Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

ANALISIS PENDAPAT ABU HANIFAH TENTANG DI BOLEHKANNYA TAYAMMUM SEBELUM MASUK WAKTU SHALAT

VIEWS: 1,735 PAGES: 69

									   ANALISIS PENDAPAT ABU HANIFAH
 TENTANG DI BOLEHKANNYA TAYAMMUM
   SEBELUM MASUK WAKTU SHALAT


             SKRIPSI

       Disusun Untuk Memenuhi Tugas
dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
         dalam Ilmu Hukum Islam
          (Ahwal-al-Syahsiyah )
           Disusun Oleh :

            Maria Ulfa
            2100092 /AS
      FAKULTAS SYARI’AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
       SEMARANG
         2010
ANALISIS PENDAPAT ABU HANIFAH TENTANG DI BOLEHKANNYA
       TAYAMUM SEBELUM MASUK WAKTU SHALAT


BAB I    : PENDAHULUAN
       A. Latar Belakang Masalah
       B. Permasalahan
       C. Tujuan Penelitian
       D. Telaah Pustaka
       E. Metode Penelitian
       F. Sistematika Penulisan

BAB II   : TINJAUAN UMUM TENTANG TAYAMMUM
       A. Pengertian Tayamum dan Dalil-Dalilnya
       B. Syarat dan rukun Tayammum
       C. Benda-Benda Yang dapat digunakan Untuk Tayammum
       D. Tayamum Sebagai Pengganti Wudhu

BAB III :  PENDAPAT ABU HANIFAH TENTANG DIBOLEHKANNYA
       TAYAMUM SEBELUM MASUK WAKTU SHALAT
       A. Biografi, Perjuangan dan Karya Ilmiah Abu Hanifah
         1. Biografi
         2. Perjuangan Abu Hanifah
         3. Karya Ilmiah Abu Hanifah
       B. Pendapat Abu Hanifah Tentang Dibolehkannya Tayamum
         Sebelum Masuk waktu shalat
       C. Metode Istimbath Hukum Abu Hanifah Tentang Tayamum
         Sebelum Masuk Waktu Shalat

BAB IV :   ANALISIS PENDAPAT ABU HANIFAH TENTANG
       DIBOLEHKANNYA     TAYAMUM   SEBELUM MASUK
       WAKTU SHALAT
       A. Analisis Pendapat Abu Hanifah Tentang Dibolehkannya
         Tayamum Sebelum Masuk Waktu Shalat
       B. Analisis Metode Istimbath Hukum Abu Hanifah Tentang
         Tayamum Sebelum Masuk Waktu Shalat.
       C. Implikasi Hukum Pendapat Abu Hanifah terhadap Aktualisasi
         Hukum Islam di Indonesia

BAB V    : PENUTUP
       A. Kesimpulan
       B. Saran-saran
       C. Penutup
                    BAB I
                PENDAHULUANA.   Latar Belakang Masalah

      Shalat adalah pekerjaan hamba yang beriman dalam situasi

   menghadapkan wajah dan sukmanya kepada Dzat Yang Maha Suci. Bila

   shalat dilakukan secara tekun dan kontinu, menjadi alat pendidikan rohani

   manusia yang efektif, memperbarui dan memelihara jiwa serta memupuk

   pertumbuhan kesadaran. Makin banyak shalat itu dilakukan dengan kesadaran

   bukan dengan paksaan dan tekanan apapun, berarti sebanyak itu rohani dan

   jasmani dilatih berhadapan dengan Dzat Yang Maha Kuasa. Efeknya

   membawa kepada kesucian rohani dan jasmani. Seperti kata seorang ahli

   hikmah: "Ceritakanlah kepadaku dengan siapa engkau berhubungan dan

   bergaul, nanti akan kukatakan padamu siapa engkau." Kesucian rohani dan

   jasmani akan memancarkan akhlak yang mulia, sikap hidup yang dinamis

   penuh amal saleh. Sebaliknya akan terhindar dari bebagai perbuatan dosa,

   jahat dan keji1 Allah SWT berfirman:
      Artinya: Dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah
           dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar. 2 (QS. Al-
           Ankabuut: 45)

    1
     Nasruddin Razak, Dienul Islam, Bandung: PT.Al-Ma’arif, 1987, hlm. 232.
    2
     Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur’an, Al-Qur’an dan Terjemahnya,
Depag, 1978, hlm. 635.

                      1
                                              2


      Salah satu syarat shalat adalah suci dari hadas besar dan kecil. Apabila

  seseorang junub atau seseorang akan mengerjakan shalat, sementara orang tadi

  tidak mendapatkan air untuk mandi atau untuk wudlu, maka sebagai ganti

  guna menghilangkan hadas besar atau kecil dengan melakukan tayammum.

  Sebagaimana dikatakan oleh Syeikh Zainuddin al-Malibari bahwa tayammum

  bisa dilakukan karena hadas besar atau kecil, bila tidak air atau khawatir

  berbahaya dalam menggunakannya maka dapat memakai debu yang suci

  mensucikan.3

      Tayammum menurut bahasa sama dengan qasad artinya menuju.

  Menurut pengertian istilah, tayammum ialah menuju kepada tanah untuk

  menyapukan dua tangan dan wajah dengan niat agar dapat mengerjakan shalat

  dan yang sepertinya.4 Kata tayammum dalam kamus Idris al-Marbawy

  demikian pula dalam al-Munjid diartikan menyengaja.5 Sedang menurut syara’

  ialah menyengaja tanah untuk penghapus wajah dan kedua tangan dengan

  maksud dapat melakukan shalat dan lain-lain.6

       Menurut Syekh Kamil Muhammad Uwaidah, tayamum menurut

  bahasa berarti menuju debu. Sedangkan menurut pengertian syari’at adalah

  mengusapkan debu ke wajah dan kedua tangan dengan niat untuk mendirikan

  shalat atau lainnya.7 Dalam Ensiklopedi Islam Indonesia, tayamum adalah
    3
     Syeikh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, Fath al- Mu’in Bi Sarkh Qurrah al-Uyun,
Semarang: Maktabah wa Matbaah, Karya Toha Putera , tth, hlm.8.
    4
     DEPAG RI, Ilmu Fiqh, Jilid I, Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana
Perguruan Tinggi Agama/ IAIN Jakarta, Cet. 2, 1982, hlm. 71
    5
     Idris al-Marbawy, Kamus Idris al-Marbawy, Beirut Libanon: Dar al-Fikr, tt, hlm. 121.
Luwice Ma’luf, al-Munjid, Beirut Libanon: al-Ijtimaiyah, tt, hlm. 118.
    6
     Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, Juz 1,Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tt, hlm.76.
    7
     Syekh Kamil Muhammad Uwaidah, Al-Jami Fii Fiqhi An-Nisa, Beirut Libanon: Daar
Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1996, hlm. 10.
                                             3


  menyapu wajah dan kedua tangan hingga dua siku dengan menggunakan tanah

  atau debu yang suci menurut cara tertentu, sebagai pengganti wudlu atau

  mandi bagi orang-orang yang tidak dapat menggunakan air karena halangan-

  halangan tertentu.8

      Adapun dasar disyariatkannya tayammum ialah al-Qur’an dan as-

  Sunnah. Al-Qur’an Surat (al Maidah ayat 6)
      Artinya : …dan jika kamu dalam perjalanan atau kembali dari tempat
           buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu
           tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah
           yang baik (bersih); sapulah wajahmu dan tanganmu dengan
           tanah itu, Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia
           hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-
           Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.9 (QS. al-Maidah: 6)

       Dasar as-Sunnah dapat ditemukan dalam sabda Rasulullah SAW yang

  berbunyi:
    8
     Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, Ensiklopedi Islam Indonesia, Jakarta: Anggota
IKAPI, Djambatan, 1992, hlm. 939.
    9
     DEPAG RI, al-Qur'an dan Terjemahnya, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993, hlm.
158.
                                                4
       10       Artinya : Dari Jabir bin Abdullah ra katanya sesungguhnya Nabi
            SAW bersabda: saya telah diberi lima perkara yang belum
            pernah diberikan kepada seorang pun sebelum saya yaitu:
            saya ditolong dengan ketakutan musuh sejauh perjalanan
            sebulan, dijadikan bagi saya bumi sebagai tempat sujud
            (shalat) dan sebagai alat bersuci, maka siapa yang sudah
            sampai   padanya  waktu   shalat,  hendaklah  ia
            bersembahyang.

       Dalam ayat dan hadits di atas ada kata “tayammum”. Perkataan itu

  mengisyaratkan bahwa dalam Islam, manusia diberi keringanan dalam

  merealisasikan atau mengimplementasikan kewajibannya sebagai hamba

  Allah. Keringanan itu tentunya dengan syarat antara lain telah datang waktu

  shalat; tidak mendapatkan air setelah berupaya maksimal mencarinya;

  berhalangan menggunakan air, misalnya karena sakit, apabila menggunakan

  air bertambah parah penyakitnya dan dengan tanah suci dan berdebu.11

       Yang menjadi masalah, apakah sah melakukan tayammum sebelum

  datangnya waktu shalat. Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat. Pendapat

  pertama misalnya Imam Syafi'i mengatakan bahwa melakukan tayammum

  sebelum datang waktu shalat, maka tayammum yang demikian hukumnya
    10
      Al-Hafidz Ibn, Hajar al-Asqalani, Bulug al-Marram Min Adillati al-Ahkam, Libanon:
Daar al-Kutub al-Ijtimaiyah, Bairut, tt, hlm. 25. Lihat Sayid al-Iman Muhammad ibn Ismail as-
San’ani , Subul al-Salam Sarh Bulugh al-Maram Min Jami Adillati al-Ahkam , Juz 3, Kairo: Dar
Ikhya’ al-Turas al-Islami, 1960 hlm. 93.
    11
     Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, Juz 1, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tt, hlm. 77.; Imam
Abi Abdillah Muhammad bin Idris Al-Syafi’i, al-Umm, Juz 1, Beirut: Daar al-Fikr, tt, hlm. 62-63.;
Ibn Rusyd, Bidayah al-Mujtahid, Juz 1, Semarang: Usaha Keluarga, tt, hlm. 46.
                                              5


  tidak sah.12 Menurut Abu Hanifah dibolehkan tayamum sebelum datang waktu

  shalat.13

       Dari pendapat Abu Hanifah di atas, timbul masalah, apakah yang

  menjadi alasan sehingga ia berpendapat seperti itu? Kemudian apakah yang

  menjadi metode istinbathnya? Bertolak pada paparan sebelumnya, dan seiring

  dengan kemajuan zaman, umat Islam membutuhkan respon fiqih yang praktis

  tetapi tetap bermuara pada tuntunan Al-Qur’an dan Hadits. Dalam hubungan

  ini patut diketengahkan pendapat salah seorang ahli hukum positif di

  Indonesia yaitu Satjipto Rahardjo

    Salah satu masalah penting yang dihadapi oleh setiap sistem hukum adalah
    bagaimana bisa mempertahankan kelangsungan hidup di tengah-tengah
    tarikan perubahan-perubahan masyarakat. Tantangan ini bisa dijawab
    dengan memberikan jawaban atau mampu beradaptasi terhadap
    perubahan-perubahan   tersebut  sehingga   bisa   mempertahankan
    kelangsungan hidupnya tanpa harus bertentangan dengan sumber hukum
    yang tertinggi.14


       Atas dasar itu menjadi penting masalah ini diteliti guna dicari

  solusinya, mana pendapat yang sesuai dengan perubahan masyarakat. Di

  samping itu masalah tersebut menarik minat peneliti, karena dari

  pengalamannya peneliti mendapat kesan bahwa hal itu sangat menarik.

  Sedangkan tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pendapat Abu Hanifah

  tentang dibolehkannya tayamum sebelum datangnya waktu shalat. Sebagai

  kegunaannya secara teoritis, untuk memperluas dan memperkaya khazanah

    12
       Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris Al-Syafi’i, al-Umm, Juz 1, Bairut: Daar al-
Fikr, tt, hlm. 62.
    13
      Muhammad Amin al-Ma’ruf ibn Abidin, Hasyiyah Rod Al-Muhtar fi Fiqh Mazhab
Madzhab Hanafi an- Nu’man, juz 2, Beirut Libanon: Daar al-Fikr, tth, 229-245.
    14
     Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: Alumni, 1982, hlm. 201
                                             6


   kepustakaan hukum Islam; secara praktisnya agar masyarakat memperoleh

   jawaban yang obyektif terhadap masalah tersebut. Dalam hubungannya

   dengan judul di atas sebabnya peneliti memilih tokoh Abu Hanifah, karena ia

   adalah seorang ulama besar dan ahli ilmu agama yang tidak ada tara di

   zamannya. Ia juga seorang yang amat berjasa bagi Islam dan umatnya, seorang

   pilihan yang telah lulus dalam menempuh berbagai ujian yang besar. Hal itu

   antara lain dapat dilihat dari karya-karyanya di bidang ilmu pengetahuan

   agama, khususnya fikih. Hasil karya Abu hanifah yang hingga kini masih

   dapat dijumpai antara lain: Al-Mabsut; Al-Jami’us Sagir; al-Jami’ul Kabir.

   Masih banyak kitab yang berisikan buah pikiran Abu Hanifah yang ditulis dan

   diriwayatkan oleh para muridnya.15

        Bertolak dari uraian di atas mendorong peneliti untuk mengangkat

   tema ini dengan judul: Analisis Pendapat Abu Hanifah Tentang di

   Bolehkannya Tayamum Sebelum Masuk Waktu Shalat


B.    Permasalahan

        Permasalahan merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat

   pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ingin kita carikan jawabannya.16 Bertitik

   tolak pada keterangan itu, maka yang menjadi pokok permasalahan :

   1.          Bagaimana pendapat Abu Hanifah tentang dibolehkannya

     tayamum sebelum masuknya waktu shalat?


     15
      Ali Fikri, Kisah-Kisah Para Imam Mazhab, terj. Abd.Aziz MR, Yogyakarta: Mitra
Pustaka, hlm. 3-45. Lihat juga Mahmud Syaltut, Muqaaranatul Mazahib Fil Fiqhi, Cairo Mesir:
Muhammad Ali Shabih Al-Azhar, 1393 H/1973 M, hlm. 13.
     16
      Jujun S. Suriasumantri, Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer, Cet. 7, Jakarta:
Pustaka Sinar Harapan, 1993, hlm. 312.
                                        7


   2.          Apakah yang menjadi metode istinbath hukum Abu

     Hanifah?


C.    Tujuan Penulisan

       Adapun yang menjadi tujuan penulisan skripsi sebagai berikut:

   3.          Untuk mengetahui pendapat Abu hanifah tentang

     dibolehkannya tayamum sebelum masuknya waktu shalat

   4.          Untuk mengetahui yang menjadi metode istinbath hukum

     Abu Hanifah


D.    Telaah Pustaka

       Berdasarkan penelitian di fakultas Syari’ah ditemukan adanya skripsi

   yang berhubungan dengan judul penelitian ini yaitu: karya ilmiah yang

   disusun oleh Mukhamad Hasanudin 2198044/AS berjudul: Studi Analisis

   Pendapat Hasbi Ash Shiddieqy Tentang Bolehnya Mengerjakan Dua Shalat

   Fardu Dengan Satu Kali Tayamum. Dalam kesimpulannya diterangkan:

   Menurut TM. Hasbi Ash Shiddieqy satu kali tayammum dapat digunakan

   untuk melakukan lebih dari satu shalat fardu. Dasar hukum dalam masalah ini

   adalah tanah dan air merupakan dua bagian yang tak terpisahkan. Hal ini

   berarti air dan tanah memiliki fungsi yang sama yaitu dapat dijadikan sebagai

   alat bersuci. Apabila seseorang berwudlu, maka boleh shalat seberapa yang

   dikehendakinya. Maka demikian pula dengan tayamum sebelum datangnya

   hadas. Selanjutnya TM. Hasbi Ash Shiddieqy menegaskan, satu kali tayamum

   bisa digunakan untuk dua shalat fardu adalah pendapat yang diamalkan oleh
                                              8


  sebagian ahli-ahli hadits, dan inilah yang lebih kuat. Demikian pula pendapat

  madzhab Abu Hanafiah, al-Laits, dan Daud. Dengan demikian TM. Hasbi Ash

  Shiddieqy, termasuk ulama yang menganggap satu kali tayamum bisa

  digunakan untuk shalat fardu.

