Docstoc

Dhandeshwari Laxmi Tantra (PDF)

Document Sample
Dhandeshwari Laxmi Tantra (PDF) Powered By Docstoc
					      Shri Baglamukhi Shabar Mantra
        (Jh cxykeq[kh “kkcj eU=)


 ¬ ey;kpy cxyk Hkxorh egkdwzjh egkdjkyh jkteq[kcU/kua
xzkeeq[kcU/kua xzkeiq:’kcU/kua dkyeq[kcU/kua pkSjeq[kcU/kua
O;k?kzeq[kcU/kua loZnq’VxzgcU/kua loZtucU/kua o”khdq: gqa QV
Lokgk A


         About The Author
        Name :-  Shri Yogeshwaranand Ji

        Mb  :-  +919917325788,+919675778193

        Email :-  shaktisadhna@yahoo.com

        Web :-   www.anusthanokarehasya.com
For Purchasing the books contact 9410030994


 Some Of the Books Written By Shri Yogeshwarnand Ji
 1. Mahavidya Shri Bagalamukhi Sadhana Aur Siddhi
 2. Mantra Sadahna
 3. Shodashi Mahavidya