24790242-Rancangan-Pengajaran-Tahunan-Sejarah-Tingkatan-2 by AsiahBibi

VIEWS: 717 PAGES: 18

									                    Rancangan Pengajaran Tahunan
                         Sejarah Tingkatan 2
    SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KAMIL
      16800 PASIR PUTEH KELANTAN


  RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
        SEJARAH
      TINGKATAN 2
         2010
                                Panitia Sejarah
                             Jabatan Sains Sosial
                                  SMK. Kamil
                             Pasir Puteh Kelantan


1
                                               Rancangan Pengajaran Tahunan
                                                     Sejarah Tingkatan 2

PENGGAL/                                             CADANGAN      UNSUR
          TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK          HASIL PEMBELAJARAN
 MINGGU                                               AKTIVITI    PATRIOTISME
                         Penggal Pertama Hari Persekolahan
 Minggu 1                          Pendedahan Sukatan Pelajaran


       i) KEMAKMURAN DAN
        KEKAYAAN NEGARA KITA            Memahami pembentukan Negeri-
        MENARIK BRITISH UNTUK             Negeri Selat          Kajian Peta:
        MENJAJAH                  Aras 1               Laluan
                             Menceritakan tentang masalah di   perdagangan antara
 Minggu 2  3.1 Penapakan dan peluasan          Kedah dan Johor yang membawa    Eropah dan China
  10 -14    pengaruh British             campur tangan British                  Memanfaatkan
  Januari                        Menyatakan sebab-sebab pihak    Membina Peta      aset negara
       a.   Negeri-Negeri Selat         British mengambil Pulau Pinang,   Minda:         Malaysia
                             Seberang Prai, Singapura dan                 Menghargai
                             Melaka               Faktor-faktor
          i) Pulau Pinang                                           dan
                             Memerihalkan penapakan British di  perluasan kuasa
                                                            memanfaatka
                             Pulau Pinang, Seberang Prai,    British ke Pulau
           Masalah Kedah dan hubungan                                    n aset-aset
                             Singapura dan Melaka        Pinang, Singapura
            dengan kuasa luar                                        negara kita
                             Menyatakan syarat Perjanjian    dan Melaka.
 Minggu 3                        Inggeris-Belanda                     Kebijaksanaan
  17 – 21                         Aras 2
           Perbincangan Sultan Kedah                                    menjalinkan
  Januari                        Menceritakan usaha-usaha
            dengan Francis Light                                      hubungan
                             pemimpin Kedah mengambil
                                                          - Bijak berfikir
                             semula Pulau Pinang
                                                          dan bertindak
                             Membincangkan Perjanjian
                             Inggeris-Belanda dan kesannya
                             Menghuraikan proses pembentukan
                             Negeri-negeri Selat
 2
                                                   Rancangan Pengajaran Tahunan
                                                        Sejarah Tingkatan 2
PENGGAL /                                               CADANGAN      UNSUR
             TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK          HASIL PEMBELAJARAN
 MINGGU                                                 AKTIVITI   PATRIOTISME
             Pulau Pinang diambil British
                                Aras 3
             Percubaan Kedah mengambil                         Kajian Peta:
             semula Pulau Pinang         Membuat justifikasi tindakan Sultan  Melakar dan
                                Kedah dan Sultan Johor dalam     melabel peta
             Pengambilan Seberang Perai      menyelesaikan masalah dalam      kedudukan Negeri-
                                negeri                Negeri Selat
        i)     Singapura              Membincangkan pembahagian
                                pengaruh kuasa Barat dalam      Main Peranan:
 Minggu 4        Krisis kerajaan Johor- Riau     Perjanjian Inggeris-Belanda      Cara British di
  24 – 28        Lingga                memudahkan penguasaan Barat di    Pulau Pinang,
  Januari        Singapura diambil oleh British    Kepulauan Melayu           Singapura dan
                                                   Melaka
        ii)    Melaka
                                                   Kajian Peta:
 Minggu 5        Perjanjian Inggeris- Belanda 1824                      Menanda Negeri-
  31 Jan )                                             negeri Selat
   -  )
  04 Feb        Penubuhan Negeri- negeri Selat                       Lawatan:
  2010         dan pentadbirannya                             Muzium dan Arkib
 3
                                            Rancangan Pengajaran Tahunan
                                                  Sejarah Tingkatan 2

