Docstoc

The gioi nhung chuyen la(phan1)

Document Sample
The gioi nhung chuyen la(phan1) Powered By Docstoc
					CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI                                            1
                      MUÅC LUÅC550 nghòn bûác thû vaâ 30 nghòn email cho öng giaâ Noel úã Phaáp.........................6

Dûå aán nghïå thuêåt kinh dõ ................................................................................7

Cûúáp nhaâ bùng chó vò muöën quay trúã laåi nhaâ giam ...........................................8
Kïí chuyïån cûúâi àïí laâm khaách haâng thoaãi maái ..................................................9

Tröåm xe húi nïn bõ cêëm ài caã xe àaåp.............................................................10
Cûúái nhau sau 53 nùm chung söëng................................................................11

Lïìu tuyïët khöíng löì úã Manchester.................................................................. 12
David Beckham bùçng söcöla! .......................................................................13

Baão taâng caác biïín baáo giao thöng.................................................................. 14

Chuá choá suâng àaåo.........................................................................................15

Cûúáp giaã Öng giaâ Noel.................................................................................16

Boâ cuäng tuên thuã luêåt lïå giao thöng...............................................................17
Maáy raâ kim loaåi phaát hiïån duång cuå möí boã quïn trong buång............................18

Xe lùn cuäng phaãi giúái haån töëc àöå di chuyïín ...................................................19

http://www.ebooks.vdcmedia.com
CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI                                             2

50 nùm laâm öng giaâ Noel..............................................................................20

Bõ tuâ vò giïët choá cuãa ngûúâi tònh cuä ................................................................21

Giaám àöëc nhaâ tuâ suyát bõ töëng giam................................................................22
Quöëc vûúng cuäng phaãi giaãm beáo...................................................................23

Thoaát chïët nhúâ cêëy gheáp ngûåc bùçng silicön ...................................................24
Bõ rúi nùçm trïn àûúâng ray vêîn nguã ngon .......................................................25

Thêím myä viïån daânh cho caác con vêåt cûng..................................................... 26
Traã thûác ùn thay cho tiïìn phaåt .......................................................................27

Thaânh phöë bùçng baánh gûâng lúán nhêët thïë giúái .................................................29

Ngûúâi coá loâng töët .........................................................................................30
54 nùm söëng khöng coá àiïån ..........................................................................31

Tiïn àoaán tuyïët rúi nhúâ toác...........................................................................32
Khöí nhuåc kïë khöng thaânh cöng..................................................................... 33

Meå con cuâng töët nghiïåp ................................................................................34

Kiïíu chuác mûâng nùm múái àêìy êën tûúång........................................................35

Chuöåc öng giaâ Nöel bùçng thûác ùn àoáng höåp .................................................. 36
Möåt mònh vûúåt Àaåi têy dûúng khi 15 tuöíi......................................................37

Àaánh caá nhûäng chuyïån laå àúâi........................................................................ 38

Möåt ngûúâi Myä truáng söë 314,9 triïåu USD.......................................................39
Quaâ Giaáng sinh cho choá vaâ meâo ...................................................................40

Buáp bï mang bêìu!........................................................................................41
Nhêîn cûúâi trong thuâng raác!...........................................................................42

Tin àöìn vïì ma caâ röìng úã Malawi .................................................................. 43
Búi mûâng lïî Giaáng sinh................................................................................44

http://www.ebooks.vdcmedia.com
CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI                                             3

Myä: baán àêëu giaá möåt thõ trêën thúâi "cún söët vaâng"...........................................45

Khi voi àoáng vai öng giaâ Noel......................................................................46

Tûúång cuãa cûåu Töíng thöëng Philippines bõ phaá huãy ........................................47
Jack vaâ Chloe laâ hai hoå phöí biïën nhêët úã Anh .................................................48

Cuöåc thi vûúåt buân ........................................................................................49
Cöng ty chuyïn saãn xuêët bùng tuyïët giaã ........................................................50

Con vêåt haáu ùn.............................................................................................51
Phaát hiïån böå xûúng thùçn lùçn àêìu rùæn khöíng löì úã vuâng biïín Mexico ................52

Lêëy theáp tûâ toaâ thaáp àöi úã Trung têm WTC àïí àoáng taâu chiïën........................53

Thaái tûã Anh bõ chó trñch vò duâng haâng ngoaåi...................................................54
Nhûäng kyã luåc kinh dõ....................................................................................55

Caách phoâng chöëng tröåm hûäu hiïåu .................................................................56
Nêëu gaâ têy bùçng àöång cú xe húi....................................................................57

Bom giaã traã tiïìn thêåt..................................................................................... 58

Thi nhaãy duâ lûúån tûâ thaáp àöi cao nhêët thïë giúái ...............................................59

Bõ bùæn vaâo àêìu maâ khöng hay biïët! ...............................................................60
Moán quaâ khöng mong àúåi.............................................................................61

Vûâa tham quan vûâa coá thïí thûúãng thûác thõt....................................................62

Kyã luåc vïì khaã nùng bùæt chûúác tiïëng loaâi vêåt .................................................. 63
Thõ trêën Bridgeville, California, àaä àûúåc baán vúái giaá gêìn 1,8 triïåu USD .........64

Cêëp giêëy pheáp bay cho Öng giaâ Tuyïët vaâ àaân tuêìn löåc ...................................65
Kyã luåc chúi àaân piano trong hún 50 tiïëng àöìng höì .........................................66

Lêëy cùæp caã xe cûáu thûúng.............................................................................67
Àöi giaây lúán nhêët thïë giúái .............................................................................68

http://www.ebooks.vdcmedia.com
CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI                                             4

Xe àaåp daânh cho loaâi ngûåa! ..........................................................................69

Duâng xûúng chêåu laâm gêåy ............................................................................70

Mùåt naå phoâng àöåc daânh cho choá vaâ meâo........................................................71
Thoaát chïët nhúâ suåt gêìn phên nûãa troång lûúång ................................................72

Chia seã cuâng möåt têëm thiïåp trong suöët 50 nùm ..............................................73
Giaám àöëc nhaâ tuâ suyát bõ töëng giam................................................................74

Ngûúâi coá loâng töët .........................................................................................75
Tiïíu àaåo tùåc!................................................................................................76

Dûå aán xêy thaáp cao nhêët thïë giúái taåi Tokyo ...................................................77

Khöng àûúåc dûå àaám cûúái con gaái chó vò coá ria meáp........................................78
Quaãng caáo trïn thên boâ.................................................................................79

Phaãn àöëi meâo trong caác vúã kõch....................................................................80
Maáy bay “haå caánh” trïn mui xe! ...................................................................81

Nhêåt Baãn töí chûác sinh nhêåt lêìn thûá 100 cuãa thuá nhöìi böng .............................82

Tiïët kiïåm nûúác bùçng caách tùæm chung voâi hoa sen ..........................................83

Quaã bñ ngö nùång 565kg ................................................................................84
Bõ bùæt ba lêìn trong 3 tiïëng àöìng höì ...............................................................85

Ruâa thñch tùæm nûúác noáng..............................................................................86

Tûå tûã vò muöën àûúåc lïn thiïn àûúâng..............................................................87
Bõ sa thaãi vò coá haânh àöång aác àöåc vúái thuá vêåt .................................................88

Tröåm lêìm xe caãnh saát ...................................................................................89
Tröåm biïíu tònh.............................................................................................90

Cùåp àöìng tñnh àêìu tiïn trïn thïë giúái coá... 4 con..............................................91
Kyã luåc keåp 153 chiïëc keåp àöì trïn mùåt ...........................................................92

http://www.ebooks.vdcmedia.com
CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI                                            5

Àaám cûúái khöng cêìn chuá rïí ..........................................................................93

Cûáu söëng baån nhúâ bùæt chûúác theo phim.........................................................94

Möåt tïn cûúáp boã laåi 2 caái rùng vaâng khi chaåy tröën..........................................95
Con chûa àau, böë àaä bïånh.............................................................................96

Xay xón khi àiïìu khiïín xe ngûåa cuäng bõ tûúác bùçng laái xe................................97
5 triïåu baãng Anh cho 18 phuát laâm viïåc ..........................................................98

Keã àaâo têíu khöng may mùæn ..........................................................................99
Khi ngûúâi yïu cuãa nûä nhên viïn nhaâ tuâ laâ möåt tuâ nhên.................................100

Àaâi tûúãng niïåm daânh cho choá ..................................................................... 101

Chïë taåo kim cûúng tûâ xûúng ngûúâi .............................................................102
Triïín laäm kem nhúá àúâi ............................................................................... 103

Vuå giïët ngûúâi vaâ caái chïët ngêîu nhiïn ..........................................................104
Döò lúån daâi nhêët thïë giúái .............................................................................105

Duâng maáy huát buåi àïí ùn tröåm nûä trang ........................................................106
http://www.ebooks.vdcmedia.com
CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI                                 6
     550 nghòn bûác thû vaâ 30 nghòn email cho öng giaâ
             Noel úã Phaáp
    Öng giaâ Noel do bûu àiïån Phaáp lêåp ra höìi thaáng 11 vûâa röìi àaä nhêån àûúåc
söë lûúång thû tñn khöíng löì: 550 nghòn laá thû viïët tay vaâ 30 nghòn email cuãa treã
em úã khùæp caác núi trïn nûúác Phaáp.

