Jenis Jenis Karangan Memorandum SMK RAJA by cak21571

VIEWS: 972 PAGES: 11

Jenis Jenis Karangan Memorandum document sample

More Info
									                         SMK RAJA PEREMPUAN, IPOH
                       RANCANGAN PELAJARAN BAHASA MELAYU
                            Tingkatan 6 Rendah 2010
 Ming.        Tajuk          Hasil Pembelajaran    Kemahiran Berfikir     Aktiviti      Nilai    Bahan Bantu
                                                 Pembelajaran            Mengajar
     1. SEJARAH PERKEMBANGAN
(19-20)  BAHASA MELAYU
12.5.08 –
23.5.08  1.0 Asal Usul Bahasa Melayu   Mengetahui konsepMelayu.   Melengkapkan carta   Perbincangan    Kebebasan    Buku rujukan
         1.1 Pendahuluan      Memahami latar belakang   kekeluargaan bahasa   Kuiz        demokrasi.   Bahan edaran
         1.2 Konsep Melayu     dan asal usul bahasa     Melayu.         Buku skrap     Hormat kepada  Keratan akhbar
         1.3 Salasilah  Tempat  Melayu.           Mengaitkan tempat    Pembentangan    hak individu.  Artikel
           Asal Bahasa Melayu  Menjelaskan sejarah bahasa  asal bahasa Melayu   Perbincangan dan  Patriotisme   Majalah
         1.4 Hipotesis  Tempat  Melayu.           dengan bukti-bukti   soal jawab     Rasional
           Asal Bahasa Melayu                 tertentu.        Catatan/nota     A. KARANGAN           Menggalurkan isi-isi     Membincangkan      Penerangan guru  Ketelitian   Buku rujukan
     Karangan Berformat (Rencana)   penting dengan        aspek penting yang   Perbincangan    Keyakinan    Keratan akhbar
       - binaan karangan      menggunakan tatabahasa,   berkaitan dgn. tajuk.  Sumbang saran   Ketekunan    Majalah
       - aspek kerelevanan     gaya bahasa & pemilihan   Mengumpul dan      Penulisan
                      kata yg. Sesuai.       menyusun idea
                      Menguasai kerelevenan dan  mengikut urutan .
                      keutuhan dalam        Menyusun idea
                      menghasilkan karangan    mengikut urutan yang  Perbincangan    Kerjasama
                      Menguasai teknik       sesuai.         Laporan      Tolak-ansur
                      menghuraikan dan       Menyampaikan idea    Rumusan      Bertanggungja
                      mengembangkan isi.      dlm. bentuk wacana   Penulisan     wab
                                    yang utuh

     B. RUMUSAN            Menyusun dan mengolah    Mengenal pasti isi   Perbincangan    Kesungguhan   Bahan edara
       - petikan          idea dan fakta        utama, isi sokongan   Sumbang saran   Rasional    Artikel
                      Menyampaikan fakta dan    dan kesimpulan.     Soal jawab     Keyakinan
                      idea dengan tepat dan                Rumusan
                      ringkas.                       Penulisan
      C. ALIH BAHASA
        - Prosa Melayu Moden    Menggunakan gaya dan     Memahami        Sumbang saran    Kerjasama   Petikan teks
          (cerpen)         laras bahasa yang sesuai.  kandungan teks asal   Perbincangan    Keyakinan   Bahan edaran
                      Menggunakan semua aspek   Menyampaikan      Soal jawab     Perpaduan
                      struktur bahasa dengan    kandungan teks asal   Latihan bertulis
                      tepat dan betul.       ke dalam bentuk yang
                                     dikehendaki.

      D. ANALISIS KESALAHAN                                Perbincangan    Keyakinan   Buku rujukan
      BAHASA             Membetulkan kesalahan    Mengenalpasti      Soal jawab     Patriotisme  Bahan edaran
        - petikan          bahasa yang terkandung    kesalahan bahasa.    Latihan bertulis
                      dalam petikan.        Menganalisis
                      Menyatakan sebab-sebab    kesalahan bahasa.
                      kesalahan bahasa.

