Orientari Strategice Marketing - DOC by axm90620

VIEWS: 41 PAGES: 85

More Info
									                    Cuvant inainte,

              adresat de Primarul Comunei Balsa
Dragi cetateni,    Doresc sa multumesc locuitorilor comunei Balsa pentru sprijinul acordat in

realizarea Strategiei de Dezvoltare Locala, si imi exprim convingerea ca ideile cuprinse

in aceasta Strategie vor contribui la dezvoltarea comunei, prin cresterea calitatii vietii si

prosperitatii cetatenilor sai, aducand-o la standarde europene.

    Doresc ca impreuna cu dumneavoastra, locuitori ai comunei Balsa, sa

transformam comuna intr-un punct de referinta pentru alte comune prin utilizarea

eficienta a tuturor resurselor locale corelata cu atragerea si utilizarea rationala a

fondurilor publice si private, interne si internationale.

    Va multumesc ca sunteti alaturi de mine si sunt convins ca numai prin unirea

fortelor vom reusi sa realizam ceea ce ne-am propus, o comuna cu valente europene!
                  Primar comuna Balsa,

                   Simion METESAN
    Strategia de dezvoltare locala a comunei Balsa pentru perioada 2007 – 2013


COMITETUL LOCAL DE COORDONARE SI MEMBRII CONSILIULUI LOCAL:


Simion METESAN, primar al comunei Balsa,


Traian Felician JUDE, viceprimar al comunei Balsa


Petru Gavrila, secretar al Primariei Balsa,


Ioan Crisan, contabil al Primariei Balsa.
 STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA A FOST REALIZATA IN COLABORARE

           CU PDE-STRATEGII SI INVESTITII EXTERNE.
                                          2
    Strategia de dezvoltare locala a comunei Balsa pentru perioada 2007 – 2013
                  I.INTRODUCERE


 "Dezvoltarea Durabila este dezvoltarea care asigura necesitatile prezente fara a
  compromite posibilitatile generatiilor viitoare de a-si satisface propriile
                 necesitati."

                           (Raportul Comisiei Brundtland 1987)
    Strategia de dezvoltare locala a comunei Balsa pentru perioada 2007 - 2013, a
fost realizata pe o periada de 7 ani si urmareste dezvoltarea durabila prin valorificarea
potentialului local pentru a fi in concordanta cu obiectivul general al Planului National de
Dezvoltare 2007-2013 care vizeaza „reducerea cat mai rapida a disparitatilor de
dezvoltare socio-economica intre Romania si Statele Membre ale Uniunii
Europene”(sursa: PND 2007-2013).

   Prezentul document este realizat la solicitarea Primariei Balsa din judetul
Hunedoara si reflecta atitudinea locuitorilor cu privire la prioritatile de dezvoltare ale
comunei pe urmatorii 7 ani. Opinia locuitorilor a fost cunoscuta prin efectuarea unui
sondaj aplicatat cetatenilor comunei Balsa din judetul Hunedoara.

    Strategia este un instrument de planificare a obiectivelor care reflecta nevoile
actuale ale comunitatii si atingerea acestora in viitor.

    Odata cu intrarea Romaniei in Uniunea Europeana, aceasta va trebui sa ajunga
la un nivel de trai similar celorlalte tari care se afla deja in Uniune prin atingerea unui
PIB de 55%. Pentru atingerea acestui obiectiv Romania va beneficia in perioada 2007-
2013 de finantari pe diverse domenii pentru a atinge nivelul de trai al tarilor care se afla
in UE.

   Strategia de dezvoltare locala a comunei Balsa va fi instrumentul de lucru al
administratiei publice locale, agreat de intreaga comunitate locala, care va orienta
gandirea, decizia si actiunea catre obiective superioare sau catre premisele obiectivelor,


                                             3
    Strategia de dezvoltare locala a comunei Balsa pentru perioada 2007 – 2013

fara ca pe parcurs sa existe abateri datorate urgentelor sau avantajelor si
dezavantajelor ce pot interveni in anumite momente.
    De asemenea, Strategia de dezvoltare locala a comunei Balsa se doreste a fi, in
aceeasi masura, un instrument de lucru pus la dispozitia tuturor factorilor interesati in
progresul economico-social al comunei, iar pe de alta parte, tiparul traseului armonios
pentru orizontul de timp propus pana in 2013.
    Strategia de dezvoltare locala se doreste a fi un ghid de prezentare a tuturor
obiectivelor de dezvoltare indicand totodata directiile de dezvoltare specifice, si in final
detaliate in actiuni punctuale ce se vor constitui ca viitoare proiecte ale administratiei
publice locale.
     Utilizarea instrumentelor de consultare a comunitatii locale a determinat
adaptarea tuturor propunerilor de actiuni, in final, strategia de dezvoltare locala fiind in
consens cu aspiratiile locuitorilor comunei Balsa. Importanta acestui aspect este data
atat de certitudinea implicarii viitoare a comunitatii locale in implementarea strategiei de
dezvoltare locala, cat si de posibilitatea asumarii depline si constiente a acesteia.
    In procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locala administratia publica
locala lanseaza procedura de consultare a comunitatii locale din localitatea Balsa
asupra propunerii finale.

Metodologic, prezenta strategie are la baza si se fundamenteaza pe urmatoarele
instrumente si proceduri de lucru:

       analiza de continut;
       analiza de date statistice din surse organizate si realizate de consultant;
       comparatii de date statistice inseriate si pe scale evolutive;
       interviuri de profunzime cu factori decizionali si de opinie din structura
       domeniilor cheie analizate in cadrul studiului;
       analiza SWOT;
       interpretari aferente unor studii, rapoarte, cercetari, documente de politica,
       staretegie si norme actionale europene, nationale, regionale, judetene si
       locale.

Legislatia europeana

    Auditul comunei Balsa respecta si se conformeaza sinergic in desfasurarea sa cu
documente legislative si de politica de dezvoltare reper atat la nivel european, cat si
national, regional si local. Dezvoltarea pe termen mediu si lung a comunei Balsa trebuie
sa fie in contextul geo-strategic, institutional, administrativ, economic, social si cultural
european, iar obiectivele si prioritatile actionale ale acestuia trebuie construite in
                                              4
    Strategia de dezvoltare locala a comunei Balsa pentru perioada 2007 – 2013

conformitate deplina cu Strategia de la Lisabona (revizuita) a Uniunii Europene sau cu
Planul National de Dezvoltare al Romaniei pentru perioada 2007 – 2013.
    Viziunea de dezvoltare a comunei Balsa trebuie sa inglobeze materializarea in
timp a unor politici benefice comunitatii locale si cetatenilor comunei, ca viitori cetateni
europeni. Balsa trebuie sa se dezvolte ca si comuna europeana, cu standarde de
calitate aferente fiecarui domeniu cheie – infrastructura, industrie, agricultura, servicii
publice si comerciale, resurse umane, asistenta sociala, educatie, sanatate, siguranta
cetateanului etc, dar si sa se integreze si sa mobilizeze activ la nivel regional potentialul
existent. Comuna Balsa trebuie sa se impuna ca un actor local, valorificand acest
potential in paralel cu initierea, sustinerea si materializarea unor demersuri actionale si
investitonale, care sa atraga surse publice si private in dezvoltarea sa.

Legislatia europeana

Strategia de la Lisabona a Comisiei Europene Revizuita
Agenda Sociala 2005 – 2010
Cartea Alba in domeniul Politicii Europene de Transport 2001
Politica de coeziune in sprijinul cresterii economice si al locurilor de munca – Orientari
strategice comunitare pentru perioada 2007-2013
Programul de Invatare Continua pe Parcursul Vietii 2007 – 2013
Memorandum asupra invatarii permanente 2000
Strategia Europeana de Ocupare
Programul Tineri in Actiune 2007 - 2013
Noua Strategie de Sanatate a Comunitatii Europene
Programul de Actiuni al Comunitatii Europene in domeniul sanatatii si protectiei
consumatorului 2007 – 2013
Agenda Sociala 2005 – 2010
Carta Sociala Europeana Revizuita
Carta Drepturilor Fundamentale in Uniunea Europeana
Declaratia Universala a Drepturilor Copilului
Directiva pentru Tratament Egal
Directiva pentru Securitate Sociala
Directiva Ocupationala pentru Securitate Sociala
Strategia Europeana de Ocupare
European Charter of Local Self-Government

Alte reglementari si documente comunitare relevante

Al treilea raport de Coeziune – Un nou parteneriat pentru coeziune, 2004
                                              5
   Strategia de dezvoltare locala a comunei Balsa pentru perioada 2007 – 2013

Regulamentul Consiliului Comunitatii Europenenr. 1260/1999 privind prevederile
generale ale Fondurilor Structurale
Ghidul Comisiei Europene pentru elaborarea Planurilor si Documentelor de Programare
pentru Fondurile Structurale (Vademecum for Structural Funds Plans and Programming
Documents)
Comunicarea Comisiei COM (2003)110 final, privind orientarile indicative pentru Tarile
Candidate
Regulamentul Consiliului Comunitatii Europene nr. 1685/2000 privind reguli detaliate
pentru implementarea Regulamentului 1260/1999 in ceea ce priveste eligibilitatea
cheltuielilor aferente operatiunilor co-finantate de catre Fondurile Structurale
Regulamentul Consiliului Comunitatii Europene nr. 1783/1999 privind Fondul European
de Dezvoltare Regionala
Regulamentul Consiliului Comunitatii Europene nr. 1784/1999 privind Fondul Social
European
Proiectele de regulamente comunitare privind managementul Fondurilor Structurale si
de Coeziune in perioada 2007-2013
Proiectul Regulamentului Parlamentului European si Consiliului UE pentru Fondul Social
European
Proiectul Regulamentului Parlamentului European si Consiliului UE pentru Fondul
European de Dezvoltare Regionala
Proiectul Regulamentului Parlamentului European si Consiliului UE pentru Fondul Social
European

Legislatia nationala

Tratatul de Aderare al Romaniei si Bulgariei la Uniunea Europeana - 2005
Planul National de Dezvoltare 2004 – 2006 si 2007 – 2013
Primul Document Consultativ pentru PND 2007-2013
Al Doilea Document Consultativ pentru PND 2007-2013
Al Treilea Document Consultativ pentru PND 2007-2013
Programarea financiara indicativa PND 2007-2013
Programul de guvernare 2005 - 2008
Programele Operational Sectoriale
Programul Operational Regional
Strategia de Dezvoltare a Regiunii 7 Centru 2007 – 2013

Transport

Master Plan General de Transporturi
                                          6
    Strategia de dezvoltare locala a comunei Balsa pentru perioada 2007 – 2013

Liniile directoare pentru realizarea, dezvoltarea si modernizarea retelei de transport de
interes national si European
Strategia de dezvoltare a sistemului feroviar din Romania in perioada 2001-2010
Programul prioritar de constructie a autostrazilor din Romania si a drumurilor nationale
cu patru benzi de circulatie

Educatie

Strategia Ministerului Educatiei si Cercetarii pentru perioada 2006-2008
Planul National pentru cercetare-dezvoltare si inovare (PNCDI)
Strategia descentralizarii invatamantului pre-universitar
Strategia de formare profesionala continua pe termen scurt si mediu
Planul National de Actiune pentru Ocupare
Strategia Nationala de Ocupare

Sanatate

Legea Nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma in domeniul sanatatii

Asistenta sociala

Planul national antisaracie si promovare a incluziunii sociale (PNAinc) pentru perioada
2006 - 2008
Strategia nationala pentru protectia, integrarea si incluziunea sociala a persoanelor cu
handicap in perioada 2006 - 2013
Strategia nationala in domeniul prevenirii si combaterii fenomenului violentei in familie
Planul national de actiune pentru implementarea legislatiei in domeniul protectiei
drepturilor copilului
Planul national de actiune pentru prevenirea si combaterea traficului de copii
Strategia nationala de dezvoltare a serviciilor sociale
Strategia nationala de dezvoltare a sistemului de asistenta sociala pentru persoanele
varstnice in perioada 2005 - 2008
Planul national de actiune pentru egalitatea de sanse intre femei si barbati
Strategia nationala antidrog in perioada 2005 - 2012
Planul national de actiune pentru egalitatea de sanse intre femei si barbati

Alte norme legislative interne:
Legea 215 / 2001 privind administratia publica locala

                                            7
    Strategia de dezvoltare locala a comunei Balsa pentru perioada 2007 – 2013

HG nr. 1115/2004 privind elaborarea in parteneriat a Planului National de Dezvoltare
(MO nr. 694 / 02.08.2004)
HG nr. 497/2004 privind stabilirea cadrului institutional pentru coordonarea,
implementarea si gestionarea instrumentelor structurale (MO nr. 346/20.04.2004)
HG nr. 1179/2004 pentru modificarea si completarea HG nr. 497/2004 privind stabilirea
cadrului institutional pentru coordonarea, implementarea si gestionarea instrumentelor
structurale (MO nr. 690/30.07.2004)
Legea nr. 315 privind dezvoltarea regionala in Romania ( MO nr. 577 / 29.06.2004)
Legea serviciilor publice municipale
Legea privind finantele publice locale

   Pentru a putea participa la realizarea obiectivelor cuprinse in Programul National
si Regional de dezvoltare, Primaria Comunei Balsa isi va desfasura activitatea in
urmatoarele directii:

1. Dezvoltarea infrastructurii de baza.
2. Protectia mediului.
3. Intarirea coeziunii sociale si reducerea saraciei.
4. Regenerarea rurala.

Conditii de implementare a strategiei:
  acordul si sustinerea planului de catre cetateni;
  sustinerea din partea sectorului privat a strategiei dezvoltarii economice a
   serviciilor;
  informarea permanenta a cetatenilor privind progresul implementarii planului.
                                           8
    Strategia de dezvoltare locala a comunei Balsa pentru perioada 2007 – 2013
        II.PREZENTAREA GENERALA A COMUNEI BALSA


1. Localizare

    Comuna Balsa este situata in nord-estul judetului Hunedoara, la granita cu
judetul Alba, in partea estica a Muntilor Metaliferi pe versantul sudic al acestora.
    Comuna Balsa are in componenta 14 sate si anume: Almasu Mic de Munte,
Ardeu, Balsa, Bunesti, Galbena, Mada, Oprisesti, Poiana, Poienita, Rosia, Stauini,
Techereu, Valisoara si Voia.
    Are ca vecini:
   la vest – comunele Bucuresci, Baita, Certeju de Sus;
   la sud – orasul Geoagiu;
   la est – judetul Alba;
   la nord - comuna Buces.

    Comuna Balsa se afla pozitionata in apropiere de orase importante, ceea ce ii
creste potentialul:
   Geoagiu – 19 km;
   Orastie – 32 km;
   Zlatna – 19 km;
   Brad – 29 km;
   Deva – 62 km.