    Theo bûu àiïån Phaáp, kïí tûâ nùm 1962 túái nay, loaåi hònh dõch vuå gûãi thû
cho öng giaâ Noel maâ bûu àiïån Phaáp lêåp ra laâm ùn rêët phaát àaåt. Chó riïng trong
nùm nay, bûu àiïån Phaáp àaä phaãi cûã túái 60 nhên viïn chuyïn lo tiïëp nhêån vaâ traã
lúâi thû cuãa caác em nhoã gûãi àïën tûâ khùæp caác miïìn cuãa nûúác Phaáp.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI                                   7
               Dûå aán nghïå thuêåt kinh dõ
    Taác giaã cuãa dûå aán naây laâ möåt sinh viïn myä thuêåt tïn laâ Clinton Boisvert,
25 tuöíi úã thaânh phöë New York. Boisvert coá yá tûúãng àùåt 38 chiïëc höåp maâu àen
coá ghi chûä "súå" taåi ga taâu àiïån ngêìm Union Square úã New York.

     Nhûäng chiïëc höåp cuãa Boisvert lêåp tûác bõ hiïíu nhêìm dêîn àïën tònh traång
caãnh saát phaát lïånh sú taán khêín cêëp úã möåt trong nhûäng ga taâu àiïån ngêìm lúán nhêët
nûúác Myä naây. Trong voâng 5 giúâ àöìng höì, khöng möåt chuyïën taâu naâo daám dûâng
laåi taåi àêy cho túái khi caãnh saát di chuyïín hïët nhûäng chiïëc höåp maâu àen kïí trïn.
   Baãn thên Boisvert àaä phaãi ra trònh diïån caãnh saát trong khi caác luêåt sû cuãa
anh khùèng àõnh àêy hoaân toaân laâ do hiïíu lêìm.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI                                   8
    Cûúáp nhaâ bùng chó vò muöën quay trúã laåi nhaâ giam

    Möåt ngûúâi àaân öng coá leä seä àûúåc thoaã loâng mong ûúác sau khi tuyïn böë
chñnh anh ta àaä àaánh cûúáp tiïìn trong möåt ngên haâng vò muöën quay trúã laåi nhaâ
tuâ. Ban böìi thêím àaä buöåc töåi Dale L. Smith, 35 tuöíi vïì vuå cûúáp xaãy ra vaâo
thaáng Hai röìi.
    Caác cöng töë viïn cho biïët Smith àaä lêëy 9.815 àöla trong ngùn keáo àïí tiïìn
cuãa quêìy thu ngên taåi ngên haâng Bank One. Möåt khaách haâng àaä keåp cûáng Smith
giûä öng ta laåi cho túái khi caãnh saát àïën.
     Luêåt sû baâo chûäa thò biïån höå rùçng muåc àñch cuãa Smith khöng phaãi laâ lêëy
söë tiïìn kia maâ anh ta laâm vêåy chó vò muöën bõ bùæt trúã laåi nhaâ tuâ. Luêåt sû coân cho
biïët trûúác phiïn toaâ Smith àaä phaân naân rùçng öng ta khöng thïí thñch nghi vúái
cuöåc söëng bïn ngoaâi nhaâ giam àûúåc. Smith coá thïí phaãi laänh aán cao nhêët laâ
10.000 àöla tiïìn phaåt vaâ 25 nùm tuâ giam.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI                                9
      Kïí chuyïån cûúâi àïí laâm khaách haâng thoaãi maái
    Chuöîi siïu thõ Asda dûå àõnh seä thu huát khaách haâng mua sùæm cho lïî Giaáng
sinh bùçng caách kïí chuyïån cûúâi qua hïå thöëng loa phaát thanh trong caác siïu thõ.
Ban quaãn lyá siïu thõ nghô rùçng viïåc kïí cho caác khaách haâng nghe caác cêu chuyïån
haâi hûúác laâ caách töët nhêët àïí laâm vui loâng nhûäng khaách haâng khoá tñnh.

   Cûá möîi nûãa tiïëng àöìng höì caác cêu chuyïån cûúâi seä àûúåc kïí trïn loa phaát
thanh taåi 258 siïu thõ cuãa Asda vaâo thûá saáu naây vaâ vaâo àïm Giaáng sinh.
    Qua nghiïn cûáu cho thêëy sûå haâi hûúác coá thïí giaãm nöìng àöå hoáocmön gêy
stress, giaãm huyïët aáp vaâ giuáp caác cú bùæp àûúåc nghó ngúi. Trûúãng böå phêån dõch
vuå khaách haâng Richard Woodhall cho biïët yá tûúãng trïn chó laâ möåt trong nhiïìu
caách maâ caác siïu thõ chùm soác khaách haâng cuãa mònh.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI                                10
         Tröåm xe húi nïn bõ cêëm ài caã xe àaåp
    Möåt tïn tröåm xe húi àaä bõ cêëm khöng àûúåc ài caã xe àaåp àïí ngùn ngûâa anh
ta coá thïí raão voâng quanh tòm kiïëm chiïëc xe thñch húåp àïí àaánh cùæp. Lïånh cêëm
keáo daâi trong 3 nùm àûúåc àûa ra daânh cho Danil Wilson 23 tuöíi söëng úã
Manchester (Anh).

    Thêím phaán Peter Ward cho biïët Wilson àaä duâng xe àaåp chaåy laåi gêìn caác
xe húi àïí quan saát tòm caách àaánh cùæp chuáng. Thaáng 5 röìi Wilson àaä bõ buöåc töåi
xêm nhêåp traái pheáp vaâo möåt chiïëc xe húi vaâ àaä phaãi ngöìi tuâ 7 ngaây. Coân 3 nùm
trûúác àêy anh ta àaä bõ phaåt 20 baãng Anh vò töåi laâm hoãng möåt cûãa kñnh xe húi.

    Lïånh trïn cêëm Wilson khöng àûúåc àaåp xe àaåp bêët cûá àêu úã Manchester.
Anh ta cuäng bõ cêëm úã hai khu vûåc ngoaåi ö thaânh phöë laâ Didsbury vaâ Chorlton
ngoaåi trûâ trong khuön viïn cöng ty núi meå hay chõ cuãa anh ta laâm viïåc!
http://www.ebooks.vdcmedia.com
CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI                                 11
         Cûúái nhau sau 53 nùm chung söëng

   Möåt öng laäo ngûúâi Ecuador nùm nay àaä 103 tuöíi cuöëi cuâng àaä chõu laâm
àaám cûúái vúái ngûúâi “baån gaái” sau hún nûãa thïë kyã chung söëng vúái nhau. Jose
Domingo Olaya àaä laâm àaám cûúái vúái Melchora Vergara nay cuäng àaä 76 tuöíi
sau khi hai ngûúâi àaä chunn söëng vúái nhau suöët 53 nùm trúâi.

    Buöîi lïî àaä àûúåc tiïën haânh taåi nhaâ thúâ cuãa thõ trêën Los Rios. Baâ Vergara
trong böì àöì cûúái truyïìn thöëng vui sûúáng noái: “Töi chûa bao giúâ laåi tûúãng tûúång
ra rùçng mònh seä laâm àaám cûúái úã tuöíi naây. Töi thêåt sûå rêët may mùæn.”

    Caã hai vúå chöìng giaâ àaä coá vúái nhau 14 àûáa con, 48 àûáa chaáu vaâ 22 àûáa
chùæt. Têët caã àïìu coá mùåt àêìy àuã tham dûå lïî cûúái cuãa hai ngûúâi.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI                                12
           Lïìu tuyïët khöíng löì úã Manchester
    Möåt caái lïìu tuyïët khöíng löì diïån tñch khoaãng 189 m vuöng àaä àûúåc dûång
lïn trong khu vûåc Deansgate úã thaânh phöë Manchester (Anh) vúái àêìy àuã tiïån
nghi bao göìm caã möåt phoâng khaách laâm bùçng bùng.

