse om at forsikringen først trer i kraft fra det
tidspunkt kjøper overtar bruken av eiendommen. I
                                 Det følger av vilkårene for eierskifteforsikring at
vilkårene er det samtidig gjort unntak for forhold som
                                 den ikke dekker forhold som oppdages før kjøpers
oppdages før kjøpers overtagelse. Nemnda har avgitt en
                                 overtakelse. Den aktuelle lekkasjen var oppdaget
rekke   uttalelser   i  tilknytning  til  disse
                                 før kjøpet, og den var fortsatt til stede etter kjøpet.
vilkårsbestemmelsene. Bakgrunnen for at tvist har
                                 Selgers utbedringsforsøk var mislykket. Det er et
oppstått i disse tilfellene er gjerne at man har hatt en
                                 forhold som etter nemndas mening faller utenfor
viss kjennskap eller mistanke til et forhold før         eierskifteforsikringen.
overtagelsen, mens den endelige avklaring av forholdet
har funnet sted etter overtagelsen.                Spørsmålet om et forhold har blitt oppdaget før
                                 overtagelsen har også blitt behandlet i FSN 4055, FSN
I FSN 4474 hadde kjøper forut for overtagelsen          4920, FSN 5256 og FSN 5355.
mistanke om arealsvikt, mens arealsvikten først ble
endelig fastslått etter overtagelsen. Nemnda fant at       Et annet spørsmål som har vært forelagt nemnda er
forholdet måtte anses konstatert før forsikringen trådte i    betydningen av at forsikringsbeviset angir en annen
kraft:                              dato for ikrafttredelse enn den dato overtagelsen faktisk
                                 fant sted. I FSN 5288 kom dette spørsmålet på spissen
Etter de opplysninger som foreligger for nemnda          idet skade ble oppdaget etter den faktiske overtagelsen,
var kjøper allerede før overtagelsen klar over at
                                 men før den dato for ikrafttredelse som fremgikk av
det kunne være spørsmål om boligen var riktig
                                 forsikringsbeviset. Nemnda ga selskapet medhold og
oppmålt. Det innebærer at kjøper uansett ikke kan
                                 bemerket kort at:

                               30
          Error! Use the Home tab to apply Overskrift 1 to the text that you want to appear here.

                                  og at det derfor ikke var grunnlag for regress. Nemnda
Det fremgår av forsikringsbeviset at forsikringen         valgte imidlertid likevel å uttale seg generelt om
gjelder fra overtakelsesdato, 1.4.03. Nemnda            regressadgangen:
finner at denne angivelsen er avgjørende, selv om
kjøperen ble gitt adgang til leiligheten tidligere.        I tilfeller hvor selskapet er ansvarlig overfor
                                  skadelidte, selv om det er uten ansvar overfor
I FSN 5483 ble nemnda tidlig i 2005 forelagt spørsmål       sikrede, kan sikrede ifølge forarbeidene til FAL
om forsikringen trådte i kraft fra den avtalte           være    regressansvarlig  etter  alminnelige
overtakelsesdato eller fra det tidspunkt overtakelsen       rettsregler. Nemnda viser til NOU 1987:24 s 152
faktisk fant sted. Her ble overtakelsen vesentlig         og til Forsikringsavtaleloven med kommentarer
forsinket fordi selger ikke flyttet ut av eiendommen.       (Brynildsen, Lid, Nygård) s 183. Forutsetningen for
Saken reiste også spørsmål om begrepet ”skade” måtte        regressansvar må være at sikrede har oversittet
forstås som en begrensning til selgers ansvar for         meldefristen og har utvist uaktsomhet i denne
mangler ved eiendommen, eller om begrepet også           forbindelse.
omfattet selgers ansvar for forsinkelse. Nemnda fant at      Dobbeltforsikring for rettshjelp
vilkårene var klare og ga selskapet medhold:            Ved to anledninger har nemnda blitt forelagt spørsmål
                                  om sikredes rett til dekning for saksomkostninger etter
Det er den faktiske overtakelse når ikke annet           eierskifteforsikringen og etter rettshjelpsforsikringen er
fremgår av avtalen, som er avgjørende for             å anse som dobbeltforsikring, jfr. FAL § 6-3, slik at
selskapets ansvar. Nemnda er også enig med             sikrede kan velge hvilken forsikring han vil benytte. I
selskapet i at ansvar som følge av forsinkelse ikke        FSN 4172 uttalte nemnda:
er det samme som ansvar som følge av skade.
Det siste begrepet relaterer seg til mangler ved          Den aktuelle rettshjelpsforsikring dekker sikredes
selve eiendommen..                         utgifter til advokat m.v. i angitte tilfeller. Når
                                  sikrede har eierskifteforsikring, har han så vidt
Melding av kravet                         nemnda kan forstå ikke utgifter til advokat, idet
I henhold til forsikringsvilkårene og FAL § 8-5 første       hans eierskifteforsikring dekker advokatutgiftene
ledd har sikrede (selger) en ettårsfrist for å melde        innenfor eierskifteforsikringens dekningsområde.
kravet, regnet fra det tidspunkt sikrede fikk kunnskap       Etter bestemmelsene i eierskifteforsikringen har
om de forhold som begrunner kravet. Denne             sikrede verken rett eller plikt til å engasjere
bestemmelsen har vært tema i to eierskifteforsikrings-       advokat på egen hånd eller påta seg utgifter i den
saker behandlet i nemnda.                     forbindelse, jfr eierskiftevilkårenes pk. 7.4. Det
                                  innebærer at sikrede i slike saker ikke har utgifter
I FSN 4839 var saksforholdet at selger i mars 2000 fikk      til advokat. Det er heller ikke egenandel i de
                                  aktuelle vilkår for eierskifteforsikring i motsetning
fremlagt en takstrapport med beskrivelse av
                                  til det som gjelder for rettshjelpsforsikringen. Det
vanninntrengning i boligen og årsakene til dette.
                                  foreligger da etter nemndas mening ikke
Rapporten ble fremlagt i forbindelse med kjøpers
                                  dobbeltforsikring etter FAL § 6-3.
oversendelse av forliksklage for et annet forhold. I
kjøpers oversendelse ble selger kun bedt om å
                                  Saken har senere blitt behandlet av Borgarting
kommentere forholdet knyttet til vanninntrengningen,
                                  lagmannsrett i dom av 15.5.2004, hvor retten kom til
og det var for så vidt uklart hvorvidt kjøper ville
                                  samme resultat som nemnda. Nemnda har for øvrig
fremme krav som følge av denne skaden. Kjøper tok ut
                                  stadfestet sitt syn i FSN 5224.
forliksklage i november 2000, og etter forliksrådets
henvisning til retten ble stevning tatt ut i juni 2001.      Avkortningsnemnda – regress mot selger som følge av
Først på dette tidspunkt meldte sikrede kravet til         uriktige opplysninger
selskapet. Selskapet mente kravet ikke var meldt i tide,      I forsikringsvilkårene for eierskifteforsikringen er det
mens selger hevdet han først ved forliksklagen ble klar      oppstilt en sikkerhetsforskrift om at selger plikter å
over at krav ville bli reist. Nemnda fant at selger ikke      utfylle egenerklæringsskjema korrekt og fullstendig.
hadde meldt kravet i tide med disse bemerkninger:         Selskapet har videre i samsvar med FAL § 4-8
                                  forbeholdt seg retten til å redusere erstatningen ved
Det er på det rene at selger fikk oversendt            overtredelse av sikkerhetsforskriften. Det er også
uttalelsen fra ingeniør vedrørende vanninntrenging         vilkårsfestet at selskapet kan gi kjøper full erstatning på
og hva som var årsaken til dette den 10.3.00 fra          tross av at det kan redusere erstatningen i forhold til
kjøpers advokat i forbindelse med en pågående           selger, og at selskapet i disse tilfellene kan kreve
tvist. Etter nemndas mening innebar det at sikrede         regress ovenfor selger.
på dette tidspunkt fikk kunnskap om de forhold
som senere førte til kjøpers krav og til tvisten.         Selskapene har frem til nå vært forsiktige med å benytte
                                  sin regressadgang. Spørsmål knyttet til selskapets
I FSN 5125 var det spørsmål både om selger hadde          regressadgang har derfor kun blitt forelagt
meldt kravet for sent, og om dette ga selskapet rett til å     Avkortningsnemnda ved tre anledninger, AKN 1722,
kreve regress fra selger for sin utbetaling til kjøper.      AKN 1864 og AKN 2016. I AKN 1722 vurderer
Nemnda kom i dette tilfellet til at kravet var meldt i tide

                               31
         Error! Use the Home tab to apply Overskrift 1 to the text that you want to appear here.

nemnda hvorvidt selgers plikt til å besvare          gale opplysninger for å øke prisen. Hvis selskapet
egenerklæringsskjemaet er å anse som en sikkerhets-      var avskåret fra å reagere på dette ville resultatet
forskrift eller som en del av hans opplysningsplikt      måtte bli en generell premieøkning for denne
ovenfor selskapet etter FAL § 4-1:              typen forsikring, eventuelt at dekningen bortfalt.