2. Cadrul natural

    Relieful este preponderent muntos, respectiv Muntii Metaliferi, strabatut de vai
care colecteaza paraie, dintre care principalele sunt: paraul Geoagiu, Valea Techereu,
Valea Porcului, Valea Rosie, Gura Vaii, etc.
    Relieful, vegetatia si reteaua hidrografica alcatuiesc un cadru natural exceptional
prin frumusete, autenticitate si lipsa elementelor poluante majore.
    Marea majoritate a teritoriului comunei se constituie din terenuri cu panta medie
sau mare, numai in proximitatea paraielor si vailor se gasesc mici portiuni plane.
    Pe teritoriul comunei predomina padurile, pasunile, fanetele si in mica masura
terenuri agricole – arabile. Elementele specifice si emblematice ale cadrului natural in


                                             9
    Strategia de dezvoltare locala a comunei Balsa pentru perioada 2007 – 2013

comuna sunt muntii din calcar de origine jurasica, cu numeroase formatiuni carstice,
pesteri, doline.


2.1. Clima

    Din punct de vedere climatic, comuna se inscrie in zona temperat - continentala,
temperatura medie anuala fiind +10 - 11˚C. Se caracterizeaza prin temperaturi blande,
iarna nefiind geruri aspre si vara calduri excesive, insa primavara cade bruma tarzie si
toamna brume timpurii. Precipitatiile sunt abundente in special primavara si toamna
avand valori medii anuale cuprinse intre 900 si 1000 mm. Vanturile sunt slabe in
intensitate, viteza medie fiind cuprinsa intre 2 si 4 m/s si putine, avand directia
predominanta dinspre sud – vest.

2.2. Apa

    Reteaua hidrografica de pe teritoriul comunei Balsa este formata din urmatoarele
paraie: paraul Geoagiu, Valea Techereu, Valea Porcului, Valea Rosie, Gura Vaii, etc

2.3. Solul

   Datorita asezarii sale geografice, formele geografice ce predomina sunt dealurile
formate din soluri podzolice si roci calcaroase, iar datorita acestui fapt pe teritoriul
comunei se gasesc multe forme carstice.
   Tipuri si subtipuri de sol care se intalnesc pe teritoriul comunei:
   Solul brun acid – indentificat pe toate categoriile de versanti, pe terenuri cu
   inclinari usoare si repezi;
   Solul brun eumezobazic – sol profund si foarte profund cu volum edafic mare si
   textura mijlocie:
    - Tipic
    - Litic
   Solul brun luvic litic – sol profund cu volum edafic mare:
     - Litic
     - Luvic
                                           10
    Strategia de dezvoltare locala a comunei Balsa pentru perioada 2007 – 2013

2.4. Vegetatia si fauna

    Vegetatia care acopera teritoriul comunei este reprezentata de: fag, carpen,
salcam, gorun, cer, molid, ciresul salbatic, dar si exemplare de flora rara si endemisme:
laleaua pestrita, jalesul, centaurea scabiosa, alium flavum, galamintha majoranifolia s.a.
    Fauna din zona Balsa este reprezentata de: lupul, cerbul comun, capriorul, rasul,
mistretul, vulpea, iepurele, cocosul de munte, fazanul, pisica salbatica si vipera cu corn.

2.5. Resurse

    Resursele pe care se bazeaza potentialul economic al comunei sunt numai
resurse proprii (terenuri arabile, pasuni, fanete, paduri, produse animaliere si vegetale).
    Subsolul Muntilor Metaliferi contine resurse minerale, minereuri de metale si
pietre pretioese, in localitatile Techereu, Valisoara, Bunesti si Poiana.3. Repere istorice

    Unele din satele comunei Balsa sunt atestate documentar incepand cu anul 1407
- Balsa, 1509 - Ardeu si Voia, 1511 - Poiana şi Techereu, 1733 - Almas si Valisoara,
1805 - Poienita si Oprisesti.
                                            11
    Strategia de dezvoltare locala a comunei Balsa pentru perioada 2007 – 2013

            III.ANALIZA SITUATIEI CURENTE


    Evaluarea si examinarea comunei Balsa se va face pe 6 domenii prioritare care
sunt cuprinse in prioritatile operationale ale Planului National de Dezvoltare 2007-2013
care reprezinta “documentul de planificare strategica si programare financiara
multianuala, aprobat de Guvern si elaborat intr-un larg parteneriat, care va orienta
dezvoltarea socio-economica a Romaniei in conformitate cu Politica de Coeziune a
Uniunii Europene” (sursa: sinteza PND 2007-2013).
    Pentru o analiza mai detaliata a celor 6 domenii s-a impartit fiecare in categorii,
dupa cum urmeaza:


          DOMENII                 CATEGORII
  1.Agricultura, silvicultura si
                       Agricultura
  dezvoltare rurala
                       Productia vegetala
                       Pomicultura
                       Zootehnia
                       Silvicultura
  2. Infrastructura si Mediu        Infrastructura de transport
                       Infrastructura de utilitati
                       Sanatate
                       Mediu
  3. Economic                Mediu de afaceri
  4. Turism                 Turism
  5. Educatie si cultura          Invatamant
                       Cultura
  6. Resurse Umane             Populatia
                       Servicii Sociale
                                            12
    Strategia de dezvoltare locala a comunei Balsa pentru perioada 2007 – 20131.Agricultura, silvicultura si dezvoltare rurala
1.1. Agricultura

   Comuna Balsa are un profil preponderent agricol, predominand sectorul
zootehnic si pomicol. Aceasta dispune de urmatorul potential agricol:                          SUPRAFATA
               CATEGORIA
                            HA
            ARABIL             499
            PASUNE             1380
            PADURE             9711
            FANETE             1479
            ALTE TERENURI         2400
            LUCIU DE APA           -
             SUPRAFATA
                           15469
              TOTALA
           Suprafata teritorial administrativa a comunei

                          9711
      10000
       8000
       6000
                                    2400
       4000                     1479
            499   1380
       2000

        0
          ARABIL   PASUNE   PADURE   FANETE    ALTE
                                 TERENURI
                                          13
    Strategia de dezvoltare locala a comunei Balsa pentru perioada 2007 – 20131.2. Productia vegetala

    Principalele culturi din comuna Balsa sunt cele de porumb, cartof si plante de
nutret. Fiind o zona cu fertilitate mai redusa aceste culturi solicita multa munca, si avand
in vedere si relieful, nu este posibila realizarea unei agriculturi moderne.

   In anul 2006 au fost cultivate urmatoarele suprafete de teren, cu diferite culturi,
de pe care s-au obtinut urmatoarele productii:

                      Suprafete ce ar
Nr.            Suprafata                 Productia medie
      Cultura               putea fi
Crt.           cultivata (ha)              obtinuta (tone/ha)
                        cultivate
1.   Porumb         170        210             3
2.   Cartofi         100        150             12
3.   Legume          40        50             8
4.   Plante nutret      160        250             10
5.   Grau           -        75             -1.3. Pomicultura

   Comuna Balsa este recunoscuta ca o mare producatoare de mere, prune si nuci.
Productiile de prune si mere in mare parte sunt transformate in tuica.1.4. Zootehnia

    Principala ocupatie a locuitorilor comunei este cresterea animalelor. O contributie
importanta la dezvoltarea zootehniei in comuna Balsa o are suprafata mare de pasune
existenta, 1380 ha.

    Efectivul de animale pe categorii din comuna Balsa se prezinta astfel:

     Nr.
              CATEGORIA              NUMAR
     Crt.
      1.          Pasari              3800
      2.          Bovine               789

                                             14
    Strategia de dezvoltare locala a comunei Balsa pentru perioada 2007 – 2013

     Nr.
                CATEGORIA                NUMAR
     Crt.
      3.          Caprine                 450
      4.           Ovine                 4350
      5.          Porcine                 345
      6.          Cabaline                 58
      7.         Familii de albine              121           Distributia acestora este prezentata in graficul de mai jos:


                    Efectivul de animale

      5000                  4350
           3800
      4000

      3000

      2000
                789
      1000             450        345
                                    58    121
         0
           Pasari  Bovine  Caprine  Ovine  Porcine  Cabaline Familii de
                                        albine
1.5. Silvicultura

    Suprafata cu paduri de pe teritoriul comunei Balsa este de 9711 ha, predominand
padurile de foioase. Padurile se afla in administrarea Ocolului Silvic Geoagiu, precum si
in proprietatea Primariei comunei Balsa si a persoanelor fizice. Aceste terenuri cu
vegetatie forestira sunt foarte bogate in fructe de padure si anume afine, zmeura, mure
si fragi. De asmenea se intalneste o mare varietate de ciuperci si bureti cum ar fi:
galbiori, ciuciuleti, cuci si hribe.
    Drumuri forestiere:
       D 294 – 5,4 km – Balsa – Rudele;
       D 295 - 7 km – Balsa – Rosia;
       D 296 - 5 km – Voia – Frumoasa;
       D 297 – 4,3 km – Voia – Paua;
       D 298 – 5 km – Poienita;
                                           15
    Strategia de dezvoltare locala a comunei Balsa pentru perioada 2007 – 2013

      D 299 – 2,6 km – Poiana – Dumadani;
      D 300 – 7 km – Techereu.2. Infrastructura si Mediu
2.1. Infrastructura de transport

    Fata de principalele cai de acces, comuna Balsa este asezata pe drumul
judetean DJ 705, care face legatura intre orasul Zlatna si halta de cale ferata Geoagiu,
aflata pe drumul national Sebes – Deva si drumul judetean 741 Almasu - Mic –
Curechiu. Distanta de la comuna Balsa la municipiul Deva este de 62 km, 29 km pana la
municipiul Brad, iar proiectul de autostrada Nadlac – Arad – Timisoara – Lugoj – Deva -
Sibiu - Bucuresti trece la 25 km distanta de Balsa. Cel mai apropiat aeroport este cel
din municipiul Sibiu, la distanta de 110 km.
    Cai de acces in comuna:
   DC 15 A: DJ 741 – Poienita – 2,500 km (pietruit);
   DC 15 B – Poienita – Oprisesti – 2,100 km (pietruit);
   DC 24: DJ 705 – (Almasu Mic de Munte) – Valisoara – 8,130 (pietruit);
   DC 24A: DJ 761 – Bocsa Mica – Bocsa Mare – Voia – 16,500 km (pamant);
   DC 25: DC 24 – Bunesti – 5,260 km (pamant);
   DC 25 A: DJ 705 – Galbina – 2,150 km (pamant);
   DC 25 B: DJ 741 – Techereu – 3,500 km (pietruit);
   DC 25 C: DJ 741 – Poiana – 2,500 km (pietruit);
   DC 28: DJ 705 – Mada – Stauini – 9,000 km (pietruit);
   DC 28 A – Mada – Balsa – 7,100 km (pietruit);
   DC 28 B: DC 28 – Gura Oandrului – 1,500 km (pamant);
   DC 29 – Bacaia – Ardeu – 3.500 km (pamant);
   DN 7 – 27 km;
   Autostrada Pitesti – Bucuresti – 280 km,
   Gara – Orastie – 30 km;

2.2. Infrastructura de utilitati

    Aproximativ 60% din locuitorii comunei Balsa beneficiaza de alimentare cu apa
prin cadere, restul de 40% se aprovizioneaza de la fantani. Este necesara o retea de
alimentare cu apa in localitatile comasate. Comuna nu beneficiaza de un sistem de
canalizare. Exista o singura fosa septica la sediul Primariei comunei Balsa. Exista un
studiu de prefezabilitate pentru alimentarea cu apa potabila, canalizarea si epurarea
apelor uzate.
                                          16
    Strategia de dezvoltare locala a comunei Balsa pentru perioada 2007 – 2013

    Gospodariile din comuna Balsa sunt racordate la sistemul national energetic in
proportie de 100%. Exista posibilitati de extindere a retelei electrice monofazice razlet la
unele gospodarii, si a celei trifazice in aproape toata comuna.
    In prezent, comuna nu dispune de retea de alimentare cu gaze naturale,
conducta de gaz aflandu-se la 25 km de comuna, dar aductiunea de gaz metan
constituie unul din proiectele prioritare ale comunei pentru perioada 2007 – 2013,
existand la nivelul comunei 565 potentiali consumatori, 4 institutii publice si 13 agenti
comerciali.
    Comuna Balsa beneficiaza de servicii de telefonie fixa in proportie de 10%,
internet – 2%. In comuna nu exista antene de telefonie mobila, dar exista posibilitati de
amplasare a acestora.

2.3. Sanatate

    Asigurarea serviciilor medicale se face de catre un dispensar uman, situat in
satul Balsa.

2.4. Mediu

    In comuna Balsa nu exista factori industriali care contribuie la poluarea mediului
inconjurator al comunei.

3. Economic

   Profilul economic al comunei este predominant agricol, predominand sectorul
zootehnic si cel pomicol.

3.1. Mediu de afaceri    In vederea atragerii cat mai multor investitori in teritoriu este nevoie de adaptarea
si de implicarea autoritatilor locale. In acest sens se ofera diverse facilitati intre care
consultanta si logistica eventualilor investitori, concesionare de cladiri si terenuri, dar si
scutiri de taxe si impozite. Datorita asezarii geografice a comunei Balsa in Muntii
Apuseni, investotorii pot beneficia de o reducere cu 50%, in ceea ce priveste impozitele
si taxele locale.                                              17
    Strategia de dezvoltare locala a comunei Balsa pentru perioada 2007 – 2013

4. Turism

    In comuna Balsa exista puncte de atractie, care ar putea aduce venituri
substantiale atat locuitorilor interesati care doresc sa investeasca in acest domeniu cat
si administratiei locale care ar benefecia de pe urma turismului prin contributiile noilor
intreprinzatori la bugetul local.
    Datorita organizarii regionale, facilitatilor fiscale si avantajelor oferite, la nivelul
zonei exista posibilitati multiple de a se investi in turism.