       Dari keterangan di atas dapat ditegaskan bahwa penelitian terdahulu

  kajiannya adalah tentang kedudukan tayamum dalam hubungannya dengan

  boleh tidaknya satu kali tayamum digunakan untuk dua shalat fardu.

  Sementara tokoh yang dikaji adalah TM.Hasbi Ash-Shiddieqy. Sedangkan

  penelitian saat ini hendak mengkaji boleh tidaknya mengerjakan tayamum

  sebelum masuknya waktu shalat, dan tokohnya adalah Abu Hanifah. Dengan

  demikian sangat berbeda antara penulisan sebelumnya dengan yang ada

  sekarang. Hal ini mengandung arti jauh dari upaya adanya penjiplakan atau

  pengulangan.

       Dalam hubungannya dengan telaah pustaka, di bawah ini dikemukakan

  berbagai pendapat para ulama secara garis besar yang dikelompokkan menjadi

  dua bagian. Kelompok pertama menyatakan telah datangnya waktu shalat

  sebagai syarat sahnya tayamum dengan berpijak pada Sabda Rasulullah SAW:
       17    17
     Al-Imam Abu Abdillah Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hambal Asy-Syaibani al-Marwazi,
Musnad Ahmad, Kairo: Tijariyah Kubra, tt, hlm. 187. Cf. Ibnu Qudamah, al-Mughny, Juz 1, Kairo:
Daar al-Manar, 1367, hlm. 239. al-Imam Ibnu Hazm, al-Muhalla al-Mujalla, Juz 2, Bairut: Daar
                                              9


       Artinya : Amer Ibn Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya berkata:
            “Rasulullah SAW bersabda: Telah dijadikan bumi untukku
            tempat bersujud dan alat bersuci. Di mana saja aku dapati
            oleh waktu shalat, aku menyapu dengan bumi
            (bertayammum) dan lalu aku shalat. (HR Ahmad)


       Sebagian ahli fiqih menurut TM. Hasbi Ash Shiddieqy berpandangan

  bahwa Hadits ini menunjukkan kepada disyaratkannya tayamum sesudah

  datangnya waktu shalat.18       Misalnya Imam Syafi'i dalam kitabnya

  mengatakan: Allah Taala menetapkan waktu-waktu bagi shalat. Maka tidaklah

  bagi seseorang bershalat sebelum waktu-waktu itu. Sesungguhnya kita

  disuruh shalat, apabila telah datang waktunya. Begitu juga disuruh dengan

  tayammum, ketika mau berdiri kepada shalat dan memerlukan kepada air.

  Maka siapa yang bertayammum untuk shalat sebelum datang waktunya dan

  mencari air, niscaya tidak boleh baginya shalat dengan tayammum itu.

  Sesunguhnya boleh mengerjakan shalat apabila telah datang waktu shalat,

  yang apabila dikerjakan shalat itu padanya, niscaya memadailah baginya.

       Pendapat sama dikemukakan Syeikh Abu Syujak yang menerangkan,

  disyariatkan tayammum itu sesudah datang waktu shalat. Namun dalam hal

  ini harus mencari air lebih dahulu dan adanya kesulitan dalam

  penggunaannya. Karenanya jelaslah tayammum bisa dianggap sah jika

  dikerjakan sesudah datang waktu shalat.19 Sementara Muhammad ibn Qasim
al-Fikr, tt, hlm. 133.; Al-Imam Alamah Muhammad Ibn ‘Ali Ibn Muhammad as-Syaukani, Nail
al-autar Min Asrari Muntaqa al-Akhbar, Juz 1, Mustafa al-Babi al-Halabi, tt, hlm. 326-328.; Al
Iman Ibnu Taimiyah al-Harrani, Al-Muntaqa al-akhbar, Juz 1, Mesir, Dar al-Fikr al-Arabi,
1954, hlm. 165. Abdul Ghani al-Maqdisi, Umdatul Ahkam, Juz 1, Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi,
1954, hlm. 114.
     18
       TM. Hasbi Ash Shiddieqy, Koleksi Hadits-hadits Hukum, Jakarta: PT Magenta Bhakti
Guna, Cet 5, 1994, hlm. 320.
     19
       Taqi al-Din abu Bakr Muhammad al-Husaini, Kifayat al-akhyar Fi hall Ghayah al-
khtishar, Semarang: Maktabah Alawiyyah, tt, hlm. 59-60.
                                              10


  menganggap bahwa datangnya waktu shalat merupakan syarat sahnya

  tayammum.20 Demikian pula Abu Ishaq al-Syiroozi dalam bukunya

  mengatakan tidak boleh bertayammum untuk melakukan shalat fardu kecuali

  setelah datang waktu shalat, misalnya karena ketiadaan air atau karena takut

  menggunakannya.21

       Sebuah buku yang diperuntukkan sebagai tingkat dasar yang dikarang

  Sulaiman   Rasjid  dalam   pandangannya    ia  menganggap    tayammum

  disyariatkan untuk orang yang terpaksa. Karena itu sebelum datang waktu

  shalat ia belum terpaksa, sebab shalat belum wajib atasnya ketika itu.22

       Seiring dengan pendapat di atas adalah pendapat Diibul Bigha, bahwa

  syarat tayammum itu yang pertama adalah adanya udzur karena bepergian

  atau sakit; kedua, sudah datang waktu shalat sementara air yang dicari tidak

  didapatkan, ketiga, terhalangnya memakai air dan diperlukannya air tersebut

  (untuk diminum misalnya) sesudah berhasil mencarinya, dan keempat,

  memakai tanah suci yang berdebu.23

       Syekh Muhammad Ibn Qasim menjelaskan syarat-syarat tayammum

  ada lima macam yaitu:

  1) Adanya halangan (udzur) karena bepergian atau sakit.
  2) Masuk shalat. Menurutnya tidak sah tayammum karena untuk shalat
    sebelum masuk waktunya.
  3) Harus mencari air sesudah datang waktu shalat yang dilakukan oleh
    dirinya sendiri atau dengan orang yang telah mendapatkan izin untuk
     20
      Syehk Muhammad ibn Qasyim al-Ghazzi, Fath al-Qarib al-Mujib, Indonesia: Dar al-
Ihya al-Kitab, al-Arabiah, tt, hlm. 9.
     21
      Al-Imam Abu Ishaq al-Syirazi, Kunci Fiqih Syafi’i, terj. Hafid abdullah, Semarang:
CV. Asy Syifa, 1992, hlm. 11.
     22
      H. Sulaman Rasjid, Fiqh Islam, Bandung: CV Sinar Baru, Cet. 22, 1989, hlm. 51.
     23
      Musthafa Diibul Bigha, Ihtisar Hukum-Hukum Islam Praktis, terj. H. Uthman Mahrus
dan Zainus Sholihin, Semarang: CV. asy-Syifa, 1994, hlm. 54-55.
                                     11


  mencarikan air. Maka hendaknya mencari air dari upayanya sendiri dan
  dari temanya. Menurutnya jika orang tersebut sendirian, maka hendaknya
  melihat kanan kirinya dari empat arah bila berada di tempat yang buminya
  datar. Sedang jika berada di tempat yang naik turun, maka hendaklah
  memperkirakan berdasarkan penglihatannya.
4) Terhalang memakai air. Seperti takut memakai air yang menyebabkan
  hilangnya nyawa atau hilangnya manfaat anggota. Termasuk juga
  terhalang memakai air yaitu bila ada air didekatnya, ia takut akan dirinya
  jika menuju tempat air itu seperti adanya binatang buas, musuh, takut
  hartanya dicuri orang atau takut kepada orang yang pemarah.
5) Harus dengan debu yang suci yang tidak dibasahi. Perkataan “ath-
  Thahiru” (        ) artinya yang suci itu sejalan dengan pengertian
  debu yang diperoleh dengan ghashab dan debu kuburan yang belum
  digali.24


     Seorang ulama pengarang kitab fiqih empat mazhab yaitu Abd al-

Rahman al-Jaziri mengungkapkan bahwa tayammun sah apabila telah

memenuhi beberapa syarat yaitu:

1) telah masuk waktu shalat. Tidak sah tayammum sebelum masuknya waktu
  shalat. Akan tetapi madzhab Hanafi (al-Hanafiyyah) beranggapan bahwa
  boleh bertayammum sebelum datang waktu.
2) Niat. Dalam kaitannya dengan niat, madzhab Maliki (al-Malikiyyah) dan
  madzhab Syafi’i (asy-Syafi’iyyah) mereka berkata bahwa niat adalah
  rukun, bukan syarat. Sedang madzhab Hanafi dan madzhab Hambali
  beranggapan bahwa niat adalah syarat dalam tayammum dan juga syarat
  dalam wudlu; dan niat ini bukan sebagai rukun.25


     Sedangkan pendapat yang berbeda dengan yang di atas dapat

dikemukakan oleh kelompok kedua yang diwakili antara lain:

     Menurut Ibnu Rusyd, pendapat yang menjadikan masuk waktu shalat

sebagai syarat sahnya tayammum dan menganggap tayammum sebagai ibadah

yang berlaku sementara, itu pendapat yang lemah. Sebab, pengaitan waktu

dalam ibadah tidak dapat diterima kecuali ada dalil sam’i. Selanjutnya Ibnu

  24
    Syekh Muhammad Ibn Qasim al-Ghazzi, loc. cit.
  25
    Abd al-Rahman al-Jaziri, op. cit., hlm. 151.
                                              12


   Rusyd menyatakan masalah penetapan waktu ini bisa diterima jika di

   dasarkan pada kemungkinan ditemukannya air sebelum masuk waktu shalat.

   Dengan demikian, bukan berarti tayammum itu ibadah sementara, tapi harus

   bertitik tolak dari seseorang yang dapat dinyatakan tidak menemukan air

   setelah masuk waktu shalat, sebab selama waktu shalat belum tiba, masih bisa

   dan masih mungkin untuk memperoleh air.26

       Tidak berbeda dengan pendapat di atas adalah pendapat Sayyid Sabiq,

   menurutnya tayammum itu adalah pengganti wudlu dan mandi ketika tidak

   ada air, maka dibolehkan dengan tayammum itu apa yang dibolehkan dengan

   wudlu dan mandi seperti shalat, menyentuh al-Qur’an dan lain-lain. Sedang

   untuk sahnya tidaklah disyaratkan masuknya waktu.27 Demikian pula pendapat

   yang sama dikemukakan oleh Abu Hanifah, menurutnya sah bertayammum

   sebelum datangnya waktu shalat.28 Karena itu TM. Hasbi Ash Shiddieqy

   mengatakan pendapat Abu Hanifahlah sangat tegas dan itulah yang

   dipahamkan dari lahir ayat. Keterangan yang hanya mensahkan tayammum

   sesudah datangnya waktu shalat tidak diperoleh. Tegasnya bertayammum sah

   sesudah datang waktu shalat dan sah juga sebelum datang waktu shalat.29


E.   Metode Penelitian

    26
       Al-Faqih abul Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibnu Rusyd, Bidayat al-
Mujtahid Wa nihayat al-Muqtasid, Beirut: Dar al- Jiil, 1409H/1989M, hlm. 48-49.
     27
       Sayid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, Juz 1, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tt, hlm. 78-79.
     28
       Abd al-Rahman al-Jaziry, Kitab al-Fiqh ‘ala-Madzahib al-Arba’ah, Juz 2, Maktabah
al-Tijariyah, al-Qubra, tt, hlm. 151-152.
     29
       Ibnu Qudamah, al-Mughny, Juz 1, Kairo: Daar al-Manar, 1367, hlm. 240. al-Imam Ibnu
Hazm, al-Muhalla Sarh al-mujalla, Juz 2, Bairut: Daar al-Fikr, tt, hlm. 134.; Al Iman Ibnu
Taimiyah al-Harrani, Al-Muntaqa al-akhbar, Juz 1, Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi, 1954, hlm.
166.; Abdul Ghani al-Maqdisi, Umdatul Ahkam, Juz 1, Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi, 1954, hlm.
115.
                                               13


       Metode penelitian adalah cara yang dipakai dalam mengumpulkan

  data, sedangkan instrumen adalah alat bantu yang digunakan dalam

  mengumpulkan data itu. Maka dalam hal ini peneliti menggunakan metode

  sebagai berikut:

  1.      Sumber data. Sebagai rujukan dalam penelitian ini menggunakan

     beberapa kitab atau buku antara lain: sumber primer: Al-Mabsut; Al-

     Jami’us Sagir; al-Jami’ul Kabir; Hasyiyah Rod Al-Muhtar fi Fiqh

     Mazhab Madzhab Hanafi an-Nu’man, juz 2. Sumber sekunder: Sejarah

     Hukum Dalam Islam; Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab; Riwayat

     Sembilan Imam Fiqih; Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab Hanafi,

     Maliki, Syafi’iy, Hambaly; Ensiklopedi Hukum Islam, Bulug al-Marram

     Fi Adillati al-Ahkam; Sahih al-BukharI; Fath al-Qarib al-Mujib; Al-

     Muntaqa; Kifayah al-Ahyar Fii hali Ghayat al-Ikhtisart; Fiqhul Mar’ah

     al-Muslimah; Kitab al-Fiqh ‘ala-Madzahib al-Arba’ah; Fath al-Mu’in Bi

     Sarkh Qurrah al-‘Uyun; Subul al-Salam Sarh Bulugh al-Maram Min Jami

     Adillati al-Ahkam, dan kitab lain yang ada relevansinya langsung dengan

     judul di atas. Dengan demikian peneliti menggunakan teknik liberary

     research yaitu suatu riset kepustakaan.30

  2.      Teknik pengumpulan data. Menurut Sumadi Suryabrata, kualitas

     data ditentukan oleh kualitas alat pengambil data atau alat pengukurnya. 31

     Berpijak   dari  keterangan   tersebut,  peneliti  menggunakan    teknik
     30
      Sutrisno Hadi, Metodologi Research, Jilid 1, Cet. 32, Yogyakarta: Andi, 2001, hlm. 9.
Lihat juga. Winarno Surakhmad, Paper, Skripsi, Tesis, Disertasi, Cet. 4, Bandung: Tarsito, 1981,
hlm. 17., Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Research Sosial, Cet. 5, Bandung: Alumni,
1986, hlm. 28.
     31
       Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, Cet. 11, PT. Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 1998, hlm.84.
                                             14


     pengumpulan data berupa teknik librari research yaitu dengan meneliti

     sejumlah kepustakaan, maka dalam hal ini menggunakan content analysis

     yaitu menganalisis isi buku dengan menggunakan tehnik hermeunetik.

     Secara terminologis hermeneutika diartikan sebagai penafsiran ungkapan-

     ungkapan dan anggapan dari orang lain, khususnya yang berbeda jauh dari

     rentang sejarah. Dewasa ini hermeneutika sering dipersempit menjadi

     penafsiran teks tertulis yang berasal dari lingkungan sosial dan historis

     yang berbeda dari lingkungan dunia pembaca. Dengan demikian

     hermeneutika mengarahkan agar teks yang sedang dipelajari mempunyai

     arti sekarang dan di sini, sehinga teks tersebut mengarah secara terbuka

     menuju yang sekarang dan di sini.32

  3.      Teknik analisis data. Analisis data adalah proses menyusun data

     agar data tersebut dapat ditafsirkan.33 Dalam hal ini peneliti menggunakan

     analisis data kualitatif. Yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai

     dengan angka secara langsung.34 Sebagai pendekatannya, peneliti

     menggunakan metode deskriptif. Penelitian deskriptif tertuju pada

     pemecahan masalah yang dihubungkan dengan apa yang ada pada masa

     sekarang.35
     32
      Musahadi HAM, Evolosi Konsep Sunnah Implikasinya Pada Perkembangan Hukum
Islam, Semarang: Aneka Ilmu, 2000, hlm. 140-141.
     33
      H. Dadang Kahmad, Metode Penelitian Agama, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000,
hlm. 102.
     34
      Tatang M. Amirin, Menyusun Rencana Penelitian, Cet. 3, Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 1995, hlm. 134.
     35
      Winarno Surakhmad, Pengantar Penellitian Ilmiah Dasar Metoda Teknik, Bandung:
Tarsito 1989, hlm. 139.
                                          15


F.   Sistematika Penulisan

      Dalam sistematika penulisan ini, agar dapat mengarah pada tujuan

   yang telah ditetapkan, maka skripsi ini disusun sedemikian rupa secara

   sistematis yang terdiri dari lima bab yang masing-masing menampakkan

   karakteristik yang berbeda namun dalam satu kesatuan tak terpisah

   (inhaerent).

