Sajak Sunda by azisaltezers

VIEWS: 1,362 PAGES: 15

									               TUKEURAN IEU SAJAK

Tukeuran ieu sajak

Ku salambar simbut atawa samak saheulay

Heug rungkupkeun ka barudak nu teu kaburu heuay

Pating golepak dina trotoar

Tukeuran ieu sajak ku beas wuluh atawa heucak

Heug sidkahkeun kanu haropak

Anu marangkuk di saung atawa di kolong sasak

Tukeuran ieu sajak

Ku sababaraha siki pelor

Heug tembakkeun kana genggerong koruptor manipulator

Sina enya kalojor

Tukeuran ieu sajak

Ku beubeutian tina kalbu anu rido

Keur nyebor anu balangsak

(Lamun teu kitu sasaak)
              WASIAT KONGLOMERAT

Lamun Apih paeh

pangbungkuskeun ku salambar boeh

ladang ngeleketek

tina rupa-rupa proyek

Lamun Apih nemahan pati

pangmesenkeun padung jati

ladang ngumpulkeun komisi

jeung rupa-rupa korupsi

Kontrak-kontrak nucan diteken

Jeung SPK-SPK nu can dilaksanakeun

awurkeun luhureun paesan

na tetengger heug tulisan

: parantos mulang ka kalanggengan

Apih, konglomerat tuladan
                PANGBALIKAN

Iuh, iuh gunung kuring

angin ulin dina embun-embunan

sawaktu-waktu kuring kudu nepungan

dumeh hirup halabhab cinta

di maranehna nya ayana

Aya sababna kuring tibelat

aya sababna kuring pegat

tapi nu ahir lain kaabadian

kakasih dina hate ngawih deui

Iuh,iuh gunung kuring

nyata, nyata tanda-tanda

ngabalungbung jalan hirup

nepi ka nyawa rek asup

ka maranehna kuring rek balik

ka maranehna kuring rek pamit
             LEUWI

sora nu tinggerendeng

teu weleh saheng

di leuwi aing

laut nu tan istirah

teu weleh motah

di leuwi aing

di leuwi aing

sagala teu weleh betah

sagala teu weleh motah
               LALAKON I

Mangsa budak resep ulin

ngarucu bulan

mangsa rumaja resep wanoja

ngumbar asmara

nincak sawawa narik jangkar

ngambah sagara

geus kolot mah kari tapakur

isuk sore ngitung

umur!
                   LAGU HIRUP

Unggal poe unggal lengkah

nataan tanggal dina kalender

angger aya nu diarep-arep

ari umur melesat henteu kajeueung

Dina beja dina carita

teu weleh aya nu miheulaan

warna-warni kajadian. Teu kapireng

da puguh katalimbeng rusiah

Dina sakeclak cimata. Aya kasedih

nu teu kedal. Dina kongkolak

kahirupan. Aya nu miang

teu mulang deui
                   BONGAN KITU

Bongan kitu disebutna, puguh mega

dipapay di awang-awang: cek aing angin

bongan kitu karasana, nyerina raheut

tatamba ka saban tabib: cek aing ngimpi

bongan kitu digambarna, geulis kabina-bina

ditepungan unggal wayah: cek aing werejit

bongan kitu pandena, nyarita sorangan

ditataan di rs jiwa: cek aing eling

bongan kitu ayana, beda jeung nu lian

diguliksek dina kamus: cek aing ibadah

bongan kitu itunganana: Gusti
               PADUNGDUNG DANGDUT

“Hidup! Hidup! Hidup!” cek peureup mani baruleud ngahaja nonjokkan

angin nu keur tibra lebah liliuh caringin. Angin teh tibuburanjat nyusul

manuk nu ti heula ngagarapak tina dahan kana dahan. Barengong

angin jeung manuk mireungeuh mangpirang peureup tinggorowok

nyentakan beurang bayeungyang. Beurang tembong rerenjagan tuluy

kabur sakur pangacianana. “Hidup aing! Hidup aing! Hidup aing!”

cek peureup beuki tararik bari tembong aya seuneu ngabebela tina

sela-sela ramo. Ngadegdeg angin jeung manuk nenjo beurang beuki

soak gogobrot juuh kesangan. Keur kitu, panonpoe ngagilerkeun

cahayana nyorot peureup nu ngabring ti peuntas ditu “Aing ge hidup!

