urbanizimi by Evaemix1

VIEWS: 1,705 PAGES: 81

									Urbanizimi në vendet në zhvillim

     Rast studimor:Shqipëria
       Qëllimi i detyrës
• Të japim një pamje të përgjithshme të
 faktorëve të cilët kanë ndikuar në rritjen e
 nivelit të urbanizimit në vendet në zhvillim

• Të bëjmë një analizë për vendin tonë duke
 dhënë disa nga pasojat e urbanizimit dhe
 faktorët të cilët kanë ndikuar në përhapjen e
 këtij fenomeni
Ç`farë është Urbanizimi?
• Proçesi i rritjes së numrit të popullsisë në
 zonat urbane krahasuar me numrin e
 përgjithshëm të popullsisë

• Cilat zona quhen urbane?

• përdoren kritere të ndryshme,në vende të
 ndryshme për të përkufizuar një zonë si
 urbane
     Rritjen e urbanizimit
• rritja natyrore e popullsisë

• migrimi rural-urban

• riklasifikimi i zonave rurale në zona urbane
     Rritja natyrore e popullsisë
• vende me një nivel të lartë të urbanizimit siç janë
 vendet e Amerikës Latine apo të Evropës dhe Azisë
 Qendrore
• Indi
  – rritja natyrore e popullsisë përbën 56% të rritjes së
   popullsisë urbane
  – 23% vjen për shkak të migrimit rural-urban.
• Kina
  – 55% për shkak të migrimit të brendshëm
  – 20% për shkak të rritjes natyrore të popullsisë(politika 1
   fëmi)
  – 25% për shkak të riklasifikimit.
“Qendra të zhvillimit” “Kanceri i tokës”
    Optimistët mbi qytetet
• qytetet e mëdha janë më dinamike
• moderizimin e prodhimit në industri
• risi në shërbimet financiare
• ndikon në tregtinë e brendshme dhe në tregtinë e
 jashtme
• inovacionet teknologjike
• progres ekonomik,standarte më të larta jetese
• Pritjet ekonomike dhe për jetën të njerëzve janë
 rritur,ekonomia është bërë më stabël dhe e fortë
 dhe familjet janë bërë më të vogla.
       Qytetet:Kundër
• Ndotja urbane
• sfidat më urgjente të shoqërisë
• Ndotja
• Sëmundjet
• Papunësia
• mungesa e banimeve të përshtatshme(rritja e
 çmimit të pronave të patundshme)
• mungesën tokës
• mbipopullimit
• rritja e kriminalitetit
Daka,kryeqyteti i Bangladeshit
          Dhaka
• Gjeneron 34.5% të GDP së vendit

• Ka 8.7% të popullsisë totale të vendit,13.476
 milion banorë në 2007

• Megaqyteti me rritjen më të madhe,4.02%
 nga viti 2000-2005 dhe 3.25% për 2005-2010
      Trendet e urbanizimit
• çdo 2 persona një prej tyre jetojnë në qytet
• në çdo tre persona një prej tyre jeton në “lagje të
 varfëra”,ose rreth 1 miliard e popullisë së botës
• Popullsia urbane në botë u rrit në shekullin e 20
 nga 220 milion në 2.8 miliard.
  – Në vitin 2005,popullsia urbane ishte 3.17 miliard
   njerëz,ndërsa popullsia totale numërohej 6.45 miliard
  – Pritet që numri i banorëve në zonat urbane deri më
   2030 të ketë arritur 5 miliard nga 8.1 miliard që janë
   projeksionet për popullsinë totale
RURAL
        URBAN
<50%
        >50%
    2007
Figura 2:Norma e rritjes në përqindje e popullsisë urbane
Burimi:UN-HABITAT,200
 Urbanizimi dhe rritja ekonomike
• Rritja ekonomike dhe urbanizimi shpesh janë lidhur pozitivisht
 ndërmjet tyre

• qytetet kanë një produktivitet më të lartë për frymë sesa
 zonat rurale

• hendeku i pabarazisë dhe produktivitetit ndërmjet qyteteve
 dhe zonave rurale është më i madh në vendet në zhvillim sesa
 ato të zhvilluara.

