แนวคิดเกี่ยวกับการบัญชีบริหาร by gergchart

VIEWS: 2,127 PAGES: 15

ความสำคัญของข้อมูลทางการบัญชี เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการอธิบายโดยคำตอบที่มีหลักฐานอ้างอิง สามารถทำการตรวจสอบได้ และสร้างความเชื่อถือได้ชัดเจนและเป็นข้อมูลที่แน่นอนกว่าข้อมูลทางด้านอื่น สามารถวางแผนด้านการเงินให้มีสภาพคล่องได้ดี ไม่ประสบปัญหาภาวะวิกฤต

More Info
									                 บทที่ 1
แนวคิดเกี่ยวกับการบัญชีบริหาร
(Managerial Accounting : An Overview)


     โดย ผศ. ถนอมศรี ปรารถนาดี
 หัวข้ อในการบรรยาย
• ความสาคัญของข้ อมูลทางการบัญชี
• ความหมายของบัญชีบริหาร
• บทบาทหน้ าทีของการบัญชีบริหาร
       ่
    กระบวนการบริหาร
    การบัญชีทผู้บริหารควรทราบ
         ี่
    ระบบบัญชีทเี่ กียวข้ องกับการบัญชีบริหาร
            ่
    ความแตกต่ างของบัญชีบริหารกับบัญชีการเงิน
MA1            ผศ.ถนอมศรี ปรารถนาดี   2
 ความสาคัญของข้อมูลทางการบัญชี
เป็ นเครื่ อ งมื อ ที่ ส าคั ญ ในการอธิ บ ายโดยค าตอบที่ มี
 หลักฐานอ้ างอิง สามารถทาการตรวจสอบได้ และสร้ าง
 ความเชื่อถือได้ ชัดเจนและเป็ นข้ อมูลที่แน่ นอนกว่ าข้ อมูล
 ทางด้ านอืน่
สามารถวางแผนด้ านการเงินให้ มีสภาพคล่ องได้ ดี ไม่
 ประสบปัญหาภาวะวิกฤต
MA1           ผศ.ถนอมศรี ปรารถนาดี       3
       รายการบัญชี                 เอกสาร (ใบสาคัญ)


กระบวน  การจดบันทึกรายการ                 สมุดรายวัน

 การ
     แยกประเภทรายการ                 บัญชีแยกประเภท
 จัดทา
 บัญชี   สรุปผลรายการ                   งบทดลอง


                             งบกาไรขาดทุน
     รายงานผลของการบัญชี
                               งบดุล

          ผู้ใช้ รายงานทางการเงิน
          -ผู้บริหารภายในและภายนอกองค์การ
MA1        -เจ้ าของกิจการ นั         ้
         ผศ.ถนอมศรี ปรารถนาดี กลงทุน เจ้ าหนีฯ           4
      ความหมายของบัญชีบริหาร
“การบั ญ ชี บ ริ ห ารเป็ นกระบวนการในการให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง ข้ อ มู ล
                    ่
ทางด้ านการเงินและการบัญชี เพือระบุการวัดผลงาน การ
สะสมข้ อมูล     การจัดเตรียมข้ อมูลการวิเคราะห์ การแปล
ความหมาย และการรายงานผลต่ อฝ่ ายบริหาร ซึ่งฝ่ ายบริหาร
สามารถนาข้ อมูลจากบัญชีบริหารไปใช้ ประโยชน์ ในการวางแผน
การควบคุมและการประเมินผลภายในองค์ การ อันจะก่ อให้ เกิด
ประโยชน์ สูงสุ ดในการใช้ ทรัพยากร”
MA1            ผศ.ถนอมศรี ปรารถนาดี         5
          ่
    บทบาทหน้ าทีของการบัญชีบริหาร
      ้
1.การบ่ งชีให้ เห็นผลการ       5.ความสามารถในการรั กษา
  ดาเนินงานและความสามารถ        คุณภาพของผลิตภัณฑ์
  ในการทากาไร            6.ความเป็ นผู้นาในด้ านผลิตภัณฑ์
2.การบ่ งชีถงฐานะทางการเงิน
       ้ึ            7.ความรั บผิดชอบต่ อสังคมและ
  ความมั่นคงทางการเงินและ       สิ่งแวดล้ อม
  การรักษาสภาพคล่ อง         8.ความสามารถในการบริหารและ
                    การจัดการ
3. ความเจริญเติบโตของกิจการ      9.ความสามารถในการวางแผน
4. ความสามารถในการลดต้ นทุน       การควบคุมและการตัดสินใจเชิง
                    คุณภาพ
 MA1          ผศ.ถนอมศรี ปรารถนาดี            6
          กระบวนการบริหาร
             การตัดสินใจ
               (Decision
                making)
   การวางแผน     การอานวยการ       การควบคุม
    (Planning)   (Directing operational  (Controlling)
               activities)