Det første spørsmålet er om det her dreier seg om       Nemnda forstår dette slik at regressadgangen ved
en sikkerhetsforskrift, eller brudd på reglene om       gale opplysninger er en forutsetning for å kunne
opplysningsplikt i FAL § 4-1 flg. Egenerklærings-       opprettholde eierskifteforsikringen i sin nåværende
skjemaet ble fylt ut ved tegning av eierskifteforsik-     form uten individuell risikovurdering. Det
ringen og bidrar til å kartlegge eiendommen, som       regresskravet gale eller misvisende opplysninger
er den gjenstanden et mulig erstatningsansvar vil       gir grunnlag for kan nærmest sammenlignes med
være knyttet til. En slik fremgangsmåte synes i        et premietillegg for den økning i risikoen som de
samsvar med § 4-1 om at selskapet ved             gale opplysningene innebærer. Dette må være
inngåelsen av avtalen kan stille spørsmål om         tilstrekkelig til å si at de gale opplysningene har
forhold av betydning for risikovurderingen.          betydning for selskapet, selv om fremgangsmåten
Sikkerhetsforskrifter angår derimot en plikt til å      for tegning gjør at betydningen får en annen
forebygge skade som gjelder mens forsikringen         karakter enn normalt.
løper. Definisjonen av sikkerhetsforskrifter i FAL §
                               Kjøperforsikring
1-2 (e) passer heller ikke godt på en slik
                               De siste årene er boligkjøpere tilbudt å tegne
erklæring. FAL § 1-2 (e) nr. 2 og 3 passer
                               kjøperforsikring som et supplement til selgers
overhodet ikke. Men heller ikke nr. 1: ”påbud i
                               eierskifteforsikring. Kjøperforsikringen dekker skjulte
forsikringsavtalen om at sikrede skal ... treffe
                               feil ved eiendommen som innebærer avvik fra
bestemte tiltak som er egnet til å forebygge eller
                               forventbar stand. Dekning under kjøperforsikringen
begrense skade” treffer særlig godt. Nemnda
                               forutsetter at kravet ikke er dekningsmessig etter
legger derfor til grunn at utfyllingen av
egenerklæringsskjemaet må sees som en del av         eierskifteforsikringen. Ett spørsmål som særlig har vært
forsikringstagerens opplysningsplikt.             gjenstand for diskusjon er hvordan erstatningen skal
                               beregnes etter kjøperforsikringen. Nemnda har ved to
I AKN 1864 vurderer nemnda hvorvidt selskapet kan       anledninger blitt forelagt dette spørsmålet – FSN 4984
påberope seg selgers brudd på opplysningsplikten, jfr.    og FSN 4985. Disse uttalelsene ble gitt samme dag og
FAL § 4-4 annet punktum:                   inneholder de samme prinsipielle merknader:

Avkortningen skal foretas under hensyntagen til        Mens eierskifteforsikringen dekker selgers ansvar
hvilken betydning feilen har hatt for selskapets       etter avhendingslova er kjøperforsikringen ikke en
risikovurdering, skyldgraden, skadeforløpet og        ansvarsforsikring, men en forsikring som dekker
forholdene ellers, jfr. FAL § 4-2 tredje ledd.        visse feil og mangler som avdekkes etter en
Nemnda ser først på hvilken betydning korrekt         overdragelse av en bolig. Det typiske vil være
utfylling av skjemaet har for selskapet, jfr. her       erstatning for mangler som sikrede har fraskrevet
også FAL § 4-4 annet punkt om at selskapet er         seg ved ”som den er” klausulen, jfr. avh.l. § 3-9.
avskåret fra å reagere dersom de mangelfulle         Vilkårene inneholder ikke nærmere regler om
opplysningene ikke hadde betydning for selskapet       hvordan erstatningen skal beregnes. FAL § 6-1
da avtalen ble inngått. Selskapet har opplyst at       finner da anvendelse. Det innebærer at sikredes
eierskifteforsikringen ikke tegnes med individuell      økonomiske tap skal dekkes. Er det aktuelt å
risikovurdering     på   grunnlag    av       reparere skadene, er det reparasjonsomkost-
egenerklæringsskjemaet. Opplysningene gir derfor       ningene som i utgangspunktet kan kreves
ikke   grunnlag  for  premieberegning  eller      erstattet, men bare hvis disse representerer
forsikringsvilkår.                      sikredes økonomiske tap som følge av
                               skaden/mangelen. Det heter i motivene (NOU
Forsikringen tegnes gjennom den enkelte            1987 s. 126) at det ikke kan kreves noen
eiendomsmegler, og tilbys til alle meglerens         nyverdierstatning.    Kravet   begrenses    til
kunder til en fast premie og på faste vilkår.         kostnadene med å reparere til tidligere standard.
Skjemaet er heller ikke egnet som grunnlag for        ”Fører gjenanskaffelse eller reparasjon til
risikovurderingen i forkant fordi de negative         standardforbedring, må sikrede tåle fradrag i
forhold som det gis opplysninger om i skjemaet        erstatningen for verdiøkningen”. Slik nemnda
utelukker mangelsansvar for disse forholdene. På       forstår dette, vil altså sikrede ha krav på erstatning
den annen side øker risikoen for at selger får et       for reparasjonskostnadene, men med fradrag i
objektivt ansvar dersom negative forhold ved         erstatningen    for   den  verdiøkning   som
eiendommen holdes tilbake av selger. Gale eller        reparasjonen innebærer i forhold til tidligere
ufullstendige opplysninger medfører derfor en         forventet standard.
markert økning i risikoen for erstatningsansvar.
Samtidig er det fristende for forsikringstaker å gi
                             32
          Error! Use the Home tab to apply Overskrift 1 to the text that you want to appear here.


          Konsumenternas Försäkringsbyrå, Finland
                Advokatfullmektig Silje Grindeland Andersen
                    __________________________________

4-6. oktober 2004 besøkte jeg vårt søsterkontor i
Helsinki. Målet med oppholdet var å lære hvordan det       Försäkringsnämnden er delt inn i 4 seksjoner, hvor
finske kontoret jobber, spesielt med fokus på deres       oppgavene er delt inn etter forsikringstype: 1. Liv- og
bruk av sakkyndige.                       privat ulykkesforsikring, 2. Ansvar, rettshjelp, transport
                                 og reisegods, 3. Hjem- og motorvognforsikring etc og
I løpet av mitt opphold, besøkte jeg også            4. Næringsforsikring. Disse fungerer, på samme måte
Trafikkskadenämnden som behandler alle saker som         som FKK, som sekretariat for Försäkringsnämnden.
gjelder erstatning i forbindelse med trafikkskade.
                                 I seksjonene 1-3 er nemnden sammensatt av 50 %
                                 forbrukerrepresentanter og 50 % representanter for
Generelt om Konsumenternas Försäkringsbyrå
                                 forsikringsbransjen. I seksjon 4 møter det
Konsumentärnas försäkringsbyrå har 14 ansatte. I
                                 representanter for handel, industri etc i stedet for
tillegg har kontoret tilknyttet spesialister innen ulike
                                 forbrukerrepresentanter. Seksjonene avholdt til sammen
felt som kan konsulteres ved medisinske og tekniske
                                 41 møter i 2003.
spørsmål.
                                 Prinsipielt viktige spørsmål kan behandles i plenum,
Kontoret bistår forbrukerne med råd og veiledning i
                                 hvor ordfører samt to representanter fra hver seksjon
forsikringsspørsmål, både før tegning av forsikring og
                                 møter. Plenumsmøte har kun vært avholdt 1 gang i
når et forsikringstilfelle er inntruffet. I tillegg søker
                                 2004.
kontoret å løse konflikter mellom forsikringstaker og
forsikringsselskap. De som deltar i rådgivingen er
                                 I 2003 avgjorde nemnden 823 saker, hvorav 140 ble
spesialisert på ulike forsikringstyper.     Kontorets
                                 trukket før behandling. Av disse ble det behandlet flest
tjenester er gratis.
                                 ansvarssaker, deretter ulykke, hjem og rettshjelps-
                                 forsikring. 209 av sakene avvek fra selskapets
I motsetning til vårt kontor, bistår det finske kontoret
                                 beslutning, i favør klager. 32 % av sakene ble endret i
forbrukerne med informasjon til bruk ved valg av
                                 favør av den som begjærte nemndens uttalelse.
forsikring. Kontoret foretar sammenligninger mellom
de ulike forsikringsselskapenes produkter som
                                 Det kan være interessant å merke seg at forsikrings-
publiseres på hjemmesiden, og gir ut informasjons-
                                 selskapene fulgte nemndens uttalelse i 99 % av sakene.
brosjyrer om ulike forsikringstyper og aktuelle
                                 Prosenten ikke-aksepterte uttalelser var altså 1 %,
problemstillinger.  Sammenligningene    inneholder
                                 hvilket var 3 saker hvorav en 1 ansvarsforsikring og 2
basisfakta om den aktuelle forsikringstypen og viktige
                                 bilforsikringer.
faktorer som det kan være lurt å kjenne til allerede på
tegningstidspunktet. Sammenligningene er svært
                                 Behandlingstiden varierer avhengig av sakens art og
populære, og hjemmesiden har som følge av dette
                                 omfang, men gjennomsnittlig behandlingstid i nemnden
hyppige treff, hele 125.000 i 2003. I tillegg har
                                 er ca 6 måneder.
hjemmesiden blant annet ukens spørsmål og svar.
Kontoret søker ved sin informasjonsvirksomhet å
forebygge forsikringstvister ved å gi et mer realistisk     Bruk av sakkyndige.
bilde av hva forsikringen dekker, samt gi nødvendig       Under mitt opphold ved det finske kontoret, var jeg
kunnskap for å tegne riktig forsikring.             spesielt interessert i deres bruk av sakkyndige både ved
                                 kontoret og i nemndene, med henblikk på om dette
I 2003 mottok kontoret 8.572 henvendelser og klager.       kunne være interessant også for FKK og våre nemnder.
Av disse var 51 % spørsmål og 49 % klager.
Hjemforsikring toppet statistikken og utgjorde 20 % av      Konsumenternas Försäkringsbyrå - samtale med
kontorets saker. Deretter kom privat ulykkesforsikring      Katja Lappi.
med 14 % og motorvognforsikring med 11 %.            Kontoret har tilknyttet 1-2 faste leger som benyttes som
                                 rådgivere i medisinske spørsmål. Disse er valgt av
                                 kontoret uten medvirkning fra selskapene.
Generelt om Försäkringsnämnden
Forsikringstaker, den forsikrede, den skadelidte eller
                                 Legen jobber kun opp mot kontoret, da nemnden
forsikringsselskapet kan be om nemndens uttalelse i
                                 benytter egne sakkyndige for å unngå at klager møter
konflikter knyttet til tolkning av forsikringslov-
                                 samme lege på begge nivåer. Han er spesialist i kirurgi,
givningen og forsikringsvilkår. I tillegg kan domstolene
                                 traumatologi og ortopedi, og kan derfor rådgi i
be om en slik uttalelse. Nemndens avgjørelser er kun
                                 ulykkessaker og lignende.
rådgivende.