PENGGAL /                                         CADANGAN       UNSUR
          TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK       HASIL PEMBELAJARAN
 MINGGU                                           AKTIVITI    PATRIOTISME
                          Memahami campur tangan British
                           di Perak, Selangor, Negeri
      b. Campur tangan British di Perak,    Sembilan dan Pahang        Membina Garis
        Selangor, Negeri Sembilan dan                      Masa:        Kebijaksanaan
                          Aras 1               Penapakan dan     menjalinkan
        Pahang
                          Menyenaraikan faktor-faktor yang   campur tangan     hubungan
 Minggu 6                     menyebabkan campur tangan      British di Perak,
       i. Hubungan Negeri-Negeri Selat                                  Sentiasa
 07 – 11                     British di Negeri-negeri Melayu   Selangor, Negeri
        dengan Negeri-Negeri Melayu                                   berwaspada
  Feb                       Menyatakan maksud Sistem       Sembilan dan
        sebelum campur tangan British                                  terhadap
                          Residen               Pahang
                                                        unsur-unsur
                          Mengemukakan tujuan                     luar
                          pembentukan Negeri-Negeri      Perbincangan
                          Melayu Bersekutu           Kumpulan:
                          Menyatakan kesan pembentukan
                          Negeri-negeri Melayu Bersekutu    Faktor-faktor
                          Aras 2               campur tangan
 Minggu 7  ii. Faktor campur tangan                          British di Negeri
                          Menjelaskan keadaan di Perak,
 14 – 18     Keadaan di Negeri-Negeri    Selangor, Negeri Sembilan dan    negeri Melayu
  Feb       Melayu yang menyebabkan    Pahang yang membawa kepada      Bersekutu
          campur tangan British     campur tangan British
                          Mengupas peranan dan bidang
                          kuasa sultan, pembesar dan residen
                          dalam Sistem Residen
                          Membincangkan alasan yang
                          digunakan oleh British untuk
                          campur tangan di Negeri-negeri
                          Melayu
                          Menjelaskan kesan Revolusi
                          Perindustrian terhadap campur
                          tangan British di Negeri-negeri
                          Melayu

 4
                                             Rancangan Pengajaran Tahunan
                                                   Sejarah Tingkatan 2

PENGGAL /                                         CADANGAN       UNSUR
        TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK         HASIL PEMBELAJARAN
 MINGGU                                          AKTIVITI     PATRIOTISME
                         CUTI TAHUN BARU CINA
                         14 – 15 FEBRUARI 2010

        Kekayaan hasil perlombongan di    Aras 3
                                             Kajian Dokumen:
         Perak, Selangor, Negeri       Menghubungkait kesan Revolusi    Isi kandungan  Kewajipan
         Sembilan dan Pahang         Perindustrian dan dasar kerajaan  Perjanjian     mempertahankan
                           British dengan perubahan politik,  Pangkor       ketuanan bangsa
                           ekonomi dan sosial di Negeri-             Berani
        Kesan Revolusi Perindustrian     Negeri Melayu            Peta Minda:     mempertahankan
         dan perubahan dasar kerajaan    Membahaskan keberkesanan      Sebab        hak dan
         British               pentadbiran Negeri-Negeri Melayu  pembentukan     kedaulatan
 Minggu 8                      Bersekutu.             Negeri-negeri    negara
  21 – 25  iii. Pengenalan Sistem Residen                       Melayu Bersekutu
  Feb      Perak
         Negeri Sembilan                            Kajian Peta:
         Selangor                                Menanda negeri-
         Pahang                                 negeri Melayu
                                             Bersekutu
       iv. Pembentukan Negeri-Negeri
         Melayu Bersekutu (1896) dan
         kesannya
          Tujuan
          Pentadbiran Persekutuan
          Kesan
Minggu 9                  PEPERIKSAAN BERASASKAN SEKOLAH (PKBS 1)
  -                         01 Mac -11 Mac 2010
Minggu 10
 5
                                            Rancangan Pengajaran Tahunan
                                                  Sejarah Tingkatan 2

