Docstoc

tvdt6

Document Sample
tvdt6 Powered By Docstoc
					Bài tập cơ sở thiết kế máy

Bài tập 11:

  Hãy thiết kế bộ truyền động đai (1-đai dẹt và 2-đai thang), tải trọng ổn định, quay 1
chiều, bộ truyền đọng nằm ngang với các thông số sau:

Thông số                     Phương án 1   Phương án 2  Phương án 3
Công suất cần truyền (kw)            3.5       5       1.5
Số vòng quay trục dẫn (vg/phút)         1450      1460      1460
Số vòng quay trục bị dẫn (vg/phút)        480       500      600
Số ca làm việc trong ngày            2        2       2

                         Bài làm

  PHƯƠNG ÁN 1:

a. Thiết kế bộ truyền đai dẹt: (TLTK_Thiết kế chi tiết máy
                Nguyễn Trọng Hiệp-Nguyễn Văn Lẫm)

1. Do bộ truyền động đai được thiết kế được sử dụng làm việc ở chế độ tải trọng ổn
định nên ta chọn loại đai vải cao su.
2. Đường kính bánh đai nhỏ d1:
                   R1          3.5 1000
    d1   1100 1300     3     1100 1300  3        147 .56 174,74  mm
                   n1           1450
  Chọn bán kính: d1=160 mm
  Kiểm tra vận tốc đai theo điều kiện:
         d1n1
    V        (25 30) m/s
        60.1000
        .160.1450
              12,15 m/s
        60.1000
3. Đường kính bánh đai lớn d2:
                      1450
    d2   1    ud1    1 0.01     160 478,5 (mm)
                      480
  Chọn d2=500 mm.
  - Số vòng quay thực n’2 của bánh bị dẫn:
              d1         160
    n' 2  1    n1     1 0,01 1450     459 (vòng/phút)
              d2         500
  -  Sai số về số vòng quay:
        480 459
      n       4,4%
         480
  Sai số   n nằm trong khoảng cho phép 3 5 % , do đó không cần phải tra lại d1 và
d2 .
4. Xác định khoảng trục a và chiều dài đai L:
   - Chiều dài tối thiểu:
          V    12,15
    LMin              4,05m  4050(mm)
          3 5    3


Nhóm SVTH: Nhóm 6B                                 Trang 1
Bài tập cơ sở thiết kế máy

  -  Khoảng cách trục:
                                         2
      1        d1    d2              d1    d2          2
  a     L                      L              2 d2  d1
      4           2                   2


                                               2
    1            160 500                     160 500             2
     4050                         4050                  2 500 160
    4              2                        2
  =1497 mm
  - Kiểm nghiệm điều kiện:
    a    d1  d2      2 160 500       1320 (mm)
  Tuỳ theo cách nối đai, sau khi tính toán xong cần tăng chiều dài đai thêm 100 400
mm.
5. Góc ôm 1 :
                  d2   d1           500 160
      1  1800    570          1800    570      1670
                    a               1497
  Thoả điều kiện 1         1200 đối với đai bằng chất dẻo.
6. Chiều dày và chiều rộng đai:
  - Chiều dày:
    h    1         d1    160
             h             4
    d1    40        40    40
                2
  Chọn h=4   t 0 2,25 N/mm
  - Chiều rộng b của đai:
        100RKd
    b
        hV t cb c cv
    Trong đó:       t 0    2,25 N/mm2
            cb=1, Kd=1,15
            c     1 0,003 180 0       1  = 1-,003(180 0-167 0)=0,961
            100.3,5.1,15
  Vậy b                  30 mm
        4.12,15.2,25.1.0,961.0,981
  Chọn b=40 mm
7. Chiều rộng B của bánh đai:
  Chiều rộng B của bánh đai d ẹt khi mắt bình thường:
    B = 1,1b+(10 15) = 1,1.40+10 = 54 mm
  Chọn B=50 mm
8. Lực căng:
               1             1          167 0
    F    3F sin          3 0 h sin      3.1,8.40.4. sin      858,45 N
              2            2             2
Nhóm SVTH: Nhóm 6B                                             Trang 2
Bài tập cơ sở thiết kế máy

b. Thiết kế đai thang:
1. Chọn loại đai:
  Giả sử vận tốc của đai v>5 m/s, có thể dùng đai loại A, O, b (bảng 5.13). Ta có thể
tính theo 3 phương án và chọn loại phương án nào có lợi hơn.

  Tiết diện đai:                               b    O    A
2. Định đường kính bánh nhỏ theo (bảng 5-14)
lấy d1 (mm)                                  140   70    140
  Kiểm nghiệm vận tốc của đai:
          n1d1
     v       (m/s)                         10,63  5,3   10,63
         60.100
    v<vmax = (30 35) m/s thoả điều kiện
3. Tính đường kính d2 của bánh đai lớn:
    d2 1    id 1 (mm)                          494,4  207,2  414,4
  - Lấy d2 theo tiêu chuẩn (bảng 5-15)                    400   200   400
  - Số vòng quay thực n’2 của trục bị dẫn:
                  d1
     n' 2    1    n1   (vòng/phút)               497   497   497
                  d2
  -  Sai số về số vòng quay so với yêu cầu:
           n'2 n2     497 480
       n                    0,0354 3,54 %      3,54  3,54   3,54
            n2       480
  Sai số n nằm trong phạm vi cho phép
(3 5)%, do đó không cần chọn lại đường kính d2
                  n1
  Tỉ số truyền: i                              2,92  2,92   2,92
                  n2
4. Chọn sơ bộ khoảng cách trục a theo
bảng(5-16) a d2                                400   200   200
5. Tính chiều dài đai L theo khoảng cách
trục a sơ bộ theo công thức:
                              2
                        d2   d1
     L    2a      (d 2   d1 )           (mm)     1690  845   1690
             2             4a
  - Lấy L theo tiêu chuẩn mm (bảng 5-12).                  1700  875   1700
  - Nếu chiều dài loại đai dưới 1700 mm, trị
số tiêu chuẩn là trị số chiều dài trong L0, còn chiều
dài L tính toán khoảng cách trục a: L=L0 +x. Nên
chiều dài L của đai o là: L=850+25=875(mm).
  - Kiểm nghiệm số vòng chạy u trong 1 giây:
         v
     u                                   6,3   6,1   6,3
         L
  Điều nhỏ hơn umax =10.
6. Xác định chính xác khoảng cách trục a
theo chiều dài đai đã lấy theo tiêu chuẩn:
                            2         2
  2L      d 2 d1       2L    d 2 d1      8 d 2 d1
a                                       405   216   405
                     8

Nhóm SVTH: Nhóm 6B                                       Trang 3
Bài tập cơ sở thiết kế máy

  -  Khoảng cách trục a thoả mãn điều kiện:        b    O    A
    0,55 d1    d2    h   a    2 d1  d2
    Với h tra theo bảng 5-11               10,5  6    8
  - Khoảng cách trục nhỏ nhất cần thiết để
mắc đai: amin a 0,015 L (mm)                308   203   380
  - Khoảng cách trục lớn nhất cần thiết để
tạo lực căng: amax a 0,03L (mm)               456   242   456
7. Tính góc ôm 1 , công thức:
                 d2    d1
      1  1800    570         (độ)    143,4  145,7  143,4
                   a
   Góc ôm 1 thoả điều kiện 1 1200
8. Xác định số đai Z cần thiết. Chọn ứng
suất căng ban đầu 0 1,2 (N/mm2) và theo
trị số d1 tra bảng 5-17 tìm được ứng suất
có ích cho phép p 0 N/mm2                  1,51  1,45   1,7
  -  Các hệ số:
    ct (tra bảng 5-6)                  0,9   0,9   0,9
    c (tra bảng 5-18)                  0,9   0,9   0,9
    cv (tra bảng 5-19)                  0,93  1,04   0,93
  -  Số đai tính theo công thức:
           1000R
    Z
        v  p 0 ct c cv F

    F: tiết diện đai
  Số đai Z                        138   47    81
9. Định các kích thước chủ yếu của bánh đai:
    B=(Z-1)t+2s (mm)
    Với t, s tra bảng 10-3
  - Kích thước t (mm)                   20   12    16
  - Kích thước s (mm)                   12,5  8    10
  - Vậy chiều rộng bánh đai B               65   148   68
  - Đường kính ngoài của bánh đai C (mm)
tra bảng 10-3                        5    2,5   3,5
  - Bánh dẫn: d n1 d1 2c                 150   75    147
  - Bánh bị dẫn: d n 2 d 2 2c               410   205   407
10. Tính lực căng ban đầu s0 :
    s0  0 F (N)                    165,6  56,4   97,2
  Lực tác dụng lên trục S (N)
              1
    S    3S 0 sin                   1415  1928   1107
              2
  Kết luận:
  Chọn phương án dùng bộ truyền đai loại A có số đai ít và lực tác dụng lên trục nhỏ.
  Qua tính toán ta thấy, cùng điều kiện làm viêc, kích thước bộ truyền đai dẹt lớn
hơn bộ truyền đai thang.


