CONTOH PELAN STRATEGIK PANITIA PENDIDIKAN ISLAM by ummimursyida

VIEWS: 17,291 PAGES: 19

More Info
									                                          Pelan Strategik & Program Tahunan Panitia PI     2011


                      FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN                                 Pendidikan Di Malaysia
 Adalah Satu Usaha Berterusan Ke Arah Memperkembangkan Potensi Individu Secara Menyeluruh Dan Bersepadu Untuk Mewujudkan Insan Yang Seimbang Dan
Harmonis Dari Segi Intelek, Rohani, Emosi Dan Jasmani Berdasarkan Kepercayaan Dan Kepatuhan Kepada Tuhan. Usaha Ini Adalah Bagi Melahirkan Rakyat Malaysia
Yang Berilmu Pengetahuan, Berakhlak Mulia, Bertanggungjawab Dan Berkeupayaan Mencapai Kesejahteraan Diri Serta Memberi Sumbangan Terhadap Keharmonian
                            Dan Kemakmuran Masyarakat Dan Negara                         FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM                                Pendidikan Islam ialah
   satu usaha untuk menyampaikan ilmu kemahiran dan penghayatan Islam berdasarkan Al-Quran dan Al-Sunnah bagi membentuk sikap,
 kemahiran, keperibadian dan pandangan hidup hamba Allah yang mempunyai tanggungjawab untuk membangunkan diri, masyarakat, alam
                sekitar dan negara ke arah mencapai kebaikan di dunia dan kesejahteraan di akhirat


Panitia PI SMK Putra                                                                 4
                                       Pelan Strategik & Program Tahunan Panitia PI  2011


                            VISI SMK PUTRA                “Tingkat Kualiti Akademik, Kokurikulum Serta Pembangunan Sahsiah”
                     VISI PANITIA PENDIDIKAN ISLAM

                     Panitia Pendidikan Islam bercita-cita melahirkan pelajar Islam
      yang komited dengan penghayatan agama, celik Al-Quran dan Jawi ke arah pembentukan individu yang berkualiti dan bersahsiah
                            menjelang dekad yang akan datang.
Panitia PI SMK Putra                                                          5
                                       Pelan Strategik & Program Tahunan Panitia PI  2011
                                MISI KAMI

        Mempelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran ke arah melahirkan pelajar yang berminat serta berkeupayaan
                    memperolehi keputusan yang cemerlang di dalam peperiksaan.


             Merekabentuk, melaksana dan mempergiat pelbagai aktiviti yang terancang dan sistematik
                      bagi mengatasi literasi Al-Quran kepada semua pelajar.


                Merancang serta melaksana kaedah dan formula yang berkesan bagi mengatasi
                   kelemahan penulisan dan pembacaan Jawi dalam kalangan pelajar.
Panitia PI SMK Putra                                                        6
                                            Pelan Strategik & Program Tahunan Panitia PI      2011

                 PERANCANGAN STRATEGIK PANITIA PENDIDIKAN ISLAM
 I). ANALISIS SWOT/C
        KEKUATAN (STRENGTH – S)                                KELEMAHAN (WEAKNESS – W)

 S1 - Mempunyai 8 orang guru opsyen Pendidikan Islam yang berpengalaman       W1 - Peratus lulus belum mencapai 100%
   dan terlatih.                                 W2 - Pengajaran dan pembelajaran belum berkesan.
 S2 - Semua guru Pendidikan Islam mempunyai komitmen yang tinggi terhadap      W3 - Guru mengejar masa untuk menghabiskan sukatan pelajaran tanpa melihat
   mata pelajaran ini.                                masalah pelajar.
                                          W4 - Guru kurang berkemahiran menggunakan ICT dalam P&P.
 S3 - 5 orang guru adalah pemeriksa kertas Pendidikan Islam SPM.
                                          W5 - Guru kurang menggunakan BBB/BBM semasa sessi P&P.
 S4 - Guru dapat mengukuhkan kefahaman pelajar terhadap isi pelajaran dalam     W6 - Pelajar tidak berminat dan kurang bermotivasi.
   sessi amali.                                 W7 - Pelajar tidak tahu membaca Al-Quran & lemah dalam penulisan Jawi.
 S4 - Isi pelajaran pendidikan Islam berkait rapat dengan kehidupan seharian    W8 - Pelajar tidak mengulangkaji tajuk-tajuk tingkatan sebelumnya.
   pelajar memberi kemudahan kepada pelajar untuk menguasai mata         W9 - Saiz kelas yang kurang selesa berbanding bilangan pelajar.
   pelajaran ini.
          PELUANG (OPPORTUNITIES – O)                          ANCAMAN / CABARAN (THREATS –T)

