Functia manageriala de organizare

Document Sample
Functia manageriala de organizare Powered By Docstoc
					       Funţia managerială de
          organizare
Elaborat profesor ştiinţe economice ,grad didactic I, Colegiul Politehnic din
                 Chişinău            Rodica Olteanu
        Obiective:

  Ce este funcţia de organizare?
  Organizarea structurală ;
  Organizarea procesuală;
  Delegarea autorităţii;
        Ce este funcția de organizare?


 Funcţia de organizare reprezintă procesul de identificare şi structurare a
 resurselor umane, materiale şi financiare în aşa fel încât să asigure realizarea
 obiectivelor organizaţiei.
Functia de organizare răspunde la întrebările: cine şi cum contribuie la realizarea
                 obiectivelor firmei?

 Organizarea reprezintă un proces esenţial al activităţii într-o întreprindere şi
 constă în gruparea proceselor de muncă pe formaţii de lucru, compartimente
 pentru simplificarea realizării lor şi creşterea eficienţei.
 La nivel de întreprindere organizarea se clasifica in doua tipuri:


      Structurală       organizarea        Procesuală
          Organizarea structurală

 Rezultatul acestui tip de organizare reiese din denumirea sa - este
  structura organizatorică, specifică pentru fiecare unitate economico-
  socială, şi cuprinde ansamblul persoanelor şi subdiviziunilor
  organizatorice astfel constituite încât să permită realizarea obiectivelor
  previzionate.
 Structura unei organizaţii este considerată cadrul, scheletul organizaţiei.
 Din perspectivã managerialã, structura presupune numeroase scopuri:
 ea clarificã compartimentele şi sarcinile posturilor individuale, precum şi
 responsabilii de realizarea sarcinilor;
 clarificã ierarhia organizaţionalã, adicã cine este superiorul şi cine este
 subordonatul;
 clarificã canalele de comunicare;
 permite managerilor sã aloce resurse către obiectivele definite prin plan;
    Reprezentarea structurii organizaţionale
 Pentru înţelege cum se reprezintă o structură organizaţională, se va descrie o situaţie
 tipicã a unui tânãr care solicitã o slujbã. Unii au deja o astfel de experienţã, alţii o vor
 avea în curând. Unul din primele lucruri de care este întrebat la angajare se referã la:
 ,,Ce reprezintã aceastã slujbã pentru dumneavoastrã? De ce aţi ales organizaţia
 noastră?Dacã tânãrul va câştiga experienţã şi se va familiariza cu ceea ce se face, va
 observa cã organizaţia constã din nenumãrate posturi şi departamente. Va descoperi
 cã şeful sãu are un şef, care la rândul lui are un şef. Va fi destul de curios sã întrebe
 cum funcţioneazã acest sistem. Va ajunge astfel sã descopere o organigramã a
 organizaţiei, care aratã posturile şi departamentele ca în figura 3.2 :
   Ce cuprinde o structură organizaţională

        Structura organizatorică (SO), cuprinde:
 1. Organigrama; – este o reprezentare grafică a structurii organizatorice sub
 forma unor cadrane corelate care exprimă relaţiile organizatorice dintre diverse
 organisme(verigi structurale) ale întreprinderii.

 2. Regulamentul de ordine şi funcţionare (ROF) care la unele firme este
  înlocuit de statut; – este o detaliere a structurii organizatorice în care se includ
  atribuţiile, competenţele şi responsabilităţile specifice funcţiilor existente în
  întreprindere.

  3. Fişa postului ; – este documentul care descrie toate elementele activităţii
  unui salariat sub forma aspectelor specifice: denumirea postului, obiectivele,
  sarcinile, autoritatea, responsabilitatea, relaţiile la care se supune, etc.
Organigrama SA Moldtelecom
        Factori ce influenţează SO

 Asupra structurii organizatorice acţionează o multitudine de factori de
 natură externă sau internă care determină modificări şi adaptări continue.
 Posibilitatea de a avea o structură cât mai flexibilă, adaptabilă (de tip
 organic), este un atuu al firmelor într-un mediu concurenţial.
  Elementele structurii organizaţionale