      PEMAHAMAN
        - bahan linear (prosa)    Menumpukan kemahiran     Membincangkan      Sumbang saran    Kesabaran   Bahan edaran
                      secara kritis dan analitis  aspek-aspek penting   Perbincangan    Baik hati   Lembaran kerja
                      serta membuat inferensi.   yang terdapat dalam   Soal jawab
                                     petikan.        Latihan bertulis.

(21 – 23)  2.0 Perkembangan Bahasa     Membina kefahaman      Memperkukuh       Penerangan     Kebanggaan  Beku teks
 9.6.08 –    Melayu           tentang perkembangan     pengetahuan tentang   Gerak kerja     Ketabahan   Buku rujukan
 27.6.08      2.1 Pengenalan      bahasa Melayu.        sejarah pekembangan   kumpulan.      Kerjasama
          2.2 Bahasa Melayu Kuno  Memperjelas konsep bahasa  aksara Jawi.      Pelaporan.
          2.3 Bahasa Melayu    Melayu Kuno dan bahasa    Mengetahui konsep    Soal jawab
            Klasik        Melayu Klasik.        dan ciri bahasa
          2.4 Bahasa Melayu                   Melayu Moden.
            Moden                       Menjelaskan peranan
                                     DBP sebagai badan
                                     perancang bahasa.
      A. KARANGAN           Menggalurkan isi-isi     Membincangkan      Penerangan guru   Bersyukur   Majalah
      Karangan Berformat (Laporan)  penting dengan        aspek penting yang   Perbincangan    Jati diri   Keratan akhbar
        - binaan karangan      menggunakan tatabahasa,   berkaitan dgn. tajuk.  Sumbang saran    Berbangga   Lembaran kerja
        - aspek kerelevanan     gaya bahasa & pemilihan   Mengumpul dan      Penulisan
                      kata yang Sesuai.      menyusun idea
                      Menguasai kerelevenan dan  mengikut urutan .
                      keutuhan dalam        Menyusun idea
                      menghasilkan karangan    mengikut urutan yang
                       Menguasai teknik       sesuai.
                       menghuraikan dan       Menyampaikan idea
                       mengembangkan isi.      dlm. bentuk wacana
                                     yang utuh

      B. RUMUSAN            Menyusun dan mengolah    Mengenal pasti isi   Perbincangan    Tabah      Petikan
        - petikan          idea dan fakta        utama, isi sokongan   Laporan       Sabar dan    Buku rujukan
                       Menyampaikan fakta dan    dan kesimpulan.     Rumusan       toleransi.
                       idea dengan tepat dan                Penulisan
                       ringkas.
      C. ALIH BAHASA
        - Puisi Melayu Moden     Menggunakan gaya dan     Memahami        Perbincangan    Keyakinan dan  Kamus
          (Sajak)          laras bahasa yang sesuai.  kandungan teks asal   Sumbang saran    kesungguhan   Teks
                       Menggunakan semua aspek   Menyampaikan      Soal jawab             Buku rujukan
                       struktur bahasa dengan    kandungan teks asal   Penulisan
                       tepat dan betul.       ke dalam bentuk yang
                                     dikehendaki.

      D. ANALISIS KESALAHAN
      BAHASA              Membetulkan kesalahan    Mengenalpasti      Perbincangan    Berdikari    Teks
        - petikan          bahasa yang terkandung    kesalahan bahasa.    Sumbang saran    Rasional    Petikan
                       dalam petikan.        Menganalisis      Soal jawab     Keyakinan
                       Menyatakan sebab-sebab    kesalahan bahasa.    Latihan bertulis
                       kesalahan bahasa.

      PEMAHAMAN
      bahan linear (jadual)      Menumpukan kemahiran     Membincangkan      Perbincangan    Ketelitian   Bahan rujukan
                       secara kritis dan analitis  aspek-aspek penting   Soal jawab     Hormat-     Artikel
                       serta membuat inferensi.   yang terdapat dalam   Latihan bertulis  menghormati
                                     petikan.