MA1            ผศ.ถนอมศรี ปรารถนาดี          7
           ี่
      การบัญชีทผ้ ูบริหารควรทราบ
   บัญชีการเงิน   (Financial accounting)
   การบัญชีบริหาร (Managerial accounting)
   การบัญชีต้นทุน (Cost accounting)
   การบัญชีภาษีอากร (Tax accounting)
   การบัญชีคอมพิวเตอร์ (Computer to accounting)

MA1          ผศ.ถนอมศรี ปรารถนาดี    8
           ่
   ระบบบัญชีที่เกียวข้ องกับการบัญชีบริหาร
                   ระบบบัญชี
                  (Accounting system)


                   การบัญชีต้นทุน
                   (Cost-Accounting)
     การบัญชีบริหาร               การบัญชีการเงิน
   (Managerial Accounting )           (Financial Accounting)
    เสนอข้อมูลเพื่อการบริหาร             เสนอรายงานทางการเงิน
       การตัดสินใจ                 งบกาไรขาดทุน
       การวางแผน                    งบดุล
      การอานวยการ                  งบกระแสเงินสด
       การควบคุม    ้
    ผูใช้ข้อมูลภายในองค์กร        ้
                      ผูใช้ข้อมูลภายในและนอกองค์กร
   (Internal Users of Information)    ( Internal and External Users of
      ้
     ผูบริหารระดับต่างๆ ได้แก่           Information)
       ประธานกรรมการ
                        ผูถอหุน / นักลงทุน/เจ้าหนี้
                         ้ ื ้
MA1      กรรมการบริหาร ผศ.ถนอมศรี ปรารถนาดี                9
        ผูจดการฝาย
         ้ั   ่          หน่วยราชการ / ภาษีอากร
   “ประโยชน์ ของข้ อมูลทางการบัญชี”
               ี
    ข้ อมูลทางการบัญชีท่ เป็ นประโยชน์ ต่อฝ่ าย
    บริหารต้ องมีลักษณะที่สาคัญดังนี ้
    1. มีความเกี่ยวข้ องกับปั ญหา
        (Relevance)
    2. มีความทันเวลา
        (Timeliness)
    3. มีความถูกต้ อง
        (Accuracy)
MA1           ผศ.ถนอมศรี ปรารถนาดี     10
                การบัญชี (Accounting)
              -การจดบันทึก (Recording)
                                    ข้อมูลทางการเงิน
              -การจัดประเภท (Organizing)         (Financial Date)
                                              บัญชีการเงินกับการบัญชีบริหาร
              -การประมาณค่ า (Estimating)
              -การสรุ ป (Summarizing)
                                                ความแตกต่ างระหว่ าง
                 รายงานผลของการบัญชี

