Docstoc

DW

Document Sample
DW Powered By Docstoc
					                    ®
               DW980
               DW981
               DW984
               DW985
               DW987
               DW988
               DW989
DW980_989.P65  1  14-09-2001, 08:36
          Dansk                     5

          Deutsch                    8

          English                    16

          Español                    23

          Français                   30

          Italiano                   37

          Nederlands                  44

          Norsk                     51

          Português                   58

          Suomi                     65

          Svenska                    72

          Türkçe                    79

          EÏÏËÓÈη                   86
                           Copyright DEWALT
DW980_989.P65  2        14-09-2001, 08:36
     3      4  5  6
                 2

        1
                     11            10
        8
                                  13
        7

        10
                                  12               3  4  5  6
                                  2

                   1

                   8
                   7

                   10

 A

DW980_989.P65      3           14-09-2001, 08:36
                   5
                                   16
        15 B             C
                     1     2      3

             2
                 6
  D             E

DW980_989.P65    4            14-09-2001, 08:36
                                                     DANSK


 OPLADELIG BOREMASKINE/
 SKRUETRÆKKER/SLAGBOREMASKINE
 DW980/DW981/DW984/DW985/DW987/
 DW988/DW989
 Tillykke!
 Du har valgt et DEWALT elværktøj. Mange års erfaring, ihærdig produktudvikling og innovation gør DEWALT
 til en af de mest pålidelige partnere for professionelle brugere.

 Tekniske data
 Boremaskine            DW980   DW981   DW984   DW985   DW987     DW988   DW989
 Spænding            V 12     12     14,4    14,4    18       18     18
 Omdrejningstal ubelastet
  1. gear          min-1 0-450   0-450   0-450   0-450   0-450     0-450   0-450
  2. gear          min-1 0-1.400  0-1.400  0-1.400  0-1.400  0-1.450    0-1.450  0-1.450
  3. gear          min-1 0-1.800  0-1.800  0-1.800  0-1.800  0-2.000    0-2.000  0-2.000
 Slagtal
  1. gear          min-1  -    0-7.650  0-7.650  0-7.650  -       0-7.650  0-7.650
  2. gear          min-1  -    0-23.800  0-23.800  0-23.800  -       0-24.650  0-24.650
  3. gear          min-1  -    0-30.600  0-30.600  0-30.600  -       0-34.000  0-34.000
 Gennemslagskraft       Nm   42   42     45     45     51       51     51
 Borepatron kapacitet     mm   13   13     13     13     13       13     13
 Maksimal borekapacitet i
  stål/blødt træ/beton    mm 13/38/-   13/38/12  13/45/14  13/45/14  13/50/-    13/50/16  13/50/16
 Vægt (uden batteri)      kg 2,0    2,0    2,2    2,2    2,6      2,6    2,6

 NiCd batteri           DE9071   DE9091   DE9095
 Spænding            V 12     14,4    18
 Kapacitet           Ah 2,0    2,0    2,0
 Vægt              kg 0,65    0,7    0,97

 NiMH batteri           DE9037   DE9038   DE9039
 Spænding            V 12     14,4    18
 Kapacitet           Ah 3,0    3,0    3,0
 Vægt              kg 0,65    0,7    0,97

 Lader               DE9107   DE9108   DE9116   DE9117
 Spænding (lysnet)        V 230    230    230    230
 Ladetid (ca.)         min 60     60     60     15
 Vægt              kg 0,4    0,4    0,4    0,9

 Sikringer:
 230 V maskiner            10 A 1                                                     da - 1


DW980_989.P65           5                    14-09-2001, 08:36
 DANSK

 Følgende piktogrammer anvendes i denne håndbog:        Sikkerhedsinstruktioner
                                Læs brugsanvisningen igennem, inden maskinen
          Angiver risiko for personskade, livsfare  tages i brug. Opbevar brugsanvisningen let
          eller ødelæggelse af værktøjet,       tilgængeligt, så alle, der bruger maskinen,
          hvis brugervejledningens instruktioner   har adgang til brugsanvisningen.
          ikke følges.                Foruden nedenstående instruktioner,
                                bør Arbejdstilsynets regler altid følges.

          Angiver risiko for elektrisk stød.     ADVARSEL!
                                Når man anvender elværktøj, skal følgende
 EU-Overensstemmelseserklæring                 grundlæggende sikkerhedsinstruktioner altid
                                følges for at nedsætte risikoen for elektriske
                                stød, personskader og brand.
 DW980/DW981/DW984/DW985/DW987/DW988/
 DW989                             1 Brug høreværn
 DEWALT erklærer at disse værktøjer er konstrueret        For at beskytte sig selv, skal man altid anvende
 i henhold til: 98/37/EØF, 89/336/EØF, 73/23/EØF,         høreværn.
 EN 50144, EN 50260, EN 60335, EN 55014-1,           2 Hold arbejdsområdet i orden
 EN 55014-2, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.             Uordentlige arbejdsområder og arbejdsbænke
                                  indbyder til skader.
 For yderligere information bedes De venligst          3 Tænk på arbejdsmiljøets indflydelse
 kontakte DEWALT på nedenstående adresse eller se         Udsæt ikke elværktøj eller lader for regn.
 bagsiden af brugervejledningen.                 Anvend ikke elværktøj på fugtige eller våde
                                  pladser.
                  DW980  DW981 DW984 DW985   Sørg for en god belysning over arbejdsområdet.
 LpA (lydniveau)     dB(A)*  72   88  87   91    Anvend ikke elværktøj i nærheden af let
 LWA (akustisk styrke)  dB(A)  85   101  100   104   antændelige væsker eller gasser.
 Vægtet geometrisk                       4 Hold børnene på afstand
 middelværdi af                          Lad ikke børn komme i berøring med værktøjet
 accelerationsfrekvensen m/s2   < 2,5  11  11   13    eller forlængerledningen. Det er påkrævet at
                                  holde børn under 16 år under opsyn.
                  DW987  DW988 DW989     5 Opbevar værktøj sikkert
 LpA (lydniveau)     dB(A)*  71,5  89  94        Når elværktøjet ikke anvendes, skal det
 LWA (akustisk styrke)  dB(A)  84,5  102  107       opbevares på et tørt, højt placeret sted, låst inde,
 Vægtet geometrisk                        uden for børns rækkevidde.
 middelværdi af                         6 Overbelast ikke elværktøj
 accelerationsfrekvensen m/s2   < 2.5  11  12,5       Man arbejder bedre og mere sikkert inden for det
 * ved operatørens øre                      anførte effektområde.
                                 7 Brug det rigtige elværktøj
 Produktudviklingsdirektør                    Tving ikke elværktøj til at udføre arbejde, som er
 Horst Großmann                          beregnet til kraftigere værktøj. Brug ikke værktøj
                                  til formål, det ikke er beregnet til.
                                 8 Klæd dig rigtigt på
                                  Bær ikke løst hængende tøj eller smykker.
                                  De kan sidde fast i bevægelige dele.
                                  Gummihandsker og skridsikre sko anbefales ved
                                  udendørs arbejde. Brug hårnet, hvis du har langt
 DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
                                  hår.
 D-65510, Idstein, Tyskland

 da - 2                                                       2


DW980_989.P65                6                   14-09-2001, 08:36
                                                    DANSK

  9 Brug beskyttelsesbriller                 18 Få dit værktøj repareret hos et autoriseret
   Brug beskyttelsesbriller for at forhindre, at du får    DEWALT serviceværksted
   støv i øjnene, hvilket kan forårsage skade.         Dette elværktøj overholder de relevante
   Hvis der opstår meget støv, bruges også           sikkerhedsforskrifter. For at undgå fare,
   ansigtsmaske.                        må reparationer af eludstyr kun foretages af
 10 Sæt arbejdsemnet fast                    autoriserede serviceværksteder.
   Brug skruetvinger eller skruestik for at spænde
   arbejdsemnet fast. Det er sikrere end at bruge      Yderligere sikkerhedsanvisninger for batteriet
   hånden, og du får begge hænder fri til arbejdet.
 11 Stræk dig ikke for meget                      Brandfare. Undgå at kortslutte
   Sørg for, at du altid har sikkert fodfæste og balance.       kontakterne på et frakoblet batteri med
 12 Vedligehold værktøjet omhyggeligt                  metalgenstande (ved f.eks. at have
   Hold værktøjet skarpt og rent.                   nøgler i samme lomme som batteriet).
   Følg instruktionerne med hensyn til pasning og
   udskiftning af tilbehør. Hold håndtagene tørre,      • Batterivæsken, en 25-30% opløsning af
   rene og fri for olie og fedt.                kaliumhydroksid, kan være skadelig.
 13 Fjern batteriet                       Ved hudkontakt skal der omgående skylles med
   Afmonter batteriet fra værktøjet, når det ikke er      vand. Neutraliser med en mild syre såsom
   i brug, inden service og ved udskiftning af         citronsaft eller eddike. Ved øjenkontakt skylles
   tilbehør såsom savklinge, bor eller fræsere.        med rigeligt med vand i mindst 10 minutter.
 14 Fjern nøglerne                       Opsøg læge.
   Kontroller at nøgler og justerværktøj er fjernet fra   • Forsøg aldrig at åbne et batteri.
   elværktøjet, inden det startes.              • Til opladning af DEWALT NiMH-batterier må kun
 15 Vær opmærksom                        anvendes ladere med påskrift «NiMH» eller
   Se på det, du gør. Brug din sunde fornuft.         «NiMH + NiCd».
   Brug ikke elværktøjet, når du er træt.
 16 Kontroller elværktøjet for skader            Etiketter på laderen og batteriet
   Inden fortsat brug af elværktøjet, skal eventuelle    Etiketterne på laderen og batteriet viser følgende
   beskadigede sikringsanordninger og andre         piktogrammer:
   defekte dele kontrolleres nøje for at finde ud af,
   om de fortsat kan fungere rigtigt og udføre den     100%   planlagte funktion.                         Batteriet oplader
   Kontroller at de bevægelige dele fungerer
   upåklageligt og ikke klemmer, at ingen dele er      100%   gået i stykker, at alle dele er rigtigt monterede, og        Batteriet er opladet
   at andre forhold, der kan påvirke driften, er i orden.
   En sikkerhedsanordning eller en anden del, som
   er beskadiget, skal repareres eller udskiftes af et         Batteriet er defekt
   anerkendt serviceværksted, hvis intet andet er
   anført i brugsanvisningen. Fejlbehæftede              Rør dem ikke med strømledende
   afbrydere skal udskiftes hos et autoriseret             materialer
   serviceværksted. Brug ikke elværktøjet,
   hvis afbryderen ikke kan kobles til eller fra.
 17 For din personlige sikkerhed                    Oplad ikke et beskadiget batteri
   Brug kun tilbehør og dele, der er anbefalet
   i brugsanvisningen og katalogerne. Anvendelsen           Læs brugsanvisningen før laderen tages i
   af andet værktøj eller tilbehør end det, der            brug
   anbefales i brugsanvisningen eller katalogerne
   kan medføre risiko for personskader.

 3                                                      da - 3


DW980_989.P65             7                     14-09-2001, 08:36
 DANSK

        Må kun anvendes til opladning af       8 Håndtag
        DEWALT-batterier; andre batterier kan    9 Sidehåndtag (DW988/DW989)
        revne og forårsage skader.         10 Batteri

                              Lader
        Må ikke udsættes for væske         Din DE9107 lader kan oplade DEWALT
                              NiCd-batterier fra 7,2 til 14,4 V.
        En beskadiget ledning bør omgående     Din DE9108/DE9117 lader kan oplade DEWALT
        udskiftes                  NiCd-batterier fra 7,2 til 18 V.
                              Din DE9116 lader kan oplade DEWALT NiMH- og
   +40 ˚c
   +4 ˚c
                              NiCd-batterier fra 7,2 til 18 V.
        Temperatur for opladning +4 °C til +40 °C  10 Batteri
                              11 Udløserknapper
                              12 Lader
        Følg givne anbefalinger med hensyn til at  13 Ladeindikator (rød)
        skille sig af med batteriet
                              Autospindellås
                              Autospindellåsen er aktiv når maskinen ikke roterer.
                              Borepatron kan nu åbnes eller lukkes med kun en
        Brænd ikke batteriet            hånd.

 Kontroller emballagens indhold              El-sikkerhed
 Emballagen indeholder:                  Laderen er kun beregnet til én spænding.
  1 Opladelig boremaskine/skruetrækker/          Kontroller, at strømforsyningen svarer til spændingen
   slagboremaskine                    på typeskiltet.
  1 Lader
  1 Batteri (K- og KH-modeller)                    Laderen er dobbelt isoleret i henhold til
  2 Batterier (K2- og K2H-modeller)                  EN 60335; jordledning er derfor ikke
  1 Sidehåndtag (DW988/DW989)                     påkrævet.
  1 Kasse
  1 Brugervejledning                    Udskiftning af kabel eller stik
  1 Tegning                        Ved udskiftning af kablet eller af stikket skal den
                              bortskaffes på sikker måde. Et stik med blottede
  • Kontroller, at værktøjet, komponenter eller tilbehør  kobberledere er farlig, hvis den sættes i en
   ikke er blevet beskadiget under transporten.      strømførende kontakt.
  • Tag dig tid til at læse og forstå denne
   brugervejledning, før du tager værktøjet i brug.    Samling og justering

 Beskrivelse (fig. A)                        • Før samlingen og justeringen skal
 Din boremaskine/skruetrækker/slagboremaskine er           batteriet altid afmonteres.
 konstrueret med henblik på professionelle bore- og         • Afbryd altid værktøjet før indsættelse
 skrueopgaver.                            eller udtagning af batteriet.
  1 Afbryder med variabel hastighedskontrol             • Kun brug DEWALT batterier og lader.
  2 Omskifter for højre/venstregang
  3 Selvspændende borepatron/autospindellås        Batteri (fig. A)
  4 Funktionsvælger/drejningsmomentkontrol
  5 Positioner til justering af drejningsmoment      Opladning af batteriet
  6 Gearvælger                       • Batteriet (10) oplades ved at sætte det i laderen
  7 Bitsholder                        (12) som vist på tegningen og tilslutte laderen.

 da - 4                                                      4


DW980_989.P65             8                    14-09-2001, 08:36
                                                      DANSK

   Sørg for at batteriet sidder korrekt i laderen.      Sådan indsættes og fjernes et tilbehør (fig. A & B)
 Den røde ladeindikator (13) blinker. Efter ca. 1 time     • Åbn patronen ved at dreje ringen (15) mod uret
 holder den op med at blinke og begynder at lyse         og sæt tilbehøret i patronen.
 konstant. Batteriet er nu helt opladet, og laderen       • Anbring boret i patronen så langt inde som muligt
 skifter automatisk til neutral. Efter cirka 4 timer skifter   og løft det lidt før der spændes.
 den til vedligeholdelse. Batteriet kan derefter tages     • Spænd godt til ved at dreje ringen med uret.
 af når som helst eller det kan blive siddende i        • Tilbehøret fjernes i omvendt rækkefølge.
 laderen, så længe det skal være.
  • Den røde ladeindikator blinker hurtigt, når den      Valg af funktion eller justering af
   angiver et ladeproblem. Tag batteriet ud af laderen    drejningsmoment (fig. C)
   og sæt det i igen eller prøv et nyt. Hvis det nye     Kransen på dette værktøj har mange positioner til
   batteri heller ikke kan lades op, bør laderen testes   justering af drejningsmomentet for at tilpasse det til
   af en autoriseret DEWALT værksted.            skruens størrelse og til arbejdsemnet.
  • Når laderen tilsluttes energi fra en generator eller   Vedrørende indstilling af drejningsmoment,
   energikilder, som omsætter jævnstrøm til         se afsnittet «Skruetrækning».
   vekselstrøm, er det muligt, at den røde           • Vælg den ønskede funktion eller det ønskede
   ladeindikator blinker to gange, sluk og gentag.        drejningsmoment ved at stille ind på symbolet
   Dette angiver et forbigående problem med           eller nummeret på funktionsvælgeren (4) mod
   energikilden. Laderen skifter automatisk tilbage til     indikatoren (16) på huset.
   normal funktion.
                                DW981/DW984/DW985/DW988/DW989
        Oplad ikke batteriet ved en           Slagboremaskinen har to funktionsmåder:
        omgivelsestemperatur på under 4 °C
        eller over 40 °C. Anbefalet
        ladetemperatur: ca. 24 °C.                 Alm. boring: for stål, træ og plastik

 Indsætning og udtagning af batteriet                   Slagboring: for murværk
  • Sæt batteriet ind i håndtaget (8), indtil der høres
   et klik.                         Omskifter for højre/venstregang (fig. D)
  • Batteriet fjernes ved at trykke på de to          • Højre- og venstregang vælges ved hjælp af
   udløserknapper (11) samtidigt og trække batteriet      omskifteren (2) som vist på tegningen
   ud af håndtaget (8).                     (se pilene på værktøjet).

 Neutralmodus                               Værktøjet skal stå helt stille inden der
 Neutralmodus hjælper med at vedligeholde batteriet            vælges ny rotationsretning.
 ved spidskapacitet. Det anbefales at bruge funktionen
 hver uge eller hver 10 opladnings/afladningscyklus.      Gearvælger (fig. E)
  • Start opladningen, som beskrevet ovenfor.         Værktøjet er udstyret med en gearvælger (6) for at
  • Når ladeindikatoren holder op med at blinke,        kunne ændre forholdet mellem omdrejningstal/
   batteriet efterlades i opladeren på 4 timer.        drejningsmoment.
                                 1 lavt omdrejningstal/højt drejningsmoment
 DE9108/DE9116 - Opladningsdødtid                2 mellemhøjt omdrejningstal/mellemhøjt
 Når opladeren finder et opvarmet batteri, starter det      drejningsmoment
 automatisk en dødtidsfunktion, hvorved opladningen       3 højt omdrejningstal/lavt drejningsmoment
 udsættes, indtil batteriet er kølet af. Når batteriet er
 kølet af, slår opladeren automatisk over på          For information om hastigheder, se tekniske data.
 opladningsfunktionen. Denne funktion sikrer
 maksimalt brugsliv på batteriet. I dødtidsstatus             Skift ikke gear ved fuld hastighed eller
 blinker den røde indikator (13) langt efterfulgt af kort.         mens maskinen arbejder.

 5                                                         da - 5


DW980_989.P65              9                     14-09-2001, 08:36
 DANSK

 Brugervejledning

      • Overhold altid sikkerhedsinstruktionerne     Rengøring
       og gældende foreskrifter.             • Hold ventilationshullerne åbne og rengør
      • Pas på du ikke borer ind i rør og ledninger.     maskinhuset jævnligt med en blød klud.
      • Anvend kun et let tryk på værktøjet.        • Tag ladeaggregatet ud af stikket før rengøring af
                                 kabinettet med en blød klud.
 Starte og stoppe (fig. A & D)                 • Fjern batteriet før rengøring af el-værktøjet.
  • Start værktøjet ved at trykke på afbryderen (1).
   Hastigheden reguleres ved at øge eller slække       Miljø
   trykket på afbryderen.
  • Værktøjet standses ved at slippe afbryderen.
  • Værktøjet låses i afbrudt position ved at stille
   omskifteren for højre/venstregang (2) i midterposition.
                                Genopladeligt batteri
 Skruetrækning (fig. A)                    Dette langtidsholdbare batteri skal genoplades,
  • Vælg højre- eller venstregang ved hjælp af        når det ikke længere afgiver tilstrækkelig strøm til
   omskifteren (2).                     opgaver, som det klarede tidligere. Når batteriet ikke
  • Indstil kransen (4) på position 1 og begynd at      længere kan anvendes, skal det affaldshåndteres
   skrue (lavt moment).                   under hensyntagen til miljøet.
  • Hvis koblingen udløses for tidligt, justeres        • Tøm batterierne for energi ved at opbruge
   kransen for at øge momentet.                 ladningen helt. Fjern dem derefter fra værktøjet.
                                • NiMH- og NiCd-batterier kan genanvendes.
 Rotationsboring (fig. A)                    Af miljøhensyn bør batterierne afleveres til et af
  • Rotationsboring vælges ved hjælp af             de opsamlingssteder, der findes i din kommune,
   funktionsvælgeren (4).                    eller til et DEWALT serviceværksted.
  • Vælg højregang.                       De indsamlede batterier vil blive genanvendt eller
                                 korrekt affaldshåndteret.
 Boring i metal                         OBS! Som forbruger har man ansvaret for at
  • Brug skæreolie når du borer i metal, foruden         batteriet afhændes på bedste vis.
   boring i støbejern og messing, som skal tørbores.

 Boring i træ
  • Brug et egnet bor.                    Opslidt værktøj
                                Når din maskine er slidt op, beskyt da naturen ved
 Nærmere oplysninger om tilbehør fås hos Deres        ikke at kaste den bort sammen med almindeligt
 forhandler.                         affald. Aflever den til et opsamlingssted i din
                                kommune eller til et DEWALT serviceværksted.
 Vedligeholdelse
 Dit elværktøj er fremstillet til at kunne fungere i     DEWALT service
 meget lang tid med mindst mulig vedligeholdelse.       Skulle der opstå fejl på produktet, indlever det altid
 For at værktøjet skal kunne fungere tilfredsstillende    til et autoriseret serviceværksted. Se aktuelt katalog/
 hele tiden, er det dog vigtigt, at værktøjet behandles    prisliste om yderligere information eller kontakt
 korrekt og rengøres jævnligt.                DEWALT.

                                På grund af forskning og udvikling kan ovenstående
                                specifikationer ændres, hvilket ikke meddeles
 Smøring                           separat.
 Dit elværktøj kræver ingen ekstra smøring.

 da - 6                                                       6


DW980_989.P65             10                     14-09-2001, 08:36
                                        DANSK

             GARANTI


   • 30 DAGE TILFREDS-KUNDE GARANTI •
   Fuld tilfredshed eller pengene tilbage.
   Hvis du ikke er helt tilfreds med dit DEWALT-
   værktøj, kan du returnere værktøjet til
   forhandleren inden 30 dage efter købet og få
   dine penge refunderet eller værktøjet ombyttet.
   Værktøjet skal indleveres komplet, og
   købsnotaen skal forevises.

   • 1 ÅRS FRI VEDLIGEHOLDELSESSERVICE •
   Vedligeholdelsen eller service af dit DEWALT-
   værktøj inden for de første 12 måneder efter
   købet er gratis hos vore autoriserede
   serviceværksteder. Fri forebyggende service
   omfatter arbejds- og reservedelsomkostninger,
   udgifter til tilbehør dækkes ikke. Husk at
   medbringe kvitteringen.

   • ET ÅRS FULD GARANTI •
   Hvis et DEWALT-værktøj bliver defekt på grund af
   materiale-eller produktionsfejl inden for de første
   12 måneder fra købsdatoen, vil de defekte
   komponenter blive udskiftet gratis eller også
   udskiftes enheden uden beregning under
   følgende forudsætninger:
   • At apparatet ikke er anvendt forkert.
   • At der ikke er udført uautoriserede
     reparationer.
   • At dateret købsnota forevises.
     Denne garanti tilbydes som en ekstra service
     og er et tillæg til forbrugerens øvrige
     rettigheder.

   Oplysninger om nærmeste DEWALT-autoriserede
   serviceværksted, se aktuelt katalog for videre
   information eller kontakt DEWALT. Alternativt kan
   De også finde en liste over DEWALT-autoriserede
   serviceværksteder og detaljer om vor eftersalgs-
   service på Internettet på følgende adresse:
   www.2helpU.com.
 7                                        da - 7


DW980_989.P65             11          14-09-2001, 08:36
 DEUTSCH

 AKKU-BOHRSCHRAUBER UND AKKU-
 SCHLAGBOHRSCHRAUBER
 DW980/DW981/DW984/DW985/DW987/
 DW988/DW989
 Herzlichen Glückwunsch!
 Sie haben sich für ein Elektrowerkzeug von DEWALT entschieden, das die lange DEWALT-Tradition fortsetzt,
 nur ausgereifte und in zahlreichen Tests bewährte Qualitätsprodukte für den Fachmann anzubieten.
 Lange Jahre der Erfahrung und kontinuierliche Weiterentwicklung machen DEWALT zu Recht zu einem
 verläßlichen Partner aller professionellen Anwender.

 Technische Daten
 Bohrschrauber            DW980   DW981   DW984   DW985   DW987     DW988   DW989
 Spannung           (Volt) 12    12     14,4    14,4    18       18     18
 Leerlaufdrehzahl
  1. Gang          (min-1) 0-450   0-450   0-450   0-450   0-450     0-450   0-450
  2. Gang          (min-1) 0-1.400  0-1.400  0-1.400  0-1.400  0-1.450    0-1.450  0-1.450
  3. Gang          (min-1) 0-1.800  0-1.800  0-1.800  0-1.800  0-2.000    0-2.000  0-2.000
 Schlagzahl
  1. Gang          (min-1)  -   0-7.650  0-7.650  0-7.650  -       0-7.650  0-7.650
  2. Gang          (min-1)  -   0-23.800  0-23.800  0-23.800  -       0-24.650  0-24.650
  3. Gang          (min-1)  -   0-30.600  0-30.600  0-30.600  -       0-34.000  0-34.000
 Max. Drehmoment        (Nm)   42   42     45     45     51       51     51
 Bohrfutter-Spannweite    (mm)   13   13     13     13     13       13     13
 Max. Bohrleistung in
 Stahl/Holz/Mauerwerk     (mm) 13/38/-   13/38/12  13/45/14 13/45/14   13/50/-    13/50/16  13/50/16
 Gewicht (ohne Akku)      (kg) 2,0    2,0    2,2   2,2     2,6      2,6    2,6

 NiCd-Akku              DE9071  DE9091   DE9095
 Spannung           (Volt) 12    14,4    18
 Kapazität           (Ah) 2,0    2,0    2,0
 Gewicht            (kg) 0,65   0,7    0,97

 NiMH-Akku              DE9037  DE9038   DE9039
 Spannung           (Volt) 12    14,4    18
 Kapazität           (Ah) 3,0    3,0    3,0
 Gewicht            (kg) 0,65   0,7    0,97

 Ladegerät              DE9107  DE9108   DE9116   DE9117
 Netzspannung         (Volt) 230    230    230    230
 Ladezeit (ca.)         min 60     60     60     15
 Gewicht            (kg) 0,4    0,4    0,4    0,9

 Mindestabsicherung des Stromkreises:
 230-V-Elektrowerkzeuge        10 A

 de - 1                                                       8


DW980_989.P65            12                   14-09-2001, 08:36
                                                    DEUTSCH

 Folgende Symbole werden in dieser Anleitung verwendet:     Sicherheitshinweise
                                 Beim Gebrauch von Elektrowerkzeugen sind
         Achtung: Verletzungsgefahr,           zum Schutz gegen elektrischen Schlag,
         Lebensgefahr oder mögliche           Verletzungs- und Feuergefahr die nationalen
         Beschädigung des Elektrowerkzeuges       Sicherheitsvorschriften zu beachten. Lesen Sie
         infolge der Nichtbeachtung der         folgende Sicherheitshinweise, bevor Sie das
         Anweisungen dieser Anleitung!          Elektrowerkzeug benutzen.
                                 Bewahren Sie diese Sicherheitshinweise gut auf!

         elektrische Spannung              Allgemeines

 EG-Konformitätserklärung                     1 Halten Sie Ihren Arbeitsbereich in Ordnung
                                   Unordnung im Arbeitsbereich führt zu
                                   Unfallgefahren.
 DW980/DW981/DW984/DW985/DW987/DW988/               2 Berücksichtigen Sie Umgebungseinflüsse
 DW989                               Setzen Sie Elektrowerkzeuge keiner Nässe aus.
 DeWALT erklärt hiermit, daß diese Elektrowerkzeuge         Sorgen Sie für eine gute Beleuchtung des
 entsprechend den Richtlinien und Normen              Arbeitsbereiches. Benutzen Sie
 98/37/EWG, 89/336/EWG, 73/23/EWG, EN 50144,            Elektrowerkzeuge nicht in der Nähe von
 EN 50260, EN 60335, EN 55014-1, EN 55014-2,            brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen.
 EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3 konzipiert wurden.          3 Schützen Sie sich vor elektrischem Schlag
                                   Vermeiden Sie Körperberührung mit geerdeten
 Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an         Teilen, z.B. Rohren, Heizkörpern, Herden und
 die Adresse weiter unten oder an eine der auf der         Kühlschränken.
 Rückseite dieser Anleitung genannten Niederlassungen.       Bei extremen Einsatzbedingungen (z.B. hohe
                                   Feuchtigkeit, Entwicklung von Metallstaub usw.)
                   DW980  DW981 DW984 DW985   kann die elektrische Sicherheit durch Vorschalten
 LpA (Schalldruck)     dB(A)*  72   88  87   91    eines Trenntransformators oder eines
 LWA (Schalleistung)    dB(A)  85   101  100   104   Fehlerstrom-(FI-)Schutzschalters erhöht werden.
 Gewichteter Effektivwert                     4 Halten Sie Kinder fern!
 der Beschleunigung     m/s2   < 2,5  11  11   13    Sorgen Sie dafür, daß Kinder das Werkzeug oder
                                   Kabel nicht berühren.
                   DW987  DW988 DW989      Jugendliche unter 16 Jahren dürfen das
 LpA (Schalldruck)     dB(A)*  71,5  89  94        Werkzeug nur unter fachlicher Anleitung
 LWA (Schalleistung)    dB(A)  84,5  102  107       benutzen.
 Gewichteter Effektivwert                     5 Bewahren Sie Ihre Werkzeuge sicher auf
 der Beschleunigung     m/s2   < 2,5  11  12,5       Unbenutzte Werkzeuge sollten in trockenen,
 * Arbeitsplatzbezogener Emissionswert               verschlossenen Räumen und für Kinder nicht
                                   erreichbar aufbewahrt werden.
 Direktor Produktentwicklung                   6 Tragen Sie geeignete Arbeitskleidung
 Horst Großmann                           Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck.
                                   Sie können von sich bewegenden Teilen erfaßt
                                   werden. Beim Arbeiten im Freien sind
                                   Arbeitshandschuhe und rutschfestes Schuhwerk
                                   empfehlenswert. Tragen Sie bei langen Haaren
                                   ein Haarnetz.
                                  7 Benutzen Sie eine Schutzbrille
 DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
                                   und verwenden Sie eine Atemmaske bei staub-
 D-65510, Idstein, Deutschland
                                   und spanerzeugenden Arbeiten.

 9                                                       de - 2


DW980_989.P65                 13                  14-09-2001, 08:36
 DEUTSCH

  8 Schützen Sie sich vor dem Schalldruck           Überprüfen Sie, ob die beweglichen Teile
   Tragen Sie einen geeigneten Gehörschutz.          einwandfrei funktionieren und ob Teile beschädigt
  9 Sichern Sie das Werkstück                 sind. Sämtliche Teile müssen richtig montiert sein
   Benutzen Sie Spannvorrichtungen oder einen         und alle Bedingungen erfüllen, um den
   Schraubstock, um das Werkstück festzuhalten.        einwandfreien Betrieb des Elektrowerkzeuges zu
   Es ist damit sicherer gehalten und ermöglicht die     gewährleisten.
   Bedienung des Elektrowerkzeuges mit beiden         Beschädigte Teile und Schutzvorrichtungen
   Händen.                          müssen vorschriftsgemäß repariert oder
 10 Achten Sie auf einen sicheren Stand            ausgewechselt werden. Benutzen Sie das
   Achten Sie auf einen sicheren Stand, um in jeder      Elektrowerkzeug nicht, wenn der Schalter defekt
   Arbeitsposition das Gleichgewicht zu halten.        ist. Beschädigte Schalter müssen durch eine
 11 Seien Sie stets aufmerksam                 DEWALT-Kundendienstwerkstatt ersetzt werden.
   Konzentrieren Sie sich auf Ihre Arbeit. Gehen Sie    16 Entnehmen Sie den Akku
   vernünftig vor. Verwenden Sie das Werkzeug         Entnehmen Sie den Akku bei Nichtgebrauch,
   nicht, wenn Sie müde sind.                 vor der Wartung und beim Werkzeugwechsel.
 12 Lassen Sie keine Werkzeugschlüssel stecken       17 Lassen Sie Reparaturen nur von einer
   Überprüfen Sie vor dem Einschalten, ob die         DEWALT-Kundendienstwerkstatt ausführen
   Schlüssel und Einstellwerkzeuge entfernt sind.       Dieses Elektrowerkzeug entspricht den
 13 Benutzen Sie das richtige Werkzeug             einschlägigen Sicherheitsbestimmungen.
   Die bestimmungsgemäße Verwendung ist in dieser       Reparaturen dürfen nur von einer DEWALT-
   Betriebsanleitung beschrieben. Verwenden Sie keine     Kundendienstwerkstatt ausgeführt werden,
   zu schwachen Werkzeuge oder Vorsatzgeräte für       andernfalls kann Unfallgefahr für den Betreiber
   schwere Arbeiten. Mit dem richtigen Werkzeug        entstehen.
   erzielen Sie eine optimale Qualität und gewährleisten
   Ihre persönliche Sicherheit.              Zusätzliche Sicherheitshinweise für Akkus
   Warnung! Das Verwenden anderer als der in
   dieser Anleitung empfohlenen Vorsatzgeräte und           Feuergefahr! Vermeiden Sie,
   Zubehörteile oder die Ausführung von Arbeiten           daß Metallteile die Anschlüsse eines
   mit diesem Elektrowerkzeug, die nicht der             nicht am Werkzeug befindlichen Akkus
   bestimmungsgemäßen Verwendung                   kurzschließen (z.B. Schlüssel, die mit
   entsprechen, kann zu Unfallgefahr führen.             dem Akku zusammen in einer Tasche
 14 Pflegen Sie Ihre Werkzeuge mit Sorgfalt              getragen werden).
   Halten Sie Ihre Werkzeuge scharf und sauber,
   um gut und sicher arbeiten zu können.          • Die Akkuflüssigkeit, eine 25 bis 30% starke
   Befolgen Sie die Wartungsvorschriften und die       Kaliumhydroxidlösung, kann schädlich sein. Falls
   Hinweise für den Werkzeugwechsel. Kontrollieren      die Lösung mit der Haut in Berührung kommt,
   Sie regelmäßig den Stecker und das Kabel und        spülen Sie sofort mit reichlich Wasser.
   lassen Sie diese bei Beschädigung von einer        Neutralisieren Sie die Lösung mit einer milden
   DEWALT-Kundendienstwerkstatt erneuern.           Säure wie Zitronensaft oder Essig. Falls die
   Kontrollieren Sie Verlängerungskabel regelmäßig      Lösung mit den Augen in Berührung kommt,
   und ersetzen Sie sie im Falle einer Beschädigung.     spülen Sie mindestens 10 Minuten lang mit
   Halten Sie alle Schalter trocken, sauber und frei     reichlich klarem Wasser.
   von Öl und Fett.                     • Versuchen Sie niemals, einen Akku zu öffnen.
 15 Kontrollieren Sie Ihr Elektrowerkzeug auf        • Verwenden Sie zum Laden von DEWALT NiMH-
   Beschädigungen                       Akkus nur Ladegeräte mit der Aufschrift «NiMH»
   Vor Gebrauch ist das Elektrowerkzeug auf          oder «NiMH + NiCd».
   einwandfreie und bestimmungsgemäße Funktion
   zu überprüfen.


 de - 3                                                     10


DW980_989.P65             14                    14-09-2001, 08:37
                                                  DEUTSCH

 Schilder am Ladegerät und am Akku              Überprüfen der Lieferung
                               Die Verpackung enthält:
 Die Schilder am Ladegerät und am Akku zeigen         1 Akku-Bohrschrauber/-Schlagbohrschrauber
 folgende Symbole:                      1 Ladegerät
                                1 Akku (K- und KH-Modelle)
 100%
                                2 Akkus (K2- und K2H-Modelle)
         Akku wird geladen              1 Zusatzhandgriff (DW988/DW989)
                                1 Transportkoffer
 100%
                                1 Bedienungsanleitung
         Akku ist geladen               1 Explosionszeichnung

                                • Vergewissern Sie sich, daß das Elektrowerkzeug
         Akku ist defekt                sowie die Zubehörteile beim Transport nicht
                                 beschädigt wurden.
         Fassen Sie nicht mit elektrisch leitenden  • Lesen Sie vor der Inbetriebnahme die
         Gegenständen in das Gerät           Bedienungsanleitung gründlich durch.

         Laden Sie nie einen beschädigten Akku,   Gerätebeschreibung (Abb. A)
         sondern ersetzen Sie diesen sofort     Ihr Akku-Werkzeug wurde für professionelle Bohr-
                               und Schraubarbeiten entwickelt.
         Lesen Sie vor Gebrauch sorgfältig die     1 Drehzahl-Regelschalter
         Bedienungsanleitung              2 Rechts-/Linkslauf-Umschalter
                                3 Schnellspannbohrfutter/mit automatischer
         Verwenden Sie nur DEWALT-Akkus;         Spindelarretierung
         andere Akkus könnten platzen und zu      4 Getriebeumschalter Bohren/
         Sach- und Personenschäden führen        SchlagbohrenKombinierte Betriebsart- und
                                 Drehmomenteinstellung
                                5 Drehmomentpositionen
         Setzen Sie das Gerät keiner Nässe aus     6 Getriebeumschaltung
                                7 Werkzeugfach
         Lassen Sie beschädigte Kabel sofort      8 Handgriff
         ersetzen                   9 Zusatzhandgriff (DW988/DW989)
                               10 Akku
     +40 ˚c
     +4 ˚c
         Laden Sie nur bei einer
         Umgebungstemperatur zwischen +4 °C     Ladegerät
         und +40 °C                 Ihr Ladegerät DE9107 kann DEWALT NiCd-Akkus im
                               Bereich von 7,2 bis 14,4 V laden.
                               Ihr Ladegerät DE9108/DE9117 kann DEWALT NiCd-
         Lassen Sie den Akku am Ende des       Akkus im Bereich von 7,2 bis 18 V laden.
         technischen Lebens mit Rücksicht auf    Ihr Ladegerät DE9116 kann DEWALT NiMH- und
         die Umwelt fachgerecht entsorgen      NiCd-Akkus im Bereich von 7,2 bis 18 V laden.
                               10 Akku
                               11 Löseknöpfe
                               12 Ladegerät
         Werfen Sie den Akku nicht ins Feuer     13 Ladekontrolleuchte (rot)
 11                                                    de - 4


DW980_989.P65              15                   14-09-2001, 08:37
 DEUTSCH

 Automatische Spindelarretierung               Akku (Abb. A)
 Die automatische Spindelarretierung wird nach
 Ausschalten der Maschine aktiviert. Der Spannring      Laden des Akkus
 läßt sich nun leicht mit einer Hand drehen.         • Um den Akku (10) zu laden, stecken Sie ihn
                                 gemäß der Abbildung in das Ladegerät (12) und
 Elektrische Sicherheit                     schließen dieses an die Stromversorgung an.
 Das Ladegerät wurde nur für eine Spannung            Vergewissern Sie sich, daß der Akku vollständig
 konzipiert. Überprüfen Sie deswegen, ob die           in das Ladegerät eingeführt wurde.
 Netzspannung der auf dem Typenschild des          Die rote Ladekontrolleuchte (13) muß blinken.
 Ladegerätes angegebenen Spannung entspricht.        Nach ungefähr einer Stunde schaltet die Leuchte
                               von Blink- auf Dauerbetrieb. Der Akku ist nun
        Ihr DEWALT-Ladegerät ist gemäß        vollständig geladen und das Ladegerät schaltet
        EN 60335 zweifach isoliert; eine Erdleitung  automatisch in den Ausgleichmodus. Nach ungefähr
        ist aus diesem Grunde überflüssig.      vier Stunden schaltet es in den Pflegemodus.
                               Der Akku kann jederzeit aus dem Ladegerät entfernt
  CH   Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf      oder auf unbegrenzte Zeit im angeschlossenen
      Verwendung des Schweizer Netzsteckers.       Ladegerät gelassen werden.
      Typ 11 für Klasse II (Doppelisolierung) -      • Wenn die rote Ladekontrolleuchte schnell blinkt,
      Geräte                         liegt ein Ladeproblem vor. Setzen Sie den Akku
      Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) - Geräte      nochmals ein oder verwenden Sie zu
                                 Testzwecken einen anderen Akku. Falls auch der
  CH   Ortsveränderliche Geräte, die im Freien        neue Akku nicht geladen werden kann,
      verwendet werden, müssen über einen          lassen Sie das Ladegerät bitte von einer
      Fehlerstromschutzschalter angeschlossen        DEWALT-Kundendienstwerkstatt nachsehen.
      werden.                       • Wenn das Ladegerät an Stromversorgungsquellen
                                 wie einem Generator oder Wechselrichter
 Auswechseln des Netzkabels oder -steckers            angeschlossen ist, kann es vorkommen, daß die
 Defekte Netzkabel oder -stecker dürfen nur von         Ladekontrolleuchte zweimal blinkt, dann erlischt
 einem autorisierten Fachbetrieb ausgewechselt          und den Zyklus wiederholt. Dies deutet auf eine
 werden. Ausgetauschte Netzkabel oder -stecker          vorübergehende Störung der Stromversorgung.
 müssen danach fachgerecht entsorgt werden.           Das Ladegerät schaltet automatisch wieder auf
                                 Normalbetrieb.
 Verlängerungskabel
 Verwenden Sie ein zugelassenes                     Laden Sie den Akku nicht bei einer
 Verlängerungskabel, das für die Leistungsaufnahme           Umgebungstemperatur unter 4 °C oder
 des Ladegerätes ausreichend ist (vgl. technische            über 40 °C. Empfohlene
 Daten). Der Mindestquerschnitt beträgt 1 mm2.             Ladetemperatur: zirka 24 °C.
 Rollen Sie das Kabel bei Verwendung einer
 Kabelrolle immer völlig aus.                Einsetzen und Entfernen des Akkus
                                • Stecken Sie den Akku in den Handgriff (8), bis er
 Zusammenbauen und Einstellen                  arretiert.
                                • Um den Akku zu entfernen, drücken Sie die
       • Entnehmen Sie vor dem Zusammenbauen        beiden Löseknöpfe (11) gleichzeitig ein und
        und Einstellen immer den Akku.          ziehen den Akku aus dem Handgriff (8) heraus.
       • Schalten Sie das Elektrowerkzeug immer
        aus, bevor Sie den Akku einsetzen oder     Ausgleichmodus
        entfernen.                   Der Ausgleichmodus trägt dazu bei, daß der Akku
       • Verwenden Sie nur DEWALT-Akkus und       langfristig seine Spitzenleistung bewahrt.
        -Ladegeräte.

 de - 5                                                    12


DW980_989.P65             16                    14-09-2001, 08:37
                                                 DEUTSCH

 Es wird empfohlen, diesen Modus wöchtentlich oder         Schlagbohren:       zum Bohren in
 alle 10 Lade-/Entladezyklen zu verwenden.                           Mauerwerk
  • Starten Sie den Ladeprozeß wie im vorigen
   beschrieben.                    Rechts-/Linkslauf-Umschalter (Abb. D)
  • Wenn die Ladekontrolleuchte nicht mehr blinkt,    • Bedienen Sie den Rechts-/Linkslauf-Umschalter
   lassen Sie den Akku noch ca. 4 Stunden im       (2) wie abgebildet, um Rechts- oder Linkslauf zu
   Ladegerät.                       wählen. Die Pfeile am Werkzeuggehäuse zeigen
                               die Drehrichtung an.
 DE9108/DE9116 -
 Abkühlverzögerung                         Warten Sie immer, bis der Motor völlig
 Wenn das Ladegerät feststellt, daß der Akku heiß ist,       stillsteht und ändern Sie erst dann die
 wird automatisch die Abkühlverzögerung ausgelöst,         Laufrichtung.
 bis der Akku abgekühlt ist. Nachdem der Akku
 abgekühlt ist, schaltet das Ladegerät automatisch    Getriebeumschaltung (Abb. E)
 auf Ladebetrieb. Diese Schaltung gewährt maximale    Dieses Werkzeug besitzt ein Dreiganggetriebe, das an
 Lebensdauer des Akkus. Die rote             der Getriebeumschaltung (6) eingestellt werden kann.
 Ladekontrolleuchte (13) blinkt während der        1 niedrige Drehzahl/hohes Drehmoment
 Abkühlverzögerung erst lang, dann kurz.         2 mittelhohe Drehzahl/mittelhohes Drehmoment
                              3 hohe Drehzahl/niedriges Drehmoment
 Einsetzen und Entfernen eines Werkzeuges
 (Abb. A & B)                      Für die Drehzahl verweisen wir auf die technischen
  • Öffnen Sie das Bohrfutter, indem Sie den       Daten.
   Spannring (15) entgegen dem Uhrzeigersinn
   drehen und setzen Sie das Zubehör ein.             Wechseln Sie niemals den Gang, während
  • Setzen Sie das Werkzeug bis zum Anschlag in           der EIN-/AUS-Schalter gedrückt ist.
   das Bohrfutter ein.
  • Ziehen Sie das Bohrfutter fest an, indem Sie den   Gebrauchsanweisung
   Spannring im Uhrzeigersinn drehen.
  • Gehen Sie zum Entfernen des Werkzeuges in           • Beachten Sie immer die
   umgekehrter Reihenfolge vor.                  Sicherheitshinweise und die gültigen
                                   Vorschriften.
 Wählen der Betriebsart/Drehmoment-Vorwahl            • Informieren Sie sich vor dem Arbeiten
 (Abb. C)                              über den genauen Verlauf von Leitungen
 Der Einstellring dieser Werkzeuge hat eine Reihe von        und Verkabelungen.
 Positionen für die Drehmoment-Vorwahl beim            • Drücken Sie beim Arbeiten das
 Schrauben. Die richtige Einstellung hängt von der         Elektrowerkzeug nur leicht an.
 Schraubengröße und dem Werkstücksmaterial ab
 und wird im Abschnitt «Schrauben» beschrieben.     Ein- und Ausschalten (Abb. A & D)
  • Wählen Sie die erforderliche Betriebsart bzw.     • Betätigen Sie zum Starten des Elektrowerkzeuges
   Drehmomenteinstellung, indem Sie das          den Drehzahl-Regelschalter (1). Je tiefer der
   entsprechende Symbol bzw. die richtige Zahl auf     Drehzahl-Regelschalter gedrückt wird, um so
   dem Einstellring (4) zum Pfeil (16) drehen.       höher ist die Drehzahl des Antriebsmotors.
                              • Lassen Sie zum Stoppen des Werkzeuges den
 DW981/DW984/DW985/DW988/DW989               Schalter los.
 Die Schlagbohrmaschinen verfügen über zwei Be-      • Um das Akku-Werkzeug vor unbeabsichtigtem
 triebsarten:                        Einschalten zu schützen (z.B. beim Transport im
                               Werkzeugkoffer), schieben Sie den Rechts-/
        Bohren:  zum Bohren in Stahl,        Linkslaufschalter (2) in die Mittelposition.
             Holz und Kunststoffen

 13                                                    de - 6


DW980_989.P65            17                   14-09-2001, 08:37
 DEUTSCH

 Schrauben (Abb. A)                    • Sorgen Sie dafür, daß die Lüftungsschlitze offen
  • Wählen Sie mit dem Schalter (2) Rechts- oder       bleiben, und reinigen Sie das Gehäuse
   Linkslauf.                        regelmäßig mit einem weichen Tuch.
  • Stellen Sie den Einstellring (4) auf Position 1 und
   fangen Sie mit dem Schrauben an            Ausgediente Werkzeuge
   (niedriges Drehmoment).
  • Falls die Kupplung zu schnell auskuppelt, stellen
   Sie den Einstellring auf einen größeren Wert ein.