O1 - Guru berpeluang mengikuti kursus yang berkaitan dengan kurikulum & pedagogi.  T1 - Pengaruh Rakan Sebaya & media sangat berkesan mempengaruhi
O2 - Pelajar dibekalkan dengan buku teks yang menarik dan praktikal.           sikap & sahsiah pelajar
O3 - Kemudahan riso, bilik tayangan & makmal komputer berinternet disediakan.
O4 - Ada peruntukan kewangan untuk matapelajaran.
                                          T2 - Percanggahan nilai di luar dan dalam sekolah.
O5 - Bahan rujukan mudah didapati di pasaran.                    T3 - Pelajar lebih menumpukan perhatian kepada mata pelajaran yang
O6 - KPM telah menjadikan PI sebagai mata pelajaran teras yang wajib diambil oleh    berasaskan sains & teknologi.
   setiap pelajar Islam.                             T4 - Ibubapa tidak prihatin terhadap perkembangan diri murid.
O7 - Bahan P&P dan modul yang pelbagai telah disediakan oleh JPNT dan JAPIM.
O8 - Rancangan Pelajaran Tahunan telah diselaraskan memberi kemudahan kepada guru
   merancang P&P dengan baik.
O9 - JAPIM telah menyediakan buku panduan P&P untuk kemudahan guru melaksanakan
   pengajaran.
Panitia PI SMK Putra                                                                     7
                                           Pelan Strategik & Program Tahunan Panitia PI     2011

II).PELAN STRATEGIK

                                                   Petunjuk             Sasaran
  Bidang       Isu Strategi     Matlamat Strategik        Objektif      Prestasi Utama
                                                    (KPI)     TOV  2011  2012  2013  2014  2015

                                                 % pelajar yang
Panitia    Tahap pencapaian pelajar  Meningkatkan prestasi     1. Meningkatkan                77.4  80   85   90   90   100
                                                 lulus Pend. Islam
Pendidikan  dalam matapelajaran    pelajar dalam          pencapaian PI PMR
Islam     Pendidikan Islam belum   matapelajaran Pendidikan     dari segi kualiti dan  % pelajar
       memuaskan         Islam dari segi kualiti dan   kuantiti        mencapai gred    10.2  15   15   20   20     20
                     kuantiti                         A dalam PI
                                                 Gred Purata MP
                                                           3.2  2.3  2.3  2.0  2.0    2.0
                                                 (GPMP)
                                                 % pelajar yang
                                    2. Meningkatkan      lulus Pendidikan  66.2  80   85   90   90     90
                                     pencapaian PI SPM    Islam
                                     dari segi kualiti dan  % pelajar
                                     kuantiti        mencapai gred A   9   12   14   16   18     20
                                                 dalam PI
                                                 Gred Purata MP
                                                           6.56  5.0  4.5  4.3  4.2    4.0
                                                 (GPMP)
                                                 % pelajar yang
                                                           100  100  100  100  100  100
                                    3. Meningkatkan      lulus PAFA
                                     pencapaian PAFA     Bilangan
                                                 pencerapan
                                                            1   2   2   2   3     3
                                                 rekod PAFA
                                                 setahun
                                                 % pelajar yang
                                    4. Meningkatkan
                                                 boleh membaca    40   50   60   70   80     90
                                     penguasaan Al-
                                                 Al-quran
                                     Quran dan Jawi
                                                 % pelajar mahir
                                     pelajar                   40   50   60   70   80     90
                                                 penulisan jawi.

Panitia PI SMK Putra                                                                   8
                                       Pelan Strategik & Program Tahunan Panitia PI  2011
               Matlamat                  Petunjuk Prestasi Utama            Sasaran
 Bidang   Isu Strategi            Objektif
               Strategik                      (KPI)
                                                      TOV 2011 2012 2013 2014 2015
                                  % Program Panitia yang di laksanakan
Panitia  Tahap      Meningkatkan 5. Meningkatkan                          70  100  100  100  100  100
                                  dengan berkesan dalam setahun
Pendidikan pencapaian    prestasi    kecekapan pengurusan
Islam   pelajar dalam  pelajar dalam  panitia        Bilangan pencerapan seorang guru
      matapelajaran  matapelajaran                                  2  2   2   3   3    3
                                  setahun
      Pendidikan    Pendidikan
      Islam belum   Islam dari segi            % guru yang mendapat skor tahap
      memuaskan    kualiti dan                                  97  100  100  100  100  100
                                  cemerlang dalam pencerapan P & P
              kuantiti
                                  % program yang mematuhi jadual
                                                      80  85  90   95  100  100
                                  yang dirancang

                                  Bilangan Volume kerja pelajar sebulan  10  12  15   18  20  20

                                  Kekerapan pemantauan hasil kerja
                                                      2  2   2   2   2    2
                                  murid sebulan

                                  % tajuk P&P yang dapat diselesaikan   80  100  100  100  100  100

                                  Bilangan Latihan Dalam Perkhidmatan
                                                      0  1   1   2   2    2
                                  (LDP) setahun

                                  Bilangan Mesyuarat Panitia setahun    3  3   3   3   4    4Panitia PI SMK Putra                                                           9
                                                 Pelan Strategik & Program Tahunan Panitia PI       2011

III). PENJANAAN STRATEGI MENGGUNAKAN SWOT/C MATRIKS
                                         STRENGTHS (S)                      KELEMAHAN (W)