   Caái lïìu coá hònh daáng möåt chai rûúåu vöëtka vaâ khaách tham quan coá thïí ài
xuöëng thöng qua möåt löëi ài hònh caái cöí chai. Nhûäng nhaâ àiïu khùæc bùng taâi
nùng nhêët trïn thïë giúái àaä taåo laåi möåt “phoâng khaách àiïín hònh cuãa ngûúâi Anh”.

   Caái lïìu laâ möåt phêìn trong chiïën dõch quaãng caáo cho nhaän hiïåu rûúåu vöëtka
Absolut àûúåc cho laâ uöëng ngon nhêët úã nhiïåt àöå 0 àöå C.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI                                13
             David Beckham bùçng söcöla!
    Beckham khöng chó úã trong loâng ngûúâi hêm möå maâ coân trong caã miïång
cuãa hoå. Bûác tûúång (aãnh) taåc hònh ngöi sao boáng àaá naây cao 3m vaâ laâm bùçng
söcöla sûäa àùåt giûäa möåt giao löå àöng àuác taåi trung têm mua sùæm úã Tokyo, Nhêåt
Baãn.

    “Anh ta coá muâi võ söcöla ngoåt ngaâo” - Kinya Murakami thuöåc cöng ty
saãn xuêët keåo söcöla Meiji Seika cho biïët vïì chiïën dõch quaãng caáo maâ hoå vûâa
phaát àöång.
    Cöng ty Meiji Seika seä cho thêëy Beckham bùçng söcöla haånh nhên àûúåc
nhêëm nhaáp tûâ tûâ trong caác quaãng caáo vaâ aáp phñch cuãa mònh. Bûác tûúång àûúåc
laâm tûâ nhiïìu thanh söcöla khöng phaãi àïí baán. Noá seä àûúåc trûng baây cho túái lïî
Giaáng sinh trûúác khi àûúåc àûa túái möåt àõa àiïím an toaân hún.

    Hiïån Beckham bùçng söcöla àûúåc àùåt trong löìng kñnh vaâ coá ñt nhêët hai
nhên viïn baão vïå thûúâng trûåc taåi chöî. Nhûng àiïìu naây cuäng khöng ngùn àûúåc
caác fan cuöìng nhiïåt theâm thuöìng nhòn bûác tûúång!
http://www.ebooks.vdcmedia.com
CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI                                 14
         Baão taâng caác biïín baáo giao thöng
    Möåt viïån baão taâng trûng baây caác biïín baáo giao thöng vûâa àûúåc múã cûãa úã
thaânh phöë Sao Paulo, Brazil. Ngûúâi phaát ngön cho biïët àêy laâ viïån baão taâng àêìu
tiïn trïn thïë giúái vïì thïí loaåi naây.

   Noá coá möåt böå sûu têåp nhoã caác bûác aãnh vaâ möåt têëm baãng vúái thöëng kï vïì
giao thöng úã Sao Pualo, thaânh phöë vúái 12 triïåu chiïëc xe. Baão taâng cuäng coá
nhûäng mö hònh àeân giao thöng kiïíu cuä tûâ caác thêåp niïn tûâ 20 cho àïën 60.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI                                  15
                 Chuá choá suâng àaåo
                   Möåt con choá vö chuã àaä àaáp laåi lúâi kïu goåi cuãa
               caác giaáo sô àaåo Höìi laâm ngûúâi cêìu nguyïån 5 lêìn möåt
    Caác tñn àöì àang cêìu ngaây. Socksy, tïn möåt con choá lai maâu àen àaä chaåy
nguyïån trong möåt nhaâ thúâ vïì hûúáng nhaâ thúâ Höìi giaáo Memon khi caác giaáo sô
Höìi giaáo          kïu goåi niïìm tin caác tñn àöì suâng àaåo, vaâ bùæt àêìu suãa
lïn hoaâ theo hoå.
   Nhûäng cû dên úã Lonavala gêìn thuã àö Bombay (ÊËn Àöå) cho biïët con choá
chûa bao giúâ boã lúä möåt dõp cêìu nguyïån naâo trong suöët 9 nùm qua.

     Ynus Sayyed, möåt giaáo sô cho biïët: “Nïëu coá möåt löîi nhoã naâo trong baâi
kinh cêìu nguyïån. Socksy seä ngûâng suãa vaâ tiïëp tuåc sau àoá möåt vaâi giêy. Töi àaä
àïí yá thêëy àiïìu naây rêët roä raâng. Hêìu nhû laâ noá hiïíu nhûäng gò baâi kinh noái.”
    A G Khan, giaáo sô àûáng àêìu nhaâ thúâ tin rùçng tiïëng kïu cuãa Socksy laâ möåt
hònh thûác khiïín traách nhûäng ngûúâi theo àaåo Höìi àaä boã qua viïåc cêìu nguyïån.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI                                 16
               Cûúáp giaã Öng giaâ Noel
    Caãnh saát taåi Chester, Anh, àang truy tòm möåt ngûúâi àaân öng àaä cûúáp möåt
cûãa hiïåu thuöëc vúái mö taã nhêån daång: rêu trùæng daâi, mùåc böå àöì àoã, mang giaây
öëng maâu àen, vaâ buång phïå.

    Caãnh saát trûúãng Mike Spraker cho biïët “öng giaâ Noel” kia dûúâng nhû àaä
lêëy ài möåt söë lûúång khöng roä bao nhiïu thuöëc giaãm àau OxyContin cuãa hiïåu
thuöëc Eckerd úã Chester vaâo àïm thûã baãy 14/12.

     “Möåt ngûúâi àaä ùn mùåc y hïåt nhû öng giaâ Nöel bûúác vaâo hiïåu thuöëc tiïën
túái gêìn dûúåc sô, ruát suáng ra àe doaå vaâ yïu cêìu coá OxyContin” – Öng noái.
    Möåt àún võ choá caãnh saát àaä lêìn theo dêëu vïët cuãa gaä àïën möåt baäi àêåu xe
gêìn khu nhaâ phûác húåp. Caãnh saát cho rùçng tïn cûúáp leo lïn möåt chiïëc xe vaâ boã
tröën.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI                                 17
          Boâ cuäng tuên thuã luêåt lïå giao thöng
    Chuyïån kyâ laå àaä xaãy ra khi möåt àaân boâ àaä khöng chõu bùng qua lùçn vöi
vaâng trïn möåt con àûúâng gêìn trang traåi cuãa chuáng úã Somerset (Anh). Nhûäng
vaåch vöi àûúåc duâng àïí caãnh baáo ngûúâi laái xe giaãm töëc àöå vaâ caác chuyïn gia tin
rùçng nhûäng con boâ cho noá laâ têëm lûúái trïn mùåt àûúâng àïí ngùn gia suác qua laåi.

    Gordan Brinson möåt nöng dên cho biïët öng rêët ngaåc nhiïn khi thêëy caách
caác con boâ phaãn ûáng laåi khi gùåp caác vaåch vöi vaâng. Öng noái: “Khi gùåp vaåch vöi
vaâng chuáng dûâng laåi vaâ khöng chõu ài tiïëp. Chuáng quay ngûúåc laåi vaâ trúã vïì
trang traåi.”
    Brinson àaä cho di chuyïín möåt vaâi con boâ bùçng xe taãi vaâ söë coân laåi thò ài
bùng àöìng àïí traánh nhûäng vaåch vöi. Öng cuäng cho hay gia suác khöng phaãi laâ
loaâi vêåt duy nhêët coá phaãn ûáng kyâ laå nhû vêåy àöëi vúái caác vaåch vöi.

   “Töi nghe ngûúâi ta noái ngûåa cuäng gùåp khoá khùn khi ài qua nhûäng vaåch
vöi nhû vêåy. Chuáng tòm caách nhaãy qua àoá.” Hiïån höåi àöìng thaânh phöë Somerset
àang baân baåc vúái nhûäng nöng dên àïí tòm caách giaái quyïët vuå viïåc.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI                                 18
     Maáy raâ kim loaåi phaát hiïån duång cuå möí boã quïn
              trong buång

   Nhúâ maáy raâ kim loaåi taåi sên bay maâ möåt phuå nûä Canada múái hiïíu àûúåc
nguyïn nhên khiïën baâ ta bõ àau buång trong suöët 4 thaáng trúâi: àoá laâ duång cuå banh
miïång vïët möí daâi 30cm.