Nhóm SVTH: Nhóm 6B                             Trang 4
Bài tập cơ sở thiết kế máy

Bài tập 12:

  Hãy thiết kế bộ truyền bánh răng (1-răng trụ răng thẳng, 2-răng trụ răng nghiêng,
3-bánh răng nón răng thẳng). Biết:

Thông số                Phương án 1    Phương án 2  Phương án 3
Công suất cần truyền (kw)        3,27        4,68     1,40
Số vòng quay trục dẫn (vg/phút)     480        500      600
Số vòng quay trục bị dẫn (vg/phút)   141,2       131,6     166,7
Thời gian làm việc 2 ca/ngày
                    5 năm       5 năm     5 năm
  - Năm
                    360 ngày      360 ngày   360 ngày
  - Ngày
                    Bài làm

  PHƯƠNG ÁN 1:
  A. Bánh răng trụ răng thẳng:
  Tính theo tải trọng không thay đổi và bộ truyền ăn khớp ngoài.
1. Chọn vật liệu làm bánh răng nhỏ: Thép 50, bánh răng lớn thép 35 đều thường hóa
(theo bảng 3-6).
  Cơ tính của hai loại thép này (bảng 3-8):
  - Thép 50:
       b1 620 N   2 ; ch1 320 N  2 ; HB = 200
               mm     mm
    (Phôi rèn giả thiết đường kính phôi dưới 100mm)
  -  Thép 35:
      b2 500 N   2 ; ch 2 260 N  2 ; HB= 170
               mm      mm
    (Phôi rèn giả thiết đường kính phôi từ 100-300 mm)
2. Định ứng suất tiếp xúc và ứng suất uốn cho phép.
  a.Ứng suất tiếp xúc cho phép.
  - Số chu kỳ tương đương đương của bánh lớn [công thức (3-3)]
     Ntđ2 = 60un2T= 60.1.141,2.5.360.2.8=24,4.10 7
  - Số chu kỳ làm việc tương đương của bánh nhỏ
     Ntđ1 =Ntđ2.i= 24,4.10 7.3,4 = 82,95.10 7
        n1     480
    Với i=           3,4
        n2    141,2
  Theo bảng 3-9 ta được số chu kỳ cơ sở của đường cong mỏi tiếp xúc N0 = 10 7
  Do Ntđ1>10 7, Ntđ2 >10 7 nên hệ số chu kỳ ứng suất K N =1
                             ,


  - Ứng suất tiếp xúc cho phép của bánh lớn
                ,            N
      tx 2   N0 tx .K N =2,6.HB= 2,6. 170= 442   2
                              mm
  -  Ứng suất tiếp xúc cho phép bánh nhỏ
               ,            N
           N0 tx .K N =2,6.HB= 2,6. 200= 520
       tx1
                              mm 2
    Với   N 0 tx  tra bảng 3-9
                 2
  Lấy trị số nhỏ tx 2 =442 N/mm để tính

  b.Ứng suất uốn cho phép

Nhóm SVTH: Nhóm 6B                              Trang 5
Bài tập cơ sở thiết kế máy

  - Số chu kỳ tương đương của bánh lớn Ntđ2 =82,95.10 7 >No =5.10 6
  - Số chu kỳ tương đương của bánh nhỏ Ntđ1 =24,4.10 7>No=5.10 6
      ,
     K N, 1 .
  Tính ứng suất uốn theo công thức (3-5) vì bộ truyền làm việc một chiều
                       ,,
            (1,4 1,6)    1  KN
         u
               nK
  -  Giới hạn mỏi uốn thép 50
            0,42 *      0,42 * 620    260,4 N
       1          b1
                                  mm 2
  -  Giới hạn mỏi uốn thép 35
            0,42 *      0,42 * 500    210 N
       1          b2
                                 mm 2
  Lấy hệ số an toàn n=1,5 (thép rèn); hệ số tập trung ứng suất ở chân răng K    1,8
  - Ứng suất uốn cho phép của bánh nhỏ
          1,5.260,4.1
                144,67 N
       u1
           1,5.1,8      mm 2
  - Ứng suất uốn cho phép của bánh lớn
          1,5.210.1
                116,67 N
       u2
           1,5.1,8      mm 2
3. Sơ bộ lấy hệ số tải trọng K
      K= Ktt .Kđ=1,4
4. Chọn hệ số tải trọng bánh răng A
            b
       A       0,4
            A
5. Xác định khoảng cách trục A theo công thức (3-9)
                       2
                1,05.106     KN
     A      i 13
                   tx i     A n2

                         2
                  1,05.106      1,4.3,27
       = 3,4 1 3                      149,94mm
                  442.3,4      0,4.141,2
  Lấy A=150mm
6. Tính vận tốc vòng bánh răng và chọn cấp chính xác chế tạo bánh răng
  Vận tốc vòng [công thức (3-17)]
             2 An1        2 .150.480
     v                             1,71m
           60.1000 i 1      60.1000. 3,4 1         s

  Với vận tốc này theo bảng 3-11 có thể chọn cấp chính xác 9.
7. Định chính xác hệ số tải trọng K
     K=Ktt .Kđ
  Với Ktt =1 (tải trọng không thay đổi)
     Kđ=1,45 (bảng 3-13)
  Ta có K=1,45
         1,45 1,4
  Sai số K         0,036 3,6% <5% ít khác với trị số dự đoán nên không cần
           1,4
điều chỉnh lại khoảng cách trục A.

Nhóm SVTH: Nhóm 6B                               Trang 6
Bài tập cơ sở thiết kế máy

8. Xác định modun, số răng, chiều rộng bánh răng và xác định chính xác khoảng cách
trục A:
  Mô đun: m=0,01.A=0,01.150=1,5.
  Trị số mô đun lấy theo tiêu chuẩn (bảng 30-1)
  - Số răng bánh dẫn (bánh nhỏ):
         2A     2.150
      Z1            45,45
        m i 1 1,5 3,4 1

  Lấy Z1=45
  - Số răng bánh lớn:
     Z2=i.Z1=3.45=153
  Lấy Z2=153
  - Xác định chính xác khoảng cách trục A
     A=0,5m(Z1+Z2)=0,5.1,5.(45+153)=148,5mm
  - Chiều rộng bánh răng
     b= A . A 0,4.148,5 59,4mm
9. Kiểm nghiệm lại sức bền uốn của răng
  - Số răng tương đương
    Bánh nhỏ: Ztđ1 =Z1 =45
    Bánh lớn: Ztđ2 =Z2 =153
  Theo bảng 3-18 và số răng tương đương tìm được hệ số dạng răng
    Bánh nhỏ: y1=0,483
    Bánh lớn: y2=0,517
  - Kiểm nghiệm ứng suất uốn tại chân răng bánh nhỏ [công thức (3-33)]
        19,1.106 KN    19,1.106.1,45.3,27
      u1
         y1 m 2 Z1 n1b 0,483. 1,5 2 .45.480.59,4
      64,95 N        144,67 N
           mm 2   u1
                       mm 2
  - Ứng suât uốn tại chân răng bánh lớn [công thức (3-40)]
            y1       0,483
                64,95.          60,68 N           116,67 N
      u2   u1
            y2       0,517           mm 2    u2
                                                mm 2
10. Kiểm nghiệm sức bền của răng khi chịu quá tải đột ngột
  - Ứng suất tiếp xúc cho phép [công thức (3-43)]:
    Bánh nhỏ:   txqt1 2,5 N   2,5.520 1300 N    2
                        otx1
                                        mm
    Bánh lớn:           2,5         2,5.442  1105 N
               txqt 2      N otx 2
                                        mm 2
  -  Ứng suất uốn cho phép [công thức (3-46)]:
    Bánh nhỏ:      0,8. ch1 0,8.320 256 N
           uqt1
                                       mm 2
    Bánh lớn:           0,8.        0,8.260   208 N
               uqt 2      ch 2
                                       mm 2
  -  Kiểm nghiệm sức bền tiếp xúc [công thức (3-13) và (3-41)]
Nhóm SVTH: Nhóm 6B                                           Trang 7
Bài tập cơ sở thiết kế máy

                         3
                 1,05.106   i 1 KN
      txqt  tx  K qt             .1
                  A.i     bn2
                  3
      1,05.106    3,4 1 1,45.3,27
                         456,36 N
      148,5.3,4     48.141,2             mm 2
  - Ứng suất tiếp xúc quá tải nhỏ hơn trị số ứng suất cho phép của bánh lớn và
bánh nhỏ.
  - Kiểm nghiệm sức bền uốn [công thức (3-42) ]
   Bánh nhỏ:   uqt1  u1 K qt 64,95 N  2   uqt1
                             mm
    Bánh lớn:            K qt  60,68 N
             uqt 2   u2
                             mm 2     uqt 2

11. Các thông số hình học của bộ truyền
  - Môdun: m=1,5.
  - Số răng: Z1=45; Z2=153
  - Góc ăn khớp:     200
  - Đường kính vòng chia (vòng lăn):
     dc1 =d1=mZ1=1,5.45=67,5 mm
     dc2 =d2=mZ2=1,5.153=229,5 mm
  - Khoảng cách trục A=148,5 mm
  - Chiều rộng bánh răng b=59,4mm
  - Đường kính vòng đỉnh
     De1 =dc1 +2m =67,5+ 2.1,5=70,5 mm
     De2 =dc2 +2m= 229,5+2.1,5=232,5 mm
  - Đường kính vòng chân
     Di1 =dc1 -2m-2c=dc1 -2m-2.0,25m=dc1-2,5m=67,5-2,5.1,5=63,75 mm
     Di2 =dc2 -2m-2c=dc2 -2m-2.0,25m=dc2-2,5m=229,5-2,5.1,5=225,75 mm
12. Tính lực tác dụng lên trục [công thức (3-49)]
             2M x   2.9,55.106 N    2.9,55.106.3,27
  -  Lực vòng: P                          1927,69N
             d1      d1n1       67,5.480
  -  Lực hướng tâm: P r=Ptg = 1927,69.tg20 0=701,6 N.