• zgjerohet hendeku i të ardhurave midis zonave urbane dhe
 atyre rurale
Figura 3:Përpjesa e GDP dhe përpjesa e popullsisë krahasuar me GDP e vendit
    dhe popullsinë totale të vendit
Burimi:UN-HABITAT,2010c
 Urbanizmi dhe rritja ekonomike nuk
janë të lidhur e njëri-tjetrin vetëm në
 nivel kombëtar por edhe në nivel
  rajonal dhe ndërmjet vendeve
Megaqytetet - qytetet me një popullsi më
  të madhe sesa 10 milion banorë

• “qytete kryesore”(primare) - qytete të cilat
 marrin një pjesë shumë të madhe të
 investimeve në sektorin publik dhe stimujt për
 investimet private.
 – tërheqin në mënyrë disproporcionale dhe në
  mënyrë joefiçente pjesën më të madhe të
  migrantëve rural-urban, të aktivitetit ekonomik
  dhe problemeve të tjera sociale dhe mjedisore
        Megaqytetet
• Në 1975 = 5 megaqytete
• 2000 vetëm 19 qytete ku vetëm 2 qytete i
 përkasin vendeve të zhvilluara(New York-u
 dhe Tokio)
• Në vitin 2025 pritet që numri i megaqyteteve
 të ketë shkuar në 26, 18 prej tyre do të jenë në
 kontinenti Aziatik
      Gjigantizmit urban
• lejet e dhëna gjatë periudhës që vendet ishin
 koloni
• politikat industriale të subvencionit të importit
 dhe tarifat e larta
• mungesa e demokracisë
• sjellja e përfaqësuesve publik në mbledhjen e
 tarifave (rryshfetet)
  Si këto megaqytete do të
    përballojnë nga ana
ekonomike,politike dhe mjedisore
këtë numër gjithmonë e në rritje të
  popullsisë në zonat urbane?
 Favelat
  Javenes
   Bustees
     Bidonvilles
“lagjet baraka”-janë rritur shumë shpejt në numër
        dhe në përmasa
         -1\3 e popullsisë urbane të vendeve
        në zhvillim
       “lagjet baraka”
• shtëpi të qëndrueshme të ndërtuar në mënyrë
 të sigurtë
• ambjent i mjaftueshëm për të jetuar
• akses në ujin e pijshëm
• akses në shërbimet shëndetsore
• statusin legal mbi pronësinë e shtëpisë
79% e familjeve jetojnë në “lagjet baraka”
     Afrika Sub-Sahariane
• është rajoni me rritjen më të madhe të
 urbanizimit në botë
• pothuaj e gjithë rritja e saj ka qënë në “lagjet
 e varfëra”,ku rezidentët e rinj të qyteteve
 përballen me
 – mbipopullimin
 – banesave të papërshtatshme
 – mungesën e ujit dhe të higjenës.
Figura 5:Përqindja e popullsisë që jeton në “lagjat baraka”
 Burimi:UN-HABITAT,2010
Përqindja e popullsisë që jeton në “lagjet baraka” në Afrikë,2005
        Nairobi
7 KM LARG
    Kibera
Përqindja e popullsisë që jeton në “lagjet baraka” në Amerikën Latine dhe Karaibet,2005
Përqindja e popullsisë që jeton në “lagjet baraka” në Azi,2005
• Lidhja pozitive
   varfëri--urbanizimit

• Rënia e varfërisë është më e madhe në zonat
 rurale sesa ato urbane,rreth 60% për 50
 vendet në zhvillim të përfshira në studimin e
 bërë nga UN për periudhën 1998 deri më 2007
Figura 6:Norma në përqindje e varfërisë rurale dhe urbane ndaj vijës së varfërisë
urbane dhe rurale kombëtare
   Varfëria urbane(%)
             Varfëria rurale (%)
Figura 7: Norma në përqindje e varfërisë relative ndaj vijës totale të varfërisë
     sipas nivelit të urbanizimit,1998-2007
  Popullsia në varfëri(%)
                              Popullsia urbane(%)


