Docstoc

INSTRUMEN_PEMANTAUAN_SPPK

Document Sample
INSTRUMEN_PEMANTAUAN_SPPK Powered By Docstoc
					         SEKTOR PENGURUSAN PEMBANGUNAN KEMANUSIAAN
              INSTRUMEN PEMANTAUAN
                1. UNIT HAL EHWAL MURID
 No.                                     Skor Sekolah
     Aspek  No. Item          Item
Aspek                                  0  1  2  3  4
 1.1 JAWATANKUASA  (a)  Jawatankuasa Hal Ehwal Murid (HEM)
    HAL EHWAL      berfungsi dengan:
     MURID    i.  menetapkan dasar pelaksanaan hal
                ehwal murid
            ii.  mengadakan mesyuarat dari semasa ke
                semasa
            iii.  menyediakan minit mesyuarat (PKPA Bil.
                2/1991)
            iv.   melibatkan Guru Besar atau Pengetua,
                semua Guru Penolong Kanan, Penyelia
                Petang dan semua guru yang terlibat
                dengan pengurusan Hal Ehwal Murid
            v.   menyediakan belanjawan tahunan bagi
                bidang HEM dengan mengambil kira kos
                faedah dan penglibatan semua murid
            vi.   merancang program, projek, dan aktiviti
                HEM selaras dengan perancangan
                strategik sekolah
            vii.  menyelaras pelaksanaan program,
                projek, dan aktiviti HEM
            viii.  memantau dan menilai keberkesanan
                program, projek, dan aktiviti HEM
            ix.   melaksanakan penambahbaikan
                terhadap program, projek, dan aktiviti
                HEM
                      Jumlah Kekerapan Aspek 1.1
                                 Skor
                         Jumlah Skor Aspek 1.1 1.2  PERKHIDMATAN  (a)   Sekolah menyediakan perkhidmatan
     BIMBINGAN       bimbingan dan kaunseling dengan:
      DAN     i.   mengadakan bilik atau ruang bimbingan
    KAUNSELING       dan kaunseling
            ii.  menyediakan kelengkapan yang
                diperlukan
            iii.  melaksanakan program, projek, dan
                aktiviti bimbingan dan kaunseling murid
            iv.   merancang program, projek, dan aktiviti
                bimbingan dan kaunseling selaras
                dengan perancangan sekolah
            v.   melaksana program, projek, dan aktiviti
                bimbingan dan kaunseling selaras
                dengan perancangan
            vi.   memantau dan menilai keberkesanan
                program, projek, dan aktiviti bimbingan
                dan kaunseling
1.2  PERKHIDMATAN   vii.  melaksanakan penambahbaikan
    BIMBINGAN       terhadap program, projek, dan aktiviti
      DAN        bimbingan dan kaunseling
    KAUNSELING             Jumlah Kekerapan Aspek 1.2
                                 Skor
                        Jumlah Skor Aspek 1.2


1.3   SISTEM    (a)  Sekolah mempunyai ciri-ciri asas
    KAWALAN        keselamatan dengan:
   KESELAMATAN    i.  meletakkan alat pemadam api yang
     MURID        berfungsi di tempat strategik
     ( SURAT
            ii.  mempamerkan pelan laluan kecemasan
    PEKELILING
               di setiap kelas dan bilk khas
    IKHTISAS
    BIL.08/1999 )  iii.  menjalankan kawad kebakaran
               (fire drill)
            (b)  Sekolah mempunyai sistem kawalan
               keselamatan murid:
            i.  di dalam bilik darjah (termasuk makmal,
               bengkel dan bilik-bilik khas)
            ii.  di luar bilik darjah di kawasan sekolah
            iii.  semasa mengikuti aktiviti pendidikan di
               luar sekolah (seperti lawatan sambil
               belajar dan perkhemahan)
            (c)  Sekolah memberi penekanan terhadap
               keselamatan murid di luar kawasan
               sekolah dengan:
            i.  menekankan langkah-langkah
               keselamatan murid semasa dalam
               perjalanan pergi dan balik sekolah
            ii.  mengadakan kerjasama dengan ibu bapa
               dan pihak berkuasa yang lain untuk
               memantapkan keselamatan murid
            iii.  memastikan kawasan laluan murid
               selamat dengan kerjasama pihak
               berkuasa yang lain
                      Jumlah Kekerapan Aspek 1.3
                                 Skor
                        Jumlah Skor Aspek 1.3