  B. Bánh răng trụ răng nghiêng:
  Tính theo tải trọng không thay đổi
1.Chọn vật liệu làm bánh răng nhỏ: Thép 45, bánh răng lớn thép 35 đều thường hóa
(theo bảng 3-6).
  Cơ tính của hai loại thép này (bảng 3-8):
  - Thép 45
       b1 600 N   2 ; ch1 300 N  2 ; HB = 200
            mm           mm
    (Phôi rèn giả thiết đường kính phôi dưới 100mm)
  -  Thép 35
      b2 500 N   2 ; ch 2 260 N  2 ; HB= 170
             mm            mm
   (Phôi rèn giả thiết đường kính phôi từ 100-300 mm)
2.Định ứng suất tiếp xúc và ứng suất uốn cho phép.
  a.Ứng suất tiếp xúc cho phép.
  - Số chu kỳ tương đương đương của bánh lớn [công thức (3-3)]
Nhóm SVTH: Nhóm 6B                                Trang 8
Bài tập cơ sở thiết kế máy

     Ntđ2 = 60un2T= 60.1.141,2.5.360.2.8=24,4.10 7
  -  Số chu kỳ làm việc tương đương của bánh nhỏ
     Ntđ1 =Ntđ2.i= 24,4.10 7.3,4 = 82,95.10 7
         n1      480
    Với i=               3,4
         n2      141,2
  Theo bảng 3-9 ta được số chu kỳ cơ sở của đường cong mỏi tiếp xúc N 0 = 10 7
  Do Ntđ1>10 7, Ntđ2 >10 7 nên hệ số chu kỳ ứng suất K N =1
                             ,


  - Ứng suất tiếp xúc cho phép của bánh nhỏ
                ,            N
      tx1    N0 tx .K N =2,6.HB= 2,6. 200= 520   2
                                        mm
  -  Ứng suất tiếp xúc cho phép bánh lớn
                ,            N
           N 0 tx .K N =2,6.HB= 2,6. 170= 442
       tx 2
                                        mm 2
    Với     N 0 tx  tra bảng 3-9
  Để tính sức bền ta dùng trị số nhỏ là              442 N
                              tx 2
                                      mm 2
  b.Ứng suất uốn cho phép
  - Số chu kỳ tương đương của bánh lớn Ntđ2 =82,95.10 7 >No =5.10 6
  - Số chu kỳ tương đương của bánh nhỏ Ntđ1 =24,4.10 7>No=5.10 6
      ,
     K N, 1 .
  Tính ứng suất uốn theo công thức (3-5) vì bộ truyền làm việc một chiều
                        ,,
               (1,4 1,6)   1  KN
        u
                 nK
  -  Giới hạn mỏi uốn đối với thép 45
            0,43 *       0,43 * 600  258 N
       1           b1
                                 mm 2
  -  Giới hạn mỏi uốn đối với thép 35
            0,43 *      0,43 * 500  215 N
       1           b
                                mm 2
  Lấy hệ số an toàn n=1,5 (thép rèn); hệ số tập trung ứng suất ở chân răng K               1,8
  - Ứng suất uốn cho phép của bánh nhỏ
         1,5.258.1
               143,3 N
       u1
          1,5.1,8     mm 2
  - Ứng suất uốn cho phép của bánh lớn
         1,5.215.1
               119,4 N
       u2
          1,5.1,8     mm 2
3.Sơ bộ lấy hệ số tải trọng K
     K= Ktt .Kđ=1,3
4.Chọn hệ số chiều rộng bánh răng
                                   b
    Bộ truyền chịu tải trọng trung bình           A    0,3
                                   A
5.Xác định khoảng cách trục A theo công thức (3-10), lấy               1,25
                      2                  2
               1,05.106      KN         1,05.106     1,3.3,27
    A   i 13                    3,4 1 3                   149,45mm
                  tx i     A n2        442.3,4    0,3.1,25.141,2
  Lấy A=150mm

Nhóm SVTH: Nhóm 6B                                         Trang 9
Bài tập cơ sở thiết kế máy

6. Tính vận tốc vòng bánh răng và chọn cấp chính xác chế tạo bánh răng
  Vận tốc vòng [công thức (3-17)]
            2 An1        2 .150.480
      v                          1,71m
          60.1000 i 1      60.1000. 3,4 1         s

  Với vận tốc này theo bảng 3-11 có thể chọn cấp chính xác 9.
7.Định chính xác hệ số tải trọng K
     K=Ktt .Kđ
  Với Ktt =1 (tải trọng không thay đổi)
                             2,5.mn
      Kđ=1,2 (bảng 3-14). Giả sử b>
                             sin
  Ta có K=1,2
           1,3 1,2
  Sai số    K           0,036 7,7% <5% khác nhiều sovới trị số dự đoán nên cần
            1,3
điều chỉnh lại khoảng cách trục A
                K         1,2
      A    Asobo 3       150 3     146,1mm
               K sobo       1,3
  Lấy A=147mm
8.Xác định modun, số răng, chiều rộng bánh răng và xác định chính xác khoảng cách
trục A:
  - Mô đun: mn=(0,01 .0,02)A=(1,47 2,49) mm
  Trị số mô đun lấy theo tiêu chuẩn (bảng 30-1)
  Lấy mn=2 mm
  - Số răng bánh dẫn (bánh nhỏ):
           2 A cos      2.147. cos100
      Z1                      32,9
           mn i 1       2 3,4 1
  Lấy Z1=33
  Trong đó   (8 20) Chon   10
  - Số răng bánh lớn:
     Z2=i.Z1=3,4.33=112,2
  Lấy Z2=112
  - Tính chính xác góc nghiêng  công thức (3-28).
             Z1   Z 2 mn     33 112 2
      cos                       0,99
                2A        2.147
            9 0 27
  -  Xác định chính xác khoảng cách trục A
           Z 1 Z 2 mn      33 112 2
      A                      147mm
            2 cos       2. cos9 0 27
  -  Chiều rộng bánh răng
     b= A . A 0,3.147 44,1mm
  -  Chiều rộng bánh răng phải thỏa mãn điều kiện
           2,5.mn   2,5.2
     b 44,1             30
           sin   sin 9 0 27


Nhóm SVTH: Nhóm 6B                                 Trang 10
Bài tập cơ sở thiết kế máy

9.Kiểm nghiệm lại sức bền uốn của răng
  - Số răng tương đương
                 Z1           33
    Bánh nhỏ: Ztđ1 =                           34,4
                cos 3           3
                           cos 9 0 27
    Lấy Ztđ1=35
                 Z2           112
    Bánh lớn: Ztđ2 =                           116,69
                cos 3         cos 3 9 0 27
   Lấy Ztđ2=117
  Theo bảng 3-18 và số răng tương đương tìm được hệ số dạng răng
   Bánh nhỏ: y1=0,4635
   Bánh lớn: y2=0,517
  - Kiểm nghiệm ứng suất uốn tại chân răng bánh nhỏ [công thức (3-36)]
  Hệ số ,, (1,4 1,6) Lấy ,, 1,5
          19,1.106 KN                 19,1.106.1,2.3,27
      u1      2        ,,             2
          y1 mn Z 1 n1b           0,4635. 2 .33.480.44,1.1,5
      38,5 N                  143,3 N
           mm 2         u1
                                   mm 2
  -  Ứng suât uốn tại chân răng bánh lớn [công thức (3-40)]
             y1             0,4635
                  41,07.              36,82 N             119,4 N
      u2   u1
             y2             0,517           mm 2      u2
                                                        mm 2
10. Kiểm nghiệm sức bền của răng khi chịu quá tải đột ngột
  - Ứng suất tiếp xúc cho phép [công thức (3-43)]:
    Bánh nhỏ:   txqt1 2,5 N   2,5.520 1300 N    2 otx1
                                               mm
    Bánh lớn:                2,5          2,5.442    1105 N
                 txqt 2         N otx 2
                                               mm 2
  -  Ứng suất uốn cho phép [công thức (3-46)]:
    Bánh nhỏ:      0,8. ch1 0,8.300 240 N
           uqt1
                                              mm 2
    Bánh lớn:              0,8.          0,8.260    208 N
                 uqt 2         ch 2
                                              mm 2
  -  Kiểm nghiệm sức bền tiếp xúc [công thức (3-14) và (3-41)]
                                    3
                     1,05.106         i 1 KN
      txqt   tx  K qt                    ,
                                      .1
                       A.i            bn2
                        3
      1,05.106      3,4 1 1,2.3,27
                                   435,36 N
      147.3,4      1,25.44,1.141,2                   mm 2
  Ứng suất tiếp xúc quá tải nhỏ hơn trị số ứng suất cho phép của bánh lớn và bánh
nhỏ.
  - Kiểm nghiệm sức bền uốn [công thức (3-42) ]
   Bánh nhỏ:    uqt1  u1 K qt 38,5 N   2   uqt1
                                     mm
    Bánh lớn:                   K qt     36,82 N
                uqt 2      u2
                                      mm 2       uqt 2

11.Các thông số hình học của bộ truyền
  - Môdun pháp: mn =2.
  - Số răng: Z1=33; Z2=112

Nhóm SVTH: Nhóm 6B                                                  Trang 11
Bài tập cơ sở thiết kế máy