PENGGAL /                                        CADANGAN         UNSUR
        TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK        HASIL PEMBELAJARAN
 MINGGU                                          AKTIVITI       PATRIOTISME
                     CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA
                          12 – 20 MAC 2010
                         Menganalisis pentadbiran Penasihat
                          British di Kedah, Kelantan,    Perbincangan:    Berdiplomasi
                          Terengganu, Perlis dan Johor    Cara pihak British
      c. Penerimaan Penasihat British di                                 Membuat
                                            Menyekat         keputusan yang
Minggu 11    Kedah, Kelantan, Terengganu,    Aras 1
                                            perluasan kuasa     bijaksana
 21 – 25    Perlis dan Johor          Menyatakan cara pihak British    barat lain
 Mac                        menyekat perluasan kuasa Barat
      i. Menyekat penapakan kuasa Barat                              Kejituan visi dan
                          lain di Kedah, Kelantan,      Membina Carta    misi menjamin
        lain                 Terengganu, Perlis dan Johor    Aliran:       keunggulan
                          Memerihalkan hubungan Kedah,               negara
        - Hubungan Kedah, Perlis,      Kelantan, Terengganu, Perlis    Proses penerimaan
          Kelantan dan Terengganu     dengan Siam dan British      Penasihat British  Merealisasikan
          dengan British dan Siam    Menyatakan peranan Penasihat               pembangunan
                          British di Kedah, Kelantan,    Pengurusan      negera
                          Terengganu dan Perlis       Grafik:
                                            Kedudukan dan
                          Memerihalkan pemodenan Johor
                                            kuasa residen dan
                          dan penerimaan Penasihat British
                                            penasihat British
                          Memerihalkan tentang Sistem
                          Kangcu
                                            Kajian Peta:
                          Menyatakan jasa dan sumbangan    Melakar dan
                          pembesar-pembesar Johor      melabel peta
                                            lokasi negeri-
                          Aras 2
                                            negeri yang
                         Menghuraikan penerimaan       menerima
                         penasihat British di Kedah,     Penasihat British
                         Kelantan, Terengganu, Perlis dan
                         Johor
                         Menjelaskan kepentingan Surat
                         Sungai

 6
                                               Rancangan Pengajaran Tahunan
                                                     Sejarah Tingkatan 2


PENGGAL /                                            CADANGAN       UNSUR
           TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK        HASIL PEMBELAJARAN
 MINGGU                                             AKTIVITI     PATRIOTISME

                             Aras 3
      ii.  Kedudukan Penasihat
                             Membuat kesimpulan kewibawaan
          British                pemerintah dan pembesar Johor
          Kedah, Perlis, Kelantan dan     dalam usaha mengekalkan
           Terengganu menerima        kedaulatan negeri Johor
           Penasihat British         Membuat perbandingan peranan
          Pemodenan Johor dan         Residen dengan Penasihat British
           penerimaan Penasihat British


Minggu 12                                                     Karisma
 28 Mac   d. Sarawak di bawah pemerintahan     Memahami pemerintahan keluarga     Membina Carta      kepemimpinan
  -      keluarga Brooke            Brooke di Sarawak           Aliran:         Bersikap
 01 Apr    i.Penapakan kuasa James Brooke                         Peringkat perluasan   kepemimpinan
                             Aras 1               kuasa Brooke      cemerlang
           Pentadbiran Sarawak sebelum    Memerihalkan peristiwa yang
            1841               membawa kepada pengambilan     Perbincangan:     Membela
           Pengambilan Sarawak oleh     Sarawak oleh James Brooke      Perubahan         maruah
            James Brooke           Menyatakan peringkat perluasan   pentadbiran,       negara
                             kuasa di bawah pemerintahan     ekonomi dan sosial   Sedia
                             keluarga Brooke           Sarawak di bawah    mempertahank
                             Menyatakan perubahan yang      pentadbiran Brooke   an negara
                             dilakukan oleh pentadbiran Brooke
                             Menyatakan Kandungan
                             Perlembagaan 1941
                             Menamakan bandar-bandar baru
                             iaitu Kuching, Miri dan Sibu
 7
                                            Rancangan Pengajaran Tahunan
                                                  Sejarah Tingkatan 2

