7820769- Dattaatreya- Maalaa- Mantra- Stotram-for- Health- Wealth- Peace- Protection-etc by TAOSHOBUDDHA

VIEWS: 84 PAGES: 3

									            EaI d%tmaalaa maM~ s%aao~

! namaao Bagavato d%ta~oyaaya .smarNamaa~saMtuYTaya .
mahaBayaanIvaarNaaya .maha&anaPrdaya . acIdanaMda%manao .
baalaaonma%t ipSaacavaoYaaya .mahayaaogaInao. AvaQaUtaya.
AnasaUyaanaMdvaQa-naaya . Ai~pu~aya ..

! BavabaMQaavImaaocanaaya . AaM AsaaQyasaaQanaaya .
)IM sava-avIBaUitdaya . @raOM AsaaQyakYa-Naaya .
eoM vaa@Prdaya . @laIM jaga%~yavaSaIkrNaaya .
saaO: sava-mana:xaaoBaNaaya .EaIM mahasaMp%Prdaya .
glaaOM BaUmaNDlaaiQap%yaPrdaya . d/aM icarMjaIivanao .
vaYaT\ vaSiaku$ vaSaIku$ . vaaOYaT\ AakYa-ya AakYa-ya .
huM avIWoYaya avIWoYaya .fT\ ]ccaaTya ]ccaaTya .
z: z: stmBaya stmBaya .#aoM #aoM maarya maarya .
nama: sampnnaya sampnnaya . svaaha paoYaya paoYaya .
prman~pryan~prtn~aaNI aCIanQI aCIanQI .
grhana\ inavaarya inavaarya .vyaaQaIna\ ivanaaSaya ivanaaSaya .
du:#aM hrhr . dairV`M ivad`avaya ivad`avaya .
dohM paoYaya paoYaya . ica%tM taoYaya taoYaya .
sava-man~sva$paya sava-yan~sva$paya sava-tn~sva$paya sava-
pllavasva$paya ! namaao mahaasIwaya svaaha .
Dattaatreya Maalaaa Mantra Stotram


Aum Namo Bhagawate Dattaatreyaaya ,
smaranmaatrasantushtaaya,
mahaa-bhaya-nivaaranaaya, mahaa-dnyaanapradaaya,
chid-aanadaatmane,baalonmatta-pishaachaveshaaya,
mahaa-
yogine,avadhuutaaya,anasuuyaaaanandavardhanaaya,
atriputraaya
Aum bhava-bandha-vimochanaaya
Aam asaadhyasaadhanaaya
Hriim sarvavibhuutidaaya
Kroum asaadhyaakarshanaaya
Aim Vaacpradaaya
Kliim jagat-traya-vashiikaranaaya
Souh sarva-manah-kshobhanaaya
Shriim mahaasampat-pradaaya
Gloum bhuumandalaadhipatya-pradaaya
Draam chianjiivine
Vashat vashii kuru vashi kuru
Voushat aakarshaya aakarshaya
Hum vidveshaya vidveshaya
Fat ucchaataya ucchaataya
Thah thah stambhaya stambhaya
Khem khem maaraya maaraya
Namah sampannaya sampannaya
Swaaha poshaya poshaya
Paramantra-parayantra-paratantraani chhidhi chhindhi
Grahaan nivaaraya nivaaraya
Vyaadhiin vinaashaya vinaashaya
Duhkham hara hara
Daaridryam vidraavaya vidraavaya
Deham poshaya poshaya
Chittam toshaya toshaya
Sarvamantraswaruupaaya
Sarvayantraswaruupaaya
Sarvatantraswaruupaaya
Sarvapallavaswaruupaaya
Aum namo mahaasiddhaaya swaaha


This is very effective stotram as Lord Dattaatreya is pleased only by
remembering him(smaran-maatra-santushta) .Daily chanting of this
maalamantra creates protective orbit to carry on spiritual sadhana.
hermit

								
To top