Cantilever beams by jovaneli

VIEWS: 1,544 PAGES: 3

More Info
									                                                                     Jovaneli.blog.bg    Диаграми на срязващата сила и огъващия момент в конзолна греда
       натоварена със сила; разпределен товар; момент.

         Специално огъване (огъване и срязване)                                Чисто огъване
   MA                          MA          q              MA
                        P                                                  m
                      B                                   A               B
       A             θB         A                 B                       θB
                        wB                    θB w B  AX                        wB
AX                 s         AX               s                            s
    AZ         l                AZ      l                  AZ          l
                                 Qz(A)=q. l
 Qz=P                                                Qz=0
                             Qz
       My(A)=-P.l                     My(A)=-q. l2/2                     My=-m
   My                         My
                                                    My


                             1. Опорни реакции
                                Ax=0 ; Az=q. l ; MA=q.l2/2            Ax=0 ; Az=0 ; MA=m
     Ax=0 ; Az=P ; MA=p.l
                         2. Функции на разрезните усилия
    Qz=P    My(s)=-P.s             Qz=q.s  My(s)=-q. s2/2               Qz=0      My=-m
                 3. Провисване (w) и наклон (θ) на еластичната линия в точки А и В
     wА=0    θА=0                     wА=0    θА=0                   wА=0      θА=0
       P.l 3         P.l 2            q.l 4        q.l 3            m.l 2   m.l
    wB =         θB =            wB =        θB =             wB =    θB =
       3 .E .I        2 .E .I           8.E.I        6 .E .I            2.E.I   E .I

   *заб. Ако посоката на силата (разпределения товар, момента) е обратна на позказаната на схемата се променят
знаците на диаграмите и опорните реакции

       Чист опън (натиск)                                Чисто усукване

                                          MtA                   mt
       A               B    P                   A                 B
                                                                   x
AX                 s      ∆l
             l                                       l
 N=P                                      Mx=mt

                                                MtA=mt
     Ax=-P

          N .l                                      Mx.l
      ∆l =                                     ∆ϕ =
          E .F                                      G.Ip
                                     1
                                               Jovaneli.blog.bg
   Да вземем за пример греда натоварена според схемата – опорните реакции са определени и
                     показани на схемата
 1. Приемате една точка от гредата в която разделяме на лява и дясна греди (препоръчително е точката
 да е началото или края на разпределения товар. В случая избирам т.D
 2. Построяваме диаграмата на срязващата сила на части. Qz
   От реакцията в т.А
                                  -6
                                  10
     От силата в т.С
                             5.2=10
 От разпределения товар
 т.В-D

   От реакцията в т.B
                               -6

                      -6+10=4        -6+10=4    1.2m
                    4
     Сумираме

             -6                               -6+0=-6

 2. Построяваме диаграмата на огъващия момент. Му
                                  -6.3=-18
                -6.1,5=-9
                                         1.2m
  От реакцията в т.А

   От силата в т.С

                                  10.1,5=15
                           2
                        5.2 /2=10
От разпределения товар
т.В-D

  От реакцията в т.B

                           6.2=12
                   -9
                                  -18+15=-3
   Сумираме
                         -10+12=2
                          2             3.6
                                          Jovaneli.blog.bg
За да определим положението на екстеремума определяме координатата на точката в която
срязващата сила е равна на нула (Qz=0).

Функцията на Qz в участъка от т.В до т.D намираме като съберем отделните събираеми (за
разпределения товар и за опорната реакция) QzBD=5.s -6=0   s=6/5 = 1.2m

За да оределим стойността на локалния екстремум на огъващия момент записваме функцията му в
учасъка и заместваме с s=1.2m

MyBD=-5.s2/2+6.s при s=1.2m получаваме My (1.2)=-5.1,22/2+6.1,2=-3.6+7.2= 3.6 kNm

Заб: в т.С получихме скок 5kNm равен на приложения в точката съредоточен момент
                         3

								
To top