Aing ge hidup! Aing ge hidup!” cek peureup nu karek cunduk sarta

teu tata teu titi ujug-ujug ngajorag nu keur sesentak. Ger campuh

peureup jeung peureup nu sarua pada-pada sareuneuan ngabebela

Peureup diadu jeung peureup deui. Tinggorowok. Tingjarekok sora nu

patonjok-tonjok. Angin mabal. Manuk mabur. Beurang geheng. Getih

peureup boborot nyiram sampalan. Kacaturkeun tengah peuting,

disaksian imut bulan, dua peureup nu baradag sasalaman handapeun

tangkal caringin. Nu itu nyiwit ceuli saeutik. Nu ieu bet ngeleketek.
              Hirup Ngan Ukur Cenah
Cenah hirup teh jalan nu pagaliwota
Sedeng cinta ngan saukur teteguhan
Urang bebas leumpang mapay nu can kasorang
Nyorangan atawa babarengan teu jadi sual
Di mana aya kacinta di dinya urang bakal ngalalana


Cenah hirup teh kabel nu pakuranteng
Sedeng cinta ngan sakadar layar monitor
Sing nyalse. Sing daria. Tumaninah.
Sabab jaga teuing kumaha boa
Di mana aya tunggara di dinya urang eureun ngalalana.


Cenah hirup ayeuna teh di dunya
Sedeng cinta teuing di mana ngancikna
             Handapeun Sora Sit-uncuing
Sit-uncuing ngelak maseuk kota
Nyelangan gerung kored mesin
Memeh pindah kana gurat jukut sejen


Handapeuneunana balawiri nu ngulon ngetan
Tuturubun ngudag jeung diudag waktu
“Bisi teu kasampeur nu lebah pengkolan!” ceuk hatena
Ngomong ka panon poe nu teu malire


Renghap ranjug dayeuh beuki sumpeg
Katarajang panyakit mengi sabab paru-paruna geus karancang
Dina tikorona menet reuhak peradaban
Ngagulung jeung teknologi
Jeung runtah


Handapeun sora Sit-uncuing manglaksa kacangcaya teu kungsi mulang
terus ngamalir ka rorotek jalan nu brasna ka poe kiamat
                  Suci Dulife „10
Da cinta nu saéstuna tara laas ku robahna mangsa
Rongkah, rohaka tumerap na dadasar kalbu
Nu bisa ngarungkup gunung,
ngojayan jaladri, meuraykeun jaladra


Urang suaykeun rupaning lalangsé
Urang halingkeun aling-aling


Wilujeng milangkala, jungjunan…
               Bulan Masih nu Baheula
Karasa ayeuna mah Yan
lalampahan téh geus natrat
kajeueung di péngkolan


bulan béngras kénéh
nyaangan léngkah gejed urang
nu ngandelkeun gandeuang basajan


Yan bulan masih nu baheula
najan cahyana dicangkalak katunaan
wirahmana angger marengan réngkak urang
nu éstu rimbil ku harepan nu can kalakonan
                Burit Geus Reupreupan
Layung, ka mana layung
basa girimis nyandet urang di saung
satengahing pajaratan
basa réngsé ngurebkeun layon
Diriung parentul batu tutunggul
sakapeung urang pating gerendeng
mimindengna ukur ngaheneng
diranggeum keueung


Jeung burit beuki reupreupan


-Saha heula
anjeun heula kuring heula? cék anjeun harita
-Teu kudu paheula-heula
dawuh cunduk mun pareng giliranana, -tembal kuring
asa-asa


Basa angin ngahiur ngawurkeun sawér cihujan
jeung seungit kembang samoja
bulu punduk naha bet muriding
geuning urang paheula-heula bingbrit
norobos hujan nu beuki ngerepan


Jeung burit beuki reupreupan
               Nu Lumampah Peuting
Ngimpleng-ngimpleng pangreureuhan
Sabot damar sakarat. Boa lebah janari
Dina dzikir reumis
Lebah sora ajag nu pamungkas


Ngimpleng-ngimpleng pangreureuhan
Sabot damar sakarat. Boa lebah balébat
Dina salambar halimun
Lebah sora manuk munggaran


Ngimpleng-ngimpleng pangreueruhan
Damar saukur dadamaran
Da léngkah geuning tuluy lumampah
Boa moal kungsi reureuh: apan tatu tacan kénéh liput!
              Layung Surup di Cikandang
Manéhna sok ngahajakeun datang ka dinya
nyawang layung nu warnana tetep nu éta
teu ngijih teu halodo konéngna matak kabita


Manéhna teu bosen imut salila layung mulas langit
siga milu bungah nganteurkeun panonpoé nu rék tibra
padahal haténa kawas walungan Cikandang
teu weléh bangreung


Waktu layung leungit di Cikandang
diseuseup hawa burit nu alum
dipiceun deui hawa dibarung geter


Tuluy manéhna lunta
jajap cintana nu weléh teu daék ngarti
mun layung geus diiwat ku sakadang peuting

								
To top