Em di bo lai con duong - Trinh cong Son by carotdieu

VIEWS: 160 PAGES: 1

More Info
									Em ñi boû laïi con ñöôøng

        2 Œ « «£ «
                                                Trònh coâng Sôn
                  « «  «
       & 4  « ˆ ˆ ll «
           « «
          « « «
          ˆ
          « «   «
              ˆ
               « «
               « « l
       ======================
               ˆ ˆ
               j j
               « «
                  « «
                  ˙ l˙ l «
                  « «  ˆ
                      « »œ »»œ »»»»œ l
                       »
              «          £
           « «£ «
               Boû maëc caên nhaø       boû maëc     toâi                 Boû maëc nôi

   « «  «  «  «        «
           « ˆ « l »»»œ « «=l
               Boû maëc möa veà        boû chieàu    phai                 Boû maëc hö
 œ
 »»» « «
   ˆ ˆ l ˙
   j j « «  «  « « « ˆ
            « «    « ˆ
                  « j
                  ˆ «
&   « «   l ˙
        « l ˆ
          « « «
           ˆ
           « «
=========================     j
   ñaây   boû  maëc   ngöôøi                   Bo    traêm naêm      sau    ngaøn naêm

         « «£ «  « «
              ˆ ˆ l « l « =l
   voâ   boû  ngaäm   nguøi                    Boû   ñeâm chöa      qua    ngaøy chöa

 ˙
 »»»  ˙
    »»»  œ
       »»» « « «
         « ˆ « l «
          « ˆ   « «
              j j
              « «  «
                 ˙
                 «  «
                   ˙
                   «
=========================
&   l   l   « «
         ˆ    «
             ˆ
             «
   nöõa                  Boû maëc toâi    laø     toâi   laø       ai

 «                 « « « « «
   tôùi                  Boû maëc tay    buoàn    khoâng   baøn       tay

 «
 ˆ ‰ #œ»» l l c #˙ œ œ œ œ l «
    »J     »»» »J »J »J »J « « « « « l ˙ « « «
========================= l
& «          »» »» »» »» ˙
                  « jjjj
                   ˆ ˆ ˆ ˆ «
                   « « « « «  ˆ « «
                         « _ #ˆ
                         j « j
                         « ˆ «=
            Em       ñi     boû laïi con ñöôøng    Bôø xa coû      daïi      voâ thöôøng nhôù


 «. œ œ. « « « « «
   J »»»
 « »»»   ˆ l ˙ ˆ ˆ ˆ « l « « « « ˆ ««l «
      « « « « «
      j   jjj
      « « « « «       « « #ˆ£ « «
                  « ««    «
                       #ˆ « #œ=l
                        « « »J
 ˆ
=========================
& «           « « « «
            _ _ __
            « « « j
            j   jˆ
            ˆ ˙ ˆ «  j
                 ˆ « ˆ _
                 « « ««
                      « « ˆ »»
                        j «
                      ˙
                      _
                      «
  em    ra ñi   Em   ñi      boû laïi daëm  tröôøng Ngaøn daâu coá      quaän      muoân truøng nhôù


  ˙.     « «£ « 2 «            ˙ l ˙ l «
                        « «
                        « «    «   »œ œ œ=l »
&  »»»    « « « ll 4 «
        « « «
        ˆ ˆ
        « « ˆ
=========================   ˆ
               «
                  « «
                  « «
                  j j l
                  ˆ ˆ
                  « «     « «    ˆ
                             «   » »» »»»
                                  £
                           £ «
 theâm   Boû maëc ñeâm  daøi boû maëc   ai       Boû maëc gian

    œ « «       «     «    «  « « «         «
                          « « ˆ l »»»œ « «=l
      Boû maëc vui  buoàn boû maëc   ai       Boû maëc khoâng
    »»» « «
      ˆ ˆ l ˙
      j «      «     «    «  « « «
                           ˆ       « ˆ
                                  « j
                                  ˆ «
&      « j
========================= «    l ˙«   l ˆ
                       «  «
                          ˆ
                          «        j
   nan   boû maëc     ngöôøi                     Boû   xa xoâi       yeâu    vaø  gaàn

         « «£ «  « «  «  «  «
  chaên  boû maëc     ngöôøi                     Boû   toâi hoang      vu    vaø  nhoû

 ˙
 »»»  ˙
    »»»  œ
       »»» « ˆ ˆ «
          « « «
         « « « l ˆ « «
              ˆ ˆ l «
              j j ˙
              « «  «  «
                   ˙ l « Œ=
                   «  ˆ
                     «
&
=========================
   l   l   « «
         ˆ    «     l     ”
   guõi                  Boû maëc toâi  buoàn   giöõa cuoäc    vui
   beù                  Boû maëc toâi  ngoài   giöõa ñôøi     toâi

								
To top