      Bab pertama berisi pendahuluan, merupakan gambaran umum secara

   ijmali namun holistik dengan memuat: latar belakang masalah, permasalahan,

   tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan

      Bab kedua berisi tinjauan umum tentang tayamum yang meliputi:

   pengertian tayamum dan dalil-dalilnya, syarat dan rukun tayammum, benda-

   benda yang dapat digunakan untuk tayamum, tayamum sebagai pengganti

   wudlu. Bab dua ini berisi introduksi teori guna memperjelas isi bab tiga .

      Bab ketiga berisi meliputi: pendapat Madzhab Hanafi tentang

   dibolehkannya tayamum sebelum masuk waktu shalat yang meliputi Biografi,

   perjuangan dan karya ilmiah Madzhab Hanafi (biografi, perjuangan Madzhab

   Hanafi dan karya ilmiah Madzhab Hanafi), pendapat Madzhab Hanafi tentang

   dibolehkannya tayamum sebelum masuk waktu shalat dan metode istimbath

   hukum Madzhab Hanafi tentang tayamum sebelum masuk waktu shalat.

   Dengan adanya uraian bab tiga diharapkan dapat menjadi landasan untuk

   menganalisis isi bab empat.

      Bab keempat berisi analisis pendapat Madzhab Hanafi tentang

   dibolehkannya tayamum sebelum masuk waktu shalat yang meliputi: analisis
                                    16


pendapat Madzhab Hanafi tentang dibolehkannya tayamum sebelum masuk

waktu shalat, analisis metode istimbath hukum Madzhab Hanafi tentang

tayamum sebelum masuk shalat dan implikasi hukum pendapat Madzhab

Hanafi terhadap aktualisasi hukum Islam di Indonesia. Dengan adanya uraian

bab empat diharapkan dapat menjawab apa yang menjadi tujuan dan pokok

masalah penulisan skripsi.

    Bab kelima merupakan penutup meliputi: kesimpulan; saran-saran;

penutup

    .
                      BAB II
         TINJAUAN UMUM TENTANG TAYAMMUMA. Pengertian Tayamum dan Dalil-Dalilnya

      Kata tayammum dalam kamus Idris al-Marbawy demikian pula dalam

  al-Munjid diartikan menyengaja.1 Sedang menurut syara’ ialah menyengaja

  tanah untuk penghapus wajah dan kedua tangan dengan maksud dapat

  melakukan shalat dan lain-lain.2 Sementara Taqi al-Din Abu Bakr Ibn

  Muhammad al-Husaini mengatakan: tayammum menurut istilah syara’

  merupakan istilah untuk menyatakan suatu pekerjaan mendatangkan debu

  pada wajah dan kedua tangan dengan syarat-syarat tertentu. 3 Sedang Syekh

  Muhammad Ibn Qasim al-Ghazzi, merumuskan:
       Artinya: Menurut syara’, tayammum ialah menyampaikan debu yang
           suci ke wajah dan kedua tangan sebagai gantinya wudlu,
           mandi atau membasuh anggauta disertai syarat-syarat yang
           sudah ditentukan.4
     1
      Idris al-Marbawy, Kamus Idris al-Marbawy, Beirut Libanon: Dar al-Fikr, tt, hlm. 121.
Luwice Ma’luf, al-Munjid, Beirut Libanon: al-Ijtimaiyah, tt, hlm. 118.
     2
      Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, Juz 1,Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tt, hlm.76.
     3
      Taqi al-Din Abu Bakr Ibn Muhammad al-Husaini, Kifayat al-Akhyar Fi Hall Ghayat al-
Ihtisar,Semarang:Maktabah Alawiyah, tt, hlm. 51.
     4
      Syekh Muhammad Ibn Qasim al-Ghazzi, Fath al-Qarib al-Mujib, Indonesia: Dar al-
Ihya al-Kitab, al-Arabiyah, tt, hlm. 8.

                       17
                                              18


      Di samping rumusan di atas masih ada rumusan lain misalnya dari

  Sayyid al-Imam Muhammad Ibn Ismail Assanany bahwa tayammum adalah

  sengaja memakai tanah debu untuk menyapu wajah dan kedua tangan dengan

  niat pembolehan shalat dan semacamnya.5 Rumusan lain dikemukkan oleh

  Abd al-Rahman al-Jaziri bahwa tayammum adalah menyapu wajah dan kedua

  tangan dengan debu yang suci sesuai aturan tertentu.6

      Madzhab    Maliki   (al-Malikiyyah)    dan  madzhab   Syafi’i  (al-

  Syafi’iyyah),   dalam   memberikan    pengertian   tayammum,     mereka

  menambahkan kata “dengan niat”, karena menurut mereka niat itu termasuk

  rukun tayammum.7

       Sebagai landasan hukum tayammum ialah al-Qur’an dan as-Sunnah.

  Al-Qur’an surat 5 (al-Maidah) ayat 6 berbunyi:
         Artinya : … dan jika kamu dalam perjalanan atau kembali dari
              tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan,
              lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah
              dengan tanah yang baik (bersih), sapulah wajahmu dan
              tanganmu dengan tanah itu, Allah tidak hendak

    5
      Sayyid al-Imam Muhammad Ibn Ismail Assanany, Subul al-Salam, Sarah Bulugh al
Maram, Min Jami’i Adillaty al-Ahkam, Juz 1,Semarang: Maktabah Wa Matbaah Toha Putra, tt,
hlm. 93.
     6
      Abd al-Rahman al-Jaziri, Kitab al-Fiqh ‘ala al-Mazahib al-Arba’ah, Juz 1, Semarang:
Maktabah wa Matbaah, Toha Putera, tt, hlm.148.
     7
      Al-Imam Abi Abdillah Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi’i, al-Umm, juz 1,Kairo: Dar al-
Turas, tt, hlm. 63. Cf. Abd al-Rahman al-Jaziri, loc. cit.
                                             19


              menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan
              kamu dan menyempunakan nikmat-Nya bagimu, supaya
              kamu bersyukur.8

        Dasar as-Sunnah dapat dijumpai dalam beberapa hadits di bawah

  ini:

        Sabda Rasulullah SAW:
      9        Artinya: Dari Imran bin Hushain ia berkata: pernah kami bersama
            Rasulullah SAW dalam satu bepergian, lalu ia sembahyang
            bersama orang banyak, tiba-tiba ada seorang laki-laki
            menyendiri, lalu ia bertanya: “Apa yang menghalangi
            engkau sehingga engkau tidak sembahyang?” Ia menjawab:
            Saya sedang junub, padahal tidak ada air. (kemudian) Nabi
            Muhammad SAW bersabda: “Gunakanlah debu, karena
            sesungguhnya ia cukup bagimu.” (H.R.Ahmad, Bukhari,
            dan Muslim)


        Sabda Rasulullah SAW:
      8
     Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur’an , al-Qur'an dan Terjemahnya,
Departemen Agama, 1986, hlm. 158.
    9
     Al-Imam Abu Abdilah Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hambal asy-Syaibani al-Mawarzi,
Musnad Ahmad, Jilid I, Tijariyyah Kubra, tt, hlm. 20. Vide, Al-Imam al-Alammah Muhmmad ibn
Ali ibn Muhammad asy-Syaukani, Nail al-Autar min Asrari Muntaqa al-Akhbar Juz I,Beirut
Libanon: Dar al-Kitab, al-Arabi, tt, hlm. 380.
                                              20


    10        Artinya: Dari Jabir bin Abdullah, sesungguhnya Nabi SAW
            bersabda:”Saya telah diberi lima perkara yang tidak
            diberikan kepada seorang pun sebelumku; Aku ditolong
            dengan ketakutan musuh sejauh perjalanan sebulan, bumi
            dijadikan untukku sebagai tempat sujud (shalat) dan
            sebagai alat bersuci, maka barang siapa yang sudah sampai
            padanya waktu shalat, hendaklah ia shalat, dan Jabir
            menuturkan kelanjutan hadits,H.R.Muttafaq alaih.

        Sabda Rasulullah SAW:
         11         Artinya: Dari Ammar ibn Yasir ra., ia berkata: “Nabi SAW telah
             mengutus aku dalam suatu hajat, padahal aku junub dan
             tidak mendapatkan air, maka aku bergulingan dalam
             tanah sebagaimana binatang berguling, kemudian aku
             menghadap kepada Nabi SAW, aku ceritakan hal itu
             kepadanya”. Nabi bersabda: “sesungguhnya cukup
             bagimu bertindak demikian dengan kedua tanganmu”.
             Lalu Nabi SAW menepukkan kedua tangannya ke tanah
    10
       Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi,Sahih Muslim,
Jilid I, Tijariah Kubra, tt, hlm. 80. Vide, al-Hafiz ibn Hajar al-Asqalaniy, Bulug al-Maram min
Adillat al-Ahkam, Beirut Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt, hlm. 25.
      11
       al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn al-Mugirah ibn Bardizbah al-
Bukhari, Sahih al-Bukhari, Juz I, Tijariyah Kubra, tt, hlm. 90. Vide, al-Hafiz ibn Hajar al-
Asqalaniy, hlm. 26. Sayyid al-Imam Muhammad Ibn Ismail Assanany, Subul al-Salam, Sarah
Bulugh al Maram, Min Jami’i Adillaty al-Ahkam, Juz 1, Semarang: Maktabah Wa Matbaah Toha
Putra, tt, hlm. 95.
                                          21


             sekali dan menyapukan tangan kiri ke atas tangan kanan,
             bagian belakang kedua telapak tangan dan wajahnya.
             Hadits muttafaq alaih dan lafaz hadits bagi Imam Muslim.
             Dalam   riwayat   lain  bagi   Imam   Bukhari
             disebutkan:”Rasulullah menepukan kedua telapak
             tangannya ke bumi/tanah , kemudian ditiupnya dan
             diusapkannya ke wajah dan kedua telapak tangannya.

     Hadits ini menerangkan cara bertayammum sebagai gantinya mandi

jinabat yaitu tidak harus meratai debu tanah ke seluruh tubuh dengan

bergulingan sebagaimana yang dilakukan oleh Amr Bin Yassir, akan tetapi

cukup menepukkan kedua telapak tangan ke tanah (debu), lalu ditiup dan

diusapkan telapak tangan yang satu ke atas telapak tangan yang lain hingga ke

siku dan menyapu wajah. Pada lahirnya, hadits ini menerangkan bahwa

tayammum cukup satu kali pukulan/tepukan untuk menyapu          kedua tangan

dan wajah, menyapu tangan cukup sampai batas telapak tangan dan tidak

mengharuskan tertib.

     Sedangkan yang menjadi sebab diperbolehkannya tayamum dapat

dijelaskan sebagai berikut:

     Pertama karena tidak ada air, yaitu apabila seseorang sama sekali tidak

mendapatkan air atau mendapatkan air akan tetapi tidak cukup untuk bersuci.

Dalam hubungan ini Madzhab Syafi’i          berkata : Apabila seseorang tidak

mendapatkan air yang cukup untuk bersuci, maka ia wajib menggunakan air

tersebut pada anggauta yang terjangkau oleh air itu. Kemudian ia

bertayammum sebagai pengganti dari anggauta yang tidak terjangkau oleh air

tersebut.12 Kedua, tidak mampu menggunakan air atau membutuhkan air

artinya bahwa seseorang dapat menemukan air yang cukup untuk bersuci,
  12
    Abd al-Rahman al-Jaziri, op. cit, hlm. 153
                                      22


akan tetapi ia tidak mampu menggunakannya (misalnya karena sakit), atau

mampu menggunakannya akan tetapi ia sendiri membutuhkan air tersebut

untuk minum atau sebagainya. Adapun orang yang tidak mendapatkan air,

maka ia tayammum untuk tiap-tiap perbuatan yang mewajibkannya bersuci,

seperti shalat lima yang limawaktu, shalat janazah, shalat ied, shalat jum’ah,

thawaf, shalat nafilah dan lain sebagainya.13

     Tidak ada perbedaan pada orang yang tidak mendapatkan air ini, baik

orang itu sehat atau sakit, baik dalam bepergian yang boleh qoshor atau tidak,

baik bepergian itu sebagai perbuatan maksiat atau melakukan maksiat dalam

bepergian tersebut. Madzhab Syafi’i berpendapat bahwa orang yang

melakukan maksiat dengan bepergiannya itu, apabila ia tidak mendapatkan air

sama sekali, maka ia bertayammum dan mengerjakan shalat. Akan tetapi ia

harus mengulangi shalatnya.Apabila ia tidak mampu menggunakan air karena

sakit atau lain sebagainya, maka tidak sah tayammumnya, kecuali apabila ia

telah bertaubat dari maksiatnya. Apabila ia bertayammum setelah bertaubat

dan mengerjakan shalat, maka ia tidak harus mengulangi shalatnya.

     Adapun orang yang mendapatkan air akan tetapi tidak mampu

menggunakannya karena satu dari beberapa sebab syar’iy, maka orang

tersebut sama dengan orang yang tidak mendapatkan air. Ia bertayammum

untuk tiap-tiap amal perbuatan yang disertai bersuci. Termasuk sebab-sebab

ketidakmampuan adalah adanya dugaan bahwa apabila ia menggunakan air

maka akan tertimpa sakit atau bertambah sakit atau semakin lambat untuk


  13
    Ibid, hlm. 153.
                                       23


sembuh. Semua ini apabila berdasarkan pada percobaan atau petunjuk dokter

ahli yang muslim.14

     Juga termasuk ketidak mampuan adalah adanya kekhawatiran terhadap

musuh yang menghalangi antara seseorang dengan air. Kekhawatiran ini bisa

terjadi atas dirinya sendiri, hartanya atau harga dirinya. Musuh tersebut dapat

berupa manusia atau binatang buas. Juga termasuk sebab-sebab ketidak

mampuan adalah adanya kebutuhan terhadap air baik seketika atau untuk

waktu yang akan datang. Apabila seseorang takut atas dirinya untuk

menggunakan air “menurut dugaannya dan bukan karena ragu-ragu” terhadap

rasa dahaga yang dideritanya sendiri atau diderita orang lain, atau diderita oleh

binatang yang tidak halal dibunuh walaupun berupa anjing yang tidak buas,

dan rasa dahaga itu dapat berakibat kerusakan atau sakit yang sangat, maka

orang tersebut boleh melakukan tayammum dan tetap memelihara air yang ada

padanya.

     Demikian pula halnya kebutuhan air untuk meremas-remas tepung dan

untuk memasak. Atau kebutuhan terhadap air untuk menghilangkan najis yang

tidak diampuni. Temasuk sebab-sebab ketidak mampuan adalah tidak adanya

alat yang digunakan untuk mendapatkan air seperti tali atau timba. Sebab

dengan    tidak adanya alat tersebut menjadikan air yang ada di dalam sumur

bagaikan tidak ada. Sebab-sebab lain adalah kekhawatiran terhadap sangat

dinginnyaair sehingga ia menduga akan terjadi bahaya apabila menggunakan
  14
    Ibid, hlm. 154.
                                              24


  air tersebut. Yang demikian ini adalah apabila ia tidak mampu memanaskan

  atau menghangatkan air itu. Dalam keadaan seperti ini boleh bertayammum.15


A. Syarat dan rukun Tayammum

       Menurut Musthafa Diibul Bigha, bahwa syarat tayammum itu yang

  pertama adalah adanya udzur karena bepergian atau sakit; kedua, sudah masuk

  waktu shalat sementara air yang yang dicari tidak didapatkan, ketiga,

  terhalangnya memakai air dan diperlukannya air tersebut (untuk diminum

  misalnya) sesudah berhasil mencarinya, dan keempat, memakai tanah suci

  yang berdebu. Jika debu tersebut bercampur kapur, tepung dan sesamanya

  atau pasir, tidaklah cukup dipakai tayammum.16

       Syekh Muhammad Ibn Qasim dengan ringkas mengemukakan syarat-

  syarat tayammum ada lima macam yaitu:

  1) Adanya halangan (udzur) karena bepergian atau sakit.

  2) Masuk waktunya shalat. Menurutnya tidak sah tayammum karena untuk

     shalat sebelum masuk waktunya.