1.4  PERKHIDMATAN   (a)  Sekolah menyediakan perkhidmatan
    KESIHATAN       kesihatan murid dengan:
     MURID     i.  menyediakan ruang, atau bilik rawatan,
               atau klinik untuk Klinik Bergerak Jabatan
               Kesihatan
            ii.  menyediakan ruang, atau bilik rawatan,
               atau bilik kecemasan, dan peralatan
               untuk murid yang sakit
            iii.  memastikan kekemasan dan kebersihan
               bilik rawatan, atau bilik kecemasan, dan
               klinik (jika ada)
1.4  PERKHIDMATAN  iv.   melaksanakan pengesanan awal tahap
    KESIHATAN      kesihatan murid
     MURID    v.   merancang program, projek, dan aktiviti
               peningkatan taraf kesihatan murid
               selaras dengan perancangan sekolah

           vi.   melaksana program, projek, dan aktiviti
               peningkatan taraf kesihatan murid
               selaras dengan perancangan
           vii.  memantau dan menilai keberkesanan
               program, projek, dan aktiviti peningkatan
               taraf kesihatan murid
           viii.  mengambil tindakan penambahbaikan
               program, projek, dan aktiviti peningkatan
               taraf kesihatan murid
               Jumlah Kekerapan Aspek 1.4
               Skor
               Jumlah Skor Aspek 1.4

1.5    SKIM    (a)   Sekolah mengurus skim pinjaman buku
    PINJAMAN       teks dengan:
    BUKU TEKS   i.   memastikan BOSS (Bilik Operasi SPBT
    ( SPBT )       Sekolah) kemas dan bersih
           ii.  memproses permohonan dan pinjaman
               SPBT
           iii.  menyelenggara stok SPBT dengan
               kemas kini
           iv.   membuat hapus kira dan pelupusan buku
               teks mengikut keperluan
               Jumlah Kekerapan Aspek 1.5
                     Skor
                Jumlah Skor Aspek 1.5


1.6  PENGURUSAN   (a)   Sekolah mengurus disiplin murid dengan:
    DISIPLIN
     MURID    i.   menyediakan peraturan-peraturan dan
               panduan tatatertib murid sekolah
           ii.  menentukan prosedur tindakan kes
               disiplin murid
           iii.  memastikan pengawas sekolah atau
               pemimpin murid berfungsi
               Jumlah Kekerapan Aspek 1.6
                     Skor
                Jumlah Skor Aspek 1.6
1.7  BIASISWA    (a)  Sekolah mengurus hal-hal yang berkaitan
     DAN         dengan biasiswa dan bantuan lain
    BANTUAN        dengan:
     LAIN      i.  mengenal pasti murid yang layak
            ii.  memproses permohonan biasiswa murid
               (mengedar borang, menyemak, menilai
               dan memperaku permohonan)
            iii.  mengagih dan mengawal penggunaan
               biasiswa atau bantuan kepada murid
               yang berkenaan
            iv.  memantau prestasi pemegang biasiswa
               dan mengambil tindakan yang
               sewajarnya sesuai dengan syarat
               penajaan
                Jumlah Kekerapan Aspek 1.7
                     Skor
                 Jumlah Skor Aspek 1.7


1.8  RANCANGAN    (a)  Sekolah mengurus RMT dengan:
    MAKANAN     i.  mengenal pasti murid yang layak
    TAMBAHAN     ii.  memantau pelaksanaan RMT (program,
     ( RMT )       kualiti makanan, dan impak program)