Burimi:UN-HABITAT,2010a
• probleme në përdorimin e treguesve të
 varfërisë për krahasime ndërmjet zonave
 urbane dhe atyre rurale
• nuk përfshin tregues të tjerë po aq të
 rëndësishëm siç janë deprivimi social,shkalla e
 vulnerabilitetit,marxhinalizmit apo shkalla e
 aksesit në shërbimet shëndestore,ujin e
 pijshëm etj.
       Varfëria rurale
• toka joproduktive
• në dispozicion gjithmonë e më pak tokë
• borxhet e fermerëve janë gjithnjë e në rritje
• të ardhurat e këtyre familjeve duke i bërë ato
 gjithmonë e më të ulëta dhe i zhytur këto
 familje në mjerim----”kurth”
• Mungesa e mundësive për punësuar në
 sektorin agrikulturor
        Varfëria urbane
• Urbanizimi i varfërisë
• mungesën e një shtëpie të përshtatshme dhe
 mungesën e infrastrukturës
• Të ardhurat e njerëzve në zonat urbane mund të
 jenë më të larta por këto mund të jenë të
 paqëndrueshme
 – kosto e të jetuarit në qytete
 – Kostot e transportit
• ZGJIDHJE? = “lagjet baraka” apo në “toka të
 pushtuara”,
Trendi i rritjes së popullsisë që jeton në lagjet e varfëra në botë
     miliard
  Pop.rurale   Pop.Urbane  Pop.urbane në “lagjet e varfëra”
4 persona në çdo 10
shtëpi të paqëndrueshme
në qytetet e vendeve në
zhvillim,janë të ndërtuar
në zona me rrezikshmëri
të lartë ndaj
përmbytjeve,rrëshqitjeve
të tokës dhe fatëkeqësive
të tjera natyrore.
Pyetje?
Një urbanizim i tillë?
Apo i tillë?
Apo të tillë?
    Urbanizimi dhe Varfëria
• Edhe pse vitet e fundit Shqipëria ka një rritje
 të vazhdueshme ekonomike, thuajse një e
 katërta e popullsisë jeton nën nivelin e
 varfërisë. Përvec të tjerave imigrimi i
 brendshëm ka pasur ndikimin e tij në rritjen e
 varfërisë.
 Tabela.2 Përqindja e reduktimit të varfërisë në zonat urbane dhe rurale


Varfëria Rural/Urban                     % e Varfërisë

             2002      2005   2008   2002-2005  2005-2008


             813,196    575,659  373,137  -29.21%   -35.2%
Varfëria totale

urbane          257,690    151,811  150,052  -41.09%   -1.2%rurale          555,506    423,848  223,085  -23.70%   -47.4%Burimi: 5th international conference of ASECU
• Ulja e nivelit të varfërisë në të gjithë vendin është
 shoqëruar me një ulje të shpejtë të varfërisë rurale.

• Kur varfëria rurale ra me 47%, ajo urbane pati në
 rënie prej 1.2%.

• Kështu që niveli i varfërisë rurale nga 24.2% në 2005
 shkoi në 14.6% në 2008 ndërsa ajo urbane ra nga
 11.2% në 10.1%.
   Urbanizimi dhe Pabarazia

• Zonat rurale në Shqipëri janë shumë më prapa
 në zhvillim sesa zonat urbane, sidomos lidhur
 me arsimin, shëndetin, çështjet mjedisore,
 statusin e grave rurale, etj.
• Gjithashtu nuk duhet të harrohet se zhvillimi
 rural nuk nënkupton vetëm rritje ekonomike.