                                S1  Mempunyai 8 orang guru opsyen Pendidikan Islam   W1 Peratus lulus belum mencapai 100%
                  Dalaman              yang berpengalaman dan terlatih.          W2 Pengajaran dan pembelajaran belum berkesan.
                                S2  Semua guru Pendidikan Islam mempunyai        W3 Guru mengejar masa untuk menghabiskan
                                   komitmen yang tinggi terhadap mata pelajaran ini.   sukatan pelajaran tanpa melihat masalah pelajar.
                                S3  5 orang guru adalah pemeriksa kertas Pendidikan   W4 Guru kurang berkemahiran menggunakan ICT
                                   Islam SPM.                       dalam P&P.
                                S4  Guru dapat mengukuhkan kefahaman pelajar      W5 Guru kurang menggunakan BBB/BBM semasa
                                   terhadap isi pelajaran dalam sesi amali.        P&P.
 Luaran
                                S5  Isi pelajaran pendidikan Islam berkait rapat    W6 Pelajar tidak berminat dan kurang bermotivasi.
                                   dengan kehidupan seharian pelajar memberi      W7 Pelajar tidak tahu membaca Al-Quran & lemah
                                   kemudahan kepada pelajar untuk menguasai mata     dalam penulisan Jawi.
                                   pelajaran ini.                   W8 Pelajar tidak mengulangkaji tajuk-tajuk tingkatan
                                                              sebelumnya.
                                                             W9 Saiz kelas yang kurang selesa berbanding
                                                              bilangan pelajar.

           PELUANG (O)

 O1  Guru berpeluang mengikuti kursus yang berkaitan
    dengan kurikulum & pedagogi.
 O2  Pelajar dibekalkan dengan buku teks yang menarik dan
                                    S1+S2+S3+O1+O7+O8+O9+W4+W5                   S1+S2+W6+W7+O9+T3
    praktikal.
 O3  Kemudahan riso, bilik tayangan & makmal komputer
    berinternet disediakan.                1. Melaksanakan program perkongsian kepakaran dalam    3. Menyediakan program pemulihan Al-Quran dan
 O4  Ada peruntukan kewangan untuk matapelajaran.       kalangan guru PI.                     jawi secara intensif.
 O5  Bahan rujukan mudah didapati di pasaran.
 O6  KPM telah menjadikan PI sebagai mata pelajaran teras
    yang wajib diambil oleh setiap pelajar Islam.                                        S4+S5+O2+O6+O7+W6+W8+W9
 O7  Bahan P&P dan modul yang pelbagai telah disediakan         S1+S2+S3+O4+O7+W1+W7+W9
    oleh JPNT dan JAPIM.
                                                             4. Memotivasikan pelajar-pelajar untuk meningkatkan
 O8  Rancangan Pelajaran Tahunan telah diselaraskan
                               2. Menyediakan Program khas yang berfokus           minat.
    memberi kemudahan kepada guru merancang P&P
    dengan baik.
 O9  JAPIM telah menyediakan buku panduan P&P untuk
    kemudahan guru melaksanakan pengajaran.

Panitia PI SMK Putra                                                                          10
                                               Pelan Strategik & Program Tahunan Panitia PI      2011
       ANCAMAN / CABARAN (T)

 T1 Pengaruh Rakan Sebaya & media sangat berkesan               T1+T2+T4+ S14                   S1+S7+W1+W2+W6+T1+T2
  mempengaruhi sikap & sahsiah pelajar
 T2 Percanggahan nilai di luar dan dalam sekolah.    5. Hubungan baik ibubapa dengan sekolah boleh       6. Memperkasa program kerohanian untuk
 T3 Pelajar lebih menumpukan perhatian kepada mata     meningkatkan pencapaian akademik.             meningkatkan sahsiah pelajar
  pelajaran yang berasaskan sains & teknologi.
 T4 Ibubapa tidak prihatin terhadap perkembangan diri
  murid.                                                              W8+S2+O3+O5+O7

                                                          7. Menyediakan pembelajaran terancang di luar
                                                            jadual/ waktu persekolahan
IV). SWOT DEDUCTION REARRANGE AND DEVELOPED INTO STRATEGIC AREAS
Strategy             SWOT deduction rearrange and group                           Broad area or strategy

  4    Memotivasikan pelajar-pelajar untuk meningkatkan minat                1.  Menggunakan kepakaran dan bantuan kaunselor / guru-guru lain untuk
  6    Memperkasa program kerohanian untuk meningkatkan sahsiah pelajar             meningkatkan motivasi pelajar.


  2    Menyediakan program khas dan berfokus                        2.  Bekerjasama dengan pasukan projek PMR dan SPM sekolah untuk
  7    Menyediakan pembelajaran terancang di luar jadual / waktu persekolahan          meningkatkan prestasi kelas peperiksaan.

                                                3.  Menggunakan modul pemulihan sedia ada dan meningkatkan
  3    Menyediakan program pemulihan Al-Quran dan Jawi secara intensif
                                                   pengurusan rekod pelajar.

  5    Hubungan baik ibubapa dengan sekolah boleh meningkatkan pencapaian akademik     4.  Kerjasama dari ibu bapa / penjaga untuk mengawal pembelajaran anak.  1    Melaksanakan program perkongsian kepakaran dalam kalangan guru Pendidikan Islam   5.  Meningkatkan pengurusan dan pembinaan pasukan kerja yang mantapPanitia PI SMK Putra                                                                        11
                                                Pelan Strategik & Program Tahunan Panitia PI      2011

V). ANALISIS PEMILIHAN STRATEGI BERDASARKAN PEMBERATAN

    Menggunakan skala likert     1    -    Amat Rendah
                     2    -    Rendah
                     3    -    Sederhana
                     4    -    Tinggi
                     5    -    Amat tinggi