                Jumlah Kekerapan Aspek 1.8
                     Skor
                 Jumlah Skor Aspek 1.8
          JUMLAH SKOR KESELURUHAN
             SEKTOR PENGURUSAN PEMBANGUNAN KEMANUSIAAN
               INSTRUMEN PEMANTAUAN
            4. PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH
 No.           No.                                  Skor Sekolah
      Aspek                     Item
Aspek          Item                                0  1  2  3 4
 4.1  PENGURUSAN    (a)  1. Mesyuarat Pengurusan (Sekurangnya dua kali
    DAN KEPIMPINAN     setahun)
    (24 markah)       2. Jawatankuasa PPDa
                i. Jawatankuasa Induk
                ii. Jawatankuasa Pelaksana
                III. Carta Organisasi
                3. Perancangan Tahunan PPDa
                4. Perkembangan Staff
                5. Program Gerak Sedar Bersepadu
                6. Bulan Anti Dadah
                                Jumlah Kekerapan Aspek 4.1
                                           Skor
                                   Jumlah Skor Aspek 4.1
 No.           No.                                  Skor Sekolah
      Aspek                     Item
Aspek          Item                                0   1  2 #   4
 4.2   KURIKULUM    (b)                                       #
                Aktiviti PPDa dalam Kurikulum
     ( 4 markah)      i. Mesej Jauhi Dadah
                ii. PPDa dalam KBSM / KBSR
                iii. PROSIDAR
                iv. Ceramah Antidadah/Ujian Urin
                v. Pameran AntiDadah
                                Jumlah Kekerapan Aspek 4.2
                                           Skor
                                   Jumlah Skor Aspek 4.2
 No.           No.                                  Skor Sekolah
      Aspek                     Item
Aspek          Item                                0  1  2  3 4
 4.3   KOKURIKULUM   (c)  1. Skim Lencana Anti Dadah SLAD (SM) /Tunas PPDa
     (12 markah)      (SR)
                2. Perkhemahan
                3. Aktiviti Pendidikan Pencegahan Dadah
                i. Dikir Barat
                ii. Melukis Poster Antidadah
                iii. Penulisan Sajak Antidadah
                iv. Deklamasi Sajak Antidadah
                v. Boria Antidadah
                vi. Nasyid Antidadah
                vii. Buku Skrap Antidadah
                viii. e PPDa
                                Jumlah Kekerapan Aspek 4.3
                                           Skor
                                   Jumlah Skor Aspek 4.3
 No.           No.                                Skor Sekolah
       Aspek                   Item
Aspek          Item                              0  1  2  3 4
 4.4  PEMBENTUKAN   (d)  Aktiviti PPDa Dalam Pembentukan Sahsiah
    SAHSIAH        i. Kemahiran Personal dan Interpersonal
    ANTIDADAH       ii. Kaunseling PPDa
    (4 markah)       iii. Program Intervensi Pelajar PIP(SM)
                iv. Kolokium Kepimpinan PPDa(SM)
                v. Nafas Segar (SR)
                vi. Seminar PPDa (SM)
                vii. Program Keibubapaan
                viii. Program PPDa Selepas UPSR/PMR
                             Jumlah Kekerapan Aspek 4.4
                                        Skor
                                Jumlah Skor Aspek 4.4
 No.           No.                                Skor Sekolah
       Aspek                   Item
Aspek          Item                              0  1  2  3 4
 4.5  RUANGAN     (e)  Bilik/Sudut / Lorong
    INFOMASI PPDa     i - Lokasi dan susun atur
    (4 markah)       ii- Visi dan Misi
                iii - Struktur Organisasi
                iv - Pengurusan dan Penggunaan Bilik/Sudut
                                      JUMLAH
                             Jumlah Kekerapan Aspek 4.5
                                        Skor
    (48 markah)                       Jumlah Skor Aspek 4.5
                                   LAMPIRAN
STATISTIK PENGLIBATAN PELAJAR DALAM SUKAN DAN PERMAINAN DALAM DASAR 1M1S

NAMA SEKOLAH :…………………………………………………………………..
TAHUN:……………………

BIL       PERMAINAN      JUMLAH PELAJAR TERLIBAT  CATATAN
  1  BOLA SEPAK
  2  BOLA BALING
  3  BOLA JARING
  4  BOLA TAMPAR
  5  BOLA KERANJANG
  6  GIMNASTIK
  7  GIMRAMA
  8  AKUATIK
  9  KRIKET
 10  PING PONG
 11  SKUASY
 12  BOLING TENPIN
 13  GOLF
 14  BADMINTON
 15  SEPAK TAKRAW
 16  TENIS
 17  HOKI
 18  CATUR
 19  MEMANAH
 20  RAGBI
 21  SOFBOL
    LAIN-LAIN PERMAINAN
 22
 23
 24
 25
 26
   JUMLAH
   PENGLIBATAN MENYELURUH
 27 BALAPAN & PADANG
 28 MERENTAS DESA
 29 SUKAN TARA
   JUMLAH


    JUMLAH PELAJAR DI SEKOLAH
    JUMLAH PELAJAR TERLIBAT
     ( DARI NO.1 HINGGA NO.26 )    TANDATANGAN PENGETUA / GURU BESAR :…………………………………
    & COP

    TARIKH:
PENGURUSAN SUKAN DAN DASAR 1M1S
BIL             ASPEK              SKOR SEKOLAH
 1         PENGURUSAN SUKAN          0  1  2  3   4  CATATAN
   Buku Panduan Pengurusan Balapan & Padang
   Buku Panduan Dasar 1M1S
   1.1 FAIL PENYELARASAN KELAB SUKAN
     & PERMAINAN

   1.1.1 Carta Organisasi
      Jawatankuasa
      Pembangunan Sukan
      Sekolah
   1.1.2 Carta Organisasi
      Jawatankuasa Majlis
      Sukan Sekolah
      ( Aktiviti Elit )
   1.1.3 Notis Mesyuarat
      Jawatankuasa ( Minit )
   1.1.4 Takwim/Perancangan
   1.1.5 Taklimat Dasar 1M 1S
      kepada staff
   1.2 FAIL PEKELILING IKHTISAS /
       SURAT SIARAN
   1.2.1 KP.BSSK.302-02/03/002(13) 27 Ogos 2009
   Penubuhan Jawatankuasa
   Pembangunan Sukan Sekolah
   1.2.2 KP.BSSK.302-02/03/002(16) 30 Okt 2009
   1.2.3 KP.BSSK.302-02/03/002(17) 14 Jan 2010
   Jadual Pelaksanaan Program Sukan dan Permainan
   Sekolah
   Sepanjang Tahun
   1.2.4 KP.BSSK.302-02/03/002(22) 19 Feb 2010
   1.2.5 KP.BSSK.201-01/03/001(20) 24 Feb 2010