  3)  Harus mencari air sesudah masuk shalat yang dilakukan oleh dirinya

     sendiri atau dengan orang lain untuk mencarikan air. Maka hendaknya

     mencari air dari upayanya sendiri dan dari temanya. Menurutnya jika

     orang tersebut sendirian, maka hendaknya melihat kanan kirinya dari

     empat arah bila berada di tempat yang buminya datar. Sedang jika berada


     15
       Ibid, hlm. 153-156. Vide, Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, Juz 1, Kairo: Maktabah Dar
al-Turas, tt, hlm. 77-78.
     16
      Musthafa Diibul Bigha, Ihtisar Hukum-Hukum Islam Praktis, terj. H. Uthman Mahrus
dan Zainus Sholihin, Semarang: CV. asy-Syifa, 1994, hlm. 54-55.
                                         25


  di tempat yang naik turun, maka hendaklah memperkirakan berdasarkan

  penglihatannya.

4) Terhalang memakai air. Seperti takut memakai air yang menyebabkan

  hilangnya nyawa atau hilangnya manfaat anggota. Termasuk juga

  terhalang memakai air yaitu bila ada air didekatnya, ia takut akan dirinya

  jika menuju tempat air itu seperti adanya binatang buas, musuh, takut

  hartanya dicuri orang atau takut kepada orang yang pemarah.

5) Harus dengan debu yang suci yang         tidak dibasahi. Perkataan “ath-

  Thahiru” (          ) artinya yang suci itu sejalan dengan pengertian

  debu yang diperoleh dengan ghashab dan debu kuburan yang belum

  digali.17

     Seiring  dengan  pendapat   di  atas,  Abd  al-Rahman  al-Jaziri

mengungkapkan bahwa tayammun sah apabila telah memenuhi beberapa

syarat yaitu:

1) Telah masuk waktu shalat. Tidak sah tayammum sebelum masuknya

  waktu shalat. Akan tetapi madzhab Hanafi (al-Hanafiyyah) beranggapan

  bahwa boleh bertayammum sebelum datang waktu.

2) Niat. Dalam kaitannya dengan niat, madzhab Maliki (al-Malikiyyah) dan

  madzhab Syafi’i (asy-Syafi’iyyah) mereka berkata bahwa niat adalah

  rukun, bukan syarat. Sedang madzhab Hanafi dan madzhab Hambali

  beranggapan bahwa niat adalah syarat dalam tayammum dan juga syarat

  dalam wudlu; dan niat ini bukan sebagai rukun.18

  17
    Syekh Muhammad Ibn Qasim al-Ghazzi, loc. cit.
  18
    Abd al-Rahman al-Jaziri, op. cit., hlm. 151.
                                              26


       Dari uraian di atas dapat dijelaskan mengenai “masuknya waktu

  shalat” sebagai syarat sahnya tayammum. Sabda Rasulullah SAW:
       19       Artinya : Amer Ibn Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya berkata:
            “Rasulullah SAW bersabda: Telah dijadikan bumi untukku
            tempat bersujud dan alat bersuci. Di mana saja aku didapati
            oleh waktu shalat, aku menyapu dengan bumi
            (bertayammum) dan lalu aku shalat. (HR Ahmad)


       Hadits di atas mengatakan bahwa bertayammum boleh dengan

  sembarang tanah, tidak harus dengan yang berdebu saja. Dan bertayammum

  dilakukan di waktu telah masuk waktu shalat.

       Sebagian ahli fiqih menurut TM. Hasbi Ash Shiddieqy berpandangan

  bahwa hadits ini menunjukkan kepada disyaratkannya masuk waktu untuk

  bertayammum.20 Misalnya dalam kitab al-Umm, al-Syafi’i mengetengahkan

  pendapatnya tentang masuknya waktu shalat sebagai syarat sahnya

  tayammum:
    19
       Al-Imam Abu Abdillah Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hambal Asy-Syaibani al-Marwazi,
Musnad Ahmad, Kairo: Tijariyah Kubra, tt, hlm. 187. Cf. Ibnu Qudamah, al-Mughny, Juz 1, Kairo:
Daar al-Manar, 1367, hlm. 239. al-Imam Ibnu Hazm, al-Muhalla al-Mujalla, Juz 2, Bairut: Daar
al-Fikr, tt, hlm. 133.; Al-Imam Alamah Muhammad Ibn ‘Ali Ibn Muhammad as-Syaukani, Nail
al-autar Min Asrari Muntaqa al-Akhbar, Juz 1, Mustafa al-Babi al-Halabi, tt, hlm. 326-328.; Al
Iman Ibnu Taimiyah al-Harrani, Al-Muntaqa al-akhbar, Juz 1, Mesir, Dar al-Fikr al-Arabi,
1954, hlm. 165. Abdul Ghani al-Maqdisi, Umdatul Ahkam, Juz 1, Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi,
1954, hlm. 114.
     20
       TM. Hasbi Ash Shiddieqy, Koleksi Hadits-hadits Hukum, Jakarta: PT Magenta Bhakti
Guna, Cet 5, 1994, hlm. 320.
                                              27
         21       Artinya: Berkata Imam Syafi’i, dengan rahmat Allah Taala, Allah
           Taala telah menetapkan waktu-waktu untuk melakukan
           shalat, maka tidaklah dapat dikatakan bahwa seseorang
           berada dalam shalat sebelum waktu-waktu itu, dan
           sesungguhnya kita disuruh dengan mendirikan shalat apabila
           telah masuk waktunya. Demikian pula diperintahkan dengan
           tayammum ketika hendak mendirikan shalat dan memerlukan
           kepada air. Maka barang siapa bertayammum untuk shalat
           sebelum masuk waktunya dan mencari air, maka tidak boleh
           baginya melakukan shalat dengan tayammum itu. Dan
           sesungguhnya boleh mengerjakan shalat apabila telah masuk
           waktunya, yang apabila dikerjakan shalat itu maka memadai
           untuknya.


       Dari keterangan Imam Syafi’i yang dicuplik dari kitabnya itu

  mengisyaratkan bahwa orang yang bertayammum untuk mengerjakan shalat,

  sementara waktu shalat yang mau dikerjakan itu belum masuk waktunya ,

  maka tayammum yang demikian dianggap tidak sah, yang pada gilirannya

  shalatnya pun tidak sah. Di sini jelas Imam Syafi’i sangat menitik beratkan

  faktor masuknya waktu shalat. Hal ini tidak berati bahwa ia meniadakan syarat

  lainnya dari tayammum.22


    21
      Al-Imam Abi Abdillah Muhammad Ibn Idris asy-Syafi'i, al-Umm. Juz 1, Libanon: Dar
al-Kutub, Ijtimaiyah, Beirut, tt, hlm. 110.
     22
        Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa tayammum sah apabila telah
memenuhi beberapa syarat yaitu telah masuknya waktu shalat; niat; islam; sudah diusahakan
mencari air tetapi tidak didapatkan, sedang waktu shalat sudah masuk; tidak ada penghalang pada
bagian anggota tayammum; tidak dalam keadaan haid atau nifas; kesulitan menggunakan air
karena adanya satu dari beberapa sebab. Vide, Abd al-Rahman al-Jaziri, Kitab al-Fiqh ‘ala al-
Mazahib al-Arba’ah, Juz 1, Semarang: Maktabah wa Matbaah, Toha Putera, tt, hlm. 151.,
Bandingkan dengan Sayyid Abi Bakr al-Mashuri bi Sayyidi al-Bakri ibn Sayyidi Muhammad
Syata ad-Dimyati, I’anat at- Talibin, Juz I, Semarang: Maktabah Alawiyah, tt, hlm. 56-58.
                                               28


       Pendapat Imam Syafi’i di atas berdasarkan pada al-Qur'an dan as-

  Sunnah yaitu Surat al-Maidah ayat 6 yang berbunyi :
  Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan
       shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku,
       dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua
       mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit
       atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus)
       atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka
       bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu
       dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan
       kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan
       ni’mat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.(Q.S 5:6)23

       Sedangkan dasar as-Sunnahnya yaitu :

       Sabda Rasulullah SAW:
       24


    23
        Yayasan Penyelenggara dan Peterjemah/Pentafsir al-Qur'an, al-Qur'an dan
Terjemahnya, Departemen Agama, 1986, hlm. 158-159.
     24
       Al-Imam Abu Abdillah Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hambal Asy-Syaibani al-Marwazi,
Musnad Ahmad, Kairo: Tijariyah Kubra, tt, hlm. 187. Cf. Ibnu Qudamah, al-Mughny, Juz 1, Kairo:
Daar al-Manar, 1367, hlm. 239. al-Imam Ibnu Hazm, al-Muhalla al-Mujalla, Juz 2, Bairut: Daar
al-Fikr, tt, hlm. 133.; Al-Imam alamah Muhammad Ibn ‘Ali Ibn Muhammad as-Syaukani, Nail al-
autar Min Asrari Muntaqa al-Akhbar, Juz 1, Mustafa al-Babi al-Halabi, tt, hlm. 326-328.; Al Iman
                                            29


       Artinya : Amer Ibn Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya berkata:
            “Rasulullah SAW bersabda: Telah dijadikan bumi untukku
            tempat bersujud dan alat bersuci. Di mana saja aku didapati
            oleh waktu shalat, aku menyapu dengan bumi
            (bertayammum) dan lalu aku shalat. (HR Ahmad)


       Al-Qur'an dan Hadits di atas adalah sebagai dalil disyariatkan

  tayammum harus masuk waktu, karena diikatnya perintah tayammum itu

  dengan menjumpainya sembahyang. Sedang dijumpainya sembahyang itu

  otomatis harus sudah masuk waktu shalat.25

       Sejalan dengan pendapat al-Syafi'i adalah pendapat Syeikh Abu

  Syujak ia berkata, disyariatkan tayammum itu sesudah masuk waktu shalat.

  Namun dalam hal ini harus mencari air lebih dahulu dan adanya kesulitan

  dalam penggunaannya. Karenanya jelaslah tayammum bisa dianggap sah jika

  dikerjakan sesudah masuk waktu shalat.26 Seiring dengan pendapat tersebut,

  syeikh Muhammad ibn Qasim menganggap bahwa masuknya waktu shalat

  merupakan syarat sahnya tayammum.27 Demikian pula Hafidz Abdullah

  dalam bukunya mengatakan tidak boleh bertayammum untuk melakukan

  shalat fardu kecuali setelah masuk waktu shalat, misalnya karena ketiadaan air

  atau karena takut menggunakannya.28Ibnu Taimiyah al-Harrani, Al-Muntaqa al-akhbar, Juz 1, Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi, 1954,
hlm. 165. Abdul Ghani al-Maqdisi, Umdatul Ahkam, Juz 1, Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi, 1954,
hlm. 114.
    25
      Faisal Ibn Abdul Aziz al-Mubarok Bustanul al-Ahbar Mukhtashar, Nail al-Authar,
Kairo: Maktabah as-Syalafiyah, 1374, hlm. 234.
     26
      Taqi al-Din abu Bakr Muhammad al-Husaini, Kifayat al-akhyar Fi hall Ghayah al-
khtishar, Semarang: Maktabah Alawiyyah, tt, hlm. 59-60.
     27
      Syekh Muhammad ibn Qasyim al-Ghazzi, Fath al-Qarib al-Mujib, Indonesia: Dar al-
Ihya al-Kitab, al-Arabiah, tt, hlm. 9.
     28
      Hafidz Abdullah, Kunci Fiqih Syafi’i, Semarang: CV. Asy Syifa, 1992, hlm. 11.
                                           30


       Pendapat-pendapat di atas menunjukkan bahwa mereka termasuk

  kelompok yang menganggap telah masuknya waktu shalat sebagai syarat

  tayammum. Salah seorang ulama di Indonesia yaitu H. Sulaiman Rasjid dalam

  pandangannya ia menganggap tayammum disyariatkan untuk orang yang

  terpaksa. Karena itu sebelum masuk waktu shalat ia belum terpaksa, sebab

  shalat belum wajib atasnya ketika itu.29 Sedangkan pendapat yang berbeda

  dengan yang di atas dapat dikemukakan di bawah ini:

       Menurut Ibnu Rusyd, pendapat yang menjadikan masuk shalat sebagai

  syarat sahnya tayammum dan menganggap tayammum sebagai ibadah yang

  berlaku sementara, itu pendapat yang lemah. Sebab, pengaitan waktu dalam

  ibadah tidak dapat diterima kecuali ada dalil sam’i. Selanjutnya Ibnu Rusyd

  menyatakan masalah penetapan waktu ini bisa diterima jika di dasarkan pada

  kemungkinan ditemukannya air sebelum masuk waktu shalat. Dengan

  demikian, bukan berarti tayammum itu ibadah sementara, tapi harus bertitik

  tolak dari seseorang yang dapat dinyatakan tidak menemukan air setelah

  masuk waktu shalat, sebab selama waktu shalat belum tiba, masih bisa dan

  masih mungkin untuk memperoleh air.30

       Tidak berbeda dengan pendapat di atas adalah pendapat Sayyid Sabiq,

  menurutnya tayammum itu adalah pengganti wudlu dan mandi ketika tidak

  ada air, maka dibolehkan dengan tayammum itu apa yang dibolehkan dengan

  wudlu dan mandi seperti shalat, menyentuh al-Qur’an dan lain-lain. Sedang    29
     H. Sulaman Rasjid, Fiqh Islam, Bandung: CV Sinar Baru, Cet. 22, 1989, hlm. 51.
    30
     Al-Faqih abul Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibnu Rusyd, Bidayat al-
Mujtahid Wa nihayat al-Muqtasid, Beirut: Dar al- Jiil, 1409H/1989M, hlm. 48-49.
                                               31


  untuk sahnya tidaklah disyaratkan masuknya waktu.31 Demikian pula

  pendapat yang sama dikemukakan oleh madzhab Hanafi menurutnya, sah

  bertayammum sebelum masuk waktu shalat.32 Karena itu TM. Hasbi Ash

  Shiddieqy mengatakan pendapat Abu Hanifah lah yang tegas dan itulah yang

  dipahamkan dari lahir ayat. Keterangan yang hanya mensahkan tayammum

  sesudah masuk waktu shalat tidak diperoleh. Tegasnya bertayammum sah

  sesudah masuk waktu shalat dan sah juga sebelum masuk waktu.33

       Setelah  mengutarakan    syarat  tayamum,    maka   sebagai   rukun

  tayammum dapat dikemukan pendapat para fuqaha di antaranya: Syekh

  Muhammad Ibn Qasim, menggunakan istilah “rukun tayammum” dengan

  istilah “fardunya tayammum” ada empat macam, yaitu: pertama, niat; kedua,

  menyapu wajah, dan ketiga, menyapu kedua tangan sampai dengan kedua

  siku-siku dan menyapu keduanya itu dengan dua pukulan. Keempat, tertib,

  yaitu mendahulukan menyapu bagian muka dan kedua tangan, baik

  tayammum itu karena hadas kecil atau besar. Jika meninggalkan             tata

  tertibnya, maka tidak sah tayammumnya.34    31
       Sayid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, Juz 1, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tt, hlm. 78-79.
    32
       Abd al-Rahman al-Jaziry, Kitab al-Fiqh ‘ala-Madzahib al-Arba’ah, Juz 2, Maktabah
al-Tijariyah, al-Qubra, tt, hlm. 151-152. Cf. Muhammad Jawad Mughniyah, al-Fiqh ‘Ala al-
Madzahib al-Khamsah, terj. Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, Fiqih Lima Madzhab,
Jakarta: Lentera, Cet.7, 2001, hlm. 64.
     33
       TM. Hasbi Ash Shiddieqy, Koleksi Hadits-Hadits Hukum, Jilid I, Jakarta: PT Magenta
Bhakti Guna, Cet. 5, 1994, hlm. 320. lihat juga Ibnu Qudamah, al-Mughny, Juz 1, Kairo: Daar al-
Manar, 1367, hlm. 240. al-Imam Ibnu Hazm, al-Muhalla Sarh al-mujalla, Juz 2, Bairut: Daar al-
Fikr, tt, hlm. 134.; Al-Imam alamah Muhammad Ibn ‘Ali Ibn Muhammad as-Syaukani, Nail al-
autar Min Asrari Muntaqa al-Akhbar, Juz 1, Mustafa al-Babi al-Halabi, tt, hlm. 327-329.; Al Iman
Ibnu Taimiyah al-Harrani, Al-Muntaqa al-akhbar, Juz 1, Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi, 1954,
hlm. 166.; Abdul Ghani al-Maqdisi, Umdatul Ahkam, Juz 1, Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi, 1954,
hlm. 115.
     34
       Syekh Muhammad Ibn Qasim al-Ghazzi, op cit, hlm. 9.
                                              32


        Dengan mengetengahkan pendapat empat mazhab, Abd al-Rahman al-

  Jaziri mengklasifikasikan rukun tayammum yaitu: pertama, niat; kedua,

  adanya debu yang suci; ketiga, menyapu seluruh wajah walaupun dengan satu

  tangan atau satu jari; dan keempat, menyapu dua tangan beserta dua siku.35


B. Benda-Benda Yang dapat digunakan Untuk Tayammum

        Para Fuqaha’ sepakat bahwa tayammum boleh dilaksanakan dengan

  menggunakan debu bersih pepohonan. Tetapi mereka berbeda pendapat jika

  pelaksanaan tayammum dengan menggunakan selain debu tapi menggunakan

  benda yang muncul dari tanah, misalnya batu. Dalam hubungan ini, menurut

  Imam Syafi’i tayammum tidak boleh dilakukan jika menggunakan debu

  murni. Sedang menurut pendapat Malik, tayammum boleh saja dilakukan

  dengan menggunakan segala sesuatu yang halus yang masih masuk bagian

  dari tanah misalnya kerikil pasir dan debu, bahkan Abu Hanifah

  menambahkan, boleh saja menggunakan segala sesuatu yang masih keluar

  dari tanah, seperti batu, kapur, tanah liat, bata, dan marmer 36. Ada juga fuqaha

  yang mensyaratkan harus debu yang ada di permukaan bumi; inilah pendapat

  Jumhur. Ahmad Ibn Hambal berpendapat bahwa tayammum boleh dilakukan

  dengan menggunakan debu yang ada di kain dan debu rambut. 37

        Sebab perbedaan pendapat tersebut berkisar pada dua masalah:

  pertama, dalam bahasa Arab kata al-Sha’id (             ) mengandung arti

    35
      Abd al-Rahman al-Jaziri, Kitab al-Fiqh ‘ala al-Mazahib al-Arba’ah, Juz I, Semarang:
Maktabah wa Matbaah, Toha Putera, tt, hlm. 157-162.
    36
      Al-Faqih Abul Walid Muhammad Ibn ahmad Ibn Muhammad Ibn Rusyd, Bidayat al-
Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid, Juz I, Dar al-Jiil, Baerut, 1409 H/ 1989 M, hlm. 51.
    37
       Ibid.
                                     33


ganda atau banyak (musytarak) itu bisa berarti debu murni dan bisa juga

berarti semua benda yang tampak di permukaan. Bahkan Malik dan para

muridnya berani mengartikan dengan benda-benda yang justru jauh dari debu.