• Në vetvete përfshin dhe dimesionin social e
 kulturor që janë po aq të domosdoshëm për
 zhvillimin e potencialit të plotë të një individi
 që jeton në zonat rurale.
     Migrimi rural-urban
• keqson çekuilibrimet strukturore rurale-
 urbane në dy drejtime kryesore:

• 1-në anën e ofertës
• 2-në anën e kërkesës
      Zgjedhja e migrimit
• faktorët shtytës dhe tërheqës të migrimit
• shumë pak persona kanë mundësi të bëjnë një
 jetesë të mirë duke punuar në sektorin
 agrikulturor
• rritet mundësia e gjetjes së një pune më të
 mirë
• njerëzit e dinë se çfarë mund t`iu ofrojë qyteti
• migrimi urban është një strategji mbijetese
 për familjet rurale
   Urbanizimi dhe Shqipëria
• Në etapa të ndryshme historike kanë
 ndryshuar edhe përbërja e flukseve migratore,
 qëllimet, motivet, drejtimet dhe shanset e
 lëvizjes për të ardhur në epokën tonë të
 globalizimit ku gjithcka është më e thjeshtë
  Tipologjitë e migrimit të brendshëm në
          Shqipëri
•  Në bazë të levizjes së lirë të popullsisë mund
   të themi se në Shqipëri ekzistojnë pesë
   tipologji të ndryshme të migrimit të
   brendshëm
  1. Migrimi nga vendet rurale në ato urbane
  2. Migrimi nga zonat malore në ato kodrinore dhe
    fushore
  3. Migrimi nga zona veriore drejt Shqiperisë së
    mesme dhe asaj jugore
  4. Migrimi nga fshatrat në qytet
5.    Migrimi nga qytetet drejt Tiranës ku në bazë të
     shpërnguljes dhe vendosjes në Tiranë të popullsisë mund të
     identifikojmë tre grupe të mëdhaja:

   –   Të ardhur si pasojë e punësimit në administrime qëndrore dhe
      locale.
   –   Të ardhur në Tiranë me qëllime sipërmarrjeje, kryesisht në fushën e
      bisnesit dhe përpunimit, si pasojë e mundësisë së një tregu më të
      madh.
   –   Të ardhur të rastësishëm me qëllimin e gjetjes së një pune, pa
      përjashtuar këtu as aktivitetet ilegale dhe kriminale.
       Ndryshimet demografike
         aryet dhe pasojat
• Një në pesë familje (21 për qind) ka të paktën
 një anëtar që ka lëvizur brenda vendit.

• Disa nga arsyet e këtij migrimi janë:
 –  Shoqërimi i familjes (60%)
 –  Studimet (19%)
 –  Punësimi apo nevoja për punësim (13%)
 –  Infrastruktura dhe inekzistenca e saj në zonat rurale
  Impakti migrimit kosto-përfitimet


• Migrimi masiv dhe rishpërndarja e popullsisë
 kanë shkaktuar ndryshime të mëdha si në
 aspektin ekonomik, social ashtu edhe në atë
 kulturor, mjedisor e infrastrukturor.
      Aspekti ekonomik

• Migrimi rural-urban tregon një transformim të
 thellë strukturor të ekonomisë. Ai ka patur
 impaktin e tij pozitiv dhe negativ në
 ekonominë shqiptare.
Kosto- Përfitimet ekonomike të urbanizimit

• Nxitja e zhvillimit të veprimtarive private
• Zgjerimi i sektorëve të tjerë të ekonomisë
 përvec atij bujqësor
• Përmirësim i mënyrës së jetesës, rrijta e
 mirëqenies
• Zgjerimi informal i tregut të punës
• Rëndimi i infrastrukturës urbane në zona ku
 migrimi ka qënë masiv
 Modeli Harris-Todaro,supozimet
1. Migrimi stimulohet konsideratat ekonomike,nga
  përfitimet dhe kostot relative
2. vendimi për të migruar varet
 –  diferencat e pritura në pagën reale sesa ato aktuale
 –  mundësia për të gjetur punë në sektorin urban.
3. mundësia për të gjetur një punë e lidhur në mënyrë
  direkte me normën e punëzënies urbane dhe lidhur
  në mënyrë inverse me papunësinë në zonat urbane.
4. norma e migrimit në krahasim me mundësitë për
  punë në zonat urbane nuk janë vetëm të mundshme
  por gjithashtu racionale.
    Faktorë
  plotësues(toka)
                                          Burimi:Smith,Todaro,2009
                                Kthimet fizike