(24 – 26)  3.0 Unsur Asing Dalam Bahasa
30.6.08 –    Melayu
 18.7.08      3.1 Pengenalan      Membina pengetahuan     Menyatakan jenis –   Penerangan     Toleransi    Kamus
          3.2 Latar Belakang    tentang perkembangan     jenis pinjaman.     Gerak kerja     Bertanggung-  Buku teks
            Peminjaman bahasa.  bahasa Melayu.        Menyatakan factor-   pelajar.      jawab.     Buku rujukan
          3.3 Bahasa Sanskrit    Memperjelaskan        faktor   penyerapan  Laporan pelajar
          3.4 Bahasa Jawa      penyerapan unsur-unsur    bahasa asing dalam   Sumbang saran
          3.5 Bahasa Arab      asing dalam bahasa      bahasa Melayu.     Soal jawab
          3.6 Bahasa-bahasa lain.  Melayu.
A. KARANGAN
Karangan Berformat (ceramah)  Menggalurkan isi-isi     Membincangkan      Penerangan guru  Bersyukur     Bahan rujukan
  - binaan karangan     penting dengan        aspek penting yang   Perbincangan    Bekerjasama    Majalah
  - aspek kerelevanan    menggunakan tatabahasa,   berkaitan dgn. tajuk.  Sumbang saran   Keyakinan.    Akhbar
                gaya bahasa & pemilihan   Mengumpul dan      Penulisan
                kata yang Sesuai.      menyusun idea
                Menguasai kerelevenan dan  mengikut urutan .
                keutuhan dalam        Menyusun idea
                menghasilkan karangan    mengikut urutan yang
                Menguasai teknik       sesuai.
                menghuraikan dan       Menyampaikan idea
                mengembangkan isi.      dlm. bentuk wacana
                              yang utuh

B. RUMUSAN           Menyusun dan mengolah    Mengenal pasti isi   Perbincangan    Berbangga     Petikan
  - petikan         idea dan fakta        utama, isi sokongan   Laporan      Berbudi pekerti  Kamus
                Menyampaikan fakta dan    dan kesimpulan.     Rumusan
                idea dengan tepat dan                Penulisan
                ringkas.
C. ALIH BAHASA
  - Prosa Melayu Klasik   Menggunakan gaya dan     Memahami        Perbincangan    Berhati-hati   Buku teks
                laras bahasa yang sesuai.  kandungan teks asal   Sumbang saran   Berwaspada    Artikel
                Menggunakan semua aspek   Menyampaikan      Soal jawab
                struktur bahasa dengan    kandungan teks asal   Penulisan
                tepat dan betul.       ke dalam bentuk yang
                              dikehendaki.

D. ANALISIS KESALAHAN
BAHASA             Membetulkan kesalahan    Mengenalpasti      Perbincangan    Rasional     Petikan
  - petikan         bahasa yang terkandung    kesalahan bahasa.    Sumbang saran   Ketelitian    Buku rujukan
                dalam petikan.        Menganalisis      Soal jawab
                Menyatakan sebab-sebab    kesalahan bahasa.    Latihan bertulis
                kesalahan bahasa.

PEMAHAMAN
bahan bukan linear (graf)   Menumpukan kemahiran     Membincangkan    Perbincangan      Kesungguhan    Petikan
                secara kritis dan analitis  aspek-aspek penting Soal jawab       Ketelitian    Keratan akhbar
                serta membuat inferensi.   yang terdapat dalam Latihan bertulis
                              petikan.
      2 DINAMIKA BAHASA
(27 – 29)  MELAYU
21.7.08 –
 8.8.08   4.0 Variasi Bahasa        Membina pengetahuan     Membezakan ragam    Perbincangan    Berbangga   Buku rujukan
          4.1 Pengenalan      tentang keanekaan dalam   bahasa   mesra dan  Sumbang saran   Bersungguh-  Bahan edaran
          4.2 Variasi bahasa    sistem bahasa Melayu.    formal.         Soal jawab     sungguh    Keratan akhbar
          4.3 Jenis-jenis variasi  Memperolehi kefahaman    Menyenaraikan jenis-  Latihan bertulis  Berhati-hati  Artikel
          4.4 Ciri-ciri variasi   tentang perbezaan atau   jenis variasi bahasa.                   Majalah
                       kelainan bahasa yang    Menerangkan ciri-ciri
                       terdapat dalam bahasa    variasu bahasa.
                       Melayu.