Jadi, al-Sha’id menurutnya dalam salah satu riwayat berarti rumput dan salju

atau embun yang boleh digunakan untuk tayammum. Menurut mereka nama

al-Sha’id itu asalnya adalah semua benda yang   ada di atas permukaan.

pendapat ini menurut Ibnu Rusyd lemah. Kedua, sebagian riwayat hadits

masyhur disebutkan bahwa tayammum boleh menggunakan tanah secara

mutlak, dan dalam riwayat lain menyebutkan terbatas pada debu.

    Para ulama ushul fiqh berbeda pendapat, apakah yang terbatas itu

berarti mutlak atau sebaliknya? Tetapi menurut pendapat yang masyhur, yang

muqayyat harus ke yang mutlaq. Menurut pendapat Abu Muhammad Ibn

Hazm, yang mutlaq harus kearti yang muqayyat karena yang mutlaq ada

tambahan arti.

    Ulama yang berpendirian bahwa yang diberlakukan yang muqayyat

dengan mengartikan tanah yang baik sebagai debu akan berpendapat bahwa

tayammum tidak dilaksanakan kecuali menggunakan debu. Sedang yang

berpendapat sebaliknya, dengan mengartikan tanah yang baik sebagai semua

benda yang ada di permukaan bumi memperbolehkan tayammum dengan

pasir dan kerikil.

    Sedang yang berpendapat yang mengatakan boleh bertayammum

dengan benda-benda yang berasal dan terproses dari tanah, itu sangat lemah.

Sebab, istilah al-Sha’id tidak mencakup benda-benda tersebut. Maksud al-
                                            34


Sha’id tidak mencakup benda-benda tersebut. Maksud al-Sha’id yang paling

umum sekalipun, adalah hanya terdapat pada benda-benda yang           masuk

kategori tanah. Dengan demikian, bukan kapur, es, atau rumput. Allahlah yang

bisa mencocokkan “kebenaran” itu. Banyaknya arti makna istilah al-Sha’id

merupakan salah satu sebab timbulnya perbedaan pendapat. 38

     Berbeda dengan pendapat di atas, adalah pendapat Imam Syafi’i dalam

kitabnya menguraikan tiada memadai pada tayammum, selain bahwa

mendatangkan debu tanah, menurut yang didatangkan air pada wudlu, dari

wajah dan dua tangannya, sampai kepada dua siku. Allah berfirman:
     Artinya: Maka carilah tanah yang baik (bersih). (Q.S. 5 : 6)39
     Setiap yang bernama tanah, yang tidak bercampur dengan najis, maka

adalah tanah yang baik, dan boleh tayammum dengan tanah itu. sedangkan

setiap yang    benda yang bukan tanah, tiada boleh dijadikan alat untuk

tayammum. Dengan kata lain kalau tidak bernama tanah tanah, maka tidak

bisa dijadikan benda untuk bertayammum. Dengan demikian tidaklah bernama

tanah, kecuali tanah yang berdebu.

     Adapun batu-batu kecil yang kasar dan yang halus dan yang tebal

kasar, maka tidaklah bernama: tanah. Dan kalau bercampur dengan tanah debu

atau lumpur kering yang berdebu, niscaya adalah yang bercampur itu tanah.

Apabila orang yang     bertayammum itu menepuk ke atasnya dengan dua

tangannya, lalu melekatlah debu pada dua tangannya, niscaya memadailah
  38
    Ibid, hlm. 51-52.
  39
    DEPAG RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, Surya Cipta Aksara, Surabaya, hlm. 168.
                                          35


bertayammum dengan debu tersebut. Apabila ia menepuk dengan dua

tangannya ke atasnya atau ke atas yang        lain, lalu tidak melekat debu,

kemudian ia menyapu padanya, niscaya tiada memadai.

     Begitu juga, tiap bumi, tanahnya yang tiada baik, lumpurnya yang

kering, batu-batu yang kecil dan yang lain-lain, maka apa yang melekat dari

padanya dari debu, apabila ditepuk dengan tangan, lalu bertayammum dengan

dia, niscaya memadailah. Dan yang tidak melekat debu padanya, lalu ia

bertayammum, niscaya tiada memadai.

     Begitu juga, kalau orang yang hendak bertayammum itu menggoyang-

goyangkan kainnya atau sebagian perkakasnya, lalu keluarlah debu tanah, lalu

ia bertayammum dengan debu itu, niscaya memadai. Apabila tanah itu tanah

kering, lalu orang yang      akan bertayammum itu, menepuk dengan dua

tangannya pada tanah itu, lalu melekat dari padanya banyak benda, maka tiada

mengapa ia goyang-goyangkan benda itu, apabila masih ada debu pada dua

tangannya, yang menyentuhkan seluruh muka. Dan padaku lebih sunnat kalau

ia mulai, lalu meletakkan kedua tangannya atas tanah, dengan letakan yang

pelan-pelan. Kemudian, ia bertayammum dengan debu tanah itu.40

     Penganut madzhab Syafi’i yaitu Imam Taqi al-Din memaparkan, tidak

sah tayammum seseorang kecuali dengan menggunakan debu (tanah) yang

suci, murni dan belum pernah digunakan. Jadi keharusan adanya tanah itu

sudah pasti baik tanah merah, tanah hitam atau tanah kuning. Tidak sah

bertayammum dengan kapur (yang dibuat untuk mengkapur rumah) atau

dengan tanah kapur dan semua barang-barang tambang (barang galian seperti
  40
    Al-Imam Abi Abdillah Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi’i, Op.Cit., hlm. 65-66.
                                    36


besi, emas dan sebagainya). Dan juga tidak sah pula bertayammum dengan

batu yang sudah dihancurkan atau dengan kaca beling (pecahan kaca) yang

sedah digerus (gosok/tumbuk) dan lain sebagainya. Dalam satu wajah, semua

barang-barang tersebut di atas itu boleh dibuat tayammum. Namun hukum

yang   demikian itu adalah salah. Mereka menjadikan hujah firman Allah

SWT:
     Artinya : maka bertayammum dengan debu yang baik (bersih) (Q.S.
          5:6)41
     Kata-kata Sha’id merangkumi tanah dan semua yang ada di dalam

tanah. Wajah tersebut dinisbatkan kepada Imam Malik dan Imam Abu

Hanifah. Kedua Imam ini berkata: tayammum boleh menggunakan segala

macam jenis tanah, bahkan dengan batu yang dibersihkan sekalipun. Imam

Rafi’i menukil dari Imam Malik bahwa beliu mengesahkan tayammum

dengan menggunakan segala sesuatu yang     terdapat di tanah, seperti

pepohonan dan tumbuhan sawah. Imam Nawawi menukil dari al-Auza’i dan

Sufyan ats-Tsauri di dalam syarah Muslim bahwa al-Auza’i dan Sufyan juga

mengesahkan tayammum dengan menggunakan segala sesuatu yang ada di

bumi, bahkan dengan es sekalipun. Menurut madzhab Imam Syafi’i serta

kebanyakan para ulama, dan juga menjadi perkataan imam Ahmad bin

Hambal, Ibnu Mundzir dan Daud tayammum tidak sah jika tidak

menggunakan tanah yang suci dan berdebu, yang boleh menempel pada kulit


  41
    DEPAG RI, Loc. Cit.
                                           37


  wajah dan kedua tangan. Sebab perkataan Sha’id itu boleh mengenai tanah

  dan semua yang ada pada permukaan tanah dan jalan-jalan.42


C. Tayamum Sebagai pengganti Wudlu

       Menurut Sayyid Sabiq bagi orang yang          telah bertayammum
  dibolehkan dengan satu kali tayammum itu melakukan shalat, baik yang
  fardlu maupun yang       sunnat sebanyak yang    dikehendakinya. Pendeknya
  hukum tayammum itu sama dengan wudlu, tak ada bedanya sama sekali. 43
  Dari Abu Dzar r.a:44
       Artinya : Dari Abu Dzar ia brkata: aku tidak betah tinggal di Madinah,
             lalu Rasulullah SAW menyuruh mengambil seekor unta
             untukku, sedang aku di atas unta. Kemudian aku datang
             kepada Nabi SAW, lalu aku berkata : celakalah Abu Dzar!
             Nabi bertanya: mengapa? Ia menjawab: aku berjunub,
             padahal didekatku tidak ada air. Lalu Nabi bersabda:
             sesungguhnya debu itu suci bagi orang yang tidak
             mendapati air selama sepuluh tahun. (HR. Ahmad, Abu
             Daud, dan al-Atsram. Dan ini adalah lafadh al-Atsram)
    42
      Taqi al-Din Abu Bakr Ibn Muhammad al-Husaini, Op. Cit., hlm. 55.
    43
      Sayyid Sabiq, Op. Cit., hlm. 78.
     44
      Al-Imam Abu Abdilah Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hambal asy-Syaibani al-Mawarzi,
Musnad Ahmad, Jilid I, Tijariyyah Kubra, tt, hlm. 84. Cf. Al-Imam al-Alammah Muhmmad ibn
Ali ibn Muhammad asy-Syaukani, Nail al-Autar min Asrari Muhtaqa al-Akhbar Juz I, Dar al-
Kitab, al-Arabi, Baerut, Libanon, tt, hlm. 382.
                                            38
        Berbeda dengan pandangan di atas adalah apa yang dikemukakan

  Syeikh Muhammad Ibn Qasim yang menegaskan: tayammumlah untuk tiap-

  tiap satu fardlu dan satu nadzar. Maka tidak boleh mengumpulkan antara dua

  shalat fardlu itu dengan satu tayammum dan tidak boleh mengumpulkan antar

  dua thawaf dan antara dua shalat thawaf dan antara shalat Jum’at dan dua

  khotbah.45 Pendapat yang sama dikemukakan oleh Syeikh Zainuddin Ibn Abd

  Aziz al-Malibary bahwa satu kali tayammum itu hanya bisa digunakan untuk

  satu shalat fardlu dan shalat nadzar dan sah melakukan satu shalat fardlu

  bersama shalat jenazah. Demikian pula pendapat Imam Abu Ishaq al-Syirazi

  bahwa tidak boleh melaksanakan shalat dengan tayammum lebih dari satu

  shalat fardlu, tapi boleh untuk beberapa shalat sunnat. Barang siapa

  bertayammum untuk shalat fardlu ia boleh menggunakannya untuk shalat

  sunnat, tatapi barang siapa bertayammum untuk shalat sunnat ia tidak boleh

  menggunakannya untuk shalat fardlu. 46

        Seorang ulama dari Aceh yaitu TM. Hasbi Ash Shiddiqie dalam

  mengungkapkan tentang hukum satu tayammum untuk lebih dari satu shalat

  dapat dikaji dalam bukunya Koleksi Hadits-Hadits Hukum. Dalam buku

  tersebut ia memulai uraiannya dengan mencantumkan sebuah hadits yang

  diriwayatkan oleh Imam Daruqutni yang bunyinya sebagai berikut:
    45
       Syeikh Muhammad Ibn Qasim al-Ghazi, Op. Cit., hlm. 9.
    46
     Al-Tambih fi Fighi asy-Syaf’i, Terj. Hafidz Abdullah, Kunci Fiqih Syafi’i, CV. As
Syifa’ Semarang, 1990, hlm. 12-13.
                                              39
       47       Artinya : Ibnu Abbas r.a berkata: menurut sunnah, tidak boleh
            seseorang shalat dengan satu tayammum, selain dari satu
            shalat saja. Kemudian ia bertayammum lagi untuk shalat
            lain (HR. ad-Daruqutni)


       Dalam perspektif TM.Hasbi Ash Shiddiqie, hadits di atas sanadnya48

   sangat lemah karena di dalamnya ada seorang perawi, Hasan ibnu Umrah.

   Selanjutnya dalam buku tersebut TM.Hasbi Ash Shiddiqie mengungkapkan

   pendapatnya dengan membentangkan lebih dahulu opini Imam Malik dan

   Imam Syafi’i.

        Imam Syafi’i termasuk ulama yang tidak memperkenankan satu kali

   tayamum digunakan untuk lebih dari satu shalat fardlu. Dalam kitabnya ia

   menegaskan:

       Kalau bermaksud mengumpulkan antara dua shalat, maka ia
       mengerjakan shalat yang pertama dari keduanya dan mencari air.
       Kalau tidak diperolehnya air itu, niscaya ia mengulangi tayamum
       bagi setiap shalat daripadanya, sebagaimana telah saya terangkan.
       Tidak memadai yang lain dari yang demikian. Kalau ia mengerjakan
       dua shalat fardlu dengan satu tayamum, niscaya ia ulangi shalat
       yang penghabisan dari keduanya. Karena tayamum itu memadai
       bagi shalat pertama dan tidak memadai bagi shalat yang
       penghabisan.49

    47
      Sayid al-Imam Muhammad ibn Ismail Asan’ani, Subbul assalam sarh bulug al-
Marram min jami’i adilati al-Ahkam, Juz I, Maktabah wa Matba’ah, Toha Putera Semarang, hlm.
100. Vide al-Hafid ibn Hajar al-Asqalni, Bulug al-Marram, al-Alawiyah, semarang, tt, hlm. 148.
    48
      TM. Hasbi Ash Shiddieqy, Koleksi Hadit-Hadits Hukum, jilid I, al-Ma’arif, Bandung,
1970, hlm. 328-329. sanad menurut bahasa sandaran, yang kita bersandar padanya. Maka surat
hutang juga dinamai sanad yang berarti yang dapat dipegangi, dipercayai…menurut istilah ahli
hadits yaitu jalan yang menyampaikan kita kepada matan hadits. Vide TM. Hasbi Ash Shiddieqy,
Sejarah dan Pengatar Ilmu Hadits, Cet. 6, Bulan bintang, Jakarta, 1980, hlm. 192. Cf Fatchur
Rahman, Ihktisar Mushthalahul Hadits, Cet. 4 PT al-Ma’arif Bandung, hlm. 24.
                                                40


         Pendapat Imam Syafii tidak berbeda dengan pendapat Imam Malik,

   di mana menurutnya tidak boleh shalat dua fardu dengan satu tayamum.