                   Ardhurat                         Kontaktet
   Poli.qever(tax)          Rurale  Sistemi social
                                                      Edukimi,media etj.
                                   Ardhurat    Distanca

                        Remitancat      nga migrimi
             Edukimi
                       urbane-rurale


                                             Rrjedhja e informacionit
  Paga urbane  Fitimet nga
  nënpunësimi            Ardhurat          Vlera aktule
                               e pritur e migrimit        Vlera e   marrë  nga
                    Urbane
                                                 migrimiProbabiliteti i gjetjes
  së një pune


                  Kosto oportune


                  Kosto e jetesës
                                  Kostot e              Vendimi i
                                  migrimit              migrimit
                Kosto e transportit            Kosto fizike,risku,përfshirja
                 sociale
Grafiku : Modeli i migrimit rural-urban i Harris-Todaro
                             Paga sektorin urban
      Paga Agrikul.
 Burimi:Todaro&Smith,2009
          WA –ardhurat në agrikulturë
          LM –punëzënia në industrinë përpunuese
          LUS –oferta totale e punës në sektorin urban
          ŴM –paga minimale në zonat urbane
AA` - kërkesën për punë në sektorin agrikulturor
MM` - kërkesën për punë në sekorin urban
OAOM - jep ofertën totale të punës
         Ekuilibri
        WA*=WM*
• Paga e ekuilibrit
• Sektorin agrikulturor do të punësohen OALA*
 punëtorë
• Sektorin urban OMLM* punëtorë.
• Teorikisht të gjithë punëtorët e gatshëm për të
 punuar do të punësohen.
• niveli i pagave në sektorin urban është
 përcaktuar nga institucionet në nivelin ŴM
• vazhdonim të supozonim se nuk ka papunësi
 atëherë
• të gjithë punëtorët do të punësoheshin
 – OMLM në sektorin urban,me pagën ŴM
 – OALM në sektorin agrikulturor me një pagë më të
  ulët OAWA**< OAWA*(tregut të lirë)
• Hendek ndërmjet pagave në sektorin rural dhe atij
 në sektorin urban, ŴM-WA**.
• Migrantët do të merrnin vendimin dhe riskun për të
 migruar drejt zonave urbane me qëllim përfitimin e
 një page më të lartë.

• Migrimi vazhdon derisa paga e pritur në sektorin urban ŴM
 të barazohet me pagën në sektorin rural WA

• Z-ekuilibri i pagës në agrikulturë
     Implikimet e politikave
• zhvendosjet urbane në politikat e zhvillimit e
 rëndojnë problemin e papunësisë në zonat
 urbane
• krijimi më i shpejtë i punës në zonat urbane është
 një zgjidhje e pamjaftueshme problemin e
 papunësisë në zonat urbane
• Politikat informuese në edukim që mund të çojnë
 në zhvillimin e burimeve njerëzore
• duke siguruar subvecionimin e pagave në zonat
 urbane mund të rritet papunësia urbane
• programet e integruara të zhvillimit rural duhen
 inkurajuar
      Kufizimet e modelit

• Modeli i ndërtuar nga Todaro dhe Smith ashtu
 ai çdo model tjetër ndërtohet mbi supozime
 dhe këto supozime janë ndër kufizuesit e këtij
 modeli
• Abstragon nga shumë influenca të tjera që
 ndikojnë në vendimet e individëve për të
 migruar.
• Supozimet vlejnë për një kohë shumë të
 gjatë,më shumë se 50 vjet
   Urbanizimi vs Qytetërimit
• Lëvizja migratore ka bërë të mundur zgjerimin
 e qyteteve të rëndësishme dhe e gjith
 vëmendja po shkon me të shpejtë në zonat
 periferike të populluara rishtazi për
 urbanizimin e tyre.
• Por urbanizimi është njëra anë e medaljes.
 Tjetra është qytetërimi.
• Charles Seignobos thoshte: ”Qytetërimi janë
 rrugët, portet dhe skelat”, çka me fjalë të tjera
 do të thotë se qytetërim nuk është vetëm
 shpirti.
• ”Është gjithçka që njerëzimi ka arritur. Është
 një minimum shkence, arti, rregulli dhe
 virtytes” pohon Marcel Mauss.
• Në Shqipëri tiparet e urbanizimit janë duke e
 tërhequr masën më shumë sesa qytetërimi
 brenda tij. Pra, qytetërimi nuk është i
 konsoliduar me zhvillimin urban.