   1.2.6 KP/KPP/5(49) 26 Julai 2010
   Kebenaran Khas kepada Guru-Guru dan murid-murid
   yang melaksanakan mata pelajaran Pendidikan
   Jasmani dan Kesihatan ( PJK ) memakai pakaian
   rasmi sukan sepanjang hari berkenaan
   1.2.7 KP(BPSH-SPDK)201/005/01/Jld3(14) 1 Dis
   2010
   Pelaksanaan Dasar 1 Murid 1 Sukan

   1.2.8 Pekeliling Kewangan
   SPK Bil.( 8 ) 2010
   24 Disember 2010
   Garis Panduan Pengurusan Kewangan Peruntukan
   Bantuan Persekolahan kepada sekolah berdasarkan
   per kapita murid
             FAIL 1           0  1  2  3  4  CATATAN
a. Peraturan Permainan/ Perlembagaan
b. Sukatan / Rancangan Sepanjang Tahun/ Jadual
c. Jenis Permainan yang terlibat.
d. Senarai Nama Guru Penasihat/Guru Pemimpin
e. AJK dan Keahlian
f. Anggaran Perbelanjaan

              FAIL 2

a. Surat Menyurat

b. Surat Lantikan Jawatankuasa

c. Minit Mesyuarat Jawatankuasa

d. Minit Mesyuarat Agung

            FAIL 3


a. Laporan aktiviti yang telah dijalankan


b. Kehadiran ahli bagi setiap perjumpaan / aktiviti

c. Penilaian / Pemantauan
  ( Buku Kokurikulum )

d. Pelaksanaan Kejohanan Balapan & Padang
Sekolah


e. Pelaksanaan Kejohanan Merentas Desa Sekolah


f. Pelaksanaan Sukan Tara Sekolah

g. Pelaksanaan Karnival 1M1S.
                FAIL 4 ( BUKU / FAIL )                               0       1       2  3  4  CATATAN
      a. Buku Rekod Perbelanjaan
      b. Pengurusan Aset dan Stok
      c. Data Sukan
      d. Data i-KEPs Tahun
      e. Data Penglibatan Pelajar 1M1S Tahun Semasa
       ( rujuk lampiran )
      f. Kewangan

                                              JUMLAH
                              Jumlah Kekerapan Aspek
                                                  Skor
                                    Jumlah Skor Aspek


Rumusan Pemantauan:

............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
             SEKTOR PENGURUSAN PEMBANGUNAN KEMANUSIAAN
                  INSTRUMEN PEMANTAUAN
                      3. UNIT SUKAN
 No.           No.                                    Skor Sekolah
      Aspek                       Item
Aspek          Item                                0  1    2   3  4
 3.1 FIZIKAL SEKOLAH     Keadaan fizikal sekolah adalah:
     ( 12 markah )  3.1.1 Padang dan gelanggang sesuai digunakan pada setiap masa

             3.1.2  Rumput dipotong dan dijaga dengan baik
             3.1.3  Gelanggang diselenggaran dengan baik
             3.1.4  Semua peralatan sesuai dan selamat digunakan
             3.1.5  Peralatan disusun dengan rapi di tempat yang dikhaskan

             3.1.6 Buku daftar pinjaman peralatan dikemaskini
             3.1.7 Stok peralatan sukan sentiasa dikemaskini
             3.1.8 Peraturan pengunaan padang ada dan dipamerkan
                              JUMLAH
 3.2  PERANCANGAN        Sekolah merancang program sukan dengan mengambil kira:
     PROGRAM
    ( 16 markah )
             3.2.1 Perancangan strategik sekolah
             3.2.2 Perancangan sukan sepanjang tahun
             3.2.3 Potensi dan bakat pelajar
             3.2.4 Undang-undang dan peraturan permainan
             3.2.5 Sukantara
             3.2.6 Merentas Desa
             3.2.7 Kejohanan Balapan & Padang Sekolah
                                          JUMLAH
 3.3  PELAKSANAAN       Sekolah melaksanakan program sukan dengan:
     PROGRAM
     ( 16 markah )  3.3.1 Memastikan semua pelajar mengambil bahagian dalam sukan /
                permainan
             3.3.2 Melaksanakan program mengikut jadual yang ditetapkan

             3.3.3 Memanfaatkan kemudahan secara optimum
             3.3.4 Mengambil kira sahsiah dan disiplin pelajar                                          JUMLAH
 3.4  PEMANTAUAN        Sekolah memantau program sukan dengan:
      PROGRAM
     ( 24 markah )  3.4.1 Merancang program latihan secara terancang
             3.4.2 Merekodkan hasil pemantauan
             3.4.3 Menyediakan laporan pencapaian sekolah