    Khi àûúåc baáo àöång búãi tiïëng bñp bñp phaát ra tûâ maáy raâ, caác nhên viïn an
ninh taåi sên bay Regina thuöåc bang Saskatchewan (miïìn trung Canada) àaä luåc
soaát ngûúâi phuå nûä trïn àang chuêín bõ chuyïën bay ài Calgary, tónh Alberta vaâo
thaáng 10 vûâa qua. Nhûng hoå khöng tòm thêëy möåt vêåt naâo bùçng kim loaåi.

    Vaâi ngaây sau, ngûúâi phuå nûä Canada àaä ài chuåp X-quang vaâ phaát hiïån sûå
coá mùåt cuãa duång cuå banh vïët möí vúái chiïìu daâi 30 cm vaâ chiïìu röång 5 cm bõ boã
quïn trong buång trong möåt ca möí taåi bïånh viïån àa khoa Regina 4 thaáng trûúác.

    Theo àaâi truyïìn hònh CBC, ngûúâi phuå nûä àaä kiïån baác sô phêîu thuêåt vaâ
bïånh viïån núi baâ àaä àûúåc möí. Bïånh nhên àaä phaãi traãi qua möåt ca möí thûá hai àïí
lêëy duång cuå bõ boã quïn ra.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI                                19
       Xe lùn cuäng phaãi giúái haån töëc àöå di chuyïín

   Ban giaám hiïåu möåt trûúâng àaåi hoåc vûâa ra qui àõnh töëc àöå töëi àa cuãa caác
xe lùn laâ 4 dùåm/h trong khuön viïn trûúâng, hi voång noá seä giaãm nguy cú gêy
thûúng tñch cho ngûúâi ài böå.

   “Àoá laâ möåt qui àõnh an toaân, àún giaãn vaâ dïî hiïíu” – Öng Tom
Jacobsmeyer, phoá chuã tõch cuãa trûúâng, ngûúâi àaä àïì ra qui àõnh trïn sau khi
tröng thêëy möåt sinh viïn suyát nûäa àaä töng vaâo möåt phuå nûä àang “chaåy rêët
nhanh” trïn xe lùn.

    Tuy nhiïn möåt vaâi sinh viïn laåi cho biïët qui àõnh naây thêåt laâ vúá vêín.
“Noá giöëng nhû möåt troâ àuâa” - Lynn Eller, möåt trong söë nhiïìu sinh viïn phaãi
duâng xe lùn hay xe àiïån trong khuön viïn trûúâng noái – “Nhaâ trûúâng nïn nhùæc
nhúã nhûäng ngûúâi bònh thûúâng haäy quan têm àïën nhûäng ngûúâi taân têåt thò hún.”
    Ban giaám hiïåu cho biïët luác àêìu hoå seä chó caãnh caáo nhûäng ngûúâi vi phaåm
nöåi qui trïn, nhûng nïëu vi phaåm nhiïìu lêìn coá thïí bõ àònh chó hoùåc àuöíi hoåc.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI                                  20
               50 nùm laâm öng giaâ Noel
    Möåt ngûúâi àaân öng söëng úã Birmingham (Anh) àaä söëng soát sau hai cuá àöåt
quõ vaâ 17 lêìn lïn cún àau tim àaä àoáng vai öng giaâ Noel suöët 50 nùm liïìn. Dan
Jones lêìn àêìu tiïn àoáng vai öng giaâ Tuyïët laâ vaâo tiïåc mûâng cuãa cö chaáu gaái nùm
1952.

    Vaâ tûâ àoá trúã ài öng àaä xuêët hiïån trong gêìn 1000 kyâ lïî Nöel taåi caác trûúâng
hoåc, bïånh viïån vaâ caác sûå kiïån tûâ thiïån trong vai öng giaâ Noel. Ngûúâi àaân öng
nùm nay àaä 73 tuöíi lêìn àêìu tiïn lïn cún àau tim laâ vaâo nùm 1972 vaâ öng tin
rùçng chñnh öng giaâ Nöel àaä cûáu söëng öng. Öng àïí rêu trùæng baåc daâi hún bùæt àêìu
vaâo thaáng 7 haâng nùm vaâ caåo noá ài khi nùm múái àïën.

    Öng noái: “Töi thñch nhòn khuön mùåt cuãa boån treã khi töi trao quaâ cho
chuáng. Nïëu töi khöng àûúåc khoeã thò àêëy chñnh laâ liïìu thuöëc böí töët nhêët maâ töi
coá àûúåc. Boån treã luön tòm caách keáo rêu cuãa töi vaâ töi yïu khuön mùåt cuãa chuáng
khi chuáng nhêån ra àêëy laâ rêu thêåt.”
http://www.ebooks.vdcmedia.com
CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI                                21
          Bõ tuâ vò giïët choá cuãa ngûúâi tònh cuä

    John Jefferson, 43 tuöíi, àaä bõ Toaâ Töëi cao úã Manhattan, New York (Myä)
kïët aán 12 nùm tuâ giam vò caác töåi danh tröåm cùæp, cûúáp boác vaâ neám con choá cuãa
ngûúâi tònh cuä laâ cö Eugenia Miller, tûâ têìng 23 xuöëng.

    Ngaây 26.5, Jefferson àaä nöíi cún tûác giêån vúái cö Miller vaâ quùèng tivi, maáy
àiïìu hoaâ, giaân maáy êm thanh nöíi vaâ quêìn aáo cuãa cö qua ban cöng trûúác khi vöì
lêëy con choá Ribsy neám xuöëng àêët. Trong phiïn xûã sú thêím trûúác àoá, John àaä bõ
tuyïn mûác aán 25 nùm tuâ giam.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI                                 22
         Giaám àöëc nhaâ tuâ suyát bõ töëng giam

   Giaám àöëc nhaâ tuâ trong lêu àaâi Mirov (miïìn àöng bùæc Czech) àûúåc coi laâ
nghiïm khùæc nhêët úã nûúác naây vûâa bõ caách chûác vò töåi ùn cùæp vùåt.

    Sûå viïåc xaãy ra tûâ muâa heâ nùm ngoaái, khi öng giaám àöëc vûâa nhêåm chûác túái
mua haâng taåi möåt siïu thõ. Thêëy möåt chiïëc gilet bùçng da tûúng àöëi àeåp vúái trõ
giaá 50 euro, öng naây àaä tòm àaánh cùæp nhûng bõ bùæt quaã tang.

    Sau khi nöåp tiïìn phaåt, öng giaám àöëc xêëu thoái àaä tòm caách lêëp liïëm vuå
viïåc. Tuy nhiïn, möåt ngûúâi giêëu tïn àaä gûãi thû töë caáo öng giaám àöëc vaâ kïët quaã
laâ öng àaä mêët chûác vaâ coân suyát bõ töëng giam.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI                                 23
           Quöëc vûúng cuäng phaãi giaãm beáo
    Quöëc vûúng Taufa'ahau Tupou IV cuãa Tonga àaä phaãi ùn uöëng theo möåt
chïë àöå giaãm beáo àùåc biïåt sau khi àïí troång lûúång tùng möåt caách khöng kiïím soaát
nöíi.

    Tònh caãnh cuãa võ Quöëc vûúng naây bi àaát àïën nöîi khöng nhêëc nöíi chên lïn
àïí ài laåi vaâ gêìn nhû khöng tham gia vaâo cöng viïåc triïìu chñnh. Sau khi aáp duång
thaânh cöng caác baâi têåp vaâ ùn uöëng chûâng mûåc, tònh traång cuãa Quöëc vûúng àaä
àûúåc caãi thiïån vaâ öng àaä ài laåi àûúåc.
    Theo Quöëc vûúng, viïåc thay àöíi thoái quen ùn uöëng, àùåc biïåt laâ caách ùn
uöëng theo kiïíu phûúng Têy àaä dêîn àïën tònh traång beáo phò khöng chó úã riïng
öng, maâ úã nhiïìu ngûúâi khaác úã quöëc àaão naây.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI                                  24
       Thoaát chïët nhúâ cêëy gheáp ngûåc bùçng silicön

     Möåt phuå nûä ngûúâi Brazil bõ truáng àaån laåc trong cuöåc àêëu suáng giûäa caãnh
saát vaâ nhûäng keã buön baán ma tuáy àaä may mùæn thoaát chïët nhúâ tuái silicön maâ cö
àaä cêëy gheáp vaâo ngûåc mònh.