                              33
          Error! Use the Home tab to apply Overskrift 1 to the text that you want to appear here.

Lappi fortalte at hun sender ca 1/3 av sine saker til      Nemnden kan imidlertid avvise saken, dersom det er
legen for dennes vurdering. Hun har da formulert ett       uklarheter mht faktum.
eller flere spørsmål som hun ber legen svare på. Det er
viktig at disse spørsmålene er presise slik at legen vet     Nemnden er ikke bundet av den sakkyndiges uttalelse,
nøyaktig hva han skal vurdere. Legen baserer sin         men må ha gode grunner for å avvike denne. Isokoski
uttalelse kun på de skriftlige dokumenter, så som        antok at   nemndens uttalelse avviker fra den
journaler og legeuttalelser, som allerede ligger i saken.    sakkyndiges uttalelse i 1 % av sakene.
Hun sender legen en bunke på ca 20 saker, 1-2 ganger
annenhver måned. Legen bruker ca 1 – 1 ½ måned på        I følge Isokoski følger selskapet nemndens uttalelser i
sin skriftlige tilbakemelding. Lappi anslo at en         nær 100 % av sakene. I år har hans nemnd imidlertid
rådgivende uttalelse fra legen koster ca 60 Euro per       hatt 2 ikke-aksepter, hvilket er svært mye.
sak.
                                 Isokoski har stort sett positive erfaringer med bruk av
Lappis erfaring er at legens vurdering sjelden avviker      sakkyndige i nemnden. Han peker på at dersom en
fra selskapets/andre legers syn – ca 1 av 10 ganger.       måtte avvise en rekke saker pga manglende medisinsk
Hennes inntrykk er at partene har tillit til at legen er     kompetanse, ville dette være en alvorlig svakhet i
faglig dyktig og objektiv. Dette illustreres ved at begge    forbrukervernet. Det finnes få advokater i Finland som
sider stort sett aksepterer legens vurdering. Hun pekte     har spesialisert seg innen medisinske spørsmål, og uten
videre på at legens medvirkning medfører at en del        nemnden ville det vært vanskelig for forsikrede å vite
saker blir løst på dette nivå slik at en unngår kostnader    hvilken spesialist han skulle benytte ved en medisinsk
ved nemndbehandling. Denne innsparingen veier i stor       utredning. Ved at nemnden har tilknyttet egne
grad opp for det det koster å benytte medisinsk         spesialister som partene har tillit til, sikrer en like
sakkyndig.                            avgjørelser i like saker. Forsikringstakeren har større
                                 tillit til nemndens sakkyndige enn selskapets.
Nämnden - samtale med Harri Isokoski sekretær i
seksjon 1 – personforsikring.                  Den største bristen i systemet er, slik Isokoski ser det,
Nemnden har tilknyttet en rekke spesialister innenfor      at den er skriftlig. Den sakkyndiges vurdering baseres
ulike fagfelt innen medisin, ulike ingeniører,          på skriftlig materiale. Kontoret ser imidlertid ikke på
veterinærer osv. Legene anbefales av andre sakkyndige      dette som et problem da man neppe kan få ny
tilknyttet nemnden og plukkes ut av nemndas sekretær       informasjon via nye undersøkelser, siden primærlegen
ut fra følgende kriterier:                    allerede har undersøkt pasienten og avgitt sin rapport.
                                 Videre baserer nemnden seg på den sakkyndiges
    Vedkommende må ikke ha forbindelse til noe       skriftlige uttalelse uten mulighet til å stille spørsmål
     forsikringsselskap                   direkte og fortløpende til den sakkyndige under
    Må ha en viss autoritet blant legene i Finland     behandlingen av saken.
    Helst bakgrunn fra universitetssykehus, fordi
     disse anses å være ”up to date” pga forskning      Eksempler
     etc                           Fra den finske nemndas praksis vil jeg nevne 2
    Legen må ha evnen til å formulere seg på en       eksempler, begge fra ulykkesforsikring.
     måte som er forståelig for lekmenn. Dette er
     erfaringsmessig det vanskeligste punktet.        a) Forsikrede (f. 32) falt på glatt føre 1.1.99 og slo
                                 venstre skulder. Hun falt igjen i april 1999 på tur med
På samme måte som ved kontoret, uttaler nemndens         sparkstøtting og skadet samme skulder og albue.
sakkyndige seg på bakgrunn av sakens dokumenter.         Skulderen forble øm og røntgen mai/juni 1999 viste
Disse blir sendt ham sammen med de spørsmål           kraftig artrose og en ruptur. Selskapet avslo dekning
nemnden ønsker svar på. Legen bruker ca 1 måned og        pga manglende årsakssammenheng og viste til at
prisen på uttalelsen varierer mellom 100–500 E. Dette      hovedårsaken til skulderplagene var degenerative
er, i følge Isokoski, langt rimeligere enn å benytte       forandringer over tid.
sakkyndige i rettsapparatet.
                                 Nemnda forela saken for tilknyttet ekspert, som bl.a.
Dersom det foreligger ulike medisinske vurderinger i       uttalte at årsaken til skulderens tilstand var langt
saken, spør nemnden sine sakkyndige om hva som er        kommet artrose som er temmelig sjeldent i et ikke-
den almene oppfatning, da nemnden må treffe sine         bærende ledd. De aktuelle ulykkestilfellene kan ikke ha
beslutninger i tråd med denne.                  noen årsakssammenheng med artrosen, som utvikles
                                 over minst flere år.
Nemnden avviser aldri saker pga. uklarheter/uenigheter
mht medisinske spørsmål. Det er et grunnleggende         Forsikrede kommenterte uttalelsen og opprettholdt sitt
prinsipp at nemnden skal strekke seg langt for å avgi en     krav, men nemnda var enig med selskapet i manglende
uttalelse slik at en unngår domstolsbehandling. Dersom      årsakssammenheng.
de medisinske spørsmål fremstår som uklare, skal
nemnden som hovedregel konkludere i favør klager.


                              34
          Error! Use the Home tab to apply Overskrift 1 to the text that you want to appear here.

b) Forsikrede (f. 48) skadet ryggen ved fall fra en hest      grad kunne vært tettet dersom vi kunne konferere med
3.9.01. Uenigheten dreide seg om invalidetetsgrad for        sakkyndige i medisinske og tekniske spørsmål.
denne skaden. Selskapet vurderte skaden til ”klass 1”,
mens sikrede viste til at et annet selskap hadde vurdert      Saksbehandlingstiden er, hverken ved Konsumenternas
skaden til ”klass 3”.                        Försäkringsbyrå eller Försäkringsnämnden, lenger enn
                                  hos oss, hvilket kan tyde på at bruken av sakkyndige
Nemnda forela spørsmålet for sin ekspert som nøye          ikke påvirker effektiviteten i særlig grad.
beskrev de foreliggende plager utfra sakens
dokumenter. Deretter konstaterte hun at riktig grad er       I 2004 var budsjettet for Konsumenternas
”klass 3”. Etter dette anbefalte nemnda at selskapet        Försäkringsbyrå 1.208.000 Euro, av dette utgjorde
betalte ut tilleggserstatning til forsikrede.            utgifter til sakkyndig 15.000 Euro. Försäkrings-
                                  nämndens budsjett var 210.000 Euro, inkl. 45.000 Euro
Hos oss har Forsikringsskadenemnda avvist lignende         for sakkyndige. Det finske kontoret vurderte utgiftene
spørsmål, se ut. 3331 av 13.9.99:                  til sakkyndige som små sammenlignet med hva det ville
                                  koste dersom saker som var avhengig av sakkyndig
FSN bemerker: Det foreligger forskjellige              kompetanse måtte behandles i domstolene. En eventuell
sakkyndige uttalelser med ulik oppfatning om            økt kostnad ved klagebehandlingen, ville kunne
hvorvidt den del av forsikredes uførhet som kan           kompenseres ved reduserte utgifter til domstols-
tilbakeføres til skadehendingen i 93 utgjør minst          behandling.
15 % medisinsk invaliditet. Spørsmålet beror på
medisinske vurderinger, og nemnda kan ikke gå            En forutsetning for at et slikt system skal fungere er at
inn i avgjørelsen av dette – heller ikke ved å ta          både selskapene og forsikringstakerene har tillit til de
standpunkt til hvilken utredning som har mest            sakkyndiges habilitet og faglige dyktighet. I Finland
sannsynlighet for seg. ...                     synes det som en har et mer avgrenset faglig miljø
                                  innen forsikringsmedisin, og det er således enklere å
Og ut. 4490 av 15.1.03 hvor nemnda bemerket:            finne eksperter som er anerkjent i forsikringsmiljøet.
                                  Jeg fikk videre inntrykk av at det i større grad finnes
Det foreligger tre uttalelser om forsikredes            alminnelige medisinske oppfatninger innen forsikrings-
medisinske invaliditet. To av disse konkluderer           medisin og at det derfor også kan være enklere å enes
med 50 % medisinsk invaliditet, mens den tredje           om den sakkyndiges vurdering mht medisinske
konkluderer med 25 %. Nemnda har ikke grunnlag           spørsmål.
for å rangere disse uttalelsene ut fra kriterier som
spesialistenes innbyrdes faglige kompetanse, de           En negativ side ved systemet, er at den fagkyndige kan
begrunnelser som er gitt for konklusjonene,             få stor makt i kraft av sin kompetanse. Nemnda har ikke
tidspunktene for avgivelse av de forskjellige            kompetanse til å vurdere riktigheten av den fagkyndiges
uttalelsene eller på annet grunnlag. Nemnda kan           vurderinger og kan vanskelig imøtegå disse. Dette vil
heller ikke ta selvstendig standpunkt til forsikredes        spesielt være et problem i spørsmål hvor det ikke er
medisinske invaliditet. ...                     noen klar grense mellom den juridiske og medisinske
                                  vurdering. I slike avgjørelser kan en spørre seg om
Oppsummering                            saken, til tross for nemndbehandling, blir truffet på
Det finske kontoret og dets nemnder har gode            juridisk grunnlag.
erfaringer med bruk av sine tilknyttede sakkyndige.
Både avvisningsprosenten og prosenten av ikke-           Videre innebærer det en risiko for feilaktige vurde-
aksepterte uttalelser er lav i Finland, og det er grunn til     ringer og avgjørelser når den fagkyndige vurdering ikke
å tro at dette til en viss grad skyldes bruken av egne       baseres på undersøkelser av forsikrede, men
sakkyndige.                             utelukkende på skriftlig materiale. Dette bidrar nok til
                                  at systemet blir mer effektiv og mindre kostbart enn om
Både ved FKK og i nemndene avvises en rekke saker          legen skulle undersøke forsikrede, men øker risikoen
på grunn av manglende faglig kompetanse. Dette er          for at vurderingen treffes på et for snevert eller feilaktig
uheldig fordi tvister med lavt tvistebeløp risikerer å       grunnlag.
forbli uløst da de ikke er egnet for domstolsbehandling.
Dersom saken på grunn av en avvisning må gå videre         Alt i alt er det min vurdering at det finske systemet med
til domstolsapparatet, påfører dette både forsikrings-       bruk av egne sakkyndige er så vidt interessant at FKK
selskapene, forsikringstakerene og samfunnet store         bør utrede nærmere om dette er noe vi bør innføre – om
kostnader som kanskje kunne vært unngått dersom vi         enn kanskje i en annen form.
hadde samme system som vårt søsterkontor i Finland.
Det er således et hull i vårt system, som i alle fall i noen
                                35
          Error! Use the Home tab to apply Overskrift 1 to the text that you want to appear here.