   Demikian pula kata Ibnu Qudamah : menurut madzab Ahmad, satu tayamum

   itu tidak boleh dipergunakan untuk dua shalat di dua waktu. Satu tayamum,

   untuk satu Fardu, shalat yang diqada dan shalat sunah hingga masuk waktu

   shalat yang lain. Dan boleh juga untuk menjamakkan dua shalat dalam satu

   waktu. Kata al-Mawardi : tidak boleh mengumpulkan dua shalat dengan satu

   tayamum.

        Menurut Hafid Abdullah: tidak boleh melaksanakan shalat dengan

  tayamum lebih dari satu shalat fardlu tapi boleh untuk beberapa shalat sunah.

  Barang siapa bertayamum untuk shalat fardlu, ia boleh menggunakannya

  untuk shalat sunah, tetapi barang siapa bertayamum untuk shalat sunah, ia

  tidak boleh menggunakannya untuk shalat fardlu.50

        Pendapat yang sama dikemukakan oleh Syekh Muhammad bin Qasim,

  menurutnya dengan satu kali tayamum, hanya diperbolehkan melakukan satu

  kali shalat fardlu, sekalipun fardlu shalat nadzar. Namun sah untuk melakukan

  satu shalat fardlu berserta shalat jenazah.51 Demikian pula pendapat Syekh

  Zainuddin bin Abd al-Aziz al-Malibari, ia mengatakan bagi orang yang

  bertayamum, maka bertayamumlah untuk tiap-tiap fardlu satu dan nadzar satu,

  maka tidak sah mengumpulkan dua shalat fardlu dengan satu tayamum.52

    49
       Al-Syafii, Op. Cit, hlm. 63.
    50
       Hafid Abdullah, Kunci Fiqih Syafi’i, CV Asy Syifa’, Semarang, 1990, hlm. 12-13.
    51
      Muhammad bin Qasim al-Ghazzi, Fath al-Qarib, Maktabah al-Ihya al-Kutub al-
Arabiah, Indonesia, tt, hlm. 9.
    52
     Syekh Zainuddin bin Abd al-Aziz al-Malibari, Fath al-Muin, Bi Sarah Qurata al-Uyun,
Karya Toha Putra, Semarang, tt, hlm. 8-9.
                                   41


   Berbeda dengan pendapat tersebut adalah pendapat Ibnu Qayyim al-

Jauziyah, menurutnya tidak ada keterangan dari Nabi saw yang menyatakan

bahwa beliau itu bertayamum untuk tiap-tiap shalat, dan tidak pula beliau

menyuruh yang demikian. Nabi SAW hanya menyuruh bertayamum dan

menyamakan hukumnya dengan wudlu.
                 BAB III
PENDAPAT ABU HANIFAH TENTANG DIBOLEHKANNYA TAYAMUM
         SEBELUM MASUK WAKTU SHALAT


A. Biografi, Perjuangan dan Karya Ilmiah Abu Hanifah

  1. Biografi

     Abu Hanifah adalah sebutan dari Nu'man bin Sabit bin Zuta, dilahirkan

  pada 699 (80 H) di Kufah, dari seorang keturunan Parsi bernama Sabit; wafat

  pada 767 (150H).

     Sejak  kanak-kanak  Abu  Hanifah  gemar  mempelajari  ilmu

  pengetahuan, terutama yang berkaitan dengan hukum agama Islam.

  Kegemarannya ini ditopang oleh keadaan ekonomi keluarganya yang cukup

  baik, karena ia seorang putra saudagar besar di kota Kufah. Selama ia

  menempuh pendidikan tidak banyak mengalami kesulitan, baik dari segi

  ekonomi maupun kecerdasan dan lain sebagainya. Pada masa mudanya, masih

  ada di antara sahabat Rasulullah SAW yang masih hidup seperti Anas bin

  Malik, Abdullah bin Haris, Abdullah bin Abi Auf dan lain-lain. Para ulama

  terkenal yang menjadi guru Abu Hanifah banyak sekali. Bila didengarnya ada

  ulama besar dan terkenal, di suatu tempat, maka dengan segera ia

  mendatanginya untuk berguru, sekalipun hanya untuk beberapa waktu saja.

     Di antara ulama yang pernah menjadi gurunya itu, ialah Imam

  Muhammad al-Baqir, Imam Ady bin Sabit. Imam Abdur Rahman bin Harmaz,

  Imam Amr bin Dinar, dan Imam Mansur bin Mu'tasim. Selain gemar

  menuntut ilmu, Abu Hanifah juga seorang yang gemar berniaga atau ahli di

                    42
                                    43


bidang perdagangan, dan tercatat sebagai pedagang yang berhasil. Menurut

suatu riwayat ialah orang yang pertama kali memiliki pengetahuan tentang

cara membuat batu ubin. Benteng-benteng di kota Bagdad pada masa

pemerintahan al-Mansur, seluruh dindingnya terbuat dari batu ubin yang

dibuat oleh Abu Hanifah.

    Namun hasil niaganya itu lebih banyak dipergunakan untuk

pengembangan ilmu pengetahuannya, membantu kehidupan para gurunya,

fakir miskin dan orang lain yang membutuhkan pertolongan. Seorang

muridnya, Imam Abu Yusuf pernah berkata, "Abu Hanifah adalah seorang

dermawan, dan tidak ada padanya sifat serakah, menimbun kekayaan atau

mementingkan diri sendiri." Selain ahli di bidang ilmu hukum (fikih), Abu

Hanifah juga ahli di bidang ilmu kalam serta mempunyai kepandaian tentang

ilmu kesusastraan Arab, dan lain-lain. Pembesar dan Kepala Jawatan Kota

Kufah dan sekitarnya serta masyarakat di daerah-daerah senantiasa

berdatangan untuk meminta fatwa.

    Setiap keputusan yang diambilnya selalu didasarkan kepada al-Quran,

Sunnah Rasulullah SAW yang sahih dan masyhur, fatwa-fatwa dari para

sahabat, kias, istihsan dan adat yang telah berlaku di dalam masyarakat. la

dikenal banyak memakai pendapat (ra'yu) dalam fatwanya. Dengan kata lain

Abu Hanifah adalah seorang ulama besar dan ahli ilmu agama yang tidak ada

tara di zamannya. la juga seorang yang amat berjasa bagi Islam dan umatnya,

seorang pilihan yang telah lulus dalam menempuh berbagai ujian yang besar.
                                          44


Hal itu antara lain dapat dilihat dari karya-karyanya di bidang ilmu

pengetahuan agama, khususnya fikih. 1


2. Perjuangan Abu Hanifah

    Pada awalnya, Abu Hanifah adalah seorang pedagang. Atas anjuran al-

Sya'bi, ia kemudian beralih menjadi pengembang ilmu.2

    Beliau termasuk generasi Islam ketiga setelah Nabi Muhammad SAW

(atba' al-tabi'in). Pada zamannya, terdapat empat ulama yang tergolong

sahabat yang masih hidup, yaitu (1) Anas ibn Malik di Bashrah; (2) 'Abd

Allah ibn Ubai di Kufah; (3) Sahl ibn Sa'd al-Sa'idi di Madinah; dan (4) Abu

al-Thufail 'Amir ibn Wa'ilah. (Sya'ban Muhammad Isma'il, 1985: 312)

    Abu Hanifah belajar fikih kepada ulama aliran Irak (ra'yu). la dianggap

representatif untuk mewakili pemikiran aliran ra'yu. Oleh karena itu, kita

perlu mengetahui guru-guru dan murid-muridnya sehingga dari segi hubungan

guru-murid kita dapat menyaksikan bahwa dia termasuk salah seorang

generasi pengembang aliran ra'yu

    Aliran Irak, Kufah, atau mazhab ra'y pada generasi sahabat dipelopori

oleh 'Ali ibn Abi Thalib dan 'Abd Allah ibn Mas'ud. Di antara murid kedua

sahabat Nabi SAW itu ialah Syuraih ibn al-Harits, 'Al-Qamah ibn Qais al-

Nakha'i, Masyruq ibn al-Ajda' al-Hamdani, dan al-Aswad ibn Yazid al-

Nakha'i.3

    1
      Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, Ensiklopedi Islam Indonesia, Jakarta:
Anggota IKAPI, Djambatan, 1992, hlm. 38-39
    2
     Jaih Mubarak, Sejarah Dan Perkembangan Hukum Islam, Bandung: Rosdakarya,
2000, hlm. 74.
    3
     Ali Fikri, Kisah-Kisah Para Imam Madzhab, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2000,
hlm. 9.
                                        45


     Di antara murid Syuraih ibn al-Harits, 'Al-Qamah ibn Qais al- Nakha'i,

Masyruq ibn al-Ajda' al-Hamdani, dan al-Aswad ibn Yazid al-Nakha'i adalah

Ibrahim al-Nakha'i dan 'Amir ibn Syarahil al- Sya'bi. Di antara murid Ibrahim

al-Nakha'i dan 'Amir ibn Syarahil al-Sya'bi adalah Hamad ibn Sulaiman. Di

antara murid Hamad ibn Sulaiman adalah Abu Hanifah. Selain dari Hamad ibn

Sulaiman, Abu Hanifah belajar fikih kepada 'Atha ibn Abi Ribah, Hisyam ibn

'Urwah, dan Nafi' Maula ibn 'Umar (Ahmad Amin, II, t.th: 182). Di antara

murid dan sahabat Abu Hanifah adalah Abu Yusuf (112-166 H.), Muhammad

ibn al-Hasan al-Syaibani. (122-198 H.), dan Zufar.4

     Beliau seorang yang memiliki wajah tampan, jenggot tertata rapi,

tingkah dan pakaiannya bagus, menghormati forum, sikapnya bagus,

berwibawa, pemurah, banyak memberi bantuan pada temannya dan senang

wangi-wangian. Oleh karena beliau sangat senang wangi- wangian,

masyarakat sekitarnya mengetahui kalau beliau keluar rumah dari wangi-

wangian yang digunakannya, sekalipun tanpa harus melihat beliau secara

fisik.5

     Beliau lahir dan dibesarkan di Arab, sedangkan nenek moyang beliau

berasal dari Paris. Hal itu tidak masalah bagi Imam Abu Hanifah. Beliau tidak

membeda-bedakan antara imam Paris dan Arab. Karena taqwa adalah paling

tingginya nasab dan kuatnya hitungan. Sikap tersebut didasarkan pada firman

Allah SWT: " Sesungguhnya paling mulia kamu di sisi Tuhan adalah orang

yang paling takwa kepadaNya." Dan Nabi SAW pernah bersabda di saat haji
     4
      T.M. Hasbi ash-Shiddieqi, Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab, Semarang: PT
Pustaka Rizki Putera, 1997, hlm. 142
    5
     Ali Fikri, Op. Cit, hlm. 4.
                                      46


wada': "Wahai manusia, Tuhanmu satu. Tidak ada prioritas bagi Arab atas

luar Arab (ajami), atau luar Arab atas Arab. Tidak ada prioritas bagi hitam

atas merah, atau merah atas hitarn, kecuali taqwa."

    Imam Suyuti pernah bercerita: Ada ulama yang mengatakan bahwa

Nabi Muhammad SAW pernah memberikan kabar gembira pada Imam Abu

Hanifah melalui hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Beliau

bersabda:

    "Seandainya ilmu digantung pada bintang surya, niscaya salah satu

pemuda dari Bani Faris akan mendapatkan ilmu tersebut."

    Hadits mulia ini menjadi pegangan yang benar tentang berita gembira

dan keutamaan Abu Hanifah. Hal ini juga diperkuat dengan tidak adanya

orang maupun sahabat beliau yang melebihi kepandaian Abu Hanifah pada

saat itu.6

3. Karya Ilmiah Abu Hanifah

    Hasil karya Abu Hanifah yang hingga kini masih dapat dijumpai antara

lain:

1. Al-Mabsut. Kitab ini adalah kitab yang disusun oleh Imam Muhammad

  bin Hasan dan berisi banyak masalah keagamaan yang dipegang atau

  ditetapkan oleh Abu Hanifah; dan berisi pula beberapa masalah

  keagamaan yang menyalahi ketetapannya seperti yang dikemukakan

  muridnya Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad bin Hasan. Kitab itu

  berisi pula perbedaan pendapat antara Abu Hanifah dengan Imam Ibnu

    6
    Ibid, hlm. 5. Bandingkan TM.Hasbi Ash Shiddiqi, Pengantar Hukum Islam,
Semarang: Pustaka Rizlki Putra, 2001, hlm. 85.
                                      47


   Abi Laila. Kitab ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hafs al-Kabir,

   seorang ulama besar murid Muhammad bin Hasan.

 2. Al-Jami'us-Sagir. Kitab ini berisi beberapa masalah yang diriwayatkan

   dari Imam Isa bin Abbas dan Imam Muhammad bin Hasan. Di dalamnya

   terdapat pula empat puluh fasal tentang ilmu fikih.

 3. Al-Jami'ul Kabir. Isi kitab ini sama dengan isi kitab yang kedua di atas,

   hanya sifat uraian dan keterangannya lebih panjang. Masih banyak kitab

   yang berisikan buah pikiran Abu Hanifah yang ditulis dan diriwayatkan

   oleh para muridnya.

     Dalam bidang ilmu, ia sangat menentang sikap taklid. Hal ini dapat

 dilihat dari beberapa ucapannya, seperti: "Tidak halal bagi seseorang yang

 akan memberi fatwa dengan perkataanku, selama ia belum mengerti dari mana

 perkataanku itu datang." "Tinggalkanlah pendapatku jika bertentangan dengan

 al-Quran, Sunnah Rasulullah (Hadits), atau perkataan para sahabat Nabi

 SAW." 7B. Pendapat Abu Hanifah Tentang Dibolehkannya Tayamum Sebelum
 Masuk waktu shalat
     Menurut Abu Hanifah, boleh bertayamum sebelum masuk waktu

 shalat. Namun demikian, tayamum menjadi wajib bila waktu shalat sudah tiba,

 dan tayamum yang dilakukan sebelum masuk waktu tidak mengurangi sahnya
     7
       Ibid.
                                        48


tayamum itu sendiri.8 Sejalan dengan pendapat tersebut, Menurut Abu Hanifah

sebagaimana dikutif Al-Jaziri mengatakan:    9

    Artinya: Berkata Abu Hanifah, boleh bertayamum sebelum masuk
         waktu shalat


    Menurut Abu Hanifah, seseorang yang hendak mengerjakan shalat

boleh tayammum bila ada uzur yang dibenarkan syara, misalnya sakit yang

menurut perkiraan obyektif bisa mengakibatkan bertambah parah penyakitnya

kalau menggunakan air. Atau tidak ada air yang bisa dipakai wudlu. Bila

mengalami keadaan seperti ini, maka orang boleh tayamum tanpa harus

menunggu waktu shalat sudah tiba. Karena kedudukan tayammum pada

dasarnya memiliki fungsi yang sama dengan wudlu. Keduanya sebagai sarana

untuk untuk menghilangkan hadas. Sedangkan perbedaannya hanya terletak

pada alasan yang menjadi sebab dibolehkannya menggunakan sarana tersebut.

    Selanjutnya Abu Hanifah berpendapat, ulama yang mensyaratkan

sahnya tayamum sesudah waktu shalat tiba terlalu memberatkan dan sulit

dipahami. Karena bagaimana bila seumpama orang tayamum karena sulit

mencari air dan hanya ada dalam jarak yang cukup jauh, sementara waktu

shalat harus sudah tiba dahulu. Maka bisa sering terjadi orang shalat waktunya

sudah habis. Apakah hal ini bisa diterima sebagai bentuk keringanan. Karena

itu lebih tepat jika tayamum diletakkan dalam fungsi yang sama denga wudlu.

    8
     Muhammad Amin al-Ma’ruf ibn Abidin, Hasyiyah Rod Al-Muhtar fi Fiqh Mazhab
Abu Hanifah an- Nu’man, juz 2, Beirut Libanon: Daar al-Fikr, tth, 229-245.
    9
    Ibid
                                      49


C. Metode Istinbath Hukum Abu Hanifah Tentang Tayamum Sebelum

 Masuk Waktu Shalat

     Thaha Jabir Fayadi al-'Ulwani sebagaimana dikutif Jaih Mubarok

 membagi cara ijtihad Abu Hanifah menjadi dua: cara ijtihad yang pokok dan

 cara ijtihad yang merupakan tambahan. Cara ijtihadnya yang pokok dapat

 diringkas sebagai berikut.
     10

     Artinya: "Aku (Abu Hanifah) merujuk kepada Al-Qur'an apabila aku
          mendapatkannya; apabila tidak ada dalam AJ-Qur'an, aku
          merujuk kepada Sunnah Rasulullah Saw dan atsar yang
          shahih yang diriwayatkan oleh orang-orang tsiqah. Apabila
          tidak mendapatkan dalam Al-Qur'an dan Sunnali Rasul, aku
          merujuk kepada qaul sahabat, (apabila sahabat ikhtilaf), aku
          mengambil pendapat sahabat yang mana saja yang
          kukehendaki, aku tidak akan pindah dari pendapat yang satu
          ke pendapat sahabat yang lain. Apabila didapatkan pendapat
          Ibrahim, al-Sya'bi, dan ibn al-Musayyab, serta yang lainnya,
          aku berijtihad sebagaimana mereka berijtihad."