Principalele obiective turistice:

    Cheile Madei – In cadrul sectorului sudic al Muntilor Apuseni se configureaza o
    unitate montana bogata in resurese auro-argintifere, numita Muntii Metaliferi.
    Cheile sunt rezultatul strapungerii versantului vestic al Plesei Mari (712 m) de
    catre Valea Balsei, formand astfel pe o lungime de 2,4 km o zona de un pitoresc
    aparte. Din anul 1979 Cheile Mada s-au constituit ca rezervatie naturala, de tip
    mixt, categoria a IV de management, cu o suprafata de 10 ha, aflata in
    administratia Primariei Balsa.
    Cheile Ardeului se afla pe versantul rasaritean al Plesii Mari, paralele cu Cheile
    Mazii. Desi au o mai mica intindere, acestea adapostesc urme arheologice de o
    insemnatate deosebita: ceramica preistorica apartinand culturilor Wietenberg,
    Otomani, Cotofeni, prima varsta a fierului, precum si o importanta fortificatie
    dacica si urmele unei fortificatii medievale.
    Cheile Glodului – Stramtura – se afla la extremitatea sudica a abruptului care
    margineste Dealul Grohurilor (741 m).
    Pestera zidita - se afla pe versantul stang al Cheilor Mazii, la altitudinea de 410
    m, la o inaltime relativa de circa 100 m, fata de firul apei, suspendata la 8 – 10 m
    de baza unui perete stancos aproape vertical. Zidul ridicat din piatra se mai
    pastreaza pe o lungime de circa 12 m.
    Pestera „Dosul Dobarlesei” – este situata in masivul calcaros de pe partea stanga
    a Vaii Geoagiului, intr-o mica trecatoare spre versantul opus localitatii.
    Biserica „Sfintii Arhangheli” din satul Valisoara – monument istoric ;
    Biserica „Schimbarea la fata” din satul Bunesti a fost ridicata in anul 1872.
    Biserica „Sfintii Arhangheli” din Almasu Mic de Munte este o biserica arhaica si
    unica printre bisericile de lemn.
                                               18
    Strategia de dezvoltare locala a comunei Balsa pentru perioada 2007 – 2013

5. Educatie si cultura
5.1. Invatamant

   Procesul de invatamant in comuna Balsa se desfasoara in cadrul a 3 unitati :
   Scoala primara I – IV - Balsa;
   Scoala primara I – IV - Poiana;
   Gradinita – Balsa;5.2. Cultura

    In comuna Balsa exista zece camine culturale situate in satele: Mada, Ardeu,
Balsa, Almasu Mic, Voia, Valisoara, Galbina, Techereu, Poiana si Poienita.
    Spiritualitatea crestin ortodoxa este reprezentata prin zece Biserici crestine de
cult ortodox.
    Pe raza comunei Balsa functioneaza un numar de patru targuri anuale cu specific
animalier si anume in data de 25 martie, 24 iunie, 15 august si 26 octombrie.
    Traditiile locale, obiceiurile populare, obiceiurile legate de viata religioasa,
credintele si practicile magice, portul popular si arhitectura populara traditionala pot
starni interesul multor turisti.

6. Resurse Umane
6.1. PopulatiaNr. Crt.      Structura populatiei dupa varsta            Nr.
  1.            Intre 0 – 19 ani               131
  2.            Intre 19 – 65 ani               622
  3.             Peste 65 ani                465
                 TOTAL                  1218

Nr. Crt.       Structura populatiei dupa sex             Nr.
  1.              Masculin                 550
  2.              Feminin                  668
  5.              TOTAL                   1218
                                           19
    Strategia de dezvoltare locala a comunei Balsa pentru perioada 2007 – 2013

Nr. Crt.      Structura populatiei dupa religie            Nr.
  1.             Ortodocsi                 1143
  2.          Protestanti, din care:              75
  3.             Penticostali                 36
  4.              Baptisti                  35
  5.             Adventisti                  4  Nr. Crt.         Structura populatiei              Nr
   1.              Copii                 131
   2.           Populatia Activa              622
   3.             Pensionari                320
   4.           Populatia Inactiva              145
   5.             TOTAL                  1218
6.3. Servicii Sociale
Asistenta sociala

    Serviciul de asistenta sociala este organizat in cadrul primariei ca serviciu
distinct.
                                          20
    Strategia de dezvoltare locala a comunei Balsa pentru perioada 2007 – 2013
                 IV. ANALIZA SWOT


    Pentru elaborarea strategiei de dezvoltare s-a impus analiza profunda a situatiei
existente in domeniile vietii economice si sociale ale comunei. Colaborarea cu actorii
locali a permis dezvoltarea unei viziuni parteneriale asupra particularitatilor economice si
sociale ale judetului, prin construirea arborelui problemelor si efectuarea analizelor
SWOT. Analizele locale au fost reunite si organizate conform prioritatilor judetene de
dezvoltare, fiind utilizate ca baza de plecare in definirea analizei SWOT si a analizei
sociale, economice si institutionale la nivel local.
    Utilizarea unei astfel de analize permite identificarea, pe de o parte, a
disparitatilor existente in dezvoltarea economica si sociala a judetului, iar pe de alta
parte, faciliteaza formarea unei imagini clare a colaborarii cu actorii locali in ceea ce
priveste necesitatile de dezvoltare ale localitatii. Necesitatea sprijinirii acestor initiative
sub forma colaborarilor parteneriale reprezinta un proces continuu aflat in stransă
legatură cu dezvoltarea unor retele si structuri parteneriale de viitor.
    In aceste conditii, in cele ce urmeaza ne propunem analiza situatiei locale, din
perspectiva potentialului investitor in economia locala a comunei Balsa. Atragerea de
intreprinzatori va genera ocupare profesionala, venituri crescute ale locuitorilor, o
utilizare mai eficienta a resurselor locale, aparitia resurselor financiare necesare
demararii unor proiecte de reabilitare/extindere a infrastructurii fizice si sociale, de
protectie a mediului, de dezvoltare turistica, pentru promovarea zonei, etc.

    Analiza SWOT este o metodologie de analiza a unui proiect. Numele este
descriptiv: Strengths (puncte tari), Weaknesses (puncte slabe), Opportunities
(oportunitati), Threats (riscuri).
Punctele forte si cele slabe sunt legate de localitate si de strategiile acesteia, si de
modul cum se compara cu concurenta. Oportunitatile si amenintarile vin dinspre mediul
de piata si din directia concurentei; de regula sunt factori asupra carora zona in general
nu are nici un control. Analiza SWOT ia în considerare organizarea asezarii,
performantele acesteia, produsele cheie si pietele strategice.
    Analiza SWOT permite concentrarea atentiei asupra zonelor cheie si realizarea
de prezumtii (presupuneri) în zonele asupra carora exista cunostinte mai putin detaliate.
În urma acestei analize se poate decide daca zona îsi poate îndeplini planul, si în ce
conditii.


                                              21
    Strategia de dezvoltare locala a comunei Balsa pentru perioada 2007 – 2013

    Unele "oportunitati" si "amenintari" vor aparea din "punctele tari" si "punctele
slabe" ale localitatii.
    Amenintarile pot fi concrete sau potentiale.


Din analiza SWOT elaborata, se desprind domenii precum:
    1. Avansarea comunei in randul localitatilor al caror profil este definit de activitati
agricole asociate presupune cresterea ponderii persoanelor active in industrie si servicii.

   2. Caile de comunicatie si transportul reprezinta una din functiunile cele mai
importante ale asezarii permitand stabilirea unor relatii atat in cadrul limitelor
administrative, cat si in afara acestora prin asigurarea cadrului necesar circulatiei
persoanelor, marfurilor si informatiilor. Dezvoltarea si modernizarea retelei de cai de
comunicatie, dar si intreaga infrastructura reprezinta un element de baza in relansarea
economica a comunei.

    3. Evolutia populatiei, dinamica si tendintele principalilor indicatori demografici
sunt elementele de baza ale strategiei de dezvoltare a comunei, mai ales in conditiile
ipotezei conform careia comuna Balsa poate deveni un mic centru al industriei
alimentare. Doua dintre cele mai importante aspecte demografice sunt estimarea
evolutiei populatiei si evolutia resurselor de munca.

    Analiza isi propune o prezentare a punctelor tari, slabe, a oportunitatilor si a
riscurilor care determina spatiul geografic si socio-uman al comunei Balsa, fiind impartita
pe capitolele de mai jos, in vederea atragerii investitorilor si investitiilor in zona.
                                              22
        Strategia de dezvoltare locala a comunei Balsa pentru perioada 2007 – 2013          1. AGRICULTURA, SILVICULTURA SI DEZVOLTARE RURALA
          Preocuparea populatiei intr-o pondere mare in domeniul zootehniei;
          Existenta conditiilor si traditiei pentru dezvoltarea activitatii zootehnice,
          fiecare familie creste animale;
PUNCTE TARI
          Diversificarea in comuna Balsa a speciilor de animale;
          Detinerea de catre locuitori a 3.800 de pasari, 789 capete de bovine, 450
          capete de caprine, 4.350 capete de ovine, 345 capete de porcine, 58
          capete de cabaline si 121 de familii de albine;
          Suprafata teritorial administrativa a comunei Balsa 15.469 ha, din care
          teren agricol 499 ha, pasune 1380 ha, padure 9711 ha, fanete 1479 ha si
          alte terenuri 2400 ha.
          Dotare tehnica scazuta a sectoarelor din agricultura;
          Ponderea ridicata a activitatii zootehnice in gospodariile agricole individuale
          comparativ cu exploatarile agricole;
PUNCTE SLABE
          Insuficienta promovare a zonei rurale si a produselor specifice;
          Absenta diversificarii activitatilor economice in zona rurala;
          Fondurile financiare inexistente pentru modernizarea si popularea
          infrastructurii zootehnice;
          Accesul redus la informatii si servicii de consultanta datorita numarului mic
          de posturi alocate pentru aceste tipuri de servicii;
          Lipsa activitatilor si serviciilor generatoare de venituri specifice zonei rurale.
                                                 23
        Strategia de dezvoltare locala a comunei Balsa pentru perioada 2007 – 2013          Posibilitatea de accesare a Fondului European Agricol pentru Dezvoltare
OPORTUNITATI    Rurala si Fondului European pentru Pescuit pentru proiectele de investitii
          realizate dupa 1 ianuarie 2007, pentru finantarea dezvoltarii rurale;
          Existenta Planului National Strategic pentru Dezvoltare Rurala;
          Aprobarea Programului National – Cadru de Restructurare si Modernizare
          a unor unitati de profil zootehnic si din industria alimentara;
          Sprijinul oferit de Oficiul Judetean pentru Consultanta Agricola din judetul
          Hunedoara cu privirea la accesarea fondurilor europene.
          Cadrul legislativ instabil;
          Lipsa unui cadru legal pentru protejarea productiei agricole interne;
AMENINTARI
          Slaba informare a agricultorilor cu privire la normele europene;
          Cunostinte insuficiente legate de elaborarea si administrarea proiectelor
          finantate din Fonduri Structurale, Fonduri de Coeziune, FEADR si FEP;
          Resurse financiare insuficiente pentru finantarea si co-finantarea
          proiectelor finantate prin Fonduri Structurale, Fonduri de Coeziune, FEADR
          si FEP.
                                              24
        Strategia de dezvoltare locala a comunei Balsa pentru perioada 2007 – 2013

                  2. INFRASTRUCTURA SI MEDIU

          Localitati apartinatoare in numar de 14: Almasu Mic de Munte, Ardeu,
          Balsa, Bunesti, Galbena, Mada, Oprisesti, Poiana, Poienita, Rosia, Stauini,
          Techereu, Valisoara si Voia;
          Traversarea prin comuna a drumului judetean DJ 705;
PUNCTE TARI
          Traversarea prin comuna a drumului judetean DJ 741;
          Existenta retelei de electricitate in comuna Balsa, in procent de 100%;
          Existenta pe teritoriul comunei a suprafetelor silvice in proportie de peste
          62.77 % din suprafata totala;
          Detinerea unui dispensar uman si unul veterinar in comuna Balsa;
          Diversificare a societatilor din diferite domenii;
          Arhitectura traditionala.
           Existenta retelei de drumuri asfaltate in comuna Balsa, in procent de 10%;
           Inexistenta retelelor de cablu TV in comuna Balsa;
           Existenta retelelor de internet in comuna Balsa, in procent de 2 %;
           Inexistenta retelei de telefonia mobila reprezentata de Vodafone, Orange si
           Cosmote;
           Inexistata sistemelor de distributie a energiei termice si de gaze;
           Infrastructura de transport slab dezvoltata;
           Poluarea apelor de suprafata si subterane ca urmare a deversarii
PUNCTE SLABE
           necontrolate precum si datorita inexistentei dezvoltarii infrastructurii de
           canalizare;
           Interesul scazut al agentilor economici in protectia mediului inconjurator;
           Inexistenta sistemelor centralizate de tratare cu apa in comuna Balsa;
           Neefectuarea de lucrari de stabilizare in zonele ce prezinta pericole de
           alunecari de teren;
           Nu exista o rampa ecologica in apropiere care sa deserveasca comuna;
           Educatia ecologica este superficiala;
           Colectarea neselectionata a deseurilor, in vederea reciclarii, refolosirii,
           recuperarii sau valorificarii lor;
           Insuficienta preocupare a agentilor economici in recuperarea si refolosirea
           ambalajelor;
           Lipsa fondurilor financiare destinate impaduririi terenurilor defrisate;
           Infrastructura de sanatate este deficitara.
                                                 25
        Strategia de dezvoltare locala a comunei Balsa pentru perioada 2007 – 2013          Modernizare drumului comunal DC 24;
          Pietruirea drumului comunal DC 24 Valisoara KM0-KM3;
          Modernizare drumului comunal DC 28;
          Lucrari de intretinere a drumului comunal DC 28 in satul Mada;
          Modernizarea drumurilor comunale;
OPORTUNITATI
          Realizarea retelei de alimentare cu apa potabila;
          Realizarea retelei de canalizare;
          Cresterea suportului financiar acordat de Uniunea Europeana prin Fonduri
          Structurale pentru finantarea proiectelor de infrastructura si mediu;
          Posibilitatea accesarii unor programe de finantare comunitare ale Uniunii
          Europene pentru sprijinirea dezvoltarii infrastructurii in mediul rural, in
          special FEADR;
          Programe judetene de modernizare a infrastructurii rutiere;
          Crearea unei infrastructuri de acces in zonele forestiere (deschiderea de
          noi drumuri forestiere, destinate noilor exploatari).
          Cunostinte insuficiente legate de elaborarea si administrarea proiectelor
          finantate din Fondurile Structurale;
          Resurse financiare insuficiente pentru finantarea si co-finantarea
          proiectelor finantate prin Fonduri Structurale;
AMENINTARI
          Lipsa informatiilor legate de normele europene de mediu in randul micilor
          intreprinzatori;
          Cunostinte insuficiente legate de elaborarea si administrarea proiectelor
          finantate din Fondurile Structurale pentru proiecte de infrastructura si
          mediu;
          Resurse financiare insuficiente pentru finantarea si co-finantarea
          proiectelor finantate prin Fonduri Structurale;
          Atritudinea de indiferenta fata de protectia mediului.
                                              26
        Strategia de dezvoltare locala a comunei Balsa pentru perioada 2007 – 2013                       3. ECONOMIC

          Existenta materiilor prime pentru industria alimentara (porumb, cartofi,
          legume, plante de nutret);
          Existenta potentialului pentru obtinerea de produse ecologice;
PUNCTE TARI
          Vechi traditii in prelucrarea unor resurse locale;
          Parcelarea terenului – productivitate buna;
          Traditii locale in cresterea animalelor, in special a bovinelor;
          Existenta unei comunitati de afaceri locale, reprezentata prin 41de societati
          comerciale si persoane fizice autorizate cu activitate in zona;
          Existenta resurselor pentru sustinerea serviciului centrului de consultanta in
          comuna.          Infrastructura nu este dezvoltata in domeniul comertului si alimentatiei
          publice;
          Slaba diversificare a intreprinderilor in domeniile industrial si zootehnic;
          Ponderea ineexistenta a investitiilor straine;
          Resurse financiare la nivel local insuficiente pentru sprijinirea/promovarea
          unor investitii;
          Fragilitatea structurii industriale pentru economia de piata, datorita folosirii
          unor tehnologii invechite, productivitatii si eficientei economice scazute;
PUNCTE SLABE
          Infrastructura necorespunzatoare, absenta alimentarii cu apa, si a
          canalizarii, stare improprie a unora din drumurile comunale si a drumului
          judetean;
          Degradarea spatiilor disponibile ce pot fi utilizate pentru a demara activitati
          antreprenoriale in zona;
          Slaba infrastructura de asistenta pentru afaceri;
          Lipsa culturii asociative, a infiintarii de asociatii;
          Lipsa unui sistem de sprijin pentru implementare notiunilor de marketing;
          Slaba implementare a sistemului de asigurare a calitatii productiei si
          produselor;
          Slaba preocupare pentru introducerea noilor tehnologii si pentru activitatea
          de cercetare-dezvoltare;
          Lipsa canalelor de colectare a produselor agricole;
          Slaba informare, cu privire la normele europene.