  -  Góc ăn khớp: n 20 0
  -  Góc nghiêng  9 0 27
  -  Đường kính vòng chia (vòng lăn):
       mn Z 1   2.33
     d1=           66,9mm
       cos   cos9 0 27
       m Z    2.112
     d2= n 2         227,08mm
       cos   cos9 0 27
  -  Khoảng cách trục A=147mm
  -  Chiều rộng bánh răng b=44,1 mm
  -  Đường kính vòng đỉnh
     De1 =dc1 +2mn =66,9+ 2.2=70,9 mm
     De2 =dc2 +2 mn = 227,08+2.2=231,08 mm
  - Đường kính vòng chân
     Di1 =d1 -2 mn -2c=d1-2 mn -2.0,25 mn =d1-2,5 mn =66,9-2,5.2=61,9 mm
     Di2 =d2 -2 mn -2c=d2-2 mn -2.0,25 mn =dc2-2,5 mn =227,08-2,5.2=222,08 mm
12. Tính lực tác dụng lên trục [công thức (3-49)]
  - Đối với bánh nhỏ:
                  2M x    2.9,55.10 6 N  2.9,55.10 6.3,27
    Lực vòng:       P                          1945 N
                  d1      d1 n1      66,9.480
                 P tg     1945.tg 20
    Lực hướng tâm:    P r1= 1   n
                               717,45N
                  cos      cos
    Lực dọc trục:     P a1=P 1tg =1945tg9 027=323,74N
  -  Đối với bánh lớn
    Lực vòng:       P 1=P 2=1945N
    Lực hướng tâm:    P r2=P a1=323,74N
    Lực dọc trục:     P a2=P r1=717,45N

  C.Bánh răng nón răng thẳng:
1.Chọn vật liệu làm bánh răng nhỏ: Thép 50, bánh răng lớn: thép đúc 45 đều thường
hóa (theo bảng 3-6).
  Cơ tính của hai loại thép này (bảng 3-8):
  - Thép 50:
      b1 620 N   2 ; ch1 320 N  2 ; HB = 210
           mm           mm
    (Phôi rèn giả thiết đường kính phôi dưới 100mm)
  -  Thép đúc 45:
      b2 550 N   2 ; ch 2 320 N  2 ; HB= 170
           mm            mm
   (Phôi đúc giả thiết đường kính phôi từ 100-300 mm)
2.Định ứng suất tiếp xúc và ứng suất uốn cho phép.
  a.Ứng suất tiếp xúc cho phép.
  - Số chu kỳ tương đương đương của bánh lớn [công thức (3-3)]
     Ntđ2 = 60un2T= 60.1.141,2.5.360.2.8=24,4.10 7
  - Số chu kỳ làm việc tương đương của bánh nhỏ
     Ntđ1 =Ntđ2.i= 24,4.10 7.3,4 = 82,95.10 7


Nhóm SVTH: Nhóm 6B                                 Trang 12
Bài tập cơ sở thiết kế máy

      n1      480
  Với i=                 3,4
      n2      141,2
  Theo bảng 3-9 ta được số chu kỳ cơ sở của đường cong mỏi tiếp xúc N 0 = 10 7
  Do Ntđ1>10 7, Ntđ2 >10 7 nên hệ số chu kỳ ứng suất K N =1
                             ,


  - Ứng suất cho phép của bánh nhỏ
               ,            N
      tx1   N0 tx .K N =2,6.HB= 2,6. 210= 546   2
                                             mm
  -  Ứng suất tiếp xúc cho bánh lớn
               ,            N
           N0 tx .K N =2,6.HB= 2,6. 170= 442
       tx 2
                                             mm 2
  Với   N 0 tx  tra bảng 3-9
  Lấy trị số nhỏ                442 N     để tính toán
                  tx 2
                            mm 2
  b.Ứng suất uốn cho phép
  - Số chu kỳ tương đương của bánh lớn Ntđ2 =82,95.10 7 >No =5.10 6
  - Số chu kỳ tương đương của bánh nhỏ Ntđ1 =24,4.10 7>No=5.10 6
      ,
     K N, 1 .
  - Tính ứng suất uốn theo công thức (3-5) vì bộ truyền làm việc một chiều
                            ,,
              (1,4 1,6)       1  KN
           u
                nK
  -  Giới hạn mỏi uốn đối với thép 50
             0,43 *         0,43 * 620   266,6 N
         1             b1
                                        mm 2
  -  Giới hạn mỏi uốn đối với thép đúc 45
             0,43 *         0,43 * 550   236,5 N
         1             b2
                                        mm 2
  Lấy hệ số an toàn của bánh răng nhỏ n=1,5 (thép rèn) và của bánh răng lớn (thép
đúc) n=1,8; hệ số tập trung ứng suất ở chân răng K 1,8
  - Ứng suất uốn cho phép của bánh nhỏ
         1,5.266,6.1
               148,1 N
       u1
           1,5.1,8     mm 2
  - Ứng suất uốn cho phép của bánh lớn
         1,5.236,5.1
               109,49 N
       u2
           1,8.1,8      mm 2
3.Sơ bộ lấy hệ số tải trọng K
     K= Ktt .Kđ=1,4
4.Chọn hệ số tải trọng bánh răng L
             b
        L         0,3
             L
5.Tính chiều dài nón theo [công thức (3-11)]
                                   2
                2         1,05.106          KN
      L       i    1  3
                        1 0,5. L i    tx    0,85 L n2
                                      2
                2          1,05.106            1,4.3,27
             3,4    1  3                            156,4mm
                        1 0,5.0,3 .3,4.442       0,85.0,3.141,2
  Lấy L=157mm
Nhóm SVTH: Nhóm 6B                                            Trang 13
Bài tập cơ sở thiết kế máy

6. Tính vận tốc vòng bánh răng và chọn cấp chính xác chế tạo bánh răng
  Vận tốc vòng [công thức (3-18)]
        2 L 1 0,5       n1  2 .157 . 1 0,5.0,3 .480
     v            L
                                   1,89 m
        60.1000 i   2
                   1.   60.1000 3,4  2
                                1.      s


  Với vận tốc này theo bảng 3-11 có thể chọn cấp chính xác 9.
7.Định chính xác hệ số tải trọng K
    K=Ktt .Kđ
  Với Ktt =1 (tải trọng không thay đổi)
    Kđ=1,45 (bảng 3-13)
  Ta có K=1,45
         1,45 1,4
  Sai số K         0,036 3,6% <5% ít khác với trị số dự đoán nên không cần
          1,4
điều chỉnh lại chiều dài nón L.
8.Xác định môdun, số răng, chiều dài răng và xác định chính xác chiều dài nón L:
  - Mô đun: ms=(0,02 0,03)L=(0,02 0,03)157=(3,14 4,71)
  Lấy ms=4
  Trị số mô đun lấy theo tiêu chuẩn (bảng 30-1)
  - Số răng bánh dẫn (bánh nhỏ):
            2L         2.157
     Z1                      22,15
          ms   i2 1     4. 3,4 2 1

  Lấy Z1=23
  - Số răng bánh lớn:
     Z2=i.Z1=3,4.23=78,2
  Lấy Z2=78
  - Xác định chính xác khoảng cách trục L công thức trong bảng (3-5)
     L=0,5ms Z 12 Z 22 =0,5.4. 232 782 =162,64mm
  - Chiều dài răng
     b= L .L 0,3.162,64 48,792 mm
  Lấy b=49mm
  - Môdun trung bình:
          L 0,5b   162,64 0,5.49
     mtb ms       4         3,4mm
           L      162,64
9.Kiểm nghiệm lại sức bền uốn của răng
  - Góc mặt nón lăn bánh nhỏ tính theo công thức trong bảng 3-5
        1 1
     tg 1 =     0,294  1  160 23/
        i 3,4
  - Số răng tương đương bánh nhỏ [công thức (3-3)]
           Z1      23
     Ztd1 =                23,97
          cos  1  cos 16 0 23 ,
  Lấy Ztd1=24
  - Góc mặt nón lăn bánh lớn (bảng 3-5)
     tg 2 i 3,4   2 730 36'

Nhóm SVTH: Nhóm 6B                                Trang 14
Bài tập cơ sở thiết kế máy

  -  Số răng tương đương bánh lớn
           Z2         78
     Ztd2 =                      276,26
          cos  2     cos 73 0 36 '
  Lấy Ztd2=276
  - Theo bảng 3-18 và số răng tương đương tìm được hệ số dạng răng
   Bánh nhỏ: y1=0,4216
   Bánh lớn: y2=0,517
  - Kiểm nghiệm ứng suất uốn tại chân răng bánh nhỏ [công thức (3-35)]
         19,1.106 KN      19,1.106.1,45.3,27
      u1
        0,85. y1mtb Z1n1b 0,85.0,4216. 3,4 2 .23.480.49
             2