 Bohren (Abb. A)                     Akku
  • Wählen Sie mit dem Einstellring (4) die        Der Akku hält sehr lange. Er muß aufgeladen
   Betriebsart Bohren.                  werden, wenn die Leistung nicht mehr für Arbeiten
  • Wählen Sie Rechtslauf.                ausreicht, die bei voller Ladung leicht durchgeführt
                              werden konnten. Am Ende des technischen Lebens
 Bohren in Metall                     ist der Akku mit Rücksicht auf die Umwelt und
  • Verwenden Sie beim Bohren in Metall eine       fachgerecht zu entsorgen:
   Kühlflüssigkeit. Beim Bohren von Gußeisen,       • Entladen Sie den Akku vollständig und
   Grauguß und Messing sollte trocken gebohrt        entnehmen Sie ihn aus dem Werkzeug.
   werden.                         • NiMH- und NiCd-Akkus sind wiederverwertbar.
                                Zur Wiederverwertung oder umweltverträglichen
 Bohren in Holz                        Entsorgung sind sie bei einer kommunalen
  • Verwenden Sie einen geeigneten Bohrer.          Sammelstelle abzugeben oder direkt an DEWALT
                                einzuschicken. Auf keinen Fall dürfen Akkus über
 Wenden Sie sich für nähere Informationen über das      den Hausmüll entsorgt werden.
 richtige Zubehör an Ihren Händler.

 Wartung
 Ihr DEWALT-Elektrowerkzeug wurde für eine lange     Recycling (nicht zutreffend für Österreich und
 Lebensdauer und einen möglichst geringen         die Schweiz)
 Wartungsaufwand entwickelt. Ein dauerhafter,       Elektrowerkzeuge enthalten Roh- und Kunststoffe,
 einwandfreier Betrieb setzt eine regelmäßige       die recycelt werden können und Stoffe, die
 Reinigung voraus.                    fachgerecht entsorgt werden müssen. DEWALT und
                              andere namhafte Hersteller von Elektrowerkzeugen
                              haben ein Recycling-Konzept entwickelt, das dem
                              Handel und dem Anwender eine problemlose
 Schmieren                        Rückgabe von Elektrowerkzeugen ermöglicht.
 Ihr Elektrowerkzeug erfordert keine zusätzliche     Ausgediente netz- und akkubetriebene DEWALT-
 Schmierung.                       Werkzeuge können beim Handel abgegeben oder
                              direkt an DEWALT eingeschickt werden. Beim
                              Recycling werden sortenreine Rohstoffe (Kupfer,
                              Aluminium, etc.) und Kunststoffe gewonnen und
 Reinigung                        nicht verwertbare Reststoffe verantwortungsvoll
  • Reinigen Sie das Gehäuse des Ladegerätes mit     entsorgt. Voraussetzung für den Erfolg ist das
   einem weichen Tuch. Ziehen Sie vorher den       Engagement von Anwendern, Handel und
   Netzstecker des Ladegerätes.             Markenherstellern.
  • Entnehmen Sie vor dem Reinigen Ihres
   Werkzeuges den Akku. de - 7                                                   14


DW980_989.P65            18                   14-09-2001, 08:37
                                             DEUTSCH

           GARANTIE


  • 30 TAGE GELD ZURÜCK GARANTIE •         Mit dieser Garantieerklärung erhalten Sie eine
  Wenn Sie mit der Leistung Ihres DEWALT-      zusätzliche Sicherheit. Sie schränkt jedoch in
  Elektrowerkzeuges nicht völlig zufrieden sind,  keinem Falle Ihre gesetzlichen
  können Sie es unter Vorlage des Original-     Gewährleistungsrechte ein, die Sie gegenüber
  Kaufbeleges ohne weiteres innerhalb von      demjenigen haben, bei dem Sie das Gerät
  30 Tagen bei Ihrem DEWALT-Händler im Original-  gekauft haben. Sie können nach Ihrer Wahl diese
  Lieferumfang zurückgeben und erhalten Ihr Geld  in gewissem Umfange weitergehenden Rechte
  zurück. Die Geld zurück Garantie gilt nicht auf  (Minderung des Kaufpreises oder
  Zubehör.                     Rückgängigmachung des Kaufes) auch Ihrem
                           Verkäufer gegenüber geltend machen.
  • 1 JAHR KOSTENLOSE INSPEKTION •
  Innerhalb der ersten 12 Monate nach dem Kauf
  werden Wartungs- oder Kundendienstleistungen
  für Ihr DEWALT-Elektrowerkzeug unter Vorlage
  des Original-Kaufbeleges von einer DEWALT-
  Kundendienstwerkstatt ausgeführt. Diese
  Leistung ist im Kaufpreis eingeschlossen.

  • 1 JAHR GARANTIE •
  Die Garantiefrist von 12 Monaten gilt für alle
  DEWALT-Elektrowerkzeuge und beginnt mit dem
  Kaufdatum, das durch den Original-Kaufbeleg
  nachgewiesen werden muß. In dieser Zeit
  garantieren wir:
  • Kostenlose Beseitigung eventueller Störungen
  • Kostenlosen Ersatz aller schadhaften Teile
  • Kostenlosen und fachmännischen
   Reparaturservice
  • Voraussetzung ist, daß der Fehler nicht auf
   unsachgemäße Behandlung zurückzuführen ist
   und nur Original-DEWALT-Zubehörteile
   verwendet wurden, die ausdrücklich von
   DEWALT als zum Betrieb mit DEWALT-
   Elektrowerkzeugen geeignet bezeichnet
   worden sind.

  Den Standort Ihres nächstgelegenen Händlers
  oder Ihrer Kundendienst-Werkstatt erfahren Sie
  unter der entsprechenden Telefonnummer auf
  der Rückseite. Eine Übersicht über die DEWALT-
  Kundendienstwerkstätte und weitere
  Informationen finden Sie auch im Internet:
  www.2helpU.com.
 15                                               de - 8


DW980_989.P65           19                 14-09-2001, 08:37
 ENGLISH

 CORDLESS DRIVER/(PERCUSSION) DRILL
 DW980/DW981/DW984/DW985/DW987/
 DW988/DW989
 Congratulations!
 You have chosen a DEWALT power tool. Years of experience, thorough product development and innovation
 make DEWALT one of the most reliable partners for professional power tool users.

 Technical data
 Drill                DW980    DW981   DW984   DW985   DW987     DW988   DW989
 Voltage              V 12     12     14.4    14.4    18      18     18
 No load speed
  1st gear           min-1 0-450   0-450   0-450   0-450   0-450     0-450   0-450
  2nd gear           min-1 0-1,400  0-1,400  0-1,400  0-1,400  0-1,450    0-1,450  0-1,450
  3rd gear           min-1 0-1,800  0-1,800  0-1,800  0-1,800  0-2,000    0-2,000  0-2,000
 Impact
  1st gear           min-1  -    0-7,650  0-7,650  0-7,650  -       0-7,650  0-7,650
  2nd gear           min-1  -    0-23,800  0-23,800  0-23,800  -       0-24,650  0-24,650
  3rd gear           min-1  -    0-30,600  0-30,600  0-30,600  -       0-34,000  0-34,000
 Max. torque           Nm   42   42     45     45     51      51     51
 Chuck capacity          mm   13   13     13     13     13      13     13
 Maximum drilling capacity in
 steel/wood/masonry        mm 13/38/-   13/38/12  13/45/14 13/45/14   13/50/-    13/50/16  13/50/16
 Weight (without battery pack)   kg 2.0     2.0    2.2   2.2     2.6      2.6    2.6

 NiCd battery pack          DE9071   DE9091   DE9095
 Voltage              V 12     14.4    18
 Capacity             Ah 2.0     2.0    2.0
 Weight              kg 0.65    0.7    0.97

 NiMH battery pack          DE9037   DE9038   DE9039
 Voltage              V 12     14.4    18
 Capacity             Ah 3.0     3.0    3.0
 Weight              kg 0.65    0.7    0.97

 Charger               DE9107   DE9108   DE9116   DE9117
 Mains voltage          VAC 230     230    230    230
 Approx. charging time      min 60     60     60     15
 Weight              kg 0.4     0.4    0.4    0.9

 Fuses:
 Europe          230 V tools 10 Amperes, mains
 U.K. & Ireland      230 V tools 3 Amperes, in plugs
 en - 1                                                      16


DW980_989.P65             20                   14-09-2001, 08:37
                                                    ENGLISH

 The following symbols are used throughout this         Safety instructions
 manual:                            When using Power Tools, always observe the
                                 safety regulations applicable in your country to
         Denotes risk of personal injury, loss of life  reduce the risk of fire, electric shock and personal
         or damage to the tool in case of non-      injury. Read the following safety instructions
         observance of the instructions in this     before attempting to operate this product.
         manual.                     Keep these instructions in a safe place!

                                 General
         Denotes risk of electric shock.
                                 1 Keep work area clean
 EC-Declaration of conformity                   Cluttered areas and benches can cause accidents.
                                 2 Consider work area environment
                                  Do not expose Power Tools to humidity.
 DW980/DW981/DW984/DW985/DW987/DW988/               Keep work area well lit. Do not use Power Tools
 DW989                               in the presence of flammable liquids or gases.
 DEWALT declares that these power tools have been        3 Guard against electric shock
 designed in compliance with: 98/37/EEC,              Prevent body contact with earthed surfaces
 89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 50144, EN 50260,            (e.g. pipes, radiators, cookers and refrigerators).
 EN 60335, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2          For use under extreme conditions (e.g. high
 & EN 61000-3-3.                          humidity, when metal swarf is being produced,
                                  etc.) electric safety can be improved by inserting
 For more information, please contact DEWALT at the        an isolating transformer or a (FI) earth-leakage
 address below, or refer to the back of the manual.        circuit-breaker.
                                 4 Keep children away
                   DW980  DW981 DW984 DW985   Do not let children come into contact with the
 LpA (sound pressure)   dB(A)*  72   88  87   91    tool or extension cord. Supervision is required for
 LWA (acoustic power)   dB(A)  85   101  100   104   those under 16 years of age.
 Weighted RMS                          5 Store idle tools
 acceleration value    m/s2   < 2.5  11  11   13    When not in use, Power Tools must be stored in
                                  a dry place and locked up securely, out of reach
                   DW987  DW988 DW989      of children.
 LpA (sound pressure)   dB(A)*  71.5  89  94       6 Dress properly
 LWA (acoustic power)   dB(A)  84.5  102  107       Do not wear loose clothing or jewellery. They can
 Weighted RMS                           be caught in moving parts. Preferably wear
 acceleration value    m/s2   < 2.5  11  12.5       rubber gloves and non-slip footwear when
 * at the operator’s ear                      working outdoors. Wear protective hair covering
                                  to keep long hair out of the way.
 Director Engineering and Product Development          7 Wear safety goggles
 Horst Großmann                          Also use a face or dust mask in case the
                                  operations produce dust or flying particles.
                                 8 Beware of sound pressure
                                  Take appropriate measures for the protection of
                                  hearing.
                                 9 Secure workpiece
                                  Use clamps or a vice to hold the workpiece.
                                  It is safer and it frees both hands to operate the
 DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
                                  tool.
 D-65510, Idstein, Germany

 17                                                       en - 2


DW980_989.P65                 21                  14-09-2001, 08:37
 ENGLISH

 10 Do not overreach                    Additional safety instructions for battery packs
   Keep proper footing and balance at all times.
 11 Stay alert                            Fire hazard! Avoid metal short circuiting
   Watch what you are doing. Use common sense.            the contacts of a detached battery pack
   Do not operate the tool when you are tired.            (e.g. keys carried in the same pocket as
 12 Remove adjusting keys and wrenches                a battery pack).
   Always check that adjusting keys and wrenches
   are removed from the tool before operating the     • The battery fluid, a 25-30% solution of potassium
   tool.                           hydroxide, can be harmful. In case of skin contact,
 13 Use appropriate tool                   flush immediately with water. Neutralize with a mild
   The intended use is described in this instruction     acid such as lemon juice or vinegar. In case of eye
   manual. Do not force small tools or attachments      contact, rinse abundantly with clean water for at
   to do the job of a heavy-duty tool. The tool will     least 10 minutes. Consult a physician.
   do the job better and safer at the rate for which it  • Never attempt to open a battery pack for any
   was intended.                       reason.
   Warning! The use of any accessory or          • Use only chargers labelled «NiMH» or «NiMH +
   attachment or performance of any operation with      NiCd» to charge DEWALT NiMH battery packs.
   this tool, other than those recommended in this
   instruction manual may present a risk of personal   Labels on charger and battery pack
   injury.                        In addition to the pictographs used in this manual,
 14 Maintain tools with care                the labels on the charger and the battery pack show
   Keep the tools in good condition and clean for     the following pictographs:
   better and safer performance. Follow the
   instructions for maintenance and changing       100%   accessories. Inspect the tool cords at regular          Battery charging
   intervals and, if damaged, have them repaired by
   an authorized DEWALT repair agent. Keep all      100%   controls dry, clean and free from oil and grease.         Battery charged
 15 Check for damaged parts
   Before using the tool, carefully check it for
   damage to ensure that it will operate properly          Battery defective
   and perform its intended function. Check for
   misalignment and seizure of moving parts,
   breakage of parts and any other conditions that          Do not probe with conductive objects
   may affect its operation. Have damaged guards
   or other defective parts repaired or replaced as
   instructed.                            Do not charge damaged battery packs
   Do not use the tool if the switch is defective.
   Have the switch replaced by an authorized
   DEWALT repair agent.                       Read instruction manual before use
 16 Remove the battery pack
   Remove the battery pack when not in use, before          Use only with DEWALT battery packs,
   servicing and when changing accessories.             others may burst, causing personal injury
 17 Have your tool repaired by an authorized             and damage
   DEWALT repair agent
   This Power Tool is in accordance with the
   relevant safety regulations. To avoid danger,           Do not expose to water
   electric appliances must only be repaired by
   qualified technicians.

 en - 3                                                    18


DW980_989.P65            22                    14-09-2001, 08:37
                                                  ENGLISH

                              Charger
        Have defective cords replaced immediately  Your DE9107 charger accepts DEWALT NiCd
                              battery packs ranging from 7.2 V to 14.4 V.
    +40 ˚c
    +4 ˚c
                              Your DE9108/DE9117 charger accepts DEWALT
        Charge only between 4 °C and 40 °C     NiCd battery packs ranging from 7.2 V to 18 V.
                              Your DE9116 charger accepts DEWALT NiCd and
                              NiMH battery packs ranging from 7.2 V to 18 V.
        Discard the battery pack with due care   10 Battery pack
        for the environment             11 Release buttons
                              12 Charger
                              13 Charging indicator (red)

        Do not incinerate the battery pack     Auto-spindle lock
                              The auto-spindle lock is engaged when the
 Package contents                     transmission is stationary. The chuck sleeve can
 The package contains:                   easily be turned with one hand while the other
  1 Cordless midhandle driver/(percussion) drill      supports the unit.
  1 Charger
  1 Battery pack (K and KH models)             Electrical safety
  2 Battery packs (K2 and K2H models)           The electric motor has been designed for one
  1 Side handle (DW988/DW989)               voltage only. Always check that the battery pack
  1 Kitbox                         power corresponds to the voltage on the rating
  1 Instruction manual                   plate. Also make sure that the voltage of your
  1 Exploded drawing                    charger corresponds to that of your mains.

  • Check for damage to the tool, parts or              Your DEWALT charger is double
   accessories which may have occurred during            insulated in accordance with EN 60335.
   transport.
  • Take the time to thoroughly read and understand    Mains plug replacement
   this manual prior to operation.            (U.K. & Ireland only)
                               • Should your mains plug need replacing and you
 Description (fig. A)                     are competent to do this, proceed as instructed
 Your cordless driver/(percussion) drill has been       below. If you are in doubt, contact an authorized
 designed for professional drilling and screwdriving     DEWALT repair agent or a qualified electrician.
 applications.                       • Disconnect the plug from the supply.
  1 Variable speed switch                  • Cut off the plug and dispose of it safely; a plug
  2 Forward/reverse slider                  with bared copper conductors is dangerous if
  3 Keyless chuck/auto spindle lock              engaged in a live socket outlet.
  4 Mode selector/torque adjustment collar         • Only fit 13 Amperes BS1363A approved plugs
  5 Collar settings                      fitted with the correctly rated fuse (1).
  6 Three-gear selector                   • The cable wire colours, or a letter, will be marked
  7 Bit holder                        at the connection points of most good quality
  8 Grip                           plugs. Attach the wires to their respective points
  9 Side handle (DW988/DW989)                 in the plug (see below). Brown is for Live (L) (2)
 10 Battery pack                       and Blue is for Neutral (N) (4).
                               • Before replacing the top cover of the mains plug
                                ensure that the cable restraint (3) is holding the
                                outer sheath of the cable firmly and that the two
                                leads are correctly fixed at the terminal screws.

 19                                                    en - 4


DW980_989.P65             23                    14-09-2001, 08:37
 ENGLISH

                               • When plugged into power sources such as
                                generators or sources that convert DC to AC, the
                                red charging indicator may blink twice, switch off
                                and repeat. This indicates a temporary problem
                                of the power source. The charger will
                                automatically switch back to normal operation.

                                     Do not charge the battery pack at
                                     ambient temperatures < 4 °C or > 40 °C.
        Never use a light socket.                Recommended charging temperature:
        Never connect the live (L) or neutral (N)        approx. 24 °C.
        wires to the earth pin marked E or .
                               Inserting and removing the battery pack
 Using an extension cable                   • Insert the battery pack into the grip (8) until it
 An extension cord should not be used unless          clicks in place.
 absolutely necessary. Use an approved extension       • To remove the battery pack, press the two
 cable suitable for the power input of your charger       release buttons (11) simultaneously and pull the
 (see technical data). The minimum conductor size is      pack out of the grip (8).
 1 mm2; the maximum length is 30 m.
                               Equalisation mode
 Assembly and adjustment                  The equalisation mode helps to maintain the
                               optimum capacity of the battery pack. It is therefore
      • Prior to assembly and adjustment,        recommended to use the equalisation mode weekly
       always remove the battery pack.         or every 10 charge/discharge cycles.
      • Always switch off the tool before        • Charge the battery pack as described above.
       inserting or removing the battery pack.     • When the charging indicator stops blinking, leave
      • Use only DEWALT battery packs and          the battery in the charger for approx. 4 hours.
       chargers.
                               DE9108/DE9116 - Hot Pack Delay
 Battery pack (fig. A)                   When the charger detects a battery that is hot,
                               it automatically starts a Hot Pack Delay, suspending
 Charging the battery pack                 charging until the battery has cooled. After the
  • To charge the battery pack (10), insert it into the  battery has cooled, the charger automatically
   charger (12) as shown and plug in the charger.     switches to the pack charging mode. This feature
   Be sure that the battery pack is fully seated in the  ensures maximum battery life. The red indicator (13)
   charger, but do not force it.             blinks long, then short while in the Hot Pack Delay
 The red charging indicator (13) will blink. After     mode.
 approx. 1 hour, it will stop blinking and remain on.
 The battery pack is now fully charged and the       Inserting and removing bits (fig. A & B)
 charger automatically switches to equalisation       • Open the chuck by turning the sleeve (15)
 mode. After approx. 4 hours, it will switch to        counterclockwise and insert the bit shank.
 maintenance charge mode. The battery pack can be      • Place the bit in the chuck as far as it will go and
 removed at any time or left in the connected charger     lift slightly before tightening.
 indefinitely.                        • Tighten firmly by turning the sleeve clockwise.
  • The red charging indicator flashes rapidly to      • To remove the bit, proceed in reverse order.
   indicate a charging problem. Reinsert the battery
   pack or try a new one. If the new pack also
   refuses to charge, have your charger tested by
   an authorised DEWALT repair agent.

 en - 5                                                     20


DW980_989.P65             24                    14-09-2001, 08:37
                                                   ENGLISH

 Selecting the operating mode or adjusting the       Switching on and off (fig. A & D)
 torque (fig. C)                      • To run the tool, press the variable speed switch
 The collar of this tool has a wide range of positions    (1). The pressure exerted on the variable speed
 for the adjustment of the torque to suit the size of     switch determines the tool speed.
 the screw and the workpiece material. For torque      • To stop the tool, release the switch.
 adjustment, refer to the section «Screwdriving».      • To lock the tool in the off position, move the
  • Select the drilling mode or torque by aligning the    forward/reverse slider (2) to the central position.
   symbol or number on the collar (4) with the
   indicator (16) on the housing.            Screwdriving (fig. A)
                               • Select forward or reverse rotation using the slider (2).
 DW981/DW984/DW985/DW988/DW989               • Set the collar (4) to position 1 and begin
 The percussion drills can be used in the following      screwdriving (low torque).
 operating modes:                      • If the clutch ratchets too soon, adjust the collar
                                to increase the torque as required.
        Rotary drilling:
        for steel, wood and plastics        Drilling (fig. A)
                               • Select the drilling mode using the collar (4).
        Percussion drilling:             • Select forward rotation.
        for masonry
                              Drilling in metal
 Forward/reverse slider (fig. D)              • Use a cutting lubricant when drilling metals.
  • To select forward or reverse rotation, use the       The exceptions are cast iron and brass which
   forward/reverse slider (2) as shown (see arrows      should be drilled dry.
   on tool).
                              Drilling in wood
        Always wait until the motor has come to   • Use the appropriate type of drill bit.
        a complete standstill before changing the
        direction of rotation.           Consult your dealer for further information on the
                              appropriate accessories.
 Three-gear selector (fig. E)
 Your tool is fitted with a three-gear selector (6) to
 vary the speed/torque ratio.               Maintenance
  1 low speed/high torque                 Your DEWALT Power Tool has been designed to
  2 medium speed/medium torque               operate over a long period of time with a minimum
  3 high speed/low torque                 of maintenance. Continuous satisfactory operation
                              depends upon proper tool care and regular cleaning.
 For speed rates, refer to the technical data.

        Do not change gears at full speed or
        during use.                 Lubrication
                              Your power tool requires no additional lubrication.
 Instructions for use

      • Always observe the safety instructions
       and applicable regulations.          Cleaning
      • Be aware of the location of pipework and    • Unplug the charger before cleaning the housing
       wiring.                      with a soft cloth.
      • Apply only a gentle pressure to the tool.    • Remove the battery pack before cleaning your
                                power tool.

 21                                                       en - 6


DW980_989.P65             25                    14-09-2001, 08:37
 ENGLISH

  • Keep the ventilation slots clear and regularly            GUARANTEE
   clean the housing with a soft cloth.
                             • 30 DAY NO RISK SATISFACTION GUARANTEE •
 Environment
                             If you are not completely satisfied with the
                             performance of your DEWALT tool, simply return
                             it within 30 days, complete as purchased, to the
                             point of purchase, for a full refund or exchange.
                             Proof of purchase must be produced.
 Rechargeable battery pack
 This long life battery pack must be recharged when   • ONE YEAR FREE SERVICE CONTRACT •
 it fails to produce sufficient power on jobs which
                             If you need maintenance or service for your
 were easily done before. At the end of its technical
                             DEWALT tool, in the 12 months following
 life, discard it with due care for our environment:
                             purchase, it will be undertaken free of charge at
   • Run the battery pack down completely, then
                             an authorized DEWALT repair agent. Proof of
    remove it from the tool.
                             purchase must be produced. Includes labour and
   • NiCd and NiMH cells are recyclable. Take them
                             spare parts for Power Tools. Excludes
    to your dealer or a local recycling station.
                             accessories.
    The collected battery packs will be recycled or
    disposed of properly.               • ONE YEAR FULL WARRANTY •
                             If your DEWALT product becomes defective due
                             to faulty materials or workmanship within
                             12 months from the date of purchase, we
 Unwanted tools
                             guarantee to replace all defective parts free of
 Take your tool to an authorised DEWALT repair
                             charge or, at our discretion, replace the unit free
 agent where it will be disposed of in an
                             of charge provided that:
 environmentally safe way.
                             • The product has not been misused.
                             • Repairs have not been attempted by
                               unauthorized persons.
                             • Proof of purchase date is produced.
                               This guarantee is offered as an extra benefit
                               and is additional to consumers statutory rights.

                             For the location of your nearest authorized
                             DEWALT repair agent, please use the appropriate
                             telephone number on the back of this manual.
                             Alternatively, a list of authorized DEWALT repair
                             agents and full details on our after-sales service
                             are available on the Internet at
                             www.2helpU.com.
 en - 7                                                   22


DW980_989.P65            26                  14-09-2001, 08:37
                                                 ESPAÑOL

 TALADRO ATORNILLADOR/PERCUTOR SIN
 CABLE DW980/DW981/DW984/DW985/
 DW987/DW988/DW989
 ¡Enhorabuena!
 Usted ha optado por una herramienta eléctrica DEWALT. Muchos años de experiencia y una gran asiduidad
 en el desarrollo y la innovación de sus productos han convertido DEWALT en un socio muy fiable para el
 usuario profesional.

 Características técnicas
 Taladro              DW980   DW981   DW984   DW985   DW987     DW988   DW989
 Voltaje             V 12     12     14,4    14,4    18       18     18
 Velocidad en vacío
  1a velocidad        min-1 0-450   0-450   0-450   0-450   0-450     0-450   0-450
  2a velocidad        min-1 0-1.400  0-1.400  0-1.400  0-1.400  0-1.450    0-1.450  0-1.450
  3a velocidad        min-1 0-1.800  0-1.800  0-1.800  0-1.800  0-2.000    0-2.000  0-2.000
 Impacto
  1a velocidad        min-1  -   0-7.650  0-7.650  0-7.650  -       0-7.650  0-7.650
  2a velocidad        min-1  -   0-23.800  0-23.800  0-23.800  -       0-24.650  0-24.650
  3a velocidad        min-1  -   0-30.600  0-30.600  0-30.600  -       0-34.000  0-34.000
 Par máximo           Nm   42   42     45     45     51       51     51
 Capacidad del portabrocas   mm   13   13     13     13     13       13     13
 Capacidad de perforación en
  acero/madera/hormigón    mm 13/38/-   13/38/12  13/45/14 13/45/14   13/50/-    13/50/16  13/50/16
 Peso (sin batería)       kg 2,0    2,0    2,2   2,2     2,6      2,6    2,6

 Batería NiCd            DE9071   DE9091   DE9095
 Voltaje             V 12     14,4    18
 Capacidad            Ah 2,0    2,0    2,0
 Peso              kg 0,65    0,7    0,97

 Batería NiMH            DE9037   DE9038   DE9039
 Voltaje             V 12     14,4    18
 Capacidad            Ah 3,0    3,0    3,0
 Peso              kg 0,65    0,7    0,97

 Cargador              DE9107   DE9108   DE9116   DE9117
 Tensión de la red       VAC 230    230    230    230
 Tiempo de carga (próx.)    min 60     60     60     15
 Peso              kg 0,4    0,4    0,4    0,9

 Fusibles
 Herramientas 230 V: 10 A
 23                                                     es - 1


DW980_989.P65            27                   14-09-2001, 08:37
 ESPAÑOL

 En el presente manual figuran los pictogramas         Instrucciones de seguridad
 siguientes:                          Al utilizar herramientas eléctricas, observe las
                                reglas de seguridad en vigor en su país, a fin de
         Indica peligro de lesiones, de accidentes   reducir el riesgo de descarga eléctrica, de lesiones
         mortales o de averías en la herramienta    y de incendio. Lea las instrucciones de seguridad
         en caso de no respeto de las         siguientes antes de utilizar este producto.
         instrucciones en este manual.         ¡Conserve bien estas instrucciones de seguridad!

                                Generalidades
         Indica tensión eléctrica.
                                 1 Mantenga limpia el área de trabajo
 Declaración CE de conformidad                  Un área o un banco de trabajo en desorden
                                  aumentan el riesgo de accidentes.
                                 2 Tenga en cuenta el entorno del área de trabajo
 DW980/DW981/DW984/DW985/DW987/DW988/               No exponga las herramientas eléctricas a la
 DW989                              humedad. Procure que el área de trabajo esté
 DEWALT certifica que estas herramientas eléctricas        bien iluminada. No utilice herramientas eléctricas
 han sido construidas de acuerdo a las normas           en la proximidad de líquidos o gases inflamables.
 siguientes: 98/37/CEE, 89/336/CEE, 73/23/CEE,         3 Protéjase contra las descargas eléctricas
 EN 50144, EN 50260, EN 60335, EN 55014-1,            Evite el contacto del cuerpo con las superficies
 EN 55014-2, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.             conectadas a tierra (p. ej. tuberías, radiadores,
                                  cocinas eléctricas y refrigeradores).
 Para información más detallada, contacte a DEWALT,        Para aplicaciones de uso extremas (por ej. humedad
 véase abajo o consulte el dorso de este manual.         elevada formación de polvo metálico, etc.), se puede
                                  aumentar la seguridad eléctrica a través de intercalar
                  DW980  DW981 DW984 DW985   un transformador de separación o un interruptor de
 LpA (presión acústica)  dB(A)*  72   88  87   91    protección de corriente de defecto (FI).
 LWA (potencia acústica) dB(A)   85   101  100   104  4 ¡Mantenga alejados a los niños!
 Valor cuadrático medio                      No permita que otras personas toquen la
 ponderado en frecuencia                     herramienta o el cable de prolongación. En caso
 de la aceleración    m/s2   < 2,5  11  11   13    de uso por menores de 16 años, se requiere
                                  supervisión.
                  DW987  DW988 DW989     5 Guarde las herramientas que no utiliza
 LpA (presión acústica)  dB(A)*  71,5  89  94        Las herramientas eléctricas que no se utilizan,
 LWA (potencia acústica) dB(A)   84,5  102  107       deben estar guardadas en un lugar seco,
 Valor cuadrático medio                      cerrado y fuera del alcance de los niños.
 ponderado en frecuencia                    6 Vista ropa de trabajo apropiada
 de la aceleración    m/s2   < 2,5  11  12,5       No lleve vestidos anchos ni joyas. Estos podrían
 * al oído del usuario                      ser atrapados por piezas en movimiento.
                                  Para trabajos al exterior, se recomienda llevar
 Director Engineering and Product Development           guantes de goma y calzado de suela antideslizante.
 Horst Großmann                          Si tiene el pelo largo, téngalo recogido y cubierto.
                                 7 Lleve gafas de protección
                                  Utilice también una mascarilla si el trabajo ejecutado
                                  produce polvo u otras partículas volantes.
                                 8 Respete el nivel de la presión acústica
                                  Tome medidas adecuadas para la protección de
 DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,                los oídos.
 D-65510, Idstein, Alemania
 es - 2                                                       24


DW980_989.P65                28                   14-09-2001, 08:37
                                                 ESPAÑOL

  9 Sujete bien la pieza de trabajo             No utilice la herramienta cuando el interruptor
   Utilice abrazaderas o un torno para sujetar la      esté defectuoso. Haga sustituir el interruptor en
   pieza de trabajo. Es más seguro que sujetarla      un Centro de Servicio DEWALT.
   con la mano y le permite utilizar ambas manos     16 Extraiga la batería
   para manejar la herramienta.               Extraiga la batería cuando no la esté utilizando,
 10 No alargue demasiado su radio de acción         antes de las operaciones de mantenimiento y
   Mantenga un apoyo firme sobre el suelo y         cuando cambie algún accesorio.
   conserve el equilibrio en todo momento.        17 Haga reparar su herramienta en un Centro de
 11 Esté siempre alerta                   Servicio DEWALT
   Mire lo que está haciendo. Use el sentido común.     Esta herramienta eléctrica cumple con las reglas
   No maneje la herramienta cuando está cansado.      de seguridad en vigor. Para evitar situaciones
 12 Retire las llaves de maniobra              peligrosas, la reparación de herramientas
   Antes de poner la herramienta en marcha,         eléctricas debe ser efectuada únicamente por un
   asegúrese de que las llaves y utensilios de reglaje   técnico competente.
   hayan sido retirados.
 13 Utilice la herramienta adecuada            Normas de seguridad adicionales para baterías
   En este manual, se indica para qué uso está
   destinada la herramienta. No utilice herramientas        ¡Peligro de incendio! Evite que se
   o dispositivos acoplables de potencia demasiado         produzcan cortocircuitos metálicos en
   débil para ejecutar trabajos pesados.              los contactos de una batería suelta
   La herramienta funcionará mejor y con mayor           (por ejemplo, no lleve llaves en el mismo
   seguridad al ser utilizada de acuerdo con sus          bolsillo que una batería).
   características técnicas.
   ¡ATENCIÓN! El uso de accesorios o acoplamientos,    • El líquido, una solución de un 25-30% de
   o el uso de la herramienta misma distintos de los    hidróxido de potasio, puede resultar nocivo.
   recomendados en este manual de instrucciones,      En caso de que entre en contacto con la piel,
   puede dar lugar a lesiones de personas.         lávese inmediatamente con agua. Neutralícelo
 14 Mantenga las herramientas asiduamente          con un ácido suave como zumo de limón o
   Mantenga sus herramientas afiladas y limpias       vinagre. En caso de que entre en contacto con los
   para trabajar mejor y más seguro. Siga las        ojos, láveselos con agua limpia abundante durante
   instrucciones para el mantenimiento y la         al menos 10 minutos. Consulte a un médico.
   sustitución de accesorios. Verifique los cables de   • No intente nunca abrir una batería.
   las herramientas con regularidad y, en caso de     • Usar sólo cargadores con placa «NiMH» o «NiMH
   avería, llévelos a un Centro de Servicio DEWALT     + NiCd» para baterías DEWALT NiMH.
   para que sean reparados. Inspeccione los cables
   de prolongación periódicamente y sustitúyalos     Placas en el cargador y en la batería
   cuando presenten defectos. Mantenga todos los     Las placas en el cargador y en la batería enseñan
   mandos secos, limpios y libres de aceite y grasa.   los pictogramas siguientes:
 15 Compruebe que no haya partes averiadas
   Antes de utilizar la herramienta, comprueba que no  100%   haya averías, a fin de asegurar que funcionará          Cargando
   correctamente y sin problemas. Compruebe que
   no haya desalineamiento o enganchamiento de      100%   piezas en movimiento, ni roturas de piezas, ni          Cargado
   accesorios mal montados, ni cualquier otro defecto
   que pudiera perjudicar al buen funcionamiento de
   la herramienta. Haga reparar o sustituir los           Batería defectuosa
   dispositivos de seguridad u otros componentes
   defectuosos según las instrucciones.

 25                                                   es - 3


DW980_989.P65            29                    14-09-2001, 08:37
 ESPAÑOL

                             Descripción (fig. A)
        No unirlos con objetos conductores    El taladro atornillador/percutor sin cable está
                             diseñado para aplicaciones profesionales.
        No cargar baterías en mal estado,     1 Conmutador de velocidad variable
        cambiarlas inmediatamente         2 Guía de deslizamiento de avance/retroceso
                              3 Portabrocas sin llave/con autocierre
        Antes de usar, leer el manual de      4 Selector de modo/manguito de regulación del par
        instrucciones               5 Selección del modo/del par de torsión
                              6 Selector de tres velocidades
        Usar sólo con baterías de DEWALT.     7 Soporte de la broca
        Otras baterías pueden explotar       8 Empuñadura
        causando daños personales y materiales   9 Empuñadura lateral (DW988/DW989)
                             10 Batería

        No exponer a la lluvia          Cargador
                             Su cargador DE9107 acepta baterías NiCd DEWALT
        Si el cordón estuviera en mal estado,   desde 7,2 hasta 14,4 V.
        cambiarlo inmediatamente         Su cargador DE9108/DE9117 acepta baterías NiCd
                             DEWALT desde 7,2 hasta 18 V.
   +40 ˚c
   +4 ˚c
                             Su cargador DE9116 acepta baterías NiCd y NiMH
        Cargar sólo entre 4 °C y 40 °C      DEWALT desde 7,2 hasta 18 V.
                             10 Batería
                             11 Pulsadores de arranque
        Una vez terminada la vida técnica de la  12 Cargador
        batería, elimínela sin dañar el medio   13 Indicador de carga (rojo)
        ambiente
                             Autocierre
                             Cuando la transmisión está inmóvil se engancha el
                             autocierre. Puede girar fácilmente el casquillo con
        No arroje la batería al fuego       una mano y sujetar la herramienta con la otra.

 Verificación del contenido del embalaje         Seguridad eléctrica
 El paquete contiene:                  El cargador ha sido diseñado para un solo voltaje.
  1 Taladro atornillador/percutor sin cable       Compruebe siempre que el voltaje de la red
  1 Cargador                       corresponde al valor indicado en la placa de
  1 Batería (modelos K y KH)               características.
  2 Baterías (modelos K2 y K2H)
  1 Empuñadura lateral (DW988/DW989)                Su cargador DEWALT tiene doble
  1 Caja de transporte                       aislamiento, conforme a la norma
  1 Manual de instrucciones                     EN 60335; por consiguiente, no se
  1 Dibujo despiezado                        requiere conexión a tierra.