     Sedangkan cara ijtihad Abu Hanifah yang bersifat tambahan adalah (a)

 bahwa dilalah lafad umum ('am) adalah qath'i, seperti lafad khash; (b) bahwa

 pendapat sahabat yang "tidak sejalan" dengan pendapat umum adalah bersifat


     10
       Jaih Mubarak, Op. Cit, hlm. 74
                                         50


khusus; (c) bahwa banyaknya yang meriwayatkan tidak berarti lebih kuat

(rajih); (d) adanya penolakan terhadap mafhum (makna tersirat) syarat dan

shifat; (e) bahwa apabila perbuatan rawi menyalahi riwayatnya, yang

dijadikan dalil adalah perbuatannya, bukan riwayatnya; (f) mendahulukan

qiyas jali atas khabar ahad yang dipertentangkan; (g) menggunakan istihsan

dan meninggalkan qiyas apabila diperlukan.11
    11
     Sobhi Mahmassasani, Filsafat Hukum Dalam Islam, alih bahasa: Ahmad Sudjono,
Bandung: PT.Al-Ma’arif, 1976, hlm. 55.
                     BAB IV
ANALISIS PENDAPAT ABU HANIFAH TENTANG DIBOLEHKANNYA
         TAYAMUM SEBELUM MASUK WAKTU SHALAT


A. Analisis Pendapat Abu Hanifah Tentang Dibolehkannya Tayamum
  Sebelum Masuk Waktu Shalat
      Berbicara masalah tayamum dalam konteksnya dengan datangnya

  waktu shalat ada dua prndapat. Kelompok pertama menyatakan telah

  datangnya waktu shalat sebagai syarat sahnya tayamum dengan berpijak pada

  Sabda Rasulullah SAW:
       1       Artinya : Amer Ibn Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya berkata:
            “Rasulullah SAW bersabda: Telah dijadikan bumi untukku
            tempat bersujud dan alat bersuci. Di mana saja aku didapati
            oleh waktu shalat, aku menyapu dengan bumi
            (bertayammum) dan lalu aku shalat. (HR Ahmad)


      Sebagian ahli fiqih menurut TM. Hasbi Ash Shiddieqy berpandangan

  bahwa Hadits ini menunjukkan kepada disyaratkannya tayamum sesudah

    1
      Al-Imam Abu Abdillah Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hambal Asy-Syaibani al-Marwazi,
Musnad Ahmad, Kairo: Tijariyah Kubra, tt, hlm. 187. Cf. Ibnu Qudamah, al-Mughny, Juz 1, Kairo:
Daar al-Manar, 1367, hlm. 239. al-Imam Ibnu Hazm, al-Muhalla al-Mujalla, Juz 2, Bairut: Daar
al-Fikr, tt, hlm. 133.; Al-Imam Alamah Muhammad Ibn ‘Ali Ibn Muhammad as-Syaukani, Nail
al-autar Min Asrari Muntaqa al-Akhbar, Juz 1, Mustafa al-Babi al-Halabi, tt, hlm. 326-328.; Al
Iman Ibnu Taimiyah al-Harrani, Al-Muntaqa al-akhbar, Juz 1, Mesir, Dar al-Fikr al-Arabi,
1954, hlm. 165. Abdul Ghani al-Maqdisi, Umdatul Ahkam, Juz 1, Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi,
1954, hlm. 114.

                       51
                                            52


  Masuk waktu shalat.2 Misalnya Imam Syafi'i dalam kitabnya mengatakan:

  Allah Taala menetapkan waktu-waktu bagi shalat. Maka tidaklah bagi

  seseorang bershalat sebelum waktu-waktu itu. Sesungguhnya kita disuruh

  berdiri kepada shalat, apabila telah masuk waktunya. Begitu juga disuruh

  dengan tayammum, ketika mau berdiri kepada shalat dan memerlukan kepada

  air. Maka siapa yang bertayammum untuk shalat sebelum masuk waktunya

  dan mencari air, niscaya tidak boleh baginya bershalat dengan tayammum itu.

  Sesunguhnya boleh mengerjakan shalat apabila telah masuk waktunya, yang

  apabila dikerjakan shalat itu padanya, niscaya memadailah baginya.

  1)

       Sedangkan pendapat yang berbeda dengan yang di atas di

  dikemukakan oleh Abu hanifah sebagaimana dikutif Al-Jaziri mengatakan:       3

       Artinya: Berkata Abu Hanifah, boleh bertayammum sebelum masuk
           waktu shalat


       Penulis setuju dengan pendapat Abu Hanifah, karena pertama,

  pendapatnya tidak memberatkan; kedua, orang bisa terhindar dari ketinggalan

  shalat sebab tidak perlu menunggu masuk waktu shalat. Sedangkan jika

  tayammum harus sudah masuk waktu shalat sementara mencari air cukup jauh

  maka sangat mungkin waktu shalat yang akan dikerjakan habis sehingga sia-

  sialah tayammumnya.

     2
      TM. Hasbi Ash Shiddieqy, Koleksi Hadits-hadits Hukum, Jakarta: PT Magenta Bhakti
Guna, Cet 5, 1994, hlm. 320.
    3
     Ibid
                                             53


         Namun demikian, Abu Hanifah adalah seorang ulama yang sering

  disalah pahami, kadangkala dipuja secara berlebihan tetapi juga sering dihina

  melampaui batas. Orang-orang yang fanatik terhadap mazhab Hanafi

  mengklaim Abu Hanifah punya kedudukan yang hampir sama dengan derajat

  para Nabi dan Rasul. Mereka mengklaim bahwa kitab Taurat juga menyebut-

  nyebut nama Abu Hanifah dan bahkan Nabi Muhammad saw. sendiri

  menyebutkan namanya dan menganggapnya sebagai "lampu ummat Mu-

  hammad" kelak.

         Di lain pihak, orang-orang yang belum memahami.jalan pikirannya

  menganggap Abu Hanifah sebagai perusak agama, berfatwa tanpa dalil,

  zindiq, dan tidak jarang divonis sebagai orang kafir. Mengapa semua itu dapat

  terjadi? Abu Hanifah adalah seorang Imam yang luar biasa. la mempunyai

  kecerdasan intelektual yang tinggi, pemahaman yang dalam, wara' dan takwa.

         Pemikiran-pemikiran fiqih-nya menembus pemahaman ulama pada

  zamannya bahkan ruang yang melingkupinya. Abu Hanifah mendapat predikat

  al-lmam al-A'dham, karena keluasan ilmunya. Pemikiran-pemikirannya

  merambah ke mana-mana, dikaji orang-orang yang menolaknya dan

  menerimanya. Hampir di seluruh negeri Islam pemikiran Abu Hanifah

  menjadi buah bibir sehingga jurang yang memisahkan antara orang-orang

  yang membela dan menolaknya semakin lebar.4

         Pemikiran di luar forum itu terus berkembang dan ironisnya lagi

  mereka banyak yang memvonis tanpa mengetahui landasan dan pijakan Abu

      4
        Jaih Mubarok, Sejarah Dan Perkembangan Hukum Islam, Bandung: Rosdakarya, 2000,
hlm. 72.
                                            54


  Hanifah. Suatu kisah yang barangkali dapat memberikan gambaran cukup

  jelas tentang masalah ini diriwayatkan oleh Imam Auza'ie. Seperti kita ketahui

  bahwa Imam Auza'ie adalah juga imam mazhab pada zamannya dan hidup di

  zaman Abu Hanifah. "Apakah anda tahu seorang yang menyebarkan bid'ah di

  Kufah dan mendapat julukan Abu Hanifah?" tanya Imam Auza'ie kepada

  temannya, Abdullah bin Mubarak. Ibnu Mubarak yang nota benenya memang

  kurang setuju dengan pendapat-pendapat Abu Hanifah menganggapnya telah

  "menyeleweng" dari ajaran Islam.5

      Suatu ketika Abu Hanifah datang ke Mekkah dan bertemu dengan

  Imam Auza'ie. Di situ terjadi dialog dan diskusi cukup menarik antara Auza'ie

  dan Abu Hanifah. Auza'ie memperoleh penjelasan dan argumentasi secara

  mendetail dari Abu Hanifah, kemudian berkata kepada Ibnu Mubarak, "Saya

  telah merendahkan orang yang banyak ilmunya dan cerdas otaknya. Kini saya

  tahu bahwa apa yang saya dengan sama sekali tidak benar. Abu Hanifah

  adalah seorang ulama besar.6

      Penulis sangat mendukung pendapat Abu Hanifah, apalagi ulama

  lainnya pun banyak yang sependapat dengan Abu Hanifah. Misalnya

  pengarang Bidayatul Mujtahid Wan Nihayat Al Muqtasid yaitu Ibnu Rusyd

  berpihak pada pendapat mazhab Hanafi. Keterangannya sebagai berikut:
    5
     Sobhi Mahmassasani, Filsafat Hukum Dalam Islam, alih bahasa: Ahmad Sudjono,
Bandung: PT.Al-Ma’arif, 1976, hlm. 55.
    6
     Ali Fikri, Kisah-Kisah Para Imam Madzhab, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2000, hlm. 9.
                                       55


B. Analisis Metode Istinbath Hukum Abu Hanifah Tentang Tayamum

 Sebelum Masuk Waktu Shalat.

     Perbedaan Abu Hanifah dengan imam lainnya bahwa Abu Hanifah

 sangat ketat dalam penerimaan hadits Ahad. Tidak seperti para imam yang

 lain, Abu Hanifah sering menafsirkan suatu nash dan membatasi konteks

 aplikasinya dalam kerangka 'illat, hikmah, tujuan-tujuan moral dan bentuk

 kemaslahatan yang dipahaminya. Perlu segera ditambahkan di sini, betapapun

 Abu Hanifah terkenal dengan mazhab rasionalis yang acapkali menyelami di

 balik arti dan 'illat suatu hukum serta sering mempergunakan qiyas, tetapi itu

 tidak berarti ia telah mengabaikan nash-nash Al-Qur'an dan Sunnah atau

 meninggalkan ketentuan hadis dan atsar.

     Tidak ada riwayat shahih yang menyebutkan bahwa Abu Hanifah

 mendahulukan rasio daripada Sunnah atau Atsar . Bahkan jika ia menemukan

 pendapat atau qaul (pernyataan) sahabat yang benar, ia menolak untuk

 melakukan ijtihad. Dengan kata lain, pemikiran fiqih Abu Hanifah tidak

 berdiri sendiri, tetapi malah berakar kuat pada pendahulu-pendahulunya di

 Irak dan juga ahli hadits di Hijaz. Muhammad bin Hasan, seperti dikutip Abu

 Zahrah, membenarkan bahwa dalam masalah hukum seseorang yang

 melakukan hubungan dengan isterinya sebelum thowaf ziarah, Abu Hanifah

 mengambil pendapat Ibnu Abbas, seorang ulama ahli hadits Mekkah, dan

 menolak pendapat Ibrahim yang dikenal banyak mewariskan pemikiran fiqih

 rasional kepadanya.
                                       56


    Dalam mazhab Abu Hanifah, jima’ (hubungan suami-isteri) sebelum

wuquf di Arafah membatalkan haji sedangkan sesudah wuquf tidak

membatalkan sebagaimana pendapat Ibnu Abbas. Satu bukti bahwa Abu

Hanifah tidak mendahulukan pemikiran rasional di atas qaul sahabat yang

dianggapnya benar. Abu Hanifah sendiri pernah mengatakan, "Tidak ada

pemikiran yang benar tanpa riwayat dan tidak ada riwayat tanpa pemikiran."

    Secara faktual, pemikiran fiqih Abu Hanifah memang sangat

mendalam dan rasional. la memberi syarat yang cukup ketat dan selektif

dalam penerimaan hadits Ahad. Sikapnya ini sebenarnya dimaksudkan untuk

mengukuhkan kebenaran periwayatan hadits. Apabila ternyata tidak

memenuhi syarat, hadits itu tidak dapat dijadikan dalil dari suatu hukum. Hal

itu tidak dapat dikatakan bahwa Abu Hanifah meninggalkan Sunnah kecuali

apabila secara jelas-jelas ia menolak Sunnah yang benar dari Nabi SAW dan

mendahulukan qiyas atau istihsan. Bagi Abu Hanifah, ada tiga syarat yang

harus dipenuhi dalam penerimaan hadits Ahad.

    Pertama, orang yang meriwayatkan tidak boleh berbuat atau berfatwa

yang bertentangan dengan hadits yang diriwayatkan. Kedua, hadits ahad tidak

boleh menyangkut persoalan umum dan sering terjadi. Sebab kalau

menyangkut persoalan umum dan sering terjadi, mestinya hadis itu

diriwayatkan oleh banyak Rowi, tidak seorang saja. Ketiga, hadits Ahad tidak

boleh bertentangan dengan kaidah-kaidah umum atau dasar-dasar kulliyah

(mabadik kulliyah'        ).
                                     57


       Selain persyaratan di atas, dalam banyak hal, Abu Hanifah lebih

mengutamakan hadits yang diriwayatkan oleh fuqaha daripada seorang ahli

hadits. Kesalehan dan kejujuran saja belum cukup untuk dapat mengetahui

seluk-beluk hadits, apalagi yang menyangkut hukum. Karenanya, Abu

Hanifah lebih memprioritaskan hadits yang diriwayatkan oleh orang-orang

yang mengerti masalah-masalah fiqhiyah. Kondisi sosiologis di mana Abu

Hanifah dibesarkan tentu mempengaruhi pula tata-cara berpikir Abu Hanifah.

Irak adalah pusat kegiatan, kebudayaan dan peradaban yang banyak

mengetengah-kan masalah-masalah baru yang belum ada sebelumnya.

       Dengan sikap selektif dalam penerimaan hadits Ahad, Abu Hanifah

dapat lebih leluasa melakukan penafsiran terhadap hadits-hadits Shahih,

menyelami tujuan-tujuan moral dan banyak mempergunakan rasio sehingga

mampu memberi jawaban terhadap berbagai perkembangan yang muncul saat

itu.

       Husain Hamid Hasan (murid Abu Hanifah) berulang kali menegaskan

bahwa qiyas dan istihsan Abu Hanifah tidak bertentangan dengan ketentuan

nash-nash Al-Qur'an. Kalaupun Imam Syafi'i pernah mengatakan bahwa

barang siapa yang melakukan istihsan berarti mengada-adakan hukum, tetapi

itu dimungkinkan karena Imam Syafi'i belum mempelajari secara mendalam

teori istihsan yang dimaksudkan Abu Hanifah. Sebab ternyata Imam Syafi’i

sendiri dalam persoalan tertentu mempergunakan teori ini. Bahkan disebutkan

dalam bukunya, Al-Umm, ia memberi hukum dengan cara istihsan.7


    7
      Ibid
                                               58


     Contoh penggunaan teori istihsan seperti disabdakan oleh Nabi saw:

"Tidaklah seorang hakim mengadili (suatu perkara) dalam keadaan marah."

Nash ini secara literal melarang pelaksanaan pengadilan dalam keadaan

marah, tetapi sebenarnya mengandung hal-hal yang lebih jauh. Misalnya, tidak

boleh melakukan pengadilan ketika dalam keadaan takut, lapar atau karena

pikiran tidak tenang. Sebab yang dapat dipahami dari nash tadi bukan

"marahnya" tetapi "ketidaktenangan" pikiran sehingga seorang hakim tidak

dapat menegakkan keadilan dari pengadilan tadi.8

     Dalam konteks ini, istihsan Abu Hanifah memang bukan sesuatu di

luar ketentuan nash. Mengapa Abu Hanifah banyak melakukan ijtihad dan

menggunakan rasio dalam menghadapi masalah-masalah fiqih? Sebagaimana

telah dikemukakan di muka, Abu Hanifah bukan keturunan Arab. la keturunan

Persia yang lahir di Kufah, Irak. la lahir dan dibesarkan di tempat yang jauh

dari Hijaz, tempat wahyu turun, tempat tumbuhnya hadits dan tempat tinggal

para sahabat Nabi. Para ahli fiqih di wilayah ini lebih banyak mengenal dan

mengerti hadits dari fuqaha, bukan muhadditsin.

