Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Dem thanh pho day sao - Tran Long An

VIEWS: 99 PAGES: 1

Vietnamese music sheets

More Info
									Ñeâm Thaønh Phoá Ñaày Sao.
                                                    Traàn Long AÅn.
                 £ «        £
        #2 Œ‰           « «  « « « «
           « « “{ ˆ ˆ « « l «. « « l « « « « l
              « « « « « ˆ «   « ˆ ˆ «
                        ˆ « « «
       & 4  « «
           « «
           ˆ ˆ  « « « « ˆ « ˆ
              « « ˆ ˆ «
       ======================         ˆ
                           =
                           «
              Toâi ñang   nghe tieáng soùng doøng soâng toâi         ñang    nghe tieáng gioù ngaøy

 # « ‰ « « «      « «£ «
              Khi ñi     xa raát nhôù doøng soâng ñi             ñaâu    xa cuõng nhôù veà
        « « «
        « « l «        ‰« «
& «ˆ
  «  « « l «.
    « « ˆ
    ˆ ˆ «  « « «
        ˆ « ˆ
        « ˆ   « « «
            « ˆ ˆ l
             « «
========================= l
            ˆ «
            «  « « l _
                «
                _
                ˙  «
                  «
                  ˆ « «
                    « =
                    ˆ ˆ
                     «
                «  «

             « «£ « «
    xuaân  nghe boâng hoa   nhö thöông ai       raïo röïc treân             caønh         toâi ñang

 # « « «£ «   « « «
    em   em ñang ñi     ñi beân soâng       chôû ñaày naéng            vaøng        ñeâm nay

  « « « « l «.
       « « « ˆ
         ˆ « l «
         « ˆ «  « « « ˆ
             ˆ « ˆ l «
             « ˆ « «
               «  ‰ « «
                   « «
                   « =
&  ˆ « « «
  « ˆ ˆ «
========================= l
      ˆ ˆ
       «        «   ˆ ˆ
                    «
    nghe tieáng noùi cuûa   ñeâm    nhö ñang        nghe   tieáng haùt cuûa  em             toâi ñang

 # «                 »»»
                   œ œ »»»œ »»œ
                   »
    nghe tieáng soùng bieån  Ñoâng   nghe traêm       naêm   haùt khuùc möôøi naêm            toâi ñang

  «. « « « « « « «
    « ˆ l « « « « « l «
     « « « ˆ « «   «  «‰ œ
               « »J l »»
                »»    » » = »
  ˆ
  « ˆ « ˆ ˆ « « «
========================= l
&   «      ˆ ˆ  ˙
             « l ˆ
               «       £
    nghe   nghe con  tim nhö    thuûy   trieàu         leân       thaønh   phoá     ñeâm nay ñaày

 # œ.
   »»»                        « « » »
      œ l œ œ œ œ l œ ‰ « « l œ . « « l œ œ »œ »»»œ »»œ=l
    nghe   toâi ñang nghe nghe    roõ   ñôøi          toâi       thaønh   phoá     cho em tuoåi

      »J »»»    »»» »»» »» »»    « « »»
                      ˆ« »
                      «ˆ     ˆ « »» »» »»
                            « «ˆ
&      »»
========================= » » » »                   » »» » »
              £                          £
  sao doøng soâng ñeâm nay ñaày sao vöôøn nhaø em caây hoaøng lan baùt ngaùt höông toaû

 # ˙      «
  »»» l œ œ #ˆ l ˙ l œ ‰ œ l œ »»»»œ »»»»œ œ l œ .
              J »»»         »»»
    thô   doøng  soâng cho em moäng  mô    vaø tình yeâu        nhö muøa xuaân aám       aùp treân   caønh

     J »»»
     »»»  «
        j
        « »»» »»» »»»        »»»   œ=
                           J
                           »»»
&
========================= l      £
     bay   söông khuya  nheï       bay        thaønh phoá    baùt ngaùt cuûa      gioù    tình

 # œ œ œ œ œ ‰ « « œ . « « »œ œ œ œ
                « ˆ »»» « ˆ »» ˆ «
     mai   trong ñeâm   ba       möôi        thaønh phoá    ñeâm nay ñaày       sao     doøng
    »»» »»» »»» »» »»»    ˆ « l      « «        »»»  »»» »» œ
========================= l
&      » » » l      « «          « l      »   »» »» »»» l ˙=  »»»
        £                               £
  yeâu meânh moâng cuûa maây ñöôïc ngaøy vui khoâng theå queân nhöõng thaùng naêm ngöôïc xuoâi
   soâng ñeâm nay ñaày sao   ñöôïc gaàn nhau taâm hoàn         nhö   chaáp  caùnh   leân   trôøi    cao

 # « « «                « « « «
  ˆ ˆ ˆ l « l « « « l « l « ‰« «” «
  « « «
  j j
  « « «  «   « « « « « «{ «    « ˆ ˆ
                   l ˆ « « l «=
                    j
                    « « « ˙
                      j «
            1.     2.
&      ˙
      «  « ˆ ˆ ˙ ˆ « « ˙
         « « « « ˆ ˆ «
========================= l
        j
        ˆ
        «  j
    mô veà chaân  trôøi thaønh phoá  cuûa      toâi     Khi ñi...

 #       «
   trong ngaàn trong ngaàn hình boùng   cuûa                  ...em      trong ngaàn trong ngaàn

  « « « l « l « « « l « l « « « l « l « . ‰=
& « ˆ ˆ
  ˆ « «
=========================
  j
  « « «
    j « ˙
      «  ˆ « «
        j « «
        « ˆ ˆ
          j  «
            ˙
            «  « « «
              ˆ ˆ ˆ
              « « «
              j  j  «
                  ˙
                  «  «
                    ˆ
                    «   ”
  cuoäc soáng cuûa   toâi  trong  ngaàn trong     ngaàn     cuoäc soáng cuûa           toâi

								
To top