      40,41 N        148,1 N
          mm 2    u1
                      mm 2
  - Ứng suât uốn tại chân răng bánh lớn [công thức (3-40)]
             y1           0,4216
                   40,41.            32,95 N           109,49 N
      u2    u1
             y2           0,517           mm 2    u2
                                                     mm 2
10. Kiểm nghiệm sức bền của răng khi chịu quá tải đột ngột
  - Ứng suất tiếp xúc cho phép [công thức (3-43)]:
    Bánh nhỏ:   txqt1 2,5 N   2,5.546 1365 N    2
                             otx1
                                            mm
    Bánh lớn:              2,5          2,5.442 1105 N
                 txqt 2        N otx 2
                                            mm 2
  -  Ứng suất uốn cho phép [công thức (3-46)]:
    Bánh nhỏ:      0,8. ch1 0,8.320 256 N
           uqt1
                                           mm 2
    Bánh lớn:              0,8.         0,8.320   256 N
                 uqt 2        ch 2
                                           mm 2
  -  Kiểm nghiệm sức bền tiếp xúc [công thức (3-15) và (3-41)]
                                    32
                     1,05.106        i 2 1 KN
      txqt   tx    K qt                     .1
                     L 0,5b i         0,85bn2
                                  32
         1,05.106             3,4 2 1 1,45.3,27
                                           423,5 N
       162,64 0,5.49 3,4            0,85.49.141,2              mm 2
  Ứng suất tiếp xúc quá tải nhỏ hơn trị số ứng suất cho phép của bánh lớn và bánh
nhỏ.
  - Kiểm nghiệm sức bền uốn [công thức (3-42) ]
   Bánh nhỏ:    uqt1  u1 K qt 40,41 N   2   uqt1
                                      mm
    Bánh lớn:                 K qt      32,95 N
                uqt 2    u2
                                      mm 2    uqt 2

11.Các thông số hình học của bộ truyền
  - Môdun: ms=4.
  - Số răng: Z1=23; Z2=78
  - Góc mặt nón lăn:
    1 160 23,  ; 2 730 36,
  - Góc ăn khớp:    200
  - Đường kính vòng chia (vòng lăn):
     d1=msZ1=4.23=92 mm
     d2=msZ2=4.78=312 mm
Nhóm SVTH: Nhóm 6B                                              Trang 15
Bài tập cơ sở thiết kế máy

  -  Chiều dài nón L=162,64 mm
  -  Chiều dài răng b=49 mm
  -  Đường kính vòng đỉnh
     De1 =ms(Z1 +2cos 1 ) =4(23+2.cos16023,)=99,68 mm
     De2 = ms(Z2 +2cos 2 ) = 4(78+2.cos73 036,)=314,26 mm
12. Tính lực tác dụng [công thức (3-51)]
  Đối với bánh nhỏ:
           2M x1  2M x1  2.9,55.106 N  2.9,55.106.3,27
  -  Lực vòng: P1                          1663,92N
            d tb1  mtb Z1   mtb Z1n1   3,4.23.480
  - Lực hướng tâm:
     P r1 =P 1 tg cos 1 = 1663,92.tg20 0cos16 023 =581,03 N.
  - Lực dọc trục:
     P a1 =P 1 tg sin 1 =1663,92tg20 0sin16 16 23=170,82N
  Đối với bánh lớn
  - Lực vòng: P 1=P 2=1663,92N
  - Lực hướng tâm:P r2 =P a1=170,82N
  - Lực dọc trục: P a2=P r1 =581,03N
Nhóm SVTH: Nhóm 6B                            Trang 16
Bài tập cơ sở thiết kế máy

Bài tập 13:

  Hãy thiết kế bộ truyền bánh răng trụ răng thẳng với các thông số sau:

Thông số                 Phương án 1   Phương án 2  Phương án 3
Công suất cần truyền (kw)        3,16       4,51     1,13
Số vòng quay trục dẫn (vg/phút)     141,2      131,6     166,3
Số vòng quay trục bị dẫn (vg/phút)    50,4       45,4     64,1
Thời gian làm việc 2 ca/ngày
                     5 năm      5 năm     5 năm
  - Năm
                     360 ngày     360 ngày   360 ngày
  - Ngày
                     Bài làm

  PHƯƠNG ÁN 1:

  Tính theo tải trọng không thay đổi
1.Chọn vật liệu làm bánh răng nhỏ: Thép 45, bánh răng lớn thép 35 đều thường hóa
(theo bảng 3-6).
  Cơ tính của hai loại thép này (bảng 3-8):
  - Thép 50:
       b1 600 N   2 ;
               mm
           300 N     ;
       ch1
               mm 2
     HB = 210
    (Phôi rèn giả thiết đường kính phôi dưới 100mm)
  -  Thép 35:
      b2 500 N   2 ;
              mm
           260 N   ;
       ch 2
              mm 2
     HB= 180
   (Phôi rèn giả thiết đường kính phôi từ 100-300 mm)
2.Định ứng suất tiếp xúc và ứng suất uốn cho phép.
  a.Ứng suất tiếp xúc cho phép:
  - Số chu kỳ tương đương đương của bánh lớn [công thức (3-3)]
     Ntđ2 = 60un2T= 5.360.8.69.50,4.2=8,709.10 7
  - Số chu kỳ làm việc tương đương của bánh nhỏ
     Ntđ1 =Ntđ2.i= 2,8.8,709.10 7 =24,39.10 7
         n1  141,2
    Với i=           2,8
         n2   50,4
  Theo bảng 3-9 ta được số chu kỳ cơ sở của đường cong mỏi tiếp xúc N 0 = 10 7
  Do Ntđ1>10 7, Ntđ2 >10 7 nên hệ số chu kỳ ứng suất K’N=1
  - Ứng suất cho phép của bánh lớn
                ,            N
      tx 2   N0 tx .K N =2,6.HB= 2,6. 180= 468   2
                             mm
  -  Ứng suất tiếp xúc cho bánh nhỏ
               ,            N
          N0 tx .K N =2,6.HB= 2,6. 210= 546
       tx1
                             mm 2
Nhóm SVTH: Nhóm 6B                             Trang 17
Bài tập cơ sở thiết kế máy

  Với   N tra bảng (3-9)
       0 tx
                  2
  Lấy trị số nhỏ  tx 2 =468 N/mm để tính.
b.Ứng suất uốn cho phép:
  - Số chu kỳ tương đương của bánh lớn Ntđ2 =8,709.10 7 >No =5.10 6
  - Số chu kỳ tương đương của bánh nhỏ Ntđ1 =24,39.10 7 >No=5.10 6
    ,
   K N, 1 .
  - Tính ứng suất uốn theo công thức (3-5) vì bộ truyền làm việc một chiều
                          ,,
              (1,4 1,6)     1  KN
           u
                nK
  -  Giới hạn mỏi uốn thép 45
             0,42 *       0,42 * 600     252 N
        1            b
                                    mm 2
  -  Giới hạn mỏi uốn thép 35
             0,42 *       0,42 * 500     210 N
        1            b
                                    mm 2
  Lấy hệ số an toàn n=1,5 (thép rèn); hệ số tập trung ứng suất ở chân răng K                  1,8
  - Ứng suất uốn cho phép của bánh nhỏ
         1,4.252.1
               130,67 N
       u1
          1,5.1,8      mm 2
  - Ứng suất uốn cho phép của bánh lớn
         1,4.210.1
               108,89 N
       u2
          1,5.1,8      mm 2
3.Sơ bộ lấy hệ số tải trọng K
     K= Ktt .Kđ=1,3
4.Chọn hệ số tải trọng bánh răng A
             b
        A          0,4
             A
5.Xác định khoảng cách trục A theo công thức (3-9)
                          2                   2
                  1,05.106      KN           1,05.106    1,3.3,16
     A       i 1  3                 2,8 1  3               193mm
                     tx i      A n2          468.2,8    0,4.50,4
  Lấy A=193mm
6. Tính vận tốc vòng bánh răng và chọn cấp chính xác chế tạo bánh răng:
  Vận tốc vòng [công thức (3-17)]
              2 An1         2 .193.141,2
     v                                0,75 m
             60.1000 i 1       60.1000. 2,8 1          s

  Với vận tốc này theo bảng 3-11 có thể chọn cấp chính xác 9.
7.Định chính xác hệ số tải trọng K
     K=Ktt .Kđ
  Với Ktt =1 (tải trọng không thay đổi)
     Kđ=1,1 (bảng 3-13)
  Ta có K=1,1
Nhóm SVTH: Nhóm 6B                                            Trang 18
Bài tập cơ sở thiết kế máy

         1,3 1,1
  Sai số  K            0,15 15% >5% khác với trị số dự đoán nên cần điều chỉnh
           1,3
lại khoảng cách trục A
              K        1,1
      A  Asb 3        1933     182,5mm
              K sb       1,3
8.Xác định modun, số răng, chiều rộng bánh răng và xác định chính xác khoảng cách
trục A:
  - Môđun: m=(0,01 0,02).A=(0,01 0,02).182,5=(1,825 3,65)mm
  Trị số mô đun lấy theo tiêu chuẩn (bảng 30-1), m=2,5mm
  - Số răng bánh dẫn (bánh nhỏ):
          2A    2.182,5
      Z1             38,4
        m i 1 12,5 2,8 1
  Lấy Z1=39
  - Số răng bánh lớn:
      Z2=i.Z1=3.39=109,2
  Lấy Z2=110
  - Xác định chính xác khoảng cách trục A:
      A=0,5m(Z1+Z2)=0,5(39+110)2,5=186,25mm
  - Chiều rộng bánh răng:
      b= A . A 0,4.186,25 74,5mm
9.Kiểm nghiệm lại sức bền uốn của răng
  - Số răng tương đương
    Bánh nhỏ: Ztđ1 =Z1 =39
    Bánh lớn: Ztđ2 =Z2 =110
  - Theo bảng 3-18 và số răng tương đương tìm được hệ số dạng răng
    Bánh nhỏ: y1=0,471
    Bánh lớn: y2=0,517