                                                27
        Strategia de dezvoltare locala a comunei Balsa pentru perioada 2007 – 2013          Existenta unor spatii si cladiri in conservare, posibil a fi utilizate de catre
          intreprinzatori pentru demararea unor afaceri locale;
          Programe guvernamentale pentru incurajarea initiativelor locale, in special
OPORTUNITATI


          in domeniul dezvoltarii zootehniei si a infrastructurii aferente;
          Reconversia unor capacitati economice aflate in conservare in capacitati cu
          profil nou de fabricatie;
          Reconversia unor capacitati, in special agricole, spre arii de productivitate
          adaptate conditiilor locale;
          Existenta unor spatii si terenuri disponibile pentru dezvoltari
          antreprenoriale;
          Existenta resurselor locale, putin sau necorespunzator valorificate in
          prezent, reprezentate prin suprafete importante de padure, precum si
          produse accesorii padurii;
          Cresterea asistentei financiare din partea Uniunii Europene pentru IMM-uri,
          prin Fondurile Structurale;
          Diversificarea programelor nationale de sprijin pentru IMM, acordarea de
          granturi;
          Posibilitatea accesarii creditelor cu dobanda subventionata pentru crearea
          de noi locuri de munca in mediul rural;
OPOR
          Existenta programelor guvernamentale de sustinere a sectorului IMM;
          Disponibilitatea de a incheia relatii de parteneriat a autoritatilor locale, cu
          investitori locali sau straini;
          Prezenta in zona, activitatea si deschiderea la incheierea de parteneriate a
          unor organizatii neguvernamentale care au capacitatea sa atraga fonduri
          extrabugetare.
          Oferte de creditare greu accesibile (garantii mari);
          Rata ridicata a dobanzii la credite;
AMENINTARI
          Nivelul scazut al taxelor si impozitelor locale;
          Instabilitatea legislativa;
          Interes redus al investitorilor pentru demararea de afaceri in comuna,
          datorita infrastructurii fizice si sociale neadecvate, raportat la potentialul
          comunei;
          Lipsa de receptivitate si flexibilitate a populatiei locale la cerintele pietei
          care determina decalaje economice mari, greu de recuperat;
                                                28
        Strategia de dezvoltare locala a comunei Balsa pentru perioada 2007 – 2013

          Reducerea ponderii populatiei active;
          Cresterea ponderii muncii la negru, cu efecte negative asupra pietei muncii,
          economiei locale si asistentei sociale in perspectiva.
                        4. TURISM          Existenta conditiilor dezvoltarii turismului religios, ecologic, rural, cultural-
          istoric, de agrement si pescuit;
          Zonele de interes in comuna Balsa: Cheile Madei - in sectorul sudic al
PUNCTE TARI
          Muntilor Apuseni, Cheile Ardeului se afla pe versantul rasaritean al Plesii
          Mari, Cheile Glodului – Stramtura, Pestera zidita - se afla pe versantul
          stang al Cheilor Mazii, Pestera „Dosul Dobarlesei”, Biserica „Sfintii
          Arhangheli” din satul Valisoara, Biserica „Schimbarea la fata” din satul
          Bunesti, Biserica „Sfintii Arhangheli” din Almasu Mic ;
          Existenta a 13 biserici crestine care detin obiective culturale religioase cu
          potential turistic;
          Potential de dezvoltare a agroturismului.          Resurse financiare insuficiente, investitii autohtone si straine aproape
PUNCTE SLABE
          inexistente;
          Pregatire profesionala de slaba calitate in domeniul serviciilor turistice;
          Lipsa de preocupare a cetatenilor si autoritatilor locale privind conservarea
          mediului;
          Inexistenta unor forme de promovare a comunei pentru cresterea
          numarului de turisti pe teritoriul acesteia.
                                                 29
        Strategia de dezvoltare locala a comunei Balsa pentru perioada 2007 – 2013          Imbunatatirea conditiilor infrastructurii fizice si de utilitati;
OPORTUNITATI
          Incurajarea unor noi forme de turism (religios, rural, ecologic);
          Extinderea retelei de ferme si gospodarii autorizate pentru practicarea
          agro-turismului;
          Disponibilitatea unor resurse suplimentare, posibil a fi accesate prin
          utilizarea programelor de finantare ale Uniunii Europene.          Reactia redusa a mediului local la schimbarile si provocarile zilelor noastre,
AMENINTARI
          conducand la scaderea competitivitatii teritoriului comunei, in favoarea altor
          teritorii, considerate mai interesante de catre turisti si investitorii in turism;
          Nepromovarea suficienta a zonei pentru atragerea turistilor;
          Migrarea turistica catre alte regiuni.
                   5. EDUCATIE SI CULTURA          Existenta a doua unitati scolare si a unei gradinite;
PUNCTE
 TARI
          Resurse de dezvoltate personala si profesionala prin detinerea unei
          biblioteci in satul Balsa;
          Existenta a 10 camine culturale in comuna.
PUNCTE SLABE
          Dotari slabe cu echipament IT si internet in cadrul scolilor;
          Populatia scolarizata in invatamantul primar si invatamantul gimnazial in
          scadere datorita scaderii demografice a populatiei;
          Nivelul relativ redus al pregatirii scolare si respectiv profesionale a
          majoritatii locuitorilor comunei.
                                                 30
        Strategia de dezvoltare locala a comunei Balsa pentru perioada 2007 – 2013          Reabilitare si modernizare scoala in satul Balsa;
          Reabilitarea si modernizarea scolii si gradinitei - sat Poiana;
OPORTUNITATI
          Reparatie scoala si camin cultural in satul Almasu Mic;
          Construirea unui camin cultural in localitatea Balsa;
          Reparatia caminului cultural - satul Voia ;
          Existenta unor programe comunitare si nationale de asigurare a accesului
          la educatie pentru populatiile dezavantajate;
          Politici de stimulare a ocuparii posturilor vacante pentru cadrele didactice si
          a mentinerii cadrelor calificate.
AMENINTARI
          Scaderea gradului de instruire scolara a populatiei tinere;
          Inchiderea/restrangerea activitatii scolilor generale din satele apartinatoare,
          cu impact asupra scaderii gradului instructiei scolare in comuna.
                6. RESURSE UMANE- PIATA MUNCII          Populatia apta de munca in procent de 51.06%;
PUNCTE TARI
          Dotarea institutiilor locale cu retea de calculatoare, internet si servicii
          gestionate cu sistem IT;
          Existenta unor specialisti in domenii variate de activitate;
          Ospitalitatea recunoscuta a locuitorilor;
          Numar relativ redus al inadaptatilor social;
          Rata infractionalitatii extrem de redusa.
                                                31
        Strategia de dezvoltare locala a comunei Balsa pentru perioada 2007 – 2013          Imbatranirea populatiei (spor natural negativ si migrarea tinerilor spre
PUNCTE SLABE    centre urbane);
          Adaptarea mai lenta a populatiei rurale mature si varstnice la schimbarile si
          provocarile lumii actuale, in general, si la fenomenul mobilitatii si
          reconversiei profesionale, in special;
          Migrarea persoanelor tinere spre mediul urban si strainatate, mai cu seama
          a celor cu pregatire profesionala inalta;
          Capacitatea financiara relativ scazuta a locuitorilor zonei.          Fondurile comunitare puse la dispozitie dupa ianuarie 2007 in domeniul
          social;
          Existenta strategiei nationale antisaracie;
OPORTUNITATI
          Existenta unor exemple de succes ale unor localnici cu initiativa;
          Posibilitatea accesarii unor programe de finantare guvernamentale pentru
          reconversie profesionala si crearea de noi locuri de munca pentru someri;
          Grad redus de ocupare profesionala, deci potential important al fortei de
          munca locale, la salarii competitive la nivel regional (fata de polii de
          crestere);
          Grad relativ redus de inadaptare sociala a locuitorilor comunei;
          Implicarea autoritatilor locale in problemele comunitatii.
          Scaderea numarului persoanelor calificate, prin iesirea acestora din viata
AMENINTARI
          activa;
          Cresterea somajului in randul tinerilor absolventi;
          Cresterea ponderii muncii la negru, cu efecte negative asupra pietei muncii,
          economiei locale si asistentei sociale in perspectiva;
          Estomparea traditiilor locale, odata cu trecerea timpului.
                                               32
    Strategia de dezvoltare locala a comunei Balsa pentru perioada 2007 – 2013
      V.OBIECTIVELE STRATEGIEI LOCALE DE DEZVOLTARE
               DURABILA


    Strategia de Dezvoltare Locala a fost realizata pe baza consultarii comunitatii prin
aplicarea de chestionare, din care reiese interesul acestora pentru obiectivele prezentei
strategii si pe care le sprijina.
    Opinia locuitorilor a fost cunoscuta utilizand metodele de cercetare formala cu
cele doua ramuri: cantitativa si calitativa.
    Astfel in ceea ce priveste:
       cercetarea calitativa, operatorii au utilizat interviuri in profunzime,
       cercetarea cantitativa a fost realizata prin utilizarea anchetelor.
       instrumentul de colectare a datelor din ancheta este chestionarul aplicat
        cetatenilor comunei Balsa din judetul Hunedoara,
       formele evaluative luate in considerare sunt ratingurile insumate,
       esantionarea de tip neprobabilistic – accidental s-a facut in functie de
        numarul de locuitori ai comunei, iar la final s-au analizat rezultatele si s-au
        interpretat. In acelasi timp se evalueaza si impactul actiunilor intreprinse
        pentru public.

  Obiectivele se vor materializa in proiecte, subprograme sau programe. In elaborarea
acestora se va tine cont de urmatoarele aspecte:
      Stimularea crearii de locuri de munca prin dezvoltarea sectorului privat si
       atragerea de noi investitii, cercetare/dezvoltare si transfer tehnologic,
       competitivitatea intreprinderilor si a IMM-urilor;
      Atragerea de investitii in scopul modernizarii si reabilitarii infrastructurii
      Sprijinirea si consolidarea activitatii sectoriale – cu accent pe industrie,
       constructii, turism, industrie manufacturiera si servicii asociate si
       agricultura
      Implicarea comunitatii locale in dezvoltarea regiunii
      Transformarea mediului natural in unul care sa sustina o economie
       diversificata si o buna calitate a vietii, prin programe si actiuni de
       ecologizare
      Promovarea si prezentarea comunei Balsa si a oportunitatilor ei pe piata
       locala, regionala, nationala si internationala.
      Asigurarea unei administratii publice profesioniste


                                              33
    Strategia de dezvoltare locala a comunei Balsa pentru perioada 2007 – 2013

    Prin construirea sistemului de obiective ale strategiei comunei Balsa s-a reusit
conturarea viziunii generale pe 7 ani si a rezultatului dorit al procesului planificarii
strategice. Totodată, directiile strategice definite permit gruparea corespunzatoare a
masurilor de dezvoltare identificate, care, prin implementare, vor duce la realizarea
misiunii strategiei de dezvoltare a zonei. Sistemul de obiective construit permite,
totodata, masurarea rezultatelor. S-a avut în vedere faptul ca unul din scopurile
principale ale Conceptului de Dezvoltare Strategica a comunei Balsa este si acela de a
reprezenta un instrument de promovare economica a zonei. Notiunea promovarii
economice permite o serie de definitii. Aceasta implica un spectru larg de masuri, care
vizeaza imbunatatirea dezvoltarii economice a localitatii si implicit, cresterea atractivitatii
acesteia.
    Implicarea tuturor partenerilor, cum ar fi societatea civila, administratia publica
locala sau grupuri interesate, este directia cea mai stabila pentru implementarea
imediata a obiectivelor Strategiei de Dezvoltare Locala.

  In aceste conditii Strategia de Dezvoltare Locala incepe de la urmatoarele idei de
baza:
   evidentierea domeniilor de baza ale strategiei de dezvoltare locala a comunei
   Balsa: domeniul social, sanatate, domeniul educatiei, domeniul cultural, religie si
   sport, domeniul infrastructura, domeniul economic, domeniul privind protectia
   mediului inconjurator
   cresterea veniturilor bugetului local, in termeni reali, al imbunatatirii sistemului de
    colectare a impozitelor si taxelor
   majorarea sensibila, a intrarilor de capital extern si a altor resurse financiare ca
    urmare a climatului de afaceri mai stabil si mai prietenos
   cresterea competitivitatii zonei, ca rezultat al imbunatatirii mediului de afaceri, al
    imbunatatirii managementului firmelor, institutiilor si modernizarii tehnologice in
    domenii de varf ale productiei si serviciilor;
   crearea de   locuri de munca, avand ca efect reducerea somajului, pe fondul
    cresterii economice in toate domeniile competitive
   cresterea veniturilor reale ale populatiei
   dezvoltarea institutiilor ca urmare a programelor de cercetare multidisciplinare
    promovate de parteneriatul local ceea ce va avea ca efect valorificarea
    potentialului tineretului in procesele economice si sociale de dezvoltare a zonei,
    asigurandu-se astfel resurse umane cu grad de instruire ridicat
                                              34
    Strategia de dezvoltare locala a comunei Balsa pentru perioada 2007 – 2013

   dezvoltarea semnificativa a sectorului intreprinderilor mijlocii si mici, ca urmare a
    facilitatilor acordate, a activitatii centrelor de consultanta si formare continua, a
    transferului de tehnologii de varf precum si prin sprijinirea participarii acestora la
    proiecte bazate pe investitii publice sau realizate cu finantare externa.
    Toate acestea demonstreaza faptul ca notiunea strategica trebuie exprimata in
termeni si aspecte care sa garanteze cresterea economica, a bazei de impozitare,
crearea de locuri de munca si imbunatatirea calitatii mediului de viata al comunitatii.
    Forma strategica de dezvoltare se transpune astfel printr-o dezvoltare economica
datorata pozitiei geostrategice a comunei, determinata de atragerea de investitori, de
activitati economice si organizatii in zona. In acest scop, trebuie urmate doua directii
prioritare: imbunatatirea imaginii, a calitatii vietii si facilitati de atragere a firmelor private
(prin investitii in infrastructura, oferta de terenuri si cladiri, servicii strategice, facilitati
fiscale, etc).