      A. KARANGAN
      Karangan Berformat        Menggalurkan isi-isi    Membincangkan      Penerangan guru  Kerjasama   Buku rujukan
      (Memorandum)           penting dengan       aspek penting yang   Perbincangan    Yakin diri   Keratan akhbar
        - binaan karangan      menggunakan tatabahasa,   berkaitan dgn. tajuk.  Sumbang saran   Berdikari   Majalah
        - aspek kerelevanan     gaya bahasa & pemilihan   Mengumpul dan      Penulisan
                       kata yang Sesuai.      menyusun idea
                       Menguasai kerelevenan dan  mengikut urutan .
                       keutuhan dalam       Menyusun idea
                       menghasilkan karangan    mengikut urutan yang
                       Menguasai teknik      sesuai.
                       menghuraikan dan      Menyampaikan idea
                       mengembangkan isi.     dlm. bentuk wacana
                                     yang utuh

                       Menyusun dan mengolah    Mengenal pasti isi   Perbincangan    Kepercayaan  Bahan edara
      B. RUMUSAN            idea dan fakta       utama, isi sokongan   Laporan      Ketrampilan  Artikel
        - petikan          Menyampaikan fakta dan   dan kesimpulan.     Rumusan
                       idea dengan tepat dan                Penulisan
                       ringkas.

      C. ALIH BAHASA          Menggunakan gaya dan    Memahami        Perbincangan    Berhati-hati  Petikan
        - Petikan dialog       laras bahasa yang sesuai.  kandungan teks asal   Sumbang saran   Hormat-    Bahan edaran
                       Menggunakan semua aspek   Menyampaikan      Soal jawab     menghormati.
                       struktur bahasa dengan   kandungan teks asal   Penulisan
                       tepat dan betul.      ke dalam bentuk yang
                                     dikehendaki.
      D. ANALISIS KESALAHAN
      BAHASA               Membetulkan kesalahan    Mengenalpasti      Perbincangan    Keyakinan    Bahan edaran
        - petikan            bahasa yang terkandung    kesalahan bahasa.    Sumbang saran   Rasional     Buku rujukan
                        dalam petikan.        Menganalisis      Soal jawab
                        Menyatakan sebab-sebab    kesalahan bahasa.    Latihan bertulis
                        kesalahan bahasa.

      PEMAHAMAN
      bahan bukan linear (graf)      Menumpukan kemahiran     Membincangkan    Perbincangan      Tolong-     Keratan Akhbar
                        secara kritis dan analitis  aspek-aspek penting Soal jawab       menolong.    Kertas kerja
                        serta membuat inferensi.   yang terdapat dalam Latihan bertulis    Bersatupadu
                                       petikan.

 (30- 32)  5.0 Laras Bahasa
11.8.08 –     5.1 Pengenalan        Membina pengetahuan     Menyatakan dan     Penerangan     Berwaspada    Buku rujukan
 5.9.08      5.2 Definisi laras bahasa  tentang gaya sesuatu     menjelaskan jenis    Perbincangan    Berbudi bahasa  Bahan edaran
          5.3 Jenis-jenis laras bhs.  bahasa.           laras bahasa.      Pelaporan     Kesopanan    Keratan akhbar
          5.4 Ciri-ciri laras bahasa  Membina kefahakan      Menyenaraikan dan    Soal jawab.             Artikel
                        tentang penggunaan sesuatu  membezakan ciri-ciri                    Majalah
                        bahasa            laras bahasa.
                        Memaklumi laras bahasa
                        yang ada pada penutur.