                Postul


                Funcţia


              Compartimentul
Elementele structurii
  organizaţionale

             Ponderea ierarhică


               Nivelul ierarhic             Relaţiile organizatorice
    Descrierea elementeleor SO
Postul este cea mai simplă subdiviziune organizatorică şi este formată
din ansamblul obiectivelor, sarcinilor, competenţelor şi responsabilităţilor
care revin în mod normal spre exercitare unei singure persoane.
 Raţionalitatea unui post şi implicit eficacitatea muncii depuse de titularul
său sunt condiţionate de corelarea perfectă a sarcinilor, competenţelor şi
  responsabilităţilor, adică realizarea aşa-numitului „triunghi de aur” al
 organizării: cele trei laturi sunt egale, formând un triunghi echilateral:
         Sarcini = Competenţe = Responsabilităţ
        S          C
           Obiectivele
           postului


             R
Funcţia este reprezentată de totalitatea posturilor situate pe acelaşi nivel
organizatoric, care prezintă aceleaşi caracteristici şi au de regulă aceeaşi
denumire (ex. Funcţia de inginer şef de secţie).
Compartimentul, cuprinde ansamblul persoanelor care efectuează munci
omogene şi/sau complementare, de regulă pe acelaşi amplasament şi sunt
subordonate aceluiaşi manager (exemple: ateliere, şantiere, birouri, secţii
etc.).
Ponderea ierarhică rezultă din gruparea de posturi şi este un element
organizatoric cu rol important în construirea piramidei de management.
Ponderea ierarhică reprezintă în esenţă numărul de persoane conduse
nemijlocit de un manager.
Nivelul ierarhic este format din totalitatea subdiviziunilor organizatorice
situate la aceeaşi distanţă ierarhică de conducerea de vîrf.
Nivelul ierarhic şi ponderea ierarhică se află într-o relaţie de proporţionalitate inversă:
cu cât numărul de persoane conduse nemijlocit de un manager este mai mare
(ponderea ierarhică este mai mare), cu atât numărul de nivele va fi mai mic (structura
va fi mai plată) iar dacă ponderea ierarhică este mică, numărul de nivele este mai
mare ( triunghiul ierarhic este mai ascuţit).
Relaţiile organizatorice se definesc ca raporturi dintre subdiviziunile
organizatorice instituite prin reglementări oficiale. Relaţiile organizatorice se
împart în relaţii de autoritate, relaţii de cooperare şi relaţii de control.
   ETAPELE PROIECTĂRII STRUCTURII
      ORGANIZATORICE

1.  Stabilirea activităţilor;
2.  Stabilirea volumului de muncă pentru realizarea
   activităţilor şi a posturilor;
3.  Constituirea compartimentelor;
4.  Elaborarea organigramei;
5.  Elaborarea regulamrntului de organizare şi
   funcţionare;
6.  Evaluarea eficienţei structurii organizatorice;
                  TIPURI DE STRUCTURI
                       Ierarhică
- este caracteristică firmelor mici cu un grad redus de dotare tehnică şi nivel scazut de
comlexitate, fiecare persoană este subordonată unui singur manager, iar fiecare manager
subordonează un singur subaltern. Din cauza lipsei compartimentelor operaţionale
cunoştintele profesionale ale managerului trebuie sa fie diversificate. A
                     Functională
– compusa din compartimente operaţionale şi funcţionale; conducatorii beneficiază de
asistenţa compartimentelor funcţionale, ceea ce permite specializarea lor, executanţii sunt
multiplu subordonaţi (in prezent constituie un tip istoric). B
                  Ierarhic – functionala
- Include atât compartimente funcţionale cat si operaţionale; executanţii se subordonează
doar managerului ierarhic (prezentă în organizaţiile mari şi mijlocii). C

     A
                                        1
     1                1
                                   2     3    4
     2           2     3     4
                                5      6      7
     3        5      6
                   B                   C      8
         Structura matricială
Existenţa unui sistem dual de activitate este o trãsãturã
     definitorie a unei organizãri matriceale.
     Organizarea procesuala
Consta in decompunerea proceselor de munca fizica si intelectuala in
 elemente componente (operatii, timpi, miscari etc.), analiza si
 regruparea lor dupa diferite criterii, in vederea realizarii eficiente a
 obiectivelor.