  -  Kiểm nghiệm ứng suất uốn tại chân răng bánh nhỏ [công thức (3-33)]
          19,1.106 KN     19,1.106.1,1.3,16
                                        54,97 N
      u1
          y1m 2 Z1nb  0,471.(2,5) 2 .39.141,2.74,5              mm 2
         u1   u1  130,47 N / mm 2
  -  Ứng suât uốn tại chân răng bánh lớn [công thức (3-40)]
              y1        0,471
                  54,97.         50,08 N
      u2    u1
              y2        0,517          mm 2
         u2     u2    108,89 N / mm 2
10. Kiểm nghiệm sức bền của răng khi chịu quá tải đột ngột
  - Ứng suất tiếp xúc cho phép [công thức (3-43)]:
    Bánh nhỏ:      2,5 N   2,5.2,6.210 1365 N
           txqt1            otx1
                                          mm 2
    Bánh lớn:              2,5        2,5.2,6.180  1170 N
                 txqt 2     N otx 2
                                          mm 2
  -  Ứng suất uốn cho phép [công thức (3-46)]:
    Bánh nhỏ:      0,8. ch1 0,8.300 240 N
           uqt1
                                       mm 2


Nhóm SVTH: Nhóm 6B                                        Trang 19
Bài tập cơ sở thiết kế máy

    Bánh lớn:          0,8.      0,8.260   208 N
              uqt 2      ch 2
                                    mm 2
  -  Kiểm nghiệm sức bền tiếp xúc [công thức (3-13) và (3-41)]
                            3
                  1,05.106    i 1 KN
      txqt  tx  K qt               .1
                   A.i      bn2
       1,05.106 3,8 3.1,1.3,16.1
                          453,79 N
      186,25.2,8 74,5.50,4               mm 2
  Ứng suất tiếp xúc quá tải nhỏ hơn trị số ứng suất cho phép của bánh lớn và bánh
nhỏ
  - Kiểm nghiệm sức bền uốn [công thức (3-42) ]
   Bánh nhỏ:    uqt1  u1 K qt 130,67 N   2   uqt1
                               mm
    Bánh lớn:              K qt  108,89 N
             uqt 2    u2
                               mm 2    uqt 2

11.Các thông số hình học của bộ truyền
  - Môdun: m=2,5.
  - Số răng: Z1=39; Z2=110
  - Góc ăn khớp:     200
  - Đường kính vòng chia (vòng lăn):
     dc1 =d1=mZ1=2,5.39=97,5 mm
     dc2 =d2=mZ2=2,5.110=275 mm
  - Khoảng cách trục A=186,25 mm
  - Chiều rộng bánh răng b=74,5 mm
  - Đường kính vòng đỉnh:
     De1 =dc1 +2m =97,5+2.2,5=102,5 mm
     De2 =dc2 +2m= 275+2.2,5=280 mm
  - Đường kính vòng chân:
     Di1 =dc1 -2m-2c=dc1 -2m-2.0,25m=dc1-2,5m=97,5-0,25.2,5=91,25 mm
     Di2 =dc2 -2m-2c=dc2 -2m-2.0,25m=dc2-2,5m=275-0,25.2,5=268,75 mm
12. Tính lực tác dụng lên trục [công thức (3-49)]
                     2M x   2.9,55.106 N    2.9,55.106.3,16
  -  Lực vòng:          P                           4384,1N
                      d1      d1n1       97,5.141,2
  -  Lực hướng tâm:       P r=Ptg = 4384,1.tg20 0 =1595,68 N.
Nhóm SVTH: Nhóm 6B                                     Trang 20
Bài tập cơ sở thiết kế máy
  Bài 14:

  Hãy thiết kế bộ truyền động trục vít – bánh vít với các thông số sau:

Thông số                       Phương án 1  Phương án 2  Phương án 3
Công suất cần truyền (kw)                 3.5      5       1.5
Số vòng quay trục dẫn (vg/phút)              480     450      400
Số vòng quay trục bị dẫn (vg/phút)            21,82     22,5     16,67
Thời gian làm việc 2ca/ngày
- Năm                          5 năm     5 năm     5 năm
- Ngày/năm                       360 ngày   360 ngày   360 ngày

                           Giải

  PHƯƠNG ÁN 1:

1. Giả thiết vận tốc trượt trung bình vt=2 5, vành bánh vít được chế tạo bằng đồng
thanh nhôm sắt bpA k 9-4; trục vít được chế tạo bằng thép 45 tôi cải thiện có HRC <
45.
2. Định ứng suất cho phép của răng bánh vít theo bảng 4-4:
       0u 92N / mm 2 ;
       tx 160N / mm2 (Theo bảng 4-5 do đồng thanh có độ cứng cao    bk 300
    2
N/mm , ứng suất chọn theo điều kiện tránh dính và trong trường hợp này trị số ứng
suất tiếp xúc không phụ thuộc vào số chu kì ứng suất).
  Số chu kì làm việc:
     N = 21,82.2.8.60.5.360=3,78.10 7
            10 6     10 6
     K"    8     8        0,635
            N     3,78.10 7
  Từ [bảng 4-4] tra trị số ứng suất uốn cho phép rồi nhân với các trị số K”N tương
ứng, ta có:
       0u    92.0,365 58,42N / mm2
3. Tỉ số truyền i và chọn số mối ren trục vít và số ren bánh vít:
       480
     i     22
       21,82
  - Chọn số mối ren trục vít Z1=2,

Nhóm SVTH: Nhóm 6B                                Trang 21
Bài tập cơ sở thiết kế máy

  -  Số răng bánh vít Z 2 iZ 1            2.22   44
  -  Tính lại tỉ số truyền:
         Z2    44
     i             22
         Z1    2
  -  Số vòng quay thực trong một phút của bánh vít:
           n1   480
     n2t              21,82vg / ph
            i   22
4. Chọn sơ bộ trị số hiệu suất           và hệ số tải trọng K:
  Với Z1=2 chọn    0,8
  Công suất trên bánh vít:
     N2      .N1    0,8.3,5    2,8 KW
  Định sơ bộ K=1,1 (giả thiết v2 < 3 m/s)
5. Định m và q:
  Theo công thức 4-9:
                      2               2
               1,45.106      KN 2     1,45.106    1,1.2,8
     m3 q     3                 3                18,16
                 tx Z 2     n2t      160.44     21,82
  Chọn m=10, q=8 có m3 q =20.
6. Kiểm nghiệm vận tốc trượt, hiệu suất và hệ số tải trọng:
  - Vận tốc trượt [công thức (4-11)]:
          m.n              10.480 2
     vt       t2      q2        2     82   2,073m / s
         19100             19100
  Để tính hiệu suất ,theo bảng 4-8 lấy hệ số ma sát f= 0,035; do đó =2.
  Với Z1=2 và q=8 theo bảng 4-7 tìm được góc vít    140 02'10"
  - Hiệu suất [công thức (4-12) ]:
                      tg          tg14 0 2'10"
         0,96 0,98                0,96           0,835
                   tg      '      tg 14 0 2'10"
  Trị số hiệu suất tìm được không chênh lệch nhiều so với dự đoán nên không cần
phải tính lại công suất trên bánh vít N2.
  - Vận tốc vòng của bánh vít [công thức (4-15) ]:
           d 2 n2      .mZ 2 n2      .10.44.21,82
     v2                                  0,5m / s
          60.1000      60.1000        60.100
  Vì tải trọng không thay đổi và như giả thiết ở trên v2 <3 m/s, do đó:
     K=Ktt .Kđ=1.1,1=1,1
  Phù hợp với dự đoán, vì v2<2 m/s có thể chế tạo với cáp chính xác 9.
7. Kiểm nghiệm ứng suất uốn của bánh vít [công thức (4-16)]:
  - Số răng tương đương của bánh vít:
         Z2     44
     Z td   3
                    48,19
        cos     3
             cos 140 2'10"
  Chọn Ztđ=48.
  - Hệ số dạng răng [bảng (3-18)]: y=0,487
          15.106 KN 2         15.1061,1.2,8
       u                3
                                 12,35N / mm 2
          m.Z 2 yqn2       10 .44.0,487.8.21,82
         u      uNhóm SVTH: Nhóm 6B                                        Trang 22
Bài tập cơ sở thiết kế máy