      A. KARANGAN
      Karangan Berformat (Syarahan)
        - binaan karangan        Menggalurkan isi-isi     Membincangkan      Penerangan guru  Berkhemah    Buku rujukan
        - aspek kerelevanan       penting dengan        aspek penting yang   Perbincangan    Berbangga    Keratan akhbar
                        menggunakan tatabahasa,   berkaitan dgn. tajuk.  Sumbang saran   Bersyukur    Majalah
                        gaya bahasa & pemilihan   Mengumpul dan      Penulisan
                        kata yang Sesuai.      menyusun idea
                        Menguasai kerelevenan dan  mengikut urutan .
                        keutuhan dalam        Menyusun idea
                        menghasilkan karangan    mengikut urutan yang
                        Menguasai teknik       sesuai.
                        menghuraikan dan       Menyampaikan idea
                        mengembangkan isi.      dlm. bentuk wacana
                                       yang utuh
      B. RUMUSAN
        - petikan            Menyusun dan mengolah    Mengenal pasti isi    Perbincangan    Berdaya saing  Bahan edara
                        idea dan fakta        utama, isi sokongan    Laporan      Bersungguh-   Artikel
                        Menyampaikan fakta dan    dan kesimpulan.      Rumusan      sungguh
                        idea dengan tepat dan                 Penulisan
                        ringkas.
      C. ALIH BAHASA
        - Puisi tradisi (syair)     Menggunakan gaya dan     Memahami         Perbincangan    Ketelitian   Petikan
        -                laras bahasa yang sesuai.  kandungan teks asal    Sumbang saran   Kerajinan    Bahan edaran
                        Menggunakan semua aspek   Menyampaikan       Soal jawab     Kerjasama
                        struktur bahasa dengan    kandungan teks asal    Penulisan
                        tepat dan betul.       ke dalam bentuk yang
                                      dikehendaki.

      D. ANALISIS KESALAHAN
      BAHASA               Membetulkan kesalahan    Mengenalpasti       Perbincangan    Berdikari    Bahan edaran
        - petikan            bahasa yang terkandung    kesalahan bahasa.     Sumbang saran   Berhati-hati  Buku rujukan
                        dalam petikan.        Menganalisis       Soal jawab     Jati diri
                        Menyatakan sebab-sebab    kesalahan bahasa.     Latihan bertulis
                        kesalahan bahasa.

      PEMAHAMAN
      Bahan bukan linear (carta aliran)  Menumpukan kemahiran     Membincangkan    Perbincangan       Kesungguhan   Keratan Akhbar
                        secara kritis dan analitis  aspek-aspek penting Soal jawab        Saling     Kertas kerja
                        serta membuat inferensi.   yang terdapat dalam Latihan bertulis     memahami.
                                      petikan.


(33-35)  6.0 Wacana
8.9.08 –
26.9.08      6.1  Pengenalan      Membina pengetahuan     Membuat    analisis  Penerangan     Berwaspada   Buku rujukan
          6.2  Definisi wacana    tentang wacana bahasa    tentang wacana.      Perbincangan    Berhati-hati  Bahan edaran
          6.3  Ciri-ciri wacana   Melayu.           Memahami hubungan     Gerak kerja    Berbudi     Keratan akhbar
          6.4  Aspek-aspek      Memaklumi dan memahami    sesuatu wacana dari    kumpulan.     bahasa.     Artikel
             hubungan wacana    konsep wacana.        aspek semantic.      Soal jawab             Majalah
                        Mengetahui jenis-jenis dan  Menunjukkan
                        ciri-ciri wacana       kesinambungan idea
                        berdasarkan contoh.     yang jelas dalam
                                      wacana.
A. KARANGAN
Karangan Berformat (Rencana)  Menggalurkan isi-isi     Membincangkan      Penerangan guru  Kesungguhan   Buku rujukan
  - binaan karangan     penting dengan        aspek penting yang   Perbincangan    Keyakinan    Keratan akhbar
  - aspek kerelevanan    menggunakan tatabahasa,   berkaitan dgn. tajuk.  Sumbang saran   Hormat-     Majalah
                gaya bahasa & pemilihan   Mengumpul dan      Penulisan     menghormati.
                kata yang Sesuai.      menyusun idea
                Menguasai kerelevenan dan  mengikut urutan .
                keutuhan dalam        Menyusun idea
                menghasilkan karangan    mengikut urutan yang
                Menguasai teknik       sesuai.
                menghuraikan dan       Menyampaikan idea
                mengembangkan isi.      dlm. bentuk wacana
                              yang utuh