   Caác baác sô cho biïët tuái silicön àaä laâm giaãm töëc àöå cuãa viïn àaån vaâ nhúâ àoá
ngùn noá khöng gêy ra chêën thûúng nguy hiïím cho ngûúâi phuå nûä.
    Jane Selma Soares àaä bõ laåc vaâo chöî caãnh saát vaâ caác tïn buön lêåu ma tuáy
àang bùæn nhau úã Rio de Janeiro. Mùåc duâ cö àaä tòm caách êín nêëp nhûäng vêîn bõ
möåt viïn àaån bùæn truáng vaâo ngûåc.

    Möåt baác sô phêîu thuêåt àaä möí cho Soares vaâ nhên cú höåi naây àaä tùng kñch
thûúác ngûåc cuãa cö lïn bùçng nhiïìu silicön hún nûäa!!!

    Soares noái: “Bêy giúâ töi haånh phuác caã hai lêìn, lêìn àêìu laâ vò töi àaä thoaát
chïët vaâ lêìn sau laâ vò bêy giúâ töi tröng laåi caâng àeåp hún!”
http://www.ebooks.vdcmedia.com
CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI                                25
        Bõ rúi nùçm trïn àûúâng ray vêîn nguã ngon
    Caãnh saát àaä cûáu söëng möåt ngûúâi say rûúåu àaä bõ teá khoãi xe lûãa maâ vêîn
ngaây khoâ khoâ trïn àûúâng ray! Ngûúâi àaân öng àaä bõ bõ trûúåt xuöëng khe húä giûäa
sên ga vaâ toa haânh khaách khi öng ta lïn chuyïën taâu úã nhaâ ga Penarth, Nam xûá
Wales.
    Möåt caãnh saát àaä nhòn thêëy vaâ àaánh thûác öng ta dêåy tuy nhiïn ngûúâi àaân
öng àaä khöng thïí nhúá àûúåc chuyïån gò àaä xaãy ra. Ngûúâi àaân öng 35 tuöíi söëng úã
khu Penarth àaä àûúåc àûa túái bïånh viïån trûúâng y àïí àiïìu trõ möåt vaâi vïët thûúng
nhoã úã àêìu.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI                                  26
      Thêím myä viïån daânh cho caác con vêåt cûng
    Choá àûúåc tùæm buân nhêåp tûâ
Biïín Àen     Möåt thêím myä viïån sang troång vúái loaåi buân nhêåp khêíu tûâ Biïín Àen, rêët
àûúåc ûa thñch, noá àem laåi sûå thoaãi maái vaâ thû giaän cho khaách haâng. Nhûng àùåc
biïåt úã àêy khaách haâng laâ nhûäng con vêåt nuöi nhû choá, meâo...loaåi hònh thêím myä
viïån naây ngaây caâng phaát triïín vaâ laâm cho cuöåc söëng cuãa loaâi choá úã Tokyo (Nhêåt
Baãn) caâng töët hún bao giúâ hïët.

    Sûå chi tiïu cho caác con vêåt nuöi úã Nhêåt Baãn dûúâng nhû khöng bõ aãnh
hûúãng búãi tònh traång kinh tïë trò trïå úã àêët nûúác naây. Àùåc biïåt laâ loaâi choá caâng
àûúåc nuöng chiïìu hún.

    “Con ngûúâi ngaây nay khöng chó nghô loaâi choá laâ möåt con vêåt maâ hoå coân
nghô chuáng laâ con cuãa chñnh mònh nûäa” - Seiren Suzuki chuã cuãa Pet Salon
Jannie's, thêím myä viïån cung cêëp caác dõch vuå maátxa, tùæm buân, tóa löng vaâ tùæm
rûãa daânh cho choá cho biïët.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI                             27

    Tuy nhiïn giaá cho nhûäng dõch vuå nhû vêåy khöng reã chuát naâo khoaãng tûâ
10.000 yïn (50 baãng Anh) cho nhûäng chuá choá nhoã nhû giöëng Rinzzie hay
Papillon àïën 30.000 yïn cho giöëng choá St. Bernards. Nïëu muöën tóa löng cho
möåt chuá choá lúán thò söë tiïìn coá thïí lïn túái 50.000 yïn.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI                                28
          Traã thûác ùn thay cho tiïìn phaåt
    Coá leä baån seä caãm thêëy mònh nhû laâ möåt con gaâ têy thûåc sûå sau khi nhêån
möåt veá phaåt vò laái xe quaá töëc àöå. Nhûng úã möåt vuâng ngoaåi ö Cincinnati, Myä,
ngûúâi ta coá thïí traã tiïìn phaåt bùçng möåt thûá gò àoá daânh cho baân tiïåc vaâo àïm
Giaáng sinh.

    Àêy laâ nùm thûá 5 chûúng trònh Thûác Ùn thay cho Tiïìn Phaåt àûúåc tiïën
haânh úã Springdale. Thay vò phaãi nöåt phaåt bùçng tiïìn mùåt, nhûäng taâi xïë vi phaåm
luêåt giao thöng coá thïí traã bùçng caác höåp àöì ùn àïí quyïn tùång cho nhûäng ngûúâi
ngheâo.

   Caãnh saát cho biïët nùm ngoaái söë thûác ùn àaä àûúåc traã tûúng ûáng vúái khoaãng
10.000 àöla tiïìn phaåt.

    Nhûäng ngûúâi laái xe cho biïët hoå vûâa ngaåc nhiïn vûâa thñch thuá khi bõ thöíi
phaåt maâ chó cêìn traã bùçng thûác ùn vûâa coá ñch laåi vûâa vui veã.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI                                  29
     Thaânh phöë bùçng baánh gûâng lúán nhêët thïë giúái
    Thaânh phöë Rostock úã Àûác vûâa xêy nïn möåt baãn sao y nhû thêåt cuãa trung
têm thaânh phöë hoaân toaân bùçng baánh gûâng coá diïån tñch 400 meát vuöng. Thaânh
phöë hi voång hoå seä lêåp àûúåc kyã luåc vúái thaânh phöë laâm bùçng baánh gûâng lúán nhêët
thïë giúái.
   Hún 800kg böåt mò, 320kg mêåt ong, 400kg quaã haånh vaâ khoaãng 80kg nho
khö cuâng vúái 2400 quaã trûáng àaä àûúåc duâng hïët cho “thaânh phöë baánh gûâng” trïn.
    Ngûúâi laâm baánh Sven Grumbach laâ möåt nöng dên tröìng dêu úã àõa phûúng
cho biïët öng hi voång seä àem àïën möåt chuát niïìm vui cho nhûäng ngûúâi dên thaânh
phöë naây trong tònh traång kinh tïë trò trïå úã miïìn Àöng nûúác Àûác.

    Nhûäng toaâ nhaâ laâm bùçng baánh gûâng riïng reä seä àûúåc baán àïí gêy quô tûâ
thiïån daânh cho treã em úã àõa phûúng.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI                                  30
                  Ngûúâi coá loâng töët

    Möåt doanh nhên úã North Carolina, Myä àaä quyïët àõnh chia seã möåt söë taâi
saãn cuãa mònh vúái nhûäng ngûúâi khaác. Nhaâ tû vêën thiïët kïë nöåi thêët Mike Jeffcoat,
42 tuöíi àaä daán 300 túâ 1 àöla vaâo cûãa söí vùn phoâng cuãa öng cuâng vúái lúâi nhùæn:
“Xin chó lêëy nhûäng gò baån cêìn. Haäy nhúá laâ coân nhûäng ngûúâi khaác.”

    Nhiïìu ngûúâi trong àaám àöng khöng lêëy gò caã trong khi möåt söë thò lêëy àuã
àïí mua möåt taách caâ phï, quaâ Giaáng sinh hay möåt veá xe buyát. Têët caã söë tiïìn àaä
hïët trong voâng 35 phuát.

    Öng Jeffcoat cho biïët khi öng àang daán nhûäng tiïìn giêëy lïn cûãa söí, möåt
ngûúâi laå mùåt àaä àûa cho öng 20 àöla àïí goáp vaâo söë tiïìn trïn.

    Trong söë nhûäng ngûúâi lêëy söë tiïìn trïn coá Sharmel Shirley, 23 tuöíi vaâ
Sadaka Kimble, 24 tuöíi caã hai àaä chia àöi 41 àöla. Shirley cêìn tiïìn àïí traã cho
hoaá àún tiïìn àiïån coân Kimble thò mua taä loát cho con gaái cö. Caã hai àïìu thêët
nghiïåp trong vaâi thaáng vaâ hoå rêët ngaåc nhiïn lêîn biïët ún ngûúâi àaä cho hoå söë tiïìn
trïn.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI                                  31
             54 nùm söëng khöng coá àiïån
    Chuyïån hy hûäu vò noá xaãy ra úã nûúác Phaáp, möåt trong baãy nûúác cöng
nghiïåp haâng àêìu cuãa thïë giúái. Maäi túái thaáng 11 vûâa röìi, baáo chñ Phaáp múái phaát
hiïån ra cuå baâ Yvette Petitjean, 79 tuöíi, cû dên vuâng Belfort, söëng trong möåt
ngöi nhaâ khöng coá àiïån tûâ 54 nùm nay.