8. Định các thông số hình học chủ yếu của bộ truyền [bảng 4-3]:
  - Modun: m=10mm
  - Số mối ren trục vít: Z1=2
  - Số mối ren bánh vít: Z2=44
  - Hệ số đường kính: q=8
  - Góc ăn khớp:    200
  - Góc vít:   140 2'10"
  - Hệ số chiều cao răng: f0=1
  - Hệ số chiều cao đầu răng: h’=10
  - Bước ren trục vít: t=31,4 mm
  - Bước xoắn ốc của ren trục vít: s=63,8 mm
  - Khoảng cách trục: A=0,5m(q+Z2)=0,5.10(8+44)=260 mm.
  - Đường kính vòng chia (vòng lăn) trục vít: dc1 =d1 =8.10=80 mm
  - Đường kính vòng đỉnh trục vít: De1=dc1+2f0m=80+2.1.10=100 mm
  - Đường kính vòng chân ren trục vít:
    Dil=dc1-2f0m-2c0m=80.2.1.10-2.0,25.10=55 mm
  - Chiều dài phần có ren của trục vít:
    L (11+0,06Z2)m=(11+0,06.44).10=136,4 mm
  - Vì trục vít được mài cho nên tăng chiều dài L lên 35 40 , lấy:
    L=136,4+35=171,4 mm
  - Để trách mất cân bằng cho trục vít, chọn chiều dài L bằng một số nguyên lần
bước dọc.
       L    L  171,4
  Vì: X              5,46
       ta   .m  .10
  Lấy X=6, định chính xác: L=6. .10=188,5 mm
  - Đường kính vòng chia của bánh vít: dc2=d2=44.10=440 mm
  - Đường kính vòng đỉnh của bánh vít: De2=(Z2 +2f0 )m=(44+2)10=460 mm
  - Đường kính ngoài của bánh vít: Dn=De2+1,5m=460+1,5.10=475 mm
9. Lực tác dụng:
  - Lực vòng P 1 trên trục vít bằng lực dọc trục P a2 trên bánh vít [công thức(4-23)]:
           2M 1  2.9,55.106.3,5
     P1  Pa 2              1740,9 N
            d1     80.480
  -  Lực vòng P 2 trên bánh vít bàng lực dọc trục P a1 trên trục vít [Công thức (4-24)]:
         2M 2     2.9,55.106.0,835.3,5
     P2  Pa1                  5814 N
         d2        440.21,82
    Với M2= .iM 1
  - Lực hướng tâm P r1 trên trục vít bằng lực hướng tâm P r2 trên bánh vít [công thức
(4-25)]:
     Pr1 Pr 2 P2 tg 5814.tg 200 2116 N
Nhóm SVTH: Nhóm 6B                             Trang 23
Bài tập cơ sở thiết kế máy

Bài tập 15 :

  Hãy thiết kế bộ truyền động xích với bộ truyền nằm ngang, bôi trơn định kỳ, trục
đĩa xích không điều chỉnh được.

Thông số                 Phương án 1    Phương án 2   Phương án 3
Công suất cần truyền (kw)          3,27       4,68       1,40
Số vòng quay trục dẫn (vg/phút)       480        500       600
Số vòng quay trục bị dẫn (vg/phút)     141,2       131,6      166,7
  Thời gian làm việc 2 ca/ngày
                        5 năm     5 năm      5 năm
        - Năm
                       360 ngày    360 ngày    360 ngày
        - Ngày

                       Giải
  PHƯƠNG ÁN 1:

1. Chọn loại xích: Chọn xích con lăn vì rẻ hơn xích răng, và không yêu cầu bộ truyền
phải làm việc phải làm việc êm, không ồn.
2. Định số răng đĩa xích
                    n1   480
  Theo bảng 6-3 với tỉ số truyền i          3,4 chọn số răng đĩa dẫn Z1 =23.
                    n2   141,2
  Số răng đĩa bị dẫn: Z2 = iZ1= 3,4.23= 78,2
  Lấy Z2=79
3. Định bước xích t
  Tính hệ số điều kiện sử dụng [công thức (6-6)]
     k=kđkAko kđck bkc
  Trong đó:
     kđ=1 - tải trọng êm
     kA=1- chọn khoảng cách trục A= (30 50)t
     ko=1- đường nối 2 tâm đĩa xích làm đường nằm ngang một góc nhỏ hơn 60 0.
     kđc=1,25- trục không điều chỉnh được và cũng không có đĩa con lăn căng xích.
     kb=1,5 -bôi trơn gián đoạn (định kỳ).
     kc=1,25- bộ truyền làm việc 2 ca.
     k=1.1.1.1,25.1,5.1,25= 2,344
                 Z 01  25   25
  -  Hệ số răng đĩa dẫn: k Z           1,087
                 Z1   Z1   23
                    n01  600
  -  Hệ số vòng quay đĩa dẫn: k n         1,25 (lấy n01 =600 vòng/phút)
                    n1   480
  - Công suất tính toán của bộ truyền xích [công thức (6-7)]
     Nt = k kZ kn N= 2,344.1,087.1,25.3,27= 10,415 kW
  Tra bảng 6-4 với no1=600 vòng/phút, xích ống con lăn 1 dãy có bước xích
t=19,05mm, diện tích bản lề xích F=105,8mm 2, có công suất cho phép N =11,8kW.
Với loại xích này theo bảng 6-1 tìm được kích thước chủ yếu của xích, tải trọng phá
hỏng Q=25000N, khối lượng 1 mét xích q=1,52 kg.Nhóm SVTH: Nhóm 6B                              Trang 24
Bài tập cơ sở thiết kế máy

  Kiểm nghiệm số vòng quay của đĩa xích theo điều kiện (6-9). Theo bảng (6-5) với
t=19,05mm và số răng đĩa dẫn Z1= 23, số vòng quay giới hạn ngh của đĩa dẫn có thể
lớn hơn 1500 vòng/phút, như vậy điều kiện (6-9) được thõa mãn (n1 =480 vòng/phút)
4. Định khoảng cách trục A và số mắc xích X:
  Theo công thức (6-13) A= (30 50)t
  Lấy A=40t= 40.19,05=762mm
  - Tính số mắc xích theo [công thức (6-4)]
                           2                     2
        Z1    Z2  2A    Z 2 Z1      t    23 79   2.762    79 23    19,05
     X                                                  132,99
           2     t      2       A     2    19,05     2     762
  Lấy X=134
  - Kiểm nghiệm số lần va đập u của bản lề xích trong 1 giây
       4v   Z1 n1     23.480
     u                  5,49
       L   15X      15.134
  Theo [bảng 6-7], số lần va đập cho phép u 35 nên điều kiện u u được thõa
mãn.
  - Tính chính xác khoảng cách trục A theo số mắc xích đã chọn [công thức (6-3)]
                                  2        2
       t      Z1    Z2        Z1    Z2     Z Z1
     A   X               X             8 2
       4        2             2        2
                                    2        2
       19,05   23 79             23 79          79 23
          136              136            8        791,41mm
        4     2               2            2
  Lấy A=792 mm
  Để đảm bảo độ võng bình thường, tránh cho xích khỏi bị căng quá, giảm khoảng
cách trục A một khoảng A (0,002 0,004) A .Chọn A 0,003. A 0,003.792 2,376
  Cuối cùng lấy A=790 mm
5. Tính đường kính vòng chia của đĩa xích [công thức (6-1)]
                 t    19,05
  -  Đĩa dẫn: d c1                   139,9mm
                 180     180
               sin     sin
                  Z1     23
  Lấy dc= 140 mm
                    t      19,05
  -  Đĩa bị dẫn: d c 2                      479,2mm
                    180      180
                  sin      sin
                     Z2      79
  Lấy dc2= 479 mm
6. Tính lực tác dụng lên trục:
             6.107 k t N   6.1071,15.3,27
     R  kt P                    1073N
              Z1tn1     23.19,05.480
  Trong đó: kt =1,15 – bộ truyền nằm ngang hoặc nghiêng 1 góc nhỏ hơn 40 0 so với
đường nằm ngang.
Nhóm SVTH: Nhóm 6B                                           Trang 25
Bài tập cơ sở thiết kế máy

  Bài tập 16:

 Dựa vào kết quả của bài tập 12 và 13, tính toán trục và chọn ổ lăn cho các trục (từ
BT12: PA 1-1; PA 2-2; PA 3-3).
                    Giải

  Số liệu:
  - Các lực tác dụng lên bánh 12
    + Lực vòng P 12 =1927,69 N
    + Lực hướng tâm P r12 = 701,6 N
  - Các lực tác dụng lên bánh 13
    + Lực vòng P 13 = 4384,1 N
    + Lực hướng tâm P r13 =1595,68 N
  - Chọn công suất tính toán N=3,16 kW
  - Số vòng quay n=141,2 vòng /phút
  - Chiều rộng bánh 12 là 59,4 mm.
  - Chiều rộng bánh 13 là 74,5 mm.
1. Chọn vật liệu: Dùng thép 45.
2. Tính sức bền trục:
  a. Tính sơ bộ trục:
  Theo công thức (7-2) :
         N    3,16
     d  C3   1203     33,8
         n   141,2
  C=130 110; lấy C= 120.
  Trị số đường kính chổ lắp ổ cần lấy tăng sao cho con số hàng đơn vị là số 0 hoặc 5
nên ta lấy d= 35 mm. Theo tiêu chuẩn ổ bi đỡ một dãy lấy chiều rộng ổ là 14.
  b. Tính gần đúng:
  Để tính các kích thước chiều dài của trục có thể tham khảo hình 7-3, [bảng 7-1]. Ta
chọn các kích thước sau:
  - Khoảng cách từ mặt cạnh bánh răng đến thành trong của hộp bằng 12 mm.
  - Khoảng cách giữa các bánh răng bằng 12 mm.
  - Khoảng cách từ cạnh ổ đến thành trong của hộp bằng 10 mm.
  Tổng hộp các kích thước ở trên, ta tìm được chiều dài các đoạn trục cần thiết:
     a=58,7 mm;
     b= 78,95 mm;
     c= 66,25 mm;
  Vẽ sơ đồ phân tích lực lên bánh răng:
Nhóm SVTH: Nhóm 6B                            Trang 26
Bài tập cơ sở thiết kế máy                  P12    Pr12
                                  Pr13
                             P13       RBX
      RAX       RAY                         RBY
                  a         b          c


