Docstoc

SUMBANGAN-INTELEKTUAL-ISLAM-DALAM-PSIKOLOGI-FALSAFAH-DAN-PENDIDIKAN

Document Sample
SUMBANGAN-INTELEKTUAL-ISLAM-DALAM-PSIKOLOGI-FALSAFAH-DAN-PENDIDIKAN Powered By Docstoc
					   SUMBANGAN
 INTELEKTUAL ISLAM
  DALAM BIDANG
PSIKOLOGI, FALSAFAH
  dan PENDIDIKAN
PEN GEN ALA N
 Pengertian  tamadun-menurut pendapat sarjana
 Islam:
a)Ibn Khaldun dalam kitabnya al-
 Muqaddimah memperkenalkan 2
 terminologi al-umran dan al-hadharah
 abad ke-14 membawa maksud
 sekumpulan manusia yang tinggal kekal
 di sesuatu tempat atau kota dan wilayah
 yang akhirnya merintis
 kemajuan,kemakmuran dan pencapaian
b)Abu Nasir al Farabi telah
 memperkenalkan istilah al-
 Madaniah dalam abad ke 11
 Masihi dalam kitabnya as-
 Siyasah al Madaniah.Madaniah
 yang digambarkan oleh al-
 Farabi ialah pencapaian umat
 islam di kota yang berasaskan
 wahyu iaitu akidah,syarak dan
 akhlak.
   SUMBANGAN
INTELEKTUAL ISLAM
  DALAM BIDANG
    PSIKOLOGI
 PsikologiIslam lebih mementingkan kejiwaan
 daripada tingkah laku
 Nabi Muhammad s.a.w dalam sebuah hadis yang
 bermaksud, ‘Ketahuilah bahawa dalam tubuh itu ada
 sepotong daging,sekiranya ia elok maka eloklah
 seluruh tubuh badan itu.Sekiranya ia rosak, maka
 rosaklah seluruh tubuh badan pula. Ia merupakan
 hati’.
 Ab. Alim Abdul Rahim (1994), konsep kejiwaan dalam
 Islam meliputi empat aspek iaitu nafs (jiwa), qalb
 (hati), roh dan aql (akal)
 Istilah nafs lebih menyatakan unsur penggerak dan
 aktiviti biologi.
 Istilah qalb (hati) selalu digunakan berkaitan dengan
 emosi dan akal pada manusia
Al-Farabi
 Menurut Al-Farabi, akal adalah satu gejala yang
 mempunyai daya kekuatan yang dapat memancarkan
 roh.
 . Dalam daya kekuatan itu terdapat beberapa daya
 yang lain seperti daya keinginan untuk hidup
 (survival instinct), dalam pemeliharaan diri (self
 defence mechanism) dan pengembangan zuriat
 (breeding mechanism).
 Menurut Al-Farabi lagi, akal juga mempunyai dua
 bahagian kekuatan lain, iaitu dapat berfikir sesuatu
 yang berbentuk abstrak yang terpisah daripada
 kebendaan yang dapat diinderai, dan daya kekuatan
 untuk mencari sesuatu yang dapat memberi
 faedah,kebaikan dan kesempurnaan jasmani.
 daya kekuatan yang kedua ini akan hancur jasad
 ditelan bumi sedangkan daya kekuatan yang pertama
 akan dibangkitkan bersama roh pada hari kiamat
Ibnu Sina
 terdapat tiga bahagian roh iaitu roh manusia,
 roh haiwan dan roh tumbuh-tumbuhan yang
 mempunyai daya kekuatan masing-masing.
 roh manusia menurutnya adalah unik kerana
 keupayaan roh untuk hidup tanpa jasad.
 Tetapi mustahil jasad hidup tanpa roh kerana
 sekiranya roh memisahkan dirinya dari jasad,
 jasad akan menjadi mayat.
Ibnu Rusyd
 dalam karya agungnya al-Tahafut menyatakan
 bahawa roh membolehkan jasad seseorang itu
 hidup
 apabila mati, roh itu akan terus hidup dalam
 alam kerohanian yang tidak berbentuk
 kebendaan.
 Pada hari kiamat kelak, hanya roh sahaja yang
 akan dibangkitkan kembali, sedangkan jasad
 telah menjadi tanah tetap musnah
Imam Ghazali
 menjelaskan bahawa rohanilah yang
 menguasai jasad manusia
 menganggap bahawa jasad manusia dengan
 segala anggotanya merupakan tentera kepada
 hati dan rohani manusia
 karyanya Ihya’ Ulumuddin telah membezakan
 roh dan jasad manusia
 Menurut  Ghazali, terdapat tiga unsur di dalam roh
 manusia iaitu al-qalb (hati), al-nafs (nafsu) dan
 al-‘aql (akal).