    Biïët tin naây, nhiïìu ngûúâi Phaáp àaä gûãi tùång baâ Petitjean àöì duâng sinh hoaåt
chaåy àiïån nhû loâ vi soáng, baân laâ, maáy pha caâ phï. Tuy nhiïn, cuöåc söëng cuãa baâ
chó thûåc sûå thay àöíi khi Àiïån lûåc Phaáp vaâ möåt söë võ dên biïíu trong vuâng quyïët
têm ra tay mùæc möåt àûúâng dêy riïng cho baâ. Töíng chi phñ cho àûúâng dêy naây laâ
18 nghòn euro vaâ baâ Petitjean khöng phaãi traã àöìng naâo.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI                                 32
              Tiïn àoaán tuyïët rúi nhúâ toác
    Möåt phuå nûä úã Somerset tuyïn böë baâ coá khaã nùng tiïn àoaán àûúåc trúâi seä
coá tuyïët hay khöng nhúâ vaâo toác cuãa mònh. Carole Pearse cho biïët da àêìu cuãa baâ
bùæt àêìu coá caãm giaác nhû kim chêm khi trúâi sùæp coá tuyïët.

   Ngûúâi phuå nûä 52 tuöíi àïí yá thêëy hiïån tûúång kyâ laå trïn lêìn àêìu tiïn vaâo
nùm 1963 khi gia àònh baâ bõ keåt trong trang traåi hún 3 thaáng liïìn vò tuyïët.

    Baâ Carole noái: “Toác cuãa töi coá tiïëng kïu nhû löëp böëp khi töi chaãi àêìu. Noá
tuây thuöåc vaâo aáp suêët khöng khñ vaâ sûå di chuyïín nhanh hay chêåm cuãa tuyïët,
nhûng thûúâng thò noá diïîn ra nhû vêåy möåt vaâi ngaây trûúác khi coá tuyïët rúi.”
http://www.ebooks.vdcmedia.com
CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI                                  33
          Khöí nhuåc kïë khöng thaânh cöng


    Möåt phuå nûä àaä cúãi caã àöì loát cuãa mònh ra trong möåt cûãa haâng baách hoaá úã
Àûác nhùçm laâm sao laäng sûå chuá yá cuãa caác nhên viïn baão vïå túái anh chöìng àang
lêëy tröåm àöì.

   Anh chöìng àaä lêëy àûúåc khaá nhiïìu àöì nûä trang trong möåt cûãa haâng úã
Aachen vaâ cho chuáng vaâo caác tuái trïn quêìn aáo.

    Nhûng khi caác nhên viïn baão vïå àïën gêìn caã hai, ngûúâi phuå nûä liïìn bùæt
àêìu la heát vaâ “thoaát y”! Cö ta hi voång seä laâm sao laäng caác nhên viïn trïn vaâ taåo
cú höåi cho anh chöìng boã nhûäng moán àöì kia laåi.

    Nhûng thay vò vêåy anh chöìng hêåu àêåu laåi laâm rúát caác moán nûä trang
xuöëng saân nhaâ. Ngoaâi ra caã hai vúå chöìng cuäng mang nhûäng tuái àêìy nhûäng aáo sú
mi vaâ giaây àaánh cùæp àûúåc. Hiïån caã hai àaä bõ bùæt giûä vò töåi ùn cùæp.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI                                 34
               Meå con cuâng töët nghiïåp
     Mary Berth 47 tuöíi
( traái) vaâ con gaái Armanda
Berth 22 tuöíi trong ngaây
lïî töët nghiïåp


    Mary Berg dûå àõnh seä tham gia lïî töët nghiïåp cuãa con gaái baâ taåi trûúâng àaåi
hoåc Wisconsin úã Eau Claire tuy nhiïn baâ àïën àoá khöng chó vúái tû caách laâ möåt
ngûúâi xem maâ coân tham dûå vaâo àoá. Caã hai meå con àïìu àaåt àûúåc têëm bùçng cûã
nhên quaãn trõ kinh doanh chuyïn vïì quaãn trõ nguöìn nhên lûåc. Nhûng hoå àaä ài
nhûäng con àûúâng rêët khaác nhau àïí töët nghiïåp.

    Baâ Mary Berg, 47 tuöíi àaä tham gia khoaá hoåc trong hún 13 nùm. Baâ hi
voång seä hoaân thaânh khoaá hoåc trûúác cö con gaái Amanda, khi àoá vûâa töët nghiïåp
trung hoåc xong, nhûng àiïìu àoá àaä khöng xaãy ra. Cö con gaái Amanda giúâ àaä 22
tuöíi, àaä hoåc hïët àaåi hoåc trong 4 nùm.

    Caã gia àònh dûå àõnh seä töí chûác möåt buöíi tiïåc mûâng cho caã hai meå con vaâo
giûäa thaáng 1 nùm sau, vúái hún sûå tham dûå cuãa 100 ngûúâi thên vaâ baån beâ.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI                                 35
       Kiïíu chuác mûâng nùm múái àêìy êën tûúång
    Möåt ngûúâi söëng úã Barnaul gêìn nhû àaä töng sêìm vaâo möåt cöåt àeân khi anh
ta tröng thêëy khuön mùåt ngûúâi vúå trïn möåt baãng quaãng caáo. Taåi trung têm thaânh
phöë Barnaul, möåt baãng quaãng caáo khaác thûúâng àaä àûúåc dûång lïn: hònh möåt phuå
nûä àöåi muä lûúäi trai maâu àoã vúái doâng chûä “Chuác mûâng nùm múái, anh yïu!”.
    Ngûúâi phuå nûä trïn têëm hònh laâ möåt nûä doanh nhên treã tuöíi cö quyïët àõnh
laâm nhû vêåy àïí daânh lúâi chuác mûâng nùm múái cho chöìng cö. Viïåc chuác mûâng
naây khaá laâ töën keám, túái 1000 àöla.

    Tuy nhiïn noá àaä àem laåi kïët quaã khöng mong àúåi cho chöìng cö. Buöíi töëi
trong khi laái xe vïì nhaâ ngûúâi àaân öng àaä tröng thêëy mùåt vúå mònh trïn baãng
quaãng caáo vaâ àaä suyát bõ àuång vaâo cöåt àeân.

    Àûúåc biïët nhiïìu nùm trûúác möåt cû dên úã Matxcúva àaä viïët trïn vóa heâ úã
dûúái cûãa söë nhaâ cö baån gaái rùçng: “Chaâo buöíi saáng, em yïu!” (chuyïån naây sau àoá
àaä àûúåc ca sô Oleg Mityaev viïët thaânh möåt baâi haát”.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI                                  36
     Chuöåc öng giaâ Nöel bùçng thûác ùn àoáng höåp

    ÚÃ Canada, möåt bùng tröåm tûå goåi chuáng laâ Grinch Enterprises àaä bùæt coác
möåt “öng giaâ Noel” àùåt úã baäi coã trûúác möåt ngöi nhaâ taåi möåt thaânh phöë cöng
nghiïåp caách têy nam Toronto 185 dùåm, àïí àoâi tiïìn chuöåc.

   Trûúác àoá nhoám ngûúâi trïn àaä àöåt nhêåp vaâo ngöi nhaâ vaâ yïu cêìu chuöåc y
nhû vêåy - chuáng muöën chuã nhaâ thu thêåp caác àöì ùn höåp cho chuáng àïí lêëy laåi hònh
öng giaâ Noel laâm bùçng göî daán trûúác ngaây lïî Giaáng sinh.

    “Caác con tuêìn löåc thò vêîn coân àoá nhûng öng giaâ Nöel thò àaä biïën mêët” -
Evelyn Hussey chuã nhaâ cho biïët. Hussey cho biïët sau khi vûát ài maãnh giêëy àoâi
chuöåc àêìu tiïn thò cö laåi tòm thêëy möåt maãnh giêëy thûá hai trïn baäi coã. Cö tiïëp tuåc
vûát noá ài sau àoá àaä nhêån àûúåc möåt cuá àiïån thoaåi nùåc danh yïu cêìu cö haäy àïí
yïn maãnh giêëy úã àoá. Maãnh giêëy ghi lúâi hûúáng dêîn vaâ bao göìm caã nhûäng têëm
hònh chuåp cuãa öng giaâ Nöel bõ mêët cùæp.