  • Compruebe si la herramienta, piezas o        Sustitución de cable o enchufe
   accesorios han sufrido algún daño durante el     Al sustituir el cable o el enchufe hágalo con sumo
   transporte.                     cuidado: un enchufe con conectores de cobre
  • Tómese el tiempo necesario para leer y        desprotegidos es peligroso si se conecta a una
   comprender este manual antes de utilizar la     toma de corriente activa.
   herramienta.


 es - 4                                                    26


DW980_989.P65              30                 14-09-2001, 08:37
                                                  ESPAÑOL

 Utilización de un cable de prolongación                No cargue la batería a temperaturas
 En caso de que sea necesario utilizar un cable de           ambiente inferiores a 4 °C o superiores a
 prolongación, deberá ser un cable de prolongación           40 °C. Temperatura de carga
 aprobado, adecuado para la potencia de esta              recomendada: 24 °C aproximadamente.
 herramienta (véanse las características técnicas).
 La sección mínima de conductor es de 1 mm2.        Inserción y extracción de la batería
 Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el    • Introduzca la batería en la empuñadura (8) hasta
 cable completamente.                     que esté bien colocada (se oirá un clic»).
                               • Para extraerla, apriete los dos pulsadores de
 Montaje y ajustes                       arranque (11) a la vez y sáquela de la
                                empuñadura (8).
      • Antes de realizar el montaje y los ajustes,
       extraiga siempre la batería.          Modo de ecualización
      • Apague siempre la herramienta antes de     El modo de ecualización permite mantener la batería
       insertar o retirar la batería.         recargable a su capacidad máxima. Se recomienda
      • Usar sólo baterías y cargadores de       la utilización de esta función una vez la semana
       DEWALT.                    o entre cada 10 ciclos de carga/descarga.
                               • Inicie el proceso de carga, según la descripción.
 Batería (fig. A)                      • Cuando el indicador de carga dejará de
                                parpadear, deje la batería en el cargador
 Carga de la batería                      conectado durante 4 horas.
  • Para cargar la batería (10), introdúzcala en el
   cargador (12) según se indica y enchufe este     DE9108/DE9116 - Retardo de carga caliente
   último. Asegúrese de que la batería esté bien     Cuando el cargador detecta una batería que está
   colocada en el cargador.               caliente, se pone en funcionamiento de forma
 El indicador de carga rojo (13) parpadeará.        inmediata un Retardo de carga caliente que
 Después de una hora aproximadamente, dejará de      suspende la carga hasta que la batería se ha
 parpadear y permanecerá encendido. El empaquetado     enfriado. Una vez que la batería se ha enfriado,
 de baterías ya estará completamente cargado y el     el cargador pasa de forma automática al modo de
 cargador pasará automáticamente al modo de        carga. Esta característica asegura una vida útil de la
 ecualización. Al cabo de unas cuatro horas,        batería máxima. El indicador (6) parpadea durante
 cambiará al modo de mantenimiento. Se puede        un intervalo de tiempo largo y después durante un
 sacar en cualquier momento o dejarse           intervalo corto mientras se halla en el modo de
 indefinidamente en el cargador conectado.         retardo de carga caliente.
  • Si existen problemas de carga, el indicador de
   carga rojo parpadea rápidamente. Vuelva a       Insertar y quitar una punta (fig. A & B)
   insertar el empaquetado de baterías o pruebe      • Abra el portabrocas girando el manguito (15) hacia
   con uno nuevo. Si tampoco es posible cargar       la izquierda e inserte la parte lisa de la broca.
   éste último, haga revisar el cargador por un      • Inserte la punta hasta el fondo en el portabrocas
   Centro de Servicio DEWALT.                y, antes de apretar, levántela levemente.
  • Cuando se enchufa a fuentes de suministro de      • Apriete bien, girando el manguito hacia la
   corriente tales como generadores o fuentes que      derecha.
   convierten corriente continua en corriente alterna,  • Para sacar la punta, siga el mismo procedimiento
   el indicador de carga rojo puede parpadear dos      en orden inversa.
   veces, apagarse y repetir. Esto indica la
   existencia de un problema temporal de la fuente
   de alimentación. El cargador volverá a cambiar a
   funcionamiento normal de manera automática.


 27                                                     es - 5


DW980_989.P65            31                    14-09-2001, 08:37
 ESPAÑOL

 Selección del modo de funcionamiento o               • Infórmese sobre la ubicación de tuberías
 regulación del par de torsión (fig. C)                y de cables eléctricos.
 El collarín de esta herramienta cuenta con una amplia        • Sólo se debe ejercer una ligera presión
 gama de posiciones para ajustar el par de torsión al         sobre la herramienta.
 tamaño del tornillo y al material sobre el que se
 trabaja. Para ver información sobre la regulación del   Encendido y apagado (fig. A & D)
 par, consulte el apartado «Atornillado».          • Para encender, pulse el conmutador de velocidad
  • Seleccione el modo de funcionamiento o el par       variable (1). La presión determina la velocidad.
   adecuado alineando el símbolo o el número del      • Para parar la herramienta, suelte el conmutador.
   collarín (4) con el indicador (16) de la caja.     • Para mantener la herramienta desconectada,
                                desplace la guía de deslizamiento de avance/
 DW981/DW984/DW985/DW988/DW989                 retroceso (2) a la posición central.
 Los taladros percutores pueden usarse en dos
 modos operativos:                     Atornillado y desatornillado (fig. A)
                               • Seleccione el giro hacia la derecha o hacia la
        Taladrado rotativo:  para acero, madera    izquierda utilizando el mando deslizante (2).
                   y materias plásticas  • Sitúe el collarín (4) en la posición 1 y comience a
                                atornillar (par bajo).
        Taladrado       para mampostería    • Si el embrague actúa demasiado pronto, ajuste el
        con percusión:                 collarín para aumentar el par según sea necesario.

 Guía de deslizamiento de avance/retroceso (fig. D)     Taladrado rotativo (fig. A)
  • Para seleccionar el sentido de giro hacia la       • Seleccione el modo de perforación utilizando el
   derecha o hacia la izquierda, utilice el mando       collarín (4).
   deslizante derecha/izquierda (2) tal como se       • Seleccione giro hacia adelante.
   indica (observe las flechas en la herramienta).
                               Taladro en metal
        Espere siempre hasta que el motor esté    • Cuando taladre metales use un lubricante,
        completamente parado antes de          excepto para el hierro fundido y el bronce,
        cambiar el sentido de rotación.         que se taladra en seco.

 Selector de tres velocidades (fig. E)           Taladro en madera
 Su herramienta tiene un selector de tres velocidades    • Monte el tipo apropiado de punta.
 (6) incorporado para variar la relación entre
 velocidad y par de torsión.                Consulte a su proveedor si desea información más
  1 baja velocidad/elevado par               detallada sobre los accesorios apropiados.
  2 mediana velocidad/mediano par
  3 alta velocidad/bajo par                 Mantenimiento
                               Su herramienta eléctrica DEWALT ha sido diseñada
 Para las velocidades, ver los datos técnicos.       para funcionar mucho tiempo con un mínimo de
                               mantenimiento. El funcionamiento satisfactorio
        ¡Evite de cambiar de velocidad cuando el   depende del buen cuidado de la herramienta y de
        taladro está funcionando!          una limpieza frecuente. Instrucciones para el uso
                               Lubricación
      • Respete siempre las instrucciones de      Su herramienta eléctrica no requiere lubricación
       seguridad y las normas de aplicación.      adicional.

 es - 6                                                     28


DW980_989.P65             32                    14-09-2001, 08:37
                                               ESPAÑOL

                                      GARANTÍA

 Limpieza                        • 30 DÍAS DE SATISFACCIÓN COMPLETA •
  • Evite que se obturen las ranuras de ventilación y
                             Si no queda totalmente satisfecho con su
   limpie el exterior con regularidad utilizando un
                             herramienta DEWALT, contacte con su Centro de
   paño suave.
                             Servicio DEWALT. Presente su reclamación,
  • Desconecte el cargador antes de limpiar el cárter
                             juntamente con la máquina completa, así como
   con un paño.
                             la factura de compra y le será presentada la
  • Quite la batería antes de limpiar su herramienta.
                             mejor solución.

 Medio ambiente                     • UN AÑO DE SERVICIO GRATUITO •
                             Si necesita mantenimiento o servicio técnico para
                             su herramienta DEWALT en los 12 meses
                             siguientes a la compra, podrá obtenerlos
                             gratuitamente en un Centro de Servicio DEWALT.
 Batería recargable
                             Para ello es imprescindible presentar la prueba
 Esta batería de larga duración se debe recargar
                             de compra. Incluye mano de obra y piezas para
 cuando no tenga la potencia suficiente en trabajos
                             las Herramientas Eléctricas. No se incluye los
 que realizaba fácilmente con anterioridad. Una vez
                             accesorios.
 terminada su vida técnica, elimínela sin dañar el
 medio ambiente:                    • UN AÑO DE GARANTÍA •
  • Agote la batería por completo y, a continuación,
                             Si su producto DEWALT presenta algún defecto
   sáquela de la herramienta.
                             debido a fallos de materiales o mano de obra en
  • Las células NiCd y NiMH son reciclables.
                             los 12 meses siguientes a la fecha de compra,
   Llévelas a su distribuidor o a un centro de
                             le garantizamos la sustitución gratuita de todas
   reciclaje local. Las baterías recogidas se
                             las piezas defectuosas siempre y cuando:
   reciclarán o se desecharán adecuadamente.
                             • El producto no haya sido utilizado
                              inadecuadamente.
                             • No se haya intentado su reparación por parte
                              de una persona no autorizada.
 Herramientas desechadas
                             • Se presente la prueba de compra.
 Lleve la herramienta vieja a un Centro de Servicio
 DEWALT, donde será eliminada sin efectos
                             Para la localización del Centro de Servicio
 perjudiciales para el medio ambiente.
                             DEWALT más cercano, consulte el dorso de este
                             manual. Como alternativa, hay disponible en
                             Internet una lista de Centros de Servicio DEWALT
                             e información completa sobre nuestro servicio
                             postventa en www.2helpU.com.
 29                                                 es - 7


DW980_989.P65            33                  14-09-2001, 08:37
 FRANÇAIS

 VISSEUSE-PERCEUSE (A PERCUSSION)
 SANS FIL DW980/DW981/DW984/DW985/
 DW987/DW988/DW989
 Félicitations!
 Vous avez choisi un outil électrique DEWALT. Depuis de nombreuses années, DEWALT produit des outils
 électriques adaptés aux exigences des utilisateurs professionnels.

 Caractéristiques techniques
 Visseuse              DW980   DW981   DW984   DW985   DW987     DW988   DW989
 Tension             V 12     12     14,4    14,4    18       18     18
 Vitesse à vide
  1ère vitesse        min-1 0-450   0-450   0-450   0-450   0-450     0-450   0-450
  2ème vitesse        min-1 0-1.400  0-1.400  0-1.400  0-1.400  0-1.450    0-1.450  0-1.450
  3ème vitesse        min-1 0-1.800  0-1.800  0-1.800  0-1.800  0-2.000    0-2.000  0-2.000
 Percussion
  1ère vitesse        min-1  -   0-7.650  0-7.650  0-7.650  -       0-7.650  0-7.650
  2ème vitesse        min-1  -   0-23.800  0-23.800  0-23.800  -       0-24.650  0-24.650
  3ème vitesse        min-1  -   0-30.600  0-30.600  0-30.600  -       0-34.000  0-34.000
 Effort de pénétration     Nm   42   42     45     45     51       51     51
 Capacité du mandrin      mm   13   13     13     13     13       13     13
 Capacité de perçage
  acier/bois/maçonnerie    mm 13/38/-   13/38/12  13/45/14 13/45/14   13/50/-    13/50/16  13/50/16
 Poids (sans pack-batteries)   kg 2,0    2,0    2,2   2,2     2,6      2,6    2,6

 Pack-batteries NiCd        DE9071   DE9091   DE9095
 Tension             V 12     14,4    18
 Capacité            Ah 2,0    2,0    2,0
 Poids              kg 0,65    0,7    0,97

 Pack-batteries NiMH        DE9037   DE9038   DE9039
 Tension             V 12     14,4    18
 Capacité            Ah 3,0    3,0    3,0
 Poids              kg 0,65    0,7    0,97

 Chargeur              DE9107   DE9108   DE9116   DE9117
 Tension secteur        VAC 230    230    230    230
 Temps de charge (environ)   min 60     60     60     15
 Poids              kg 0,4    0,4    0,4    0,9

 Fusible:
 Outils 230 V              10 A
 fr - 1                                                     30


DW980_989.P65            34                   14-09-2001, 08:37
                                                      FRANÇAIS

 Les symboles suivants sont utilisés dans le présent       Instructions de sécurité
 manuel:                             Afin de réduire le risque de décharge électrique,
                                  de blessure et d’incendie lors de l’utilisation
         En cas de non-respect des instructions      d’outils électriques, observer les consignes de
         dans le présent manuel, il y a risque de     sécurité fondamentales en vigueur. Lire et
         blessure, danger de mort ou possibilité     observer les instructions avant d’utiliser l’outil.
         de dégradation de l’outil.            Conserver ces instructions de sécurité!

         Dénote la présence de tension          Généralités
         électrique.
                                  1 Tenir votre aire de travail propre et bien rangée
 Déclaration CE de conformité                    Le désordre augmente les risques d’accident.
                                  2 Tenir compte des conditions ambiantes
                                   Ne pas exposer les outils électriques à l’humidité.
 DW980/DW981/DW984/DW985/DW987/DW988/                Veiller à ce que l’aire de travail soit bien éclairée.
 DW989                                Ne pas utiliser d’outils électriques en présence
 DEWALT déclare que ces outils ont été mis au point         de liquides ou de gaz inflammables.
 en conformité avec les normes 98/37/CEE,             3 Attention aux décharges électriques
 89/336/CEE, 73/23/CEE, EN 50144, EN 50260,             Eviter le contact corporel avec des éléments reliés
 EN 60335, EN 55014-1, EN 55014-2,                  à la terre, comme par exemple tuyaux, radiateurs,
 EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.                    cuisinières électriques et réfrigérateurs.
                                   Sous des conditions de travail extrêmes
 Pour de plus amples informations, contacter             (par exemple: humidité élevée, dépôt de
 DEWALT à l’adresse ci-dessous ou se reporter au           poussières métalliques, etc.) la sécurité électrique
 dos de ce manuel.                          peut être augmentée en insérant un transformateur
                                   d’isolation ou un disjoncteur différentiel (FI).
                    DW980 DW981 DW984 DW985   4 Tenir les enfants éloignés
 LpA (pression acoustique)   dB(A)* 72   88  87   91    Ne pas permettre que d’autres personnes touchent
 LWA (puissance acoustique) dB(A)   85   101  100  104   l’outil ou le câble de rallonge. La supervision est
 Valeur moyenne pondérée                       obligatoire pour les moins de 16 ans.
 du carré de l’accélération   m/s2  < 2,5  11  11   13   5 Ranger vos outils dans un endroit sûr
                                   Ranger les outils non utilisés dans un endroit sec,
                    DW987 DW988 DW989       fermé à clé et hors de la portée des enfants.
 LpA (pression acoustique)   dB(A)* 71,5  89  94      6 Porter des vêtements de travail appropriés
 LWA (puissance acoustique) dB(A)   84,5  102  107       Ne pas porter de vêtements flottants ou de
 Valeur moyenne pondérée                       bijoux. Ils pourraient être happés par les pièces
 du carré de l’accélération   m/s2  < 2,5  11  12,5      en mouvement.
 * à l’oreille de l’opérateur                    Lors de travaux à l’extérieur,
                                   il est recommandé de porter des gants en
 Directeur de développement produits                 caoutchouc et des chaussures à semelle anti-
 Horst Großmann                           dérapante. Le cas échéant, porter une garniture
                                   convenable retenant les cheveux longs.
                                  7 Porter des lunettes de protection
                                   Utiliser aussi un masque si le travail exécuté
                                   produit de la poussière ou des copeaux volants.
                                  8 Attention au niveau de pression acoustique
                                   Prendre les mesures nécessaires pour la
 DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,                 protection de l’ouïe.
 D-65510, Idstein, Allemagne

 31                                                          fr - 2


DW980_989.P65                  35                   14-09-2001, 08:37
 FRANÇAIS

  9 Bien fixer la pièce à travailler           16 Enlever le pack-batteries
   Pour plus de sécurité, fixer la pièce à travailler    Enlever le pack-batteries lors de la non-utilisation,
   avec un dispositif de serrage ou un étau.        avant l’entretien et avant le changement
   Ainsi, vous aurez les deux mains libres pour       d’accessoires.
   manier l’outil.                    17 Faire réparer votre outil par un Service agréé
 10 Adopter une position confortable             DEWALT
   Toujours tenir les deux pieds à terre et garder     Cet outil est conforme aux consignes de sécurité
   l’équilibre.                       en vigueur. La réparation des outils électriques
 11 Faire preuve de vigilance                est strictement réservée aux personnes qualifiées.
   Observer votre travail. Faire preuve de bon sens.
   Ne pas employer l’outil en cas de fatigue.      Directives de sécurité additionnelles pour pack-
 12 Enlever les clés de réglage              batteries
   Avant de mettre l’outil en marche, retirer les clés
   et outils de réglage.                       Risque d’incendie! Eviter toute possibilité
 13 Utiliser l’outil adéquat                     de court-circuit au niveau des contacts
   Le domaine d’utilisation de l’outil est décrit dans        d’un pack-batteries (exemple: porter des
   le présent manuel. Ne pas utiliser d’outils ou          clés dans la même poche qu’un pack-
   d’accessoires de trop faible puissance pour            batteries).
   exécuter des travaux lourds. Ne pas utiliser des
   outils à des fins et pour des travaux pour lesquels  • Le liquide du pack-batteries, une solution
   ils n’ont pas été conçus.                d’hydroxyde de potassium à 25-30%, est toxique.
   Attention! L’utilisation d’accessoires autres que    En cas de contact avec la peau, rincer
   ceux recommandés dans le présent manuel         abondamment à l’eau. Neutraliser avec un acide
   pourrait entraîner un risque de blessure.        doux tel que du citron ou du vinaigre. En cas de
   Utiliser l’outil conformément à sa destination.     contact avec les yeux, rincer abondamment à
 14 Entretenir vos outils avec soin             l’eau durant au moins 10 minutes. Consulter un
   Maintenir vos outils affûtés et propres afin de     médecin.
   travailler mieux et plus sûrement. Observer les    • Ne jamais tenter d’ouvrir un pack-batteries pour
   instructions d’entretien de changement          quelque raison que ce soit.
   d’accessoires. Vérifier régulièrement l’état du    • Utiliser seulement des chargeurs munis d’un
   câble d’alimentation et, s’il est endommagé,       symbole «NiMH» ou «NiMH + NiCd» pour charger
   le faire changer par votre Service agréé DEWALT.     un pack-batteries NiMH.
   Vérifier périodiquement le câble de rallonge et le
   remplacer s’il est endommagé. Maintenir les      Etiquettes figurant sur le chargeur et
   poignées sèches et exemptes d’huile et de graisse.  le pack-batteries
 15 Contrôler si votre outil est endommagé        Outre les symboles utilisés dans le présent manuel,
   Avant d’utiliser l’outil, vérifier qu’il n’est pas  les étiquettes sur le chargeur et le pack-batteries
   endommagé. Pour cela, contrôler l’alignement     comportent les symboles suivants:
   des pièces en mouvement et leur grippage
   éventuel. Tous les composants doivent être      100%   montés correctement et remplir les conditions           Pack-batteries en charge
   pour garantir le fonctionnement impeccable de
   l’outil.                       100%   Faire réparer ou échanger tout dispositif de           Pack-batteries chargé
   sécurité et toute pièce endommagée
   conformément aux instructions. Ne pas utiliser
   l’outil quand l’interrupteur est défectueux.           Pack-batteries défectueux
   Faire remplacer l’interrupteur par un Service
   agréé DEWALT.

 fr - 3                                                    32


DW980_989.P65            36                    14-09-2001, 08:37
                                                  FRANÇAIS

                               1 Interrupteur à variateur de vitesse
        Ne pas introduire d’objet conducteur     2 Sélecteur de rotation gauche/droite
                               3 Mandrin autoserrant/à blocage automatique de
        Pack-batteries endommagé. Ne pas        l’axe du mandrin
        charger.                   4 Sélecteur de mode/couple de serrage
                               5 Collier de réglage
                               6 Sélecteur de vitesse de rotation
        Lire le manuel d’abord            7 Compartiment porte-embout
                               8 Poignée
        Pour éviter tout risque, introduire      9 Poignée latérale (DW988/DW989)
        uniquement les pack-batteries DEWALT     10 Pack-batteries

                               Chargeur
        Ne pas exposer à l’eau            Votre chargeur DE9107 accepte des packs-
                               batteries NiCd DEWALT de 7,2 à 14,4 V.
                               Votre chargeur DE9108/DE9117 accepte des
        Remplacer immédiatement           packs-batteries NiCd DEWALT de 7,2 à 18 V.
                               Votre chargeur DE9116 accepte des packs-
    +40 ˚c
    +4 ˚c
                               batteries NiCd et NiMH DEWALT de 7,2 à 18 V.
        Utiliser uniquement entre 4 °C et 40 °C   10 Pack-batteries
                               11 Boutons de dégagement
                               12 Chargeur
        Au moment de jeter un pack-batteries,    13 Voyant rouge
        penser à notre environnement
                               Blocage automatique de l’axe du mandrin
                               L’axe du mandrin se bloque dès que la perceuse
                               s’arrête. La bague se tourne facilement d’une main
        Ne pas incinérer un pack-batteries      tout en supportant la perceuse de l’autre.

 Contenu de l’emballage                   Sécurité électrique
 L’emballage contient:                   Le moteur électrique a été conçu pour une seule
  1 Perceuse-visseuse (à percussion) sans fil        tension. Vérifier si la puissance du pack-batteries
  1 Chargeur                        correspond à la tension indiquée sur la plaque
  1 Pack-batteries (modèles K et KH)            d’identification. Contrôler que la tension du votre
  2 Packs-batteries (modèles K2 et K2H)           chargeur correspond à la tension secteur.
  1 Poignée latérale (DW988/DW989)
  1 Coffret de transport                        Ce chargeur à double isolation est
  1 Manuel d’instructions                        conforme à la norme EN 60335;
  1 Dessin éclaté                            un branchement à la terre n’est donc
                                     pas nécessaire.
  • Vérifier si l’outil, les pièces ou les accessoires ne
   présentent pas de dommages dus au transport.      CH  Toujours utiliser la fiche prescrite lors du
  • Prendre le temps de lire et de comprendre à fond       remplacement du câble d’alimentation.
   le présent manuel avant de mettre votre outil en       Type 11 pour la classe II
   marche.                            (Isolation double) -outils
                                  Type 12 pour la classe I
 Description (fig. A)                       (Conducteur de terre) - outils
 Votre perceuse-visseuse (à percussion) a été mise
 au point pour une utilisation professionnelle.

 33                                                      fr - 4


DW980_989.P65              37                   14-09-2001, 08:37
 FRANÇAIS

  CH   En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter    • Parfois, quand le chargeur est utilisé avec
      les outils portatifs à un disjoncteur FI.       certaines sources d’énergie telles que les
                                 groupes électrogènes ou les convertisseurs de
 Remplacement du cordon secteur ou de la fiche         tension, le voyant rouge clignote deux fois et le
 Après le remplacement du cordon secteur ou de la        chargeur est coupé. Parfois, le phénomène se
 fiche, s’en débarrasser en songeant à la sécurité car     répète. Cela indique un problème passager de la
 il est dangereux de réutiliser un cordon secteur ou      source d’énergie. Dès que possible, le chargeur
 une fiche dont les conducteurs sont dénudés.          retourne automatiquement au mode normal.

 Câbles de rallonge                           Ne pas charger le pack-batteries à des
 Ne pas utiliser de câble de rallonge sauf en cas de           températures ambiantes < 4 °C ou
 nécessité absolue. Utiliser un câble de rallonge            > 40 °C. Température de charge
 homologué adapté pour la puissance absorbée de             recommandée: 24 °C environ.
 votre chargeur (voir les caractéristiques techniques).
 La section minimum du conducteur est de 1 mm2 et      Montage et démontage du pack-batteries
 la longueur maximum est de 30 m.               • Introduire le pack-batteries dans la poignée (8)
                                 jusqu’au déclic.
 Assemblage et réglage                    • Pour démonter le pack-batteries, enfoncer
                                 simultanément les deux boutons de dégagement
       • Toujours enlever le pack-batteries avant     (11) et tirer le pack-batteries hors de la poignée (8).
        de procéder à l’assemblage ou au réglage.
       • Toujours mettre l’outil à l’arrêt avant    Mode de compensation
        d’introduire ou d’enlever le pack-batteries.  Le mode de compensation sert à conserver la
       • Utiliser uniquement les pack-batteries et   capacité maximale du pack-batteries. Il est
        chargeurs DEWALT.               recommandé d’utiliser cette fonction chaque semaine
                               ou tous les 10 cycles de chargement/déchargement.
 Pack-batteries (fig. A)                   • Lancez le processus de chargement comme
                                 décrit ci-dessus.
 Chargement du pack-batteries                 • Quand le voyant cesse de clignoter, laisser le
  • Pour charger le pack-batteries (9), l’introduire      pack-batteries connecté dans le chargeur pour 4
   dans le chargeur (12) comme l’indique le dessin.      heures environ.
   Le pack-batteries doit être engagé à fond sans le
   forcer.                         DE9108/DE9116 - Chargement retardé d’un pack-
 Le voyant rouge (13) se met à clignoter. Au bout      batteries surchauffé
 d’environ 1 heure, le clignotement s’arrête et le      Lorsque le chargeur détecte un pack-batteries
 voyant s’allume en continu pour indiquer que le       surchauffé, le chargement de la batterie est
 pack-batteries est entièrement chargé. Le chargeur     automatiquement retardé. Le chargeur retourne
 passe automatiquement au mode de compensation.       automatiquement au mode normal après le
 Au bout d’environ 4 heures, il passe finalement au     refroidissement du pack-batteries. Ceci garantit une
 mode de maintien de charge. Le pack-batteries peut     durée de vie prolongée du pack-batteries. Le voyant
 être enlevé à tout moment ou laissé connecté dans      rouge (13) clignote à intervalles longs; en mode de
 le chargeur indéfiniment.                  chargement retardé, le voyant clignote rapidement.
  • Le voyant rouge clignote rapidement pour
   indiquer un problème de chargement.           Montage et démontage d’un foret ou d’un
   Réintroduire le pack-batteries ou en essayer un     embout de vissage (fig. A & B)
   autre. Si le problème persiste, faire tester votre    • Ouvrir le mandrin en tournant la bague (15) dans
   pack-batteries par un service agréé DEWALT.        le sens contraire des aiguilles d’une montre et
                                 introduire la queue du foret.
                                • Introduire le foret à fond et le rétracter légèrement.

 fr - 5                                                       34


DW980_989.P65             38                     14-09-2001, 08:37
                                                    FRANÇAIS

  • Serrer convenablement en tournant la bague        Mode d’emploi
   dans le sens des aiguilles d’une montre.
  • Pour enlever le foret ou l’embout de vissage,           • Toujours respecter les consignes de
   procéder en ordre inverse.                      sécurité et les règles en vigueur.
                                    • Se renseigner sur l’emplacement des
 Sélection du mode de travail et réglage du               tuyauteries et des câblages.
 couple de serrage (fig. C)                      • Appliquer une force modérée sur l’outil.
 Le collier de l’outil dispose de nombreuses positions
 différentes pour adapter le couple de serrage à la      Mise en marche et arrêt (fig. A & D)
 pièce de travail et aux vis utilisées. Pour le réglage    • Pour mettre l’outil en marche, appuyer sur
 du couple de serrage, voir la section «Vissage».        l’interrupteur à variateur (1). La vitesse augmente
  • Sélectionner le mode de travail ou le couple de       avec la pression exercée sur l’interrupteur.
   serrage en tournant le collier (4) vers le repère     • Pour arrêter l’outil, relâcher l’interrupteur.
   (16) sur le boîtier d’engrenage en alignant le      • Pour bloquer l’outil en position arrêt, mettre le
   repère et le symbole ou le numéro souhaité.         sélecteur de rotation gauche/droite (2) en
                                 position médiane.
 DW981/DW984/DW985/DW988/DW989
 Les perceuses à percussion s’utilisent en deux        Vissage (fig. A)
 modes de travail:                       • Sélectionner le sens de rotation désiré au moyen
                                 du sélecteur de rotation gauche/droite (2).
        Perçage sans    pour acier, bois      • Mettre le collier (4) en position 1 (couple réduit) et
        percussion:     et matières plastiques    commencer le vissage.
                                • Si la perceuse-visseuse débraye trop tôt,
        Perçage avec                   augmenter le couple en tournant le collier.
        percussion:     pour maçonnerie
                                Perçage (fig. A)
 Sélecteur de rotation gauche/droite (fig. D)         • Sélectionner le mode de perçage moyennant le
  • Le sens de rotation est réversible au moyen du        collier (4).
   sélecteur de rotation gauche/droite (2) (voir les     • Sélectionner rotation droite.
   flèches sur l’outil).
                                Perçage du métal
        Attendre que le moteur soit complètement    • A l’exception de la fonte et du laiton qui doivent
        arrêté avant de changer le sens de rotation.   être percés à sec, utiliser un lubrifiant pour percer
                                 les métaux.
 Sélecteur de vitesse de rotation (fig. E)
 Votre outil est équipé d’un sélecteur de vitesse de     Perçage du bois
 rotation (6) permettant de varier le rapport vitesse/     • Monter un foret adapté.
 couple.
  1 basse vitesse/couple élevé                Votre revendeur pourra vous renseigner sur les
  2 vitesse moyenne/couple moyen               accessoires qui conviennent le mieux pour votre travail.
  3 haute vitesse/couple réduit
                                Entretien
 Les vitesses figurent dans le tableau des          Votre outil DEWALT a été conçu pour durer
 caractéristiques techniques.                 longtemps avec un minimum d’entretien.
                                Son fonctionnement satisfaisant dépend en large
        Ne pas changer de vitesse si l’appareil    mesure d’un entretien soigneux et régulier.
        tourne à pleine vitesse ou durant le
        travail.


 35                                                        fr - 6


DW980_989.P65              39                     14-09-2001, 08:37
 FRANÇAIS

                                       GARANTIE

 Lubrification                      • 30 JOURS D’ENGAGEMENT SATISFACTION •
 Votre outil électrique ne nécessite aucune
                             Si, pour quelque raison que ce soit, votre
 lubrification additionnelle.
                             machine DEWALT ne vous donne pas entière
                             satisfaction, il suffit de la retourner avec tous ses
                             accessoires dans les 30 jours suivant son achat
                             à votre distributeur, ou à un centre de service
 Nettoyage
                             après-vente agréé pour un remboursement
  • Débrancher le chargeur et nettoyer son boîtier
                             intégral ou un échange. Pour la Belgique ou le
   avec un chiffon doux.
                             Luxembourg, retournez votre machine à
  • Enlever le pack-batteries et nettoyer votre outil.
                             DEWALT. Munissez-vous d’une preuve d’achat.
  • Les fentes d’aération doivent toujours être
   dégagées. Nettoyer régulièrement le boîtier avec   • 1 AN DE MAINTENANCE GRATUITE •
   un chiffon doux.
                             Au cas où votre machine DEWALT nécessiterait
                             une révision ou des réparations dans les 12 mois
 Environnement
                             suivant son achat, cette opération sera effectuée
                             gratuitement dans un centre de service après-
                             vente agréé sur présentation de la preuve
                             d’achat. Ce service comprend pièces et main-
                             d’oeuvre pour les machines, à l’exclusion des
 Packs-batteries rechargeables
                             accessoires.
 Les packs-batteries doivent être rechargés dès
 qu’ils ne fournissent plus suffisamment d’énergie    • 1 AN DE GARANTIE •
 pour des travaux réalisés aisément auparavant.
                             Au cas où votre machine DEWALT présenterait
 Lorsque le pack-batteries ne se recharge plus
                             un défaut de fabrication dans les 12 premiers
 correctement, il est à remplacer. Au moment de le
                             mois suivant son achat, nous garantissons le
 jeter, penser à notre environnement:
                             remplacement sans frais de toutes les pièces
  • Décharger votre pack-batteries complètement en
                             défectueuses ou de l’unité entière, et ce à notre
   utilisant votre outil jusqu’à arrêt complet.
                             discrétion, à condition que:
   Ensuite, enlever le pack-batteries.
                             • la machine ait été utilisée correctement
  • Les cellules NiCd/NiMH sont recyclables.
                             • aucune personne non qualifiée n’ait tenté de
   Apporter vos packs-batteries à un Service agréé
                               réparer la machine
   DEWALT ou à un centre de recyclage publique
                             • la preuve d’achat portant la date d’acquisition
   où ils seront soit recyclés, soit détruits en
                               soit fournie.
   respectant l’environnement.
                             Pour obtenir l’adresse du distributeur DEWALT
                             ou du centre de service après-vente agréé le plus
                             proche, appeler le numéro dans la liste figurant
                             au dos du manuel. Comme alternative, une liste
                             de centres de service après-vente DEWALT
                             agréés et des renseignements plus détaillés sur
                             le service après-vente sont disponibles sur
                             l’Internet (www.2helpU.com).
 fr - 7                                                     36


DW980_989.P65            40                   14-09-2001, 08:37
                                                  ITALIANO

 AVVITATORE/TRAPANO (A PERCUSSIONE)
 A BATTERIA DW980/DW981/DW984/DW985/
 DW987/DW988/DW989
 Congratulazioni!
 Siete entrati in possesso di un elettroutensile DEWALT. Anni di esperienza, continui miglioramenti ed innovazioni
 tecnologiche fanno dei prodotti DEWALT uno degli strumenti più affidabili per l’utilizzatore professionale.

 Dati tecnici
 Trapano               DW980    DW981    DW984   DW985   DW987     DW988   DW989
 Tensione             V 12     12     14,4    14,4    18       18     18
 Velocità a vuoto
  1a velocità         min-1 0-450   0-450    0-450   0-450   0-450     0-450   0-450
  2a velocità         min-1 0-1.400  0-1.400   0-1.400  0-1.400  0-1.450    0-1.450  0-1.450
  3a velocità         min-1 0-1.800  0-1.800   0-1.800  0-1.800  0-2.000    0-2.000  0-2.000
 Percussioni
  1a velocità         min-1  -    0-7.650   0-7.650  0-7.650  -       0-7.650  0-7.650
  2a velocità         min-1  -    0-23.800  0-23.800  0-23.800  -       0-24.650  0-24.650
  3a velocità         min-1  -    0-30.600  0-30.600  0-30.600  -       0-34.000  0-34.000
 Spinta di penetrazione     Nm   42   42     45     45     51       51     51
 Capacità max. mandrino     mm   13   13     13     13     13       13     13
 Max. capacitá di foratura
  acciaio/legno/calcestruzzo  mm 13/38/-   13/38/12  13/45/14  13/45/14  13/50/-    13/50/16  13/50/16
 Peso (senza batterie)      kg 2,0     2,0     2,2    2,2    2,6      2,6    2,6

 Gruppo batterie NiCd        DE9071   DE9091   DE9095
 Tensione             V 12     14,4    18
 Capacità             Ah 2,0     2,0     2,0
 Peso               kg 0,65    0,7     0,97

 Gruppo batterie NiMH        DE9037   DE9038   DE9039
 Tensione             V 12     14,4    18
 Capacità             Ah 3,0     3,0     3,0
 Peso               kg 0,65    0,7     0,97

 Caricabatterie           DE9107   DE9108   DE9116   DE9117
 Tensione di rete        VAC 230     230     230    230
 Tempo di carica (circa)     min 60     60     60     15
 Peso               kg 0,4     0,4     0,4    0,9

 Fusibili:
 Modelli da 230 V            10 A
 37                                                       it - 1


DW980_989.P65            41                    14-09-2001, 08:37
 ITALIANO

 I seguenti simboli vengono usati nel presente manuale:      Norme generali di sicurezza
                                  Durante l’utilizzo di utensili elettrici adottate
           Indica rischio di infortunio, pericolo di   sempre le elementari norme di sicurezza atte a
           morte o danno all’apparecchio qualora     ridurre i rischi d’incendio, scariche elettriche e
           non ci si attenga alle istruzioni contenute  ferimenti. Leggere attentamente le seguenti
           nel presente manuale.             istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
                                  Custodire con cura le istruzioni!

           Indica la tensione elettrica.         Norme generali

 Dichiarazione CE di conformità                  1 Tenere pulita l’area di lavoro
                                   Ambienti e banchi di lavoro in disordine possono
                                   essere causa d’incidenti.
 DW980/DW981/DW984/DW985/DW987/DW988/               2 Tener presenti le caratteristiche dell’ambiente
 DW989                                di lavoro
 DEWALT dichiara che gli elettroutensili sono stati         Non esporre gli utensili elettrici all’umidità.
 costruiti in conformità alle norme: 98/37/CEE,           Tenere ben illuminata l’area di lavoro. Non usare
 89/336/CEE, 73/23/CEE, EN 50144, EN 50260,             gli utensili elettrici in luoghi con atmosfera
 EN 60335, EN 55014-1, EN 55014-2,                  gassosa o infiammabile.
 EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.                   3 Proteggersi da scariche elettriche
                                   Evitare il contatto con oggetti dotati di scarico a
 Per ulteriori informazioni, contattare DEWALT nel          terra (per es. tubi, termosifoni, cucine e frigoriferi).
 indirizzo qui sotto o consultare il retro del presente       Durante impieghi estremi (per es. alto livello di
 manuale.                              umidità, polvere metallica, ecc.) si può aumentare
                                   la sicurezza elettrica collegando in serie un
                   DW980  DW981 DW984 DW985    trasformatore d’isolamento o un interruttore di
 LpA (rumorosità)     dB(A)*  72   88   87   91    sicurezza per correnti di guasto (FI).
 LWA (potenza sonora)   dB(A)  85   101   100  104   4 Tenere i bambini lontani dall’area di lavoro
 Valore medio quadratico ponderato                  Non permettere che persone estranee tocchino
 dell’accelerazione    m/s2   < 2,5  11   11   13    l’utensile o il cavo di prolunga. Per i ragazzi di età
                                   inferiore ai 16 anni è richiesta la supervisione di
                   DW987  DW988 DW989       un adulto.
 LpA (rumorosità)     dB(A)*  71,5  89   94       5 Custodia dell’elettroutensile dopo l’uso
 LWA (potenza sonora)   dB(A)  84,5  102   107       Riporre gli Elettroutensili in luogo sicuro e ben
 Valore medio quadratico ponderato                  asciutto, fuori dalla portata dei bambini.
 dell’accelerazione    m/s2   < 2,5  11   12,5      6 Usare il vestiario appropriato
 * all’orecchio dell’operatore                    Evitare l’uso di abiti svolazzanti, catenine, ecc. in
                                   quanto potrebbero rimanere presi nelle parti
 Direttore ricerca e sviluppo                    mobili dell’utensile. Lavorando all’aperto
 Horst Großmann                           indossare guanti di gomma e scarpe con suole
                                   antisdrucciolo. Raccogliere i capelli se si portano
                                   lunghi.
                                  7 Usare occhiali protettivi
                                   Usare inoltre una maschera antipolvere qualora si
                                   producano polvere o particelle volatili.
                                  8 Rumorosità
 DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,                 Prendere appropriate misure a protezione
 D-65510, Idstein, Germania                     dell’udito.


 it - 2                                                          38


DW980_989.P65                 42                    14-09-2001, 08:37
                                                    ITALIANO

  9 Bloccare il pezzo da lavorare              16 Rimuovere il gruppo batterie
   Usare pinze o morse per bloccare il pezzo da        Rimuovere il gruppo batterie quando l’elettroutensile
   lavorare, ciò aumenta la sicurezza e consente di      rimane inutilizzato, prima di effettuare gli interventi e
   mantenere entrambe le mani libere per operare        durante la sostituzione degli accessori.
   meglio.                         17 Rivolgersi ai Centri di Assistenza Tecnica
 10 Non sbilanciarsi                      autorizzati DEWALT per le riparazioni
   Mantenere sempre un buon equilibrio evitando        Il presente Elettroutensile è conforme alle principali
   posizioni malsicure.                    norme di sicurezza vigenti. Per evitare pericolo di
 11 Stare sempre attenti                    infortuni, le riparazioni alle apparecchiature
   Prestare attenzione a quanto si sta facendo.        elettriche devono essere effettuate esclusivamente
   Usare il proprio buon senso e non far funzionare      da personale qualificato.
   l’utensile in caso di stanchezza.
 12 Non lasciare sull’utensile chiavi o strumenti di     Norme di sicurezza specifiche per batterie
   misura
   Prima di mettere in funzione l’Elettroutensile si           Pericolo d’incendio! Evitare di
   abbia cura di togliere chiavi e altri strumenti.           cortocircuitare mediante metallo i contatti
 13 Usare l’utensile adatto                        del gruppo batterie rimosso (ad es.con un
   L’utilizzo previsto è indicato nel presente              mazzo di chiavi tenute nello stesso
   manuale. Non forzare utensili e accessori di             scomparto insieme al gruppo batterie).
   potenza limitata impiegandoli per lavori destinati
   ad utensili di maggiore potenza.             • Il liquido delle batterie, una soluzione al 25-30%
   Attenzione! L’uso di accessori o attrezzature        di idrossido di potassio, può essere pericoloso.
   diversi, o l’impiego del presente utensile per       In caso di contaminazione della pelle,
   scopi diversi, da quelli raccomandati nel manuale      lavare immediatamente con abbondante acqua,
   uso possono comportare il rischio di infortuni.       quindi neutralizzare l’azione con una soluzione
 14 Mantenere l’utensile con cura                leggermente acida come succo di limone o
   Tenere gli accessori sempre ben affilati e puliti      aceto. In caso di contatto con gli occhi,
   per un migliore e più sicuro utilizzo. Osservare le     risciacquare abbondantemente con acqua pulita
   istruzioni per la lubrificazione e la sostituzione     per 10 minuti almeno. Rivolgersi a un medico.
   degli accessori. Controllare periodicamente lo      • Non cercare mai, per alcun motivo, di aprire il
   stato del cavo di alimentazione, e se danneggiato      gruppo batterie.
   farlo riparare presso un Centro di Assistenza       • Usate solamente un caricabatterie con etichetta
   tecnica autorizzato DEWALT. Tenere gli organi di      «NiMH» o «NiMH + NiCd» per caricare batterie
   comando puliti, asciutti e privi di olio o grasso.     NiMH DEWALT.
 15 Controllare che non vi siano parti danneggiate
   Prima dell’utilizzo controllare scrupolosamente     Etichette sul caricabatterie e sul gruppo batterie
   che non vi siano parti danneggiate e che         I seguenti simboli sono indicati nelle etichette sul
   l’utensile sia in grado di effettuare il suo lavoro in  caricabatterie e sul gruppo batterie:
   modo corretto. Controllare l’allineamento delle
   parti mobili assicurandosi che non vi siano       100%   grippaggi, danni ai componenti o ai supporti,             Batteria sotto carica
   e altre condizioni che possono compromettere il
   buon funzionamento dell’utensile. Dispositivi di     100%   sicurezza e altre parti difettose devono essere            Batteria carica
   riparate o sostituite secondo le modalità previste.
   Non usare l’utensile se l’interruttore è difettoso e
   provvedere alla sua sostituzione ricorrendo ad un           Batteria difettosa
   Centro di Assistenza autorizzato DEWALT.