                                          JUMLAH
 3.5   PENILAIAN       Penilaian program sukan:
      PROGRAM
     ( 12 markah )  3.5.1 Sekolah menilai semula program yang dijalankan

             3.5.2 Penilaian program dibentangkan untuk penambahbaikan


             3.5.3 Tindakan susulan dilakukan oleh pemantau

                                          JUMLAH
                                 Jumlah Kekerapan Aspek 3
                                           Skor
                                   Jumlah Skor Aspek 3
         SEKTOR PENGURUSAN PEMBANGUNAN KEMANUSIAAN
               INSTRUMEN PEMANTAUAN
              1.9 UNIT HAL EHWAL MURID (ASRAMA)
 No.         No.                      Skor Sekolah
      Aspek             Item
Aspek         Item
                                  0 1  2  3     4
1.9.1 PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN ASRAMA
     Lembaga   ►  Ada minit mesyuarat bulanan berkaitan
  a  Tadbir Asrama   pelaksanaan aktiviti, disiplin, prestasi
              pembekal makanan dan prestasi kewangan
    Sistem Fail  ►  Ada 9 jenis fail asrama, ada daftar fail,
 b            lengkap dan kemaskini
    Buku Tunai  ►  Lengkap, kemaskini dan diimbang setiap
 c            akhir bulan.
 d  Dewan Makan ►    Bangunan, bilik-bilik dan peralatan memasak
              bersih.
           ►  Makanan mengikut menu, berkualiti,
           ►  Penilaian Kendiri dibuat setiap hari oleh
              kontraktor
           ►  Penilaian Kendiri diperiksa setiap hari oleh
              Penyelia Asrama
           ►  Semua pekerja   menjalani  pemeriksaan
              kesihatan
1.9.2 PENGURUSAN FIZIKAL ASRAMA                      0  1  2  3  4
  a   Bangunan  ►  Selamat dan kemudahan mencukupi.
     Asrama  ►  Persekitaran bersih dan ceria
 b  Kamar-kamar  ►  Selamat, bersih, ceria dan kondusif sebagai
              tempat tinggal
 c  Tandas / Bilik ►  Selamat untuk digunakan, kemudahan asas
     Mandi /     mencukupi, bekalan air memuaskan dan tiada
              kerosakan
 d   Keselamatan  ►  Alat pemadam api berfungsi dan mencukupi
           ►  Ada Pelan Kawad Kebakaran
           ►  Latihan kebakaran / Kecemasan diadakan 3
              kali setahun
           ►  Loceng kecemasan / penggera berfungsi
           ►  Pendawaian elektrik selamat dan sempurna
           ►  Lampu kecemasan berfungsi dan mencukupi
           ►   Ada Pondok Pengawal
1.9.3. PENGURUSAN & PELAKSANAAN AKTIVITI ASRAMA              0  1  2  3  4
  a   Akademik ►  Ada kelas tambahan  dan       seminar
              peperiksaan
 b   Kokurikulum  ►  Ada aktiviti sukan dan persatuan   antara
              kamar
 c  Agama/Pendidi ►   Ada Kelas Fardhu ‘Ain / Moral Mingguan
    kan Moral
 d   Sahsiah  ►   Ada Kaunselor berkhidmat di asrama
          ►   Ada Program Pembimbing Rakan Sebaya
          ►   Ada Kursus Motivasi Sahsiah sekurang-
              kurangnya 2 kali setahun
          ►   Ada Kursus Kepimpinan sekurang-kurangnya
              2 kali setahun
          ►   Mentor-Mentee ATAU Sistem Merit / Demerit
              ada dijalankan
1.9.4. KECERIAAN ASRAMA                          0  1  2  3  4
  a   Projek-Projek ►  Ada projek angkat yang diurus dengan
      Angkat     sempurna
  b    Pondok-  ►  Ada pondok bacaan dan pondok rehat yang
      Pondok     mencukupi
  c   Pernyataan ►   Visi, Misi, Objektif, Piagam Pelanggan serta
     Kualiti Yang   Moto asrama ada ditempat yang sesuai dan
     Dipamerkan    bersaiz besar