 Rezultatele organizarii procesuale se concretizeaza in delimitarea si
          definirea functiunilor intreprinderii.

Organiarea procesuala se bazeaza pe sistemul de obiective al
 intreprinderii, format din obiective fundamentale si derivate.

Unui obiectiv fundamental(y) ii corespund mai multe obiective
 derivate (xi).
        i – domeniile principale in care se stabilesc obiective
  derivate.
  Funcţiunile întreprinderii
 Majoritatea specialiştilor în management consideră că principalele
  domenii ale activităţii unei firme în care se vor stabili obiectivele
  derivate sunt:
1. Cercetare – dezvoltare;

2. Productie;

3. Comercial;

4. Financiar – contabil;

5. De personal;

          Aceste domenii si sunt numite functiuni.
  Funcţiunea întreprinderii reprezintă un ansamblu de activităţi
  omogene sau complementare, respectiv identice, asemănătoare
  sau înrudite care au o logică în manifestarea lor propriu-zisă şi
  contribuie la o mai bună gestionare a resurselor şi creşterea
  eficienţei de ansamblu a întreprinderii.
  Descrierea functiunilor
  funcţiunea de cercetare-dezvoltare - cuprinde activităţile de studiere,
  concepere şi elaborare a cadrului tehnic şi tehnologic. Ea vizează aspecte cum
  ar fi proiectarea si asimilarea de produse (servicii) noi, elaborarea planurilor şi
  previziunea activităţii, etc.;
  funcţiunea de producţie -se referă la activităţile de bază ale întreprinderii şi
  include acţiuni care contribuie la desfăşurarea normală a proceselor de
  producţie, inclusiv a celor auxiliare, etc.;
  funcţiunea comercială - include totalitatea activităţilor care vizează relaţiile
  întreprinderii cu exteriorul, respectiv activităţile de aprovizionare şi
  desfacere(marketingul), inclusiv încheierea unor contracte economice
  avantajoase, etc.;
  funcţiunea financiar-contabilă - înglobează activităţile de obţinere şi folosire
  raţională a disponibilităţilor băneşti, controlul operaţiilor în care s-au investit
  fonduri băneşti, stabilirea necesarului de mijloace financiare şi găsirea de noi
  surse de finanţare a activităţii, etc.;
  funcţiunea de personal reprezintă un ansamblu de activităţi care urmăresc
  asigurarea întreprinderii cu forţă de muncă calificată, recrutarea si selectarea
  personalului, încadrarea, promovarea, pregătirea şi specializarea angajaţilor.
  Interdependenţa funcţiunilor
  Toate activităţile din cadrul unei intreprinderi sunt interdependente, la fel şi
  funcţiunile ei. Dereglările ce vor aparea la nivelul unei funcţiuni, vor produce
  perturbaţii şi la nivelul celorlante.
                     Activitatea
   Funcţiunnea I              A                     Activitatea        Funcţiunea II
                       B
              Interdependenţa dintre doua funcţiuni.
O dereglare la nivelul funcţiunii I, va produce un efect nefavorabil în desfăşurarea
 activităţii A, care va influenţa în continuare negativ activitatea B, respectiv
 funcţiunea II. Influenţarea poate fi şi invers, alteori dereglarile apar în lanţ,
 deoarece se produc de la o funcţiune la alta.

Dacă se vor studia şi cunoaşte interdependenţele funcţiunilor, managerii de la
 diferite nivele vor fi capabili să acţioneze pentru asigurarea manifestării
 corespunzatoare a tuturor funcţiunilor întreprinderii.
Schema organizării structurale şi procesuale
Delegarea autorităţii

• Delegarea constă în atribuirea temporară de către
 manager a uneia din sarcinile sale de serviciu unui
 subordonat, însoţită şi de competenţa şi de
 resposabilitatea corespunzătoare.
• Delegarea se utilizează în cadrul oferit de sistemul
 organizatoric şi reprezintă, de fapt, o deplasare
 temporară de sarcini, competenţe şi
 responsabilităţi de la niveluri ierarhic superioare
 spre niveluri inferioare.
         Cracteristicile delegarii