     Sudah barang tentu Abu Hanifah dituntut untuk menyeleksi hadits

yang sampai ke Kufah, atau minimal menyangsikan keshahihan hadits atau

perawinya yang tidak memenuhi persyaratan. Dari situ ia cenderung memakai

rasio dan ijtihad.

     Farouq   Abu   Zaid   menyebut    beberapa   faktor  lain  yang

melatarbelakangi kecenderungan dan metode rasional Abu Hanifah. Penduduk

Kufah tempat ia dilahirkan dan dibesarkan merupakan masyarakat yang sudah
  8
    Husain Hamid Hasan, Al-Madhkal Lidirasat al-Fiqh al-lslami, Mesir; Kairo, hlm. 95.
                                               59


  banyak mengenal kebudayaan dan peradaban. Fuqaha daerah ini sering

  dihadapkan pada berbagai persoalan hidup berikut problematikanya yang

  beraneka ragam. Untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut mereka

  terpaksa memakai ijtihad dan akal. Keadaan ini berbeda dengan Hijaz.

  Masyarakat     daerah   ini  masih   diliputi  oleh  suasana   kehidupan

  sederhana, seperti keadaan pada masa Nabi SAW. Para fukoha untuk

  mengatasi berbagai masalah dalam kondisi seperti ini merasa cukup dengan

  hanya mengandalkan Al-Qur'an, Sunnah dan ijma’ para sahabat. Karena itulah

  mereka tidak merasa perlu berijtihad seperti fuqaha Irak.9

        Faktor lain yang menyebabkan Abu Hanifah menjadi seorang

  rasionalis ialah bahwa ia tidak hanya menggumuli ilmu-ilmu syari’at. Pada

  awal kehidupan ilmiahnya ia mempelajari ilmu kalam (teologi). kemudian

  belajar fiqih di madrasah Kufah kepada Syeikh Hammad bin Sulaiman. la juga

  seorang pedagang kain yang menyebabkan ia mempunyai pengalaman yang

  luas dalam bidang perdagangan.

        Studinya dalam ilmu kalam membuatnya trampil dalam menggunakan

  logika untuk mengatasi berbagai persoalan fiqih. la pun piawai dalam

  mempraktekkan hukum-hukum Islam terutama dalam bidang perniagaan,

  melalui pendekatan qiyas dan istihsannya.10 Dari faktor-faktor di atas dapat

  pula dipahami mengapa Abu Hanifah sering melakukan kajian-kajian prediktif

  dalam masalah-masalah fiqih, menjaring kekuatan hukum secara sangat    9
       Farouq Abu Zaid, Hukum Islam, antara Tradisionalis dan Modernis, Jakarta , P3M, tth,
hlm. 10-2,
    10
       Ibid.
                                      60


 responsif dengan formula, teori dan karakteristik yang global sehingga

 memberi ruang gerak dinamis dalam madzhabnya.

     Hal itu memang terlihat dalam madzhab Hanafi. Perbedaan pendapat

 dapat kita jumpai dalam hampir semua persoalan antara Abu Hanifah, Abu

 Yusuf, Muhammad bin Hasan dan Zufar.


C. Implikasi Hukum Pendapat Abu Hanifah terhadap Aktualisasi Hukum

  Islam di Indonesia

     Sebagian orang terutama kelompok orientalis yang kurang suka

 dengan Islam menganggap Islam sebagai sistem ajaran kuno, kaku dan tidak

 mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Anggapan itu bisa

 dipahami karena mereka membenci hukum Islam. Islam dalam tujuan mereka

 tidak boleh berkembang. Islam hanya boleh sebatas tumbuh tapi tidak boleh

 bersemi. Mereka menanggapi Islam sebagai ajaran yang terlalu memberatkan.

     Berdasar keterangan di atas, rasanya pas bila pendapat Abu Hanifah

 kita dukung. Penulis sependapat dengan pemikiran Abu Hanifah yang

 membolehkan tayammum sebelum datangnya waktu shalat. Keringanan

 seperti ini dapat menghapus anggapan buruk terhadap Islam.

     Dengan demikian bila pendapat Abu Hanifah yang dikembangkan

 maka hukum Islam tampak bisa menyesuaikan dengan keinginan zaman yang

 selalu menuntut praktis dan tidak berbelit-belit. Namun dukungan ini tentunya

 dalam hal perkara tayammum dengan masuknya waktu shalat. Untuk masalah

 lainnya perlu kajian lebih lanjut. Sebaliknya jika kita bersikap kaku hanya
                                          61


  menggunakan pendapat yang sifatnya memberatkan maka implikasinya, Islam

  akan ditanggapi sebagai penghalang dan batu sandungan.

      Sehubungan dengan itu penulis sependapat dengan pernyataan

  Bustanul Arifin dalam kata prolog buku A.Qodry Azizy sebagai berikut:

      Telah banyak pemikiran tentang bagaimana melaksanakan hukum

  Islam (Syari’ah) dalam konteks perubahan sosial yang selalu terjadi dalam

  satu masyarakat. Bahkan perubahan-perubahan masyarkat itu semakin hari

  semakin cepat terjadi. Ilmu dan teknologi telah menjadikan dunia kita semakin

  menciut dalam berbagai bidang pengatuh mempengaruhi. Riak dan gejolak

  perubahan kecil dan besar di suatu sudut dunia akan terasa di manapun di

  bagian lain dari dunia itu. Semua perubahan itu harus diantisipasi oleh hukum

  Islam, ilmu hukum Islam tidak dapat berdiam diri kalau hukum Islam

  menghendaki berlaku di masyarakat. Hukum diam akan menjadi fosil-fosil

  sejarah yang layak untuk ditempatkan di museum saja, untuk dinyanikan dan

  didendangkan. Padahal hukum syari’ah menurut keimaman kita adalah buat

  segala zaman dan segala tempat (li Kulli zaman wa makan).11
    11
      A.Qodri Azizy, Eklektisisme Hukum Nasioal, Cet ke-2, Yogyakarta: Gama Media,
2004, hlm. v.
                   BAB V
                  PENUTUP

A. Kesimpulan
      Setelah menguraikan dari bab dua, tiga, sampai bab empat sampai pada

 kesimpulan sebagai berikut:

  1.               Dalam pandangan Abu Hanifah orang boleh

    melakukan tayamum sebelum datangnya waktu shalat. Menurutnya,

    fungsi tayammum tidak berbeda dengan wudlu. Tayammum dan wudlu

    dapat berfungsi sebagai sarana bersuci. Perbedaannya hanya di seputar

    sebabnya saja. Wudlu dalam kondisi normal, sementara tayamum dalam

    keadaan darurat. Sulit dimengerti oleh akal jika orang mensyaratkan

    tayamum setelah datangnya waktu shalat. Masalahnya bagaimana bila

    motif tayamum karena ketiadaan air. Kalaupun ada jaraknya cukup jauh,

    sedangkan waktu shalat harus sudah masuk. Ini bisa mengakibatkan orang

    kehabisan waktu shalat.

  2.               Adapun  metode  istinbath  hukumnya,  Abu

    Hanifah menggunakan: Al-Qur’an; As-Sunnah; Al-Ijma; Al-Qiyas; dan

    Al-Istihsan. Abu Hanifah adalah seorang ulama yang sering disalah

    pahami, kadangkala dipuja secara berlebihan tetapi juga sering dihina

    melampaui batas. Orang-orang yang fanatik terhadap mazhab Hanafi

    mengklaim Abu Hanifah punya kedudukan yang hampir sama dengan

    derajat para Nabi dan Rasul. Mereka mengklaim bahwa kitab Taurat juga

    menyebut-nyebut nama Abu Hanifah dan bahkan Nabi Muhammad SAW.


                    62
                                       63


    sendiri menyebutkan namanya dan menganggapnya sebagai "lampu

    ummat Muhammad" kelak.

  3.              Menurut Ibnu Rusyd, pendapat yang menjadikan

    masuk waktu shalat sebagai syarat sahnya tayammum dan menganggap

    tayammum sebagai ibadah yang berlaku sementara, itu pendapat yang

    lemah. Sebab, pengaitan waktu dalam ibadah tidak dapat diterima kecuali

    ada dalil. Selanjutnya Ibnu Rusyd menyatakan masalah penetapan waktu

    ini bisa diterima jika di dasarkan pada kemungkinan ditemukannya air

    sebelum masuk waktu shalat. Dengan demikian, bukan berarti tayammum

    itu ibadah sementara, tapi harus bertitik tolak dari seseorang yang dapat

    dinyatakan tidak menemukan air setelah masuk waktu shalat, sebab

    selama waktu shalat belum tiba, masih bisa dan masih mungkin untuk

    memperoleh air. Tidak berbeda dengan pendapat di atas adalah pendapat

    Sayyid Sabiq, menurutnya tayammum itu adalah pengganti wudlu dan

    mandi ketika tidak ada air, maka dibolehkan dengan tayammum itu apa

    yang dibolehkan dengan wudlu dan mandi seperti shalat, menyentuh al-

    Qur’an dan lain-lain. Sedang untuk sahnya tidaklah disyaratkan masuknya

    waktu. Demikian pula pendapat yang sama dikemukakan oleh madzhab

    Hanafi menurutnya, sah bertayammum sebelum masuk waktu shalat.


A. Saran-saran

      kewajiban para ulama untuk terus mengkaji pendapat berbagai

  madzhab dengan melihat roda perkembangan zaman yang senantiasa berubah

  dari waktu kewaktu. Karena itu kajian terhadap Abu Hanifah dan Madzhabnya
                                      64


 mrrupakan suatu kebutuhan guna mencari, mana pendapat ulama atau imam

 yang lebih sesuai dengan kondisi saat ini.


B. Penutup

     Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, dengan rahmat dan

 ridlonya pula tulisan ini dapat diangkat dalam bentuk skripsi. Penulis

 menyadari terdapatnya kekeliruan yang taidak sengaja dan kekurangan baik

 dalam teori maupun analisisnya. dengan sangat menyadari kekurangan

 tersebut, maka kritik dan saran menjadi harapan penulis. Sebagai puncak dari

 penutup ini tiada kata indah yang dapat penulis rangkai melainkan hanya satu

 kalimat yaitu kesempurnaan hanya milik Allah SWT dan manusia hanya

 mungkin bisa menghampiri. Semoga Allah SWT meridhainya.
               DAFTAR PUSTAKA


A. Sirry, Mun’im, Sejarah Fiqh Islam Sebuah Pengantar, Surabaya: Risalah
     Gusti, 1996
Abd al-Rahman al-Jaziry, Kitab al-Fiqh ‘ala-Madzahib al-Arba’ah, Juz 2,
     Maktabah al-Tijariyah, al-Qubra, tt
Abdul Ghani al-Maqdisi, Umatul Ahkam, Juz 1, Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi,
     1954
Al Iman Ibnu Taimiyah al-Harrani, Al-Muntaqa al-akhbar, Juz 1, Mesir, Dar
     al-Fikr al-Arabi, 1954
Al-Faqih abul Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibnu Rusyd,
     Bidayat al-Mujtahid Wa    nihayat al-Muqtasid, Beirut: Dar al- Jiil,
     1409H/1989M
Al-Hafidz Ibn, Hajar al-Asqalani, Bulug al-Marram Min Adillati al-Ahkam,
     Libanon: Daar al-Kutub al-Ijtimaiyah, Bairut, tt
Al-Imam Abu Abdillah Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hambal Asy-Syaibani al-
     Marwazi, Musnad Ahmad, Kairo: Tijariyah Kubra, tt
Al-Imam Abu Ishaq al-Syirazi, Kunci Fiqih Syafi’i, terj. Hafid abdullah,
     Semarang: CV. Asy Syifa, 1992
Al-Imam Alamah Muhammad Ibn ‘Ali Ibn Muhammad as-Syaukani, Nail al-
     autar Min Asrari Muntaqa al-Akhbar, Juz 1, Mustafa al-Babi al-Halabi,
     tt
Al-Imam Ibnu Hazm, al-Muhalla Sarh al-mujalla, Juz 2, Bairut: Daar al-Fikr, tt
Al-Maqdisi, Abdul Ghani, Umdatul Ahkam, Juz 1, Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi,
     1954
Al-Marbawy, Idris Kamus Idris al-Marbawy, Beirut Libanon: Dar al-Fikr, tt, hlm.
     121. Luwice Ma’luf, al-Munjid, Beirut Libanon: al-Ijtimaiyah, tt
Ash Shiddieqy, TM. Hasbi, Koleksi Hadits-hadits Hukum, Jakarta: PT Magenta
     Bhakti Guna, Cet 5, 1994
-------------------,, Pengantar Ilmu Fiqh, Semarang: PT Pustaka Rizki Putera, 1999
-------------------, Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab, Semarang: PT Pustaka
     Rizki Putera, 1997
DEPAG RI, al-Qur'an dan Terjemahnya, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993
-------------, Ilmu Fiqh, Jilid I, Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana
     Perguruan Tinggi Agama/ IAIN Jakarta, Cet. 2, 1982
Diibul Bigha, Musthafa, Ihtisar Hukum-Hukum Islam Praktis, terj. H. Uthman
     Mahrus dan Zainus Sholihin, Semarang: CV. asy-Syifa, 1994
Fikri, Ali, Kisah-Kisah Para Imam Mazhab, terj. Abd.Aziz MR, Yogyakarta:
     Mitra Pustaka
Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris Al-Syafi’i, al-Umm, Juz 1, Beirut: Daar
     al-Fikr, tt
Muhammad Amin al-Ma’ruf ibn Abidin, Hasyiyah Rod Al-Muhtar fi Fiqh
     Mazhab Abu Hanifah an- Nu’man, juz 2, Beirut Libanon: Daar al-Fikr,
     tth
Mahmasasani, Shobi, Filsafat Hukum Dalam Islam, alih bahasa: Ahmad Sudjono,
     Bandung: PT.Al-Ma’arif, 1976
Mubarok, Jaih, Sejarah Dan Perkembangan Hukum Islam, Bandung: Rosdakarya,
     2000
Qudamah, Ibnu, al-Mughny, Juz 1, Kairo: Daar al-Manar, 1367
Rahardjo, Satjipto, Ilmu Hukum, Bandung: Alumni, 1982
Rasjid, H. Sulaman, Fiqh Islam, Bandung: CV Sinar Baru, Cet. 22, 1989
Razak, Nasruddin, Dienul Islam, Bandung: PT.Al-Ma’arif, 1987
Rusyd, Ibn, Bidayah al-Mujtahid, Juz 1, Semarang: Usaha Keluarga, tt
Sabiq, Sayid, Fiqh al-Sunnah, Juz 1, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tt
Sayid al-Iman Muhammad ibn Ismail as-San’ani , Subul al-Salam Sarh Bulugh
     al-Maram Min Jami Adillati al-Ahkam , Juz 3, Kairo: Dar Ikhya’ al-
     Turas al-Islami, 1960
Suriasumantri, Jujun S. Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer, Cet. 7, Jakarta:
     Pustaka Sinar Harapan, 1993
Syaltut, Mahmud, Muqaaranatul Mazahib Fil Fiqhi, Cairo Mesir: Muhammad Ali
     Shabih Al-Azhar, 1393 H/1973 M
Syeikh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, Fath al- Mu’in Bi Sarkh Qurrah
    al-‘uyun, Semarang: Maktabah wa Matbaah, Karya Toha Putera , tth
Syekh Kamil Muhammad Uwaidah, Al-Jami Fii Fiqhi An-Nisa, Beirut Libanon:
    Daar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1996
Syekh Muhammad ibn Qasyim al-Ghazzi, Fath al-Qarib al-Mujib, Indonesia: Dar
    al-Ihya al-Kitab, al-Arabiah, tt
Taqi al-Din abu Bakr Muhammad al-Husaini, Kifayat al-akhyar Fi hall Ghayah
    al-khtishar, Semarang: Maktabah Alawiyyah, tt
Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, Ensiklopedi Islam Indonesia, Jakarta:
    Anggota IKAPI, Djambatan, 1992
Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur’an, Al-Qur’an dan
    Terjemahnya, Depag, 1978

								
To top