 39                                                         it - 3


DW980_989.P65             43                      14-09-2001, 08:37
 ITALIANO

                               Descrizione (fig. A)
        Non toccate con oggetti conduttori      Il vostro trapano a batteria è stato studiato per
                               impieghi professionali di avvitatura e foratura.
        Non caricate batterie danneggiate;       1 Interruttore a velocità variabile
        sostituitele immediatamente          2 Comando reversibilità
                                3 Mandrino autoserrante/bloccaggio senza chiavi
        Leggete il manuale di istruzioni prima di   4 Selettore percussione-rotazione/collare
        mettere in funzione               registrazione coppia
                                5 Posizioni di regolazione del collare
        Usate solamente batterie DEWALT.        6 Selettore con cambio a tre velocità
        Altri tipi di batterie potrebbero bruciare   7 Porta punta
        causando ferimenti e danni personali      8 Impugnatura
                                9 Impugnatura laterale (DW988/DW989)
                               10 Gruppo batterie
        Non usare in ambiente umido
                               Caricabatterie
        Sostituite immediatamente il cavo      Il caricabatterie DE9107 carica gruppi batterie NiCd
        danneggiato                 DEWALT variabili da 7,2 a 14,4 V.
                               Il caricabatterie DE9108/DE9117 carica gruppi
   +40 ˚c
   +4 ˚c
                               batterie NiCd DEWALT variabili da 7,2 a 18 V.
        Temperatura di utilizzo tra 4 °C e 40 °C   Il caricabatterie DE9116 carica gruppi batterie NiCd
                               e NiMH DEWALT variabili da 7,2 a 18 V.
        Al termine della durata utile del gruppo   10 Gruppo batterie
        batterie, eliminarlo con le dovute      11 Pulsanti di rilascio
        precauzioni per l’ambiente          12 Caricabatterie
                               13 Indicatore di carica (rosso)

                               Bloccaggio senza chiavi
        Non incenerire il gruppo batterie      Il mandrino autoserrante impegna a trapano fermo.
                               La bussola del mandrino può essere facilmente
 Contenuto dell’imballo                   girata con una mano, tenendo il trapano con l’altra.
 L’imballo comprende:
  1 Avvitatore/trapano (a percussione) a batteria      Norme di sicurezza elettrica
  1 Caricabatterie                     Il motore elettrico è stato predisposto per operare
  1 Gruppo batterie (modelli K e KH)            con un unico voltaggio.
  2 Gruppi batterie (modelli K2 e K2H)           Assicurarsi che il voltaggio a disposizione
  1 Impugnatura laterale (DW988/DW989)           corrisponda a quello indicato sulla targhetta.
  1 Cassetta di trasporto
  1 Manuale istruzione                         Il caricabatterie DEWALT è fornito di
  1 Disegno esploso                          doppio isolamento, in ottemperanza alla
                                    norma EN 60335, per le quali non è
  • Accertarsi che l’utensile, i componenti o gli           richiesta la messa a terra.
   accessori non abbiano subito danni durante il
   trasporto.                       CH  Per la sostituzione del cavo di alimentazione,
  • Leggere a fondo, con calma e con la massima          utilizzare sempre la spina di tipo prescritto.
   attenzione il presente manuale prima di mettere        Tipo 11 per la classe II (doppio isolamento)
   in funzione l’utensile.                    - utensili elettrici
                                  Tipo 12 per la classe I (messa a terra) -
                                  utensili elettrici

 it - 4                                                      40


DW980_989.P65              44                   14-09-2001, 08:38
                                                  ITALIANO

  CH  Gli apparecchi portatili, utilizzati in        Nel caso in cui si rilevino problemi nel caricare
     ambiente esterno, devono essere collegati       anche il gruppo batterie sostitutivo, far controllare
     ad un interruttore differenziale.           il caricabatterie presso un Centro di Assistenza
                                DEWALT.
 Sostituzione del cavo o della spina             • Se il caricabatterie è collegato a sorgenti
 Quando occorre sostituire la spina, smaltire la spina     elettriche quali generatori o invertitori c.c/c.a.,
 vecchia in modo appropriato; è pericoloso inserire      l’indicatore rosso di carica potrà lampeggiare due
 una spina con i conduttori di rame scoperti in una      volte, spegnersi e quindi ripetere la segnalazione,
 presa di corrente sotto tensione.               segnalando in tal modo un problema temporaneo
                                nella sorgente di alimentazione. Il caricabatterie
 Impiego di una prolunga                    passerà quindi di nuovo automaticamente al
 In caso di impiego di una prolunga, quest’ultima dovrà    normale funzionamento.
 essere di tipo omologato e di dimensione idonee a
 garantire l’alimentazione elettrica dell’apparecchio          Non caricare il gruppo batterie a
 (vedere le caratteristiche tecniche). La dimensione          temperature ambiente < 4 °C o > 40 °C.
 minima del conduttore è 1 mm2. Se si utilizza un            Temperatura di carica consigliata: circa
 avvolgitore, estrarre il cavo per l’intera lunghezza.         24 °C.

 Assemblaggio e regolazione                 Inserimento e rimozione del gruppo batterie
                                • Inserire il gruppo batterie nell’impugnatura del
      • Prima di qualsiasi intervento di          trapano (8) facendolo scattare in posizione.
       montaggio e di regolazione, rimuovere       • Per la rimozione del gruppo batterie, premere
       sempre il gruppo batterie.             contemporaneamente i due pulsanti di rilascio
      • Prima di inserire o rimuovere il gruppo       (11) ed estrarre il gruppo dall’impugnatura (8).
       batterie, disattivare sempre l’utensile.
      • Usate solamente batterie e caricabatterie    Modo di equalizzazione
       DEWALT.                     Il modo di equalizzazione aiuta a mantenere la
                               batteria al massimo della sua capacità. Si consiglia
 Gruppo batterie (fig. A)                  di utilizzare questa funzione una volta ogni settimana
                               oppure dopo ogni 10 cicli di caricamento/scaricamento.
 Carica gruppo batterie                    • Avviare il procedimento di caricamento nel modo
   • Per caricare il gruppo batterie (10), inserirlo nel    descritto sopra.
    caricabatterie (12) come illustrato e collegare     • Quando l’indicatore di carica cessa di lampeggiare,
    quest’ultimo alla rete. Accertarsi che il gruppo     lasciare la batteria nel caricabatterie per 4 ore.
    batterie sia inserito a fondo nel caricabatterie.
 A questo punto l’indicatore rosso di carica (13) inizia  DE9108/DE9116 - Raffreddamento batteria
 a lampeggiare. Dopo circa un’ora cessa di         Se il caricabatterie rileva che la batteria è calda,
 lampeggiare e rimane attivato. Ciò significa che il    esso commuta automaticamente nel modo di
 gruppo batterie è ora completamente caricato e che     raffreddamento batteria, sospendendo l’operazione
 il caricabatterie passerà automaticamente sul modo     di carica per il tempo necessario al raffreddamento.
 di equalizzazione. Dopo circa 4 ore, il caricabatterie   A raffreddamento avvenuto il caricabatterie riprende
 passerà al modo conservazione di carica. Il gruppo     l’operazione di carica. Ciò consente di sfruttare al
 batterie si può estrarre in qualsiasi momento o si     massimo la durata della batteria. L’indicatore rosso
 può lasciare indefinitamente nel caricabatterie      di carica (13) lampeggia lungamente, quindi
 collegato.                         brevemente nel modo di raffreddamento batteria.
   • L’indicatore di carica di colore rosso lampeggia
    rapidamente per segnalare un problema di carica.   Inserimento e rimozione della punta (fig. A & B)
    Reinserire il gruppo batterie o provare con un     • Aprire il mandrino ruotando il manicotto (15) in
    gruppo sostitutivo.                   senso antiorario e infilare lo stelo della punta.

 41                                                      it - 5


DW980_989.P65             45                    14-09-2001, 08:38
 ITALIANO

  • Inserire fino a battuta la punta nel mandrino e tenerla  Istruzioni per l’uso
   sollevata leggermente mentre si serra in posizione.
  • Serrare fermamente ruotando il manicotto in            • Osservare sempre le istruzioni per la
   senso orario.                            sicurezza e le normative vigenti.
  • Per togliere la punta procedere in senso inverso.         • Accertarsi di non forare in prossimità di
                                     tubi o fili elettrici.
 Selezione del modo operativo o regolazione              • Non esercitare una pressione eccessiva
 della coppia (fig. C)                          sull’utensile.
 Il collare del presente elettroutensile presenta
 un’ampia gamma di posizioni di regolazione della       Accensione e spegnimento (on e off) (fig. A & D)
 coppia che ne consentono l’impiego con vari tipi di      • Per mettere in funzione l’utensile, premere il
 viti e di materiali. Per la regolazione della coppia,      interrutore a velocità variabile (1). La pressione
 consultare la sezione «Avvitatura».               esercitata sul interrutore determina la velocità
  • Selezionare la coppia o il modo operativo desiderati    dell’utensile.
    allineando il simbolo o il numero sul collare (4) con  • Per fermare l’utensile, rilasciare l’interruttore.
    la freccia (16) sulla scatola degli ingranaggi.     • Per bloccare l’utensile in posizione disattivata,
                                 portare il comando avanti/indietro (2) in posizione
 DW981/DW984/DW985/DW988/DW989                  centrale.
 I trapani a persussione possono essere adoperati in
 due modi diversi:                      Avvitatura (fig. A)
                                • Selezionare la rotazione in avanti o all’indietro
        Trapanatura   per lavori in acciaio,      mediante il comando avanti/indietro (2).
        rotativa:    legno e plastica        • Regolare il collare (4) sulla posizione 1 e
                                 cominciare ad avvitare (a bassa coppia).
        Foratura con   per lavori in         • Se la frizione comincia a slittare troppo presto,
        percussione:   calcestruzzo e muratura     intervenire sul collare per aumentare di quanto
                                 necessario il valore di coppia.
 Comando reversibilità (fig. D)
  • Per selezionare la rotazione in avanti o all’indietro,  Foratura con rotazione (fig. A)
   usare l’apposito comando (2) come illustrato        • Selezionare sul collare di regolazione (4) il modo
   (vedere le frecce sull’utensile).              operativo di rotazione.
                                • Selezionare la rotazione in avanti.
        Attendere sempre che il motore sia
        completamente fermo prima di invertire il   Foratura nel metallo
        senso di rotazione.               • Utilizate un lubrificante per il taglio quando
                                 procedete alla foratura nel metallo. Le uniche
 Selettore con cambio a tre velocità (fig. E)          eccezioni sono la ghisa ed il bronzo che
 L’utensile è dotato di un selettore con cambio a tre      dovrebbero essere forati a secco.
 velocità (6) che consente di variare sia la velocità che
 la coppia.                          Foratura nel legno
  1 Velocità bassa/coppia maggiore              • Montare il tipo di punta appropriato.
  2 Velocità media/coppia media
  3 Velocità alta/coppia minore               Consultate il vostro rivenditore per ottenere ulteriori
                                informazioni sugli accessori disponibili.
 Per il regime del motore consultare le specifiche
 tecniche.                          Manutenzione
                                Il Vostro Elettroutensile DEWALT è stato studiato per
        Non effettuare il cambio se il motore gira   durare a lungo richiedendo solo la minima
        a tutta velocità o durante l’utilizzo.     manutenzione.

 it - 6                                                       42


DW980_989.P65             46                     14-09-2001, 08:38
                                                  ITALIANO

 Per prestazioni sempre soddisfacenti occorre avere cura            GARANZIA
 dell’utensile e sottoporlo a manutenzione periodica.
                               • GARANZIA DI 30 GIORNI DI TOTALE
                               SODDISFAZIONE •
                               Se non siete completamente soddisfatti delle
 Lubrificazione
                               prestazioni del vostro utensile DEWALT,
 Il Vostro elettroutensile non richiede lubrificazione
                               potrete restituirlo entro 30 giorni dalla data di
 addizionale.
                               acquisto, presso una nostra filiale di assistenza
                               per ottenere il rimborso o il cambio dell’utensile,
                               presentando debita prova dell’avvenuto acquisto.

 Pulitura                          • MANUTENZIONE GRATUITA PER UN ANNO •
  • Scollegare il caricabatterie prima di pulire
                               L’eventuale manutenzione o assistenza
   l’esterno con un panno morbido.
                               necessaria per il vostro utensile DEWALT nei
  • Rimuovere il gruppo batterie prima di effettuare la
                               primi 12 mesi dalla data di acquisto sarà
   pulitura del vostro utensile.
                               effettuata gratuitamente da parte del Centro
  • Tenere libere le feritoie di ventilazione e pulire
                               Assistenza autorizzato su presentazione della
   l’esterno dell’utensile periodicamente con un
                               prova di acquisto. Sono esclusi gli accessori.
   panno morbido.
                               • GARANZIA TOTALE DI UN ANNO •
 Ambiente
                               Se il vostro prodotto DEWALT non risultasse
                               pienamente conforme alle caratteristiche di
                               funzionamento o presentasse difetti di
                               lavorazione o vizi di materiale, entro 12 mesi dalla
                               data di acquisto, provvederemo alla sostituzione
 Gruppo batterie ricaricabile
                               gratuita delle parti difettose o a nostro giudizio,
 Ricaricare il gruppo batterie di lunga durata quando
                               alla sostituzione gratuita dimostrato che:
 la potenza erogata risulta insufficiente all’esecuzione
                               • Il prodotto venga ritornato al centro di
 di lavori effettuati senza alcuna difficoltà in
                                assistenza DEWALT, con la prova della data di
 precedenza. Al termine della durata utile, scartarlo
                                acquisto (bolla, fattura o scontrino fiscale).
 con le dovute precauzioni per l’ambiente:
                               • Il prodotto non abbia subito abusi ed il difetto
  • Esaurire completamente la potenza del gruppo
                                non sia stato causato da incuria.
   batterie, quindi estrarlo dall’utensile.
                               • Il prodotto non abbia subito tentativi di
  • Le batterie NiCd/NiMH sono ricaricabili. Per la
                                riparazione da persone non facenti parte del
   ricarica rivolgersi al proprio concessionario o a un
                                nostro personale di assistenza o, all’estero, dal
   centro di ricarica locale. A seguito della raccolta,
                                nostro staff distributivo.
   i gruppi batterie saranno riciclati o eliminati nel
   rispetto delle direttive vigenti.
                               Contattare la Sede Centrale DEWALT per
                               ottenere l’indirizzo del Centro di Assistenza
                               Tecnica più vicino (si prega di consultare il retro
                               del presente manuale). In alternativa, sul nostro
 Utensili inutilizzabili
                               sito Internet www.2helpU.com, è disponibile un
 Per garantire l’eliminazione degli utensili non più
                               elenco dei Centri di Assistenza Tecnica DEWALT,
 utilizzabili nel rispetto dell’ambiente, si consiglia di
                               completo di dettagli sul servizio assistenza
 portare il vostro vecchio utensile presso una delle
                               post-vendita.
 Filiali dirette di Assistenza DEWALT, che disporranno
 della loro eliminazione nel rispetto dell’ambiente. 43                                                     it - 7


DW980_989.P65             47                    14-09-2001, 08:38
 NEDERLANDS

 SNOERLOZE SCHROEF-/
 (KLOP)BOORMACHINE DW980/DW981/
 DW984/DW985/DW987/DW988/DW989
 Gefeliciteerd!
 U heeft gekozen voor een elektrische machine van DEWALT. Jarenlange ervaring, voortdurende
 produktontwikkeling en innovatie maken DEWALT tot een betrouwbare partner voor de professionele gebruiker.

 Technische gegevens
 Boormachine               DW980   DW981   DW984   DW985   DW987     DW988   DW989
 Spanning               V 12     12     14,4    14,4    18      18     18
 Toerental, onbelast
  1e versnelling          min-1 0-450   0-450   0-450   0-450   0-450     0-450   0-450
  2e versnelling          min-1 0-1.400  0-1.400  0-1.400  0-1.400  0-1.450    0-1.450  0-1.450
  3e versnelling          min-1 0-1.800  0-1.800  0-1.800  0-1.800  0-2.000    0-2.000  0-2.000
 Aantal slagen
  1e versnelling          min-1  -   0-7.650  0-7.650  0-7.650  -       0-7.650  0-7.650
  2e versnelling          min-1  -   0-23.800  0-23.800  0-23.800  -       0-24.650  0-24.650
  3e versnelling          min-1  -   0-30.600  0-30.600  0-30.600  -       0-34.000  0-34.000
 Max. koppel             Nm   42   42     45     45     51      51     51
 Boorhoudercapaciteit        mm   13   13     13     13     13      13     13
 Maximum boorcapaciteit in staal/
 hout/steenachtige materialen    mm 13/38/-   13/38/12  13/45/14  13/45/14  13/50/-    13/50/16  13/50/16
 Gewicht (zonder accu)        kg 2,0    2,0    2,2    2,2    2,6      2,6    2,6

 NiCd-accu                DE9071   DE9091   DE9095
 Spanning               V 12     14,4    18
 Capaciteit              Ah 2,0    2,0    2,0
 Gewicht               kg 0,65    0,7    0,97

 NiMH-accu                DE9037   DE9038   DE9039
 Spanning               V 12     14,4    18
 Capaciteit              Ah 3,0    3,0    3,0
 Gewicht               kg 0,65    0,7    0,97

 Oplader                 DE9107   DE9108   DE9116   DE9117
 Netspanning             VAC 230    230    230    230
 Oplaadduur (ca.)          min 60     60     60     15
 Gewicht               kg 0,4    0,4    0,4    0,9

 Zekeringen:
 230 V machines               10 A
 nl - 1                                                       44


DW980_989.P65              48                   14-09-2001, 08:38
                                             NEDERLANDS

 In deze handleiding worden de volgende            Veiligheidsinstructies
 pictogrammen gebruikt:                    Neem bij het gebruik van elektrische machines
                                altijd de plaatselijk geldende
         Duidt op mogelijk lichamelijk letsel,    veiligheidsvoorschriften in acht in verband met
         levensgevaar of kans op beschadiging     brandgevaar, gevaar voor elektrische schokken
         van de machine indien de instructies in   en lichamelijk letsel. Lees ook onderstaande
         deze handleiding worden genegeerd.      instructies aandachtig door voordat u met de
                                machine gaat werken.
                                Bewaar deze instructies zorgvuldig!
         Geeft elektrische spanning aan.
                                Algemeen
 EG-Verklaring van overeenstemming
                                1 Zorg voor een opgeruimde werkomgeving
                                 Een rommelige werkomgeving leidt tot
 DW980/DW981/DW984/DW985/DW987/DW988/              ongelukken.
 DW989                             2 Houd rekening met omgevingsinvloeden
 DeWALT verklaart dat deze elektrische machines in        Stel elektrische machines niet bloot aan vocht.
 overeenstemming zijn met: 98/37/EEG, 89/336/EEG,        Zorg dat de werkomgeving goed is verlicht.
 73/23/EEG, EN 50144, EN 50260, EN 60335,            Gebruik elektrische machines niet in de buurt van
 EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2 &             brandbare vloeistoffen of gassen.
 EN 61000-3-3.                         3 Voorkom een elektrische schok
                                 Vermijd lichamelijk contact met geaarde
 Neem voor meer informatie contact op met            voorwerpen (bijv. buizen, radiatoren, fornuizen en
 DEWALT, zie het adres hieronder of op de            koelkasten).
 achterkant van deze handleiding.                Onder extreme werkomstandigheden (bijv. hoge
                                 vochtigheid, ontwikkeling van metaalstof, enz.)
                  DW980  DW981 DW984 DW985   kan de elektrische veiligheid door een
 LpA (geluidsdruk)    dB(A)*  72   88  87   91    scheidingstransformator of een aardlek-(FI-)
 LWA (geluidsvermogen)  dB(A)  85   101  100   104   schakelaar voor te schakelen, verhoogd worden.
 Gewogen kwadratische                     4 Houd kinderen uit de buurt
 gemiddelde waarde                        Laat andere personen niet aan de machine of het
 van de versnelling   m/s2   < 2,5  11  11   13    verlengsnoer komen. Onder 16 jaar is supervisie
                                 verplicht.
                  DW987  DW988 DW989     5 Berg de machine veilig op
 LpA (geluidsdruk)    dB(A)*  71,5  89  94        Berg niet in gebruik zijnde elektrische machines
 LWA (geluidsvermogen)  dB(A)  84,5  102  107       op in een droge, afgesloten ruimte, buiten het
 Gewogen kwadratische                      bereik van kinderen.
 gemiddelde waarde                       6 Draag geschikte werkkleding
 van de versnelling   m/s2   < 2,5  11  12,5       Draag geen wijde kleding of loshangende
 * op de werkplek                        sieraden. Deze kunnen door de bewegende
                                 delen worden gegrepen. Draag bij het werken
 Director Engineering and Product Development          buitenshuis bij voorkeur rubberen
 Horst Großmann                         werkhandschoenen en schoenen met
                                 profielzolen. Houd lang haar bijeen.
                                7 Draag een veiligheidsbril
                                 Gebruik ook een gezichts- of stofmasker bij
                                 werkzaamheden waarbij stofdeeltjes of spanen
 DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,               vrijkomen.
 D-65510, Idstein, Duitsland
 45                                                      nl - 2


DW980_989.P65                49                  14-09-2001, 08:38
 NEDERLANDS

 8 Let op de geluidsdruk                    Gebruik geen machine waarvan de schakelaar
   Neem voorzorgsmaatregelen voor               defect is. Laat de schakelaar vervangen door een
   gehoorbescherming.                     erkend DEWALT Service-center.
  9 Klem het werkstuk goed vast               16 Verwijder de accu
   Gebruik klemmen of een bankschroef om het          Verwijder de accu wanneer u de machine niet
   werkstuk te fixeren. Dit is veiliger, bovendien kan de   gebruikt, alvorens onderhoud te verrichten of
   machine dan met beide handen worden bediend.        hulpstukken te verwisselen.
 10 Zorg voor een veilige houding              17 Wendt u voor reparaties tot een erkend
   Zorg altijd voor een juiste, stabiele houding.       DEWALT Service-center
 11 Blijf voortdurend opletten                 Deze elektrische machine voldoet aan alle
   Houd uw aandacht bij uw werk. Ga met beleid te       geldende veiligheidsvoorschriften. Ter voorkoming
   werk. Gebruik de machine niet als u niet          van ongevallen mogen reparaties uitsluitend door
   geconcentreerd bent.                    daartoe bevoegde technici worden uitgevoerd.
 12 Verwijder sleutels of hulpgereedschappen
   Controleer vóór het inschakelen altijd of sleutels    Extra veiligheidsrichtlijnen voor accu’s
   en andere hulpgereedschappen zijn verwijderd.
 13 Gebruik de juiste machine                      Voorkom kortsluiting tussen de
   Het gebruik volgens bestemming is beschreven            contactpunten van een losse accu
   in deze handleiding. Gebruik geen lichte machine          (bijv. door het bewaren van sleutels in
   of hulpstukken voor het werk van zware               dezelfde zak als de accu).
   machines. De machine werkt beter en veiliger
   indien u deze gebruikt voor het beoogde doel.       • De accuvloeistof bestaat uit een 25-30% oplossing
   Waarschuwing! Gebruik ter voorkoming van          van kaliumhydroxide en kan gevaarlijk zijn. Indien
   lichamelijk letsel uitsluitend de in deze          accuvloeistof met de huid in aanraking is gekomen,
   gebruiksaanwijzing aanbevolen accessoires en        spoel dan de huid onmiddellijk met water af.
   hulpstukken. Gebruik de machine uitsluitend voor      Neutraliseer de vloeistof met een zwak zuur zoals
   het beoogde doel.                      citroensap of azijn. Indien de accuvloeistof in de
 14 Onderhoud de machine met zorg                ogen is gekomen, spoel de ogen dan gedurende
   Houd de machine schoon om beter en veiliger te       minimaal 10 minuten met schoon stromend water.
   kunnen werken. Houdt u aan de instructies met        Raadpleeg vervolgens een arts.
   betrekking tot het onderhoud en het vervangen       • Probeer nooit een accu open te maken.
   van accessoires. Controleer regelmatig het snoer     • Gebruik voor het laden van NiMH-accu’s
   en laat dit bij beschadigingen door een erkend       uitsluitend opladers met het opschrift «NiMH» of
   DEWALT Service-center repareren.              «NiMH + NiCd».
   Controleer het verlengsnoer regelmatig en
   vervang het in geval van beschadiging. Houd de      Labels op de oplader en op de accu
   bedieningsorganen droog en vrij van olie en vet.     De labels op de oplader en op de accu laten de
 15 Controleer de machine op beschadigingen         volgende pictogrammen zien:
   Controleer de machine vóór gebruik zorgvuldig
   op beschadigingen om er zeker van te zijn dat      100%   deze naar behoren zal functioneren.                 Laadproces op gang
   Controleer of de bewegende delen niet klemmen,
   verdraaid of gebroken zijn. Ga na of de accessoires   100%   en hulpstukken correct zijn gemonteerd en of            Laadproces beëindigd
   aan alle andere voorwaarden voor een juiste
   werking is voldaan. Ga bij vervanging of reparatie
   van beschadigde veiligheidsinrichtingen of             Accu defect
   defecte onderdelen te werk zoals aangegeven.


 nl - 3                                                      46


DW980_989.P65             50                    14-09-2001, 08:38
                                            NEDERLANDS

        Niet met geleidende voorwerpen aan de    1 Schakelaar voor elektronisch regelbaar toerental
        contactpunten komen             2 L/R-schakelaar
                               3 Snelspanboorhouder/automatische
                                spindelblokkering
        Geen beschadigde accu’s laden        4 Keuzeschakelaar boren/klopborenInstelring voor
                                koppel en boorstand
                               5 Instelringposities
        Lees voor het gebruik de handleiding     6 Mechanische toerenomschakelaar
                               7 Schroefbithouder
        Gebruik de oplader uitsluitend voor     8 Handgreep
        DEWALT-accu’s; andere accu’s kunnen     9 Zijhandgreep (DW988/DW989)
        barsten en letsel of schade veroorzaken   10 Accu

                              Oplader
        Niet aan water blootstellen         Uw DE9107 oplader is geschikt voor DEWALT
                              NiCd-accu’s van 7,2 tot 14,4 V.
                              Uw DE9108/DE9117 oplader is geschikt voor
        Beschadigd snoer direct laten vervangen   DEWALT NiCd-accu’s van 7,2 tot 18 V.
                              Uw DE9116 oplader is geschikt voor DEWALT
    +40 ˚c
    +4 ˚c
        Alleen laden bij temperaturen tussen 4 °C  NiCd- en NiMH-accu’s van 7,2 tot 18 V.
        en 40 °C                  10 Accu
                              11 Accu-vergrendelingsknoppen
                              12 Oplader
        Versleten accu’s dienen op         13 Oplaadindicatie (rood)
        milieubewuste wijze te worden verwerkt
                              Automatische spindelblokkering
                              De automatische spindelblokkering wordt bij het
                              uitschakelen van de boormachine geactiveerd.
        Verbrand de accu nooit           De kraag kan gemakkelijk met een hand worden
                              gedraaid terwijl met de andere hand de
 Inhoud van de verpakking                 boormachine wordt vastgehouden.
 De verpakking bevat:
  1 Snoerloze schroef-/(klop) boormachine         Elektrische veiligheid
  1 Oplader                        De elektrische motor is ontwikkeld voor een
  1 Accu (K- en KH-modellen)                bepaalde spanning. Controleer altijd of de
  2 Accu’s (K2- en K2H-modellen)              accuspanning overeenkomt met de waarde op het
  1 Zijhandgreep (DW988/DW989)               typeplaatje. Controleer tevens of de
  1 Transportkoffer                    ingangsspanning van de oplader overeenkomt met
  1 Handleiding                      uw netspanning.
  1 Onderdelentekening
                                    Uw DEWALT-oplader is dubbel
  • Controleer de machine, losse onderdelen en            geïsoleerd overeenkomstig EN 60335.
   accessoires op transportschade.
  • Lees deze handleiding rustig en zorgvuldig door    Vervangen van het snoer of de stekker
   voordat u met de machine gaat werken.         Als de stekker of het snoer wordt vervangen, moet
                              de oude stekker c.q. het oude snoer worden
 Beschrijving (fig. A)                   weggegooid. Het is gevaarlijk om de stekker van een
 Uw snoerloze schroef-/(klop) boormachine is        los snoer in het stopcontact te steken.
 ontworpen voor professioneel gebruik.

 47                                                    nl - 4


DW980_989.P65             51                   14-09-2001, 08:38
 NEDERLANDS

 Gebruik van verlengsnoeren                     Laad de accu niet op bij
 Gebruik verlengsnoeren alleen in uiterste noodzaak.        omgevingstemperaturen < 4 °C of
 Gebruik een goedgekeurd snoer dat beantwoordt           > 40 °C. Aanbevolen oplaadtemperatuur:
 aan het vermogen van de oplader (zie technische          ca. 24 °C.
 gegevens). De minimum geleiderdikte is 1 mm2;
 de maximum snoerlengte is 30 m.             Aanbrengen en verwijderen van de accu
                              • Duw de accu in de handgreep (8) totdat de accu
 Monteren en instellen                   vastklikt.
                              • Verwijder de accu door het tegelijkertijd
      • Verwijder vóór het monteren en instellen    indrukken van de twee vergrendelknoppen (11).
       altijd de accu uit de machine.         Trek dan de accu uit de handgreep (8).
      • Schakel de machine altijd uit alvorens de
       accu aan te brengen of te verwijderen.    Compensatiestand
      • Gebruik uitsluitend DEWALT-accu’s      De compensatiestand helpt om de maximale capaciteit
       en -opladers.                van de accu te handhaven. Het is aan te bevelen om
                             deze functie wekelijks dan wel elke 10 laad-/
 Accu (fig. A)                      ontlaadcycli te gebruiken.
                              • Start het laadproces zoals hierboven beschreven.
 Opladen                         • Als de oplaad-indicatie stopt met knipperen, laat
  • Plaats de accu (10) in de oplader (12) zoals      u de accu nog ca. 4 uur in de oplader.
   weergegeven en steek de stekker van de oplader
   in het stopcontact. Let erop dat de accu goed in  DE9108/DE9116 -
   de oplader zit, maar forceer de accu niet.     Vertraagd opladen van verhitte accu’s
 De rode oplaad-indicatie (13) begint te knipperen.   Wanneer een verhitte accu in de oplader wordt
 Na ca. 1 uur stopt het knipperen en brandt de      geplaatst, wordt het oplaad-proces automatisch
 indicatie continu. De accu is nu volledig opgeladen   uitgesteld. Nadat de accu is afgekoeld, schakelt de
 en de oplader schakelt automatisch over naar de     oplader automatisch over naar de laadstand.
 compensatiestand. Na ongeveer 4 uur schakelt de     Hierdoor wordt een lange levensduur van de accu
 oplader uiteindelijk naar de druppellaadstand.     gegarandeerd. De rode oplaad-indicatie (13) knippert
 De accu kan op elk gewenst moment uit de oplader    gedurende de vertragingstijd afwisselend kort en lang.
 worden gehaald of voor onbepaalde tijd in de op het
 net aangesloten oplader blijven zitten.         Plaatsen en verwijderen van een boortje of
  • De rode oplaad-indicatie begint snel te knipperen  schroevedraaierbit (fig. A & B)
   als het laden problemen oplevert. Steek de accu   • Open de boorhouder door de kraag (15) linksom
   opnieuw in de oplader of probeer een andere      te draaien en plaats het boortje of de
   accu. Breng, indien nodig, uw oplader naar een     schroevedraaierbit.
   erkend DEWALT Service-center.            • Plaats het boortje of de schroevedraaierbit zo ver
   Sommige energiebronnen (zoals generatoren of      mogelijk in de boorhouder. Trek het boortje of de
   spanningsomvormers) kunnen tijdelijke         bit daarna iets terug.
   laadproblemen veroorzaken.              • Klem het boortje of de bit stevig vast door de
  • Sommige energiebronnen (zoals generatoren of      kraag rechtsom te draaien.
   spanningsomvormers) kunnen tijdelijke        • Verwijder het boortje of de bit in omgekeerde
   laadproblemen veroorzaken. De rode oplaad-       volgorde.
   indicatie knippert dan tweemaal snel en de
   oplader schakelt uit. Dit kan meerdere malen    Kiezen van de boorstand of instellen van het
   voorkomen. Zodra het mogelijk is, schakelt de    koppel (fig. C)
   oplader automatisch weer naar de laadstand.     De instelring kent een groot aantal verschillende
                             posities voor het afstemmen van het koppel op de
                             gebruikte schroeven en het materiaal van het werkstuk.

 nl - 5                                                   48


DW980_989.P65            52                    14-09-2001, 08:38
                                             NEDERLANDS

 Voor instelling van het koppel, zie «In- en uitdraaien   In- en uitschakelen (fig. A & D)
 van schroeven».                       • Druk op de schakelaar (1) om de machine te
  • Kies de gewenste boorstand of het juiste koppel       starten. Het toerental van de machine wordt
   door de instelring (4) te verdraaien tot het        bepaald door de druk die op de schakelaar
   betreffende symbool of positienummer recht         wordt uitgeoefend.
   tegenover de indicatie (16) op het motorhuis staat.   • Stop de machine door de schakelaar los te laten.
                               • Schuif de L/R-schakelaar (2) in de middenstand
 DW981/DW984/DW985/DW988/DW989                 om de machine in de UIT-stand te blokkeren.
 De klopboormachines hebben twee verschillende
 functies:                         In- en uitdraaien van schroeven (fig. A)
                               • Selecteer de gewenste draairichting met de L/R-
        Boren:    boren in staal, hout en      schakelaar (2).
               kunststoffen          • Zet de instelring (4) in pos. 1 (laag koppel) en
                                 draai de schroef in het werkstuk.
        Klopboren: boren in steen en beton      • Indien de slipkoppeling te vroeg wordt
                                 geactiveerd, stel dan met behulp van de ring een
 L/R-schakelaar (fig. D)                    hoger koppel in.
  • Selecteer de draairichting (linksom of rechtsom)
   door het verschuiven van de L/R-schakelaar (2),     Boren (fig. A)
   zoals afgebeeld (zie de pijlen op de machine).      • Kies de boorstand met behulp van de instelring (4).
                               • Selecteer de draairichting rechtsom.
        Wijzig de draairichting uitsluitend als de
        machine volledig stilstaat.         Boren in metaal
                               • Gebruik een smeermiddel bij het boren in metaal
 Mechanische toerenomschakelaar (fig. E)            (behalve voor gietijzer en koper).
 Uw machine is uitgerust met een mechanische
 toerenomschakelaar (6) waarmee de verhouding        Boren in hout
 tussen toerental en koppel kan worden gewijzigd.      • Gebruik een boortje van een geschikt type.
  1 lage snelheid/hoog koppel
  2 middelhoge snelheid/middelhoog koppel          Uw dealer verstrekt u graag de nodige informatie
  3 hoge snelheid/laag koppel                over de juiste accessoires.

 Meer informatie over de toerentallen vindt u in de     Onderhoud
 technische gegevens.                    Uw DEWALT-machine is ontworpen om gedurende
                               lange tijd probleemloos te functioneren met een
        Verdraai de schakelaar niet bij volle    minimum aan onderhoud. Een juiste behandeling en
        belasting of tijdens het gebruik.      regelmatige reiniging van de machine garanderen
                               een hoge levensduur.
 Aanwijzingen voor gebruik

      • Neem altijd de veiligheidsinstructies in
       acht en houdt u aan de geldende         Smering
       voorschriften.                 Uw machine heeft geen extra smering nodig.
      • Let op de eventueel aanwezige gas-,
       water- en elektriciteitsleidingen.
      • Forceer de machine niet.
 49                                                      nl - 6


DW980_989.P65              53                   14-09-2001, 08:38
 NEDERLANDS

                                     GARANTIE

 Reiniging                       • 30 DAGEN «NIET GOED, GELD TERUG» GARANTIE •
  • Trek de stekker van de oplader uit het
                            Indien uw DEWALT elektrisch gereedschap om
   stopcontact voordat u de behuizing met een
                            welke reden dan ook niet geheel aan uw
   zachte doek reinigt.
                            verwachtingen voldoet, stuurt u het dan
  • Verwijder de accu voordat u de machine reinigt.
                            compleet zoals bij aankoop binnen 30 dagen
  • Houd de ventilatiesleuven vrij en maak de
                            terug naar DEWALT, samen met uw
   behuizing regelmatig schoon met een zachte
                            aankoopbewijs en uw rekeningnummer.
   doek.
                            U ontvangt dan uw geld terug.

 Het milieu                      • 1 JAAR GRATIS SERVICE-CONTRACT •
                            Mocht uw DEWALT elektrisch gereedschap
                            binnen 12 maanden na aankoop nazicht of
                            reparatie behoeven, dan worden deze
                            werkzaamheden gratis uitgevoerd in onze
 Oplaadbare accu
                            Service-centers op vertoon van het
 De duurzame accu moet worden opgeladen,
                            aankoopbewijs. Stuur uw machine rechtstreeks
 zodra deze niet meer genoeg energie levert voor
                            of via uw dealer naar een erkend DEWALT
 werkzaamheden die daarvóór nog moeiteloos
                            Service-center.
 konden worden verricht. Versleten accu’s dienen op
 milieubewuste wijze te worden verwijderd:       • 1 JAAR GARANTIE •
  • Gebruik de energie van de accu helemaal op en
                            Mocht uw DEWALT elektrisch gereedschap
   verwijder dan de accu uit de machine.
                            binnen 12 maanden na datum van aankoop
  • NiCd- en NiMH-accu’s zijn recycleerbaar.
                            defect raken tengevolge van materiaal- of
   Breng ze naar uw handelaar of naar een
                            constructiefouten, dan garanderen wij de
   plaatselijk verwerkingscentrum voor klein
                            kosteloze vervanging van alle defecte delen of
   chemisch afval. De ingezamelde accu’s worden
                            van het hele apparaat, zulks ter beoordeling van
   dan op milieuvriendelijke wijze gerecycleerd of
                            DEWALT, op voorwaarde dat:
   verwijderd.
                            • het produkt niet foutief gebruikt werd
                            • het produkt niet gerepareerd is door
                              onbevoegden
                            • het aankoopbewijs met daarop de
 Gebruikte machines
                              aankoopdatum wordt overlegd
 Wanneer uw machine aan vervanging toe is, breng
 deze dan naar een DEWALT Service-center waar de
                            Informeer bij uw dealer of bij het DEWALT-
 machine op milieuvriendelijke wijze zal worden
                            hoofdkantoor naar het adres van het
 verwerkt.
                            dichtstbijzijnde Service-center (zie de achterzijde
                            van deze handleiding). Een overzicht van erkende
                            DEWALT Service-centers en nadere informatie
                            over onze service vindt u ook op Internet:
                            www.2helpU.com.
 nl - 7                                                  50


DW980_989.P65           54                  14-09-2001, 08:38
                                                      NORSK

 OPPLADBAR BOREMASKIN/SKRUTREKKER/
 SLAGBOREMASKIN DW980/DW981/DW984/
 DW985/DW987/DW988/DW989
 Gratulerer!
 Du har valgt et DEWALT elektroverktøy. Årelang erfaring, konstant produktutvikling og fornyelse gjør DEWALT
 til en av de mest pålitelige partnere for profesjonelle brukere.

 Tekniske data
 Boremaskin               DW980   DW981   DW984   DW985   DW987     DW988   DW989
 Spenning               V 12     12     14,4    14,4    18       18     18
 Turtall, ubelastet
  1. gear             min-1 0-450   0-450   0-450   0-450   0-450     0-450   0-450
  2. gear             min-1 0-1.400  0-1.400  0-1.400  0-1.400  0-1.450    0-1.450  0-1.450
  3. gear             min-1 0-1.800  0-1.800  0-1.800  0-1.800  0-2.000    0-2.000  0-2.000
 Slagtall
  1. gear             min-1  -   0-7.650  0-7.650  0-7.650  -       0-7.650  0-7.650
  2. gear             min-1  -   0-23.800  0-23.800  0-23.800  -       0-24.650  0-24.650
  3. gear             min-1  -   0-30.600  0-30.600  0-30.600  -       0-34.000  0-34.000
 Gjennomslagskraft         Nm   42   42     45     45     51       51     51
 Chuck-spindel størrelse gjenger  mm   13   13     13     13     13       13     13
 Maksimal borekapasitet i
  stål/mykt tre/betong       mm 13/38/-   13/38/12  13/45/14 13/45/14   13/50/-    13/50/16  13/50/16
 Vekt (uten batteripakke)      kg 2,0    2,0    2,2   2,2     2,6      2,6    2,6

 NiCd-batteripakke           DE9071   DE9091   DE9095
 Spenning               V 12     14,4    18
 Kapasitet              Ah 2,0    2,0    2,0
 Vekt                kg 0,65    0,7    0,97

 NiMH-batteripakke           DE9037   DE9038   DE9039
 Spenning               V 12     14,4    18
 Kapasitet              Ah 3,0    3,0    3,0
 Vekt                kg 0,65    0,7    0,97

 Lader                 DE9107   DE9108   DE9116   DE9117
 Nettspenning             V 230    230    230    230
 Ladetid (ca.)           min 60     60     60     15
 Vekt                kg 0,4    0,4    0,4    0,9

 Sikring:
 230 V                   10 A
 51                                                       no - 1


DW980_989.P65              55                   14-09-2001, 08:38
 NORSK

 Følgende symboler brukes i denne instruksjonsboken:       Sikkerhetsforskrifter
                                  Ta deg tid til å lese nøye gjennom
          Betegner risiko for personskade,        bruksanvisningen før du begynner å bruke
          livsfare eller ødeleggelse av verktøyet     maskinen. Oppbevar bruksanvisningen på et lett
          dersom instruksene i denne           tilgjengelig sted slik at alle som skal bruke
          instruksjonsboken ikke følges.         maskinen, lett kan finne denne.
                                  I tillegg til forskriftene under må alle
                                  vernebestemmelsene til Statens Arbeidstilsyn
          Betegner risiko for elektrisk støt.       følges når det gjelder arbeid med elektroverktøy.