 Di dalam hati menurutnya, sifat semula jadinya
 cintakan kebaikan
 Nafsu pula mempunyai dua unsur kekuatan iaitu
 kebaikan dan kejahatan yang mempengaruhi hati
 Akal pula berfungsi untuk mencari ilmu bagi
 membersihkan hati ke arah kebaikan dan kebenaran
 Menurut  Ghazali, terdapat tiga unsur di dalam roh
 manusia iaitu al-qalb (hati), al-nafs (nafsu) dan
 al-‘aql (akal).
 Di dalam hati menurutnya, sifat semula jadinya
 cintakan kebaikan
 Nafsu pula mempunyai dua unsur kekuatan iaitu
 kebaikan dan kejahatan yang mempengaruhi hati
 Akal pula berfungsi untuk mencari ilmu bagi
 membersihkan hati ke arah kebaikan dan kebenaran
SUMBANGAN INTELEKTUAL ISLAM
   DALAM BIDANG FALSAFAH
 Falsafah  Islam diasaskan atas kekuatan wahyu
 dan akal
 Kedatangan Islam telah membawa
 perkembangan yang baharu di dalam falsafah
 dunia
 Antara tokoh yang menyumbang dalam bidang
 falsafah Islam ialah Al-Kindi, al-Farabi, Ibnu
 Rusyd, Al-Ghazali, Ibnu Hazm, Ibnu Maskawaih,
 Ibnu Sina
         Al-Kindi
 Orang pertama dalam Islam membincangkan
 falsafah sebagai suatu ilmu yang tersendiri
 Falsafah Al-Kindi membincangkan tentang :
  adanya Tuhan menyebabkan adanya alam
  kegiatan Tuhan berkembang di antara langit
  dengan bumi
 jiwa bumi adalah daya penggerak Tuhan
 jiwa bumi telah menyebabkan terjadinya langit,
 bintang dan planet-planet di angkasa lepas
 jiwa manusia merupakan pancaran jiwa bumi
 manusia bersifat dualisme
 kemerdekaan kekal dan abadi hanya dapat dicapai
 dalam dunia akal budi keamanan dan ketakwaan
 kepada Allah s.w.t
 orang yang hendak mencapai kemerdekaan dan
 kebebesan itu harus memperkembangkan kekuatan
 akalnya dengan jalan ilmu ketuhanan dan ilmu
 tentang alam semesta.
Al- Farabi
 Nama sebenar beliau ialah Abu Nasr al-Farabi
 (870-950 M) dan dikenali di dunia Barat
 dengan panggilan Alpharabius
 mempelajari falsafah daripada Yuhanna Ibnu
 Khailan dan berminat dengan falsafah yang
 dikemukakan oleh Aristotles
 berpendapat bahawa kebenaran yang sempurna
 dan mutlak adalah berdasarkan kepada akidah
 Islamiah
 Berpendapat bahawa seorang ahli falsafah tidak
 seharusnya memisahkan dirinya daripada sains
 dan politik
 mencadangkan agar diwujudkan sebuah Negara
 kebajikan
 Antarabuku-buku yang masyhur ialah seperti al-
 Mahaniyatul Fadhilah (bidang politik), Bandar
 yang Ideal ( al-Madinah al-Fadila) dan Bandar
 Kerajaan (al-Siyasah al-Madaniyyah).
Ibnu Rusyd
 buku-buku  yang telah dihasilkan mengenai
 falsafah ialah Mahadi al-Falasifah dan Tahafut
 al-Tahafut.
 Menurut Mustafa Hj Daud (1991), Ibnu Rusyd
 telah membuat pembaharuan dalam bidang
 falsafah Islam dengan membawa pandangan
 baru berkaitan Al-Quran.
 Beliau telah menjelaskan, “Al-Quran itu
 diturunkan oleh Tuhan untuk semua
 manusia.Oleh sebab manusia mempunyai
 tingkat-tingkat tertentu, ada yang berilmu, ada
 yang bodoh, maka pengertian Al-Quran itu pun,
 tentu bertingkat pula menurut tingkat
 mereka.”