  d     Mural   ►  Ada mural dan bermesej.
  e   Papan Tanda ►   Ada papan tanda penunjuk arah, papan tanda
              maklumat keselamatan dan papan tanda
              peraturan khas
                   Jumlah Kekerapan Aspek1.9
                              Skor
                     Jumlah Skor Aspek 1.9
        SEKTOR PENGURUSAN PEMBANGUNAN KEMANUSIAAN
             INSTRUMEN PEMANTAUAN
              2. UNIT KOKURIKULUM
 No.            No.                              Skor
       Aspek                   Item
Aspek           Item                          0  1  2   3  4
 2.1  JAWATANKUASA   2.1.1   Jawatankuasa Kokurikulum Sekolah
     KOKURIKULUM        berfungsi dengan:
      SEKOLAH     i.   menetapkan dasar pelaksanaan
                  kokurikulum
              ii.   mengadakan mesyuarat dari semasa ke
                  semasa
              iii.   menyediakan minit mesyuarat (PKPA Bil.
                  2/1991)
              iv.   melibatkan Guru Besar atau Pengetua,
                  semua Guru Penolong Kanan, Penyelia
                  Petang, Penyelaras Sukan & Permainan,
                  Penyelaras Unit Beruniform dan
                  Penyelaras Kelab & Persatuan
              v.    menyediakan belanjawan tahunan bagi
                  bidang kokurikulum dengan mengambil
                  kira kos faedah dan penyertaan murid
                  secara beramai-ramai
              vi.   membuat ketetapan dari semasa ke
                  semasa bagi menyelesaikan masalah-
                  masalah kokurikulum
              vii.   merancang program, projek, dan aktiviti
                  kokurikulum selaras dengan
                  perancangan strategik sekolah
             viii.   menyelaras pelaksanaan program,
                  projek, dan aktiviti kokurikulum
              ix.   memantau dan menilai keberkesanan
                  program, projek, dan aktiviti kokurikulum
                  sekolah
              x.    melaksanakan penambahbaikan ke atas
                  program, projek, dan aktiviti kokurikulum
                  sekolah
                  Jumlah Kekerapan Aspek 2.1
                         Skor
                     Jumlah Skor Aspek 2.1
 2.2  PENGURUSAN FAIL  2.2.1   Fail Jawatankuasa Kokurikulum
     KOKURIKULUM        Sekolah
              a    Carta Organisasi
              b    Notis Mesyuarat Jawatankuasa
              c    Takwim
              d    Laporan
             2.2.2   Fail Penyelaras Kelab/Persatuan
             2.2.3   Fail Pasukan Badan Beruniform
             2.2.4   Fail Kelab Sukan dan Permainan
              a    Carta Organisasi
              b    Notis Mesyuarat Jawatakuasa
              c    Senarai Jawatan kuasa dan keahlian
              d    Minit mesyuarat
              e    Takwim/perancangan tahunan
             2.2.5   Fail Pekeliling Ikhtisas
                  Pekeliling Iktisas 1/1985, 2/1986, 6/1988,
                  24/1998, 9/2000, 17/2000, 18/2000,
                  20/2000, 6/2006, 7/2006, 2/2007, 8/2007,
                  SPK 4/2008