OBIECTIVE GENERALE

Principalele obiective ale strategiei de dezvoltare locale a comunei Balsa sunt:
 Garantarea conditilor pentru crearea unor activitati rentabile in agricultura;
 Impadurirea terenurilor neproductive si a terenurilor degradate;
 Optimizarea si dezvoltarea infrastructurii de transport, telecomunicatii si energie;
 Protejarea mediului prin conformarea progresiva cu standardele de mediu din
  Uniunea Europeana pe care Romania va trebui sa le atinga in totalitate;
 Optimizarea sistemului de sanatate local;
 Garantarea accesului neingradit al populatiei si al consumatorilor economici la
  infrastructura (apa, distributie gaze, cai de transport);
 Dezvoltarea turismului si a sectorului conex;
 Adaptarea la standardele europene a scolilor si gradinitelor;
 Combaterea excluderii si dezechilibrelor sociale si cresterea ratei de ocupare prin
  creerea de noi oportunitati investitionale.

OBIECTIVE SPECIFICE

1. Agricultura si dezvoltare rurala

Agricultura

      Trecerea la o agricultura cu exploatatii private performante si profitabile;

                                                35
    Strategia de dezvoltare locala a comunei Balsa pentru perioada 2007 – 2013

      Sustinerea infiintarii de ferme familiale formate prin cumpararea sau
      arendarea de terenuri agricole;
      Asigurarea unei baze tehnico-materiale moderne si performante;
      Ameliorarea efectivelor de animale si imbunatatirea tehnologiilor de
      exploatare;
      Promovarea produselor agricole naturale in conformitate cu standardele
      europene;
      Dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii care prelucreaza materii prime
      oferite de agricultura;
      Dezvoltarea mediului de afaceri pentru intreprinzatorii din agricultura.

Silvicultura

      Dezvoltarea silviculturii în scopul cresterii calitatii vietii, prin gestionarea
      durabila a padurilor, in conditiile modificarilor economice, sociale si de mediu;
      Reconsiderarea rolului silviculturii.2. Infrastructura si Mediu
Transport

        Modernizarea drumurilor comunale;
        Pietruirea drumurilor comunale;
        Lucrari de intretinere a drumurilor comunale;
        Dezvoltarea infrastructurii de transport in scopul extinderii racordarii
        comunei la principalele axe nationale

Utilitati

        Cresterea eficientei si a calitatii serviciilor publice de gospodarie comunala;
        Realizare retea de alimentare cu apa potabila;
        Realizarea retelei de canalizare;

Sanatate

        Imbunatatirea functionarii unitatii sanitare;
        Dotarea unitatilor medicale cu aparatura si echipamente moderna, in
        scopul imbunatatirii si diversificarii serviciilor oferite;

                                              36
    Strategia de dezvoltare locala a comunei Balsa pentru perioada 2007 – 2013

        Dotarea cu aparatura necesara a cabinetelor scolare si sporirea numarului
        acestora, in functie de nevoile populatiei de varsta scolara;
        Supravegherea permanenta a focarelor de risc din mediu si a populatiei
        supuse la diferite noxe, cu scopul de a preveni aparitia imbolnavirilor
        determinate de aceste cause;
        Asigurarea pentru intreaga populatie a comunei a serviciilor publice care
        influenteaza igiena personala - accesul la apa potabila de calitate si in
        cantitate suficienta;
        Incurajarea initiativei particulare in sistemul medical;
        Unirea eforturilor locale pe aspecte ale planificarii familiale si ale sanatatii
        copilului;
        Implicarea comunitatilor locale in atragerea de surse de finantare pentru
        completarea fondurilor alocate.

Mediu

      Imbunatatirea factorilor de mediu la nivelul comunei;
      Organizarea unor cursuri de educatie civica si ecologica in scoli si comunitate;
      Aplicarea de masuri coercitive impotriva celor care depoziteaza deseuri din
      gospodarie in locuri nepermise;
      Evaluarea posibilitatilor de colectare selectiv a deseurilor
      Amplasarea de cosuri pentru pastrarea curateniei;
      Amenajarea de spatii verzi in toate satele comunei;
      Atragerea de fonduri pentru protectia mediului;
      Introducerea sistemului de colectare selectiva a deseurilor;
      Cresterea capacitatii de participare a publicului la luarea deciziilor;
      Accesul publicului la informatia de mediu in vederea constientizarii
      problemelor de mediu si creari unei atitudini civice;
      Atriburea legitimatiilor de ecovoluntari persoanelor cu atitudine ecologica;

3. Economie

      Stimularea investitiilor si a know-how prin acordarea de facilitati la nivel local;
      Sprijinirea intreprinderilor mici si mijlocii cu activitate in sfera productiei si a
      prestarilor de servicii, astfel incat stimularea acestora sa duca la scaderea
      costurilor de productie si a serviciilor;
      Sustinerea intreprinderilor deja existente care fac fata concurentei specifice
      economiei de piata in sistemul international.

                                               37
    Strategia de dezvoltare locala a comunei Balsa pentru perioada 2007 – 2013

Comert si Servicii

      Modernizarea comertului stradal si a pietelor agro-alimentare importante;
      Ridicarea nivelului calitativ si a calificarii profesionale in domeniul comertului si
      serviciilor;
      Sprijinirea dezvoltarii serviciilor in domeniul turismului.Mediu de afaceri

    Dezvoltarea serviciilor   si  activitatilor  productive  din  comuna  de  catre
    intreprinzatorilor locali.

4. Turism

    Crearea conditiilor pentru cresterea atractivitatii turistice a zonei;
    Incurajarea cetatenilor prin actiuni de informare si formare profesionala in
    vederea deschiderii de pensiuni agroturistice si promovarea acestora.

5. Educatie si cultura

Educatie

    Reabilitatea si modernizarea scolilor la nivel european;
    Asigurarea unui management scolar si cultural profesionist;
    Imbunatatirea conditiilor in care se desfasoara activitatea de invatamant
    prescolar si scolar prin:
     o Asigurarea din bugetul local si din alte fonduri locale a sumelor necesare
       functionarii unitatilor scolare in conditii adecvate procesului de invatamant;
     o Alocarea de bani pentru lucrari de reparatii ale cladirilor, fatadelor, de
       amenajare a curtilor scolilor;
    Masuri active de eliminare a abandonului scolar si reducerea numarului celor
    care au abandonat deja scoala;
    Accesul la educatie al copiilor, deoarece mergand la scoala vor avea mai multe
    sanse in viitor sa se integreze pe piata muncii si sa traiasca mai bine; reducerea
    rapida a abandonului scolar in ciclul primar si gimnazial.                                               38
    Strategia de dezvoltare locala a comunei Balsa pentru perioada 2007 – 2013

Cultura

    Constuirea unui camin cultural;
    Reparatia caminelor culturale;
    Pastrarea si continuarea obiceiurilor stravechi;
    Organizarea festivitatilor traditionale.

6. Resurse Umane

Populatia si piata muncii

        Asigurarea unei cresteri economice sustinute, cu impact direct asupra
        cresterii numarului locurilor de munca, bazata pe dezvoltarea sectorului
        intreprinderilor mici si mijlocii;
        Combaterea muncii fara forme legale;
        Promovarea de masuri destinate prevenirii si combaterii somajului in
        randul tinerilor, in vederea cresterii ratei de ocupare a acestora;
        In contextul continuarii procesului de privatizare si restructurare
        economica, se vor identifica alternative pentru ocuparea persoanelor
        disponibilizate;
        Elaborarea de programe speciale adresate grupurilor de persoane care se
        confunda cu dificultati de integrare pe piata muncii: tineri, persoane cu
        handicap etc.;
        Imbunatatirea serviciilor de mediere oferite persoanelor aflate in cautarea
        unui loc de munca;
        Imbunatatirea bazelor de date cu privire la oferta de locuri de munca
        existente pe piata muncii, prin informatizare.

Servicii Sociale

      Acoperirea cu servicii de asistenta sociala a tuturor categoriilor de populatie;
      Imbunatatirea calitatii serviciilor sociale si simplificarea modului de utilizare a
      acestora;
      Reducerea excluziunii sociale prin:
        Integrare civica, ceea ce presupune a fi un cetatean egal intr-un sistem
         democratic
        Integrare economica, ceea ce presupune a avea o slujba
        Integrare sociala, adica accesul la serviciile sociale furnizate de stat
                                              39
Strategia de dezvoltare locala a comunei Balsa pentru perioada 2007 – 2013

     Integrare interpersonala, care presupune apartenenta la o familie, un
     grup de prieteni, de vecini, la retele interpersonale care sa le asigure
     suport moral celor ce au nevoie de acestea.
  Promovarea voluntariatului in domeniul asistentei sociale;
  Servicii de protectie si sustinere a tinerelor mame necasatorite, pentru
  evitarea abandonului copilului;
  Accelerarea rezolvarii problemelor locative pentru familiile tinere si a celor cu
  venituri mici.
                                         40
    Strategia de dezvoltare locala a comunei Balsa pentru perioada 2007 – 2013VI.PLANUL LOCAL DE ACTIUNE PENTRU DEZVOLTAREA DURABILA

1. CONSIDERATII GENERALE

    Planul Local de Actiune – ca instrument de planificare si implementare, contine
un set de remarci pe domenii de activitate ce se aplica intr-un termen determinat in
scopul realizarii obiectivelor generale stabilite intr-o strategie.
    Modul de realizare al Planului Local de Actiune trebuie sa corespunda termenului
fixat pentru realizarea Strategiei de Dezvoltare Locala.
    Planul Local de Actiune este procesul participativ de dezvoltare a unui plan relativ
scurt care are la baza resurse disponibile pentru a atinge obiective limitate, de obicei
intr-o zona bine stabilita.
    Stabilirea Planului Local de Actiune se va face in intrevale cat mai scurte, asfel
incat tintele fixate sa tina cont de situatia macroeconomica atat la nivel national, regional
si local cat si de parerile populatiei comunei. Planul local de actiune se va revizui la o
perioada de 2 ani, dupa recomandarea specialistilor, chiar daca a fost proiectat pe 7 ani,
pentru a preveni erorile care pot aparea in privinta proiectiilor resurselor unui proiect.2. PRINCIPII SI CONDITII

    Pentru indeplinirea Planului Local de Actiune, Primaria Comunei Balsa, ca
autoritate publica locala, trebuie sa-si intareasca capacitatea institutionala la toate
nivelele de decizie si executie. In acest sens se urmareste atragerea si furnizarea de
resurse financiare suficiente si mobilizarea resurselor umane, identificarea celor mai
eficiente mecanisme de comunicare, dar si analizarea cadrului administrativ de alocare
a responsabilitatilor.
    Solutionarea problemelor curente, cat si a celor de perspectiva depinde in foarte
mare masura de gradul de competenta al conducerii administratiei publice locale.
    Consolidarea capacitatii institutionale este un proces de durata in care
administratia publica trebuie sa actioneze pentru schimbarea radicala a atitudinii
functionarului public fata de accesul populatiei la activitatea administratiei. Astfel
autoritatea locala s-a preocupat permanent de asigurarea si participarea la diverse
programe de specializare a functionarilor sai. O alta preocupare a autoritatii locale a fost
armonizarea procedurilor administrative cu cele ale Uniunii Europene.                                             41
    Strategia de dezvoltare locala a comunei Balsa pentru perioada 2007 – 2013

   In ceea ce priveste relatia cu cetateanul, Autoritatea Publica Locala a demarat un
amplu proces de consultare a opiniei cetetenilor, cu privire la obiectivele strategice din
perioada 2007-2013.

3. OBIECTIVE GENERALE

  Principalele obiective ale strategiei de dezvoltare locala a comunei Balsa sunt cele
amintite mai sus in cadrul capitolului V - Obiectivele strategiei locale de dezvoltare
durabila :
      o Garantarea conditilor pentru crearea unor activitati rentabile in agricultura;
      o Impadurirea terenurilor neproductive si a terenurilor degradate;
      o Optimizarea si dezvoltarea infrastructurii de transport, telecomunicatii si
       energie;
      o Protejarea mediului prin conformarea progresiva cu standardele de mediu
       din Uniunea Europeana pe care Romania va trebui sa le atinga in
       totalitate;
      o Optimizarea sistemului de sanatate local;
      o Garantarea accesului neingradit al populatiei si al consumatorilor
       economici la infrastructura (apa, distributie gaze, cai de transport);
      o Dezvoltarea turismului si a sectorului conex;
      o Adaptarea la standardele europene a scolilor si gradinitelor;
      o Combaterea excluderii si dezechilibrelor sociale si cresterea ratei de
       ocupare prin creerea de noi oportunitati investitionale.4. CONSOLIDAREA CAPACITATII INSTITUTONALE A PRIMARIEI

   Conditiile de baza necesare in scopul dezvoltarii social-economice rapide
vizeaza:
      Respectarea diversitatii si a problemelor specifice comunei
      Asigurarea participarii populatiei la luarea deciziilor

    Se observa ca in aceste conditii autoritatea publica locala este o interfata intre
cetatean si nivelul statal. Aceasta mai trebuie sa elaboreze si sa dezvolte un sistem de
administrare bazat pe promovarea autonomiei locale reale si consolidarea cadrului
institutional.
                                            42
    Strategia de dezvoltare locala a comunei Balsa pentru perioada 2007 – 2013

Activitatea publica locala va fi orientata spre:
 Dezvoltarea durabila a localitatii se va realiza cu ajutorul unirii tuturor locuitorilor
  pentru solutionarea problemelor comune;
 Dezvoltarea infrastructurii comunitatii (alimentare cu apa, canalizare etc.)
 Ajustarea in continuare a cheltuielilor bugetare la posibilitatile reale de acumulare a
  veniturilor la buget;
 Elaborarea, aprobarea si controlul strict asupra executarii bugetului.

Eficientizarea gestionarii mijloacelor publice, prin:
     Organizarea licitatiilor de cumparare pentru achizitionarea de marfuri, lucrari si
     servicii pentru necesitatile institutiilor bugetare din banii publici;
     Stoparea cresterii volumului de cheltuieli, inclusiv prin reducerea numarului de
     personal angajat in institutiile bugetare, acolo unde este cazul;
     Sporirea responsabilitatii persoanelor cu functii de raspundere pentru
     depasirea limitelor stabilite de cheltuieli si utilizarea neeconomica a alocatiilor
     bugetare;
     Reevaluarea intregului sistem de servicii publice si transmiterea unor activitati
     catre sfera privata;

Consolidarea finantelor publice:
 Asigurarea cu surse financiare a masurilor pentru satisfacerea necesitatilor social-
 economice si culturale ale populatiei, pentru dezvoltarea teritoriului subordonat;
 Intreprinderea unor masuri concrete pentru acumularea veniturilor proprii si
 mentinerea echilibrului bugetar;
 Constituirea de fonduri extrabugetare pentru sustinerea unor programe de interes
 local;
 Sustinerea dezvoltarii antreprenoriatului ca forta motrice a economiei de piata.

Stabilirea si promovarea parteneriatului:
 Sprijinirea organizatiilor nonguvernamentale care isi desfasoara activitatea in folosul
  cetateanului;
 Participarea la proiecte investitionale comune cu sectorul economic in domeniile
  social, cultural si de mediu.