 Pada pertengahan abad ke 13 Masihi, hampir
 kesemua karya falsafah Ibnu Rusyd telah
 diterjemahkan ke bahasa latin dan telah
 mempengaruhi ahli pemikir Eropah.
Al-Ghazali
 nama sebenarnya Abu Hamid Ibnu Muhammad
 al-Tusi al- Ghazali
 merupakan tokoh falsafah Islam yang paling
 agung
 berjaya menggabungkan antara falsafah dan
 tasauf dengan akidah, syarak dan akhlak.
 Karyanya yang terkenal ialah Ihya Ulumuddin
 Kitab Ihya disusun di dalam empat bahagian
 iaitu Ibadat, Adat, Muhlikat dan Mujiat
 Dalam kitab ini beliau telah menghubungkan
 ilmu lahir dengan ilmu batin dan ilmu fekah
 dengan tasawuf
 merupakan pandangan al-Ghazali mengenai
 akhlak hasil daripada penyelidikannya bertahun-
 tahun lamanya.
 Kitab-kitab lain Al-Ghazali ialah Mizan al-Amal,
 Al-Arbain, Minhajul Abidin dan banyak lagi.
TOKOH LAIN
 Ibnu  Hazm
  menyatakan bahawa mereka yang bertemankan
  ilmu dan mengetahui kegunaannya, patut pula
  menyampaikannya kepada orang lain dengan cara
  yang sebaik mungkin
  Ibnu Hazm menganggap falsafah sebagai suatu alat
  yang boleh digunakan untuk membela agama.
 Ibnu  Maskawaih (936-1030 Masihi)
  sangat terkenal sebagai ahli falsafah akhlak,
  terutama karyanya Tahzibul-Akhlak
  seorang teoritis dalam hal-hal akhlak iaitu mengupas
  falsafah akhlakiah serta analisis pengetahuan.
  Beliau telah mengupas dengan begitu mendalam
  tentang falsafah assa’adah (bahagia) dengan cara
  ilmiah.
 Ibnu  Sina ( 980-1037 Masihi)
  Menurut Abdul Rahman Haji Abdullah (1988),
  falsafah Islam telah mencapai kesempurnaanya di
  tangan Ibnu Sina
  menghasilkan buku al-Shifa’ yang menerangkan dan
  menghuraikan semua sistem falsafah Yunani dengan
  cara yang mudah.
  Antara karya falsafah beliau dalam falsafah ialah
  Danesh Nameh ( dalam bahasa Parsi), Uyun al-
  Hikmah (bahasa Arab), Mujiz Kahir dan Tis’u rasail
  fi hikmati wal tabi’iyyat
SUMBANGAN INTELEKTUAL ISLAM
  DALAM BIDANG PENDIDIKAN
PENDIDIKAN
Imam Al-Ghazali
 Memegang falsafah :
   "Sebahagian ilmu tidak akan menyerah
 dirinya kepada kamu sebelum kamu menyerah
 sepenuh jiwa raga kepadanya. Apabila kamu
 telah menyerah sepenuh jiwa raga kepadanya,
 sebahagian ilmu diberikan kapada kamu,
 namun sebahagian lagi masih belum tentu
 untuk menerima kamu" (Mahayudin Yahaya,
 2001)
Sambungan..

 Menekankan  aspek pembelajaran dan penyebaran
 ilmu
 Menyarankan agar seseorang menuntut ilmu secara
 tertib mengikut keutamaan
Al-Farabi
 Bertujuan untuk mencapai kesempurnaan
 hidup yang dicapai melalui kebahagaian yang
 diperolehi
Kesempurnaan
 kehidupan
 Al-Farabi menyarankan negara harus menyediakan
 belanjawan khas untuk pendidikan
 Belanjawan pendidikan diambil dari sebahagian
 zakat dan kharaj (pajak tanah).
Ibn Khaldun
 Tujuan  pendidikan :
Pendidikan menurut Ibn Khaldun
 Transformasi  nilai-nilai  yang diperoleh dari
 pengalaman untuk mempertahankan kewujudan
 manusia dalam peradaban masyarakat
 Dengan  adanya pendidikan manusia berupaya
 melestarikan dan mewariskan nilai-nilai yang ada
 dalam  masyarakat   agar  masyarakat  dapat
 mengadaptasi kehidupan dengan lebih sempurna
Pembahagian
  Ilmu
SEKIAN TERIMA KASIH
LYN
DORIA
JAY

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:649
posted:3/9/2011
language:Malay
pages:40