      The Financial Ombudsman Service i London - FOS
                    Advokatfullmektig Gunnar E. Børjesson
                     ____________________________

I november 04 besøkte jeg14 The Financial            viste seg å være noe annet enn den form for mekling
Ombudsman Service (FOS) i London, FKKs              FKK tilbyr.
”søsterorganisasjon” i Storbritannia. FOS er et
uavhengig tvisteløsningsorgan som ble opprettet av det      Studieprogrammet som ble satt opp ”fulgte” i stor grad
engelske kredittilsynet (The Financial Service          en klagesak gjennom FOS fra A til Å. På samme måte
Authority15) i 2000 i medhold av The Financial          som studieprogrammet vil også denne rapporten i det
Services and Markets Act 2000. FOS avløste en rekke       videre ”følge” en klage fra A til Å gjennom FOS. Jeg
klageinstanser,  bl.a.  den   tidligere  Banking      vil knytte kommentarer til de enkelte delene av
Ombudsman, Investments Ombudsman og Insurance          saksbehandlingen og referere til relevante statistikker.
Ombudsman. Kort sagt kan man si at FOS jobb er å         Consumer Contact Division (CCD)
løse tvister mellom forbrukere og ”finansselskap”. FOS      Alle klagesaker går gjennom FOS’ CCD, som vil ved
er et nøytralt tvisteløsningsorgan – alternativt til       henvendelser i første omgang undersøke om selskapet
domstolene. FOS ”jurisdiksjon” er dels lovfestet og       har ferdigbehandlet saken. Er den ikke det, vil CCD
dels regulert gjennom forskrifter utarbeidet av tilsynet.    videresende klagen til selskapet med oppfordring om at
Prosedyrene for klagesaksbehandlingen i FOS er          selskapet undersøker saken i henhold til selskapets
utarbeidet av FOS og godkjent av tilsynet.            klagesaksprosedyrer. Selskapene er gjennom forskrifter
                                 til loven pålagt å behandle klagesaker etter fastsatte
Alle selskaper (”retail financial firms”) som reguleres     prosedyrer internt og gi forsikringstakere, dersom det
av tilsynet omfattes av FOS jurisdiksjon. Dette vil       ikke imøtekommer klagers krav, et ”final response
typisk være forsikringsselskap, banker, meglere og        letter” innen fastsatte frister. Har selskapet gitt et ”final
forsikringsagenter, dvs. alle finansselskap som driver      response letter”, eller ikke gitt et ”final response letter”
med salg eller rådgivning direkte til sluttbrukeren.       innen de fastsatte fristene, vil FOS, dersom klager
                                 ønsker det, kunne behandle saken.
Finansielle aktiviteter som reguleres av tilsynet
omfattes av FOS jurisdiksjon. Dette vil typisk være       Alle som ønsker en behandling av en klage på et
sparing i bank, banklån, investeringsprodukter (fond av     selskaps avgjørelse/saksbehandling e.l. hos FOS må
ulike slag), forsikring m.m.                   fylle ut et klageskjema. Dette kan enten lastes ned fra
                                 FOS webside, eller sendes klager ved henvendelse til
Alle privatpersoner, samt selskaper med en årlig
                                 CCD. Alle klageskjemaer vil bli kontrollert av CCD.
omsetning under £1 mill. kan benytte seg av tjenestene
                                 Klageskjemaet skal tjene en rekke funksjoner. Det skal
FOS tilbyr.
                                 bl.a. identifisere selskapet og klager, tvistens tema og
Klagesakene avgjøres på bakgrunn av hva som fremstår       hva klager krever. Videre vil det klargjøre om selskapet
som rimelig og rettferdig (”fair and reasonable”) i den     har tatt et endelig standpunkt i saken og sendt et ”final
enkelte sak. Dette inkluderer å hensynta relevant        response letter”. CCD har i enkle saker kompetanse til
lovgivning,  rettslige  prinsipper  og  praksis,     å avgjøre spørsmål vedrørende FOS jurisdiksjon.
bransjepraksis, forbrukerpolitiske retningslinjer m.v.      Videre   vil  CCD   forsøke  å   klargjøre/løse
FOS er ikke bundet av noen ”prejudikatlære”, men         problemstillinger som har sitt utspring i enkle
søker å oppnå en ensartet praksis. Dette ”mandatet” er      administrative feil eller misforståelser mellom klager
lovfestet.                            og selskap.

                                 Totalt antall registrerte henvendelser til CCD i perioden
Det er klare bånd mellom FOS og tilsynet. Tilsynet ble
                                 fra 31.3.03-31.3.04 utgjorde ca 550.000, hvorav ca
via lovgivning pålagt å opprette FOS og har utarbeidet
                                 256.500 skriftlige. Av disse ble ca 98.000 vist videre til
de   nærmere  regler   for  FOS   jurisdiksjon,
                                 FOS ”adjudicators.”
prosedyreregler   for  selskapenes  obligatoriske
klagesaksbehandling og godkjent FOS egne             Mediation og investigation – adjudication
prosedyreregler. Tilsynet utpeker FOS styre og tilsynets     De sakene som ikke blir henvist til selskapene, løst
styre godkjenner FOS budsjetter.                 eller ”avvist” ved CCD blir fremlagt for ulike
                                 avdelinger av ”adjudicators” hos FOS. Det er vanskelig
Under forberedelsene til mitt møte med FOS registrerte      å finne et godt norsk ord for ”adjudicator”, men i det
jeg etter en gjennomgang av FOS’ årsrapport at en stor      følgende benyttes begrepet saksbehandler. Ulike
andel av klagesaken ble løst ved ”mediation”. Dette       avdelinger behandlet ulike sakstyper. Videre, bl.a.
                                 avhengig av sakens vanskelighetsgrad, velges ulike
                                 fremgangsmåter/prosesser ved behandlingen av klagen.
14 En mer detaljert utgave av denne rapporten planlegges
lagt in på kontorets hjemmeside i mars 2005
15 heretter tilsynet

                              36
          Error! Use the Home tab to apply Overskrift 1 to the text that you want to appear here.

I stor grad blir ”mediation” forsøkt som
fremgangsmåte. Prosessen var mindre omfattende enn
                                 Ombudsmannen
det jeg hadde sett for meg og ble valgt i ”enklere” saker
                                 Begge parter kan i utgangspunktet kreve at saken
uten det store økonomiske omfanget. Saksbehandleren
                                 forelegges ombudsmannen for en endelig avgjørelse.
vil, etter å ha gjennomgått sakens faktum og partenes
                                 Ombudsmannen vil i utgangspunktet gjennomgå saken
påstander, søke å nå en løsning som tilfredsstilte begge
                                 på nytt. I enkelte tilfeller vil imidlertid saksbehandleren
parter og henvende seg pr. telefon til klager og selskap
                                 som tidligere har behandlet saken skrive utkastet til
for å oppnå dette. Resultatene var nødvendigvis ikke
                                 ombudsmannens avgjørelse. Ombudsmannen vil i så
bare økonomiske kompromisser mellom partene.
                                 fall gjennomgå denne og vurdere om utkastet er i
Saksbehandleren kunne gjennom ”mediation” også
                                 samsvar med hvordan han/hun selv vurderer saken.
oppnå løsninger hvor selskapet etterkom klagers krav,
                                 Ombudsmannens avgjørelser er i de tilfeller avgjørel-
eller klager aksepterte selskapets standpunkt fullt ut.
                                 sen aksepteres av klager, rettslig sett bindende for
Denne prosessformen har vist seg å være både effektiv
                                 selskapet.
og tidsbesparende.

I mer komplekse saker vil saksbehandleren ofte velge       I den grad ombudsmannens avgjørelse pålegger
en annen fremgangsmåte. Han/hun vil gå grundigere        selskapet å utbetale penger til klager, er avgjørelsen
gjennom saksforholdet og gi en formell skriftlig         bindende bare opp til £ 100.000. Pålegg om
uttalelse, hvor det redegjøres for hans/hennes          utbetalinger ut over dette er kun rådgivende.
oppfatning av saken og hva han/hun eventuelt mener        Ombudsmannen kan utmåle og tilkjenne klager
bør gjøres fra selskapets side. Uttalelsen blir sendt      erstatning ikke bare for økonomisk tap, men også for
begge parter for kommentarer. Uttalelsen er rådgivende      tort og svie. Unntaksvis kan ombudsmannen også
for partene.                           pålegge selskapet å erstatte klagers saksomkostninger.

De fleste sakene avsluttes på dette nivået, enten        I tillegg til pålegg om utbetaling av penger, kan
gjennom mekling eller ved en skriftlig vurdering fra       ombudsmannen pålegge et selskap å ta de skritt
saksbehandleren som aksepteres av begge parter. I ca       ombudsmannen mener er rimelige i forbindelse med
en av ti saker blir det imidlertid fremsatt krav om at      klagen, uavhengig av om en domstol har denne
saken behandles av en ombudsman.                 muligheten eller ikke. Dette kan for eksempel være å
                                 pålegge selskapet å revurdere en forsikringssøknad,
Som det fremgår av det ovenstående, ble ca 98.000        men også å gi klager en unnskyldning, blomster e.l.
saker fremlagt for FOS’ saksbehandlere i tiden 31.3.03-
31.3.04. Av disse var vel 16.000 relatert til forsikring:    Ombudsmannen ga klager medhold i 44 % av sakene.