PENGGAL/                                         CADANGAN      UNSUR
         TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK         HASIL PEMBELAJARAN
 MINGGU                                          AKTIVITI     PATRIOTISME

      ii. Perubahan di bawah pemerintahan    Aras 2
 Minggu 13   keluarga Brooke (1841 –1941)     Menghuraikan peranan pemimpin-  Kajian Peta:
 04 – 08                      pemimpin tempatan dalam      Melakar dan
  Apr    - Sistem pentadbiran         pentadbiran di Sarawak      melabelkan
                           Membincangkan perubahan      kawasan
        - Perubahan sosial dan ekonomi    pentadbiran, ekonomi dan sosial  pemerintahan
                           Sarawak di bawah pentadbiran   keluarga Brooke
        - Perlembagaan 1941          keluarga Brooke          di Sarawak

                                            Carta Organisasi:
                           Aras 3              Membina carta
                           Mencerakinkan peranan Majlis   pentadbiran
                           Tertinggi dan Majlis Negeri    keluarga Brooke
                           Membuat inferens tentang     di Sarawak
                            Perlembagaan 1941 ke arah
                            berkerajaan sendiri      Peta Minda:
                                            Perubahan
                                            pentadbiran
                                            ekonomi dan
                                            social Sarawak di
                                            bawah
                                            pemerintahan
                                            Brooke
 8
                                              Rancangan Pengajaran Tahunan
                                                   Sejarah Tingkatan 2

PENGGAL                                           CADANGAN     UNSUR
         TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK         HASIL PEMBELAJARAN
/MINGGU                                            AKTIVITI   PATRIOTISME

                         Memahami pemerintahan Syarikat              Perjuangan
                          Borneo Utara British di Sabah             Mempertahankan
      e. Sabah di bawah pemerintahan                                 maruah Negara
Minggu 14   Syarikat Borneo Utara British     Aras 1              Membina Carta    Malaysia
 11 – 15      (SBUB)               Menyatakan nama-nama lain bagi   Aliran:      Sedia
  Apr                        Sabah                          mempertahank
                                            Penapakan kuasa
      i. Penapakan kuasa Barat di Sabah     Menceritakan penapakan dan                an negara kita
                                            Barat di Sabah
                           peluasan kuasa barat sehingga
      -  Pentadbiran Sabah sebelum 1860    pengambilan Sabah oleh Syarikat           Kebijaksanaan
                           Borneo Utara British       Kajian Carta:    dalam membuat
      -  Pengambilan Sabah oleh Syarikat    Menyenaraikan syarat-syarat yang Organisasi     keputusan
        Borneo Utara British         diberikan oleh kerajaan British           menguntungkan
                                            Pentadbiran
                           untuk menubuhkan Syarikat    Syarikat Borneo   negara
                           Borneo Utara British       Utara British     Berfikiran
                           Menyatakan perubahan yang                strategik
                           dilakukan oleh Syarikat Borneo  Kajian Gambar:     dalam
                           Utara British          Tamu Besar di     perancangan
                           Menamakan bandar-bandar baru   Sabah
                           iaitu Kudat, Sandakan, Tawau,
                           Lahat Datu dan Jesselton     Kajian Peta:
                                            Menanda dan
                           Aras 2              melabel residensi
                           Menghuraikan peranan pemimpin- residensi
                           pemimpin tempatan dalam     pentadbiran di
                           pentadbiran Sabah        Sabah
                           Membincangkan perubahan
                           pentadbiran, ekonomi dan sosial
                           Sabah di bawah pentadbiran
                           Syarikat Borneo Utara British 9
                                              Rancangan Pengajaran Tahunan
                                                   Sejarah Tingkatan 2