    Hussey cho biïët cö dûång àõnh seä nhúâ caác trûúâng hoåc úã àõa phûúng thu
thêåp khoaãng 700 höåp thûác ùn. “Töi muöën öng giaâ Nöel quay trúã vïì vò ngöi nhaâ
tröng seä rêët xêëu nïëu khöng coá hònh öng êëy” – Cö noái.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI                                37
      Möåt mònh vûúåt Àaåi têy dûúng khi 15 tuöíi
    Möåt hoåc sinh 15 tuöíi vûâa bùæt àêìu chuyïën haânh trònh àïí trúã thaânh ngûúâi
nhoã tuöíi nhêët möåt mònh vûúåt qua Àaåi têy dûúng bùçng thuyïìn. Vaâo luác 10.30
saáng 19-12 giúâ GMT, Seb Clover àaä bùæt àêìu chuyïën ài úã Tenerife (Têy Ban
Nha) àïí àöëi àêìu trûåc tiïëp vúái ngûúâi úã bïn kia Àaåi têy dûúng chñnh laâ öng böë
Ian, möåt huêën luyïån viïn du thuyïìn.
    Sau khi cuöåc àua bõ hoaän möåt lêìn vò thúâi tiïët xêëu, bêy giúâ Seb vaâ öng böë
àaä khúãi haânh cho chuyïën ài keáo daâi 3 tuêìn.

   Caã hai böë con cuâng àua trïn möåt chiïëc du thuyïìn Contessa daâi gêìn 10m,
möåt mònh vûúåt 2.700 dùåm àïí àïën Antigua. Àûúåc biïët Seb àaä àûúåc böë mònh
hûúáng dêîn àïí chuêín bõ cho cuöåc àua tûâ luác cêåu 12 tuöíi.

   Cuöåc àua seä àûúåc truå súã United Kingdom Sailing Academy úã Cowes trïn
àaão Wight theo doäi. Theo dûå kiïën noá seä kïët thuác vaâo àêìu thaáng 1 nùm 2003.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI                                  38
          Àaánh caá nhûäng chuyïån laå àúâi...
     Möåt trong söë àoá laâ nhaâ àaánh caá William Hill vûâa àûa ra tó lïå caá 1 ùn 500
nïëu Michael Jackson àûúåc cêëy gheáp àêìu hoaân toaân vaâo nùm túái. Möåt cuöåc àaánh
caá kyâ laå nhû vêåy cuäng xaãy ra vïì viïåc Elvis Presley àûúåc phaát hiïån vêîn coân söëng.

   Nhaâ Hills coân traã nhiïìu tiïìn hún nïëu böå Lord of the Rings (Chuáa tïí
nhûäng chiïëc nhêîn) seä àoaåt giaãi cuöën saách àûúåc yïu thñch nhêët úã Anh do àaâi
BBC bònh choån.

    Trong giúái thïë thao thò tó lïå caá laâ 1 ùn 8 nïëu Ian Botham àûúåc phong tûúác
Hiïåp sô vaâ 1 ùn 7 nïëu Serena Williams thùæng möåt giaãi Grand Slam. Coân nhûäng
ai àaánh caá huêën luyïån viïn àöëi trûúãng Anh, öng Sven Goran Eriksson bõ sa thaãi
seä ùn 4 vaâ 1 ùn 12 nïëu öng cûúái vúå.
    Hai vúå chöìng David vaâ Victoria Beckham cuäng coá phêìn khi caá 1 ùn 5
nïëu hoå coá thïm möåt àûáa con nûäa vaâ 1 ùn 10 nïëu Britney Spears coá bêìu!!
    Trïn àêy chó laâ nhûäng caái tiïu biïíu, coân rêët nhiïìu chuyïån àaánh caá kyâ
quùåc nûäa maâ nhaâ William Hill àûa ra...
http://www.ebooks.vdcmedia.com
CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI                                 39
        Möåt ngûúâi Myä truáng söë 314,9 triïåu USD
    Chuã nhên chiïëc veá
söë àöåc àùæc    Möåt ngûúâi àaân öng úã bang West Virginia, Myä, àaä truáng söë 314,9 triïåu àö
la trong dõp lïî Giaáng sinh vûâa qua. Àêy laâ giaãi thûúãng xöí söë lúán nhêët khöng bõ
chia xeã trong lõch sûã.

    Öng Andrew Whittaker, 55 tuöíi, noái: "Töi muöën caãm ún Chuáa vò àaä cho
töi choån àuáng con söë - hay àaä khiïën cho maáy xöí ra con söë maâ töi àaä choån".
    Öng Whittaker vaâ vúå con gaái àaä nhêån möåt ngên phiïëu tûúång trûng 314,9
vaâ söë tiïìn traã trûúác 10 triïåu àö la cuãa giaãi xöí söë liïn bang naây. Öng seä quyïn
goáp cho nhaâ thúâ úã bang mònh 17 triïåu àö la àïí giuáp ngûúâi ngheâo vaâ cho ngûúâi
chuã cûãa hiïåu veá söë 100.000 ðô la.

     Whittaker, söëng taåi thõ trêën nhoã Scott Depot vaâ laâ chuã tõch cuãa 3 cöng ty
xêy dûång, àaä choån phûúng caách nhêån thûúãng tiïìn mùåt möåt lêìn vúái söë tiïìn 170
triïåu àö la trûúác thuïë, thay vò möîi nùm nhêån möåt lêìn trong voâng 30 nùm.
Whittaker cho biïët öng àaä phaãi cho nghó viïåc 25 ngûúâi trong dõp Giaáng sinh
nhûng vúái söë tiïìn trúâi cho naây, öng seä múã röång cöng viïåc kinh doanh vaâ keáo hoå
trúã laåi laâm viïåc.

http://www.ebooks.vdcmedia.com
CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI                                 40
            Quaâ Giaáng sinh cho choá vaâ meâo
    Nùm nay caác siïu thõ úã Nhêåt Baãn cuäng tham gia vaâo lïî Giaáng sinh vúái
viïåc thu huát àûúåc caâng nhiïìu caác khaách haâng böën chên caâng töët. Caác siïu thõ
haâng àêìu àaä quyïën ruä caác ngûúâi nuöi thuá bùçng nhûäng moán quaâ àùåc biïåt daânh
cho con vêåt cûng cuãa hoå.

     Möåt trong nhûäng moán quaâ laâ Fukubukuro, “tuái chûáa haånh phuác”, laâ möåt
caái tuái àûúåc daán kñn mñt maâ bïn trong noá coá gò thò caác khaách haâng cuäng khöng
taâi naâo àoaán ra àûúåc. Phêìn lúán caác trung têm mua sùæm àaä cung cêëp rêët nhiïìu àöì
“haånh phuác” daânh cho choá vaâ meâo.

    Vñ duå nhû chuöîi siïu thõ Takashimaya cung cêëp “nhûäng tuái lúán chûáa haånh
phuác” cho choá vúái giaá 30.000 yïn (khoaãng 250 àöla). Tuái nhoã thò giaá reã hún 1,5
lêìn. Caác khaách haâng cho biïët nhûäng caái tuái nhû vêåy luön àem àïën sûå thoaãi maái
khaác nhau cho vêåt cûng cuãa hoå nhû têëm àïåm nùçm nguã, nhûäng duång cuå àïí chùm
soác cho löng vêåt nuöi...

    Coân trung têm thûúng maåi Mitsukoshi thò laâm nhûäng phêìn quaâ ngoåt ngaâo
cho vêåt nuöi trong nhaâ, caác quêìy haâng chûáa àêìy baánh daânh cho choá. Möåt caái
baánh coá nhên mêåt ong, àêåu phöång vaâ hoaân toaân khöng coá àûúâng laâm bùçng böåt
mò vaâ nûúáng vúái dêìu thûåc vêåt àùåc biïåt coá thïí àïí trong tuã laånh 1 tuêìn coá giaá
khoaãng 3000 yïn (25 àöla).


http://www.ebooks.vdcmedia.com
CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI                                  41
                 Buáp bï mang bêìu!
   Chuöîi siïu thõ Wal-Mart àaä ruát khoãi têët caã caác cûãa haâng cuãa hoå taåi Myä böå
buáp bï "Gia àònh haånh phuác", göìm buáp bï böë Alan, buáp bï con trai ba tuöíi
Ryan, buáp bï meå Midge. Lyá do laâ vò caác nhaâ thiïët kïë àaä taåo ra hònh aãnh Midge
mang bêìu àûáa con thûá hai.