• se utilizează în exercitarea procesului de management;
• implică de regulă o perioadă scurtă, precizată de obicei;
• este condiţionată în principal de potenţialul şi gradul de încărcare cu sarcini a
 managerilor şi executanţilor implicaţi;
• are sferă de cuprindere restrânsă, obiectul fiind o sarcină sau atribuţie de manager;
• nu modifică structura organizatorică ci doar funcţional afectează într-o mică măsură
 modul de exercitare a posturilor implicate;
• implică sarcini ce nu au caracter decizional sau implică decizii curente (de
 importanţă relativ redusă);
• determină modificări de detaliu în unele segmente ale sistemului informaţional,
 referindu-se în special la schimbarea temporară a beneficiarului unor informaţii;
• nu modifică instrumentarul de management. , ci doar modul de utilizare a lui
 datorită implicării altei persoane.
Principalele elemente componente ale procesului
        de delegare sunt:
• Atribuirea unei sarcini de către manager unui subordonat.
 Aceasta presupune delimitarea sarcinii respective de celelalte,
 împreună cu precizarea perioadei în care trebuie realizată, a
 rezultatelor scontate şi a criteriilor de apreciere a lor.
• Atribuirea competenţei formale asigură subordonatului
 libertatea decizională şi de acţiune, necesare realizării sarcinii
 respective. Pentru a deveni efectivă, este necesar ca autoritatea
 formală să fie dublată de autoritatea cunoştinţelor.
• Încredinţarea responsabilităţii asigură refacerea “triunghiului de
 aur” al organizării pentru sarcina în speţă. În virtutea
 responsabilităţilor acordate, noul executant este obligat să
 realizeze sarcina delegată, în funcţie de rezultatele obţinute fiind
 recompensat sau sancţionat.
   Când să delegi

• Când se oferă oportunitatea de a instrui şi dezvolta pe
 cineva;
• Când un subaltern dispune de experienta in domeniul ce
 ne intereseaza;
• Când se creează posibilitatea ca unul din subalterni să se
 pună în valoare;
• Când nu avem timp suficient, iar alţi au destul;
• Când vrem să motivăm pe cineva şi să-i dovedim că avem
 încredere în el/ea.

  Delegarea este esenţială pentru un bun manager.
 A delega inseamna:
• a acorda încredere colaboratorilor, adică a “ceda” puţin din propriul
 “teritoriu;
• a nu da ordine;
• a furniza toate informaţiile asupra responsabilităţii ce va fi încredinţată,
 evitând, însă, precizarea modului de soluţionare a acesteia;
• a putea controla toate responsabilităţile încredinţate colaboratorilor;
• puterea de decizie trebuie lăsată asupra persoanelor cărora le-a fost
 încredinţată o responsabilitate;
• Metoda folosită contează mai puţin decât rezultatul final obţinut.
 Problema cheie în utilizarea cu succes a delegării este rezolvarea dilemei
                încredere-control
       Nu există o proporţie optimă, valabilă universal.
Managerul care a delegat sarcina îşi menţine în faţa superiorilor
     responsabilitatea finală pentru realizarea ei.
Evită delegarea cei ce sunt iritaţi atunci cănd un subordonat ia
  decizii fără sa-i consulte, deşi nu recunosc acest lucru.
               Bibliografie
  Prof. univ. dr. Magdalena Platis “Management si marketing
  http://ebooks.unibuc.ro/StiinteADM;
  Anca Purcarea,Cristian Niculescu, Doina Constantinescu “ Management, curs pentru
  studenţi”, http://ebooks.unibuc.ro/StiinteADM/;
  Adina - Berciu DRĂGHICESCU “Manual de secretariat si asistenta manageriala”, 2003;
  Ovidiu Nicolescu, Eugen Burdiş, “ Management” , 1997;
  Ioan Ursachi “ Management” , ASE Bucureşti 2001;
  www.referate.ro “ Organizarea structurală a întreprinderii” ;
  www.referate.ro “ Management general” , pentru uzul studenţilor;

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:325
posted:3/9/2011
language:Romanian
pages:27
Description: Descrierea modului de desfasurare a acestei finctii in cadrul unei organizatii...