PENGGAL /                                         CADANGAN       UNSUR
          TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK        HASIL PEMBELAJARAN
 MINGGU                                           AKTIVITI     PATRIOTISME
                            Menjelaskan peranan Ketua Anak
                            Negeri dan Orang Tua di Sabah
                            Menjelaskan bidang kuasa
                            Mahkamah Majistret dan
 Minggu 15  ii. Perubahan di bawah pentadbiran     Mahkamah Anak Negeri di Sabah
 18 – 22    Syarikat Borneo Utara British
  Apr                         Aras 3
         - Sistem pentadbiran         Mentafsir syarat-syarat piagam
                            yang diberikan oleh kerajaan
         - Penyertaan penduduk tempatan    British untuk menubuhkan
Minggu 16                        Syarikat Borneo Utara British
 25 – 29     - Perubahan sosial dan ekonomi    Menjustifikasikan usaha-usaha
  Apr                         Syarikat Borneo Utara British
                            untuk melicinkan pentadbiran di
                            Sabah
                            Menilai keberkesanan pentadbiran
                            Syarikat Borneo Utara British
                            kepada penduduk tempatan


       3.2 Penguasaan hasil bumi dan     Mengetahui perkembangan
         kesannya              pertanian, perlombongan dan              Memanfaatkan
                          perdagangan                      Kepelbagaian
                                                     khazanah Negara
       a. Perkembangan ekonomi         Aras 1                       Malaysia
 Minggu 17    dagangan              Menyatakan bentuk pertanian yang           Memelihara dan
 25 – 29  i. Pengenalan sistem perladangan     dijalankan di negara kita               memanfaatkan
  Apr      - Pertanian dagangan (sagu,     Menyenaraikan jenis pertanian sara           khazanah Negara
          lada hitam, gambir, tebu, ubi   diri dan pertanian dagangan di
          kayu, kopi, getah dan lain-    negara kita
          lain)

  10
                                             Rancangan Pengajaran Tahunan
                                                   Sejarah Tingkatan 2

PENGGAL /                                         CADANGAN       UNSUR
          TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK        HASIL PEMBELAJARAN
 MINGGU                                           AKTIVITI    PATRIOTISME
                          Menceritakan latar belakang      Mengumpul
        - Perkembangan  perusahaan    penanaman getah di negara kita    Bahan:
          getah              Menyatakan faktor yang        Bahan relia yang
                          mempengaruhi perkembangan       berkaitan ekonomi
Minggu 18    ii.  Perusahaan perlombongan   getah                 dagangan
 09 – 13                      Menyatakan tujuan Rancangan
 Mei    -  Aktiviti perlombongan       Sekatan Stevenson (1922) dan
           Bijih timah         Rancangan Peraturan Getah
           Emas             Antarabangsa (1934)
           Bauksit           Menyenaraikan hasil galian di
           Ilmanit           negara kita
           Petroleum          Menceritakan latar belakang
           dll             perusahaan bijih timah di negara
                          kita
                          Menyenaraikan faktor
                          perkembangan perusahaan bijih
                          timah
                          Menyatakan tujuan Rancangan
                          Peraturan Bijih Timah
                          Antarabangsa (1931) dan Majlis
                          Bijih Timah Antarabangsa (1934)
                          Menyatakan hasil hutan dan hasil
                          laut

                           Aras 2
                           Mengklasifikasikan kegiatan-
                           kegiatan ekonomi yang terdapat di
                           negara kita
 11
                                           Rancangan Pengajaran Tahunan
                                                Sejarah Tingkatan 2

PENGGAL /                                       CADANGAN      UNSUR
        TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK       HASIL PEMBELAJARAN
 MINGGU                                        AKTIVITI    PATRIOTISME
                           Minggu 19
                       ULANGKAJI PELAJARAN
                          Minggu 20 -21
                  PEPERIKSAAN BERASASKAN SEKOLAH (PKBS 2)
                         23 Mei – 03 Jun 2010
                      CUTI PERTENGAHAN TAHUN
                        04 JUN -19 JUN 2010

                       Hari Persekolahan Penggal Kedua

                        Membincangkan keberkesanan
Minggu 22    Perkembangan perusahaan    Rancangan Sekatan Stevenson dan
 20 - 24     bijih timah          Rancangan Peraturan Getah
  Jun                     Antarabangsa dalam menstabilkan
      iii. Pengeluaran hasil hutan    harga getah
                        Membincangkan keberkesanan
        - Meramu            Rancangan Peraturan Bijih Timah
                        Antarabangsa dalam menstabilkan
      iv. Pembalakan           harga bijih timah