Consolidarea managementului administratiei publice locale consta in:
                                             43
    Strategia de dezvoltare locala a comunei Balsa pentru perioada 2007 – 2013

a. Dezvoltarea managementul resurselor umane
 Preocuparea autoritatii locale pentru pregatirea continua a functionarilor publici pe
  domeniile prioritare dezvoltarii comunei.

b. Dezvoltarea nivelului de pregatire profesionala
 Identificarea unui sistem de training adecvat;
 Identificarea necesitatilor si oportunitatilor de instruire;
 Corelarea necesitatilor cu potentialul uman existent.

c. Folosirea eficienta a resurselor umane
 Identificarea regulamentului de organizare si functionare a personalului si a
  regulamentului de ordine interna;
 Personalul sa lucreze in domenii de activitate bine definite.

d. Cresterea responsabilitatii si a independentei profesionale
 Responsabilitate functionarilor publici in conformitate cu prevederile legale;
 Constientizarea importantei activitatii fiecarui angajat;
 Transparenta functionarii sistemului institutional pentru fiecare angajat;
 Acordarea de stimulente financiare in functie de eficienta si competivitatea
  activitatilor depuse.

e. Schimbarea de fond a raportului dintre administratie si cetatean
 Serviciul public orientat in folosul cetateanului;
 Eliminarea blocajelor birocratice cu care sunt confruntati cetatenii si agentii
  economici;
 Intarirea si extinderea cadrului de participare a societatii civile la procesul decizional;
 Comunicare operativa cu cetatenii comunei;
 Implementarea unui sistem de management al calitatii.

f. Realizarea unui sistem de monitorizare a calitatii serviciilor publice
 Administrarea corespunzatoare a banilor publici;
 Programarea eficienta a cheltuielilor si veniturilor;
 Dezvoltarea comunei prin atragerea de proiecte si programe cu finantare
  nerambursabila.

g. Dezvoltarea managementul informatiilor
 Analizarea nevoilor in domeniul software;
 Corelarea si integrarea bazelor de date din institutie.

                                             44
    Strategia de dezvoltare locala a comunei Balsa pentru perioada 2007 – 20135. PROIECTIA FINANCIARA

    Bugetul local pentru urmatorii 7 ani nu poate fi exprimat cu exactitate din cauza
faptului ca planificarea strategica, din punct de vedere financiar, este greu de realizat.
Aceste presupuneri sunt imposibile datorita schimbarilor legislatiei.
    Repartizarea veniturilor arata gradul mare de dependenta fata de bugetul de stat
si necesitatea alocarii unor sume care sa permita asigurarea unui buget minim de
functionare.
                                            45
               Strategia de dezvoltare locala a comunei Balsa pentru perioada 2007 – 2013


                   6. OBIECTIVELE SPECIFICE SI PROIECTE IDENTIFICATE

   1.AGRICULTURA, SILVICULTURA SI DEZVOLTARE RURALA:                                    Institutii/
                            Perioada de
      Obiective          Finantare           departamente    Parteneriat   Monitorizare
                              timp
                                   responsabile
                    Buget local
  Procurarea unor utilaje                      Primaria Balsa   Parteneriat   Primaria Balsa
                    Programe de    1 an
   agricole performante                      Directia Agricola  public-privat  Directia Agricola
                     finantare
                    Buget local
 Asigurarea rentabilitatii in                    Primaria Balsa    Parteneriat   Primaria Balsa
                    Programe de    3 ani
   domeniul agricol                        Directia Agricola    public    Directia Agricola
                     finantare
  Crearea unor asociatii a
 crescatorilor de animale si a     Buget local
                                   Primaria Balsa   Parteneriat   Primaria Balsa
micilor producatori in vederea     Programe de    1 an
                                   Directia Agricola  public-privat  Directia Agricola
  reprezentarii intereselor      finantare
       acestora
  Atragerea investitorilor in
                                             Parteneriat
domeniul prelucrarii laptelui, a    Firme Private   4 ani    Primaria Balsa           Primaria Balsa
                                             public-privat
carnii de porc, a carnii de vita
Optimizarea conditiilor pentru
                    Buget local
sprijinirea activitatilor rentabile                  Primaria Balsa    Parteneriat   Primaria Balsa
                    Programe de    1 an
si pentru intretinerea pasunilor                   Directia Agricola    public    Directia Agricola
                     finantare
      comunale


                                                               46
              Strategia de dezvoltare locala a comunei Balsa pentru perioada 2007 – 2013


   2. INFRASTRUCTURA SI MEDIU

                                    Institutii/
                           Perioada
    Obiective          Finantare            departamente    Parteneriat   Monitorizare
                           de timp
                                  responsabile
               Buget local              Primaria Balsa
Modernizarea drumului                                  Ministerul
               Programe de finantare    1 an      Consiliul            Primaria Balsa
comunal DC 24                                     Transporturilor
               fonduri europene             Judetean
Pietruirea drumului
               Buget local                         Guvernul
comunal DC 24 Valisoara                 1 an    Primaria Balsa           Primaria Balsa
               Fonduri europene                      Romaniei
KM0-KM3
Modernizarea drumului    Buget local                         Guvernul
                             1 an    Primaria Balsa           Primaria Balsa
comunal DC 28        Fonduri europene                      Romaniei
Lucrari de intretinere a   Buget local
                                             Consiliul
drumului comunal DC 28    Programe de finantare    1 an    Primaria Balsa           Primaria Balsa
                                             Local
in satul Mada        fonduri europene
               Buget local
Modernizarea drumurilor                                 Consiliul
               Programe de finantare    2 ani   Primaria Balsa           Primaria Balsa
comunale                                         Local
               fonduri europene
Realizarea retelei de    Buget local
                                             Consiliul
alimentare cu apa      Programe de finantare    2 ani   Primaria Balsa           Primaria Balsa
                                             Judetean
potabila           fonduri europene
               Buget local
Realizarea retelei de    Programe de finantare                    Consiliul
                             2 ani   Primaria Balsa           Primaria Balsa
canalizare          fonduri europene                       Local                                                             47
              Strategia de dezvoltare locala a comunei Balsa pentru perioada 2007 – 2013   3. Economic

                                   Institutii/
                         Perioada de
    Obiective        Finantare              departamente      Parteneriat    Monitorizare
                           timp
                                  responsabile
Stimularea investitiilor si
a know-how prin                                    Parteneriat public-
              Firme Private      5 ani     Primaria Balsa              Primaria Balsa
acordarea de facilitati la                                  privat
nivel local
Sprijinirea
intreprinderilor mici si
                Buget local si                     Parteneriat public-
mijlocii cu activitate in              2 ani     Primaria Balsa              Primaria Balsa
               fonduri atrase                         privat
sfera productiei si a
prestarilor de servicii
Infiintarea unui centru
                Buget local si                     Parteneriat public-
de consiliere pentru                 1 an      Primaria Balsa              Primaria Balsa
               fonduri atrase                         privat
afaceri
Sustinerea
intreprinderilor deja
existente care fac fata    Buget local si                     Parteneriat public-
                           1 an      Primaria Balsa              Primaria Balsa
concurentei specifice     fonduri atrase                         privat
economiei de piata in
sistemul international
                                                               48
              Strategia de dezvoltare locala a comunei Balsa pentru perioada 2007 – 2013


   4. Turism

                                    Institutii/
                         Perioada de
    Obiective        Finantare              departamente      Parteneriat    Monitorizare
                           timp
                                   responsabile
Accelerarea procesului
               Buget local si                      Parteneriat public-
de privatizare in                   5 ani     Primaria Balsa              Primaria Balsa
               fonduri atrase                         privat
industria turistica
Identificarea unor
investitori strategici
               Buget local si                      Parteneriat public-
interni sau externi, cu                1 an      Primaria Balsa              Primaria Balsa
               fonduri atrase                         privat
potential financiar si
pozitie pe piata
Aplicarea unor masuri
eficiente de inlaturare a
               Buget local si                      Parteneriat public-
surselor de poluare si                1 an      Primaria Balsa              Primaria Balsa
               fonduri atrase                         privat
conservare a mediului
ambiant
Infiintarea de centre de
informare, organizare si   Buget local si                      Parteneriat public-
                           2 ani     Primaria Balsa              Primaria Balsa
promovare a activitatilor   fonduri atrase                         privat
turistice
                                                                49
              Strategia de dezvoltare locala a comunei Balsa pentru perioada 2007 – 2013


   5. Educatie si cultura
                                   Institutii/
                           Perioada
     Obiective         Finantare           departamente     Parteneriat   Monitorizare
                           de timp
                                  responsabile
                   Buget local
Reabilitare si modernizare
                  Programe de     2 ani   Primaria Balsa    Consiliu Local  Primaria Balsa
scola in satul Balsa
                 finantare europene
Reabilitarea si modernizarea     Buget local
scolii si gradinitei - sat     Programe de     1 an    Primaria Balsa    Consiliu Local  Primaria Balsa
Poiana              finantare europene
                   Buget local
Reparatie scoala si camin
                  Programe de     2 ani   Primaria Balsa    Consiliul Local  Primaria Balsa
cultural in satul Almasu Mic
                 finantare europene
                   Buget local
Construirea unui camin
                  Programe de     2 ani   Primaria Balsa    Consiliul Local  Primaria Balsa
cultural in localitatea Balsa
                 finantare europene
                   Buget local
Reparatia caminului cultural-
                  Programe de     2 ani   Primaria Balsa    Consiliul Local  Primaria Balsa
satul Voia
                 finantare europene
                                                              50
              Strategia de dezvoltare locala a comunei Balsa pentru perioada 2007 – 2013    6. Sanatate si protectie sociala
                                            Institutii/
                                     Perioada
        Obiective              Finantare            departamente    Parteneriat   Monitorizare
                                     de timp
                                           responsabile
                         Buget local
                                                     Directia
Imbunatatirea functionarii unitatilor    Programe de finantare                             Primaria
                                      2 ani   Primaria Balsa    Sanatate
spitalicesti existente            guvernamentale si din                             Balsa
                                                      Publica
                        fonduri europene
 Supravegherea focarelor de risc din                                            Primaria
 mediu si a populatiei supuse la                                             Canafindesti
 diferite noxe, cu scopul de a preveni                                  Parteneriat    Directia
                          Buget local       1 an   Primaria Balsa
 aparitia imbolnavirilor determinate de                                 public-privat  Judeteana de
 aceste cauze si pentru a realiza o                                            Sanatate
 statistica la nivel local                                                 Publica
 Implicarea comunitatilor locale in
 atragerea de surse de finantare                                     Parteneriat    Primaria
                          Buget local       1 an   Primaria Balsa
 pentru completarea fondurilor                                      public-privat   Balsa
 alocate.
 Dotarea cu aparatura necesara a
 cabinetelor scolare si sporirea         Buget local                      Parteneriat    Primaria
                                      1 an   Primaria Balsa
 numarului acestora, in functie de      Programe de finantare                    public-privat   Balsa
 nevoile populatiei de varsta scolara

 Incurajarea initiativei particulare in                                          Primaria
                          Buget local       2 ani   Primaria Balsa     Altele
 sistemul medical                                                      Balsa


                                                                51
              Strategia de dezvoltare locala a comunei Balsa pentru perioada 2007 – 2013Dotarea unitatilor medicale cu          Buget local
aparatura si echipamente moderna,      Programe de finantare                        Primaria
                                      1 an   Primaria Balsa   Altele
in scopul imbunatatirii si diversificarii  guvernamentale si din                         Balsa
serviciilor oferite              fonduri europene
                                                           52
     Strategia de dezvoltare locala a comunei Balsa pentru perioada 2007 – 2013                 VII.VIZIUNEA COMUNITARA

        Viziunea cetatenilor comunei Balsa este in spriritul dezvoltarii zonei din
    punct de vedere economic si social, prin valorificarea resurselor locale, atragerea
    investitiilor si investitorilor, revigorarea traditiilor, crearea/reabilitarea
    infrastructurii si punerea in valoare a pozitionarii geografice, in deplin respect fata
    de mediul inconjurator.
        Atat Strategia de Dezvoltare Locala, cat si mecanismele institutionale
    implicate in procesul de implementare trebuie sa tina cont de interesele
    comunitatii, care au fost exprimate prin intermediul sondajului de opinie si se
    regasesc in portofoliul de proiecte prioritare ale comunei. Prin intermediul
    sondajului de opinie au fost aplicate 300 de chestionare cetatenilor comunei
    Balsa din judetul Hunedoara pentru a afla atitudinea locuitorilor cu privire la
    prioritatile de dezvoltare ale comunei pe urmatorii 7 ani.

    Rezultatele chestionarului privind Strategia de dezvoltare locala sunt sintetizate
    mai jos:

Nr.               Foarte         Oarecare   Putin    Lipsit de   NS/
      Intrebarea           Important
crt              important        importanta  important  importanta   NR
   Cat de important
   considerati ca este
   proiectul de
   MODERNIZARE A
1                47.00%    45.00%    8.00%    0.00%    0.00%    0.00%
   DRUMULUI
   COMUNAL DC 24
   pentru dezvoltarea
   comunei Balsa?
   Cat de important
   considerati ca este
   proiectul de
   PIETRUIRE A
   DRUMULUI
2                43.00%    46.00%    11.00%    0.00%    0.00%    0.00%
   COMUNAL D.C. 24
   VALISOARA KM0 -
   KM3 pentru
   dezvoltarea comunei
   Balsa?
   Cat de important
   considerati ca este
3   proiectul de       39.00%    49.00%    12.00%    0.00%    0.00%    0.00%
   REABILITARE A
   CAMINULUI


                                              57
    Strategia de dezvoltare locala a comunei Balsa pentru perioada 2007 – 2013


  CULTURAL DIN
  SATUL VOIA pentru
  dezvoltarea comunei
  Balsa ?
  Cat de important
  considerati ca este
  proiectul de
  REABILITARE A
  SCOLII SI A
4  CAMINULUI        43.00%   48.00%   9.00%    0.00%    0.00%     0.00%
  CULTURAL DIN
  SATUL ALMASU
  MIC pentru
  dezvoltarea comunei
  Balsa?
  Cat de important
  considerati ca este
  proiectul de
  MODERNIZARE A
5              43.00%   49.00%   8.00%    0.00%    0.00%     0.00%
  DRUMULUI
  COMUNAL DC 28
  pentru dezvoltarea
  comunei Balsa?
  Cat de important
  considerati ca este
  proiectul de
  REABILITARE SI
6  MODERNIZARE A      58.00%   41.00%   1.00%    0.00%    0.00%     0.00%
  SCOLII DIN SATUL
  BALSA pentru
  dezvoltarea comunei
  Balsa?
  Cat de important
  considerati ca este
  proiectul de
  REALIZARE A
  LUCRARILOR DE
7  INTRETINERE A      46.00%   29.00%   0.00%    0.00%    0.00%     0.00%
  DRUMULUI
  COMUNAL DC 28
  DIN SATUL MADA
  pentru dezvoltarea
  comunei Balsa?
  Cat de important
8  considerati ca este   38.00%   54.00%   8.00%    0.00%    0.00%     0.00%
  proiectul de


                                           58
     Strategia de dezvoltare locala a comunei Balsa pentru perioada 2007 – 2013


   MODERNIZARE A
   DRUMURILOR
   COMUNALE pentru
   dezvoltarea comunei
   Balsa?
   Cat de important
   considerati ca este
   proiectul de
   CONSTRUIRE A
   UNUI CAMIN
9              43.00%   51.00%   6.00%    0.00%    0.00%     0.00%
   CULTURAL IN
   LOCALITATEA
   BALSA pentru
   dezvoltarea comunei
   Balsa?
   Cat de important
   considerati ca este
   proiectul de
   REALIZARE A
10  RETELEI DE       55.00%   45.00%   0.00%    0.00%    0.00%     0.00%
   ALIMENTARE CU
   APA POTABILA
   pentru dezvoltarea
   comunei Balsa?
   Cat de important
   considerati ca este
   proiectul de
   REALIZARE A
11              51.00%   49.00%   0.00%    0.00%    0.00%     0.00%
   RETELEI DE
   CANALIZARE
   pentru dezvoltarea
   comunei Balsa?
                                           59
  Strategia de dezvoltare locala a comunei Balsa pentru perioada 2007 – 2013


    O mare parte a subiectilor intervievati (92%) considera important proiectul
de MODERNIZARE A DRUMULUI LOCAL DC 24 pentru dezvoltarea comunei
Balsa.