                 Jumlah Kekerapan Sub Elemen 2.2
                        Skor
                  Jumlah Skor Sub Elemen 2.2
2.3  KANDUNGAN   2.3.1  Kandungan fail/buku Pasukan Badan
   FAIL / BUKU      Beruniform
          2.3.2  Kandungan fail/buku Kelab dan
              Persatuan
          2.3.3  Kandungan fail/buku Kelab Sukan dan
              Permainan
           a   Surat Permohonan menubuhkan
              Pasukan Pakaian Seragam, Kelab/
              Persatuan dan Kelab: Sukan/Permainan
              daripada guru/murid disertakan bersama
              i. Draf perlembagaan
              ii. Draf aktiviti utama
              iii.Senarai Jawatankuasa Penaja
           b   Surat kelulusan penubuhan daripada
              Pengetua/Guru Besar selaku Penolong
              Pendaftar Sekolah. Ada penyataan
              kelulusan penubuhan.
           c   Surat pelantikan sebagai Guru
              Pemimpin/Penasihat. Ada penyataan
              penurunan kuasa pengelolaan dan
              penyeliaan.
           d   Minit Mesyuarat Agung penubuhan
           e   Perlembagaan yang disahkan oleh
              Pengetua/Guru Besar.
           f   Senarai jawatankuasa yang disahkan
              oleh Pengetua/Guru Besar.
           g   Perancangan aktiviti asas yang disahkan
              oleh Pengetua/Guru Besar.
           h   Jadual aktiviti tahunan yang disahkan
              oleh Pengetua/Guru Besar.
           i   Senarai keahlian yang disahkan oleh
              Guru Pemimpin
           j   Surat permohonan Bendahari mengutip
              derma keahlian daripada Setiausaha
              kepada Pengetua/Guru Besar.
           k   Surat kelulusan mengutip derma
              daripada Pengetua/Guru Besar.
           l   Akaun kewangan/belanjawan yang
              disahkan.
           m   Surat permohonan untuk menjadi ahli
              gabungan daripada persatuan melalui
              Guru Pemimpin kepada Pengetua/Guru
              Besar.
           n   Surat kelulusan untuk menjadi ahli
              gabungan daripada Pengetua/ Guru
              Besar melalui Guru Pemimpin.
           o   Surat permohonan untuk menjadi ahli
              gabungan kepada Badan Induk.
           p   Surat penerimaan menjadi ahli gabungan
              daripada Badan Induk.
           q   Minit-minit mesyuarat yang diadakan.
           r   Surat-surat pekeliling yang berkaitan
              daripada:
           ri   Kementerian Pendidikan Malaysia.
           rii  Jabatan Pendidikan Negeri.
           riii  Sekolah.
           s   Dokumen pencapaian cemerlang ahli-
              ahli.
           t   Laporan setiap aktiviti.
             u   Laporan tahunan.
             v   Daftar penilaian bagi setiap ahli.
             w   Surat penyerahan kembali kuasa dan
                perlantikan sebagai Guru Pemimpin
                daripada Guru Pemimpin kepada
                Pengetua/Guru Besar.
             x   Stok dan inventori.
             y   Sampel-sampel Sijil/Surat Penghargaan
      Jumlah Kekerapan Sub Elemen 2.3
                Skor
       Jumlah Skor Sub Elemen 2.32.2  PAPAN KENYATAAN                            0  1  2  3  4
     / SUDUT    2.2   Papan kenyataan/ Sudut Kokurikulum
    KOKURIKULUM   2.2.1  Carta organisasi
            2.2.2  Agihan Aktiviti (Badan Beruniform/Kelab
                Persatuan/kelab sukan dan permainan)
            2.2.3  Jadual aktiviti (harian/mingguan/bulanan)
            2.2.4  Paparan kejayaan
            2.2.5  Maklumat/Gambar terkini
2.3  SISTEM MAKLUMAT  2.3  Sistem Maklumat Murid / Data
     MURID / DATA      Kokurikulum
    KOKURIKULUM   2.3.1  Dilengkapkan
            2.3.2  Dikemaskini
            2.3.4  Kesahihan data
            2.3.5  Dokumentasi data (hard copy)
            2.3.6  Maklumat penghantaran ke PPD/JPN
2.4  PENGURUSAN    2.4  Pengurusan Peralatan Kokurikulum
    PERALATAN
            2.4.1  Peralatan disimpan di tempat yang
    KOKURIKULUM
                selamat
            2.4.2  Buku stok diselanggara dengan
                sempurna
            2.4.3  Peralatan mencukupi
            2.4.4  Rekod keluar masuk
            2.4.5  Pemantauan pentadbiran
2.5  PENGGUNAAN    2.5  Penggunaan Peruntukan Kokurikulum
    PERUNTUKAN    2.5.1  Agihan dibelanjakan mengikut ketetapan
    KOKURIKULUM       (4:1)
            2.5.2  Perbelanjaaan menyeluruh
            2.5.3  Prosedur kewangan dipatuhi
            2.5.4  Rekod/Buku Vot diselanggara dengan
                betul
            2.5.5  Pelaporan disediakan
2.6  PEMANTAUAN    2.6  Pemantauan Aktiviti Kokurikulum
     AKTIVITI       Peringkat sekolah
    KOKURIKULUM   2.6.1  Jawatankuasa pemantauan
    PERINGKAT    2.6.2  Perancangan pemantauan
     SEKOLAH    2.6.3  Borang pemantauan
            2.6.4  Rekod pemantauan
            2.6.5  Penilaian dan penambahbaikan

2.7  REKOD-REKOD    2.7  Rekod-Rekod Kejayaan
     KEJAYAAN    2.7.1  Didokumenkan
            2.7.2  Dipaparkan
            2.7.3  Dikemaskini
            Jum Kekerapan Sub Elemen 2.2 hingga 2.7
                     Skor
             Jumlah Skor Sub Elemen 2.2 hingga 2.7
2.8   PENGURUSAN                             0  1  2  3  4
     PENILAIAN    2.8   Pengurusan Penilaian Kokurikulum
    KOKURIKULUM   2.8.1  Buku penilaian kokurikulum
             2.8.2  Pelaksanaan penilaian
             2.8.3  Rekod dan dokumentasi dikemaskini
             2.8.4  Analisa prestasi kokurikulum (mengikut
                 tingkatan, bangsa dan jantina)
             2.8.5  Pelaporan penilaian