                       Aras 3
                        Menghubungkaitkan kekayaan hasil
                        bumi negara kita dengan
                        pendudukan British di Tanah Melayu
                        Menjana idea tentang cara
                        menstabilkan harga bahan mentah
                        sekarang
 12
                                             Rancangan Pengajaran Tahunan
                                                   Sejarah Tingkatan 2

PENGGAL /                                          CADANGAN       UNSUR
         TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK         HASIL PEMBELAJARAN
 MINGGU                                            AKTIVITI    PATRIOTISME

                          Memahami perubahan sosioekonomi
Minggu 23  b.  Perubahan sosioekonomi                        Perbincangan”
                          Aras 1                          Kemajuan diri
 27 Jun                                        Kemasukan tenaga
                                                       Mengukuhkan
   -   i. Penggunaan tenaga buruh luar     Menyatakan keistimewaan Tanah   buruh secara
                                                       negara
 01 Julai                       Melayu yang menyebabkan      terancang
                                                        Memperkasa-
  2010     Kemasukan tenaga buruh       kedatangan imigran Cina dan India
                                                         kan diri untuk
         secara terancang          Menyatakan cara kedatangan     Kajian Peta:
                                                         kemajuan
         (cara - cara dan dasar migrasi   imigran Cina dan India ke Tanah  - Rangkaian jalan    negara kita
         British)              Melayu                kereta api dan
Minggu 24                      Mengemukakan kesan-kesan       jalan raya
 04 - 08     Kesan ke atas masyarakat      kedatangan imigran Cina dan India
 Julai      (wujudnya pengenalan kaum     Memerihalkan perkembangan
         mengikut fungsi ekonomi,      sistem pengangkutan dan      - Kemunculan
         petempatan mengikut kaum,      perhubungan             bandar baru
         kewujudan masyarakat        Menyenaraikan perkembangan
         berbilang kaum dan         kemudahan infrastruktur      Pengurusan Grafik:
         pertumbuhan Bandar baru)      Memerihalkan perkembangan     Jadual menunjukkan
                           sistem pendidikan hingga Perang  Sistem Pendidikan di
                           Dunia Kedua            Tanah Melayu
                                            hingga Perang Dunia
                          Aras 2                Kedua
                           Membandingkan cara kemasukan
                           imigran melalui sistem Kangani
                           dan sistem Kontrak
                           Membandingkan sistem
                           pendidikan Melayu, Inggeris, Cina
                           dan Tamil
                           Mengumpul maklumat tentang
                           pembentukan bandar Kuala
                           Lumpur, Ipoh dan Taiping

 13
                                                Rancangan Pengajaran Tahunan
                                                      Sejarah Tingkatan 2


PENGGAL /                                            CADANGAN        UNSUR
            TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK        HASIL PEMBELAJARAN
 MINGGU                                              AKTIVITI      PATRIOTISME
 Minggu 25  ii.   Infrastruktur / kemudahan
 11 – 15       sosial              Aras 3
  Julai       sistem pengangkutan         Menghubungkaitkan          Perbincangan:    Masyarakat
          ( Darat, Udara dan laut )       perkembangan ekonomi dengan     Menghubung kait   berbilang kaum asas
                             infrastruktur dan kemudahan sosial  “sebab dan      kekuatan bangsa
            sistem perhubungan        Mewajarkan tindakan British     akibat”:       Malaysia
Minggu 26        telegraf,telefon, radio,     mengukuhkan kuasanya melalui                Bertoleransi
 18 – 22         perkhidmatan pos         dasar pengenalan kaum mengikut    - pertumbuhan      dalam
 Julai                          fungsi ekonomi             bandar       bermasyarakat
           Kemudahan social                             - perkembangan
          ( Kesihatan, bekalan elektrik dan                      sistem
            saliran )                                 perhubungan
Minggu 27                                            dan
 25 - 29   iii.  Sistem pendidikan sehingga                         pengangkutan
 Julai       Perang Dunia Kedua                            - perkembangan
          Pendidikan Melayu                               sistem
          Pendidikan Inggeris, Cina dan                         pendidikan
           Tamil
       4.1 Perjuangan pemimpin setempat
                            Memahami perjuangan pemimpin      Kajian Peta:
                             tempatan               Menandakan
        Corak dan matlamat perjuangan
                                                lokasi kebangkitan  Semangat patriotik
Minggu 28        Dol Said, Rentap,Syarif     Aras 1                perjuangan       Sanggup
 01 – 05         Masahor             Memerihalkan perjuangan       menentang        berjuang
 Ogos         Dato’Maharaja Lela,       pemimpin setempat menentang     penjajah        mempertahankan
            Yamtuan Antah,          penjajah                           negara
             Dato’Bahaman           Menyenaraikan sebab pemimpin     Peta Minda:
            Mat Salleh, Tok Janggut,     setempat menentang British      Matlamat, tujuan
             Antanom, Abdul Rahman      Mengemukakan matlamat dan      dan corak
             Limbong             corak perjuangan pemimpin      perjuangan tokoh
                             setempat menentang penjajah
 14
                                              Rancangan Pengajaran Tahunan
                                                    Sejarah Tingkatan 2