            MODERNIZARE A DRUMULUI LOCAL DC24

                           0.00%
              8.00%  0.00%
                             0.00%

                                    47.00%
          45.00%
        Foarte important    Important       Oarecare importanta
        Putina important    Lipsit de importanta  NS/NR
   Din subiectii chestionati, 89% considera important proiectul de
PIETRUIRE A DRUMULUI COMUNAL DC 24 VALISOARA KM 0 – KM 3 pentru
dezvoltarea comunei Balsa.       PIETRUIRE A DRUMULUI COMUNAL DC 24 VALISOARA KM 0 -
                   KM 3

                11.00%    0.00%   0.00%
                             0.00%

                                  43.00%


             46.00%        Foarte important    Important       Oarecare importanta
        Putina important    Lipsit de importanta  NS/NR
                                           60
  Strategia de dezvoltare locala a comunei Balsa pentru perioada 2007 – 2013


   Proiectul privind REABILITAREA CAMINULUI CULTURAL DIN SATUL
VOIA este considerat important pentru 88% din subiectii intervievati.


        REABILITARE A CAMINULUI CULTURAL DIN SATUL VOIA            49.00%                  12.00%

                                     0.00%

                                   0.00%

                                   0.00%
                            39.00%


        Foarte important   Important       Oarecare importanta
        Putina important   Lipsit de importanta  NS/NR
    O mare parte din populatia intervievata (91%) considera important
proiectul de REABILITARE A SCOLII SI A CAMINULUI CULTURAL DIN
SATUL ALMASUL MIC pentru dezvoltarea comunei Balsa.        REABILITARE A SCOLII SI A CAMINULUI CULTURAL DIN
                SATUL ALMASUL MIC
                         0.00%
                   0.00%
               9.00%         0.00%

                                43.00%


            48.00%
        Foarte important   Important       Oarecare importanta
        Putina important   Lipsit de importanta  NS/NR
                                         61
  Strategia de dezvoltare locala a comunei Balsa pentru perioada 2007 – 2013


    MODERNIZAREA DRUMULUI COMUNAL DC 28 este considerat un
proiect important pentru cea mai mare parte a subiectilor chestionati (91%), care
va duce la dezvoltarea comunei Balsa.


           MODERNIZARE A DRUMULUI COMUNAL DC 28

                      0.00%  0.00%
                8.00%          0.00%

                                    43.00%


           49.00%
        Foarte important    Important        Oarecare importanta
        Putina important    Lipsit de importanta   NS/NR
   Majoritatea subiectilor chestionati (90.77%) este de parere ca proiectul de
REABILITARE SI MODERNIZARE A SCOLII DIN SATUL BALSA este
important pentru dezvoltarea comunei Balsa.        REABILITARE SI MODERNIZARE A SCOLII DIN SATUL BALSA

                    0.00%    0.00%
                  1.00%          0.00%

          41.00%


                                    58.00%
        Foarte important    Important        Oarecare importanta
        Putina important    Lipsit de importanta  NS/NR
                                           62
  Strategia de dezvoltare locala a comunei Balsa pentru perioada 2007 – 2013


   Din subiectii chestionati, 100% sunt de parere ca proiectul privind
REALIZAREA LUCRARILOR DE INTRETINERE A DRUMULUI COMUNAL DC
28 DIN SATUL MADA este important pentru dezvoltarea comunei Balsa.        REALIZARE A LUCRARILOR DE INTRETINERE A DRUMULUI
            COMUNAL DC 28 DIN SATUL MADA
                  0.00%    0.00%
                 0.00%          0.00%

                                 46.00%

          54.00%
       Foarte important    Important        Oarecare importanta
       Putina important    Lipsit de importanta  NS/NR
   Proiectul privind MODERNIZAREA DRUMURILOR COMUNALE este
considerat important pentru dezvoltarea comunei Balsa de catre o mare parte a
populatiei intervievate (92%).            MODERNIZARE A DRUMURILOR COMUNALE

                  0.00%
                         0.00%
                 8.00%        0.00%
                                 38.00%           54.00%       Foarte important    Important        Oarecare importanta
       Putina important    Lipsit de importanta  NS/NR
                                          63
  Strategia de dezvoltare locala a comunei Balsa pentru perioada 2007 – 2013


    CONSTRUIREA UNUI CAMIN CULTURAL IN LOCALITATEA BALSA
este considerata importanta pentru 94% din subiectii intervievati.         CONSTRUIRE A UNUI CAMIN CULTURAL IN LOCALITATEA
                   BALSA
                  0.00%     0.00%
                 6.00%          0.00%

                                 43.00%


          51.00%
       Foarte important    Important        Oarecare importanta
       Putina important    Lipsit de importanta  NS/NR
  Proiectul privind REALIZAREA RETELEI DE ALIMENTARE CU APA
POTABILA este considerat important pentru 100% din populatia intervievata.        REALIZARE A RETELEI DE ALIMENTARE CU APA POTABILA

                   0.00%    0.00%

                 0.00%          0.00%

          45.00%

                                  55.00%
       Foarte important    Important        Oarecare importanta
       Putina important    Lipsit de importanta  NS/NR
                                          64
  Strategia de dezvoltare locala a comunei Balsa pentru perioada 2007 – 2013


    Din subiectii intervievati, 100% considera ca REALIZAREA RETELEI DE
CANALIZARE este un proiect important care va duce la dezvoltarea comunei
Balsa.


              REALIZARE A RETELEI DE CANALIZARE

                     0.00%   0.00%
                 0.00%          0.00%

         49.00%
                                    51.00%
       Foarte important      Important        Oarecare importanta
       Putina important      Lipsit de importanta   NS/NR
    Strategia de dezvoltare locala a comunei Balsa a fost intocmita pe baza
acestor chestionare, a anlizei situatiei locale, din perspectiva potentialului
investitor in economia locala a comunei Balsa, a obiectivelor specifice si a
proiectelor identificate.
                                            65
  Strategia de dezvoltare locala a comunei Balsa pentru perioada 2007 – 2013


    VIII.PORTOFOLIU DE PROIECTE PRIORITARE PENTRU
            PERIOADA 2007-2013


1. Titlul proiectului:

         MODERNIZARE DRUMULUI COMUNAL DC 24

Managerul de proiect:

Consiliul Local Balsa

Scopul:
Modernizarea drumurilor locale va avea efecte benefice asupra dezvoltarii
economice viitoare a comunei prin conectarea diferitelor zone la drumurile locale,
imbunatatirea legaturilor rutiere cu comunele invecinate si cu satele componente.
Va deveni o zona de interes atat pentru investitori cat si pentru turistii care
tranziteaza comuna.

Obiectiv:
Modernizare drumului comunal DC 24 Valisoara km 0-km 8H30

Impactul social si asupra calitatii mediului:
Masura va consta in actiuni de reabilitare si modernizare la standarde europene,
ceea ce ajuta la sporirea nivelului de trai pentru ca se ofera posibilitatea de a se
tranzita mai usor zona si astfel creste gradul economiei locale.

Influenta asupra economiei locale:
- investitii noi in dezvoltarea comunei

Beneficiari ai proiectului:
Beneficiarii proiectului sunt reprezentati de locuitorii comunei Balsa, potentialii
investitori si persoanele participante la traficul rutier.

Descrierea asistentei tehnice de specialitate din surse externe:
- studiu de fezabilitate,
- proiect tehnic
                                         66
  Strategia de dezvoltare locala a comunei Balsa pentru perioada 2007 – 2013


Resurse financiare:
- buget local
- fonduri europene

Localizarea investitiei:
Judetul Hunedoara, Comuna Balsa

Justificare si descriere proiect:
Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala. De
asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice realizate in procesul de elaborare
a strategiei de dezvoltare locala, majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca
este importanta modernizarea drumului comunal DC 24.

Staiu documentatiei:
- studiu de fezabilitate realizat

Termen de realizare:
- proiectul se va realiza in mai multe etape, in functie de posibilitatile de finantare.
                                           67
  Strategia de dezvoltare locala a comunei Balsa pentru perioada 2007 – 20132. Titlul proiectului

 REABILITAREA SI MODERNIZAREA SCOLII SI GRADINITEI - SAT POIANA

Managerul de proiect:

Consiliul Local Balsa

Scopul:
Regenerarea mediului rural si a valorilor acestuia, prin sprijinirea noii generatii de
a invata si crearea de conditii moderne.
Proiectul sprijina imbunatatirea calitatii educatiei prin formarea profesionala si
oferirea de oportunitati de dezvoltare in cariera a elevilor si au drept scop
cresterea calitatii in educatie prin pregatirea continua a elevilor.

Obiectiv:
Prin modernizarea scolii se urmareste sprijinirea calitatii procesului de
invatamant si deservirea elevilor si cadrului profesoral din comuna Balsa.
Reabilitarea si modernizarea gradinitei trebuie sa se faca in conformitate cu
normele Uniunii Europene. Aceste norme prevad ca prescolarii sa invete, sa
manance si sa doarma in spatii diferite.

Descrierea asistentei tehnice de specialitate din surse externe:
- studiu de fezabilitate
-proiect tehnic

Impactul social si asupra calitatii mediului:
- imbunatatirea conditiilor de viata a scolarilor comunei
- prevenirea abandonului scolar

Influenta asupra economiei locale:
- cresterea competentelor profesionale in randul tinerilor

Beneficiari ai proiectului:
- prescoarii satului Poiana
- elevii satului Poiana
- profesorii din satul Poiana
                                          68
  Strategia de dezvoltare locala a comunei Balsa pentru perioada 2007 – 2013Resurse financiare:
- buget local - 296.933,51 lei
- fonduri europene

Localizarea investitiei:
Judetul Hunedoara, Comuna Balsa

Justificare si descriere proiect:
Proiectul se incadreaza in Planul Operational Regional 2007-2013 si este cuprins
ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala.
De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice realizate in procesul de
elaborare a strategiei de dezvoltare locala, majoritatea populatiei intervievate a
raspuns ca este importanta reabilitarea si modernizarea scolii si gradinitei - sat
Poiana.

Stadiul actual al documentatiei:
- proiect tehnic realizat

Termen de realizare:
- proiectul se va realiza in mai multe etape in functie de posibilitatile de finantare.
                                           69
  Strategia de dezvoltare locala a comunei Balsa pentru perioada 2007 – 2013


3. Titlul proiectului:   PIETRUIRE DRUMULUI COMUNAL D.C. 24 VALISOARA KM0-KM3Managerul de proiect:

Consiliul Local Balsa

Scopul:
    Investitia se face pentru imbunatatirea drumului de acces in spatiul rural
care duce la dezvoltarea economica si sociala a zonei, avand ca rezultat final
imbunatatirea calitatii vietii, in scopul atingerii cerintelor de dezvoltare europena
in spatiul rural.

Obiectiv:

- pietruirea drumului comunal D.C. 24 Valisoara Km 0-Km 3

Descrierea asistentei tehnice de specialitate din surse externe:
- studiu de fezabilitate
- proiect tehnic
- contract consultanta

Impactul social si asupra calitatii mediului:
- stabilizarea terenurilor afectate de alunecari

Influenta asupra economiei locale:
- investitii noi in dezvoltarea comunei

Beneficiari ai proiectului:
- locuitorii comunei Balsa

Resurse financiare:
- buget local
- fonduri europene
                                         70
  Strategia de dezvoltare locala a comunei Balsa pentru perioada 2007 – 2013


Localizarea investitiei:
Judetul Hunedoara, Comuna Balsa

Justificare si descriere proiect:
Proiectul se incadreaza in Planul Operational Regional 2007-2013 si este cuprins
ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala. De asemenea, in cadrul consultarii
opiniei publice realizate in procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare
locala, majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca este importanta pietruirea
drumului comunal DC 24 Valisoara km 0-km 3.

Stadiul actual al documentatiei:

- studiu de fezabilitate
- proiect tehnic

Termen de realizare:
- proiectul se va realiza in mai multe etape, in functie de posibilitatile de finantare.
                                           71
  Strategia de dezvoltare locala a comunei Balsa pentru perioada 2007 – 20134. Titlul proiectului:        REPARATIA CAMINULUI CULTURAL- SATUL VOIAManagerul de proiect:

Consiliul Local Balsa

Scopul:
Crearea unor conditii optime pentru desfasurarea activitatilor cultural-artistice si
educative

Obiectiv:
  Organizarea festivitatilor traditionale
  Implicarea in organizarea de evenimente cultural-artistice
  Invitarea unor personalitati ale muzicii si culturii romanesti cu ocazii
   speciale
  Infiintarea de puncte muzeistice

Impactul social si asupra calitatii mediului:
- revigorarea mediului cultural
- cresterea consumului de cultura

Influenta asupra economiei locale:
- atragerea de investitori

Beneficiari ai proiectului:
- locuitorii comunei Balsa
- turistii care vor vizita zona
- potentialii investitori

Descrierea asistentei tehnice de specialitate din surse externe:
- studiu de fezabilitate,
- proiect tehnic
                                         72
  Strategia de dezvoltare locala a comunei Balsa pentru perioada 2007 – 2013Resurse financiare:
- bugetul local – 117.849,43 lei
- fonduri europene.

Localizarea investitiei:
Judetul Hunedoara, Comuna Balsa

Justificare si descriere proiect:
Proiectul se incadreaza in Planul Operational Regional 2007-2013 si este cuprins
ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala. De asemenea, in cadrul consultarii
opiniei publice realizate in procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare
locala, marea parte a populatiei intervievate a raspuns ca este importanta
modernizarea caminului cultural in satul Voia.Stadiul actual al documentatiei:
- studiu de fezabilitate
- proiect tehnic

Termen de realizare:
- proiectul se va realiza in mai multe etape in functie de posibilitatile de finantare.
                                           73
  Strategia de dezvoltare locala a comunei Balsa pentru perioada 2007 – 2013


5. Titlul proiectului

  REPARATIE SCOALA SI CAMIN CULTURAL IN SATUL ALMASU MIC

Managerul de proiect:

Consiliul Local Balsa

Scopul:
Reabilitarea si dezvoltarea infrastructurii educationale, sociale si culturale.Obiectiv:
Imbunatatirea conditiilor de instruire, cresterea gradului de sanatate a populatiei
scolare si sprijinirea incluziunii sociale prin modernizarea infrastructurii aferente
acestor servicii.