 Bil                     Kriteria Pemilihan                    Strategi 1  Strategi 2   Strategi 3  Strategi 4  Strategi 5
  1   Tahap kesukaran proses kerja                                   3       2       4       4      3
  2   Kompetensi staf yang bertanggungjawab                               4       4       3       4      4
  3   Sumber kewangan dan kos pembiayaan terlibat                            4       3       2       4      3
  4   Kemudahan infrastruktur dan peralatan/kelengkapan                         3       4       4       4      4
  5   Andaian keupayaan mengatasi halangan                               4       4       3       3      4
  6   Andaian hasil yang dijangkakan/impak untuk mencapai objektif, matlamat/isu, misi dan visi     4       4       3       3      3
  7   Akur kepatuhan dengan mandat/arahan                                4       4       4       4      4
  8   Rekod keberkesanan yang lepas                                   3       4       3       3      3
  9   Kesesuaian dengan persekitaran terkini                              4       4       4       4      4
                      Jumlah Skor                           29      33      30      33      32
                      Keputusan
                                                   Strategi 2 menjadi keutamaan untuk perlaksanaan terlebih dahulu
                       Ulasan
                                                   kerana darjah peluang yang ada amat tinggi untuk mencapai objektif

VI).SENARAI STRATEGI MENGIKUT KEUTAMAAN
       1        ST2 -  Bekerjasama dengan pasukan projek PMR dan SPM sekolah untuk meningkatkan prestasi kelas peperiksaan.
       2        ST1 -  Menggunakan kepakaran dan bantuan kaunselor / guru-guru lain untuk meningkatkan motivasi pelajar.
       3        ST3 -  Menggunakan modul pemulihan sedia ada dan meningkatkan pengurusan rekod pelajar.
       4        ST4 -  Kerjasama dari ibu bapa / penjaga untuk mengawal pembelajaran anak pada musim cuti persekolahan.
       5        ST5 -  Meningkatkan pengurusan panitia dan pembinaan pasukan kerja yang mantap.
Panitia PI SMK Putra                                                                         12
                                                 Pelan Strategik & Program Tahunan Panitia PI      2011

VII). PELAN TAKTIKAL

   Strategi 2               Bekerjasama dengan pasukan projek PMR dan SPM sekolah untuk meningkatkan prestasi kelas peperiksaan

     Program/     Tanggung      Tempoh/      Kos/
Bil                                         Output             KPI        Sasaran     Pelan Kontingensi
     Projek      jawab       Hari      Sumber


     Kelas                         RM ***                 % pelajar yang lulus PI    80%
                                       Pencapaian pelajar                           Edaran nota GLA untuk
    Tambahan     Guru PI PMR    Mac - Oktober  sumbangan PIBG               % pelajar mencapai A      15%
                                       dalam PMR meningkat.                         dilengkapkan oleh pelajar
     PMR                         & Dana PMR                GPMP meningkat         2.3

1

     Kelas                         RM****                 % pelajar yang lulus PI    80%
                                       Pencapaian pelajar                           Edaran nota GLA untuk
    Tambahan     Guru PI SPM    Mac - Oktober  Sumbangan PIBG               % pelajar mencapai A      12%
                                       dalam SPM meningkat.                         dilengkapkan oleh pelajar
     SPM                         & Dana SPM                GPMP meningkat         5.0   Bengkel Teknik                      RM 300.00                % pelajar yang lulus PI    80%
                                       Kemahiran menjawab                         Edaran Modul Teknik Menjawab
    Menjawab     Pn Norhayati    Mac & Ogos   sumbangan PIBG               % pelajar mencapai A      15%
                                       soalan meningkat                              oleh guru
     PMR                         & Dana PMR                GPMP meningkat         2.3

2

   Bengkel Teknik                     RM 300.00                 % pelajar yang lulus PI    80%
                                       Kemahiran menjawab                         Edaran Modul Teknik Menjawab
    Menjawab      Pn Alani     Mac & Ogos   sumbangan PIBG               % pelajar mencapai A      12%
                                       soalan meningkat                              oleh guru
     SPM                         & Dana SPM                GPMP meningkat         5.0


             PMR : Pn                      Penguasaan kemahiran    % pelajar yang menguasai
    Intensif Elit                                                              Edaran modul elit kepada pelajar
             Norhayati    Sepanjang tahun    Panitia   dalam semua topik     kemahiran dalam semua topik  100%
      ASDA                                                                      terpilih
            SPM : Pn Alani                    meningkat

3
                                                    % pelajar yang menguasai
                                       Penguasaan kemahiran
    Intensif Galus  PMR : Pn Noriah                                 kemahiran dalam topik-topik        Edaran modul Galus kepada
                     Sepanjang tahun    Panitia   dalam topik-topik                     100%
      ASLU     SPM : Ust Raja                                 bantu lulus.                  pelajar terpilih
                                       mudah meningkatPanitia PI SMK Putra                                                                            13
                                                   Pelan Strategik & Program Tahunan Panitia PI           2011

                                                      % pelajar yang lulus PI
     Program                                                                  80%
                                       Pencapaian pelajar       % pelajar mencapai A               Guru menyemak modul pelajar
     Ulangkaji   Guru PI PMR   Oktober       Panitia                                       15%
   Terancang PMR
                                       dalam PMR meningkat.      GPMP meningkat             2.3
                                                                                  yang belum lengkap

4
                                                      % pelajar yang lulus PI
     Program                                                                  80%
                                       Pencapaian pelajar       % pelajar mencapai A               Guru menyemak modul pelajar
     Ulangkaji   Guru PI SPM   Oktober       Panitia                                       12%
   Terancang SPM
                                       dalam SPM meningkat.      GPMP meningkat             5.0
                                                                                  yang belum lengkap