pensjon              5.303
motorvogn             2.727             I forhold til FKK
bygning              1.549             Forskjellene er, som det fremgår, store i forhold både
reise               1.453             til organisasjon, myndighet og saksbehandling mellom
innbo               1.154             vårt kontor og FOS. FKK er basert på et frivillig
livsforsikring            872             system, mens FOS er forankret i lovgivning.
diverse               868
gjeld                802
                                 Tilsynsmyndighetene er dypt involvert i det engelske
kritisk sykdom            582             systemet, mens vi har en heller svak kontakt med
produktgaranti forsikring      328             Kredittilsynet i vårt arbeid.
privat helse             294
rettshjelp              271             FOS samler alle finansielle tjenester i en organisasjon,
ulykke                129             mens man tidligere hadde separate klagekontor for
totalt              16.332
                                 bank, verdipapirhandel og forsikring. Inntrykket er at
                                 forsikring kan bli en mindre del i det totale bildet og at
Av de totalt 97.901 sakene ble 76.704 løst i løpet av
                                 det er investeringssakene som tar mest oppmerksomhet.
året 31.3.03–31.3.04. Prosentvis ble 43 % løst ved
                                 Også av oversikten over forsikringsrelaterte saker
”mediation” og rådgivning, 50 % etter saksbehandlers
                                 fremgår at pensjon utgjør den desidert største gruppen,
utredning og 8 % ble forelagt for ombudsmann.
                                 mens vi fortsatt har flere saker innen skade- enn livs-
                                 og pensjonsforsikringer.
Klager oppnådde et bedre resultat i 34 % av disse
sakene. Resultatbeskrivelsen er her enten at
                                 Saksgangen har nok likhetspunkter med vår, dog er det
saksbehandler ikke fant at selskapet hadde behandlet
                                 en vesentlig forskjell i at ombudsmannens vedtak
saken rettferdig (26 %), eller selskapet, rettferdig
                                 binder selskapet dersom klager aksepterer vedtaket.
behandling til tross, foretok en utbetaling av ”goodwill”
                                 Særlig oppsiktsvekkende er dette når vedtakene ikke
(3 %). I 5 % hadde selskapet fremsatt et tilbud, men
                                 blir fattet i en nemnd, men av en (av flere)
saksbehandler fremforhandlet et som var bedre.
                                 ombudsmenn i FOS.
                              37
         Error! Use the Home tab to apply Overskrift 1 to the text that you want to appear here.


                      Nytt fra Brussel
                  Advokatfullmektig Kristin Mørkedal
           _______________________________________________________

Fredag 15.10.04 ble det avholdt møte i Brussel for       er et ønsket mål fra Kommisjonens side at forbrukerne i
medlemmene av FIN-NET. FIN-NET er et samarbeid         det indre marked gjøres kjent med de utenomrettslige
mellom klageinstanser innen bank og forsikring fra EU-     klageinstansene, og man ønsker derfor større fokus på
og EFTA-landene vedrørende behandlingen av           informasjon i medlemslandene rundt ordningen.
grenseoverskridende, utenomrettslige klager på bank-
og forsikringstjenester. Samarbeidet er et ledd i       En stor del av møtet ble viet til informasjon og
gjennomføringen av prinsippet om fri flyt av tjenester     diskusjon   om   det  nye   direktivet  om
og tar sikte på å sikre forbrukerne et velfungerende,     grenseoverskridende betalingstransaksjoner med euro,
internasjonalt klageapparat.                  direktiv 2560/2001, som Norge har implementert fra
                                01.01.05.
Samarbeidet har eksistert siden 1999 og er i stadig
utvikling. Opprinnelig ble FIN-NET etablert som et       I tillegg til de halvårlige møtene i Brussel deltok
informasjonsnettverk hvor forbrukerne kunne få         kontoret på en verdensomspennende konferanse for
informasjon om klageorganer i utlandet. På bakgrunn      ”insurance- and financial ombudsmen” i London i april.
av halvårlige møter mellom medlemslandene i Brussel      Det ble samtidig avholdt møte i FIN-NET for
har imidlertid Kommisjonen utarbeidet retningslinjer      medlemslandene hvor representanter for de nye EU-
for håndteringen av grenseoverskridende klagesaker.      landene deltok for første gang. FIN-NET samarbeidet
                                er nå utvidet til å omfatte hele utvidelsen av det indre
Retningslinjene for klagesaksbehandlingen er foreløpig     marked.
ikke vedtatt i direktivs form og medlemslandene
diskuterte derfor på siste møte om man i fremtiden       Mens vi i Norge kom i gang med utenomrettslig
ønsker   en   bindende    klagesakshåndtering.    klagesaksbehandling i 1971, har ordningen nå utviklet
Medlemslandene har svært ulike oppfatninger om hva       seg til de fleste land i verden, fordelt på
som er mest gunstig for den utenomrettslige          klagebehandling og/eller informasjon om forsikring,
klagesaksbehandlingen, og hvorvidt man finner det       bank- og finansvirksomhet. Ett av flere temaer som ble
hensiktsmessig og effektivt med et tvingende system. Et    tatt opp på møtet i London var metoder for
tvingende system i direktivs form innebærer bl.a. at      erfaringsbaser, hvor de fleste fortsatt baserte seg på at
landenes interne rettssystemer må endres på flere       nøkkelpersoner husket tidligere saker. For nye kontor
områder. Eksempelvis må reglene om foreldelse,         under etablering, som f.eks. i Sør-Afrika, er nok ett av
reklamasjon og intern kompetanse for klageinstansene      problemene i dag å kartlegge nødvendig informasjon i
harmoniseres. Slik systemet fungerer i dag, kan man      klagesakene for oppbygging av databaser. Formålet
nemlig risikere at ingen av landenes klageinstanser er     med konferansen var således hovedsakelig å fremme
kompetente til å behandle klagen.               utveksling av informasjon og erfaringer, samt bidra til
                                større samarbeid over landegrensene.
Møtet tok videre opp spørsmålet om folks kjennskap til
den grenseoverskridende klagesaksbehandlingen. Det
                             38
          Error! Use the Home tab to apply Overskrift 1 to the text that you want to appear here.


                  Sagt om og til FKK
              _________________________________

                                15. mars, som er min fødselsdag, og som alltid har vært
Ikke alle selskap følger bransjenormen             en lys og glad dag.
FKK foreslår AKN behandling av ikke-akseptert FSN
uttalelse og selskapet svarer:                 Avbestilling pga. sykdom
Vi har tidligere sagt at vi ikke aksepterer FSN’s        Bestilte flybillett 3.3.04 via restplass.no og avbestilte
uttalelse nummer 5406. Vårt syn i denne forbindelse vil     reisen den 4.3.04 pga sykdom (mensen) hos min
ikke endre seg uansett hvilket standpunkt AKN senere      reisepartner. Dette er noe jeg slo meg til ro med, og
måtte ta i saken.                        fikk bekreftet min avbestilling hos restplass. ….
Advokat i eierskiftesak:                    Mon tro hva de bedrev den natten?
Jeg er ellers oppvokst i nærheten av Lysakerelven og      Er så glad at det ble lite søvn i natt, både for min mann
finner det å være en liten overdrivelse å kalle den et     og meg. Det tok lang tid å få avklaring på saken, men i
viktig rekreasjonsområde med badeplasser og fiske. De      dag kan vi glede oss over utfallet.
fleste i området pleier å dra til Bogstadvannet.

Brev fra en plaget mann:                    Fordi du er til …
Jeg har altså fått svar fra … og da er det vel bare for     Først og fremst vil jeg takke for at dere finnes. Om dere
meg å igjen takke dere i Forsikringsklagekontoret for      kan hjelpe eller ikke, er ikke hovedpoenget, men det er
god hjelp. Hilsen fra en som er blitt yrkessyk,         godt at det eksisterer en instans hvor en kan få prøvet
yrkesskadet og arbeidsufør av asbest, støv, tungmetall     saken sin og vite at den faktisk blir behandlet objektivt.
og løsemiddel ….
                                Fra en svensk forbruker:
God jul til Tom:                        Detta börjar likna Moment 22, hur jag än skriver och
Om du ikke har arkivert saken så kan du gjøre det nå.      försöker svara på alt så går alt rundt i cirklar hur skall
Ønsker samtidig å takke for den støtte dere har gitt, -     jag hitta utgången? … Snälla söta maila mig nu och
tvilsomt om utfallet hadde blitt det samme uten dere.      fråga vidare så att jag vet vad som händer.
Dere trengs absolutt i kampen mot de store maktselskap
som velger og vralter i usannheter for å spare ”mine”      Fra selgers datter – og selskapets advokat:
penger.                             Hun finner det foruroligende hvordan FKK ukritisk
                                vektlegger at kjøper hevder ”han er lurt”. Kjøpers
Selskap med forbedringspotentiale                formuleringer har etter mitt skjønn noe sammenheng
Vi har gjennomgått saken og er nå mildt sagt flau over     med at han jobber i fengselsvesenet og synes
den behandling som er foretatt av våre forgjengere …      (fremdeles etter mitt skjønn) å lett trekke den mest
                                negative slutningen.
Mottatt avkortet erstatning i samsvar med AKN:
Tusen takk for god hjelp i … sak. (Selskapet) har        Et rimelig ønske:
utbetalt oss beløpet …                     Det skulle være interessant å få høre Kundepanelets
                                begrunnelse for hvorfor jeg skulle invitere en kvinne på
Selskapet ga før nemndbehandling:                mitt hotellrom for deretter å legge meg til å sove?
Forsikringsgiganten … gav seg. Saken er i seg selv en
”skitsak”, men etter min mening av prinsipiell         Fra selskapets kommentar til klage:
betydning. Jeg ble prøvd overkjørt, og hadde jeg vært      Videre må (selskap) dessverre tilbakevise påstand om
”enke og faderløs”, ville jeg ha gitt opp.           at selskapet har dekket veihjelps-utgifter etter
                                assistanse, herunder kasko, som forsikringstaker hadde
Etter forlik før nemndbehandling:
                                i forsikringsperioden. I hvert fall kan selskapet ikke se
… tvisten nå er løst ved at jeg godtok tilbudet … og jeg
                                å ha registrert dette. Det må derfor antas at
er rimelig godt fornøyd med utfallet av saken. Hjelpen
                                forsikringstaker har dekket disse utgiftene for egen
jeg har fått fra Forsikringsklagekontoret har vært
                                regning.
uvurderlig. Jeg tror nok jeg hadde gitt opp saken uten
støtte fra dere.
                                Fra en misfornøyd båteier
                                Jeg forstår det slik at det ikke er noen kaskoforsikring
Feilskrift i en redegjørelse:
                                jeg har tegnet, men en avtale om å betale
Spørsmålet er om selskapet med usynlig virkning kan
                                forsikringspremien. En kan se på forsikringen som en
utbetale nevnte beløp direkte til sikrede.
                                paraply en tar med seg ut en solskinnsdag, men som
Det står i stjernene                      slås sammen når det begynner å regne.
Takk for orientering i saken. En digresjon, men kanskje
et godt omen, at Deres brev til (selskapet) ble skrevet

                              39
          Error! Use the Home tab to apply Overskrift 1 to the text that you want to appear here.


      Avtale om Forsikringsklagekontoret og nemndene
         ______________________________________


                                eller avtaler innenfor EØS-avtalen pålegger kontoret å
§ 1 Forsikringsklagekontoret
                                uttale seg eller behandle utenlandske forsikringsforhold
Forbrukerrådet (FR), Finansnæringens Hovedorganisa-
                                gjøres dette så langt den aktuelle plikten gjelder.
sjon (FNH) og Næringslivets Hovedorganisasjon
(NHO), heretter kalt partene, har inngått nærværende
avtale som avløser tidligere avtaler om Forsikrings-      § 2 Styret
klagekontoret   og nemndene,   senest  revidert     Kontoret skal ha et styre bestående av 6 medlemmer,
18.11.1997.                           hvorav FNH oppnevner 3 medlemmer, FR to medlem-
                                mer og NHO ett medlem. Partene oppnevner varamed-
Forsikringsselskap som ikke er medlemmer av FNH og       lemmer etter behov.
brukerorganisasjoner utenfor FR og NHO, kan slutte
seg til avtalen ved å betale de bidrag som fastsettes av    Medlemmene og varamedlemmer oppnevnes for en
styret etter § 3.                        periode av tre år.