Descrierea asistentei tehnice de specialitate din surse externe:
- studiu de fezabilitate
- proiect tehnic

Impactul social si asupra calitatii mediului:
Incluziunea sociala a categoriilor reprezentative din populatia comunei Balsa.

Influenta asupra economiei locale:
- atragerea de investitori

Beneficiari ai proiectului:
- locuitorii comunei Balsa

Resurse financiare:
- buget local
- fonduri europene

Localizarea investitiei:
Judetul Hunedoara, Comuna Balsa
                                         74
  Strategia de dezvoltare locala a comunei Balsa pentru perioada 2007 – 2013


Justificare si descriere proiect:
Proiectul se incadreaza in Planul Operational Regional 2007-2013 si este cuprins
ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala. De asemenea, in cadrul consultarii
opiniei publice realizate in procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare
locala, marea parte a populatiei intervievate a raspuns ca este importanta
modernizarea caminului cultural in satul Voia.

Stadiul actual al documentatiei:
- studiu de fezabilitate
- proiect tehnic

Termen de realizare:
- proiectul se va realiza in mai multe etape in functie de posibilitatile de finantare.
                                           75
  Strategia de dezvoltare locala a comunei Balsa pentru perioada 2007 – 2013


6. Titlul proiectului:

         MODERNIZARE DRUMULUI COMUNAL DC 28

Managerul de proiect:

Consiliul Local Balsa

Scopul:
 Reabilitarea si consolidarea retelei de drumuri locale;
 Accesul populatiei la locuri de munca, servicii medicale, educatie, cultura,
 recreare;
 Consolidarea terenurilor afectate de alunecari;
 Fluidizarea transportului de marfuri cu impact direct asupra dezvoltarii
 economice teritoriale echilibrate.

Obiectiv:
Modernizare drumului comunal DC 28 in satul Mada km 2-km 9

Impactul social si asupra calitatii mediului:
Masura va consta in actiuni de reabilitare si modernizare la standarde europene,
ceea ce ajuta la sporirea nivelului de trai pentru ca se ofera posibilitatea de a se
tranzita mai usor zona si astfel creste gradul economiei locale.

Influenta asupra economiei locale:
- investitii noi in dezvoltarea comunei

Beneficiari ai proiectului:
Beneficiarii proiectului sunt reprezentati de locuitorii comunei Balsa, potentialii
investitori si persoanele participante la traficul rutier.

Descrierea asistentei tehnice de specialitate din surse externe:
- studiu de fezabilitate,
- proiect tehnic

Resurse financiare:
- buget local
- fonduri europene                                         76
  Strategia de dezvoltare locala a comunei Balsa pentru perioada 2007 – 2013


Localizarea investitiei:
Judetul Hunedoara, Comuna Balsa

Justificare si descriere proiect:
Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala.
De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice realizate in procesul de
elaborare a strategiei de dezvoltare locala, majoritatea populatiei intervievate a
raspuns ca este importanta modernizarea drumului comunal DC 28.

Staiu documentatiei:
- studiu de fezabilitate realizat

Termen de realizare:
- proiectul se va realiza in mai multe etape, in functie de posibilitatile de finantare.
                                           77
  Strategia de dezvoltare locala a comunei Balsa pentru perioada 2007 – 20137. Titlul proiectului

     REABILITARE SI MODERNIZARE SCOLA IN SATUL BALSA

Managerul de proiect:

Consiliul Local Balsa

Scopul:
Formarea de conditii favorabile pentru elevii comunei Balsa

Obiectiv:
Regenerarea mediului rural si a valorilor acestuia, prin sprijinirea noii generatii de
a invata si crearea de conditii moderne .

Descrierea asistentei tehnice de specialitate din surse externe:
- studiu de fezabilitate
- proiect tehnic

Impactul social si asupra calitatii mediului:
- imbunatatirea conditiilor de viata
- prevenirea abandonului scolar

Influenta asupra economiei locale:
- cresterea competentelor profesionale in randul tinerilor

Beneficiari ai proiectului:
- elevii si profesorii din satul Balsa

Resurse financiare:
- buget local-362.604,53 lei
- fonduri europene

Localizarea investitiei:
Judetul Hunedoara, Comuna Balsa
                                          78
  Strategia de dezvoltare locala a comunei Balsa pentru perioada 2007 – 2013


Justificare si descriere proiect:
Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala.
De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice realizate in procesul de
elaborare a strategiei de dezvoltare locala, majoritatea populatiei intervievate a
raspuns ca este importanta modernizarea drumului comunal DC 28.

Staiu documentatiei:
- studiu de fezabilitate realizat

Termen de realizare:
- proiectul se va realiza in mai multe etape, in functie de posibilitatile de finantare.
                                           79
  Strategia de dezvoltare locala a comunei Balsa pentru perioada 2007 – 2013


8. Titlul proiectului:

  LUCRARI DE INTRETINERE A DRUMULUI COMUNAL DC 28 IN SATUL
               MADA

Managerul de proiect:

Consiliul Local Balsa

Scopul:
    Lucrarile de intretinere a drumului comunal DC 28 au ca scop
compensarea partiala a uzurii si mentinerea structurii rutiere in conditiile tehnice
necesare desfasurarii unei circulatii neintrerupte in siguranta si confort, precum si
pentru mentinerea acesteia in stare permanenta de curatenie, ordine si aspect
estetic, la cerintele categoriei functionale a drumului.

Obiectiv:
Lucrari de intretinere a drumului comunal DC 28 in satul Mada pe o distanta de
350 m.

Beneficiari ai proiectului:
- locuitorii comunei Balsa,
- potentialii investitori
- persoanele participante la traficul rutier.

Descrierea asistentei tehnice de specialitate din surse externe:
- studiu de fezabilitate,
- proiect tehnic

Resurse financiare:
- buget local
- fonduri europene

Localizarea investitiei:
Judetul Hunedoara, Comuna Balsa

Justificare si descriere proiect:
Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala. De
asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice realizate in procesul de elaborare


                                         80
  Strategia de dezvoltare locala a comunei Balsa pentru perioada 2007 – 2013


a strategiei de dezvoltare locala, majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca
este importanta intretinerea drumului comunal DC 28 in satul Mada.

Staiu documentatiei:
- proiect tehnic realizat

Termen de realizare:
- proiectul se va realiza in mai multe etape, in functie de posibilitatile de finantare.
                                           81
  Strategia de dezvoltare locala a comunei Balsa pentru perioada 2007 – 2013


9. Titlul proiectului:

         MODERNIZAREA DRUMURILOR COMUNALE

Managerul de proiect:

Consiliul Local Balsa

Scopul:
   Imbunatatirea drumurilor de acces in spatiul rural care duce la dezvoltarea
economica si sociala a zonei, avand ca rezultat final imbunatatirea calitatii vietii
la sate, in scopul atingerii cerintelor de dezvoltare europena in spatiul rural. Astfel
se vor extinde posibilitatile de acces ale populatiei la magistralele rutiere si
feroviare, va avea loc imbunatatirea conditiilor de transport al persoanelor si
produselor prin marirea vitezei de circulatie a vehiculelor, imbunatatirea
aprovizionarii pietelor de la orase cu produse agricole precum si facilitarea
interventiilor de urgenta in mediul rural.

Obiectiv:
Modernizare drumurilor comunale DC 24 A Voia-2,3 km, DC 28 Mada-Balsa-7,1
km si DC 25A Galbena -2,5 km

Descrierea asistentei tehnice de specialitate din surse externe:
 - studiu de fezabilitate
- proiect tehnic

Impactul social si asupra calitatii mediului:
- o mai buna desfasurare a traficului rutier
- consolidarea terenurilor afectate de alunecari

Influenta asupra economiei locale:
- crearea de noi locuri de munca
- investitii noi in dezvoltarea comunei

Beneficiari ai proiectului:
- locuitorii comunei Balsa
- potentialii investitori
- participantii la traficul rutier care tranziteaza comuna


                                          82
  Strategia de dezvoltare locala a comunei Balsa pentru perioada 2007 – 2013


Resurse financiare:
- buget local
- fonduri europene

Localizarea investitiei:
Judetul Hunedoara, Comuna Balsa

Justificare si descriere proiect:
Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala.
De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice realizate in procesul de
elaborare a strategiei de dezvoltare locala, majoritatea populatiei intervievate a
raspuns ca este importanta modernizarea drumurilor comunale.

Staiu documentatiei:
- studiu de fezabilitate realizat

Termen de realizare:
- proiectul se va realiza in mai multe etape, in functie de posibilitatile de finantare.
                                           83
  Strategia de dezvoltare locala a comunei Balsa pentru perioada 2007 – 2013


10. Titlul proiectului:   CONSTRUIREA UNUI CAMIN CULTURAL IN LOCALITATEA BALSAManagerul de proiect:

Consiliul Local Balsa

Scopul:
Scopul institutiilor publice de cultura este pastrarea si promovarea culturii
traditionale prin desfasurarea de activitati in domeniul educatiei permanente,
organizate in afara sistemului national de invatamant formal, in colaborare cu
acesta.

Obiective:
- construirea unui camin cultural in localitatea BalsaDescrierea asistentei tehnice de specialitate din surse externe:
- studiu de fezabilitate
- proiect tehnic
- contract consultanta

Impactul social si asupra calitatii mediului:
- imbunatatirea conditiilor de viata a populatiei comunei
- revigorarea mediului cultural al comunei
- cresterea consumului de cultura in randul fiilor satului

Influenta asupra economiei locale:
- atragerea de investitori
- dezvoltarea de locuri de munca

Beneficiari ai proiectului:
- locuitorii comunei Balsa
- turistii care vor vizita zona
- potentialii investitori                                        84
  Strategia de dezvoltare locala a comunei Balsa pentru perioada 2007 – 2013


Resurse financiare:
- bugetul local
- fonduri europene

Localizarea investitiei:
Judetul Hunedoara, Comuna Balsa

Justificare si descriere proiect:

   Proiectul se incadreaza in Planul Operational Regional 2007-2013 si este
cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala. De asemenea, in cadrul
consultarii opiniei publice realizate in procesul de elaborare a strategiei de
dezvoltare locala, marea parte a populatiei intervievate a raspuns ca este
importanta construirea unui camin cultural in localitatea Balsa.

Stadiul actual al documentatiei:
- idee de proiect

Termen de realizare:
- proiectul se va realiza in mai multe etape in functie de posibilitatile de finantare.
                                           85
  Strategia de dezvoltare locala a comunei Balsa pentru perioada 2007 – 2013


11. Titlul proiectului:

       REALIZARE RETEA DE ALIMENTARE CU APA POTABILA

Managerul de proiect:

Consiliul Local Balsa

Scopul:
Dezvoltarea infrastructurii de baza.

Obiectiv:
Realizarea retelei de apa in sistem centralizat in localitatile Balsa, Voia, Ardeu si
Almasu Mic de Munte urmareste sa atinga urmatoarele obiective:
- Acoperirea necesarului de apa pentru locuitorii comunei;
- Utilizarea eficienta a resurselor de apa;
- Asigurarea serviciilor de apa la tarife accesibile;
- Asigurarea calitatii corespunzatoare a apei potabile in toata comuna.

Impactul social si asupra calitatii mediului:
- imbunatatirea conditiilor de viata a populatiei comunei

Influenta asupra economiei locale:
- atragerea de investitori
- cresterea investitiilor
- reducerea poluarii
- reducerea factorilor de risc pentru sanatatea populatiei

Beneficiari ai proiectului:
- locuitorii comunei Balsa
- potentialii investitori

Descrierea asistentei tehnice de specialitate din surse externe:
- studiu de fezabilitate,

Resurse financiare:
- bugetul local
- fonduri europene                                         86
  Strategia de dezvoltare locala a comunei Balsa pentru perioada 2007 – 2013


Localizarea investitiei:
Judetul Hunedoara, Comuna Balsa

Justificare si descriere proiect:

   Proiectul se incadreaza in Planul Operational Regional 2007-2013 si este
cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala. De asemenea, in cadrul
consultarii opiniei publice realizate in procesul de elaborare a strategiei de
dezvoltare locala, marea parte a populatiei intervievate a raspuns ca este
importanta realizarea retelei de apa potabila.

Stadiul actual al documentatiei:
- idee de proiect

Termen de realizare:
- proiectul se va realiza in mai multe etape in functie de posibilitatile de finantare.
                                           87
  Strategia de dezvoltare locala a comunei Balsa pentru perioada 2007 – 2013


12. Titlul proiectului:             REALIZAREA RETELEI DE CANALIZARE

Managerul de proiect:

Consiliul Local Balsa

Scopul:
- accesul populatiei la infrastuctura edilitara;
- scaderea factorilor de risc pentru sanatatea populatiei;
- scaderea factorului de poluare;
- reducerea efectelor unor riscuri naturale, cum ar fi inundatiile;
.

Obiective:
Realizarea sistemului de canalizare in localitatile Balsa, Voia, Ardeu si Almasu
Mic de Munte, va avea efecte benefice asupra dezvoltarii economice a zonei prin
crearea de noi locuri de munca, care vor stabiliza forta de munca in zona si vor
creste calificarea acesteia. Vor fi revigorate domenii ca proiectarea si
constructiile.
Zona va deveni mai atractiva pentru investitori, iar activitatea acestora va genera
venituri suplimentare la bugetul local. Proiectul va avea un impact social si
economic direct asupra comunitatii, prin existenta unor resurse financiare pentru
finantarea si dezvoltarea unor activitati in domeniul sanatatii, invatamantului,
culturii.
Personalul solicitantului se va califica si experimenta in derularea unor proiecte
cu finantare externa si vor fi capabili de atragerea si derularea ulterioara a altor
proiecte similare.

Impactul social si asupra calitatii mediului:
- imbunatatirea conditiilor de viata a locuitorilor comunei

Influenta asupra economiei locale:
- atragerea de investitori

Beneficiari ai proiectului:
- locuitorii comunei


                                         88
  Strategia de dezvoltare locala a comunei Balsa pentru perioada 2007 – 2013


- turistii care vor vizita comuna
- potentialii investitori

Descrierea asistentei tehnice de specialitate din surse externe:
- studiu de fezabilitate,
- proiect tehnic

Localizarea investitiei:
Judetul Hunedoara, Comuna Balsa

Justificare si descriere proiect:
Proiectul se incadreaza in Planul Operational Regional 2007-2013 si este cuprins
ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala. De asemenea, in cadrul consultarii
opiniei publice realizate in procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare
locala, marea parte a populatiei intervievate a raspuns ca este importanta
realizarea retelei de canalizare.

Termen de realizare:
- proiectul se va realiza in mai multe etape in functie de posibilitatile de finantare.
                                           89

								
To top