PENGGAL /                                          CADANGAN        UNSUR
          TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK        HASIL PEMBELAJARAN
 MINGGU                                            AKTIVITI      PATRIOTISME
                             Minggu 29 -30
                          KAJIAN SEJARAH TEMPATAN
                            08 – 19 OGOS 2010
                                                        Kejituan iltizam
 Minggu 31    i.  Penentangan bersenjata     Menyatakan kesan perjuangan     Lakonan:        perjuangan
 22 – 26    ii.  Tujuan perjuangan:       pemimpin setempat          Perjuangan tokoh   Gigih
  Ogos    iii. Pengusiran kuasa penjajah     Mengemukakan langkah-langkah     menentang British   merealisasikan
        iv. Pengekalan sistem pentadbiran   British menangani kebangkitan                visi
                           pemimpin setempat          Membuat Buku
                                              Skrap:       Mendaulatkan hak
 Minggu 32   a. Reaksi British            Aras 2               Biodata tokoh     dan kewibawaan
 29 Ogos                        Mengklasifikasi mengikut lokasi,             bangsa
   -                         sebab, tujuan, cara dan kesan   Lawatan:       Sentiasa
02 September  b. Keberkesanan perjuangan        perjuangan             Tempat bersejarah   memelihara
  2010                        Membuat inferens tentang                 maruah bangsa
                            keberkesanan perjuangan
                            pemimpin setempat                   Memartabatkan
                                                        perjuangan tokoh
                            Aras 3                         tokoh negara
                            Menjana idea tentang strategi              Kepemimpinan
                            perjuangan yang berkesan                  cemerlang
                            Mencirikan keistimewaan
                            perjuangan tokoh-tokoh setempat            Kepemimpinan
                            Membuat kesimpulan tentang               berkarisma
                            keistimewaan tokoh-tokoh                 Menghargai jasa
                            setempat yang menentang British              dan tokoh-tokoh
                                                         negara kita
 15
                                             Rancangan Pengajaran Tahunan
                                                   Sejarah Tingkatan 2

PENGGAL /                                         CADANGAN        UNSUR
        TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK         HASIL PEMBELAJARAN
 MINGGU                                           AKTIVITI      PATRIOTISME
                      CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA
                         03 – 11 SEPTEMBER 2010