                                       Kemahiran menjawab       % pelajar yang lulus PI        80%
     Test For             Selepas                                                 15%
                                       soalan dan pencapaian     % pelajar mencapai A               Latih tubi menjawab soalan yang
    Excellence    Guru PI PMR   peperiksaan      Panitia                                       2.3
    (TFE) PMR             percubaan
                                       peperiksaan PMR        GPMP meningkat                      dijalankan oleh guru
                                       meningkat
5
                                       Kemahiran menjawab       % pelajar yang lulus PI        80%
     Test For             Selepas                                                 12%
                                       soalan dan pencapaian     % pelajar mencapai A               Latih tubi menjawab soalan yang
    Excellence   Guru PI SPM   peperiksaan      Panitia                                       5.0
    (TFE) SPM            percubaan
                                       peperiksaan SPM        GPMP meningkat                      dijalankan oleh guru
                                       meningkat

                                       Prestasi pelajar kelas     % pelajar yang lulus PI
                              Peruntukan                                       80%
     Cakna                               bukan peperiksaan                                 Bekerjasama dengan pasukan
6            Pn Zuriati  Sepanjang Tahun    Dana Cakna                   % pelajar mencapai A          15%
    Cemerlang                              (Ting 1, 2 & 4)                                   Cakna Cemerlang sekolah
                              Cemerlang                    GPMP meningkat             2.3
                                       meningkat
   Strategi 4             ST4 - Kerjasama dari ibu bapa / penjaga untuk mengawal pembelajaran anak pada musim cuti persekolahan.

     Program/    Tanggung   Tempoh/       Kos/
Bil                                       Output             KPI             Sasaran         Pelan Kontingensi
     Projek      jawab    Hari       Sumber
                                     Pelajar melaksanakan                                  Menggunakan khidmat
                                                   Pencapaian akademik
    Parent Teacher                          tugasan dengan baik                     Rujuk Pelan Strategik   pasukan motivasi sekolah
                   Januari                             pelajar meningkat
     Academic                   sumbangan PIBG                                              untuk mengadakan
1            Pn Zuriati  hingga
    Consultation                 & Dana PMR/SPM   Pelajar mengemukakan                                  pertemuan khas dengan
                   Oktober                             % penglibatan ibu bapa
      (PTAC)                            masalah yang dihadapi                    100%           pelajar
Panitia PI SMK Putra                                                                                  14
                                                  Pelan Strategik & Program Tahunan Panitia PI         2011


   Strategi 1              ST1 - Menggunakan kepakaran dan bantuan kaunselor / guru-guru lain untuk meningkatkan motivasi pelajar.
     Program/    Tanggung    Tempoh/       Kos/
Bil                                       Output            KPI            Sasaran       Pelan Kontingensi
     Projek      jawab     Hari       Sumber
                                                   Pencapaian akademik                Menggunakan khidmat
                                                   pelajar meningkat     Rujuk Pelan Strategik  pasukan motivasi sekolah
                               -     Motivasi pelajar dan
1   Teknik Belajar   Pn Alani   2x sebulan     Panitia    teknik pembelajaran     % pelajar yang terlibat              untuk mengatur bengkel
                                                                 100%          Teknik Belajar
                            Unit Kaunseling  berkesan meningkat      Bilangan tempoh masa    2 kali sebulan

                                                   Pencapaian akademik                Menggunakan khidmat
                                                   pelajar meningkat     Rujuk Pelan Strategik  pasukan motivasi sekolah
                               -     Motivasi pelajar dan
2    Slot Motivasi  Pn Zuriati  2x sebulan     Panitia    teknik pembelajaran     % pelajar yang terlibat              untuk mengadakan
                                                                 100%          pertemuan khas dengan
                            Unit Kaunseling  berkesan meningkat      Bilangan tempoh masa    2 kali sebulan     pelajar
                           ST3 - Menggunakan modul pemulihan sedia ada dan meningkatkan pengurusan rekod pelajar.
   Strategi 3
     Program/    Tanggung    Tempoh/       Kos/
Bil                                       Output            KPI            Sasaran       Pelan Kontingensi
      Projek     jawab     Hari       Sumber

                                     Pelajar dapat menguasai                      100%     Guru melaksanakan ujian
    Kem Bestari    En Mohd           Peruntukan PIBG                % pelajar pandai solat
1                   Mac & Okt             bacaan dan amalan solat                             amali solat semasa P&P
      Solat      Kahar             Unit Dakwah
                                     dengan baik         Bilangan tempoh masa      2 kali setahun   Edaran bacaan solat

                                                   % pelajar mahir jawi
                                                   meningkat.              70%
                                     Pelajar menguasai
                    Jan – Okt    Peruntukan                  Kekerapan kemas kini                Guru mengedarkan modul
2   Gemilang Jawi   Pn Zuriati                   teknik asas penulisan                    Setiap minggu
                    1x seminggu     Panitia                  rekod jawi                          jawi
                                     jawi dengan baik
                                                   Bilangan tempoh masa     40 minit seminggu