 CE-Sikkerhetserklæring                      ADVARSEL!
                                  Ved bruk av elektroverktøy må disse grunnleggende
                                  sikkerhetsforskrifter følges for å redusere risikoen
 DW980/DW981/DW984/DW985/DW987/DW988/               for elektrisk støt, personskade og brann.
 DW989
 DEWALT erklærer at disse elektroverktøyer er           1 Bruk hørselsvern
 konstruert i henhold til: 98/37/EEC, 89/336/EEC,          For å beskytte deg selv bør du alltid bruke
 73/23/EEC, EN 50144, EN 50260, EN 60335,              hørselsvern.
 EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2 &              2 Hold arbeidsområdet rent og ryddig
 EN 61000-3-3.                            En uryddig arbeidsplass innbyr til skader.
                                  3 Tenk på arbeidsmiljøet
 Ønsker du flere opplysninger, vennligst kontakt           Utsett ikke elektroverktøy eller lader for regn.
 DEWALT på adressen nedenfor eller se                Ikke bruk det på fuktige eller våte steder.
 veiledningens bakside.                       Sørg for god belysning over arbeidsplassen.
                                   Bruk ikke elektroverktøy i nærheten av
                    DW980 DW981 DW984 DW985    brannfarlige væsker eller gasser.
 LpA (lydnivå)         dB(A)* 72    88  87   91   4 Hold barn unna
 LWA (akustisk effekt)     dB(A)  85   101  100  104   Ikke la barn komme i kontakt med verktøyet eller
 Veit geometrisk middelverdi                     skjøteledningen. Det skal holdes tilsyn med barn
 av akselerasjonsfrekvensen m/s2    < 2,5  11  11   13    under 16 år.
                                  5 Oppbevar elektroverktøy på et trygt sted
                    DW987 DW988 DW989       Når maskinen ikke er i bruk, skal den oppbevares
 LpA (lydnivå)         dB(A)* 71,5   89  94       på et tørt sted, gjerne høyt oppe og innlåst,
 LWA (akustisk effekt)     dB(A)  84,5  102  107       utenfor barns rekkevidde.
 Veit geometrisk middelverdi                    6 Overbelast ikke maskinen
 av akselerasjonsfrekvensen m/s2    < 2,5  11  12,5      Du arbeider bedre og sikrere innenfor det angitte
 * ved brukerens øre                         effektområdet.
                                  7 Bruk riktig elektroverktøy
 Director Engineering and Product Development            Tving ikke maskinen til å gjøre arbeid som krever
 Horst Großmann                           kraftigere verktøy. Bruk ikke elektroverktøy til
                                   formål det ikke er ment for.
                                  8 Kle deg riktig
                                   Ha ikke på deg løsthengende klær eller smykker.
                                   De kan sette seg fast i de bevegelige delene.
                                   Vi anbefaler gummihansker og sko som ikke glir
                                   når du arbeider utendørs. Bruk hårnett hvis du
 DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,                 har langt hår.
 D-65510, Idstein, Tyskland

 no - 2                                                       52


DW980_989.P65                  56                  14-09-2001, 08:38
                                                   NORSK

  9 Bruk vernebriller                    Ekstra sikkerhetsregler for batteripakker
   Bruk vernebriller for å unngå at det blåser støv
   inn i øynene dine og skader deg. Hvis det støver          Brannfare! Unngå at metall kortslutter
   mye, bør du bruke ansikts- eller støvmaske.            kontaktene på en batteripakke som er
 10 Sikre arbeidsstykket                        tatt ut (f.eks. ved at nøkler legges
   Bruk tvinger eller skrustikker til å spenne fast          i samme lomme som en batteripakke).
   arbeidsemnet. Dette er sikrere enn å forsøke å
   bruke hånden, og du får begge hendene fri til å     • Batterivæsken, en 25-30 % løsning av
   arbeide med.                        kaliumhydroksid, kan være skadelig. Hvis det
 11 Strekk deg ikke for langt                 oppstår berøring med hud, må du straks skylle
   Pass på at du alltid har sikkert fotfeste og balanse.   med vann. Nøytraliser med en svak syre, f.eks.
 12 Vær nøye med vedlikeholdet                 sitronsaft eller eddik. Hvis du får væsken i
   Hold tilbehøret skarpt og rent. Følg forskriftene     øynene, må du rense dem med rikelig rent vann
   når det gjelder vedlikehold og skifte av tilbehør.     i minst 10 minutter. Kontakt lege.
 13 Fjern skrunøkler                     • Forsøk ikke under noen omstendigheter å åpne
   Gjør det til vane å sjekke om skrunøkler og        en batteripakke.
   justeringsverktøy er fjernet før maskinen startes.    • For lading av DEWALT NiMH-batterier må bare
 14 Fjern batteriet                      anvendes ladere med påskrift «NiMH» eller
   Ta batteriet ut av verktøyet når det ikke er i bruk,    «NiMH + NiCd».
   før service og ved skifte av tilbehør som sagblad,
   bor og fres.                      Etikette på laderen og batteripakken
 15 Vær oppmerksom                     Etikettene på laderen og batteripakken viser
   Se på det du gjør. Bruk sunn fornuft. Bruk ikke     følgende symboler:
   maskinen når du er trett.
 16 Kontroller skadde deler                 100%   Før maskinen brukes på nytt, skal eventuelle            Batteriet lader
   skadde deler eller deksler kontrolleres nøye for å
   bringe på det rene om de fungerer riktig og utfører   100%   det de skal. Kontroller justeringen av bevegelige         Batteri ladet
   deler, om de sitter i klemme, om deler er brukket,
   og sjekk at alt er riktig montert og er slik det skal
   være. En del eller et deksel som er skadet, skal          Batteri defekt
   repareres eller skiftes ut av et autorisert verksted
   dersom ikke annet er angitt i bruksanvisningen.          Ikke berør dem med ledende
   Ødelagte brytere skal repareres av et autorisert          gjenstander
   serviceverksted. Bruk ikke maskinen hvis den ikke
   kan slås av og på med bryteren.                  Sett ikke skadde batteripakker inn i
 17 ADVARSEL!                             laderen
   Bruk bare tilbehør og utstyr som anbefales
   i bruksanvisningen og i katalogene. Bruk av            Les bruksanvisningen før laderen tas i
   annet verktøy eller tilbehør enn det som              bruk
   anbefales i bruksanvisningen eller i katalogene
   kan medføre en mulig risiko for personskade.            Må bare anvendes for lading av DEWALT
 18 La verktøyet repareres av et autorisert              batterier; andre batteripakker kan revne
   DEWALT-serviceverksted                       og forårsake skader
   Dette elektroverktøyet er i samsvar med de
   gjeldende sikkerhetsforskrifter. Unngå risiko:
   Overlat alltid reparasjon av elektriske apparater til       Må ikke utsettes for fukt
   kvalifisert servicepersonale.

 53                                                      no - 3


DW980_989.P65             57                    14-09-2001, 08:38
 NORSK

                               Lader
        Skift skadet ledning             Din lader DE9107 kan bruke DEWALT
                               NiCd-batteripakker som gir mellom 7,2 til 14,4 V.
   +40 ˚c
   +4 ˚c
                               Din lader DE9108/DE9117 kan bruke DEWALT
        Temperaturområde for lading 4 °C til 40 °C  NiCd-batteripakker som gir mellom 7,2 til 18 V.
                               Din lader DE9116 kan bruke DEWALT NiCd- og
                               NiMH-batteripakker som gir mellom 7,2 til 18 V.
        Avhend batteripakken ifølge gjeldende     10 Batteripakke
        miljøforskrifter               11 Sperrer
                               12 Lader
                               13 Ladelampe (rød)

        Ikke brenn batteripakken           Automatisk spindellås
                               Den automatiske spindellåsen tilkobles når maskinen
 Kontroll av pakkens innhold                 er skrudd av.
 Pakken inneholder:
  1 Oppladbar boremaskin/skrutrekker/            Elektrisk sikkerhet
   slagboremaskin                      Laderen er kun konstruert for én spenning.
  1 Lader                          Kontroller alltid at nettspenningen er i samsvar med
  1 Batteripakke (K- og KH-modeller)             spenningen på typeskiltet.
  2 Batteripakker (K2- og K2H-modeller)
  1 Sidehåndtak (DW988/DW989)                      Laderen er dobbeltisolert i samsvar med
  1 Koffert                               EN 60335. Jordet ledning er derfor ikke
  1 Instruksjonsbok                           nødvendig.
  1 Splitt-tegning
                               Skifting av kabel eller støpsel
  • Kontroller om verktøyet, deler eller tilbehør er blitt  Tenk på sikkerhetsforskriftene ved skifting av kabel
   skadet under transporten.                eller støpsel. Et støpsel med blottede kopperledere
  • Ta deg tid til å lese nøye igjennom           er farlig hvis det koples til en strømførende kontakt.
   instruksjonsboken slik at du forstår innholdet før
   verktøyet tas i bruk.                  Montering og justering

 Beskrivelse (fig. A)                         • Før du monterer og justerer, må du alltid
 Din oppladbare oppladbar boremaskin/skrutrekker/            ta ut batteripakken.
 slagboremaskin er utformet for profesjonell boring          • Slå alltid av verktøyet før du setter inn
 og skrutrekking.                            eller tar ut batteripakken.
  1 Bryter for variabelt turtall                   • Bare bruk DEWALT batterier og lader.
  2 Forover/bakover-skyvebryter
  3 Selvspennende chuck/automatisk spindellås        Batteripakke (fig. A)
  4 Slagvelger/justeringskrage for dreiemoment
  5 Krave-stillinger                     Lading av batteripakken
  6 Tre-gear velger                      • Når du skal lade batteripakken (10), setter du den
  7 Bitsholder                          inn i laderen (12) slik det vist på tegningen, og
  8 Håndtak                           kobler laderen til strøm. Kontroller at
  9 Sidehåndtak (DW988/DW989)                  batteripakken er satt helt inn i laderen.
 10 Batteripakke                       Den røde ladelampen (13) vill blinke. Etter ca. 1 time
                               slutter lampen å blinke og lyser den jevnt.
                               Batteripakken er nå helt ladet og laderen går
                               automatisk over til utligningslading.

 no - 4                                                      54


DW980_989.P65             58                    14-09-2001, 08:38
                                                     NORSK

 Etter ca. 4 timer går laderen over til           Innsetting og fjerning av bits (fig. A & B)
 vedlikeholdslading. Batteripakken kan tas ut eller stå    • Åpne chucken ved å skru chuckringen (15) mot
 i laderen i ubegrenset tid.                  solen og sett i bits-skaftet.
  • Den røde ladelampen blinker raskt for å angi at     • Sett tilbehøret så langt inn i chucken som mulig
   det er problemer med ladingen. Sett i           og løft det litt før det skrus fast.
   batteripakken på nytt eller prøv med en ny        • Fest det godt ved å dreie ringen med solen.
   batteripakke. Hvis den nye batteripakken heller     • Bitsen fjernes ved å gå frem i omvendt
   ikke kan lades, må laderen testes av en godkjent      rekkefølge.
   DEWALT reparasjonsverksted.
  • Når laderen er tilsluttet en generator eller en     Valg av driftsmåte eller justering av vrimoment
   strømkilde som omdanner likestrøm til          (fig. C)
   vekselstrøm, kan den røde ladelampen blinke to     Kragen på denne maskinen har ulike trinn for
   ganger, slå av og gjenta. Dette indikerer et      justering av vrimomentet slik at dette passer til
   forbigående problem med strømkilden.          skruestørrelse og arbeidsmateriale. For innstilling av
   Laderen går automatisk over til vanlig lading igjen.  vrimoment, se avsnittet «Skrutrekking».
                                • Velg ønsket driftsmåte eller vrimoment ved å
        Ikke lad batteripakken hvis            sette symbolet eller tallet på kragen (4) overfor
        omgivelsestemperaturen er < 4 °C eller      indikatoren (16) på maskinen.
        > 40 °C. Anbefalt
        oppladningstemperatur: ca. 24 °C.       DW981/DW984/DW985/DW988/DW989
                               Slagbormaskine har to funksjoner:
 Innsetting og fjerning av batteripakken
  • Sett batteripakken inn i håndtaket (8) til det           Boring:    for stål, tre og plast
   smekker på plass.
  • Når du skal ta ut batteripakken, trykker du på de
   to sperrerne (11) samtidig og trekker pakken ut           Slagboring: for murverk
   av håndtaket (8).
                               Forover/bakover-skyvebryter (fig. D)
 Utligningslading                       • Velg rotasjon forover eller bakover ved å bruke
 Ved hjelp av utligningsladingen kan batteripakken       skyvebryteren (2) slik det fremgår av figuren
 holdes ved toppkapasitet. Vi anbefaler at du bruker      (se pilene på verktøyet).
 denne funksjonen en gang per uke eller etter
 10 ladings-/utladingssykluser.                     Vent alltid til motoren har stanset helt før
  • Start ladeprosessen som forklart ovenfor.              rotasjonsretningen endres.
  • Når lampen slutter å blinke, la batteripakken stå
   i laderen ca. 4 timer.                 Tre-gear velger (fig. E)
                               Maskinen er utstyrt med en tre-gear velger (6) for
 DE9108/DE9116 -                       å kunne variere turtall/dreiemoment.
 Varmt batteri ventetid [Hot Pack Delay]           1 lavt turtall/høyt dreiemoment
 Når laderen oppdager et batteri som er varmt,        2 middelhøyt turtall/middelhøyt dreiemoment
 starter den automatisk en varmt batteri ventetid       3 høyt turtall/lavt dreiemoment
 [Hot Pack Delay], som utsetter ladningen til batteriet
 er avkjølt. Etter at batteriet er avkjølt, kopler laderen  For informasjon om hastigheter, se tekniske data.
 automatisk tilbake til normal ladning av batteriet.
 Denne egenskapen garanterer maksimal levetid for            Skift ikke gear ved full hastighet eller
 batteriet. Den røde indikatoren (13) blinker lenge,           mens maskinen arbeider.
 og deretter kort mens den er i varmt batteri ventetid
 [Hot Pack Delay]-modus.


 55                                                       no - 5


DW980_989.P65             59                    14-09-2001, 08:38
 NORSK

 Bruksanvisning

      • Overhold alltid sikkerhetsinstruksene og    Rengjøring
       gjeldende forskrifter.             • Trekk støpselet til laderen ut av stikkontakten før
      • Vær oppmerksom på hvor røropplegg og       huset rengjøres med en myk klut.
       ledninger befinner seg.             • Fjern batteripakken før rengjøring av
      • Trykk bare lett på maskinen.           elektroverktøyet.
                               • Hold ventilasjonsspaltene åpne og rengjør
 Skru på og av (fig. A & D)                  elverktøyet regelmessig med en myk klut.
  • Start maskinen ved å trykke på bryteren for
   variabelt turtall (1). Maskinens turtall avhenger av  Miljø
   hvor hardt man trykker på bryteren.
  • Maskinen stanses ved å slippe strømbryteren.
  • Når du skal låse verktøyet i av-stilling, flytter du
   bryteren for høyre-/venstregange (2) til
   midtstillingen.                    Oppladbar batteripakke
                              Denne batteripakken med lang levetid må lades opp
 Skrutrekking (fig. A)                   på nytt når den slutter å gi nok strøm til jobber som
  • Velg høyre-/venstregange med bryteren (2).       det før var enkelt å utføre. Ved slutten av dens
  • Innstill kragen (4) på 1 og start skrutrekkingen    tekniske levetid må du avhende batteripakken,
   (lavt vrimoment).                   med riktig omtanke for miljøet.
  • Hvis clutchen skraller for raskt, justeres kragen    • Tøm batteriene ved å kjøre dem helt tomme,
   slik at vrimomentet økes etter behov.           fjern dem så fra verktøyet.
                               • NiCd- og NiMH-cellene kan resirkuleres.
 Boring (fig. A)                       Av hensyn til miljø, lever det til kildesortering,
  • Velg boring ved hjelp av kragen (4).           eller til et DEWALT serviceverksted.
  • Velg rotasjon forover.                  De innsamlede batteripakkene vil bli gjenvunnet
                                eller avhendet på en riktig måte.
 Boring i metall                       OBS! Som bruker er du ansvarlig for at batteriet
  • Bruk boremulsjon når du borer i stål. Støpejern      resirkuleres på forsvarlig måte.
   og messing, skal tørrbores.

 Boring i tre
  • Montér egnet type bor.                 Utslitt verktøy
                              Vern om naturen. Kast ikke produktet sammen med
 Din forhandler kan gi nærmere opplysninger om       annet avfall når det er utslitt. Lever det til
 egnet tilleggsutstyr.                   kildesortering eller til et DEWALT-serviceverksted.

 Vedlikehold                        DEWALT service
 Ditt DEWALT-elektroverktøy er konstruert slik at det   Dersom det skulle oppstå feil med maskinen, lever
 kan brukes i lang tid med et minimum av          den til et autorisert serviceverksted. Se aktuell
 vedlikehold. Kontinuerlig og tilfredsstillende drift   prisliste/katalog for ytterligere informasjon eller ta
 avhenger av riktig behandling og regelmessig       kontakt med DEWALT.
 rengjøring av verktøyet.
                              På grunn av forskning og utvikling kan ovenstående
                              spesifikasjoner bli endret, noe som ikke blir opplyst
                              separat.
 Smøring
 Ditt elektoverktøy trenger ikke ekstra smøring.

 no - 6                                                       56


DW980_989.P65             60                    14-09-2001, 08:38
                                       NORSK

            GARANTI


  • 30 DAGERS FORNØYD-KUNDEGARANTI •
  Hvis du ikke er tilfreds med ditt DEWALT verktøy,
  kan det returneres innen 30 dager til din DEWALT
  forhandler eller til et DEWALT autorisert
  serviceverksted og du kan bytte eller få pengene
  tilbake. Kvittering må fremlegges.

  • 1 ÅRS FRI VEDLIKEHOLDSERVICE •
  Skulle ditt DEWALT verktøy trenge vedlikehold
  eller service i de første 12 månedene etter det ble
  kjøpt, vil dette bli utført gratis av et autorisert
  DEWALT serviceverksted. Gratis
  vedlikeholdsservice omfatter arbeidskostnader.
  Tilbehørs- og reservedelskostnader inngår ikke.
  Kvittering må fremlegges.

  • 1 ÅRS GARANTI •
  Dersom det skulle vise seg innen 12 måneder fra
  kjøpsdato at ditt DEWALT-produkt har feil eller
  mangler som skyldes material- eller
  fabrikasjonsfeil, garanterer vi å erstatte alle
  defekte deler gratis eller, etter egen vurdering,
  erstatte verktøyet gratis forutsatt at:
  • Verktøyet ikke er blitt brukt skjødesløst.
  • Reparasjoner bare er blitt utført av autorisert
    verksted/personell.
  • Kvittering kan fremlegges.
    Denne garantien er i tillegg til kjøperens
    rettigheter i henhold til Kjøpsloven.

  Adresse til nærmeste DEWALT autoriserte
  serviceverksted finner du i DEWALT katalogen,
  eller ved å kontakte DEWALT. Alternativt kan du
  finne en liste over DEWALT autoriserte
  serviceverksteder og komplett informasjon om
  vår etter-salg-service på Internett-adressen vår:
  www.2helpU.com.
 57                                      no - 7


DW980_989.P65            61          14-09-2001, 08:38
 PORTUGUÊS

 BERBEQUIM (COM PERCUSSÃO)/
 APARAFUSAR A BATERIAS DW980/DW981/
 DW984/DW985/DW987/DW988/DW989
 Parabéns!
 Escolheu uma ferramenta eléctrica DEWALT. Muitos anos de experiência, um desenvolvimento contínuo de
 produtos e o espírito de inovação fizeram da DEWALT um dos parceiros mais fiáveis para os utilizadores
 profissionais.

 Dados técnicos
 Berbequim               DW980   DW981   DW984   DW985   DW987     DW988   DW989
 Voltagem             V   12    12     14,4    14,4    18       18     18
 Velocidade em vazio
  1a velocidade        min-1  0-450   0-450   0-450   0-450   0-450     0-450   0-450
  2a velocidade        min-1  0-1.400  0-1.400  0-1.400  0-1.400  0-1.450    0-1.450  0-1.450
  3a velocidade        min-1  0-1.800  0-1.800  0-1.800  0-1.800  0-2.000    0-2.000  0-2.000
 Impactos
  1a velocidade        min-1  -     0-7.650  0-7.650  0-7.650  -       0-7.650  0-7.650
  2a velocidade        min-1  -     0-23.800  0-23.800  0-23.800  -       0-24.650  0-24.650
  3a velocidade        min-1  -     0-30.600  0-30.600  0-30.600  -       0-34.000  0-34.000
 Torque máximo         Nm   42    42     45     45     51       51     51
 Capacidade da bucha      mm   13    13     13     13     13       13     13
 Capacidade máxima de perfuração
  em aço/madeira/betão     mm   13/38/-  13/38/12  13/45/14  13/45/14  13/50/-    13/50/16  13/50/16
 Peso (sem a bateria)      kg   2,0    2,0    2,2    2,2    2,6      2,6    2,6

 Bateria NiCd            DE9071    DE9091   DE9095
 Voltagem             V 12      14,4    18
 Capacidade           Ah 2,0      2,0    2,0
 Peso              kg 0,65     0,7    0,97

 Bateria NiMH            DE9037    DE9038   DE9039
 Voltagem             V 12      14,4    18
 Capacidade           Ah 3,0      3,0    3,0
 Peso              kg 0,65     0,7    0,97

 Carregador             DE9107    DE9108   DE9116   DE9117
 Voltagem             V 230      230    230    230
 Tempo de carga (ca.)      min 60      60     60     15
 Peso              kg 0,4      0,4    0,4    0,9

 Fusíveis
 Ferramentas de 230 V          10 Ampéres
 pt - 1                                                      58


DW980_989.P65            62                     14-09-2001, 08:38
                                                PORTUGUÊS

 Os seguintes símbolos são usados neste manual:        Instruções de segurança
                                Quando usar Ferramentas Eléctricas,
         Indica risco de ferimentos, perda de vida   cumpra sempre os regulamentos de segurança
         ou danos à ferramenta no caso do não-     aplicáveis no seu país para reduzir o risco de
         cumprimento das instruções deste       incêndio, de choque eléctrico e de ferimentos.
         manual.                    Leia as seguintes instruções de segurança antes
                                de tentar utilizar este produto.
                                Guarde estas instruções!
         Indica tensão eléctrica.
                                Instruções gerais
 Declaração CE de conformidade
                                 1 Mantenha a área de trabalho arrumada
                                  As mesas e áreas de trabalho desarrumadas
 DW980/DW981/DW984/DW985/DW987/DW988/               podem provocar ferimentos.
 DW989                             2 Cuide do ambiente da área de trabalho
 A DeWALT declara que estas ferramentas eléctricas        Não exponha Ferramentas Eléctricas à
 foram concebidas em conformidade com 98/37/CEE,         humidade. Ilumine bem as áreas de trabalho.
 89/336/CEE, 73/23/CEE, EN 50144, EN 50260,            Não utilize Ferramentas Eléctricas em presença
 EN 60335, EN 55014-1, EN 55014-2,                de líquidos ou gases inflamáveis.
 EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.                  3 Tenha cuidado com os choques eléctricos
                                  Evite o contacto directo com superfícies ligadas à
 Para mais informações, quieira consultar a DEWALT        terra (p.ex. tubos, radiadores, fogões, frigoríficos).
 no endereço abaixo ou a parte de trás do presente        Nos casos de serviço sob condições extremas
 manual.                             (tais como humidade elevada, execução de
                                  soldadura, etc.) a segurança eléctrica pode ser
                  DW980  DW981 DW984 DW985   aumentada intercalando-se um transformador de
 LpA (pressão sonora)   dB(A)*  72   88  87   91    separação ou um disjuntor de corrente de
 LWA (potência sonora)  dB(A)  85   101  100   104   defeito (FI).
 Valor médio quadrático                     4 Mantenha as crianças afastadas
 ponderado em frequência                     Não deixe as crianças tocarem na ferramenta
 de aceleração      m/s2   < 2,5  11  11   13    nem no cabo de extensão. As crianças com
                                  menos de 16 anos de idade devem ser vigiadas.
                  DW987  DW988 DW989     5 Guarde as ferramentas que não estiverem a
 LpA (pressão sonora)   dB(A)*  71,5  89  94        ser utilizadas
 LWA (potência sonora)  dB(A)  84,5  102  107       Quando não forem utilizadas as Ferramentas
 Valor médio quadrático                      Eléctricas, estas devem guardadas num sítio seco,
 ponderado em frequência                     fechado à chave e fora do alcance das crianças.
 de aceleração      m/s2   < 2,5  11  12,5      6 Vista-se de maneira apropriada
 * junto ao ouvido do operador                  Não use vestuário largo nem jóias porque podem
                                  prender-se numa peça móvel. Quando se
 Director Engineering and Product Development           trabalha no exterior, é de aconselhar o uso de
 Horst Großmann                          luvas de borracha e de calçado antiderrapante.
                                  Cubra o cabelo se tiver cabelo comprido.
                                 7 Utilize óculos de protecção
                                  Utilize também uma máscara no caso de os
                                  trabalhos produzirem pó ou partículas volantes.
                                 8 Tenha cuidado com o ruído
 DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,                Tome medidas de protecção apropriadas.
 D-65510, Idstein, Alemanha
 59                                                        pt - 2


DW980_989.P65                63                   14-09-2001, 08:38
 PORTUGUÊS

  9 Segure firmemente as peças de trabalho        Não utilize a ferramenta se o interruptor não
   Utilize grampos ou um torno para segurar a      estiver a funcionar. Mande substituir o interruptor
   trabalhar. É mais seguro e permite manter as     num Centro de Assistência Técnica DEWALT.
   duas mãos livres para trabalhar.          16 Retire o jogo de baterias
 10 Verifique a sua posição                Retire o jogo de baterias quando não estiverem
   Mantenha sempre o equilíbrio.             em uso, antes de manutenção e ao substituir
 11 Esteja atento                     accessórios.
   Dê atenção ao que vai fazendo. Trabalhe com    17 Mande consertar a sua ferramenta por um
   precaução. Não utilize ferramentas quando       Centro de Assistência Técnica DEWALT
   estiver cansado.                   Esta Ferramenta Eléctrica está conforme às
 12 Tire as chaves de aperto               regulamentações de segurança que lhe dizem
   Verifique sempre se as chaves de aperto foram     respeito. Para evitar qualquer perigo, a reparação
   retiradas da ferramenta antes de a utilizar.     de ferramentas eléctricas deverá estar
 13 Empregue as ferramentas apropriadas          exclusivamente a cargo de técnicos qualificados.
   Neste manual indicam-se as aplicações da
   ferramenta. Não force pequenas ferramentas ou   Regras adicionais de segurança para baterias
   acessórios para fazer o trabalho duma
   ferramenta forte. A ferramenta trabalhará melhor       Perigo de incêndio! Evite curto-circuito
   e de uma maneira mais segura se for utilizada         metálico nos contactos de uma bateria
   para o efeito indicado.                    (p.e. chaves de porcas na mesma caixa
   AVISO O uso de qualquer acessório ou o uso da         que as baterias).
   própria ferramenta, além do que é recomendado
   neste manual de instruções pode dar origem a    • O líquido da bateria, uma solução de hidróxido de
   risco de ferimento.                  potássio, pode ser nocivo. Em caso de contacto
 14 Cuide das suas ferramentas com atenção        com a pele, lave imediatamente com água.
   Para uma maior rentabilidade, mantenha as       Neutralize com um ácido suave, como sumo de
   ferramentas sempre afiadas e limpas. Cumpra as    limão ou vinagre. Em caso de contacto com os
   instruções relativas à manutenção e substituição   olhos, enxague abundantemente com água limpa
   dos acessórios. Verifique regularmente os cabos    durante 10 minutos. Consulte um médico.
   da ferramenta e, no caso de estes estarem      • Nunca tente abrir um jogo de baterias, por
   danificados, mande-os consertar a um Centro de    qualquer razão que seja.
   Assistência Técnica DEWALT. Verifique        • Use só um carregador com a placa «NiMH» ou
   periodicamente os cabos de extensão e substitua-   «NiMH + NiCd» para baterias NiMH DEWALT.
   os se estiverem danificados. Mantenha os
   comandos secos, limpos e sem óleo ou gordura.   Placas em carregador e jogo de baterias
 15 Verifique as peças danificadas           Os seguintes símbolos são indicados as placas em
   Antes de utilizar a ferramenta, verifique     carregador e jogo de baterias:
   cuidadosamente se esta apresenta sinais de danos
   de modo a assegurar um bom funcionamento e a    100%   obtenção do resultado desejado.                Em carga
   Verifique o bom alinhamento e fixação das peças
   móveis e confirme a ausência de ruptura das    100%   peças. Verifique ainda se a montagem foi bem         Carregada
   feita ou se existe qualquer outra condição que
   possa impedir que a ferramenta funcione bem.
   Mande consertar ou substituir os dispositivos de       Bateria defeituosa
   protecção ou outras peças danificadas conforme
   as instruções.


 pt - 3                                                  60


DW980_989.P65           64                   14-09-2001, 08:38
                                           PORTUGUÊS

                            Descrição (fig. A)
        Não toque nos terminais com objectos  O seu berbequim foi estudado para aplicações
        condutores               profissionais de perfuração e para aparafusar.
                            1 Interruptor de velocidade variável
        Não carregue baterias danificadas,   2 Selector de sentido de rotação
        substitua imediatamente         3 Bucha de aperto rápido/travamento automático
                             do veio
        Leia o manual de instruções antes de  4 Selector de modo de percussão/de regulação de
        usar                   torque
                            5 Posições da anilha
        Use só baterias DEWALT, outras podem  6 Selector de velocidade
        explodir causando ferimentos e danos  7 Compartimento para pontas de aparafusar
                            8 Punho
                            9 Punho lateral (DW988/DW989)
        Não usar em ambientes húmidos     10 Bateria

        Substituir imediatamente cabos     Carregador
        defeituosos              O seu carregador DE9107 aceita baterias NiCd
                            DEWALT de entre 7,2 e 14,4 V.
    +40 ˚c
    +4 ˚c
                            O seu carregador DE9108/DE9117 aceita baterias
        Carregar só entre 4 °C e 40 °C     NiCd DEWALT de entre 7,2 e 18 V.
                            O seu carregador DE9116 aceita baterias NiCd
        Ao fim da actividade desta bateria,  e NiMH DEWALT de entre 7,2 e 18 V.
        desfaça-se dela da maneira menos    10 Bateria
        nociva para o nosso ambiente      11 Manipulos de fixação
                            12 Carregador
                            13 Indicator da carga (vermelho)

        Não queime as baterias         Travamento automático do veio
                            Graças ao travamento automático do veio, a bucha
 Verificação do conteúdo da embalagem         pode ser aberta e fechada apenas com uma mão
 A embalagem contém:                 enquanto a outra segura o berbequim.
  1 Berbequim (com percussão)/aparafusador a
   baterias                     Segurança eléctrica
  1 Carregador                    O carregador foi concebido para uma única tensão.
  1 Bateria (modelos K e KH)             Verifique sempre se a tensão corresponde à
  2 Baterias (modelos K2 e K2H)            voltagem indicada na placa de identificação.
  1 Punho lateral (DW988/DW989)
  1 Caixa de transporte                     O seu carregador DEWALT tem duplo
  1 Manual de instruções                     isolamento em conformidade com o
  1 Vista dos componentes destacados               estipulado na norma EN 60335, não
                                 sendo, por isso, necessária uma ligação
  • Verifique se a ferramenta, as peças ou os          à terra.
   acessórios apresentam sinais de danos que
   possam ter ocorrido durante o transporte.     Substituição do cabo ou ficha
  • Antes de utilizar a ferramenta, dedique o tempo  Ao substituir o cabo ou ficha, elimine-os de forma
   necessário à leitura e compreensão deste     segura; uma ficha com condutores de cobre a
   manual.                      descoberto é perigosa quando entra em contacto
                            com uma tomada com corrente.

 61                                                 pt - 4


DW980_989.P65             65                 14-09-2001, 08:38
 PORTUGUÊS

 Extensões                             Não carregue o bateria a temperaturas
 Se fôr necessário um fio de extensão, use um cabo         ambientes menores que 4 °C ou maiores
 especial, conveniente para a corrente desta            que 40 °C. Recomendamos uma
 ferramenta (Veja os dados técnicos). A dimensão          temperatura de carga de: aprox. 24 °C.
 mínima do condutor é 1 mm2.
 No caso de se usar uma bobina, desenrole o cabo     Inserir ou retirar o conjunto de baterias
 todo.                           • Coloque a bateria no punho (8) até se ouvir um
                               estalido.
 Montagem e afinação                    • Para retirar a bateria, carregue nos dois botões
                               (11) ao mesmo tempo e puxe-a para fora do
      • Antes da assemblagem e do ajuste,        punho (8).
       retire sempre a bateria.
      • Desligue sempre a ferramenta antes de    Modalidade de compensação
       inserir ou retirar o conjunto de baterias.  O modo de compensação ajuda a manter a bateria
      • Use só baterias e carregadores        na capacidade máxima. É aconselhável utilizar este
       DEWALT.                   recurso semanalmente ou a cada 10 ciclos de
                             carga/descarga.
 Bateria (fig. A)                     • Inicie o processo de carga conforme descrito
                               acima.
 Carregador                        • Quando o indicator de carga pára de piscar,
  • Para carregar a bateria (10), insira-a no        deixá-la ligada ao carregador por 4 horas.
   carregador (12) como indicado e ligue-o.
   Certifique-se de que a bateria está         DE9108/DE9116 -
   completamente colocada no carregador.        Retardador de carregar em quente
 O indicator de carga vermelho (13) começa a piscar.   O retardador de carregar em quente é
 Depois de aprox. 1 hora, o indicador fica        automaticamente activado quando o carregador
 permanentemente aceso. A bateria agora está       detectar uma bateria que está quente, suspendendo
 totalmente carregada e o carregador de baterias     o carregamento da bateria até que esta arrefeça.
 automaticamente comutará para a modalidade de      Depois da bateria arrefecer, o carregador muda
 compensação. Depois de aproximadamente 4 horas,     automaticamente para o modo de carregamento da
 comutará para a modalidade de manutenção de       bateria. Este dispositivo assegura o tempo máximo
 carga. A bateria pode ser retirada em qualquer     de funcionamento da bateria. Enquanto estiver no
 altura ou continuar a ser carregada indefinidamente.  modo de retardador de carregar em quente, o
  • O indicador de carga encarnado pisca         indicador vermelho (13) acende durante um longo
   rapidamente para indicar um problema de carga.   período e depois num curto período.
   Introduza novamente a bateria ou experimente
   uma nova. Se não se conseguir carregar
   também a nova bateria, faça um controlo do seu   Como inserir e remover brocas (fig. A & B)
   carregador de baterias num centro de         • Abra a bucha rodando a manga (15) em sentido
   Assistência Técnica DEWALT.              contrário aos ponteiros do relógio e insira a haste
  • Quando estiver ligado a fontes de alimentação,     da broca.
   tais como, geradores ou conversores de CC em     • Insira a broca até onde fôr possível e puxe-a
   CA, o indicador de carga vermelho pode piscar     ligeiramente para fora.
   duas vezes, apagar-se e repetir. Isto indica um   • Aperte bem rodando a manga no sentido do
   problema temporário na alimentação de         relógio.
   corrente. O carregador automaticamente        • Para retirar a broca, proceda de forma inversa.
   comutará novamente para o funcionamento
   normal.


 pt - 5                                                     62


DW980_989.P65            66                   14-09-2001, 08:38
                                            PORTUGUÊS

 Seleccione o modo de operação ou controlo do          • Carregue apenas ligeiramente na
 torque (fig. C)                          ferramenta.
 O anel desta ferramenta tem diferentes posições
 para regular o torque adaptando-o ao tamanho do    Ligar e desligar (fig. A & D)
 parafuso e ao material da peça. Para regular o     • Para pôr a máquina em funcionamento, prima o
 torque, vide «Operação de aparafusar».          interruptor de velocidade variável (1). A pressao
  • Seleccione o modo de operação ou o torque       exercida sobre o interruptor de velocidade
   necessário alinhando o símbolo ou número no      variável determina a velocidade de ferramenta.
   anel (4) com a seta (16) na caixa de         • Para desligar a máquina, liberte o interruptor.
   engrenagens.                     • Para manter a ferramenta na posição desligada,
                              mova o manipulo de selecção (2) para a posição
 DW981/DW984/DW985/DW988/DW989               central.
 Os berbequins de percussão podem ser utilizadas
 em dois modos de operação:               Operações de aparafusar e desaparafusar (fig. A)
                             • Escolha a rotação para a direita ou esquerda
        Perfuração sem  para aço, madeira     com o botão (2).
        percussão:    e plásticos       • Coloque o anel (4) na posição 1 e comece a
                              aparafusar (baixo torque).
        Perfuração com  para betão       • Se a embraiagem entrar em funcionamento
        percussão:    e alvenaria        demasiado cedo, regule o anel para aumentar o
                              valor de torque segundo a necessidade.
 Selector de sentido de rotação (fig. D)
  • Para escolher a rotação à frente ou inverso use o  Perfuração rotativa (fig. A)
   botão (2), como indicado (veja a seta).       • Seleccione o modo de perfuração rotativa
                              usando o anel (4).
        Espere sempre que o motor deixe de    • Seleccione rotação avanço.
        funcionar completamente antes de
        mudar a direcção de rotação.       Furar em metal
                             • Utilize um lubrificante de corte sempre que
 Selector de velocidade (fig. E)              pretender furar metais. As excepções são o ferro
 A sua ferramenta está dotada de três velocidades     e o bronze, que deverão ser furados a seco.
 para se poder variar a relação velocidade/torque.
  1 velocidade baixa/torque elevado           Furar em madeira
  2 velocidade média/torque médio            • Monte o tipo adequado de broca.
  3 velocidade elevada/torque baixo
                             Para mais informações sobre os acessórios
 Para os valores reais de velocidade, consulte os    apropriados, consulte o seu Revendedor autorizado.
 dados técnicos.
                             Manutenção
        Não mude de velocidade quando a     A sua Ferramenta Eléctrica DEWALT foi concebida
        máquina estiver a trabalhar.       para funcionar durante muito tempo com um
                             mínimo de manutenção. O funcionamento
 Modo de emprego                    satisfatório contínuo depende de bons cuidados e
                             limpeza regular da ferramenta.
      • Cumpra sempre as instruções de
       segurança e os regulamentos aplicáveis.
      • Esteja informado sobre a localização de
       tubagens e de fios eléctricos dentro da
       parede.

 63                                                   pt - 6


DW980_989.P65            67                   14-09-2001, 08:38
 PORTUGUÊS

                                    GARANTIA

 Lubrificação                     • 30 DIAS DE SATISFAÇÃO COMPLETA •
 A sua Ferramenta Eléctrica não precisa de
                            Se não estiver completamente satisfeito com a
 lubrificação suplementar.
                            sua ferramenta DEWALT, contacte um Centro de
                            Assistência Técnica DEWALT. Apresente a sua
                            reclamação, juntamente com a máquina
                            completa, bem como a factura de compra
 Limpeza
                            e ser-lhe á apresentada a melhor solução.
  • Retire a ficha do carregador da tomada antes de
   limpar o corpo do carregador utilizando um pano  • UM ANO DE MANUTENÇÃO GRATUITA •
   macio.
                            Se necessitar de manutenção para a sua
  • Remova a bateria antes de limpar a sua
                            ferramenta DEWALT, durante os 12 meses após
   Ferramenta Eléctrica.
                            a compra, entregue-a, sem encargos,
  • Conserve livres as aberturas de ventilação e
                            num Centro de Assistência Técnica DEWALT.
   limpe regularmente o corpo da máquina
                            Deve apresentar uma prova da compra.
   utilizando um pano macio.
                            • UM ANO DE GARANTIA •
 Ambiente
                            Se o seu produto DEWALT se avariar por defeito
                            de montagem ou de material, durante os 12 meses
                            a partir da data da compra, garantimos a
                            substituição de todas as peças defeituosas sem
                            encargos desde que:
 Bateria de substitução
                            • O produto não tenha sido mal usado.
 Este bateria de longa duração deve ser substiuída,
                            • Eventuais reparações não tenham sido
 quando deixar de ter a potência necessária ão
                             efectuadas por pessoas estranhas aos Centro
 trabalho, que dava anteriormente. Ao fim da sua
                             de Assistência Técnica DEWALT.
 actividade, desfaça-se dele da maneira menos
                            • Se apresente prova da data de compra.
 nociva para o nosso ambiente:
  • Consuma as baterias completamente e depois
                            Para a localização do Centro de Assistência
   retire o jogo de baterias da ferramenta.
                            Técnica DEWALT mais próximo, queira consultar
  • As baterias NiCd/NiMH são recicláveis.
                            a parte de trás do presente manual.
   Leve-as ao seu concessionário ou a uma
                            Em alternativa, encontrará uma lista de Centros
   estação de reciclagem. As bateria podem ser
                            de Assistência Técnica DEWALT e todas as
   recidadas ou serão destruidas de maneira
                            informações sobre o nosso serviço pós-venda
   conveniente.
                            disponíveis na Internet em www.2helpU.com. Ferramentas já usadas
 Leve a sua ferramenta velha a um Centro de
 Assistência Técnica DEWALT onde ela será
 eliminada de um modo seguro para o ambiente.
 pt - 7                                                 64


DW980_989.P65           68                 14-09-2001, 08:38
                                                       SUOMI

 LADATTAVAT PORAKONEET/
 RUUVINVÄÄNTIMET/ISKUPORAKONEET
 DW980/DW981/DW984/DW985/DW987/
 DW988/DW989
 Onneksi olkoon!
 Olet valinnut DEWALT-sähkötyökalun. Monivuotisen kokemuksen, ahkeran tuotekehittelyn ja uudistusten
 ansiosta DEWALT on yksi ammattikäyttäjien luotettavimmista yhteistyökumppaneista.

 Tekniset tiedot
 Porakone               DW980   DW981   DW984   DW985   DW987     DW988   DW989
 Jännite               V 12     12     14,4    14,4    18       18     18
 Kuormittamaton kierrosnopeus
  1. vaihde           min-1 0-450   0-450   0-450   0-450   0-450     0-450   0-450
  2. vaihde           min-1 0-1.400  0-1.400  0-1.400  0-1.400  0-1.450    0-1.450  0-1.450
  3. vaihde           min-1 0-1.800  0-1.800  0-1.800  0-1.800  0-2.000    0-2.000  0-2.000
 Iskumäärä
  1. vaihde           min-1  -   0-7.650  0-7.650  0-7.650  -       0-7.650  0-7.650
  2. vaihde           min-1  -   0-23.800  0-23.800  0-23.800  -       0-24.650  0-24.650
  3. vaihde           min-1  -   0-30.600  0-30.600  0-30.600  -       0-34.000  0-34.000
 Maksimi vääntömomentti      Nm   42   42     45     45     51       51     51
 Istukan aukeama          mm   13   13     13     13     13       13     13
 Maksimiporausteho
  teräkseen/puuhun/betoniin mm  mm 13/38/-   13/38/12  13/45/14  13/45/14  13/50/-    13/50/16  13/50/16
 Paino (ilman akkua)        kg 2,0    2,0    2,2    2,2    2,6      2,6    2,6

 NiCd-akku               DE9071   DE9091   DE9095
 Jännite               V 12     14,4    18
 Teho                Ah 2,0    2,0    2,0
 Paino               kg 0,65    0,7    0,97

 NiMH-akku               DE9037   DE9038   DE9039
 Jännite               V 12     14,4    18
 Teho                Ah 3,0    3,0    3,0
 Paino               kg 0,65    0,7    0,97

 Latauslaite              DE9107   DE9108   DE9116   DE9117
 Jännite               V 230    230    230    230
 Latausaika (noin)         min 60     60     60     15
 Paino               kg 0,4    0,4    0,4    0,9

 Sulakkeet:
 230 V                   10 A
 65                                                       fi - 1


DW980_989.P65             69                   14-09-2001, 08:38
 SUOMI

 Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia merkkejä:       Turvallisuusohjeet
                                 Lue käyttöohje huolellisesti ennen koneen
          Osoittaa henkilövahingon,           käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje kaikkien
          hengenmenetyksen tai konevaurion       koneen käyttäjien ulottuvilla.
          vaaraa, mikäli tämän käyttöohjeen       Näiden ohjeiden lisäksi tulee aina seurata
          neuvoja ei noudateta.             työsuojeluviranomaisten ohjeita.