B. RUMUSAN
  - petikan         Menyusun dan mengolah    Mengenal pasti isi   Perbincangan    Bertolak ansur  Bahan edara
                idea dan fakta        utama, isi sokongan   Laporan      Ketabahan    Artikel
                Menyampaikan fakta dan    dan kesimpulan.     Rumusan      Bersyukur
                idea dengan tepat dan                Penulisan
                ringkas.

C. ALIH BAHASA         Menggunakan gaya dan     Memahami        Perbincangan    Berbangga    Petikan
  - Prosa Melayu Moden    laras bahasa yang sesuai.  kandungan teks asal   Sumbang saran   Bersopan     Bahan edaran
    (cerpen)        Menggunakan semua aspek   Menyampaikan      Soal jawab     santun
                struktur bahasa dengan    kandungan teks asal   Penulisan
                tepat dan betul.       ke dalam bentuk yang
                              dikehendaki.
D. ANALISIS KESALAHAN
BAHASA             Membetulkan kesalahan    Mengenalpasti      Perbincangan    Ketelitian    Bahan edaran
  - petikan         bahasa yang terkandung    kesalahan bahasa.    Sumbang saran   Rasional     Buku rujukan
                dalam petikan.        Menganalisis      Soal jawab
                Menyatakan sebab-sebab    kesalahan bahasa.    Latihan bertulis
                kesalahan bahasa.
PEMAHAMAN
bahan linear (prosa)      Menumpukan kemahiran     Membincangkan      Perbincangan    Patriotik    Keratan Akhbar
                secara kritis dan analitis  aspek-aspek penting   Soal jawab     Bersyukur    Kertas kerja
                serta membuat inferensi.   yang terdapat dalam   Latihan bertulis
                              petikan.

USBF 2
(36 -38)  7.0 Retorik
6.10.08 -     7.1 Pengenlan        Membina pengetahuan      Menyenaraikan jenis    Penerangan.    Hormat-    Buku rujukan
24.10.08      7.2 Definisi Retorik    tentang retorik.       dan cirri-ciri retorik .  Perbincangan    menghormati  Bahan edaran
          7.3 Jenis-jenis dan ciri-  Menjelaskan teknik      Membeza          Soal jawab            Keratan akhbar
            ciri retorik      penyampaian idea, iaitu    bandingkan jenis-                      Artikel
          7.4 Teknik penyampaian   teknik deduksi, analogi dan  jenis retorik.                        Majalah
            idea.          elektik.

      A. KARANGAN
      Karangan Berformat         Menggalurkan isi-isi     Membincangkan       Penerangan guru  Perpaduan   Buku rujukan
      (Memorandum)            penting dengan        aspek penting yang     Perbincangan    Teleransi   Keratan akhbar
        - binaan karangan       menggunakan tatabahasa,    berkaitan dgn. tajuk.   Sumbang saran           Majalah
        - aspek kerelevanan      gaya bahasa & pemilihan    Mengumpul dan       Penulisan
                        kata yang Sesuai.       menyusun idea
                        Menguasai kerelevenan dan   mengikut urutan .
                        keutuhan dalam        Menyusun idea
                        menghasilkan karangan     mengikut urutan yang
                        Menguasai teknik       sesuai.
                        menghuraikan dan       Menyampaikan idea
                        mengembangkan isi.      dlm. bentuk wacana
                                       yang utuh

      B. RUMUSAN             Menyusun dan mengolah     Mengenal pasti isi     Perbincangan    Berbangga   Bahan edaran
        - petikan           idea dan fakta        utama, isi sokongan    Laporan      Rendah diri  Artikel
                        Menyampaikan fakta dan    dan kesimpulan.      Rumusan
                        idea dengan tepat dan                  Penulisan
                        ringkas.