                                     Pelajar dapat membaca    % pelajar celik Al-Quran
                                                                      70%      Guru menggunakan 10 minit
             En M. Sukri  Jan – Okt    Peruntukan   ayat tilawah dan       Kekerapan pelaksanaan
3   Bestari Al-Quran                                                        Setiap minggu    p&p untuk membaca ayat
              Yunus    1x seminggu     Panitia    hafazan dengan fasih     Bilangan tempoh masa     40 minit seminggu       hafazan
                                     dan lancar


Panitia PI SMK Putra                                                                              15
                                              Pelan Strategik & Program Tahunan Panitia PI      2011


    Strategi 5                   ST5 - Meningkatkan pengurusan panitia dan pembinaan pasukan kerja yang mantap

     Program/     Tanggung  Tempoh/    Kos/
Bil                                        Output              KPI      Sasaran     Pelan Kontingensi
      Projek       jawab    Hari    Sumber
                                 GPI dapat berkongsi maklumat terkini    Bilangan
                                                                3 kali/tahun   Mengadakan
               Ketua                tentang sebarang perubahan dalam      perjumpaan
   Mesyuarat panitia /        Jan, Ogos,                                                perbincangan
1              Panitia          Panitia  sukatan pelajaran, teknik pengajaran,   setahun.
     perjumpaan            Okt                                                  professional di bilik
                                 kaedah penilaian serta menimbulkan     % kehadiran guru    100%     guru
                                 semangat kerja berpasukan


                                                       Kekerapan     Setiap bulan
   Mengemaskini fail   Ketua   Sepanjang         Maklumat dan rekod pencapaian pelajar
2                           Panitia                        kemaskini
     panitia      Panitia   Tahun          sentiasa dikemaskini                       100%          -
                                                       %

              PMR : Pn
              Norhayati               Modul mengikut tahap pelajar sentiasa   Kekerapan riso   Setiap bulan
   Penyediaan modul         Sepanjang         mencukupi                                        -
3                           Panitia                        % penggunaan
      pelajar            tahun                                           100%
              SPM : Pn                                     modul
               Alani


    Semakan Buku                       Semua volume kerja pelajar disemak dan   Bilangan semakan  Setiap bulan   Guru sentiasa
               Ketua    Mac -          direkodkan                                   menyemak hasil
5    Kerja & Latihan
               Panitia  Oktober
                             -                         % volume kerja
      Pelajar                                                         100%     kerja pelajar dari
                                                       direkodkan
                                                                         semasa ke semasa.


                                 Pengetahuan, kemahiran dan komitmen    Bilangan program  2 kali setahun  Bekerjasama dengan
    Bengkel/Kursus                Peruntukan  guru meningkat untuk melaksanakan     setahun               JK LDP Sekolah
6              Pn Alani   Mac
      Dalaman                   LDP    tugas                               100%     untuk melaksanakan
                                                       % kehadiran guru
                                                                         LADAP
Panitia PI SMK Putra                                                                       16
                                              Pelan Strategik & Program Tahunan Panitia PI           2011

    Strategi 6                     Memperkasa program kerohanian untuk meningkatkan sahsiah pelajar
      Program/      Tanggung    Tempoh/    Kos/                                                  Pelan
Bil                                          Output                 KPI         Sasaran
      Projek       jawab     Hari    Sumber                                                Kontingensi
                                                          Pencapaian akademik
                                     Pelajar bersedia menghadapi        pelajar meningkat       Rujuk Pelan  Bekerjasama
                             Peruntukan   peperiksaan awam dgn bertawakal                     Strategik   dengan Projek
1     Solat Hajat   YM Raja Nordin  Oktober   PIBG & Dana   kepada Allah setelah berusaha                             PMR & SPM
                             PMR/SPM    bersungguh-sungguh.            % pelajar yang terlibat    100%
                                                          Bilangan tempoh masa     2 kali/tahun


                Hafazan :                  Dua orang wakil bagi setiap
              EN M.SUKRI                   kategori pertandingan dapat
                                                          Bilangan penyertaan pelajar
                Tilawah :                  dikenal pasti bagi mewakili sekolah                    15
                                                                                Melatih
   MAJLIS TILAWAH AL-                          dalam Majlis Tilawah Al-Quran
              PN ZURIATI    Feb -                                                       peserta pelapis
2   QURAN & FESTIVAL                 Panitia & KOKO                       % pelajar yang mendapat     100%
      NASYID       Nasyid :    April            peringkat daerah.
                                                          tempat
                                                                                untuk tahun
              PN NORIAH                   Satu pasukan nasyid dapat                              berikutnya.
                                      ditubuhkan bagi mewakili sekolah
               Syarahan :
                                      dalam Festival Nasyid peringkat
               PN ALANI
                                      daerah Besut

                             RM1000                          % program terlaksana
                                                                                Bekerjasama
                             Peruntukan                        mengikut jadual.         100%    dengan GPK
                       13 – 17
    Maulidur Rasul    Pn Zuriati   Februari
                             program                         % penglibatan guru &             KOKO untuk
                            keagamaan &                                         100%    merancang
                                                          pelajar
                              KOKO                                                 aktiviti