                                 VAROITUS!
          Osoittaa sähköiskun vaaraa.          Sähköiskujen, loukkaantumisten ja palovaaran
                                 ehkäisemiseksi on noudatettava seuraavia
 CE-Vaatimustenmukaisuustodistus                perusturvallisuustoimenpiteitä.

                                 1 Käytä kuulosuojaimia
 DW980/DW981/DW984/DW985/DW987/DW988/               Suojaa itsesi ja käytä aina kuulosuojaimia.
 DW989                              2 Pidä työskentelyalue järjestyksessä
 DEWALT vakuuttaa, että sähkökoneet on valmistettu         Epäjärjestys tuo mukanaan onnettomuusvaaran.
 Euroopan Unionin standardien 98/37/EEC,             3 Ajattele työskentelyalueen vaikutusta työhösi
 89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 50144, EN 50260,            Älä vie sähkötyökalua tai laturia ulos sateeseen.
 EN 60335, EN 55014-1, EN 55014-2,                 Älä käytä sitä kosteissa tai märissä tiloissa.
 EN 61000-3-2 ja EN 61000-3-3 mukaisesti.             Järjestä työalueelle hyvä valaistus. Älä käytä
                                  sähkötyökaluja palavien nesteiden tai kaasujen
 Lisätietoja saat DEWALTilta allaolevasta osoitteesta       läheisyydessä.
 tai käsikirjan takakannesta.                  4 Varjeltava lapsilta
                                  Älä päästä lapsia työkalun tai jatkojohdon
                   DW980  DW981 DW984 DW985   läheisyyteen. Alle 16-vuotiaat tarvitsevat valvontaa.
 LpA (äänenpaine)     dB(A)*  72   88  87   91   5 Säilytä työkalua oikein
 LWA (ääniteho)      dB(A)  85   101  100   104   Kun et käytä työkalua, säilytä sitä kuivassa
 Kiihtyvyyden painotettu                      paikassa. Huolehdi siitä, että säilytyspaikka on
 neliöllinen keskiarvo   m/s2   < 2,5  11  11   13    lukittu ja niin korkealla, etteivät lapset ylety sinne.
                                 6 Älä ylikuormita sähkötyökalua
                   DW987  DW988 DW989      Liiallisen leikkausvoiman käyttö tai liian suuri
 LpA (äänenpaine)     dB(A)*  71,5  89  94        työkappaleen syöttönopeus voi ylikuormittaa
 LWA (ääniteho)      dB(A)  84,5  102  107       koneen.
 Kiihtyvyyden painotettu                      Kone toimii paremmin ja turvallisemmin sille
 neliöllinen keskiarvo   m/s2   < 2,5  11  12,5       suunnitellulla suoritusalueella.
 * käyttäjän korvassa                      7 Valitse oikea sähkötyökalu
                                  Käytä työkalua ainoastaan työhön, johon se on
 Director Engineering and Product Development           tarkoitettu.
 Horst Großmann                         8 Pukeudu asianmukaisesti
                                  Älä käytä liian väljiä vaatteita tai koruja. Ne voivat
                                  tarttua liikkuviin osiin. Käytä ulkona
                                  työskennellessäsi kumihansikkaita ja
                                  liukumattomia kenkiä. Jos sinulla on pitkät
                                  hiukset, käytä hiusverkkoa.
                                 9 Käytä suojalaseja
                                  Käytä suojalaseja, etteivät lastut pääse
 DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,                vahingoittamaan silmiä.
 D-65510, Idstein, Saksa                      Mikäli työstettäessä syntyy paljon pölyä,
                                  käytä kasvosuojaa.

 fi - 2                                                        66


DW980_989.P65                 70                   14-09-2001, 08:38
                                                        SUOMI

 10 Kiinnitä työkappale oikein                Akkujen käyttöä koskevia turvallisuusohjeita
   Käytä ruuvipuristinta tai ruuvipenkkiä, jotta
   työstökappale pysyy kunnolla paikoillaan.                Palovaara! Vältä irrotetun akkupaketin
   Näin vapautat molemmat kädet työhön.                   liittimien oikosulku (esim. älä säilytä avaimia
 11 Älä kurottele                              samassa taskussa akkujen kanssa.)
   Seiso aina tukevasti ja tasapainossa.
 12 Hoida työkalua huolella                  • Akkuneste, 25 - 30 % hydroksidiliuos, saattaa
   Pidä työkalu puhtaana ja terät terävinä. Noudata      olla haitallista. Jos akkunestettä pääsee iholle,
   työkalun huolto-ohjeita sekä terän/työkalun vaihto-     huuhdo se runsaalla vedellä. Neutraloi akkuneste
   ohjeita. Tarkista liitäntäjohdon kunto säännöllisesti    etikalla tai sitruunamehulla. Jos akkunestettä
   ja anna alan ammattilaisen vaihtaa se tarvittaessa     joutuu silmiin, huuhdo silmiä runsaalla vedellä
   uuteen. Tarkista myös jatkojohto säännöllisesti ja     ainakin 10 minuuttia, ja ota heti yhteys lääkäriin.
   uusi se tarvittaessa. Pidä työkalun kädensijat      • Älä koskaan yritä avata akkupakettia.
   kuivina ja puhtaina öljystä ja rasvasta.         • Lataa NiMH-akkuja ainoastaan latauslaitteella,
 13 Poista avaimet                       jossa on merkintä “NiMH” tai “NiMH + NiCd”.
   Poista säätöavaimet ja asennustyökalut koneesta
   ennen kuin käynnistät sen.                Akun ja laturin etiketit
 14 Ole tarkkaavainen                    Akun ja laturin etiketeistä näet seuraavat merkit:
   Keskity työhösi. Käytä tervettä järkeä. Älä käytä
   sähkötyökalua, kun olet väsynyt.             100% 15 Tarkista, että laturi on kunnossa                    Lataus käynnissä
   Ennen kuin otat koneen käyttöön, tarkasta
   turvalaitteet ja kaikki koneen osat. Näin varmistat,   100%   että kone toimii sille asetettujen vaatimusten              Akku latautunut
   mukaisesti. Tarkista, että liikkuvat osat toimivat
   moitteettomasti ja että kaikki osat ovat kunnossa
   ja oikein asennetut. Tarkista myös, että kaikki             Akku viallinen
   muut käyttöön mahdollisesti vaikuttavat tekijät
   ovat kunnossa. Vika suojausjärjestelmässä tai              Älä kosketa akun napoja sähköä
   viallinen osa tulee vaihtaa tai korjata valtuutetussa          johtavilla esineillä
   ammattiliikkeessä, mikäli käyttöohjeissa ei toisin
   mainita. Viallinen virtakytkin tulee vaihtaa alan
   ammattiliikkeessä.                            Älä yritä ladata viallisia akkuja
   Älä käytä sähkötyökalua, mikäli virtakytkin ei toimi
   kunnolla.
 16 Turvallisuudeksi                             Lue käyttöohje
   Käytä vain käyttöohjeessa ja tuotekuvastossa
   suositeltuja lisävarusteita ja -laitteita. Jonkin muun          Tarkoitettu ainoastaan DEWALT-akkujen
   laitteen käyttö voi aiheuttaa onnettomuuden.               lataamiseen; muut saattavat haljeta ja
 17 Akun poistaminen                             aiheuttaa henkilö- ja muita vahinkoja
   Poista akku koneesta aina ennen koneen huoltoa
   sekä silloin, kun kone ei ole käytössä tai kun
   koneeseen vaihdetaan lisävarusteita.                   Laturi ei saa kastua
 18 Korjauta koneesi DEWALTin valtuuttamalla
   huoltokorjaamolla
   Tämä sähkötyökalu on asiaankuuluvien                   Vaihda viallinen johto välittömästi
   turvallisuusmääräysten mukainen.
                                   +40 ˚c
   Turvallisuussyistä vain valtuutetut ammattilaiset        +4 ˚c

   saavat huoltaa sähkölaitteita.                      Latauslämpötila +4 °C ja +40 °C välillä

 67                                                          fi - 3


DW980_989.P65             71                       14-09-2001, 08:39
 SUOMI

                               Automaattikaralukko
                               Automaattikaralukkoa käytetään, kun kone on
        Hävitä akku ympäristöystävällisellä tavalla  seisontatilassa. Istukan holkkia on helppo kääntää
                               toisella kädellä toisen käden tukiessa laitetta.

        Älä missään tapauksessa polta         Sähköturvallisuus
        akkupakettia                 Laturi on suunniteltu käytettäväksi vain yhdellä
                               jännitteellä. Tarkista aina, että virtalähde vastaa
 Pakkauksen sisältö                     arvokilvessä ilmoitettua jännitettä.
 Pakkaus sisältää:
  1 Ladattava porakone/ruuvinväännin/iskuporakone            Laituris on kaksoiseristetty EN 60335:n
  1 Latauslaite                             mukaisesti; siksi ei tarvita erillistä
  1 Akkupaketti (K- ja KH-mallit)                    maadoitusta.
  2 Akkua (K2- ja K2H-mallit) Akkujen latauslaite
  1 Sivukahva (DW988/DW989)                 Kaapelin tai pistotulpan vaihto
  1 Laukku                          Kun vaihdat kaapelin tai pistotulpan, hävitä se
  1 Käyttöohje                        turvallisesti. Pistoke, jossa on paljaita johtimia,
  1 Hajoituskuva                       on vaarallinen kiinnitettynä jännitteiseen pistorasiaan.

  • Tarkista etteivät kone, sen osat tai lisävarusteet    Asennus ja säädöt
   ole vioittuneet kuljetuksen aikana.
  • Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen koneen          • Poista akku koneesta aina ennen
   käyttöönottoa.                           asennuksia ja säätöjä.
                                    • Kytke aina kone päältä ennen kuin
 Kuvaus (kuva A)                            asennat tai poistat akkupaketin.
 Ladattavat porakone on tarkoitettu ammattimaiseen          • Käytä ainoastaan DEWALT-akku ja -
 poraukseen ja ruuvaukseen.                       latauslaite.
  1 Virrankatkaisija portaattomalla nopeudensäädöllä
  2 Suunnanvaihtokytkin                   Akkupaketti (kuva A)
  3 Pikaistukka/automaattikaralukko
  4 Toimintovalitsin/vääntömomentin säätö          Akkujen lataaminen
  5 Kauluksen asennot                     • Laita akkupaketti (10) latausta varten
  6 Vaihdevalitsin                        latauslaitteeseen (12) kuten kuvassa on esitetty ja
  7 Teränpidin                          kytke latauslaite sähköverkkoon. Varmistu, että
  8 Kahva                            akku on tukevasti paikallaan latauslaitteessa.
  9 Sivukahva (DW988/DW989)                 Punainen latausvalo (13) vilkkuu. Noin yhden tunnin
 10 Akkupaketti                       varausajan jälkeen se lakkaa vilkkumasta ja alkaa
                               palaa yhtäjaksoisesti. Tällöin akkupaketti on täysin
 Latauslaite                         latautunut ja latauslaite siirtyy automaattisesti
 Latauslaite DE9107 lataa DEWALTin 7,2 -           tasaustilaan. Noin neljän tunnin kuluttua se siirtyy
 14,4 V NiCd-akut.                      huoltotilaan. Akkupaketti voidaan poistaa
 Latauslaite DE9108/DE9117 lataa DEWALTin          latauslaitteesta tai se voidaan jättää
 7,2 - 18 V NiCd-akut.                    latauslaitteeseen, kunnes akkuja jälleen tarvitaan.
 Latauslaite DE9116 lataa DEWALTin 7,2 - 18 V         • Punainen latausvalo vilkkuu nopeasti osoittaen
 NiCd- ja NiMH-akut.                       häiriötä lataamisessa. Laita akkupaketti uudelleen
 10 Akkupaketti                         latauslaitteeseen tai yritä uudella akkupaketilla.
 11 Vapautinpainikkeet                      Jos uusikaan akku ei lataudu, vie latauslaitteesi
 12 Latauslaite                         valtuutettuun DEWALTin huoltopisteeseen.
 13 Latausvalo (punainen)

 fi - 4                                                      68


DW980_989.P65             72                     14-09-2001, 08:39
                                                  SUOMI

  • Jos virtalähteenä on generaattori tai virtalähde,   Katso vääntömomentin säätöä kohdasta “Ruuvaus”.
   joka muuntaa DC:n AC:ksi, punainen latausvalo     • Valitse haluttu toimintatila tai vääntömomentti
   saattaa vilkkua kahdesti, kytke pois päältä ja      kohdistamalla kauluksen (4) symboli tai numero
   toista. Tämä osoittaa ohimenevää häiriötä        kuoren ilmaisimen (16) kanssa.
   virtalähteessä. Latauslaite alkaa kuitenkin
   automaattisesti toimia normaalilla tavalla.      DW981/DW984/DW985/DW988/DW989
                              Iskuporakoneita voidaan käytää kahdella eri tavalla:
        Älä lataa akkuja, mikäli ympäristön
        lämpötila on alle 4 °C tai yli 40 °C.
        Suositeltava latauslämpötila noin 24 °C.       Poraus:    teräs, puu ja muovi

 Akkupaketin asentaminen ja poistaminen
  • Kiinnitä akku kahvaan (8) kunnes se naksahtaa          Iskuporaus: betoni
   paikoilleen.
  • Kun irrotat akun, paina kahta vapautinnappulaa    Suunnanvaihtokytkin (kuva D)
   (11) samanaikaisesti, ja irrota akku kahvasta (8).   • Siirrä suunnanvaihtokytkintä eteen/taakse (2)
                               kuten kuvassa, kun haluat vaihtaa koneen
 Tasaustila                         pyörimissuuntaa.
 Tasaustila auttaa säilyttämään akkupakkauksen
 täyteen ladattuna. Käytä tätä ominaisuutta mielellään        Odota aina, että moottori on täysin
 viikottainen tai 10 lataus/purkusyklin välein.           pysähtynyt ennen kuin vaihdat
  • Aloita lataaminen edellä annettujen ohjeiden           pyörimissuuntaa.
   mukaisesti.
  • Jos latausvalo lakkaa vilkkumasta, akkupaketti    Vaihdevalitsin (kuva E)
   jättää latauslaitteeseen 4 tunnin.          Työkalussasi on kolme vaihdetta nopeuden ja
                              vääntömomentin säätelemiseen.
 DE9108/DE9116 - Ylikuumentunut akku            1 pieni nopeus/suuri vääntömomentti
 Kun laturi tunnistaa ylikumentuneen akun siirtyy     2 keskisuuri nopeus/keskisuuri vääntömomentti
 lataaminen ajankohtaan, jolloin akku on jäähtynyt.    3 suuri nopeus/pieni vääntömomentti
 Kun akku on jäähtynyt, laturi siirtyy automaattisesti
 latausvirtaan. Tämä ominaisuus takaa akun        Työkalun kierrosnopeus on ilmoitettu teknisissä
 maksimikestoiän. Punainen valo (13) vilkkuu pitkään,   tiedoissa.
 sitten lyhyeen ylikuumentuneessa tilassa.
                                   Älä vaihda vaihteita koneen käydessä
 Terän asentaminen ja irrottaminen (kuva A & B)           täydellä nopeudella äläkä muutoinkaan
  • Avaa istukka kiertämällä kaulusta (15) ja asenna         koneen käydessä.
   teränvarsi paikalleen.
  • Pane terä mahdollisimman syvälle istukkaan ja     Käyttöohjeet
   nosta sitä hieman ennen kiristystä.
  • Kiristä istukka kääntämällä kaulusta              • Noudata aina turvallisuusohjeita ja
   myötäpäivään pitäen.                       voimassa olevia sääntöjä.
  • Irrottaessasi terää toimi päinvastaisessa           • Varo työskennellessäsi sähkö- ja
   järjestyksessä.                         vesijohtoja.
                                  • Kuormita konetta järkevästi.
 Toimintavaihtoehdon valinta ja vääntömomentin
 säätö (kuva C)                      Virran kytkeminen päälle/pois päältä (kuva A & D)
 Tämän työkalun kauluksessa on vääntömomentin       • Käynnistä kone painamalla virtakytkintä (1).
 säätömahdollisuutta ruuvauksen ja työkappaleen        Virtaytkimeen kohdistuvan paineen määrä säätää
 mukaan.                           koneen kierrosnopeuden.

 69                                                     fi - 5


DW980_989.P65             73                   14-09-2001, 08:39
 SUOMI

  • Pysäytä kone vapauttamalla kytkin.         Ympäristö
  • Kun haluat lukita koneen off-asentoon,
   käännä suunnanvaihtovipu (2) keskiasentoon.

 Ruuvaus (kuva A)
  • Valitse pyörimissuunta kytkimellä (2).       Ladattavat akut
  • Säädä kaulus asentoon 1 ja aloita ruuvaus      Tämä pitkäikäinen akkupaketti täytyy ladata, kun se
   (pieni vääntömomentti).               ei enää anna riittävästi virtaa töiden tekemiseen.
  • Lisää tarvittaessa vääntömomenttia kauluksesta.   Kun akkuja ei voi enää ladata, hävitä ne
                             ympäristöystävällisesti.
 Poraus (kuva A)                     • Tyhjennä akku käyttämällä lataus loppuun ja
  • Valitse poraustila kauluksella (4).           poista se koneesta.
  • Valitse eteen pyörimissuunta.            • NiCd- ja NiMH-akkuja voidaan kierrättää. Jätä
                               akku johonkin paikkakuntasi kierrätyskeskuksista
 Metalliporaus                       tai valtuutettuun DEWALT-huoltoliikkeeseen.
  • Käytä leikkuunestettä poratessasi metalleja.      HUOM! Kuluttajana olet vastuussa että
   Poikkeuksena valurauta ja messinki, joita on      loppuunkäytetty akku kierrätetään
   porattava kuivana.                   asianmukaisesti.

 Puuporaus
  • Asenna tyypiltään sopiva poranterä.
                             Koneet, joita ei enää tarvita
 Ota yhteys myyjääsi halutessasi tietoja sopivista   Kun koneesi on käytetty loppuun, älä heitä sitä
 lisätarvikkeista.                   tavallisten roskien mukana pois, vaan vie se
                             paikkakuntasi kierrätyskeskukseen tai jätä
 Huolto-ohjeita                     valtuutettuun DEWALTin huoltopisteeseen.
 DEWALT sähkötyökalusi on suunniteltu käytettäväksi
 pitkän aikaa mahdollisimman vähällä huollolla.     Jatkuvan tuotekehittelyn seurauksena nämä tiedot
 Asianmukainen käyttö ja säännönmukainen        saattavat muuttua. Niistä emme ilmoita erikseen.
 puhdistus takaavat laitteen jatkuvan toiminnan.
 Voitelu
 Sähkötyökalusi ei tarvitse lisävoitelua.
 Puhdistus
  • Vedä laturin pistotulppa pistorasiasta, ennenkuin
   puhdistat vaipan pehmeällä rievulla.
  • Irrota akkukotelo, ennenkuin puhdistat
   sähkötyökalusi.
  • Pidä tuuletusaukot puhtaina ja puhdista runko
   säännöllisesti pehmeällä rievulla.
 fi - 6                                                  70


DW980_989.P65             74                  14-09-2001, 08:39
                                       SUOMI

             TAKUU


  • 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU •
  Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALT-työkaluusi,
  palauta se myyjälle tai valtuutettuun DEWALT-
  huoltopisteeseen 30 päivän sisällä ostopäivästä,
  niin saat rahasi takaisin tai vaihtokoneen.
  Tuote on palautettava täydellisenä ja ostokuitti on
  esitettävä.

  • YHDEN VUODEN ILMAINEN YLLÄPITOHUOLTO •
  DEWALT-työkalusi kunnossapito ja huolto
  suoritetaan ilmaiseksi 12 kuukauden sisällä
  ostopäivästä huoltopisteessämme. Ilmainen
  kunnossapitohuolto käsittää sähkötyökalujen
  työ- ja varaosakustannukset. Siihen ei sisälly
  tarvikekustannuksia. Ostokuitti on esitettävä.

  • YHDEN VUODEN TAKUU •
  Jos DEWALT-tuotteesi menee epäkuntoon
  materiaali- tai valmistusvikojen takia 12 kuukauden
  sisällä ostopäivästä, vaihdamme vioittuneet osat
  uusiin tai vaihdamme koko yksikön ilmaiseksi
  edellyttäen, että:
  • Tuotetta ei ole käytetty väärin.
  • Valtuuttamattomat henkilöt eivät ole yrittäneet
    korjata sitä.
  • Päiväyksellä varustettu ostokuitti esitetään.
    Tämä takuu tarjotaan lisäpalveluna kuluttajan
    lakisääteisten oikeuksien lisäksi.

  Lähimmän DEWALT-myyjäsi tai valtuutetun
  DEWALT-huoltpisteen osoitteen saat
  voimassaolevasta tuoteluettelosta tai ottamalla
  yhteyttä DEWALTiin. Lista valtuutetuista DEWALT-
  huoltoliikkeistä sekä yksityiskohtaiset tiedot
  korjauspalvelustamme ovat vaihtoehtoisesti
  saatavilla Internetissä, osoitteessa
  www.2helpU.com.
 71                                       fi - 7


DW980_989.P65            75          14-09-2001, 08:39
 SVENSKA

 UPPLADDNINGSBAR BORRMASKIN/
 SKRUVDRAGARE/SLAGBORRMASKIN
 DW980/DW981/DW984/DW985/DW987/
 DW988/DW989
 Vi gratulerar!
 Du har valt ett DEWALT elverktyg. Mångårig erfarenhet, ihärdig produktutveckling och förnyelse gör DEWALT
 till ett av de mest pålitliga namnen för professionella användare.

 Tekniska data
 Borrmaskin            DW980   DW981   DW984   DW985   DW987     DW988   DW989
 Spänning            V 12     12     14,4    14,4    18       18     18
 Varvtal obelastad
  växel 1          min-1 0-450   0-450   0-450   0-450   0-450     0-450   0-450
  växel 2          min-1 0-1.400  0-1.400  0-1.400  0-1.400  0-1.450    0-1.450  0-1.450
  växel 3          min-1 0-1.800  0-1.800  0-1.800  0-1.800  0-2.000    0-2.000  0-2.000
 Slagtal
  växel 1          min-1  -   0-7.650  0-7.650  0-7.650  -       0-7.650  0-7.650
  växel 2          min-1  -   0-23.800  0-23.800  0-23.800  -       0-24.650  0-24.650
  växel 3          min-1  -   0-30.600  0-30.600  0-30.600  -       0-34.000  0-34.000
 Genomträngningskraft     Nm   42   42     45     45     51       51     51
 Chuck-kapacitet        mm   13   13     13     13     13       13     13
 Maximal borrkapacitet i
  stål/trä/betong       mm 13/38/-   13/38/12  13/45/14  13/45/14  13/50/-    13/50/16  13/50/16
 Vikt (utan batteripaket)    kg 2,0    2,0    2,2    2,2    2,6      2,6    2,6

 NiCd-batteripaket         DE9071   DE9091   DE9095
 Spänning            V 12     14,4    18
 Kapacitet           Ah 2,0    2,0    2,0
 Vikt              kg 0,65    0,7    0,97

 NiMH-batteripaket         DE9037   DE9038   DE9039
 Spänning            V 12     14,4    18
 Kapacitet           Ah 3,0    3,0    3,0
 Vikt              kg 0,65    0,7    0,97

 Laddare              DE9107   DE9108   DE9116   DE9117
 Nätspänning           V 230    230    230    230
 Laddningstid (ca.)      min 60     60     60     15
 Vikt              kg 0,4    0,4    0,4    0,9

 Säkring:
 230 V                 10 A
 sv - 1                                                    72


DW980_989.P65           76                   14-09-2001, 08:39
                                                      SVENSKA

 Följande symboler har använts i handboken:            Säkerhetsinstruktioner
                                  Innan Du börjar använda maskinen, tag några
           Anger risk för personskada, livsfara eller  minuter i anspråk för att läsa igenom
           skada på verktyg vid ouppmärksamhet      bruksanvisningen. Spara bruksanvisningen
           inför de instruktioner som ges i handboken.  lättillgängligt, så att alla som använder maskinen
                                  har tillgång till bruksanvisningen.
                                  Förutom nedanstående instruktioner, följ alltid
           Anger risk för elektrisk stöt.        Arbetarskyddsstyrelsens regler.

 CE-Försäkran om överensstämmelse                 VARNING!
                                  När man använder elverktyg skall dessa
                                  grundläggande säkerhetsinstruktioner alltid
 DW980/DW981/DW984/DW985/DW987/DW988/               följas för att minska risken för elektriska stötar,
 DW989                              personskada och brand.
 DEWALT förklarar att dessa elverktyg är
 konstruerade i överensstämmelse med följande           1 Använd hörselskydd
 normer: 98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC,              För att skydda Dig själv, använd alltid
 EN 50144, EN 50260, EN 60335, EN 55014-1,              hörselskydd.
 EN 55014-2, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.             2 Håll arbetsområdet i ordning
                                   Nedskräpade ytor och arbetsbänkar inbjuder till
 För mer information ombeds ni kontakta DEWALT på          skador.
 nedanstående adress eller se baksidan av manualen.        3 Tänk på arbetsmiljöns inverkan
                                   Utsätt inte elverktyg eller laddare för regn.
                   DW980  DW981 DW984 DW985    Använd inte elverktyg på fuktiga eller våta platser.
 LpA (ljudtryck)      dB(A)*  72   88    87   91    Ha bra belysning över arbetsytan. Använd inte
 LWA (ljudeffekt)     dB(A)  85   101   100  104   elverktyg i närheten av lättantändliga vätskor eller
 Vägt geometrisk                           gaser.
 medelvärde av                           4 Utom räckhåll för barn
 accelerationsfrekvensen m/s2    < 2,5  11    11   13    Se till att verktyget och sladden förvaras utom
                                   räckhåll för barn. Personer under 16 år får inte
                   DW987  DW988 DW989       arbeta med verktyget på egen hand.
 LpA (ljudtryck)      dB(A)*  71,5  89    94      5 Förvara verktyg säkert
 LWA (ljudeffekt)     dB(A)  84,5  102   107       När elverktyget inte används skall det förvaras på
 Vägt geometrisk                           ett torrt, högt placerat ställe, inlåst, utom räckhåll
 medelvärde av                            för barn.
 accelerationsfrekvensen m/s2    < 2,5  11    12,5     6 Överbelasta inte elverktyg
 * vid användarens öra                        Du arbetar bättre och säkrare inom det angivna
                                   effektsområdet.
 Director Engineering and Product Development           7 Använd rätt elverktyg
 Horst Großmann                           Tvinga inte elverktyget att göra arbeten som är
                                   avsedda för kraftigare verktyg. Använd inte
                                   elverktyg för ändamål de inte är avsedda för.
                                  8 Klä Dig rätt
                                   Bär inte löst hängande kläder eller smycken.
                                   De kan fastna i rörliga delar.
                                   Gummihandskar och halkfria skor
 DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,                 rekommenderas vid utomhusarbeten.
 D-65510, Idstein, Tyskland                     Använd hårnät om Du har långt hår.


 73                                                         sv - 2


DW980_989.P65                 77                    14-09-2001, 08:39
 SVENSKA

  9 Använd skyddsglasögon                  18 Reparation av verktyg får endast utföras av
   Använd skyddsglasögon för att förhindra att         godkänd DEWALT serviceverkstad
   damm blåser in i Dina ögon vilket kan förorsaka       Det här verktyget motsvarar gällande
   skada. Om mycket damm uppstår använd även          säkerhetsbestämmelser. För att undvika
   ansiktsmask.                        olycksfall ska reparationer och elanordningar
 10 Sätt fast arbetsstycket                   endast utföras av behörig elektromontör.
   Använd skruvtvingar eller ett skruvstycke för att
   hålla fast arbetsstycket. Det är säkrare än att     Tillkommande säkerhetsföreskrifter för batteripaket
   använda handen och Du får bägge händerna fria
   för arbetet.                            Brandfara! Undvik att ett löstaget
 11 Sträck Dig inte för mycket                     batteripakets kontakter kortsluts av
   Se till att Du alltid har säkert fotfäste och balans.        metall (t ex nycklar som ligger i samma
 12 Sköt tillbehören med omsorg                     ficka som ett batteripaket).
   Håll tillbehören skarpa och rena. Följ instruktionerna
   beträffande skötsel och byte av tillbehör.        • Batterivätskan, en 25-30% lösning av
 13 Avlägsna batteriet                     kaliumhydroxid, kan vara skadlig. Vid kontakt
   Tag ut batteriet från verktyget när det inte är i      med huden, spola omedelbart med vatten.
   bruk, innan service och vid byte av tillbehör        Neutralisera med en svag syra, t ex citronjuice
   såsom sågklinga, borr och fräs.               eller ättika. Vid kontakt med ögonen, skölj rikligt
 14 Tag bort nycklar                      med vatten i minst 10 minuter. Tillkalla läkarhjälp.
   Kontrollera att nycklar och justerverktyg har tagits   • Försök aldrig någonsin öppna ett batteripaket.
   bort från elverktyget innan det startas.         • Använd endast en laddare med påskrift «NiMH»
 15 Var uppmärksam                       eller «NiMH + NiCd» för laddning av DEWALT
   Titta på det Du gör. Använd sunt förnuft.          NiMH-batterier.
   Använd inte elverktyget när Du är trött.
 16 Kontrollera laddare för skador innan Du         Etiketterna på laddaren och batteriepaketet
   ansluter sladden till vägguttaget            Etiketterna på laddaren och på batteriepaketet visar
   Innan fortsatt användning av elverktyget skall      följande symboler:
   eventuellt skadade skyddsanordningar och andra
   defekta delar kontrolleras noggrant för att       100%   fastställa om det kommer att fungera riktigt och          Batteriet laddar
   utföra den avsedda funktionen. Kontrollera att de
   rörliga delarna fungerar oklanderligt och inte      100%   klämmer, att inga delar är brutna, att alla delar är        Batteri laddat
   riktigt monterade och att andra förhållanden som
   kan påverka driften stämmer. En skyddsanordning
   eller annan del, som är skadad, skall repareras           Batteri defekt
   eller bytas ut av en erkänd fackverkstad, om ej
   annat anges i bruksanvisningen.
   Felaktiga strömbrytare måste bytas hos en              Vidrör aldrig med ledande föremål
   fackverkstad. Använd inte elverktyget om
   strömbrytaren inte kan kopplas till eller från.           Använd aldrig ett sprucket eller skadat
 17 För Din personliga säkerhet                     batteripaket
   Använd endast tillbehör och tillsatser som är
   rekommenderade i bruksanvisningen och
   katalogerna. Användning av annat verktyg eller           Läs bruksanvisningen
   tillbehör än vad som rekommenderas i
   bruksanvisningen eller katalogerna kan innebära
   risk för personskada.

 sv - 3                                                      74


DW980_989.P65             78                     14-09-2001, 08:39
                                                  SVENSKA

        Endast för laddning av DEWALT batterier;   5 Kraglägen
        andra batterier kan spricka och förorsaka  6 Växelväljare
        personskada och skada på verktyget      7 Bitshållare
                               8 Handtag
                               9 Sidohandtag (DW988/DW989)
        Får ej utsättas för väta          10 Batteripaket

                              Laddare
        Byt ut defekt sladd omedelbart       Din laddare DE9107 fungerar för DEWALT
                              NiCd-batteripaket från 7,2 till 14,4 V.
    +40 ˚c
    +4 ˚c
        Temperaturområde för uppladdning +4     Din laddare DE9108/DE9117 fungerar för DEWALT
        °C till +40 °C               NiCd-batteripaket från 7,2 till 18 V.
                              Din laddare DE9116 fungerar för DEWALT NiCd- och
        När detta batteripaket har nått sin     NiMH-batteripaket från 7,2 till 18 V.
        tekniska livslängd, tänk på miljön och   10 Batteripaket
        släng batteripaketet enligt gällande    11 Frikoppling batteripaket
        miljöföreskrifter              12 Laddare
                              13 Laddningsindikator (röd)

                              Autospindellås
        Batteripaketet får ej eldas upp       Autospindellåset är aktiverat medan transmissionen
                              står stilla. Chuckhylsan kan enkelt vridas med ena
 Kontroll av förpackningens innehåll            handen medan den andra stöder verktyget.
 Förpackningen innehåller:
  1 Uppladdningsbar borrmaskin/skruvdragare/        Elektrisk säkerhet
   slagborrmaskin                     Laddaren är endast avsedd för en spänning.
  1 Laddare                        Kontrollera alltid att spänningen på nätet motsvarar
  1 Batteripaket (K- och KH-modeller)           den spänning som finns angiven på märkplåten.
  2 Batteripaket (K2- och K2H-modeller)
  1 Sidohandtag (DW988/DW989)                     Laddaren är dubbelisolerad motsvarande
  1 Låda                               EN 60335; jordledare är således
  1 Instruktionshandbok                        överflödigt.
  1 Sprängteckning
                              Utbyte av kabel eller kontakt
  • Kontrollera defekter på verktyg, delar och       Tänk på säkerhetsföreskrifterna när du ska byta ut
   tillbehör som kan ha uppstått i samband med      sladden eller kontakten. En kontakt med frilagda
   transport.                       kopparledare är livsfarlig om den kopplas i ett
  • Läs noga igenom handboken och förvissa Dig       spänningsförande eluttag.
   om att Du förstår instruktionerna innan Du börjar
   använda maskinen.                   Montering och inställning

 Beskrivning (fig. A)                        • Avlägsna alltid batteripaketet innan du
 Din uppladdningsbara borrmaskin/skruvdragare/            påbörjar montering eller inställning.
 slagborrmaskin är konstruerad för professionella          • Stäng alltid av verktyget innan
 borrnings- och skruvdragningsarbeten.                batteripaketet sätts in eller avlägsnas.
  1 Steglös strömbrytare                      • Använd endast DEWALT batterier och
  2 Väljare höger/vänstergång                     laddare.
  3 Snabbchuck/autospindellås
  4 Funktionsväljare/vridmomentskontroll

 75                                                     sv - 4


DW980_989.P65               79                 14-09-2001, 08:39
 SVENSKA

 Batteripaket (fig. A)                    DE9108/DE9116 - Fördröjning hett batteri
                               När laddaren registrerar att batteriet är hett,
 Laddning av batteripaketet                 kopplas automatiskt en fördröjning in så att
  • För att ladda batteripaketet (10), placera det i    laddningen inte sker förrän batteriet har svalnat.
   laddaren (12) enligt bilden och anslut laddaren till  När batteriet är svalt kopplar laddaren automatiskt
   nätet. Se till att batteripaketet sitter ordentligt i  om till normal laddning. Denna funktion garanterar
   laddaren.                        en maximal livslängd för batteriet. Den röda
 Den röda laddningsindikatorn (13) blinkar. Efter ca. 1   indikatorn (13) blinkar långt och sedan kort när
 timme slutar den blinka och börjar lysa stadigt.      laddaren befinner sig i fördröjningsläge.
 Batteripaketet är nu helt laddat och laddaren kopplar
 automatiskt om till utjämningsladdning. Efter ca.      Sätta in och ta ut bits (fig. A & B)
 4 timmar kopplar den om till underhållsladdning.       • Öppna chucken genom att vrida chuckringen
 Batteripaketet kan avlägsnas när som helst eller        (15) motsols och sätt in tillbehöret.
 lämnas obegränsat i den anslutna laddaren.          • Placera tillbehöret i chucken så djupt det går och
  • Den röda laddningsindikatorn blinkar snabbt för att    lyft det något innan du drar åt.
   ange att ett laddningsproblem föreligger. Sätt i     • Drag åt stadigt genom att vrida ringen medsols.
   batteripaketet igen eller försök med ett nytt.      • För att avlägsna tillbehöret, handla i omvänd
   Om det nya batteripaketet inte heller laddas, låt då    ordningsföljd.
   testa laddaren hos en auktoriserad DEWALT-
   verkstad.                        Funktionsval eller inställning av vridmomentet
  • Om laddaren är ansluten till kraftkällor som      (fig. C)
   generatorer eller källor som omvandlar likström till  Kragen på detta redskap har många lägen för
   växelström kan den röda laddningsindikatorn       inställning av vridmomentet så att det passar till
   blinka två gånger, slå av og upprep. Detta anger    skruvens storlek och arbetsstyckets material. För
   ett tillfälligt problem i kraftkällan. Laddaren     inställning av vridmomentet, se avsnittet
   kopplar automatiskt om till normal laddning.      «Skruvdragning».
                                • Välj önskat funktionsläge eller vridmoment genom
        Ladda inte batteripaketet vid           att rikta symbolen eller numret på kragen (4)
        omgivningstemperaturer på < 4 °C eller      gentemot märket (16) på maskinkroppen.
        > 40 °C. Rekommenderad
        laddningstemperatur: ca. 24 °C.        DW981/DW984/DW985/DW988/DW989
                               Ditt verktyg ärförsett med en väljare för 2 växlar:
 Insättning och avlägsnande av batteripaketet
  • Skjut in batteripaketet i handtaget (8) tills det          Borrning:     för stål, trä och plast
   klickar på plats.
  • För att avlägsna batteripaketet, tryck in de båda
   frikopplingsknapparna (11) samtidigt och drag ut           Slagborrning:   för murverk
   paketet ur handtaget (8).
                               Väljare höger/vänstergång (fig. D)
 Utjämningsladdning                      • Välj vridriktning med väljaren (2) enligt bilden
 Denna funktion hjälper till att bibehålla           (se pilarna på apparaten).
 batteripaketets toppkapacitet. Vi rekommenderar att
 du använder funktionen varje vecka eller per              Vänta alltid tills motorn har stannat innan
 10 laddnings/urladdningscykler.                     du byter rotationsriktning.
  • Starta laddningsprocessen enligt ovanstående
   beskrivning.                       Växelväljare (fig. E)
  • Om laddningsindikatorn slutar blinka,          Ditt verktyg är försett med en väljare för tre växlar (6)
   batteripaketet lämnas 4 timmar i den anslutna      för att ändra förhållandet hastighet/vridmoment.
   laddaren.

 sv - 5                                                        76


DW980_989.P65             80                     14-09-2001, 08:39
                                                  SVENSKA

  1 låg hastighet/högt vridmoment             Skötsel
  2 medelhögt hastighet/medelhögt vridmoment        Ditt DEWALT elverktyg har tillverkats för att, med så
  3 hög hastighet/lågt vridmoment             lite underhåll som möjligt, kunna användas länge.
                              Varaktig och tillfredsställande användning erhålles
 För hastighetsuppgifter, se tekniska data.        endast genom noggrann skötsel och regelbunden
                              rengöring.
        Byt aldrig växel vid full hastighet eller
        under bruk.

 Bruksanvisning                      Smörjning
                              Ditt elverktyg behöver ingen smörjning.
      • Följ alltid säkerhetsföreskrifterna och
       tillhörande bestämmelser.
      • Se till att du vet var rör- och elledningar
       befinner sig.                 Rengöring
      • Utöva endast lätt tryck på maskinen.      • Håll ventilationsöppningen ren och rengör
                                regelbundet elverktyget med en mjuk trasa.
 Strömbrytare (fig. A & D)                 • Koppla ur laddningsapparaten innan ni gör rent
  • För att starta verktyget, tryck på strömbrytaren     huset med en mjuk trasa.
   (1). Hastigheten är beroende på hur hårt brytaren    • Ta bort batteripaketet innan du gör ren ditt
   trycks in.                        elverktyg.
  • För att stanna maskinen, släpp strömbrytaren.
  • För att låsa strömbrytaren, sätt höger/        Miljö
   vänsterväljaren (2) i mittläge.

 Skruvdragning (fig. A)
  • Välj gångriktning med spaken (2).
  • Ställ in kragen (4) på läge 1 och börja skruva (lågt  Uppladdningsbart batteripaket
   vridmoment).                      Detta långlivade batteripaket måste laddas på nytt
  • Om kopplingen släpper för tidigt, ställ in kragen   när det inte längre ger tillräcklig kraft för arbeten som
   på ett högre vridmoment efter behov.          brukar gå lätt. När det har nått sin tekniska livslängd,
                              tänk på miljön när du kastar batteripaketet.
 Borrning (fig. A)                     • Töm batteripaketet på energi genom att köra slut
  • Välj borrläge med hjälp av kragen (4).          på laddningen. Tag sedan bort det från verktyget.
  • Välg rotation åt höger (framåt).            • NiCd- och NiMH-celler kan återanvändas.
                                Av miljöhänsyn, lämna batteripaketet till något av
 Borrning i metall                      de uppsamlingsställen som finns i Din kommun
  • Använd skärolja när Du borrar i metall, utom vid     eller till en DEWALT serviceverkstad. De insamlade
   gjutjärn eller mässing som skall torrborras.       batteripaketen kommer att återanvändas eller
                                kastas enligt gällande bestämmelser.
 Borrning i trä                        OBS! Som konsument är Du ansvarig för att
  • Sätt in rätt slags borrverktyg.              batteriet avyttras på lämpligt sätt.

 Kontakta Din återförsäljare för vidare information om
 lämpliga tillbehör.
 77                                                      sv - 6


DW980_989.P65              81                   14-09-2001, 08:39
 SVENSKA

                                        GARANTI

 Förbrukade maskiner                   • 30 DAGARS NÖJD-KUND-GARANTI •
 När Din produkt är utsliten, skydda naturen genom
                              Om du inte är fullständigt nöjd med din DEWALT-
 att inte slänga den tillsammans med vanligt avfall.
                              produkts prestanda behöver du endast returnera
 Lämna den till de uppsamlingsställen som finns i Din
                              den inom 30 dagar, komplett som vid köpet,
 kommun eller till en DEWALT serviceverkstad.
                              till ditt inköpsställe eller en DEWALT auktoriserad
                              serviceverkstad för fullständig återbetalning eller
 DEWALT service
                              utbyte. Inköpsdatum måste påvisas.
 Skulle fel uppstå på maskinen, lämna då alltid in den
 till en auktoriserad serviceverkstad. Se aktuell     • ETT ÅRS FRI FÖREBYGGANDE SERVICE •
 prislista/katalog för vidare information elle kontakta
                              Om din DEWALT-produkt inom 12 månader efter
 DEWALT.
                              inköpsdatum kräver underhåll eller service,
                              utförs detta kostnadsfritt av en auktoriserad
 På grund av forskning och utveckling kan
                              serviceverkstad. Fri förebyggande service
 ovanstående specifikationer ändras vilket inte
                              omfattar arbets- och reservdelskostnader för
 meddelas separat.
                              elektriska verktyg. Kostnad för tillbehör ingår ej.
                              Inköpsdatum måste påvisas.