2.9   PELAKSANAAN    2.9   Pelaksanaan hari Kokurikulum Sekolah
      HARI
    KOKURIKULUM   2.9.1  Dijalankan atau tidak/dalam perancangan
     SEKOLAH
             2.9.2  Terancang (mencapai objektif)
             2.9.3  Memberi Impak
             2.9.4  Instrumen penilaian
             2.9.5  Tindakan Penambahbaikan
2.10   ANALISA    2.10.1 Pasukan Badan Beruniform
    PENGLIBATAN   2.10.2 Kelab dan Persatuan
    MURID DALAM   2.10.3 Kelab Sukan dan Permainan
    SETIAP AKTIVITI
    KOKURIKULUM
2.11   ANALISA    2.11.1 Pasukan Badan Beruniform
    PENGLIBATAN   2.11.2 Kelab dan Persatuan
    GURU DALAM    2.11.3 Kelab Sukan dan Permainan
    SETIAP AKTIVITI
    KOKURIKULUM
2.12  PENGELOLAAN   2.12.1  Pasukan Badan Beruniform
      AKTIVITI    a   Perkhemahan
    KOKURIKULUM DI   b   Pertandingan Kawad
     PERINGKAT     c   Kursus ketua platun/kenaikan pangkat
     SEKOLAH     d   Perbarisan Hari Sukan/Hari Kokurikulum
             2.12.2 Kelab dan Persatuan
              a   Pengelolaan aktiviti/Pertandingan
              b   Kursus/bengkel/seminar
              c   Menyertai pertandingan
             2.12.3  Kelab Sukan dan Permainan
              a   Pengelolaan aktiviti/Pertandingan
              b   Kursus/bengkel/seminar
              c   Menyertai pertandingan
2.13  PENYERTAAN     a   Pasukan Badan Beruniform
     AKTIVITI     b   Kelab dan Persatuan
    KOKURIKULUM DI   c   Kelab Sukan dan Permainan
     PERINGKAT
     DAERAH
2.14  PENYERTAAN     a   Pasukan Badan Beruniform
     AKTIVITI     b   Kelab dan Persatuan
    KOKURIKULUM DI   c   Kelab Sukan dan Permainan
     PERINGKAT
     NEGERI
             Jum Kekerapan Sub Elemen 2.8 hingga 2.14
                     Skor
             Jumlah Skor Sub Elemen 2.8 hingga 2.14
2.15   PENYERTAAN                         0  1  2  3  4
      AKTIVITI     a  Pasukan Badan Beruniform
    KOKURIKULUM DI    b  Kelab dan Persatuan
     PERINGKAT     c  Kelab Sukan dan Permainan
     KEBANGSAAN
2.16   PENYERTAAN     a  Pasukan Badan Beruniform
      AKTIVITI     b  Kelab dan Persatuan
    KOKURIKULUM DI    c  Kelab Sukan dan Permainan
     PERINGKAT
    ANTARA BANGSA
2.17  KEJAYAAN DALAM    a  Pasukan Badan Beruniform
      AKTIVITI     b  Kelab dan Persatuan
    KOKURIKULUM     c  Kelab Sukan dan Permainan
     PERINGKAT
      DAERAH
2.18  KEJAYAAN DALAM    a  Pasukan Badan Beruniform
      AKTIVITI     b  Kelab dan Persatuan
    KOKURIKULUM     c  Kelab Sukan dan Permainan
     PERINGKAT
      NEGERI
2.19  KEJAYAAN DALAM    a  Pasukan Badan Beruniform
      AKTIVITI     b  Kelab dan Persatuan
    KOKURIKULUM     c  Kelab Sukan dan Permainan
     PERINGKAT
     KEBANGSAAN

2.20  KEJAYAAN DALAM    a  Pasukan Badan Beruniform
      AKTIVITI     b  Kelab dan Persatuan
    KOKURIKULUM
              c  Kelab Sukan dan Permainan
     PERINGKAT
    ANTARA BANGSA
2.21  PROGRAM INOVASI Contoh: Projek Kokurikulum
    KOKURIKULUM
     SEKOLAH
            Jum Kekerapan Sub Elemen 2.15 hingga 2.21
                       Skor
             Jumlah Skor Sub Elemen 2.15 hingga 2.21
         JUMLAH SKOR KESELURUHAN
SM        Bandar / Luar Bandar                                                JPN / SPPK
SR        Bandar / Luar Bandar
                          JABATAN PELAJARAN KEDAH

                         PEMANTAUAN
                  SEKTOR PENGURUSAN PEMBANGUNAN KEMANUSIAAN
                          TAHUN:        2011

MAKLUMAT SEKOLAH:


Sekolah :   ……………………………….............. Gred Sekolah: …………………
                               …………..

Daerah :    .......................................................                   ………….
                                     Kod Sekolah: ..............................

Alamat :                                                        …………..
         ...............................................................................................................

       ………………………………..
No. Telefon : ………….……………………                       No. Fax Sekolah :…………………..

e-mail    :...................................................     Kod PTJ Sekolah: ..........................

Jumlah Guru: ................orang
        Lelaki     : …………. orang
        Perempuan: …………. orang


              Enrolmen Murid/Pelajar
 Jan/Bangsa     Melayu       Cina      India    Lain-Lain    Jumlah
  Lelaki
 Perempuan
  Jumlah


Adalah diperakui bahawa segala butiran dan maklumat yang diberikan adalah benar.


..………………………….                            …………………………………
(Pengetua/ Guru Besar)                        (Pegawai Pemantau)
Cop:

Tarikh:

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:1573
posted:3/8/2011
language:Malay
pages:22