Forsikringsklagekontoret skal arbeide fritt og         Styret skal legge forholdene til rette for at kontorets
uavhengig av særinteresser, og fylle de funksjoner som     virksomhet kan drives på en forsvarlig måte, ansetter
beskrives i FAL § 20-1. Kontorets formål er å hjelpe      leder for kontoret og er høyeste myndighet i personal-
og veilede forsikringstakere og skadelidte som mener å     spørsmål. Videre utnevner partene gjennom sine
ha krav mot et forsikringsselskap som følge av skade      styremedlemmer nemndmedlemmer og fastsetter
eller selskapets håndtering av en forsikringsavtale.      godtgjørelse til nemndenes formenn og varaformenn,
Følgende presiseringer gjelder fra denne avtales        samt evt. godtgjørelse til medlemmer av styret og
ikrafttredelse:                         nemndene. Styret vedtar kontorets budsjett, fastsetter
                                størrelsen av de bidrag kontoret skal innkreve og vedtar
A. Forsikringstaker kan klage inn enhver tvist med sitt     tiltak ved manglende innbetaling, jfr. § 3.
  selskap når tvisten har relasjon til forsikrings-
  avtalen.                           Styret skal følge virksomheten ved kontoret. I den
B. Skadelidt tredjepart som kan rette erstatningskrav      utstrekning det er nødvendig kan styret fastsette
  direkte mot et selskap kan klage på selskapets        retningslinjer for virksomheten.
  behandling av dette kravet. I slike saker skal
  forsikringstaker varsles om at saken ønskes         Styret er vedtaksført når minst fire representanter,
  behandlet i FKK og gis anledning til å uttale seg.      hvorav minst to representanter for henholdsvis forsik-
  Varslingen skjer ved brev og med relativt kort frist     ringsnæringen og brukerorganisasjonene, er tilstede.
  for merknader.
C. Klage i forbindelse med regress mot uforsikret        § 3 Finansiering av virksomheten - budsjett-behandling
  skadevolder behandles i utgangspunktet ikke. Dette      Virksomheten ved kontoret og i nemndene finansieres
  gjelder klager fra skadevolder som ikke er forsikret     ved en kombinasjon av ett eller flere av følgende
  for den skade regressen gjelder, i det selskap som      elementer:
  søker regress. Saken kan likevel behandles dersom
  det er nære bånd mellom forsikringstaker og den       1. forsikringsselskapene pålegges et klagegebyr for
  uforsikrede skadevolder (familie eller arbeidsgiver/      hver skriftlig henvendelse kontoret mottar vedr.
  arbeidstakerforhold).                      selskapet. Klagegebyrets størrelse fastsettes på
D. Tvist om det foreligger et forsikringsforhold kan        grunnlag av kontorets statistikk for perioden 1.8. -
  klages inn for behandling. Dette gjelder i forhold       31.7. foran styrets budsjettbehandling i oktober
  til samtlige av de tre ovenstående punkter.           måned.
                                2. forsikringsselskapene pålegges i tillegg et gebyr pr.
Som en prøveordning behandler kontoret også krav          sak forberedt for behandling i en av nemndene i
vedrørende låne/finansieringsavtaler.               samme periode.
                                3. en årsavgift som kan variere i forhold til selskapenes
Kontoret fungerer som sekretariat for Forsikringsskade-      markedsandeler pålegges samtlige forsikringsselskap
nemnda, jfr. §§ 9 - 10 og for Avkortningsnemnda, jfr.       med konsesjon for annen forsikringsvirksomhet enn
§§ 11 - 13.                            reassuranse i Norge
                                4. en årsavgift pålegges FR og NHO og evt. andre
Virksomheten ved kontoret omfatter forsikringsavtaler
                                  brukerorganisasjoner som slutter seg til avtalen jfr.
og forsikringsforhold tilknyttet selskaper som driver
                                  § 1.
lovlig forsikringsvirksomhet i Norge, og som reguleres
                                5. et påslag pr. forsikringsavtale som kan begrenses til
av norsk lovgiving. Dersom internasjonale forpliktelser
                                  bestemte områder. Påslaget tillegges premien med

                              40
          Error! Use the Home tab to apply Overskrift 1 to the text that you want to appear here.

 tydelig markert tekst til forsikringstaker og         vurdering skal være med. Redegjørelsen forelegges for
 henvisning til forsikringsbevisets informasjon om       partene i tvisten, som har anledning til å komme med
 adgang til nemndbehandling, jfr. FAL § 2-2.          bemerkninger til saksfremstillingen. Kontoret skal ikke
                                 komme med forslag til uttalelse.
Kontoret utarbeider før 1. oktober hvert år neste års
budsjettforslag. Budsjettforslaget behandles av styret
innen utløpet av oktober måned. Kontoret fremlegger       § 6 Nemndmøter
samtidig grunnlagsmateriale for de ulike finan-         Nemndformannen berammer møte til behandling av
sieringselementer med beregninger, slik at styret ved      innbragte saker. Kontoret sørger for at de medlemmer
budsjettbehandlingen kan beslutte hvilke elementer        som skal møte, på forhånd får oversendt kontorets
som man ønsker å benytte, samt størrelsen på avgift,       redegjørelse og partenes bemerkninger i den enkelte
gebyr og/eller premiepåslag. Kontoret innkrever de        sak. Nemndas formann vurderer om saken er
fastsatte elementer med betalingsfrist innen årets utløp.    tilstrekkelig opplyst, og eventuelle mangler søkes
Midlene stilles til disposisjon for kontoret og forvaltes    avbøtet ved kontorets hjelp.
av daglig leder som ansvarlig for kontorets drift.
                                 Under møtene er representanter for kontoret tilstede og
Dersom et forsikringsselskap ikke betaler sin andel av
                                 utfører sekretærarbeidet. Møtene foregår for øvrig for
avgift/klagegebyr, skal styret underrettes for vedtakelse
                                 lukkede dører. Det føres protokoll over forhandlingene.
av tiltak og/eller fastsettelse av straffegebyr.
Kontoret legger årlig gjennom styret frem regnskap for      Nemnda kan vise en innbragt sak fra seg, hvis den
de forvaltede midler. Regnskapet skal revideres av        finner at saken ikke egner seg for behandling i nemnda.
revisor utpekt av styret.                    Nemnda tar ikke stilling til spørsmål om
                                 saksomkostninger.
§ 4 Henvendelser som kan avvises
Kontoret og nemndene kan avvise å realitetsbehandle       Ved nemndas behandling av saker gjelder
klager:                             bestemmelsene om habilitet i forvaltningslovens § 6 så
                                 langt de passer.
A. som naturlig hører inn under annet organ, f.eks.
  Forbrukerrådet, Forbrukerombudet eller Kreditt-        § 7 Valg av nemnd
  tilsynet.                           Oppstår spørsmål om hvilken nemnd som skal behandle
B. som vanskelig lar seg behandle uten spesiell         en konkret klagesak, kan sekretariatet forelegge
  sakkyndig kompetanse, åstedsbefaring, gransking        spørsmålstillingen for en av nemndformennene før
  eller annen bevisvurdering.                  saken forberedes videre. Finner man behov for
C. som på grunn av sitt omfang, kompliserte saks-        nærmere grensetrekninger mellom nemndenes mandat,
  forhold, økonomiske betydning eller karakter for       kan mer detaljerte regler herom utarbeides i forståelse
  øvrig ikke egner seg for skriftlig saksbehandling       med nemndformennene.
  eller nemndbehandling.
D. som krever et nærmere samarbeid med klageren enn
  det kontoret kan tilby og som av den grunn finnes       § 8 Nemnduttalelser
  mer hensiktsmessig å henvise til privatpraktiserende     Nemndas uttalelser og eventuelle dissenser begrunnes.
  advokat.                           Uttalelsen er rådgivende, men nemnda ved FKK skal
E. som allerede er hos advokat, med mindre saken kan       varsles innen 45 dager etter uttalelsen er sendt fra FKK
  forelegges en av nemndene.                  dersom denne blir fraveket ved erstatningsoppgjøret.
F. som er under behandling i internt selskapsorgan        Mottas ikke slikt varsel innen fristen, er selskapet
  inntil avgjørelse fra dette organ foreligger.         bundet av uttalelsen.

Ved vurdering av avvisningsspørsmålet skal alle         Nemnda skal også varsles dersom saken bringes inn for
forhold - også omkostninger ved alternativ håndtering      domstol.
av klagen - tas i betraktning. Når en sak avvises etter
ovenstående, skal kontoret samtidig gi råd om hvor        Nemndas uttalelser er offentlige, dog således at
klageren bør henvende seg. Avvisningsspørsmålet kan i      forsikringstakers/skadelidtes navn ikke skal nevnes ved
tvils- eller konflikttilfeller forelegges formannen i den    offentliggjørelsen.
nemnd saken hører inn under til endelig avgjørelse.
                                 § 9 Forsikringsskadenemndas sammensetning
Kontoret fører ikke rettssaker.                 Nemnda er delt i to avdelinger: en som behandler
                                 personforsikring og en som behandler skadeforsikring.
§ 5 Nemndbehandling - forberedelse                Hver avdeling skal ha 5 medlemmer, formann og fire
Kontoret skal tilrettelegge saker for behandling i        medlemmer som deltar i hver uttalelse.
nemndene og herunder påse at alle nødvendige
opplysninger så vidt mulig kommer frem. Kontoret         Formann og varaformann oppnevnes av styret eller av
utarbeider deretter en skriftlig redegjørelse hvor de      Justitiarius i Høyesterett. Medlemmene oppnevnes av
momenter som kan være av betydning for nemndas          partsrepresentantene i styret.