                                         Muy


                                         Mux                                         MX


  + Xác định phản lực ở hai gối tựa C và D.
  Do lực hướng tâm P r12 và P r13 gây ra.
  - Phương trình cân bằng môment tại điểm A:
    MA(Y)= RBY(a+b+c)+ P r13 (a+b)- P r12 a=0
            Pr13 (a b) Pr12 a    1595,68(58,7 78,5) 701,6.58,7
    RBY                                    875,24N
              a b c          58,7 78,95 66,25
  Do RBY có giá trị âm nên có chiều ngược lại với hình vẽ.
  - Phương trình cân bằng lực
    RAY= P r12 -RBY-P r13 = 701,6+ 875,24- 1595,68= -18,84 N
  Do RAY có giá trịam nên có chiều ngược với chiều hình vẽ.
  Do lực vòng P 2, P 3 gây ra.
  - Phương trình cân bằng môment tại điểm A:
    MA(X)= RBX(a+b+c)- P 13 (a+b)- P 12.a=0
         P13 (a b) P12 a     4384,1(58,7 78,95) 1927,69.58,7
    RBX                                   3515N
            a b c           58,7 78,95 66,25
  -  Phương trình cân bằng lực:
    RAX= P 12 + P 13- RBX= 1927,69+ 4384,1- 3515,69=2797 N
  -  Moment xoắn:
           9,55.10 6 N  9,55.10 6.3,16
     MX                      213725 Nmm
              n       141,2
              2     2
     M u(I  I)    M uX   M uY   1641842 11062   164188Nmm


Nhóm SVTH: Nhóm 6B                                 Trang 27
Bài tập cơ sở thiết kế máy

                      2              2
      M u ( II   II )       M uX            M uY     2328692  579852   239979Nmm
      M tđ ( I   I)        M u2( I       I)
                                        2
                                     0,75M X   1641882  0,75.2137252   247419Nmm
      M td ( II   II )        M u2( II       II )
                                         2
                                      0,75 M X   239979 2   0,75.213725 2  303066 Nmm
  Tính đường kính trục tại tiết diện nguy hiểm theo công thức (7-3):
  - Đường kính trục ở tiết diện I-I:
                  M tđ ( I     I)
      d1    3
                           4
             0,1(1              )
           d0
  Tỉ số              0 vì trục không khoét lổ.
           d
  Theo bảng 7-2 với vật liệu của trục bằng thép 45 có ứng suất cho phép
   50 N  2 , giới hạn bền  b 600 N   2 .
        mm                                   mm
                247419
      d1     3       36,7mm
                0,1.50
  Lấy d1= 40 mm vì trục có làm rãnh then.
  - Đường kính trục ở tiết diện II-II:
                  303066
          d2     3      39,28mm
                  0,1.50
  Vì trục có làm rãnh then nên lấy d2= 42 mm.
  + Tính chính xác trục:
  Chọn then để lắp bánh răng 12 với trục: Chọn then bằng theo TCVN 150-64 [bảng
7-23]: b=12; h=8; t=4,5; t1 =3,6; k=4,4; bánh răng 12 lắp với trục với đường kính
           A
40mm theo kiểu lắp   .
           C1
  - Kiểm nghiệm ở tiết diện I-I theo công thức (7-5)
            n n
      n                       n
            n2      n2
  Trong công thức :
                         1
      n
             k
                     a          0   m


                       1
      n
            k
                   a          0 m


  Theo đề ra trục quay 1chiều nên ứng suất pháp (uốn) biến đổi theo chu kỳ đối
xứng:
                                     Mu  164188
                                           29,8 N
        a      max           min
                                     W   5510     mm 2
        m    0 ; W=5510 mm3
  -  Ứng suất tiếp (xoắn) biến đổi theo chu kỳ mạch động:
                               Mx       213725
                   Max
                                           9,1 N
      a      m
                   2           2 W0       2.11790    mm 2

Nhóm SVTH: Nhóm 6B                                                    Trang 28
Bài tập cơ sở thiết kế máy

    W0= 11790 mm3
          (0,4 0,5)         Chọn       0,45      0,45.600   270 N
        1             b        1        b
                                                   mm 2
          0,2 0,3          Chọn       0,25      0,25.600   150 N
        1           b        1        b
                                                   mm 2
  Hệ số xét đến ảnh hưởng của trị số ứng suất trung bình đến sức bền mỏi
  và đối với thép cacbon trung bình    0,1 và   0,05 .
  Hệ số tăng bền   1.
  Tính hệ số k ,k , , .
  Theo bảng 7-4 chon được    0,85 ;  0,73 ; tập trung ứng suất do rãnh then bảng
7-8 k 1,63 ; k 1,5 ;
       k   1,63
  Tỷ số         1,92
          0,85
      k    1,5
             2,05
          0,73
  Tập trung ứng suất do căng, với kiểu C1, áp suất trên bề mặt lớn hơn 30 N                      ,
                                                        mm 2
tra bảng 7-10 ta có:
      k
          2,7


      k         k
          1 0,6         1    1 0,6 2,7 1         2,02

                 1            270
     n                                      3,36
          k                2,7.29,8 0,05.0
               a        m
               1              150
     n                                    5,59
          k               2,7.9,1 0,05.9.1
             a        m
          3,36.5,99
     n                   2,93 > n
          3,362 5,992
  Hệ số an toàn cho phép thừơng lấy n 1,5 2,5 .
  Kiểm nghiệm then:
  Đường kính trục lắp then: 40 mm, kích thước then b=12; h= 8; t=4,5; t 1 = 3,6;
k=4,2; lấy chiều dài làm việc của then l=1,5.0,8.d=1,5.0,8.40= 48 mm.
  - Kiểm nghiệm về sức bền dập:
          2M x      2.213725
                      50,6 N
        d
          dkl      40.4,4.48    mm 2
  -  Ứng suất dập cho phép bảng 7-20                      100 N
                                      d
                                             mm 2
  -  Kiểm nghiệm về sức bền cắt:
          2M x    2.203725
                    18,55 N
      c
          dbl    40.12.48     mm 2
Nhóm SVTH: Nhóm 6B                                             Trang 29
Bài tập cơ sở thiết kế máy

  -  Ứng suất cắt cho phép bảng 7-21                          120 N
                                         c
                                                 mm 2
  + Chọn then để lắp bánh răng 13 với trục: Chọn then bằng theo TCVN 150-64
[bảng 7-23]: b=12; h=8; t=4,5; t1 =3,6; k=4,4; bánh răng 13 lắp với trục với đường
                           A
kính 42mm theo kiểu lắp                 .
                           C1
  -  Kiểm nghiệm ở tiết diện II-II theo [công thức (7-5)]:
          n n
    n                   n
          n2    n2
  Trong công thức :
                    1
    n
          k
                a       0      m


                    1
      n
             k
                  a       0 m


  Theo đề ra trục quay 1chiều nên ứng suất pháp (uốn) biến đổi theo chu kỳ đối
xứng:
                               Mu    164188
                                       25,5 N
        a     max         min
                               W    6450     mm 2
                               3
        m   0 ; W=6450 mm
  -  Ứng suất tiếp (xoắn) biến đổi theo chu kỳ mạch động:
                           Mx     213725
                  Max
                                           7,8 N
      a      m
                    2       2 W0     2.13720           mm 2
      W0= 13720 mm3
           (0,4 0,5)              Chọn       0,45      0,45.600    270 N
        1                  b        1        b
                                                         mm 2
            0,2 0,3             Chọn       0,25      0,25.600    150 N
        1                 b        1        b
                                                         mm 2
  Hệ số xét đến ảnh hưởng của trị số ứng suất trung bình đến sức bền mỏi
  và đối với thép cacbon trung bình     0,1 và   0,05 .
  Hệ số tăng bền   1
  Tính hệ số k ,k , ,
  Theo bảng 7-4 chọn được    0,83 ;  0,71; tập trung ứng suất do rãnh then
[bảng 7-8] k 1,63 ; k 1,5 .
        k     1,63
  Tỷ số           1,96
             0,83
      k     1,5
                    2,1
           0,71
  Tập trung ứng suất do căng, với kiểu C1, áp suất trên bề mặt lớn hơn 30 N                           ,
                                                              mm 2
tra bảng 7-10 ta có:
      k
           2,76


Nhóm SVTH: Nhóm 6B                                                   Trang 30
Bài tập cơ sở thiết kế máy


     k        k
       1 0,6         1    1 0,6 2,76 1    2,056

                 1          270
     n                               3,84
        k                2,76.25,5 0,05.0
             a        m


               1            150
     n                              6,84
        k               2,1.7,8 0,05.7,8
           a        m


        3,84.6,84
     n                3,35 > n
       3,842 6,842
  Hệ số an toàn cho phép thừơng lấy n 1,5 2,5
  Kiểm nghiệm then
  Đường kính trục lắp then: 42 mm, kích thước then b=12; h= 8; t=4,5; t 1 = 3,6;
k=4,2; lấy chiều dài làm việc của then l=1,5.0,8.d=1,5.0,8.42= 50
  - Kiểm nghiệm về sức bền dập:
       2M x 2.213725
                46,3 N
      d
        dkl 42.4,4.50      mm 2
  -  Ứng suất dập cho phép bảng [7-20]:               100 N
                                 d
                                        mm 2
  -  Kiểm nghiệm về sức bền cắt:
       2M x    2.203725
                 17 N
     c
        dbl    42.12.50   mm 2
  -  Ứng suất cắt cho phép bảng 7-21              87 N
                              c
                                    mm 2
  Đường kính ngõng trục lắp ổ lăn là 35mm nên chọn ổ bi đỡ một dãy, đường kính
trong 35mm, cỡ đặc biệt nhẹ theo tiêu chuẩn OCT 8338-57
Nhóm SVTH: Nhóm 6B                                  Trang 31

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:2385
posted:3/6/2011
language:Vietnamese
pages:31