                              RM220     Semua pelajar, guru dan          % program terlaksana
                                                          mengikut jadual.               Bekerjasama
                             Peruntukan   kakitangan SMK Putra dapat                         100%
3                                                                                dengan GPK
     Isra’ Mikraj   YM Raja Nordin   Jun    Program    menghayati & memperingati hari      % penglibatan guru &             KOKO untuk
                            Keagamaan &   kebesaran Islam.             pelajar             100%    merancang
                              KOKO                                                aktiviti
                             RM1000                          % program terlaksana
                                                          mengikut jadual.               Bekerjasama
                             Peruntukan                                         100%
                                                                                dengan GPK
    Ihya’ Ramadhan    En M. Sukri   Ogos    Program                         % penglibatan guru &             KOKO untuk
                            Keagamaan &                        pelajar             100%    merancang
                              KOKO                                                 aktiviti
Panitia PI SMK Putra                                                                             17
                                                 Pelan Strategik & Program Tahunan Panitia PI        2011

CADANGAN PELAKSANAAN STRATEGI 2
     Program/      Tanggung
Bil                                      CADANGAN PELAKSANAAN                         Pelan Kontingensi
      Projek        jawab
                          Guru menggunakan waktu kelas tambahan untuk menghabiskan sukatan pelajaran seawal
                          mungkin.
    Kelas Tambahan               TARGET : BULAN JULAI                                  Edaran nota GLA untuk dilengkapkan
 1               Guru PI
     PMR & SPM                 Jadual kelas tambahan adalah tertakluk kepada jadual projek PMR & SPM          oleh pelajar sebagai ganti kelas P&P
                          Sila rujuk penyelaras projek.

                          Slot ceramah selama 1 hari.
    Bengkel Teknik  PMR :Pn Norhayati                                                Edaran Modul Teknik Menjawab oleh
 2                         Guru menjemput penceramah dari luar/ mana-mana guru yang berkebolehan.
     Menjawab     SPM : Pn Alani                                                        guru

                          ASDA : Ajar Sampai Dapat ’A
                          Pelajar yang terlibat adalah dari kalangan pelajar Elit sahaja (Ting 3A & 5 IB.SINA)
                          Guru menggunakan modul khusus untuk skor A.
     Intensif Elit  PMR : Pn Norhayati    Cadangan Modul Skor A :
                                                                     Edaran modul elit kepada pelajar terpilih
      ASDA      SPM : Pn Alani     1. Modul Tajwid
                          2. Modul Hafazan
                          3. Modul Jawi

 3                         ASLU : Ajar Sampai Lulus
                          Memberi latihan intensif kepada pelajar yang gagal agar dapat mencapai tahap paling
                          minima untuk lulus PI.
                          Sasaran : Pelajar yang gagal subjek PI.
    Intensif Galus   PMR : Pn Noriah
                          Guru menyediakan “modul bantu lulus” yang bersesuaian. Cth : Bahagian ADAB & IBADAT.   Edaran modul Galus kepada pelajar
      ASLU      SPM : Ust Raja
                          Cadangan Modul ASLU :
                          1. Modul Skima Umum
                          2. Modul ITK


                          Dilaksanakan selepas peperiksaan percubaan.
   Program Ulangkaji              Target tempoh : 2 minggu                                Edaran Modul yang belum dilaksanakan
 4            Guru PI PMR & SPM
     Terancang                 Teknik Ulangkaji : bergantung kepada kreativiti guru.                       oleh pelajar.
                          Guru menyediakan modul ulangkaji.Panitia PI SMK Putra                                                                             18
                                                  Pelan Strategik & Program Tahunan Panitia PI          2011

                            Pelajar dilatih menjawab soalan-soalan peperiksaan sebenar /percubaan secara terancang
                            & berulang. (simulasi peperiksaan)
   Test For Excellence                                                              Latih tubi menjawab soalan yang
 5             Guru PI PMR & SPM     Guru menyediakan soalan-soalan yang bersesuaian.
       (TFE)                                                                     dijalankan oleh guru
                            Target : sekurang-kurangnya 5-10 set soalan.
                            Dilaksanakan selepas pep.percubaan. & Selepas ulangkaji.


                            Guru merangka program khusus untuk pelajar 1,2,4.                    Guru merujuk penyelaras Program Cakna
 6   Cakna Cemerlang     Pn Zuriati
                            Contoh program : Kelas Tambahan / Projek Folio PI / Projek Nota Minda.           Cemerlang bagi merancang aktiviti.
CADANGAN PELAKSANAAN STRATEGI 3
     Program/       Tanggung
Bil                                    CADANGAN PELAKSANAAN                           Pelan Kontingensi
      Projek         jawab

                          Pelajar terpilih diberi latihan intensif selama 1-2 hari.
                                                                   Guru melaksanakan ujian amali solat semasa P&P.
                          Pengisian Kem : Rujuk kertas cadangan Unit Dakwah.
 1   Kem Bestari Solat   En Mohd Kahar                                              Edaran bacaan solat .
                          Pelajar terpilih akan dibimbing sehingga menguasai bacaan wajib dalam solat
                                                                   Bekerjasama dengan Unit Dakwah.
                          dan bermotivasi untuk menunaikan solat di rumah.                           Program fokus untuk ting 1 & 2.                         Guru mengedarkan modul jawi
                           Guru memastikan semua pelajar Ting 1 & 2 menguasai modul Jawi tahap 1 & 2.    Projek Jawi dilaksanakan dalam Persatuan
 2   Gemilang Jawi      Pn Zuriati
                           Guru merekodkan pencapaian jawi pelajar dalam buku rekod pelajar.        Pendidikan Islam.
                           Pencerapan buku rekod PAFA akan dijalankan dari semasa ke semasa.                          Guru mengenal pasti pelajar yang tidak menguasai bacaan Al-Quran &
                          menentukan pelajar berada dalam kumpulan mengikut tahap.            Guru menggunakan 10 minit p&p untuk membaca ayat
 3   Bestari Al-Quran   En M. Sukri Yunus
                          Pelajar dibimbing membaca Al-Quran mengikut tahap masing-masing.                  hafazan
                          Guru merekodkan pencapaian pelajar dalam buku rekod pelajar.
Panitia PI SMK Putra                                                                               19
                                                  Pelan Strategik & Program Tahunan Panitia PI         2011