                              • ETT ÅRS GARANTI •
                              Om din DEWALT-produkt inom 12 månader efter
                              inköpsdatum visar defekter på grund av brister
                              i material eller vid produktionen, garanterar vi att
                              kostnadsfritt ersätta alla defekta delar eller,
                              på vårt eget initiativ, att gratis ersätta produkten
                              på villkor att:
                              • Produkten inte har missbrukats.
                              • Eventuella reparationer har utförts av
                               auktoriserad verkstad/personal.
                              • Inköpsdatum kan påvisas.
                               Denna garanti erbjuds som extra fördel och är
                               separat från köparens föreskrivna rättigheter.

                              För adressen till närmaste DEWALT auktoriserade
                              serviceverkstad, se aktuell katalog för vidare
                              information eller kontakta DEWALT. Som
                              alternativ finns en lista på auktoriserade DEWALT
                              serviceverkstad och kompletta detaljer om vår
                              after-sales service tillgängliga på Internet:
                              www.2helpU.com.
 sv - 7                                                     78


DW980_989.P65            82                   14-09-2001, 08:39
                                               TÜRKÇE

 ŞARJLI (DARBELİ) MATKAP/TORNAVİDA
 TAKIMI DW980/DW981/DW984/DW985/
 DW987/DW988/DW989
 Tebrikler!
 Bir D E WALT elektrikli aletini seçmiş bulunuyorsunuz. Ürün geliştirme ve yenilemede
 y llar n deneyimi D E WALT’ profesyonel kullan c lar işin en güvenilir partnerlerden biri
 haline getirmektedir.

 Teknik veriler
 Matkap            DW980   DW981   DW984   DW985   DW987    DW988 DW989
 Voltaj          V  12    12     14,4    14,4    18      18  18
 Yüksüz h z
  1. viteste     min -1  0-450   0-450   0-450   0-450   0-450  0-450  0-450
  2. viteste     min -1  0-1.400  0-1.400  0-1.400  0-1.400  0-1.450 0-1.450 0-1.450
  3. viteste     min -1  0-1.800  0-1.800  0-1.800  0-1.800  0-2.000 0-2.000 0-2.000
 Darbe
  1. viteste     min -1  -     0-7.650  0-7.650  0-7.650  -      0-7.650 0-7.650
  2. viteste     min -1  -     0-23.800  0-23.800  0-23.800  -      0-24.650 0-24.650
 3. viteste      min -1  -     0-30.600  0-30.600  0-30.600  -      0-34.000 0-34.000
 Azami tork       Nm   42    42     45     45     51      51    51
 Kapasite        mm   13    13     13     13     13      13    13
 Çelikte/ahşapta/
 betonda azami kapasite mm   13/38/-  13/38/12 13/45/14 13/45/14 13/50/- 13/50/1613/50/16
 Ağ rl k (aküsüz)    kg  2,0    2,0   2,2   2,2   2,6   2,6   2,6

 NiCd akü          DE9071 DE9091      DE9095
 Voltaj          V 12   14,4       18
 Kapasitesi       Ah 2,0  2,0       2,0
 Ağ rl k         kg 0,65  0,7       0,97

 NiMH akü          DE9037    DE9038   DE9039
 Voltaj          V 12      14,4    18
 Kapasitesi       Ah 3,0     3,0    3,0
 Ağ rl k         kg 0,65     0,7    0,97

 Şarj adaptörü        DE9107 DE9108     DE9116   DE9117
 Şebeke voltaj      V AC 230  230      230    230
 Şarj süresi (aşağ )  min 60    60       60     15
 Ağ rl k         kg 0,4   0,4      0,4    0,9

 Sigortalar:
 230 V aletler         10 A
 79                                                 tr - 1


DW980_989.P65          83                   14-09-2001, 08:39
 TÜRKÇE

 Bu k lavuzun tümünde, aşağ daki semboller        Güvenlik talimatlar
 kullan lm şt r:                     Elektrikli aletleri kullan rken daima,
                             yangin, elektrik çarpmas ve yaralanma
        Bu k lavuzdaki talimatlara        riskini azaltmak için, ülkenizde
        uyulmamas halinde, yaralanma,       uygulanabilecek güvenlik kurallar na
        ölüm veya aletin hasar görmesi      uyun. Bu ürünü kullanma girişiminde
        tehlikesi olduğunu gösterir.       bulunmadan önce, aşağ daki güvenlik
                             talimatlar n dikkatle okuyun.
        Elektrik çarpmas tehlikesi        Bu talimatlar güvenli bir yerde saklay n.
        olduğunu gösterir.
                             Genel Bilgiler
 Avrupa Birliği şartnameye uygunluk
 beyan                          1 Çal şma alan n z temiz tutun
                               Dağ n k yerler ve tezgahlar kazaya
                               neden olabilir.
 DW980/DW981/DW984/DW985/DW987/              2 Çal şma alan n z n çevre koşullar na
 DW988/DW989                        dikkat edin
 D E WALT, bu elektrikli aletlerin 98/37/EEC,        Elektrikli aletleri rutubete maruz
 89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 50144, EN 50260,         b rakmay n. Çal şma alan n z iyi
 EN 60335, EN 55014-1, EN 55014-2,             ayd nlat n. Elektrikli aletleri, yan c s v
 EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3’e uygun            ve gazlar n bulunduğu ortamlarda
 olarak tasarland ğ n beyan eder.              kullanmay n.
                              3 Elektrik çarpmas na karş önlem al n
 Daha fazla bilgi için, lütfen aşağ daki          Topraklanm ş yüzeylere temastan
 adresden D E WALT ile temas kurun veya           kaç n n (Örn: borular, radyatörler,
 k lavuzun arkas na bak n.                 ocaklar ve buzdolaplar ).
                              4 Çocuklar aletlerden uzak tutun
                DW980 DW981 DW984DW985    Çocuklar n aletle veya uzatma kablosu
 L pA (ses şiddeti)  dB(A)* 72    88  87   91    ile temas na izin vermeyin.
 L WA (akustik gücü) dB(A) 85     101  100  104   Herkesi çal şma alan ndan uzak tutun.
 İvme karesinin ortalama                 5 Kullan lmayan aletleri saklay n
 ağ rl kl kökü    m/s 2  < 2,5  11  11   13    Kullan lmayan elektrikli aletleri kuru,
                               güvenli ve çocuklar n ulaşamayacağ bir
                DW987 DW988 DW989       yerde saklay n.
 L pA (ses şiddeti)  dB(A)* 71,5   89  94      6 Uygun giyinin
 L WA (akustik gücü) dB(A) 84,5    102  107       Bol elbise giymeyin, tak takmay n.
 İvme karesinin ortalama                  Hareketli motor parçalar bunlar
 ağ rl kl kökü    m/s 2  < 2,5  11  12,5      kapabilir. Aç k havada çal şken,
 * kullan c n n kulağ nda                  tercihen lastik eldiven kullan n ve
                               kaymaz tabanl ayakkab giyin.
 Mühendislik ve Ürün Geliştirme Müdürü           Saç n z uzunsa koruyucu başl k giyin.
 Horst Großmann                      7 Koruyucu gözlük tak n
                               İşlemin toz veya f rlayan parçac k
                               yaratmas halinde, yüz veya toz maskesi
                               kullan n.
                              8 Ses şiddetine dikkat edin
                               Kulağ n z korumak için gerekli
 D E WALT, Richard-Klinger-Straße 40,            önlemleri al n.
 D-65510, Idstein, Almanya

 tr - 2                                               80


DW980_989.P65              84                 14-09-2001, 08:39
                                           TÜRKÇE

  9 İşlediğiniz parçay iyi sabitleyin      16 Aletin akü grubunu ç kar n
   İşlediğiniz parçay sabitlemek için,       Kullan lmad ğ nda, bak mdan önce ve
   işkence veya mengene kullan n. Bu hem      aksesuarlar değiştiriyorken akü
   daha güvenli olur, hem de iki elinizde     grubunu ç kar n.
   serbest kalm ş olur.             17 Aletinizi, yetkili bir D E WALT onar m
 10 Aş r uzanarak çal şmay n            merkezinde onart n
   Daima yere s k ve dengeli basmaya        Bu elektrikli alet ilgili güvenlik
   dikkat edin.                  kurallar na uygundur. Tehlikeyi önlemek
 11 Daima dikkatli olun               için, elektrikli aletler, sadece kalifiye
   Yapt ğ n z işe dikkat edin. İnsiyatifinizi   teknisyenler taraf ndan onar lmal d r.
   kullan n. Yorgunken aleti kullanmay n.
 12 Ayar anahtarlar n ve aparatlar n       Aküler için ilave emniyet talimatlar
   ç kart n
   Aleti çal şt rmadan önce, üzerinde           Yang n tehlikesi! Metallerin
   hiçbir ayar anahtar ve aparat n n           ayr lm ş bir akünün temaslar na
   bulunmamas na dikkat edin.               k sa devre yapt rmas n önleyin.
 13 İşe uygun alet kullan n                (örneğin bir akü olarak ayn cepte
   Küçük alet veya aksesuarlar ,             taş nan anahtarlar).
   ağ r hizmet tipi aletin görevini yapmaya
   zorlamay n. Alet, imalat amac na uygun    • % 25-30 oran nda potasyum
   olan işi daha iyi ve güvenli yapacakt r.    hidroksit’ten oluşan bir çözelti olan akü
   Dikkat! Bu kullan m k lavuzunda         s v s zararl olabilir. Cilde temas
   tavsiye edilenlerin d ş nda aksesuar ve     halinde hemen suyla y kay n z.
   parçalar n kullan m yaralanma riski       Bölgeyi, limon suyu veya sirke gibi
   doğurabilir.                  yumuşak asitle nötralize ediniz. Göze
 14 Aletlerinize iyi bak n             temas halinde en az 10 dakika süreyle
   Daha iyi ve güvenli performans için       bol su ile y kay n z. Bir doktora dan ş n z.
   aletlerinizi iyi durumda ve temiz tutun.   • Herhangi bir sebepten dolay akü paketini
   Bak m ve aksesuar değişimi için         açmaya hiçbir zaman teşebbüs etmeyiniz.
   talimatlara uyun. Aletin kablosunu      • NiMH aküler için, sadece şarj adaptör
   düzenli olarak kontrol edin ve hasarl      “NiMH” veya “NiMH + NiCd” etiketli
   ise yetkili D E WALT servisine onart n.     kullan n z.
   Tüm komuta mekanizmas n kuru, temiz
   ve yağlardan uzak tutun.           Şarj adaptörü ve akü üzerindeki etiketler
 15 Hasarl parça kontrolü yap n         Bu k lavuzda kullan lan resimyaz lara ek
   Aleti kullanmadan önce, düzgün        olarak şarj adaptörü ve akü üzerindeki
   çal şacağ ndan ve amaca uygun        etiketler aşağ daki resimyaz lar gösterirler:
   işleyeceğinden emin olmak için, özenle
   hasar kontrolü yap n. Hareketli       100%   parçalar n ayars z olup olmad ğ veya          Akü şarj oluyor
   tutukluk yap p yapmad ğ n , k r k parça
   olup olmad ğ n ve çal şmas n         100%   etkileyebilecek diğer durumlar kontrol         Akü şarj oldu
   edin. Hasarl siperleri veya diğer ar zal
   parçalar talimatlar uyar nca onart n
   veya yeniletin.                    Akü kusurlu
   Tetiği ar zal ise, aleti kullanmay n.
   Tetiği yetkili bir D E WALT onar m
   merkezinde değiştirin.                 Zararl cisimleri sokmay n

 81                                             tr - 3


DW980_989.P65         85                 14-09-2001, 08:39
 TÜRKÇE

        Hasara uğram ş aküleri şarj      1 Değişken h z anahtar
        etmeyin                2 Sağ/sol dönüş kontrol düğmesi
                           3 Anahtars z mandren/otomatik mil kilidi
        Kullanmadan önce k lavuzu       4 Konum seçici/tork ayar bileziği
        okuyun                5 Bilezik ayarlar
                           6 Üç vitesli disli
        Sadece D E WALT aküleri ile      7 Uç yuvas
        kullan n, diğerleri patlayarak can  8 Kol
        ve mal kayb na yol açabilir      9 Yan tutamak (DW988/DW989)
                           10 Akü

        Su ile temas ettirmeyin       Şarj adaptör
                           DE9107 şarj adaptörünüz 7,2 ila 14,4 V
                           aras nda degişen D E WALT NiCd akü
        Kusurlu kablolar derhal değiştirin  paketlerini kabul eder.
                           DE9108/DE9117 şarj adaptörünüz 7,2 ila 18 V
   +40 ˚c
   +4 ˚c
        Sadece 4 °C ile 40 °C aras nda    aras nda degişen D E WALT NiCd akü
        şarj edin              paketlerini kabul eder.
                           DE9116 şarj adaptörünüz 7,2 ila 18 V
                           aras nda degişen D E WALT NiCd ve NiMH akü
        Aküyü çevreye gereken özeni     paketlerini kabul eder.
        göstererek at n           10 Akü
                           11 Kurtarma düğmeler
                           12 Şarj adaptör
                           13 Şarj lamba (k rm z )
        Aküyü yakmay n
                           Otomatik mil kilidi
 Ambalaj n içindekiler               Otomatik mil kilidi, transmisyon sabitken
 Ambalaj n içinde aşağ dakiler vard r:       kavrar. Mandrel kovan bir elle bile kolayva
  1 Şarjl (darbeli) matkap/tornavida tak m     çevirilebilmektedir.
  1 Şarj adaptör
  1 Akü (K ve KH modelleri)             Elektrik güvenliği
  2 Aküler (K2 ve K2H modelleri)          Şarj adaptörü, sadece tek voltaj için
  1 Yan tutamak (DW988/DW989)            tasarlanm şt r. Daima şebeke voltaj n n,
  1 Kutu                      adaptörünüzün üstünde yaz l olan voltajla
  1 Kullan m k lavuzu                ayn olmas na dikkat edin.
  1 Aç l ml çizim
                                D E WALT adaptörünüz, EN 60335
  • Nakliye s ras nda alette, parçalar nda          uyar nca çift yal t ml d r, bu
   veya aksesuarlar nda hasar oluşup             nedele topraklanmas gerekmez.
   oluşmad ğ n kontrol edin.
  • Aleti kullanmadan önce, bu k lavuzu       Kablo ya da Fişin değiştirilmesi
   iyice okuyup anlamaya zaman ay r n.       Kablo ya da fişi değiştirirken, ç plak bak r
                           tellerin arz ettiği tehlikeye dikkat ediniz.
 Tan m (şekil A)
 Şarjl (darbeli) matkap/tornavida tak m n z     Uzatma kablosu
 profesyonel delme ve vidalama işleri için     Uzatma kablosu kullanmadan önce, gevşek
 geliştirilmiştir.                 ve ç plak iletken, kötü bağlant ,
                           hasarl yal t m kontrolü yap n.

 tr - 4                                              82


DW980_989.P65           86                14-09-2001, 08:39
                                             TÜRKÇE

 Gerekli onar mlar yap n veya gerekiyorsa,      • Aküyü koldan almak için iki serbest
 kabloyu yenileyin.                   b rakma düğmesine (11) ayn anda bas p
                             aküyü ç kart n.
 Montaj ve ayarlar
                           Eşitleme modu
      • Montaja ve ayarlama işlemine       Eşitleme modu, akünün en zay f
       başlamadan önce aküyü cihazdan      kapasitesinde korunmas na yard mc olur.
       ç kart n.                Bu işlemin her hafta veya akünün her 10 kez
      • Aküyü takmadan ya da ç kartmadan     şarj/deşarj devrinde kullan lmas önerilir.
       önce aleti daima kapat n.         • Yukar da belirtildigi şekilde akünüz
      • Sadece D E WALT aküleri ve şarj       doldurmaya başlay n.
       adaptör ile kullan n.           • Şarj dügmesi yan p sönmeyi durdurma
                             olur olmaz, akü paketi 4 saat bagl
 Akü (şekil A)                     oldugu şarj cihaz üzerinde b rak labilir.

 Akünün şarj edilmesi                DE9108/DE9116 - S cak akü kesintesi
  • Akü paketini (10) şarj etmek için        Adaptör akünün aş r s nd ğ n tesbit ederse,
   gösterildigi şekilde şarj cihaz na (12)     şarj işlemini otomatik olarak, akü soğuyana
   yerleştirin ve şarj cihaz n fişe tak n z.    dek durdurur. Akü soğuduktan sonra adaptör
   Akü paketinin şarj cihaz na tam         otomatik olarak şarj kipine geçer. Bu özellik,
   oturmas na özen gösteriniz.           maksimum akü ömrü sağlar. S cak akü
 K rm z şarj göstergesi (13) yanacak.        nedeniyle çal şmaya ara verme kipinde iken
 Şarj tamamland g nda şarj göstergesi        adaptörün k rm z lambas (13) önce uzun,
 yanmaya devam edecek. Akü paketi böylece      sonra k sa yan p söner.
 tam olarak şarj edilmiş olup şarj cihaz
 otomatik olarak eşitleme moduna geçer.       Matkap uçlar n n tak lmas ve sökülmesi
 Akü paketi istenildiği zaman ayr labilir veya    (şekil A & B)
 bağl olduğu şarj cihaz üzerinde b rak labilir.    • Kovan (15) saat yönünün aksine
  • K rm z gösterge ş g h zl bir şekilde        çevirerek mandreli aç n ve matkap ucunu
   yan p sönerse bu şarj işleminde bir sorun      içine yerleştirin.
   oldugunu gösterir. Akü paketini ç kar n      • Matkap ucunu, girebildiği kadar mandrel
   ve yenisini tak n z. Yeni paket de şarj       ucunun içine sokun ve s k şt rmadan
   olmuyorsa şarj cihaz n z yetkili bir        önce hafifçe kald r n.
   D E WALT onar m acentas na test ettirin.     • Kovan saat yönünde çevirerek mandreli
  • Jeneratöre veya DC’yi AC’ye çeviren         iyice s k şt r n.
   kaynaklara bağland ğ nda k rm z şarj       • Matkap ucunu ç kartmak için işlemi ters
   ş ğ iki kez yan p sönebilir, kapanabilir      s rayla yürütün.
   ve işlemleri tekrar yap labilir. Bu elektrik
   kaynag nda geçici bir ar za olduğunu       Çal şma kipinin seçilmesi ve tork ayar
   gösterir. Şarj cihaz , otomatik olarak      (şekil C)
   normal çal şma şekline dönecektir.        Bu aletin bileziği, vidan n boyu ve işlem
                           yap lacak malzemesine göre en uygun tork
        Aküyü < 4 °C ya da > 40 °C aras    ayar n seçebilmek için çok ayr konuma
        çevre s cakl klar nda şarj etmeyin.  sahiptir. Tork ayar için bknz. “Vidalama”
        Önerilen şarj s cakl ğ :       bölümü.
        ortalama 24 °C.            • Delme kipi ya da torku, bilezik (4)
                             üzerindeki sembol ya da rakam , alet
 Akünün tak lmas ve ç kart lmas             kasas üzerindeki gösterge (16) ile
  • Aküyü kola (8) oturtun.               birleştirerek ayarlay n.

 83                                              tr - 5


DW980_989.P65           87                 14-09-2001, 08:39
 TÜRKÇE

 DW981/DW984/DW985/DW988/DW989            Vidalama (şekil A)
 Darbeli matkaplar iki konumda kullan labilir:    • Seçme düğmesini (2) kullanarak ileri ya
                             da geri dönüş yönünü seçin.
        Darbesiz delme: çelik, ahşap ve    • Kovan (4) 1 no.lu konuma ayarlay n ve
                plastik işleri için   vidalamaya başlay n (düşük tork).
                            • Kavrama çok erken sesli bir şekilde
        Darbeli delme:  duvar malzemesi     boşal rsa, kovan ayarlayarak torku
                 için          gerektiği kadar artt r n.

 Sağ/sol dönüş kontrol düğmesi (şekil D)       Delme (şekil A)
  • İleri/geri dönüş yönünü seçmek için,       • Delme kipini kovan (4) ile seçin.
   şekilde gösterilen ileri/geri seçme        • İleri dönüş yönünü seçin.
   düğmesini (2) kullan n (alet üzerindeki
   oklara dikkat ediniz).              Metal delme
                            • Metal delerken bir kesme yağlama
        Dönüş yönünü değiştirmeden        maddesi kullan n. Dökme demir ve pirinç
        önce daima motorun tamamen        ise kuru delinmelidir.
        durmas n bekleyin.
                           Ahşap delme
 Üç vitesli disli (şekil D)              • Uygun matkap ucunu tak n.
 Aletiniz, tork oran ayar için üç h zl
 vitesle (6) donat lm şt r.             Uygun aksesuarlar konusunda daha fazla
  1 Düşük h z/yüksek tork              bilgi için bayinize başvurun.
  2 Orta h z/orta tork
  3 Yüksek h z/düşük tork              Bak m
                           D E WALT elektrikli aletiniz, minimum
 H z değerleri için teknik verilere bak n z.     bak mla uzun süre çal şacak şekilde imal
                           edilmiştir. Her zaman sorunsuz çal şmas ,
        Tam h zda veya delme işlemi      alete gerekli bak m n yap lmas na ve
        s ras nda vites değiştirmeyin.    düzenli temizliğe bağl d r.

 Kullan m talimatlar

      • Daima güvenlik talimatlar na ve     Yağlama
       uygulanan kurallara uyun.        Elektrikli aletiniz, ek yağlama gerektirmez.
      • Boru ve kablolar n nerede olduğunu
       tespit edip dikkat ediniz.
      • Cihaza hafif bir bas nç uygulay n z.
                           Temizlik
 Çal şt rma ve kapatma (şekil A & D)         • Temizlemeden önce, şarj adaptörünü AC
  • Aleti çal şt rmak için değişken h z         prizinden ç kart n.
   anahtar n (1) bas n. Değişken h z         • Elektrikli aletinizi temizlemeden önce
   anahtar n uygulanan bas nç,             aküyü sökün.
   aletin h z n belirlemektedir.           • Havaland rma kanallar n n temiz ve aç k
  • Cihaz durdurmak için düğmeyi b rak n z.       olmas na dikkat edin ve aletin gövdesini
  • Aleti kapal yken kitlemek için ileri/geri      düzenli olarak yumuşak bir bezle
   seçme düğmesini (2) ortaya çekin.          temizleyin. tr - 6                                             84


DW980_989.P65           88                14-09-2001, 08:39
                                          TÜRKÇE

 Çevre                              GARANTİ


                         • 30 GÜNLÜK RİSKSİZ MÜŞTERİ
                         MEMNUNİYETİ GARANTİSİ •
                         D E WALT ağ r hizmet tipi endüstriyel
 Şarj edilebilir akü grubu
                         aletinizin performans sizi tam olarak
 Bu uzun ömürlü akü daha önceden kolayca
                         tatmin etmiyorsa, 30 gün içinde takas
 yap lan işlerde yeterli güç üretemediğinde
                         için yetkili bayinize geri götürebilirsiniz.
 yeniden şarj edilmelidir. Teknik ömrünün
                         Sat n alma belgesinin ibraz şartt r.
 sonunda çevremize gereken özeni göstererek
 at n:
                         • ÜCRETSİZ BİR YILLIK SERVİS KONTRATİ •
  • Aküyü tamamen boşalt n, sonra aletten
                         Bir y ll k tam garantiye ek olarak, tüm
   ç kar n.
                         D E WALT aletleri bir y l süreyle ücretsiz
  • NiCd ve NiMH hücreler geri kazan labilir.
                         servis desteğine de sahiptir. Sat n alma
   Onlar bayinize veya yerel bir geri
                         tarihinden itibaren bir y l içinde yap lan
   kazanma istasyonuna götürün. Toplanan
                         hiçbir onar m ve koruyucu bak m
   aküler geri kazan lacak veya uygun
                         işleminden işçilik ücreti almamaktay z.
   şekilde imha edilecektir.
                         Sat n alma tarihinin belgelenmesi şartt r.

                         • BİR YILLIK TAM GARANTİ •
                         D E WALT ağ r hizmet tipi endüstriyel
 İstenmeyen aletler ve çevre
                         aletleri, sat ş tarihinden itibaren bir y l
 Atacağ n z eski aletinizi, çevreyi
                         süreyle garantilidir. Hatal malzemeden
 etkilemeyecek biçimde ortadan kald ran
                         veya işçilikten kaynaklanan tüm ar zalar
 D E WALT onar m merkezlerine götürün.
                         ücretsiz onar l r. Lütfen aleti herhangi
                         bir yetkili D E WALT veya Black & Decker
                         servis merkezine gönderin, ya da bizzat
                         başvurun.
                         Bu garanti aşağ dakileri kapsamaz:
                         • Aksesuarlar
                         • Başkalar taraf ndan yap lan veya
                          girişimde bulunulan onar mlardan
                          kaynaklanan hasar
                         • Yanl ş kullan m, ihmal, eskime ve
                          aş nmadan, alet üzerinde değişiklik ve
                          amaç d ş kullan mdan kaynaklanan
                          hasar.

                         Size en yak n yetkili D E WALT tamir
                         acentesi için lütfen bu k lavuzun
                         arkas nda bulunan uygun telefon
                         numaras n kullan n. Buna ek olarak,
                         D E WALT yetkili tamir servislerinin bir
                         listesini ve satis-sonrasi servisimiz ile
                         ilgili tüm detayli bilgileri Internet’de
                         www.2helpU.com adresinden
                         edinebilirsiniz. 85                                             tr - 7


DW980_989.P65         89                14-09-2001, 08:39
 ∂§§∏¡π∫∞

 (∫ƒ√À™∆π∫√) E¶∞¡∞º√ƒ∆π∑√ªE¡√
 ¢ƒ∞¶∞¡√/∫∞∆™∞µπ¢π DW980/DW981/
 DW984/DW985/DW987/DW988/DW989
 £ÂÚÌ¿ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ·!
 ¢È·Ï¤Í·Ù ¤Ó· ·fi Ù· Ì˯·Ó‹Ì·Ù· Ù˘ DEWALT. ∏ Ôχ¯ÚÔÓË ÂÌÂÈÚ›· Ù˘ DEWALT, Ë Û˘Ó¯‹˜
 ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘ Î·È Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ηÈÓÔÙÔÌÈÒÓ ÙËÓ Î·ıÈÛÙÔ‡Ó ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ Èfi
 ·ÍÈfiÈÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ.

 ∆¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο
 ¢Ú¿·ÓÔ                DW980   DW981   DW984   DW985   DW987     DW988   DW989
 ∆¿ÛË              V   12    12     14,4    14,4    18       18     18
 ∆·¯‡ÙËÙ· ¿Ó¢ ÊÔÚÙ›Ô˘
  ∆·¯‡ÙËÙ· 1         min-1  0-450   0-450   0-450   0-450   0-450     0-450   0-450
  ∆·¯‡ÙËÙ· 2         min-1  0-1.400  0-1.400  0-1.400  0-1.400  0-1.450    0-1.450  0-1.450
  ∆·¯‡ÙËÙ· 3         min-1  0-1.800  0-1.800  0-1.800  0-1.800  0-2.000    0-2.000  0-2.000
 ∫ÚÔ‡ÛË
  ∆·¯‡ÙËÙ· 1         min-1  -     0-7.650  0-7.650  0-7.650  -       0-7.650  0-7.650
  ∆·¯‡ÙËÙ· 2         min-1  -     0-23.800  0-23.800  0-23.800  -       0-24.650  0-24.650
  ∆·¯‡ÙËÙ· 3         min-1  -     0-30.600  0-30.600  0-30.600  -       0-34.000  0-34.000
 ª¤ÁÈÛÙË ÚÔ‹         Nm   42    42     45     45     51       51     51
 ª¤ÁÈÛÙË ÈηÓfiÙËÙ· ÙÛÔÎ    mm   13    13     13     13     13       13     13
 ª¤ÁÈÛÙË ÈηÓfiÙËÙ· ‰È¿ÙÚËÛ˘
 ·ÙÛ·ÏÈÔ‡/͇ÏÔ˘/Û΢ÚÔ‰¤Ì·ÙÔ˜ mm    13/38/-  13/38/12  13/45/14  13/45/14  13/50/-    13/50/16  13/50/16
 µ¿ÚÔ˜
  (¯ˆÚ›˜ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ) kg   2,0    2,0    2,2    2,2    2,6      2,6    2,6

 ™˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ NiCd     DE9071    DE9091   DE9095
 ∆¿ÛË              V 12      14,4    18
 ÈÚËÙÈÎfiÙËÙ·          Ah 2,0      2,0    2,0
 µ¿ÚÔ˜             kg 0,65     0,7    0,97

 ™˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ NiMH     DE9037    DE9038   DE9039
 ∆¿ÛË              V 12      14,4    18
 ÈÚËÙÈÎfiÙËÙ·          Ah 3,0      3,0    3,0
 µ¿ÚÔ˜             kg 0,65     0,7    0,97

 ºÔÚÙÈÛÙ‹˜             DE9107    DE9108   DE9116   DE9117
 ∆¿ÛË ‰ÈÎÙ‡Ô˘          V 230      230    230    230
 ÃÚfiÓÔ˜ ÊfiÚÙÈÛ˘ (ÂÚ›Ô˘)   min 60      60     60     15
 µ¿ÚÔ˜             kg 0,4      0,4    0,4    0,9

 ∞ÛÊ¿ÏÂȘ:
 ªË¯·Ó‹Ì·Ù· 230 V           10 A
 el - 1                                                      86


DW980_989.P65           90                     14-09-2001, 08:39
                                                ∂§§∏¡π∫∞

 ™ÙȘ ·ÚÔ‡Û˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ù·         √‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ·Ï›·˜
 ·ÎfiÏÔ˘ı· ۇ̂ÔÏ·:                     √Ù·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Ú¤ÂÈ
                              Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÙ ¿ÓÙÔÙ ˘fi„Ë ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜
        ™˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ ‹      ·ÛÊ·Ï›·˜ Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÛÙË ¯ÒÚ· Û·˜
        ı·Ó¿ÙÔ˘ ‹ ‚Ï¿‚˘ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ Û      ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÊ¢¯ı› Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜
        ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ ÙËÚËıÔ‡Ó ÔÈ        ˘ÚηÁÈ¿˜, ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·˜ Î·È ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.
        Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜.              ¶ÚÈÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‰È·‚¿ÛÙÂ
                              ÚÔÛÂÎÙÈο ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ Ô‰ËÁ›Â˜ Î·È Ê˘Ï¿ÍÙÂ
                              Ù˜ ηϿ.
        ™˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ ËÏÂÎÙÚÈ΋ Ù¿ÛË.
                              1 ¢È·ÙËÚ›Ù ηı·Úfi ÙÔ ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜
 ¢‹ÏˆÛË Û˘ÌÌfiÚʈÛ˘ E∫                    ∞ηٿÛÙ·ÙÔÈ ¯ÒÚÔÈ Î·È ¿ÁÎÔÈ ÂÁ΢ÌÔÓÔ‡Ó
                               ΛӉ˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.
                              2 §¿‚ÂÙ ˘‘ fi„Ë ÙȘ ÂȉڿÛÂȘ ÙÔ˘
 DW980/DW981/DW984/DW985/DW987/DW988/            ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜
 DW989                            ªËÓ ÂÎı¤ÙÂÙ ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Û ˘ÁÚ·Û›·.
 ∏ DEWALT ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ·˘Ù¿ Ù· ËÏÂÎÙÚÈο           ºÚÔÓÙ›ÛÙ ÁÈ· ÙÔÓ Î·Ïfi ʈÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘
 ÂÚÁ·Ï›· ۯ‰ȿÛÙËÎ·Ó Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜:        ÂÚÁ·Û›·˜ Û·˜. ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ËÏÂÎÙÚÈο
 98/37/E√∫, 89/336/E√∫, 73/23/E√∫, EN 50144,         ÂÚÁ·Ï›· ÎÔÓÙ¿ Û ‡ÊÏÂÎÙ· ˘ÁÚ¿ Î·È ·¤ÚÈ·.
 EN 50260, EN 60335, EN 55014-1, EN 55014-2,        3 ¶ÚÔÛٷ٢ı›Ù ·fi ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·
 EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.                ∞ÔʇÁÂÙ ÙËÓ Â·Ê‹ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ÌÂ
                               ÁÂȈ̤Ó˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ (.¯. ۈϋÓ˜, ÛÒÌ·Ù·
 °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ·Ú·Î·ÏÒ           ıÂÚÌ¿ÓÛˆ˜, ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ ÎÔ˘˙›Ó˜, „˘Á›· ÎÏ.).
 ·¢ı˘Óı›Ù ÛÙËÓ DEWALT ÛÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ           ™Â Û˘Óı‹Î˜, ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜
 ‰È‡ı˘ÓÛË ‹ ·Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘          (.¯. Û ‡„ËÏ‹ ˘ÁÚ·Û›·, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·
 ÂÁ¯ÂÈÚȉ›Ô˘.                        ÌÂÙ·ÏÏÈ΋˜ ÛÎfiÓ˘ ÎÏ.) ÌÔÚ› Ó· ·˘ÍËı› Ë
                               ËÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ì ÙËÓ ·ÚÂÌ‚ÔÏ‹ ÂÓfi˜
                 DW980 DW981 DW984 DW985   ·ÔÛ˘Ó‰ÂÙÈÎÔ‡ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ‹ ·ÔÌfiÓˆÛ˘
 LpA (˯ËÙÈ΋ ›ÂÛË)  dB(A)*  72  88  87  91     ‹ ÂÓfi˜ ‰È·ÎfiÙË ‰È·Ê˘Á‹˜ (FI).
 LWA (·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË) dB(A)  85   101  100  104  4 ∫ڷٿ٠ٷ ·È‰È¿ Û ·fiÛÙ·ÛË
 ™Ù·ıÌÈṲ̂ÓÔ˜ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎfi˜                  ªËÓ ·Ê‹ÓÂÙ ¿ÏÏ· ÚfiÛˆ· Ó· ·ÁÁ›˙Ô˘Ó ÙÔ
 ̤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ÂÈÙ¿¯˘ÓÛ˘m/s2   < 2,5  11  11   13   ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‹ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘.
                               ∏ ÂÈÙ‹ÚËÛË ··ÈÙÂ›Ù·È ÁÈ· ·È‰È¿ ËÏÈΛ·˜ οو
                 DW987 DW988 DW989      ÙˆÓ 16 ÂÙÒÓ.
 LpA (˯ËÙÈ΋ ›ÂÛË)  dB(A)*  71,5 89  94       5 º˘Ï¿ÁÂÙ ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ Û ·ÛʷϤ˜ ̤ÚÔ˜
 LWA (·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË) dB(A)  84,5  102  107      ∏ÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Ô˘ ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È
 ™Ù·ıÌÈṲ̂ÓÔ˜ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎfi˜                  Ú¤ÂÈ Ó· Ê˘Ï¿ÛÛÔÓÙ·È Û ÛÙÂÁÓÔ‡˜,
 ̤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ÂÈÙ¿¯˘ÓÛ˘m/s2   < 2,5  11  12,5      ÎÏÂÈÛÙÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜, Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ·È‰È¿.
 * ÛÙÔ ·˘Ù› ÙÔ˘ ¯ÂÈÚÈÛÙ‹                  6 ºÔÚ¿Ù ٷ ηٿÏÏËÏ· ÚÔ‡¯· ÂÚÁ·Û›·˜
                               ªË ÊÔÚ¿Ù ʷډȿ ÚÔ‡¯· ‹ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù·.
 ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¶ÚÔ˚fiÓÙˆÓ               À¿Ú¯ÂÈ Èı·ÓfiÙËÙ· Ó· È·ÛÙÔ‡Ó ÛÂ
 Horst Großmann                       ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· ̤ÚË Ì˯·ÓÒÓ. °È· ˘·›ıÚȘ
                               ÂÚÁ·Û›Â˜ Û˘ÓÈÛÙÒÓÙ·È Ï·ÛÙȯ¤ÓÈ· Á¿ÓÙÈ· ηÈ
                               ˘Ô‰‹Ì·Ù· Ô˘ ‰Â ÁÏÈÛÙÚÔ‡Ó. E¿Ó ¤¯ÂÙÂ
                               Ì·ÎÚÈ¿ Ì·ÏÏÈ¿ ÊÔÚ¿Ù ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ‰È¯Ù¿ÎÈ.
                              7 ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÚÔÛٷ٢ÙÈο Á˘·ÏÈ¿
                               ÃÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ, Â›Û˘, ·Ó·Ó¢ÛÙÈΤ˜
 DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,             Ì¿ÛΘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ô˘
 D-65510, Idstein, °ÂÚÌ·ÓÈ·                 ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÛÎfiÓË ‹ ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓ· ۈ̷ٛ‰È·.