                              41
          Error! Use the Home tab to apply Overskrift 1 to the text that you want to appear here.

Fire medlemmer representerer forsikringsnæringen,        § 13 Avkortningsnemndas forhold til evt. straffesak
hvorav to deltar i saker som gjelder personforsikring og    Sekretariatet sørger for innhenting av politidokumenter
to i saker som gjelder skadeforsikring. Fire medlemmer     i eventuell straffesak og avventer det endelige resultat
representerer brukerorganisasjonene, to i saker som       av forfølgingen før saken legges frem for nemnda.
gjelder forbrukerforsikring, og to i saker som gjelder
næringslivets forsikringer.                   Når en sak har vært politietterforsket, sendes ett
                                eksemplar av nemndas uttalelse til politiet.
Foruten de faste medlemmer oppnevnes varamed-
lemmer etter behov. Oppnevnelsene skjer for et tidsrom
                                § 14 Taushetsplikt
av tre år.
                                Personalet ved kontoret og medlemmer av nemndene
                                har taushetsplikt med hensyn til saker under
§ 10 Forsikringsskadenemndas mandat               behandling.
Forsikringsskadenemnda behandler saker vedrørende
forståelsen av forsikringsvilkår eller lovgivning som
har betydning i konkrete klagesaker.

Nemnda kan ikke påta seg voldgiftsoppdrag. Nemnda        § 15 Avtalens varighet
gir ikke uttalelser vedrørende skyldspørsmålet i        Avtalen kan sies opp med ett års varsel til utløp ved
kollisjonssaker.                        utgangen av et kalenderår. Partene kan dog når som
                                helst gjensidig ta opp spørsmålet om endring eller
                                supplering av teksten.
§ 11 Avkortningsnemndas sammensetning
Avkortningsnemnda skal ha tre medlemmer, formann        Ved eventuell oppsigelse eller endring av avtalen skal
og to medlemmer.                        Justisdepartementet varsles på forsvarlig måte.

Formann og varaformann oppnevnes av styret eller av       Nærværende avtale utstedes i 5 eksemplarer: Ett til
Justitiarius i Høyesterett. Medlemmene oppnevnes av       hver av partene, ett til Justisdepartementet og ett for
partsrepresentantene i styret.                 kontoret.

Ett medlem representerer forsikringsnæringen og to
medlemmer   representerer  brukerorganisasjonene,            Oslo, den. 28. februar 2001
hvorav ett medlem deltar i saker som gjelder forbruker-
forsikring, og ett i saker som gjelder næringslivets
forsikringer.                          Finansnæringens Hovedorganisasjon
                                Ingvar Strøm (sign.)
Foruten de faste medlemmer oppnevnes varamed-
lemmer etter behov. Oppnevnelsen skjer for et tidsrom
av tre år.                           Forbrukerrådet
                                Per Anders Stalheim (sign.)
§ 12 Avkortningsnemndas mandat
Nemnda behandler saker om skjønnsspørsmål
vedrørende aktsomhetsgrad og omfanget av avkortning       Næringslivets Hovedorganisasjon
i erstatning eller regresskrav, samt vurderer adgangen     Jan R. Clausen (sign.)
til identifikasjon. Videre behandler nemnda spørsmål
om redusert erstatning ved skadelidtes medvirkning, jfr.
BAL § 7.
                              42
          Error! Use the Home tab to apply Overskrift 1 to the text that you want to appear here.


                     Summary in English
                    ____________________________
                                 happens in about forty percent of the written
The Norwegian Bureau for Insurance Disputes - NBI
                                 complaints. For the remaining sixty percent the
The Consumers’ Council, a governmental agency
                                 insurer's refusal is explained to the insured. Approxi-
dealing with general consumer affairs, and the
                                 mately fifty percent of the cases returned for review by
Norwegian financial services association, established
                                 the insurer are decided in favour of the claimant.
the NBI in 1971. The purpose was - and still is - to
assist policyholders, third parties and others who are
dissatisfied with the treatment or the compensation       The NBI is secretariat to the IAB and the BRC
offered them by an insurance company.              If the NBI cannot resolve the disagreement with the
                                 insurance company, the case can be submitted either to
The Norwegian Insurance Agreement Act of 1989          the Insurance Agreements Board (IAB) or to the Board
implemented stricter standards in the insurance industry     for Reduced Compensation (BRC) for an advisory
by requiring that the insurer clearly disclose, to either    opinion. The NBI is secretariat for the IAB and the
private or commercial policyholders, the content and       BRC. However, the NBI's involvement with the IAB
meaning of insurance policies.                  and the BRC is that of an administrator, it does not
                                 suggest solutions for the submitted complaints.
The Confederation of Norwegian Business and Industry
was therefore invited to participate in the scheme        The decisions reached by the IAB and the BRC are
regarding the NBI and to appoint one member of the        abbreviated and registered, according to problem and
board as well as members of the two panels - the IAB       branch of insurance, and are published for use by
and the BRC - described below.                  lawyers and companies. The IAB and the BRC's
                                 advisory opinions are not binding, though highly
The NBI's board now consists of six members           authoritative, and are almost always adhered to by the
representing the Consumers' Council, the Norwegian        companies. To date, decisions reached by the IAB and
financial services association and the Confederation of     the BRC approximate 5.500 and 2.200, respectively. In
Norwegian Business and Industry. The board meets six       the very few cases when the claimant or the insurance
times a year to determine the NBI's budget, to review      company is dissatisfied with either boards' recommen-
operating results, and to make decisions regarding the      dation, the final venue for resolution is the Norwegian
staff.                              court system.

Financial support                        Profile of the operations of the NBI
From 1998 the NBI collects contributions directly from      In 2004, the NBI has 32 employees: 7 lawyers,
the insurance companies. Each company will pay a         13 deputies (law graduates awaiting certification), and
yearly amount and also a fee for every written com-       12 office-support personnel. Approximately 1.000.000
plaint regarding the company. The contributions for       insurance claims were settled by Norwegian insurance
2005 are based on the number of complaints received       companies in 2004, with the NBI receiving 14.000
in a period from 1. August 2003 to 31. July 2004.        complaints or 1,4 percent of the total. Of the
                                 complaints received, 4.825 were written, the remainder
For 2005 the NBI's budget is 23 mill. NOK.            received over the telephone.

Structure and complaints handling                Since 1998 the amount of complaints has increased
The NBI is structured similarly to a law firm in which      with 46 %. One explanation is that several new
the chief executive is a lawyer, and the employees are      insurance products have been launched on the market.
either lawyers, deputies, or office-support personnel.      For instance, we have the Real estate insurance which
The NBI's daily business consists of resolving          has been covering the transfer of property since 1998.
insurance settlement complaints from both private and      The background for this product is a new law for
commercial policyholders. It is not the NBI's function      transfer of property. This law makes the seller of a
to advise consumers about the best choice of insurance      property responsible for hidden damages or frailties the
policies or companies. Moreover, only settled insurance     buyer might discover until five years after the transfer
claims are reviewed by the NBI, open cases are not        of ownership.
accepted.
                                 To protect the seller against possible claims from the
When a complaint is received, the NBI investigates the      buyer, the real estate broker offers him an insurance
case to determine whether the insurance company         that covers his liability towards the buyer. This
followed the existing laws and the terms of the         insurance is bought in 50 % of all real estate transfers
insurance contract. If there is any doubt about whether     in Norway. The law for transfer of property is
the insurance company followed proper procedure, the       complicated and the insurance product is therefore not
case is returned to the company for it's review. This      easy to handle. One of the difficulties is to consider

                              43
          Error! Use the Home tab to apply Overskrift 1 to the text that you want to appear here.

whether or not the seller knew about the problems the
new owner discovers. Another difficult question is to       The insurance industry regards the IAB as qualified.
determine if the buyer would have bought the estate –       Although the rulings are advisory they are usually
or paid the same price – had he known about the          followed by the insurance companies, not only in the
problems.                             case decided upon, but also in similar cases.
                                 Statistics - the IAB
Another increasing area is the house- and household
                                 In 2004, the IAB resolved 498 cases (536 in 2003).
contents insurance. Some years ago the insurance
companies made some changes in the insurance terms.        In 2003 IAB decided in favour of the claimants in 48 %
It is then only natural that new questions regarding the     of the cases. On an average the IAB decides in favour
understanding arise after a while.                of the claimants in 40-50 % of the cases slightly
                                 varying from year to year.
Also complaints regarding travel insurance have
increased. Because the fact that Norwegians do travel       The average time from the receipt of the complaint to
more and an increasing number of accidents occurs.        the IAB's final resolution was 19,4 months.
Since 1982, the NBI has also reviewed complaints         The Board for Reduced Compensation - BRC
concerning life-insurance settlements, which is a highly     The BRC was established already in 1936 as a result of
specialised area. The law has changed regarding the        the high number of fires in Norway. Not seldom a fire
taxation of life-insurance policies, which has resulted in    is a result of negligence by the insured. A typical
more questions and complaints regarding the savings        example, is a person using the kitchen range and forgets
and other aspects of the policy. Additionally, increased     to turn it off. The insurer is entitled to reduce or reject
public discussions about the fairness of life-insurance      compensation according to the degree of negligence
contracts have generated additional calls and queries.      shown by the insured.
Mediation at the NBI from 1.1.2000                The BRC is organised as an independent body to
We have from 1.1.2000 put a mediation scheme into         ascertain a neutral evaluation of the degree of
operation for cases we find unsuitable for the IAB or       negligence on the part of the insured. It also makes its
the BRC. The use of mediation is not free, the two        decisions public as a warning and as a loss prevention
parties share the cost of the mediator. The scheme        measure.
should therefore only be used where substantial
economic interests are involved. Both parties will meet,     Similar to the IAB, the BRC is comprised of a
accompanied by their lawyers.                   chairman, at present a professor from the University of
                                 Oslo, along with one member from the Insurance
Experiences from similar arrangements abroad and         industry and one member from either the Consumers'
results from test-cases here in Norway give us reason to     Council, when a consumer issue is involved, or from
believe that this new method for solving difficult        the Confederation of Norwegian Business and Industry,
conflicts will prove to be a success.               when a commercial issue is involved. The BRC meets
So far no mediation meeting has been held. The          each month and gives it's opinions in up to fourteen
problem, for the time being, seems to be to convince       cases at each meeting.
the insurance companies to try this method instead of       The evaluation of the BRC's decisions varies. The
waiting for the insurer to go to court.              insurance industry tends to find the decisions too
The Insurance Agreements Board - IAB               lenient, while lawyers and representatives from the
The IAB was established simultaneously with the NBI        consumers organisations tend to find them too strict.
and is an integral part of the system of providing free      Anyhow, the fact is that the BRC's decisions are
insurance consultation and assistance to the public.       respected by both sides and the BRC-system results in
The IAB is comprised of a chairman, with the           similar decisions in similar cases.
qualifications required for Norwegian Supreme Court-       Statistics - BRC
judges, together with two appointed members from the       In 2004, the BRC resolved 70 cases. 7 of these cases
insurance industry, and two appointed members from        involved commercial insurance. The BRC decided in
either the Consumers' Council, if consumer issues are       favour of the claimant in 61 % of the cases.
involved, or the Confederation of Norwegian Business
and Industry, if commercial issues are involved.         The average time from the receipt of the complaint to
Two sections of the IAB                      the BRC's final resolution was 20 months.
The IAB has two sections, one for life and personal
accident insurance the other for non-life insurance.
Each panel meets normally every Monday and are
presented with six cases which the panel discusses that
week and decides upon in the next meeting.                               44
      Error! Use the Home tab to apply Overskrift 1 to the text that you want to appear here.
                   Statistics
                   _________