VIII). PELAN OPERASI

Nama Program        :      Intensif Elit & Galus (ASDA & ASLU)
Matlamat          :      Meningkatkan pencapaian pelajar dalam mp Pendidikan Islam
Objektif          :      Meningkatkan penguasaan pelajar dalam semua topik (ASDA) & topik mampu lulus (ASLU)
Tempoh           :      Bulan Jan hingga Oktober
Sasaran          :      Pelajar Tingkatan 3 & 5
Kos            :      -             -Langkah         Proses Kerja          Tanggungjawab         KPI            Sasaran             Status/Pelan Kontigensi


  1    Taklimat kepada semua guru          Ketua Panitia   Bilangan taklimat           1 hari        Edaran memo


  2    Pemberitahuan kepada pelajar          Guru MP     Bilangan pemberitahuan        1 hari        -


  3    Penyediaan bahan             Guru mata pelajaran  Bilangan tempoh masa        Berterusan       -


  4    Pelaksanaan Program           Guru Mata Pelajaran  Bilangan tempoh masa      (Jan hingga Oktober)    Pembelajaran/ perbincangan dalam kumpulan


  5    Mengenal pasti pelajar          Guru Mata Pelajaran  Bilangan tempoh masa         Jan-Feb        Rujuk analisa TOV


  6    Membina modul yang bersesuaian      Guru Mata Pelajaran  Bilangan tempoh masa        Berterusan       Gunapakai modul sedia ada


  7    Merancang pelbagai kaedah berkesan    Guru Mata Pelajaran  Bilangan tempoh masa        Berterusan       -

                                      Bilangan penilaian           1 kali
  8    Penilaian dan pelaporan program       Ketua Panitia                                 -
                                      Bilangan tempoh masa   1 minggu setelah tamat program

Catatan : Pelan operasi di atas adalah sebagai contoh. Pelan operasi secara keseluruhan tidak disertakan bersama buku program ini. Sila rujuk fail panitia.
Panitia PI SMK Putra                                                                             20
                                         Pelan Strategik & Program Tahunan Panitia PI  2011

              CARTA GANTT AKTIVITI PANITIA PENDIDIKAN ISLAM 2011
                                              BULAN
BIL               AKTIVITI                                             CATATAN
                                JAN  FEB  MAC APR    MEI JUN   JUL  OGOS SEPT   OKT
             PENGURUSAN PANITIA

        Mesyuarat Panitia                X                       X       X

1.       Mengemaskini rancangan dan rekod pengajaran   X                 X

        Perjumpaan ahli-ahli panitia              X       X      X      X       X

        Pengagihan tugas & merangka aktiviti tahunan
                                X                              X
        panitia
              MAJLIS TILAWAH
2.                               X   X   X    X
           AL-QURAN & FESTIVAL NASYID
3.             KURSUS DALAMAN                  X

4.            KEM IBADAT SOLAT                  X

4.          PROGRAM CELIK AL-QURAN              X   X    X   X   X  X   X   X
               PROGRAM
6.                                   X   X    X   X   X  X   X   X
              GEMILANG JAWI
         PROJEK KECEMERLANGAN PMR & SPM               X    X   X   X  X   X   X   X

7.        Perjumpaan Pelajar Target PMR & SPM             X          X  X          X

         Kelas Tambahan/Intensif Elit & Galus/Program
                                       X    X   X   X  X   X   X   X
         Ulangkaji Terancang/TFEPanitia PI SMK Putra                                                          21
                                   Pelan Strategik & Program Tahunan Panitia PI  2011


                                        BULAN
BIL            AKTIVITI                                            CATATAN
                          JAN  FEB  MAC  APR  MEI JUN    JUL   OGOS   SEPT   OKT
8.        BENGKEL PENYEDIAAN BBM                X                        X

       SAMBUTAN HARI KEBESARAN ISLAM

        Sambutan Maal Hijrah        X

9.       Sambutan Maulidur Rasul          X

        Sambutan Isra’ Mikraj                        X        X

        Program Ihya’ Ramadhan
                                                       X
10.     Semakan Buku Nota & Latihan Pelajar     X   X   X      X        X
    Semakan rekod PAFA & rekod pencapaian al-
11.                                            X
            Quran
          PEPERIKSAAN DALAMAN          TOV        OTI               OTI
                                             TRIAL  TRIAL       PMR
12.         PEPERIKSAAN AWAM
                                             SPM   PMR        SPM
      Mengemaskini Analisa Keputusan
                             X         X       X    X         X
      Peperiksaan
    SEMINAR TEKNIK MENJAWAB SOALAN PMR &
13.                               X                  X
             SPM
14.          TEKNIK BELAJAR              X         X             X
15.           SLOT MOTIVASI                 X          X             X
16.           SOLAT HAJAT                                         X

Panitia PI SMK Putra                                                     22

								
To top