บัญชีการเงิ น                   บัญชีบริ หาร
1. วัตถุประสงค์                  1. วัตถุประสงค์
    ้
จัดทาขึนตามมาตรฐานการบัญชีและภายใต้             ้          ้  ่
                         จัดทาขึนตามความต้องการใช้ขอมูลของฝาย
ข้อบังคับของกฎหมายทีกาหนด ่            บริหาร
2. หลักและวิ ธีการทาบัญชี             2. หลักและวิ ธีการทาบัญชี
ยึดตามมาตรฐานการบัญชีและหลักการบัญชีท่ี        ีู    ่   ้   ั
                         ไม่มรปแบบทีแน่นอนขึนอยู่กบความเหมาะสมใน
     ่
รับรองทัวไป                    การใช้
3. การนาเสนอข้อมูล                3. การนาเสนอข้อมูล
นาเสนอข้อมูลในภาพรวม                           ่ ่
                         นาเสนอข้อมูลเฉพาะส่วนทีฝายบริหารต้องการ
   ้
4. ผูใช้ข้อมูล                      ้
                         4. ผูใช้ข้อมูล
ฝ ่ายบริหารภายในกิจการและบุคคลภายนอกที่            ่
                         เฉพาะฝายบริหารภายในกิจการ
สนใจ                       5. ลักษณะของข้อมูล
5. ลักษณะของข้อมูล                       ั้ ั ั
                         เป็ นข้อมูลมีทงปจจุบนและอนาคต
       ่ ้
เป็ นข้อมูลทีเกิดขึนในอดีต            6. คุณภาพและการยอมรับ
6. คุณภาพและการยอมรับ               เน้นความทันสมัย
            ่
เน้นการจัดทาข้อมูลทีถูกต้อง            7. ประโยชน์ที่ได้รบ ั
7. ประโยชน์ที่ได้รบ  ั              ใช้ในการวางแผน การควบคุมและการตัดสินใจ
ทราบผลการดาเนินงานและฐานะทางการเงินของ
MA1                         ผศ.ถนอมศรี ปรารถนาดี                  11
กิจการ
การบัญชีการเงิน : การบัญชีบริหาร
      เน้ น                     เน้ น
 การบันทึกบัญชีและการนา
 ข้ อมูลทางการเงินเสนอต่ อ             นาข้ อมูลจาก
    ผู้บริหาร                  บัญชีไปใช้ ใน
    ผู้ถือหุ้น
    สรรพากร
                           การตัดสินใจ
MA1              ผศ.ถนอมศรี ปรารถนาดี          12
            บัญชีการเงิน           บัญชีบริหาร
ผู้ใช้ ข้อมูล     ้
          ทังภายใน + ภายนอกกิจการ     เฉพาะผู้บริหารภายในกิจการ

มาตรฐานบัญชี    ตามมาตรฐานการบัญชี       ไม่ มี,วิเคราะห์ รายงาน
                          ตามที่ผ้ ูบริหารต้ องการ
ลักษณะข้ อมูล    เป็ นตัวเลข และ         มีหลายลักษณะ
          จานวนเงิน……บาท

รู ปแบบรายงาน    ตามมาตรฐานการบัญชี       แล้ วแต่ ความเหมาะสม
                          กราฟ,สัดส่ วน,ร้ อยละ
ลักษณะหน้ าที่งาน  ตามกฎหมายกาหนดไว้        วิเคราะห์ ตีความรายงานผู้บริหาร
  MA1           ผศ.ถนอมศรี ปรารถนาดี              13
         ลักษณะเฉพาะของการบัญชีบริหาร
   1.  ไม่มีหลักการที่แน่นอน เพราะผู้ใช้ ข้อมูลคือผู้บริหารภายในกิจการ
   2.                 ั
      ไม่มีความจาเป็ นต้ องปฏิบติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัวไป  ่
   3.              ั้
      การเสนอรายงานมีทงข้ อมูลที่เป็ นจานวนเงินตัวเลขและข้ อความ
   4.  เลือกวิเคราะห์ข้อมูลจากบัญชีบางส่วนอย่างใดอย่างหนึงก็ได้ ่
   5.  เป็ นตัวเลขประมาณการ
   6.          ั
      เป็ นข้ อมูลที่จดทาขึ ้นใช้ ประโยชน์สาหรับผู้บริหารกิจการโดยเฉพาะ
   7.  เป็ นข้ อมูลที่ใช้ ในการวางแผนสาหรับอนาคต
   8.                  ่ ั
      ไม่มีรูปแบบที่แน่นอน ขึ ้นอยูกบความเหมาะสม
   9.                            ่
      ใช้ดุลยพินิจในการเลือก รวบรวมข้อมูล และเครืองมือวิเคราะห์
MA1              ผศ.ถนอมศรี ปรารถนาดี            14
ข้ อควรระวัง!
ในการใช้ ข้อมูลทางการบัญชีบริหาร

        ่       ่
 1.ความคลาดเคลือนของข้ อมูลทีประมาณการย่ อมเกิดได้ เสมอ
 2.ความทันสมัยและความเชื่อถือได้ ของข้ อมูลเชิงคุณภาพในบัญชีบริหาร
                  ิ
 3.ผลกระทบจากปัจจัยภายนอกอาจมีอทธิพลต่ อการตัดสิ นใจ
 4.ความเจริญทางเทคโนโลยีอาจทาให้ ข้อมูลข่ าวสารบิดเบือนได้
 5.ความเหมาะสมในการเลือกใช้ เครื่องมือวิเคราะห์
 6.ความมีประสบการณ์ ของฝ่ ายบริการข้ อมูลทางการบัญชีบริหาร

MA1           ผศ.ถนอมศรี ปรารถนาดี        15

								
To top