• Urbanizimi sjell zhvillim industrial dhe
 mirëqenie ekonomike, por jo kulturë
 shoqërore, që është thelbi i një qytetërimi.
     Urbanizimi dhe Mjedisi
• Urbanizimi si proces ka një impakt të caktuar
 në shëndetin e popullatës.
• Faktorët që ndikojnë dukshëm në shëndet
 janë:
 – uji dhe higjiena
 – cilësia e ajrit
 – zhurmat
 – mbetjet urbane
     Tirana dhe Urbanizimi
• Historia urbanistike e qytetit të Tiranës mund
 të shpjegohet edhe me anë të planeve të saj
 rregulluese ndër vite.
• Dokumenti i parë vizatimor për planimetrinë e
 qytetit të Tiranës i përket periudhës së
 pushtimit Austro – Hungarez.

• Faza pasardhëse e zhvillimit urban të Tiranës
 ishte ajo e vitit 1921 ku qyteti u rrit me 15 %,
 pra 350 ha.
• Plani i dytë rregullues, është ai i vitit 1926, ku
 konturohet për herë të parë qëndra e qytetit dhe aksi
 V - J i bulevardit.

• Gjatë periudhës monarkike të Shqipërisë Tirana pati
 një zhvillim të rëndësishëm urbanistik.

• Plani rregullues i vitit 1942 ka qënë më i plotë dhe i
 studiuar mirë.
• Tiranës i janë dashur 45-50 vjet për të arritur rreth
 200 mijë banorë, për më pak se 20 vjet ajo është 5-
 fishuar.

• Në vitin 1990 Tirana kishte 250.000 banorë. Dyndja
 masive e banorëve nga gjithë pjesët e tjera të vendit
 drejt kryeqytetit, e ka çuar popullsinë e Tiranës në
 mbi 700.000 banorë
• Tirana mbetet qyteti më mikpritës për të gjithë
 shqiptarët që kanë migruar brenda vendit.• Shumica e migrantëve të brendshëm, (30%), kanë
 lëvizur për në rrethin e Tiranës (27% e femrave dhe
 37% e meshkujve).
      Plani rregullues i 1990

• Një nga sfidat kryesore të qytetit është integrimi i të
 gjitha zonave të ashtuquajtura informale në
 kryeqytetin e së ardhmes. Pikërisht për integrimin e
 këtyre zonave në një kryeqytet të zgjeruar është
 hartuar plan strategjik i 1990
• Plani i fundit rregullues synon
 – Të akomodojë një rritje të popullsisë prej 400000
  banorësh për dekadën e ardhshme.
 – Ai tenton të promovojë zhvillimin ekonomik që të
  sigurojë 200000 vende të reja pune
 – Dhe të shtojë sipërfaqet e gjelbra me 175 hektarë
  gjelbërim.
• vënia në vëmëndje të politikë bërësve të
 qyteteve dytësore

• Kufizimi urbanizimit
 – rrit mundësinë që këta persona të bëhen më të
  varfër apo më të prekshëm prej saj
 – dhunon të drejtat e njeriut
 – limiton mundësinë që zonat rurale të përfitojnë
  nga remitancat
 – Kina dhe Rusia
   Politikat që duhen ndjekur
• Përmisimi i cilësisë së jetës
• Investimi në Kapitalin Human
• Sigurimi i mundësive të qëndrueshme
 ekonomike
• Rritja e përfshirjes politike
• Promovimi i përfshirjes kulturore

								
To top