      C. ALIH BAHASA           Menggunakan gaya dan     Memahami          Perbincangan    Berhati-hati  Petikan
        - Prosa Melayu tradisional   laras bahasa yang sesuai.   kandungan teks asal    Sumbang saran   Kerjasama   Bahan edaran
          (cerpen)          Menggunakan semua aspek    Menyampaikan        Soal jawab
                        struktur bahasa dengan    kandungan teks asal    Penulisan
                        tepat dan betul.       ke dalam bentuk yang
                                       dikehendaki.

      D. ANALISIS KESALAHAN       Membetulkan kesalahan     Mengenalpasti       Perbincangan    Ketelitian   Bahan edaran
      BAHASA               bahasa yang terkandung    kesalahan bahasa.     Sumbang saran   Keyakinan   Buku rujukan
        - petikan           dalam petikan.        Menganalisis        Soal jawab
                        Menyatakan sebab-sebab    kesalahan bahasa.     Latihan bertulis
                        kesalahan bahasa.
      PEMAHAMAN             Menumpukan kemahiran     Membincangkan      Perbincangan    Kesetiaan    Keratan Akhbar
      bahan linear (prosa)       secara kritis dan analitis  aspek-aspek penting   Soal jawab     Krajinan     Kertas kerja
                       serta membuat inferensi.   yang terdapat dalam   Latihan bertulis
                                     petikan.

 (39)   8.0 Kesantunan Berbahasa
27-10.08     8.1 Pengenalan       Membina pengetahuan     Membuat         Penerangan guru  Berbudi bahasa  Buku rujukan
-         8.2 Definisi kesantunan  tentang kesantunan bahasa  perbandingan antara   Perbincangan    Bersopan-    Bahan edaran
31.10.08       berbahasa       Melayu.           jenis kesantunan     Sumbang saran   santun      Keratan akhbar
         8.3 Ciri-ciri Kesantunan  Mengetahui dan memahami   bahasa.         Penulisan              Artikel
           bebahasa        penggunaan kata ganti    Membina ayat dan                       Majalah
         8.4 Bentuk kesantunan   nama diri.          ungkapan
           berbahasa       Mengenal pasti penggunaan  bertatasusila dan
                       bahasa yang menunjukkan   intonansi yang sesuai.
                       kesantunan.


      A. KARANGAN
      Karangan Berformat (Pidato)    Menggalurkan isi-isi     Membincangkan      Perbincangan    Kesungguhan   Buku rujukan
        - binaan karangan       penting dengan        aspek penting yang    Laporan      Keyakinan    Keratan akhbar
        - aspek kerelevanan      menggunakan tatabahasa,   berkaitan dgn. tajuk.  Rumusan               Majalah
                       gaya bahasa & pemilihan   Mengumpul dan      Penulisan
                       kata yang Sesuai.      menyusun idea
                       Menguasai kerelevenan dan  mengikut urutan .
                       keutuhan dalam        Menyusun idea
                       menghasilkan karangan    mengikut urutan yang
                       Menguasai teknik       sesuai.
                       menghuraikan dan       Menyampaikan idea
                       mengembangkan isi.      dlm. bentuk wacana
                                     yang utuh
      B. RUMUSAN
        - petikan           Menyusun dan mengolah    Mengenal pasti isi    Perbincangan    Tolak ansur   Bahan edaran
                       idea dan fakta        utama, isi sokongan   Sumbang saran   Kerjasama    Artikel
                       Menyampaikan fakta dan    dan kesimpulan.     Soal jawab
                       idea dengan tepat dan                 Latihan bertulis
                       ringkas.
(40 – 42)  PEPERIKSAAN AKHIR
      TAHUN
3.11.08 -
14.11.08
           Disediakan oleh,        Disemak oleh,
           …………………….           ……………………..
         (Puan Mariam Mohd. Yasin)   (Puan Asmawati bt. Razali)
            Disahkan oleh ,        Disahkan oleh,
          ………………………          ………………………….
          (Puan Zuraida bt. Ariffin)  (Cik Rusnani bt. Sharuddin)

								
To top