 87                                                  el - 2


DW980_989.P65               91                14-09-2001, 08:39
 ∂§§∏¡π∫∞

  8 §·Ì‚¿ÓÂÙ ˘‘ fi„Ë Ù· ·ÓÒٷٷ fiÚÈ· ıÔÚ‡‚Ô˘   15 EϤÁ¯ÂÙÂ Â¿Ó ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ¤¯ÂÈ ‚Ï¿‚˜
   §¿‚ÂÙ ηٿÏÏËÏ· ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›·     ¶ÚÈÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, ÂϤÁÍÙÂ
   Ù˘ ·ÎÔ‹˜ Û·˜.                  ÙÔ ÚÔÛÂÎÙÈο ÁÈ· ÂӉ¯fiÌÂÓ˜ ‚Ï¿‚˜ ÁÈ· Ó·
  9 ™ÙËÚ›ÍÙ Ì ·ÛÊ·Ï‹ ÙÚfiÔ ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ     ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ fiˆ˜ Ú¤ÂÈ.
   ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚÁ¿˙ÂÛÙ                EϤÁÍÙÂ Â¿Ó Ù· ÎÈÓËÙ¿ ̤ÚË Â›Ó·È ÛˆÛÙ¿
   ÃÚËÛÈÌÔÔÈ›ÛÙ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú˜ ‹ ̤ÁÎÂÓË ÁÈ· ÙÔ   Û˘Ó‰Â‰Â̤ӷ Î·È Â˘ı˘ÁÚ·ÌÌÈṲ̂ӷ, Â¿Ó ‰ÂÓ
   ÛÎÔfi ·˘Ùfi. ∏ ̤ıÔ‰Ô˜ ·˘Ù‹ Â›Ó·È         ¤¯Ô˘Ó Û¿ÛÂÈ ÎÔÌÌ¿ÙÈ·, Â¿Ó Â›Ó·È ÛˆÛÙ¿
   ·ÛʷϤÛÙÂÚË Î·È ÂÏ¢ıÂÚÒÓÂÈ Î·È Ù· ‰˘fi Û·˜    Û˘Ó·ÚÌÔÏÔÁË̤ӷ Î·È Â¿Ó ÏËÚÔ‡ÓÙ·È fiϘ ÔÈ
   ¯¤ÚÈ· ÁÈ· ÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.       Û˘Óı‹Î˜ ÁÈ· ÙË ÛˆÛÙ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘
 10 ªË Û·‚ÂÙ ¿Ú· Ôχ               ÂÚÁ·Ï›Ԣ. ¶ÚÔÛٷ٢ÙÈο ηχÌÌ·Ù· ‹ ¿ÏÏ·
   ºÚÔÓÙ›ÛÙ ¿ÓÙÔÙ ӷ ¤¯ÂÙ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË     ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¯·Ï¿ÛÂÈ Ú¤ÂÈ Ó·
   ÛÙ¿ÛË Î·È Ó· ‰È·ÙËÚ›Ù ÙËÓ ÈÛÔÚÚÔ›· Û·˜.    ÂÈÛ΢¿˙ÔÓÙ·È ‹ Ó· ·ÓÙÈηı›ÛÙ·ÓÙ·È Û‡Ìʈӷ
 11 ¡· ›ÛÙ ¿ÓÙ· ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ›            Ì ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ
   ¶·Ú·ÎÔÏÔ˘ı›Ù ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Û·˜.         ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Â¿Ó Ô ‰È·ÎfiÙ˘ Â›Ó·È ¯·Ï·Ṳ̂ÓÔ˜
   EÓÂÚÁ›Ù ÏÔÁÈο. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ      Î·È ÊÚÔÓÙ›ÛÙ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·Û‹ ÙÔ˘ ·fi
   ÂÚÁ·ÏÂ›Ô fiÙ·Ó Â›ÛÙ ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ÓÔ˜.         ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜.
 12 ∞ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ ·fi ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Ù· ÎÏÂȉȿ    16 ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ
   Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛ‹ ÙÔ˘      ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ fiÙ·Ó
   ¶ÚÈÓ ‚¿ÏÂÙ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô,      ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È, ÚÈÓ ·fi ÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË
   ‚‚·Èˆı›Ù ¿ÓÙ· fiÙÈ ¤¯ÂÙ ‚Á¿ÏÂÈ ·fi ·˘Ùfi   Î·È fiÙ·Ó ·ÏÏ¿˙ÂÙ ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·.
   Ù· ÎÏÂȉȿ ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛ‹ ÙÔ˘.        17 EÈÛ΢¿˙ÂÙ ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ ÛÂ
 13 ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÛˆÛÙfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô         ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜
   ∏ ÂӉ‰ÂÈÁ̤ÓË ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û    ∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ÏËÚÔ› ÙÔ˘˜
   ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜.            ÈÛ¯‡ÔÓÙ˜ ηÓfiÓ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜. °È· ÙËÓ
   ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÂÚÁ·Ï›· ¯·ÌËÏ‹˜ ÈÛ¯‡Ô˜ ‹   ·ÔÊ˘Á‹ ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ ÁÈ· ÙÔ ¯Ú‹ÛÙË,
   ÚÔÛı‹Î˜ ÁÈ· ‚·ÚȤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜. ∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô    Ù˘¯fiÓ ÂÈÛ΢¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È
   Û·˜ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÂÈÙ˘¯¤ÛÙÂÚ· Î·È       ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ·fi ÂȉÈÎfi Ù¯ÓÈÎfi.
   ·ÛʷϤÛÙÂÚ· Â¿Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Û‡Ìʈӷ ÌÂ
   Ù˘ ÚԉȷÁڷʤ˜ ÙÔ˘.             ¶ÚfiÛıÂÙÔÈ Î·ÓfiÓ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÁÈ·
   ¶ÚÔÛÔ¯‹! ∆fiÛÔ Ë ¯Ú‹ÛË ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ ‹      Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·Ù· Ì·Ù·ÚÈÒÓ
   ÚÔÛıËÎÒÓ fiÛÔ Î·È Ë Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË
   ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ Û˘ÓÈÛÙÒÓÙ·È ÛÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜        ∫›Ó‰˘ÓÔ˜ ˘Úη˚¿˜! ∞ÔʇÁÂÙÂ
   ·˘Ù¤˜ ÂÁ΢ÌÔÓ› ΛӉ˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.          ‚Ú·¯˘Î‡Îψ̷ Ì ̤ٷÏÏÔ ÙˆÓ
 14 ™˘ÓÙËÚ›Ù ÂÈÌÂÏÒ˜ Ù· ÂÚÁ·Ï›· Û·˜           Â·ÊÒÓ ·ÔÛ˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ˘
   ¢È·ÙËÚ›Ù ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ ÎÔÊÙÂÚ¿ Î·È         Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ì·Ù·ÚÈÒÓ
   ηı·Ú¿ ÒÛÙ ӷ ›ÛÙ Û ı¤ÛË Ó· ÂÚÁ¿˙ÂÛÙ        (.¯. ÎÏÂȉȿ Ô˘ Â›Ó·È ÛÙËÓ ›‰È· ÙÛ¤Ë
   ηχÙÂÚ· Î·È ·ÛʷϤÛÙÂÚ·. ∞ÎÔÏÔ˘ı›Ù ÙȘ        Ì ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ).
   Ô‰ËÁ›Â˜ Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜ Î·È ÙȘ ˘ԉ›ÍÂȘ ÁÈ·
   ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ. EϤÁ¯ÂÙ ٷÎÙÈο    • ∆Ô ˘ÁÚfi Ì·Ù·ÚÈÒÓ, ¤Ó· ‰È¿Ï˘Ì· 25-30%
   ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ Î·È, Û ÂÚ›ÙˆÛË ‚Ï¿‚˘, ‰ÒÛÙ    ˘‰ÚÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ Î·Ï›Ô˘, ÌÔÚ› Ó· ›ӷÈ
   ÙÔ ÁÈ· ÂÈÛ΢‹ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜     ‚Ï·‚ÂÚfi. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÚÌ·ÙÈ΋˜ Â·Ê‹˜,
   Ô˘ Â›Ó·È ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ·fi ÙËÓ DEWALT.    ÍÂχÓÂÙ ·Ì¤Ûˆ˜ Ì ÓÂÚfi. EÍÔ˘‰ÂÙÂÚÒÛÙÂ
   EϤÁ¯ÂÙ ÂÚÈÔ‰Èο Ù· ηÏ҉ȷ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘    Ì ‹ÈÔ Ô͇ fiˆ˜ ¯˘Ìfi˜ ÏÂÌÔÓÈÔ‡ ‹ Í›‰È.
   Î·È ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÙ ٷ Û ÂÚ›ÙˆÛË ‚Ï¿‚˘.    ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Â·Ê‹˜ Ì ٷ Ì¿ÙÈ·, ÍÂχÓÂÙÂ
   ¢È·ÙËÚ›Ù ÙÔ˘˜ ‰È·ÎfiÙ˜ ¯Ú‹Ûˆ˜ ÛÙÂÁÓÔ‡˜    Ì ¿ÊıÔÓÔ Î·ı·Úfi ÓÂÚfi ÁÈ· 10 ÏÂÙ¿
   Î·È ÊÚÔÓÙ›ÛÙ ӷ ÌËÓ Â›Ó·È ÏÂڈ̤ÓÔÈ ·fi     ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ. ™˘Ì‚Ô˘Ï¢Ù›Ù ÁÈ·ÙÚfi.
   Ï¿‰È Î·È ÁÚ¿ÛÔ.                • ¶ÔÙ¤ ÌË ÚÔÛ·ı‹ÛÂÙ ӷ ·ÓÔ›ÍÂÙ ÙÔ
                           Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ ÁÈ· ÔÔÈÔ‰‹ÔÙÂ
                           ÏfiÁÔ.

 el - 3                                             88


DW980_989.P65         92                 14-09-2001, 08:39
                                               ∂§§∏¡π∫∞

  • ÃÚËÛÈÌÔÔÈËÙ ÌÔÓÔ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ ̤ Ùfi ۇ̂ÔÏÔ      EÏÂÁ¯Ô˜ ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘
   “NiMH” ‹ “NiMH + NiCd” ÁÈ· Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·Ù·       Û˘Û΢·Û›·˜
   Ì·Ù·ÚÈÒÓ NiMH DEWALT.               ™ÙË Û˘Û΢·Û›· ˘¿Ú¯Ô˘Ó:
                             1 (∫ÚÔ˘ÛÙÈÎfi) Â·Ó·ÊÔÚÙÈ˙fiÌÂÓÔ ‰Ú¿·ÓÔ/
 ¶ÈӷΛ‰·È ÛÙÔ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ Î·È ÛÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·         ηÙÛ·‚›‰È
 Ì·Ù·ÚÈÒÓ                        1 ºÔÚÙÈÛÙ‹˜
 √È ÈӷΛ‰·È ÛÙÔ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ Î·È ÛÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·      1 £‹ÎË Ì·Ù·ÚÈÒÓ (Ù‡· K Î·È KH)
 Ì·Ù·ÚÈÒÓ ‰Â›¯ÓÂÈ Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı· ۇ̂ÔÏ·:         2 ™˘ÁÎÚfiÙËÌ·Ù· Ì·Ù·ÚÈÒÓ (Ù‡· K2 Î·È K2H)
                             1 ¶Ï¢ÚÈ΋ ¯ÂÈÚÔÏ·‚‹ (DW988/DW989)
 100%                          1 ∫È‚ÒÙÈÔ
         ºÔÚÙÈ˙ÂÈ                1 º˘ÏÏ¿‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ
                             1 ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ
 100%         ºÔÚÙÈÛ                 • EϤÁÍÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, Ù· ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο Î·È Ù·
                              ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ‚Ï¿‚˜ Ô˘ ›Ûˆ˜ ¤¯Ô˘Ó
                              ÚÔÎÏËı› ηٿ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿.
         EÏϷو̷ÙÈÎË Ì·Ù·ÚÈ·          • ∞ÊÈÂÚÒÛÙ ϛÁÔ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ó· ‰È·‚¿ÛÂÙÂ Î·È Ó·
                              ηٷÓÔ‹ÛÂÙ fiÏÔ ÙÔ Ê˘ÏÏ¿‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ ÚÈÓ
         ªËÓ ÙÔÔıÂÙÂÈÙ ÌÂÙ·ÏÏÈη ‹ ·ÏÏ·     Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
         ·ÁÔÁÈÌ· ˘ÏÈη
                             ¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ (ÂÈÎ. A)
         ªËÓ ÊÔÚÙÈ˙ÂÙ ηÙÂÛÙÚ·ÌÌÂÓ˜      ∆Ô ·Û‡ÚÌ·ÙÔ (ÎÚÔ˘ÛÙÈÎfi) ‰Ú¿·ÓÔ/ηÙÛ·‚›‰È ¤¯ÂÈ
         Ì·Ù·ÚȘ               ۯ‰ȷÛÙ› ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ‰È¿ÙÚËÛË Î·È ‚›‰ˆÌ·.
                             1 ¢È·ÎfiÙ˘ ÌÂÙ·‚ÏËÙ‹˜ Ù·¯‡ÙËÙ·˜
         °È· ·ÛÊ·ÏË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ· ‰È·‚·ÛÙ ÙÔ    2 ¢È·ÎfiÙ˘ ηÓÔÓÈ΋˜/·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ˘ ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜
         ‚È‚ÏÈÔ Ô‰ËÁÈˆÓ             3 ™ÊÈÁÎÙ‹Ú·˜ ¯ˆÚ›˜ ÙÛÔÎ/·˘ÙfiÌ·ÙË ·ÛÊ¿ÏÂÈ·
                              ÂÚÈÛÙÚÔÊÈÎÔ‡ ¿ÍÔÓ·
         ÃÚËÛÈÌÔÔÈËÙ ÌÔÓÔ Ì·Ù·ÚȘ      4 ¢È·ÎfiÙ˘ ÙÚfiÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜/ÎÔÏ¿ÚÔ
         DEWALT. ∞ÏϘ ÌÔÚÂÈ Ó· Î·Ô˘Ó       Ú‡ıÌÈÛ˘ ÚÔ‹˜
         ÚÔηψÓÙ·˜ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ˘˜ Î·È ˙ËÌȘ  5 £¤ÛÂȘ ‰·ÎÙ˘Ï›Ô˘
                             6 ¢È·ÎfiÙ˘ 3 Ù·¯˘Ù‹ÙˆÓ
                             7 £‹ÎË ÁÈ· ̇Ù˜
         ªËÓ ÂÎıÂÙÂÙ ÙÔÓ ÊÔÚÙÈÛÙË ÛÙË ‚ÚÔ¯Ë   8 §·‚‹
                             9 ¶Ï¢ÚÈ΋ ¯ÂÈÚÔÏ·‚‹ (DW988/DW989)
         ¡· ·ÏÏ·˙ÂÙÂ Ù˘¯ˆÓ Êı·ÚÌÂÓÔ       10 £‹ÎË Ì·Ù·ÚÈÒÓ
         ηψ‰ÈÔ ·ÌÂÛˆ˜
                             ºÔÚÙÈÛÙ‹˜
     +40 ˚c
     +4 ˚c
         ¡· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂÈÙ ÌÔÓÔ Û        √ ÊÔÚÙÈÛÙ‹˜ DE9107 Ô˘ ¤¯ÂÙ ‰¤¯ÂÙ·È ı‹Î˜
         ıÂÚÌÔÎÚ·ÛȘ ·Ô 4Æ Âˆ˜ 40 ÆC     Ì·Ù·ÚÈÒÓ DEWALT NiCd Ù¿Ûˆ˜ ·fi 7,2 ¤ˆ˜
                             14,4 V.
         ∫·Ù¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ Ù¯ÓÈ΋˜ ÙÔ˘ ˙ˆ‹˜,  √ ÊÔÚÙÈÛÙ‹˜ DE9108/DE9117 Ô˘ ¤¯ÂÙ ‰¤¯ÂÙ·È
         ·ÔÚÚ›„Ù ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ   ı‹Î˜ Ì·Ù·ÚÈÒÓ DEWALT NiCd Ù¿Ûˆ˜ ·fi
         Ì ÙËÓ ‰¤Ô˘Û· ÊÚÔÓÙ›‰· ÁÈ· ÙÔ     7,2 ¤ˆ˜ 18 V.
         ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ               √ ÊÔÚÙÈÛÙ‹˜ DE9116 Ô˘ ¤¯ÂÙ ‰¤¯ÂÙ·È ı‹Î˜
                             Ì·Ù·ÚÈÒÓ DEWALT NiCd Î·È NiMH Ù¿Ûˆ˜ ·fi
                             7,2 ¤ˆ˜ 18 V.
                             10 £‹ÎË Ì·Ù·ÚÈÒÓ
         ªË η›Ù ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ    11 ∫Ô˘ÌÈ¿ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘


 89                                                 el - 4


DW980_989.P65             93                 14-09-2001, 08:40
 ∂§§∏¡π∫∞

 12 ºÔÚÙÈÛÙ‹˜                    ™˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ (ÂÈÎ. ∞)
 13 EÓ‰ÂÈÎÙÈÎfi ÊfiÚÙÈÛ˘ (ÎfiÎÎÈÓÔ)
                           ºfiÚÙÈÛË Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ì·Ù·ÚÈÒÓ
 ∞˘ÙfiÌ·ÙË ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÂÚÈÛÙÚÔÊÈÎÔ‡ ¿ÍÔÓ·        • °È· Ó· ÊÔÚÙ›ÛÂÙ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ
 ∏ ·˘ÙfiÌ·ÙË ·ÛÊ¿ÏÂÈ· “ÎÔÌÏ¿ÚÂÈ” fiÙ·Ó Ë         (10), ‚¿ÏÙ ÙÔ ÛÙÔÓ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ (12) fiˆ˜
 ÌÂÙ¿‰ÔÛË Î›ÓËÛ˘ Â›Ó·È ÛÙ·ÙÈ΋. ∆Ô ¯ÈÙÒÓÈÔ ÙÔ˘     Ê·›ÓÂÙ·È Î·È ‚¿ÏÙ ÙÔÓ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ ÛÙË Ú›˙·.
 ÙÛÔÎ ÌÔÚ› ‡ÎÔÏ· Ó· ÂÚÈÛÙÚ·Ê› Ì ÙÔ ¤Ó·      µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ
 ¯¤ÚÈ ÂÓÒ ÙÔ ¿ÏÏÔ ¯¤ÚÈ ı· ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.     ¤¯ÂÈ Î·ı‹ÛÂÈ Î·Ï¿ ÛÙÔÓ ÊÔÚÙÈÛÙ‹.
                           ∆Ô ÎfiÎÎÈÓÔ ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎfi ÊfiÚÙÈÛ˘ (13) ı·
 ∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·                 ·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÂÈ. ªÂÙ¿ ·fi Ì›· ÒÚ· ÂÚ›Ô˘,
 ∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÌÔÙ¤Ú Â›Ó·È Û¯Â‰È·Ṳ̂ÓÔ Ó·       Ë ¤Ó‰ÂÈÍË ÊfiÚÙÈÛ˘ ı· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ó·
 ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Û ̛· Î·È ÌfiÓÔ Ù¿ÛË.          ·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÂÈ Î·È ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ·Ó·Ì̤ÓË.
 EϤÁ¯ÂÙ ¿ÓÙÔÙ ·Ó Ë Ù¿ÛË ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜       ∆Ô ·Î¤ÙÔ Ì·Ù·ÚÈÒÓ ¤¯ÂÈ ÊÔÚÙÈÛÙ› Ï‹Úˆ˜ ηÈ
 ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û ·˘Ù‹Ó Ô˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙËÓ      Ô ÊÔÚÙÈÛÙ‹˜ ·˘ÙÔÌ¿Ùˆ˜ Á˘Ú›˙ÂÈ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË
 ÈӷΛ‰· ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.               Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘. ªÂÙ¿ ·fi 4 ÒÚ˜ ÂÚ›Ô˘, ı·
                           Á˘Ú›ÛÂÈ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÊfiÚÙÈÛ˘. ∏ ı‹ÎË
        ∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ʤÚÂÈ ‰ÈÏ‹ ÌfiÓˆÛË  Ì·Ù·ÚÈÒÓ ÌÔÚ› Ó· ·Ê·ÈÚÂı› ÔÔÙ‰‹ÔÙ ‹
        ηٿ EN 60335. ∫·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· ‰Â    Ó· Ì›ÓÂÈ Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓË Ì ÙÔÓ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ ÁÈ·
        ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·ÏÒ‰ÈÔ Á›ˆÛ˘.      ·fiÚÈÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ.
                            • ∏ ÎfiÎÎÈÓË ¤Ó‰ÂÈÍË ÊfiÚÙÈÛ˘ ·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÂÈ
                             ÁÚ‹ÁÔÚ· ‰Â›¯ÓÔÓÙ·˜ Úfi‚ÏËÌ· ÊfiÚÙÈÛ˘.
 ∞ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ηψ‰›Ô˘ ‹ ÙÔ˘ ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹ÙË     E·Ó·ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ·Î¤ÙÔ Ì·Ù·ÚÈÒÓ ‹
 √Ù·Ó ·ÓÙÈηıÈÛٿ٠ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ‹ ÙÔ ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹ÙË,    ÂȯÂÈÚ‹ÛÙ Ì ¤Ó· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ·Î¤ÙÔ
 οÓÙ ÙÔ Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ·. EÓ·˜ ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹Ù˘ Ì       Ì·Ù·ÚÈÒÓ. ∞Ó Ô‡Ù ÙÔ Ó¤Ô ·Î¤ÙÔ Ì·Ù·ÚÈÒÓ
 Á˘ÌÓ¿ ηÏ҉ȷ Â›Ó·È ÂÈΛӉ˘ÓÔ˜ fiÙ·Ó ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È   ÊÔÚÙ›˙ÂÙ·È, ËÁ·›ÓÂÙ ÙÔ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ Û·˜ Û ¤Ó·
 Û ̛· Ú›˙· Ú‡̷ÙÔ˜.                 ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô Ù˘ DEWALT ÁÈ·
                             ‰ÔÎÈÌ‹.
 ÃÚ‹ÛË Î·Ïˆ‰›Ô˘ Â¤ÎÙ·Û˘               • √Ù·Ó Â›Ó·È Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ˜ Û ËÁ¤˜ Ú‡̷ÙÔ˜
 E¿Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·ÏÒ‰ÈÔ Â¤ÎÙ·Û˘,           fiˆ˜ ÁÂÓÓ‹ÙÚȘ ‹ ËÁ¤˜ Ô˘ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó
 ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÂÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ Â¤ÎÙ·Û˘      ÙÔ Û˘Ó¯¤˜ Û ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓÔ Ú‡̷, Ë ÎfiÎÎÈÓË
 ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÚÚÔÊÔ‡ÌÂÓË ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÈÛ¯‡     ¤Ó‰ÂÈÍË ÊfiÚÙÈÛ˘ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ·Ó·‚ÔÛ‚‹ÛÂÈ
 ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ (‰Â›Ù ٷ Ù¯ÓÈο ÛÙÔȯ›·).    ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜, Ó· ÙÂı› ÂÎÙfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È Ó·
 ∏ ÂÏ¿¯ÈÛÙË ‰È·ÙÔÌ‹ ÙÔ˘ ·ÁˆÁÔ‡ Â›Ó·È 1 mm2.       Â·Ó·Ï¿‚ÂÈ. ∞˘Ùfi ‰Â›¯ÓÂÈ ¤Ó· ÚÔÛˆÚÈÓfi
 √Ù·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ηÚÔ‡ÏÈ Î·Ïˆ‰›Ô˘,         Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ËÁ‹˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. √ ÊÔÚÙÈÛÙ‹˜
 ¿ÓÙ· ÍÂÙ˘Ï›ÁÂÙ ÙÂÏ›ˆ˜ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ.          ·˘ÙÔÌ¿Ùˆ˜ ı· ÙÂı› Û ηÓÔÓÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
                             ¿ÏÈ.
 ™˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË Î·È Ú‡ıÌÈÛË
                                ªË ÊÔÚÙ›˙ÂÙ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·
      • ¶ÚÈÓ ·fi ÙË Û˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË Î·È           Ì·Ù·ÚÈÒÓ Û ıÂÚÌÔÎڷۛ˜
       Ú‡ıÌÈÛË, ·Ê·ÈÚ›Ù ¿ÓÙ· ÙÔ            ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ < 4 ÆC ‹ > 40 ÆC.
       Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ.               ™˘ÓÈÛÙÒÌÂÓË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÊfiÚÙÈÛ˘:
      • ¶¿ÓÙ· ı¤ÙÂÙ ÂÎÙfi˜ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÚÈÓ        24 ÆC ÂÚ›Ô˘.
       ‚¿ÏÂÙ ‹ ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÙ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·
       Ì·Ù·ÚÈÒÓ.                EÈÛ·ÁˆÁ‹ Î·È ·Ê·›ÚÂÛË ÙÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜
      • ÃÚËÛÈÌÔÔÈËÙ ÌÔÓÔ Ì·Ù·ÚȘ Î·È     Ì·Ù·ÚÈÒÓ
       ÊÔÚÙÈÛÙ‹ DEWALT.             • µ¿ÏÙ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ ÛÙË Ï·‚‹ (8)
                             ̤¯ÚÈ Ó· È¿ÛÂÈ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘. el -5                                              90


DW980_989.P65           94                 14-09-2001, 08:40
                                             ∂§§∏¡π∫∞

  • °È· Ó· ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÙ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ,   °È· ÙË Ú‡ıÌÈÛË Ù˘ ÚÔ‹˜ ÛÙÚ¤„˘, ‚Ϥ ÛÙÔ
   ȤÛÙ ٷ˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ù· ‰‡Ô ÎÔ˘ÌÈ¿        ÙÌ‹Ì· “µ›‰ˆÌ·”.
   ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘ (11) Î·È ÙÚ·‚‹ÍÙ ÙÔ        • EÈϤÍÙ ÙÔÓ ÂÈı˘ÌËÙfi ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ‹
   Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ¤Íˆ ·fi ÙË Ï·‚‹ (8).          ÙË ÚÔ‹ ÛÙÚ¤„˘, ¢ı˘ÁÚ·ÌÌ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ
                            ۇ̂ÔÏÔ ‹ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÛÙÔ ÎÔÏ¿ÚÔ (4) Ì ÙÔ
 Ê·Ù¿ÛÙ·ÛË Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘                 ‰Â›ÎÙË (16) ÛÙË ˘Ô‰Ô¯‹.
 ∏ ηٿÛÙ·ÛË Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ‚ÔËı¿ ÙËÓ Ì·Ù·Ú›· Ó·
 ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ÙË Ì¤ÁÈÛÙË ÈηÓfiÙËÙ· ÊfiÚÙÈÛ‹˜ Ù˘.   DW981/DW984/DW985/DW988/DW989
 ™˘ÓÈÛÙ¿Ù·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠·˘Ù‹ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·  ∆· ÎÚÔ˘ÛÙÈο ‰Ú¿·Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó·
 οı 10 ·ÎÏÔ˘˜ ÊfiÚÙÈÛ˘/ÂÎÊfiÙÈÛ˘.        ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Î·Ù¿ ‰‡Ô ÙÚfiÔ˘˜ ÁÈ·:
  • ∞Ú¯›ÛÙ ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÊfiÚÙÈÛ˘ fiˆ˜
   ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ·Ú·¿Óˆ.                  ¶ÂÚÈÛÙÚÔÊÈ΋     ·ÙÛ¿ÏÈ, ͇ÏÔ Î·È
  • √Ù·Ó Ë ¤Ó‰ÂÈÍË ÊfiÚÙÈÛ˘ ı· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ó·         ‰È¿ÙÚËÛË:      Ï·ÛÙÈο
   ·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÂÈ, Ì›ÓÂÈ Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓË Ì ÙÔÓ
   ÊÔÚÙÈÛÙ‹ ÁÈ· 4 ÒÚ˜.                   ∫ÚÔ˘ÛÙÈ΋
                                ‰È¿ÙÚËÛË:      Ï›ıÔ
 DE9108/DE9116 -
 ∫·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ıÂÚÌÔ‡ Û˘ÛÛˆÚÂ˘Ù‹           ¢È·ÎfiÙ˘ ηÓÔÓÈ΋˜/·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ˘
 √Ù·Ó Ô ÊÔÚÙÈÛÙ‹˜ ·ÓȯÓ‡ÛÂÈ Î¿ÔÈ· Ì·Ù·Ú›·    ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜ (ÂÈÎ. D)
 Ô˘ Â›Ó·È ıÂÚÌ‹, ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ·˘ÙfiÌ·Ù· ÙË      • °È· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ηÓÔÓÈ΋ ‹ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊË
 ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ηı˘ÛÙ¤ÚËÛ˘ ıÂÚÌÔ‡ Û˘ÛÛˆÚÂ˘Ù‹,      ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÙÔÓ ‰È·ÎfiÙË
 ·Ó·ÛÙ¤ÏÏÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÊfiÚÙÈÛË ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ ÎÚ˘ÒÛÂÈ Ë     ηÓÔÓÈ΋˜/·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ˘ ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜ (2) fiˆ˜
 Ì·Ù·Ú›·. ∞ÊÔ‡ ÎÚ˘ÒÛÂÈ Ë Ì·Ù·Ú›·, Ô ÊÔÚÙÈÛÙ‹˜    Ê·›ÓÂÙ·È (‰Â›Ù ٷ ‚¤ÏË ¿Óˆ ÛÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô).
 ı· ÂÚ¿ÛÂÈ ·˘ÙfiÌ·Ù· ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÊfiÚÙÈÛ˘
 Ù˘ Ì·Ù·Ú›·˜. ªÂ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È        ¶ÚÈÓ ·ÏÏ¿ÍÂÙ ÙË ÊÔÚ¿ ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜,
 Ë Ì¤ÁÈÛÙË ‰˘Ó·Ù‹ ˙ˆ‹ Ù˘ Ì·Ù·Ú›·˜. ∏ ÎfiÎÎÈÓË        ÂÚÈ̤ÓÂÙ ¿ÓÙÔÙ ӷ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ
 ¤Ó‰ÂÈÍË ÊfiÚÙÈÛ˘ (13) ·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÂÈ ÁÈ· Ôχ, Î·È       ÂÓÙÂÏÒ˜ Ë Î›ÓËÛË ÙÔ˘ ÌÔÙ¤Ú.
 ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÁÈ· Ï›ÁÔ ÂÓfiÛˆ Â›Ó·È ÂÓÂÚÁÔÔÈË̤ÓË
 Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛ˘ ıÂÚÌÔ‡ Û˘ÛÛˆÚÂ˘Ù‹.    ¢È·ÎfiÙ˘ 3 Ù·¯˘Ù‹ÙˆÓ (ÂÈÎ. E)
                           ∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ô˘ ÚÔÌËıÂ˘Ù‹Î·Ù ‰È·ı¤ÙÂÈ
 EÈÛ·ÁˆÁ‹ Î·È ·Ê·›ÚÂÛË Ì˘ÙÒÓ (ÂÈÎ. A & B)      ‰È·ÎfiÙË 3 Ù·¯˘Ù‹ÙˆÓ (6) ÁÈ· ÙË ‰È·Î‡Ì·ÓÛË Ù˘
  • ∞ÓÔ›ÍÙ ÙÔ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú· ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÙÔÓ     Û¯¤Û˘ Ù·¯‡ÙËÙ·˜/ÚÔ‹˜ ÛÙÚ¤„˘.
   Â͈ÙÂÚÈÎfi ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ (15) ·ÓÙ›ıÂÙ· Ì ÙË ÊÔÚ¿   1 ÷ÌËÏ‹ Ù·¯‡ÙËÙ·/À„ËÏ‹ ÚÔ‹ ÛÙÚ¤„˘
   ÙˆÓ ‰ÂÈÎÙÒÓ ÙÔ˘ ÚÔÏÔÁÈÔ‡ Î·È ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ   2 ª¤ÛË Ù·¯‡ÙËÙ·/ª¤ÛË ÚÔ‹ ÛÙÚ¤„˘
   ÂÍ¿ÚÙËÌ· ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘.              3 À„ËÏ‹ Ù·¯‡ÙËÙ·/¯·ÌËÏ‹ ÚÔ‹ ÛÙÚ¤„˘
  • ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙÂ ÙÔ ÂÍ¿ÚÙËÌ· ÙÔ˘ ÙÛÔÎ, fiÛÔ ÈÔ
   ̤۷ ¿ÂÈ, Î·È ·Ó·ÛËÎÒÛÙ ÂÏ·ÊÚ¿ ÚÈÓ ÙÔ    °È· ÙÔÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ Ù·¯˘Ù‹ÙˆÓ
   ÛÊ›ÍÂÙÂ.                    Û˘Ì‚Ô˘Ï¢Ù›Ù ٷ Ù¯ÓÈο ‰Â‰Ô̤ӷ.
  • ∞ÛÊ·Ï›ÛÙ ÙÔ ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÙÔ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú·
   Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ‰ÂÈÎÙÒÓ ÙÔ˘ ÚÔÏÔÁÈÔ‡.       ¶ÔÙ¤ ÌËÓ ·ÏÏ¿˙ÂÙ ٷ¯‡ÙËÙ· fiÙ·Ó ÙÔ
  • °È· Ó· ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÙ ÙÔ ÂÍ¿ÚÙËÌ· ÂÚÁ·ÛÙ›Ù          ‰Ú¿·ÓÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙË Ì¤ÁÈÛÙË
   ·ÓÙÈı¤Ùˆ˜.                        Ù·¯‡ÙËÙ· ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜ Î·È fiÙ·Ó
                                ÂÈÙÂÏ› ¤ÚÁÔ.
 EÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ‹ Ú‡ıÌÈÛ˘ Ù˘
 ÚÔ‹˜ ÛÙÚ¤„˘ (ÂÈÎ. C)               √‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜
 ∆Ô ÎÔÏ¿ÚÔ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ ¤¯ÂÈ ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË
 ÔÈÎÈÏ›· ı¤ÛˆÓ ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛË Ù˘ ÚÔ‹˜          • ∆ËÚ›Ù ¿ÓÙÔÙ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜
 ÛÙÚ¤„˘ ÒÛÙ ӷ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ ÛÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Ù˘          ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÈÛ¯‡ÔÓÙ˜
 ‚›‰·˜ Î·È ÛÙÔ ˘ÏÈÎfi ÙÔ˘ ÙÂÌ·¯›Ô˘ ÂÚÁ·Û›·˜.          ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜.

 91                                                el - 6


DW980_989.P65          95                 14-09-2001, 08:40
 ∂§§∏¡π∫∞

      • ºÚÔÓÙ›ÛÙ ӷ ÂÓËÌÂÚˆı›Ù ۯÂÙÈο
       Ì ÙË ı¤ÛË ÛˆÏ‹ÓˆÓ Î·È Î·Ïˆ‰›ˆÓ.
      • ªËÓ ·ÛΛ٠ÌÂÁ¿ÏË ›ÂÛË ÛÙÔ       §›·ÓÛË
       ÂÚÁ·Ï›Ô.                 ∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ‰Â ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È
                            ÚfiÛıÂÙË Ï›·ÓÛË.
 •ÂΛÓËÌ·/™Ù·Ì¿ÙËÌ· (ÂÈÎ. A & D)
  • °È· Ó· ·ÓÔ›ÁˆÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ȤÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË
   ÌÂÙ·‚ÏËÙ‹˜ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ (1) Ô›˙ÂÈ Ë Ù·¯‡ÙËÙ·.
  • °È· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô          ∫·ı¿ÚÈÛÌ·
   ·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË.             • ¢È·ÙËÚ›Ù ÙȘ Ô¤˜ ÂÍ·ÂÚÈÛÌÔ‡ ηı·Ú¤˜ ηÈ
  • °È· Ó· ·ÛÊ·Ï›ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÛÙË ı¤ÛË        ÛÎÔ˘›˙ÂÙ ٷÎÙÈο ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ì ̷ϷÎfi
   ÂÎÙfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ off, ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÙ ÙÔÓ        ‡Ê·ÛÌ·.
   ‰È·ÎfiÙË Î·ÓÔÓÈ΋˜/·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ˘           • µÁ¿ÏÙ ·fi ÙËÓ Ú›˙· ÙÔÓ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ ÚÈÓ
   ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜ (2) ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ı¤ÛË.         ηı·Ú›ÛÂÙ ÙÔ ÂÚ›‚ÏËÌ· Ì ¤Ó· Ì·Ï·Îfi ·Ó›.
                            • ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ ÚÈÓ
 ÃÚ‹ÛË ˆ˜ ηÙÛ·‚›‰È (ÂÈÎ. A)               ηı·Ú›ÛÂÙ ÙÔ ∏ÏÂÎÙÚÈÎfi EÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜.
  • EÈϤÍÙ ηÓÔÓÈ΋ ‹ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊË ÊÔÚ¿
   ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ‰ÚÔ̤· (2).    ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
  • £¤Û·Ù ÙÔ ÎÔÏ¿ÚÔ (4) ÛÙË ı¤ÛË 1 Î·È ·Ú¯›ÛÙÂ
   Ó· ‚ȉÒÓÂÙ (¯·ÌËÏ‹ ÚÔ‹ ÛÙÚ¤„˘).
  • ∞Ó Ô ÌÔ¯Ïfi˜ “ÎÔÏÏ‹ÛÂÈ” Ôχ Û‡ÓÙÔÌ·
   Ú˘ıÌ›ÛÙ ÙÔ ÎÔÏ¿ÚÔ.
                            E·Ó·ÊÔÚÙË˙fiÌÂÓÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ
 ¶ÂÚÈÛÙÚÔÊÈ΋ ‰È¿ÙÚËÛË (ÂÈÎ. A)            ∞˘Ùfi ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ Ì·ÎÚ¿˜
  • ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ÛÙË ı¤ÛË         ‰È·ÚΛ·˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÊÔÚÙ›˙ÂÙ·È fiÙ·Ó ‰ÂÓ ÌÔÚ›
   ‰È¿ÙÚËÛ˘ ÙÔ ÎÔÏ¿ÚÔ (4).             Ó· ·Ú¤¯ÂÈ ÈÛ¯‡ ÁÈ· ÂÚÁ·Û›Â˜ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·Ó
  • EÈϤÍÙ ηÓÔÓÈ΋ ÊÔÚ¿ ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜.        ‡ÎÔÏ· ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜. ∫·Ù¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘
                            Ù¯ÓÈ΋˜ ÙÔ˘ ˙ˆ‹˜, ·ÔÚÚ›„Ù ÙÔ Ì ÙËÓ ‰¤Ô˘Û·
 ¢È¿ÙÚËÛË Û ̤ٷÏÏÔ                 ÊÚÔÓÙ›‰· ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ:
  • ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÏÈ·ÓÙÈÎfi ÎÔ‹˜ fiÙ·Ó Î¿ÓÂÙ     • EÍ·ÓÙÏ‹ÛÙ Ï‹Úˆ˜ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·
   ‰È¿ÙÚËÛË Û ̤ٷÏÏ·. √È ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂȘ Â›Ó·È Ô      Ì·Ù·ÚÈÒÓ, Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ
   ¯˘ÙÔÛ›‰ËÚÔ˜ Î·È Ô ÔÚ›¯·ÏÎÔ˜, ÛÙȘ Ôԛ˜ Ë     ·fi ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
   ‰È¿ÙÚËÛË Ó· Á›ÓÂÙ·È ÍËÚ¿.             • ∆· ÛÙÔȯ›· NiCd/NiMH Â›Ó·È ·Ó·Î˘ÎÏÒÛÈÌ·.
                             ªÂٷʤÚÙ ٷ ÛÙÔÓ ·ÓÙÈÚfiÛˆfi Û·˜ ‹ ÛÂ
 ¢È¿ÙÚËÛË Û ͢ÏÔ                    ÙÔÈÎfi ÛÙ·ıÌfi ·Ó·Î‡ÎψÛ˘.
  • ∆ÔÔıÂÙ‹Û·Ù ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Ù‡Ô           √È Û˘ÏÏÂÁfiÌÂÓ˜ ı‹Î˜ Ì·Ù·ÚÈÒÓ ı·
   ÙÚ˘·ÓÈÔ‡.                      ·Ó·Î˘ÎψıÔ‡Ó ‹ ı· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó Î·Ù¿ÏÏËÏ·.

 ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ı›Ù ÙÔÓ ÚÔÌËıÂ˘Ù‹ Û·˜ ÁÈ·
 ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ٷ
 ηٿÏÏËÏ· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·.                ∞ÓÂÈı‡ÌËÙ· ÂÚÁ·Ï›·
                            ¶·Ú·‰ÒÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ÛÂ
 ™˘ÓÙ‹ÚËÛË                      ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘.
 ∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ DEWALT ¤¯ÂÈ        √È Ù¯ÓÈÎÔ› ÙÔ˘ ı· ÌÂÚÈÌÓ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ‰È¿ıÂÛ‹
 ۯ‰ȷÛÙ› ÁÈ· Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ì        ÙÔ˘ ηٿ ÙÚfiÔ Ô˘ ‰ÂÓ ‚Ï¿ÙÂÈ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ.
 ÂÏ¿¯ÈÛÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË. °È· ÙË Û˘Ó¯‹ ηÈ
 ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È
 ηٿÏÏËÏË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Î·È Ù·ÎÙÈÎfi ηı¿ÚÈÛÌ·.


 el -7                                               92


DW980_989.P65           96                  14-09-2001, 08:40
                                    ∂§§∏¡π∫∞

           E°°À∏™∏


  • 30 ∏ªEƒø¡ E°°À∏™∏ π∫∞¡√¶√π∏∆π∫∏™
    ∞¶√¢√™∏™ •
  E¿Ó ‰ÂÓ Â›ÛÙ Ï‹Úˆ˜ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ ·fi ÙËÓ
  ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ Û·˜ DEWALT,
  ·ÏÒ˜ ÂÈÛÙÚ¤„Ù ÙÔ ÂÓÙfi˜ 30 ËÌÂÚÒÓ,
  Ï‹Ú˜ fiˆ˜ ÙÔ ·ÁÔÚ¿Û·ÙÂ, ·fi ÙÔ
  ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· DEWALT,
  ÁÈ· Ï‹ÚË ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ. ¶Ú¤ÂÈ Ó·
  ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ› ·fi‰ÂÈÍË ·ÁÔÚ¿˜.

  • E¡√™ E∆√À™ ™Àªµ√§∞π√ °π∞ ¶§∏ƒE™ ™Eƒµπ™ •
  E¿Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛÙÂ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ‹ ۤڂȘ ÁÈ· ÙÔ
  ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ DEWALT, ÂÓÙfi˜ 12 ÌËÓÒÓ ·fi
  ÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ·˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ‰ˆÚÂ¿Ó ÛÂ
  ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· Service.
  ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ› ·fi‰ÂÈÍË ·ÁÔÚ¿˜.
  ∏ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË/service ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÚÁ·Û›·
  Î·È ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο ÁÈ· Ù· ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›·
  DEWALT.

  • E¡√™ E∆√À™ ¶§∏ƒ∏™ E°°À∏™∏ •
  E¿Ó ÙÔ ÚÔ˚fiÓ Û·˜ Ù˘ DEWALT ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ
  ·ÓˆÌ·Ï›· ÔÊÂÈÏfiÌÂÓË Û ÂÏ¿Ùو̷ ÙˆÓ
  ˘ÏÈÎÒÓ ‹ Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ ÂÓÙfi˜ 12 ÌËÓÒÓ ·fi
  ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, ÂÁÁ˘ÒÌ·ÛÙ ÙË
  ‰ˆÚÂ¿Ó ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ
  ÂÏ·Ùو̷ÙÈÎÒÓ ÌÂÚÒÓ, ‹ ηٿ ÙËÓ ÎÚ›ÛË Ì·˜,
  ÙË ‰ˆÚÂ¿Ó ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÔÏfiÎÏËÚ˘ Ù˘
  ÌÔÓ¿‰·˜ ˘fi ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ:
  • ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Î·Î‹ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘
   ÚÔ˚fiÓÙÔ˜.
  • ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂȯÂÈÚËı› ÂÈÛ΢‹ ·fi ÌË
   ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ¿ÙÔÌÔ.
  • £· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ› ·fi‰ÂÈÍË Ù˘ ËÌÂÚÔÌËÓ›·˜
   ·ÁÔÚ¿˜.

  °È· Ó· ÂÓÙÔ›ÛÂÙ ÙÔ ÏËÛȤÛÙÂÚÔ
  ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· Service,
  ·Ú·Î·Ï›Ûı ӷ ÙËÏÂʈӋÛÂÙ ÛÙÔ
  ÏËÛȤÛÙÂÚÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· Service Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜
  Ì·˜ (‚Ϥ ·Ú·Î¿Ùˆ). EÓ·ÏÏ·ÎÙÈο, ÌÈ· Ï›ÛÙ·
  ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙËÌ¤ÓˆÓ ∫·Ù¿ÛÙËÌ·ÙˆÓ Service
  DEWALT Î·È ÔÏϤ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Û¯ÂÙÈο ÌÂ
  ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· after-sales Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈ̘ ÛÙÔ
  Internet ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË www.2helpU.com. 93                                     el - 8


DW980_989.P65          97         14-09-2001, 08:40
DW980_989.P65  98  14-09-2001, 08:40
DW980_989.P65  99  14-09-2001, 08:40
 Belgique et Luxembourg  DEWALT                           Tel: 02 719 07 11
 België en Luxemburg   Weihoek 1, Nossegem                    Fax: 02 721 40 45
              1930 Zaventem-Zuid                     www.dewaltbenelux.com
 Danmark         DEWALT                           Tlf: 70 20 15 30
              Hejrevang 26 B                       Fax: 48 14 13 99
              3450 Allerød                        www.dewalt-nordic.com
 Deutschland       DEWALT                           Tel: 06126-21-1
              Richard-Klinger-Straße                   Fax: 06126-21-2770
              65510 Idstein                       www.dewalt.de
 EÏÏ¿˜          Black & Decker (Hellas) S.A.                TËÏ:   (01) 8981-616
              ™ÙÚ¿‚ˆÓÔ˜ 7 & µÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 159               º·Í:   (01) 8983-570
              °Ï˘Ê¿‰· 16674, ∞ı‹Ó·                    Service: (01) 8982-630
 España          DEWALT                           Tel:  934 797 400
              Parque de Negocios “Mas Blau”               Fax:  934 797 439
              Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
              08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
 France          DEWALT                           Tel:  472 20 39 72
              Le Paisy                          Fax:  472 20 39 02
              BP 21, 69571 Dardilly Cedex
 Helvetia         DEWALT Suisse                       Tel: 01 - 73 06 747
 Schweiz         Rütistraße 14                       Fax: 01 - 73 07 067
              8952 Schlieren                       www.dewalt.ch
 Ireland         DEWALT                           Tel:  00353-2781800
              Calpe House Rock Hill                   Fax:  00353-2781811
              Black Rock, Co. Dublin
 Italia          DEWALT                           Tel:  0800-014353
              Viale Elvezia 2                      Fax:  039-2387592
              20052 Monza (Mi)
 Nederland        DEWALT                          Tel: 076 50 02 000
              Florijnstraat 10                     Fax: 076 50 38 184
              4879 AH Etten-Leur                    www.dewalt.benelux.com
 Norge          DEWALT                           Tel: 22 99 99 00
              Strømsveien 344                      Fax: 22 99 99 01
              1011 Oslo                         www.dewalt-nordic.com
 Österreich        DEWALT                           Tel: 01 - 66116 - 0
              Werkzeugevertriebs GmbH                  Fax: 01 - 66116 - 14
              Erlaaerstraße 165, Postfach 320,1231 Wien         www.dewalt.at
 Portugal         DEWALT                           Tel:  214 66 75 00
              Rua Egas Moniz 173                     Fax:  214 66 75 75
              João do Estoril, 2766-651 Estoril
 Suomi          DEWALT                           Puh: 98 25 45 40
              Palotie 3                         Fax: 98 25 45 444
              01610 Vantaa                        www.dewalt-nordic.com
              Brandvägen 3                        Tel: 98 25 45 40
              01610 Vanda                        Fax: 98 25 45 444
                                           www.dewalt-nordic.com
 Sverige         DEWALT                           Tel: 031 68 61 00
              Box 603                          Fax: 031 68 60 08
              421 26 Västra Frölunda, Besöksadr. Ekonomivägen 11     www.dewalt-nordic.com
 Türkiye         DEWALT                           Tel:  021 26 39 06 26
              Merkez Mahallesi, Köyaltı Mevkii, Şahnur Sokak       Faks:  021 26 39 06 35
              (OTTO Binası) 34530 Yenibosna/İstanbul (PBX)
 United Kingdom      DEWALT                           Tel:  01753-56 70 55
              210 Bath Road                       Fax:  01753-57 21 12
              Slough, Berks SL1 3YD
DW980_989.P65          100                   14-09-2001, 08:40

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:146
posted:3/12/2011
language:English
pages:100