                         Memahami perkembangan         Pengurusan
                         kebangkitan semangat kebangsaan    Grafik:
      4.2 Pembelaan maruah bangsa                         Pengaruh
                           Aras 1               nasionalisme luar
Minggu 33   a. Kebangkitan semangat         Mentakrifkan semangat       terhadap
 13 - 16     kebangsaan untuk           kebangsaan             kebangkitan
September    membebaskan tanah air        Menyatakan pengaruh luar yang   semangat      Kepekaan terhadap
       i. Pengaruh luar            mempengaruhi kebangkitan      kebangsaan       perkembangan
         Turki, mesir Indonesia, India    semangat kebangsaan                    dunia luar
         China, Jepun dan Filipina      Memerihalkan pengaruh dan kesan  Kajian Peta:     Bersatu dalam
Minggu 34                       pendidikan Agama, Melayu,     Lokasi gerakan     usaha untuk
 19 - 23   ii. Perkembangan dalam negeri      Inggeris, Cina dan Tamil dalam   kebangsaan       kepentingan
September     Pendidikan             kebangkitan semangat kebangsaan  Negara luar yang    negara
        Agama, Melayu, Inggeris        Menyenaraikan tajuk, tujuan    mempengaruhi
        Cina dan Tamil            penulisan, puisi, cerpen, novel,  semangat      Kepentingan
Minggu 35                       majalah dan akhbar yang      kebangsaan di     berorganisasi
 26 - 30     Penulisan              menyalurkan idea perjuangan    negara kita      Bersefahaman
September   Novel, cerpen, puisi ,majalah     Mengemukakan nama, tujuan,                dan muafakat
        Akhbar sebelum perang Dunia      bentuk dan kesan penubuhan     Carta Aliran:     dalam organisasi
         kedua                badan dan kesatuan sebelum     Perjuangan Badan
                           Perang Dunia Kedua         dan Kesatuan    Penjanaan
                                             dalam         semangat
                           Menyenaraikan nama penulis dan
                                             memperjuangkan   nasionalisme
                           pemimpin kesatuan yang
                                             semangat       Membestarikan
                           mempengaruhi kebangkitan
                                             kebangsaan       diri
                           semangat kebangsaan sebelum
                           Perang Dunia Kedua
 16
                                            Rancangan Pengajaran Tahunan
                                                 Sejarah Tingkatan 2
PENGGAL /                                      CADANGAN       UNSUR
        TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK        HASIL PEMBELAJARAN
 MINGGU                                        AKTIVITI    PATRIOTISME

      iii. Peranan badan-badan dan      Aras 2             Peta Minda:    Pendidikan
         kesatuan - kesatuan sebelum    Membandingkan prinsip      Perkaitan     pemangkin
         Perang Dunia Kedua        perjuangan Kaum Muda dan     pendidikan     Kematangan
                          Kaum Tua             dengan       perjuangan bangsa
                          Membandingkan bentuk       perkembangan     Membudayakan
Minggu 36     Tujuan perjuangan        pergerakan nasionalis golongan  semangat        ilmu dalam
 03 -07                      sederhana dengan golongan    kebangsaan di     kehidupan
 Oktober                      radikal             Tanah Melayu
                          Mengumpul maklumat tentang             Kepelbagaian
                          pengaruh luar yang        Pengurusan     strategi untuk
          Bentuk perjuangan        mempengaruhi kebangkitan     Grafik:      mencapai matlamat
                          semangat kebangsaan       Asas, tujuan dan  yang satu.
                                          Kegiatan       Berfikiran
                                          perjuangan badan    strategik
                          Aras 3              dan kesatuan     Bulat air kerana
Minggu 37     Kesan perjuangan                                    pembentung,bula
                          Menjana idea ungkapan “mata
 10 – 14                      pena lebih tajam daripada mata  Kajian Teks:      t manusia kerana
 Oktober                      pedang”             Badan dan       muafakat
                                          kesatuan yang    Bersatu teguh
                          Membahaskan pengaruh luar
                                          menentang       bercerai roboh
                          sebagai pencetus semangat
                                          penjajah
                          kebangsaan
                          Membuat inferens keberkesanan            Berani demi maruah
                                          Perbincangan:   bangsa dan Negara
                          pergerakan nasionalis awal
                                          Kejayaan badan    Berani kerana
                                          dan kesatuan     benar
                                          mencapai
                                          matlamat
                                          perjuangan
 17
                                  Rancangan Pengajaran Tahunan
                                        Sejarah Tingkatan 2
PENGGAL /                              CADANGAN        UNSUR
      TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK     HASIL PEMBELAJARAN
 MINGGU                               AKTIVITI    PATRIOTISME

                       MINGGU 38 - 39
                   SIRI ULANGKAJI AKHIR TAHUN
                      17 – 28 OKTOBER


                     MINGGU 40 - 42
                  PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
                 31 OKTOBER – 18 NOVEMBER 2010

                     CUTI HARI RAYA HAJI
                    17 – 18 NOVEMBER 2010


                   CUTI AKHIR TAHUN
                19 NOVEMBER 2010 – 01 JANUARI 2011               SELAMAT BERCUTI
 18

								
To top