               Written complaints to the NBI


1000
800
                                            2001
600                                          2002
400                                          2003
                                            2004
200
 0
     mo

     mo

     ho

     life
                  ac
                  wo

                  l eg

                  lia

                  ma

                                    ot
     tra
                  mo
                                      he
                    cid
                    bil
       me
       ve
                    rk

                     al
                     rin
       to

       to
                     bil
        pe
                                       rs
                      ity
        l
         rc

         ro
                       ex
                       en
                       ac
                       et
                       e
         ns
         bu
          oll
                        p.
           th
                        cid
                        t

                        ele
           ion
           ild
            isi

            er
                          en
                          ph
             ing
              s
              on
                           t
                           on
                            e
              4767 cases closed in 2004


 100 %

 75 %                                   dismissed
                                      unknown
 50 %
                                      favour insurer
                                      favour claimant
 25 %

  0%
      mo

      mo

      ho

      life      ac

      wo

      leg

      lia

      ma

      ot

      to
      tr a
       he

       tal
        cid
        bil
        me        ve        rk

        al        rin
        to

        to         pe
         rs
          ity
          l
          rc

          ro
          ex
          en

          ac
           e
           ns
           bu
            oll
            p.
            th
            cid
            t
             ion
             ild
              er
              isi
              en
               ing
               s
                on
                t
                       45
         Error! Use the Home tab to apply Overskrift 1 to the text that you want to appear here.                Number of decisions given by the panels

700
600
500
400
300
200
100
 0
     1994   1995    1996   1997     1998    1999   2000    2001    2002  2003    2004

                               BRC      IAB                  499 decisions by the IAB in favour of:

                       claimant     insurer   dismissed

 45
 40
 35
 30
 25
 20
 15
 10
 5
 0
                                         y
                                                    p.
     e
                       nt
                r
                                   el
                                                        rs
                            on
            t
                                               g
         en                o
    at
                                        lit                                              in
                                  av
                                                   ex
                     de
                                                        he
              ot
                             i
                                       bi
   st
                           ns
          d
                                             ild
                                 tr
              m                    ci
                                                       ot
        ci
                                                  al
   e
                                      lia
                         pe
                                           bu
                   ac
       ac
                                                  g
 al
                                                 le
re
                         e
                                           e
                  al
      k
                       lif
                                         m
     or
                on
                                        ho
     w
               rs
              pe
                   64 decisions by the BRC in favour of:

                          claimant   insurer  dismissed

 16
 14
 12
 10
 8
 6
 4
 2
 0
       motor      personal        travel      home building      marine     others
                accident
                                 46
          Error! Use the Home tab to apply Overskrift 1 to the text that you want to appear here.

                    Sommaire en Français
                     Advokatfullmektig Kristin Mørkedal
                    _____________________________

                                 concernant des cas réglés par les assureurs et non des
Le Bureau Norvégien de Résolution de Litiges
                                 litiges sans fond.
d’Assurances- – BNRLA
Le Conseil des Consommateurs, une agence publique
                                 Le devoir du BNRLA est de contrôler si les
qui traite des affaires de consommateurs, et l’Associa-
                                 compagnies d’assurances ont employé la loi et le
tion Norvégienne de Services Financiers, ont établi le
                                 contrat d’assurance en conformité avec les procédures
Bureau Norvégien de Résolution de Litiges
                                 correctes. En cas de doute, les plaintes sont renvoyées à
d’Assurances en 1971. Le but était, et l’est encore,
                                 l’assureur pour une revue interne. Environ 40 % des
d’assister les assurés et les parties tierces qui ne sont
                                 plaintes portées au BNRLA sont renvoyées et
pas satisfaits avec le traitement ou la compensation qui
                                 l’assureur s’aligne avec le BNRLA dans environ 50 %
leur a été offerte par leur compagnie d’assurances.
                                 de ces affaires. Dans les autres cas, la plainte est
                                 renvoyée à l’assuré avec la cause du refus.
La loi du 16 juin 1989 sur les contrats d’assurances,
met en place un système d’information plus stricte que
l’ancienne loi en date du 6 juin 1930. Le premier but de     Le BNRLA est le secrétariat du CDA et le CCRE
la loi de 1989 était d’obliger les assureurs d’informer     Quand le BNRLA n’obtient pas d’accord entre la
individuellement les assurés sur le contenu de la        compagnie d’assurance et l’assuré, la plainte peut être
couverture de la police d’assurance. Le deuxième but       soumise à une des deux chambres d’appel du BNRLA.
principal de cette loi était d’inciter les parties de      Selon l’affaire intentée, la plainte est réglée par le
maintenir et de dévélopper le BNRLA, pour éviter         Comité d’Appel Général – CDA - ou par le Comité de
l’établissement d’une chambre d’appel publique.         Compensation Réduite - CCRE. Ces chambres d’appel
                                 donnent un avis consultatif. Dans le procès d’un appel,
Suite à la nouvelle loi, la Confédération Norvégienne      le rôle du BNRLA est purement administratif.
du Commerce et de l’Industrie a été invitée à participer
au dévéloppement du BNRLA et de nommer un            Les décisions du CDA ou du CCRE sont publiées pour
membre du conseil d’administration et un membre de        l’usage du public. Les avis du CDA et du CCRE ne
chaque comité décrits ci-dessous – le Comité d’Appel       sont que consultatifs, mais profitent d’une grande
Général (CDA) et le Comité de Compensation Réduite        autorité et sont à quelques exemples près, toujours
(CCRE).                             suivis par les compagnies d’assurances. Si le porteur de
                                 plainte ou l’assureur n’accepte pas l’avis donné, le
Le conseil d’administration du BNRLA est constitué de      litige peut être traitée devant un tribunal.
six membres du Conseil des Consommateurs,
l’Association Norégienne de Services Financiers et la      A l’heure actuelle, le CDA et le CCRE ont donné leur
Confédération Norvégienne du Commerce et de           avis dans environ 5.500 et 2.200 plaintes.
l’Industrie. Il est réuni six fois par an pour fixer le
budget du BNRLA, contrôler les résultats et pour
                                 Le Comité d’Appel Général – CDA
prendre des décisions concernant les employés.
                                 Le CDA a été établi en même temps que le BNRLA et
                                 fais partie du système d’assistance juridique gratuit
Support finanicier                        offert au public par le BNRLA. A la tête du Comité
Depuis 1998, le BNRLA est rémunéré directement par        d’Appel Général, il y a le président qui rend son avis en
les compagnies d’assurances. Chaque compagnie verse       accord avec les deux représentants des compagnies
une somme annuelle fixe en addition d’un frais          d’assurances. Si le porteur de plainte agit en tant que
supplémentaire pour chaque plainte contre la           personne privée, le CDA est accompagné par les deux
compagnie en question.                      membres du Conseil des Consommateurs. En matière
                                 d’assurances professionnelles le CDA est accompagné
                                 par les deux membres de la Confédération Norvégienne
Structure et règlement de plaintes
                                 du Commerce et de l’Industrie. Le CDA est divisé en
Le BNRLA est organisé comme un cabinet d’avocats.
                                 deux sections: Une section d’assurances-vie et une
Il consiste d’un directeur, 7 avocats, 13 clercs
                                 section d’assurances de meubles et immeubles. Chaque
d’avocats et le personnel administratif. Le mandat du
                                 section se réunit une fois par semaine.
BNRLA est de résoudre des plaintes d’assurance entre
des personnes privées ou professionnelles et une
compagnie d’assurances. Ceci n’inclut pas de donner       Le Comité de Compensation Réduite
des conseils sur les meilleurs choix d’assurances. Le      Le CCRE a été établi en 1936 après un grand nombre
BNRLA ne donne son avis que sur des plaintes réelles       d’incendies en Norvège à l’époque. Fréquemment, la
                                 cause d’une incendie est la négligence de l’assuré.


                              47
          Error! Use the Home tab to apply Overskrift 1 to the text that you want to appear here.

L’assuré oublie par exemple d’éteindre la plaque
chauffante. Dans ces cas, l’assureur peut réduire ou
rejeter la compensation entièrement, selon le degré de
négligence de l’assuré. Le CCRE doit procéder à une
évaluation neutre de la négligence de l’assuré. Le
comité est organisé de la même façon que le CDA avec
un président et des membres permanents.

Médiation
Depuis 1.1.2000, il existe aussi un système de
médiation dans le cadre du BNRLA. L’intention est de
soumettre les cas qui ne sont pas adaptés pour la
procédure du BNRLA, à une médiation volontaire. La
médiation est payante et doit seulement être employée
quand les intérêts économiques sont importants.
Chaque partie doit être accompagné par un avocat.
Jusqu’aujourd’hui, aucune plainte n’a été résolue par la
voie de la médiation.
                              48

								
To top