    Khi treã em múã buång Midge ra thò seä rúi ra möåt buáp bï sú sinh toác xoùn.
Caác bêåc cha meå lo lùæng rùçng hònh aãnh cuãa Midge thêåt quaá vaâ seä coá taác àöång
khöng töët àïën treã em. Midge cuäng laâ saãn phêím cuãa nhaâ saãn xuêët àöì chúi Mattel
Inc., núi àaä taåo ra buáp bï Barbie nöíi tiïëng.

    Midge àûúåc àûa ra tûâ nùm 1963, laâ nhên vêåt àêìu tiïn trong söë caác buáp bï
baån beâ vaâ gia àònh cuãa Barbie
http://www.ebooks.vdcmedia.com
CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI                                 42
            Nhêîn cûúâi trong thuâng raác!


    Caác cöng nhên vïå sinh úã haåt Ocean àaä tòm àûúåc hciïëc nhêîn cûúái cuãa
Jacqueline Orapello vö tònh neám ài vaâo ngaây 20/11. Ngûúâi phuå nûä söëng úã thaânh
phöë Stafford àaä thaáo chiïëc nhêîn ra vò nhûäng ngoán tay cuãa cö bõ sûng.
    Cö àùåt chiïëc nhêîn vaâo möåt caái khùn giêëy vaâ vö tònh neám ài sau khi duâng
noá lau caái dôa thûác ùn cho con choá. Orapello àaä goåi àiïån cho súã dõch vuå cöng
cöång vaâ chiïëc xe raác àaä lêåp tûác chuyïín hûúáng ài quay vïì baäi raác.

    ÚÃ àoá caác cöng nhên vïå sinh àaä luåc tòm trong 500 àïën 600 bao raác trûúác
khi tòm thêëy caái nhêîn. Àûúåc biïët àêy laâ lêìn thûá hai Orapello laâm mêët nhêîn cûúái
cuãa mònh.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI                                 43
         Tin àöìn vïì ma caâ röìng úã Malawi
   Nöîi lo súå bõ ma caâ röìng têën cöng vaâo ban àïm vaâ huát maáu ngûúâi àaä buöåc
chñnh phuã nûúác Malawi phaãi tiïën haânh möåt chiïën dõch lúán àïí laâm an loâng ngûúâi
dên. Tin àöìn bùæt àêìu 3 tuêìn trûúác úã miïìn Nam cuãa àêët nûúác ngheâo khöí taåi Àöng
Nam Chêu Phi naây vaâ caâng tùng thïm nhûäng ngaây gêìn àêy.

    Tuêìn röìi, nhûäng dên laâng hoaãng súå àaä àaánh chïët möåt ngûúâi àaân öng bõ
nghi ngúâ laâ ma caâ röìng, têën cöng vaâ haânh hònh 3 linh muåc tûâ núi khaác àïën vaâ
phaá huãy möåt traåi cûáu tïë maâ hoå cho laâ trung têm àêìu naäo cuãa ma caâ röìng.
   Töíng thöëng Bakili Muluzi goåi caác tin àöìn naây laâ vö cùn cûá vaâ coá aác têm,
öng buöåc töåi caác nhoám àöëi lêåp àang tòm caách haå thêëp uy tñn cuãa öng bùçng caách
tuyïn böë chñnh phuã cuãa öng àaä trao àöíi maáu ngûúâi lêëy thûác ùn vúái caác súã y tïë.

    Rêët nhiïìu gia àònh àaä khöng daám bûúác ra khoãi nhaâ àïí ài laâm àöìng. Möåt
vaâi ngûúâi coân boã chaåy túái thaânh phöë Blantyre àïí àûúåc an toaân.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI                                  44
               Búi mûâng lïî Giaáng sinh

    60 ngûúâi àaä tham gia vaâo cuöåc búi truyïìn thöëng úã kïnh àaâo Anh vaâo
ngaây lïî Giaáng sinh. Haâng trùm ngûúâi theo doäi àaä àûâng doåc theo búâ biïín úã
Brighton àïí xem caác tay búi tûâ 11 cho túái 65 tuöíi búi trong laân nûúác laånh nùçm
gêìn bïën taâu chñnh cuãa thaânh phöë.

    Àa söë caác tay búi laâ thaânh viïn cuãa cêu laåc böå búi löåi Brighton, núi töí
chûác cuöåc búi tûâ khi noá ra àúâi vaâo nùm 1860.
    Tuy nhiïn möåt vaâi khaán giaã àaä bõ thuyïët phuåc tham gia vaâo nêng söë
ngûúâi búi lïn nhiïìu hún so vúái caác nùm trûúác.
    John Ottaway cho biïët thúâi tiïët rêët töët, trúâi nùæng, biïín lùång vaâ nhiïåt àöå
dûúái nûúác laâ 8,2 àöå C. “Nhiïìu ngûúâi sau khi nhaãy xuöëng àaä ngay lêåp tûác phaãi ài
lïn nhûng àöëi vúái nhûäng ngûúâi tham gia sûå kiïån naây thûúâng xuyïn coá thïí úã àêy
túái 15 phuát àöìng höì.”
   Caác cuöåc búi truyïìn thöëng khaác cuäng àûúåc töí chûác úã Serpentine trong
cöng viïn Hyde Park (Luêån Àön), úã Porthcawl (nam xûá Wales).
http://www.ebooks.vdcmedia.com
CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI                                 45
     Myä: baán àêëu giaá möåt thõ trêën thúâi "cún söët vaâng"

    Möåt thõ trêën thúâi "cún söët tòm vaâng" úã bang California, Myä, àang àûúåc
rao baán àêëu giaá trïn website eBay. Àêy laâ möåt sûå kiïån maâ cöng ty naây cho laâ coá
möåt khöng hai tûâ trûúác túái nay.

    Thûåc ra khöng phaãi toaân böå thõ trêën "hoang sú" Bridgeville úã California
àûúåc rao baán maâ chó möåt lö àêët vûúân vaâ nhaâ röång 82 mêîu Anh (1 mêîu = 0,4
heác-ta) göìm 10 ngöi nhaâ, 4 tuáp lïìu vaâ caã möåt bûu àiïån. Möåt vaâi ngöi nhaâ àang
trong tònh traång khöng úã àûúåc vaâ cuäng chó coá vaâi ngûúâi söëng úã khu naây. Bûu
àiïån laâ dõch vuå kinh doanh duy nhêët úã àêy. Ngûúâi baán cho rùçng coá thïí caãi taåo
nhûäng ngöi nhaâ thaânh nhûäng nhaâ troå daång B&B (giûúâng nguã + bûäa àiïím têm).
Ngoaâi ra núi àêy khaá yïn tônh, duyïn daáng vúái möåt con söng vaâ chiïëc cêìu bùæc
qua...

    Bridgeville hònh thaânh nùm 1871 vaâ àûúåc chuyïín thaânh súã hûäu tû nhên
gêìn möåt thïë kyã qua. Tûâ 27-11 àïën nay (kïët thuác àêëu giaá vaâo ngaây 27-12), àaä coá
191 ngûúâi àïì nghõ mua laåi noá vúái giaá cao nhêët laâ 1.610.600 àö la. Ngûúâi baán
khöng tiïët löå giaá thêëp nhêët maâ hoå muöën baán nhûng trûúác àoá AP cho laâ 775.000
àö la.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI                                46
            Khi voi àoáng vai öng giaâ Noel
    Traái hùèn vúái lïå thûúâng, möåt chuã trang traåi úã Ayutthaya (caách Bangkok -
Thaái Lan 80km vïì phña bùæc) àaä quyïët àõnh biïën möåt chuá voi 6 tuöíi thaânh öng
giaâ Noel. "Öng voi Noel" naây tïn laâ Num Choke àaä àûúåc "ùn mùåc" giöëng nhû
caác öng giaâ Noel khaác, nghôa laâ cuäng àûúåc mùåc möåt böå àöì maâu àoã vaâ àûúåc gùæn
thïm böå rêu maâu trùæng.

   Àuáng vaâo ngaây Noel, "öng" Num Choke trong böå trang phuåc cuãa mònh àaä
tham gia phaát quaâ cho treã em úã trûúâng tiïíu hoåc cuãa àõa phûúng vaâ àûúåc hoan
nghïnh nhiïåt liïåt.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI                                  47
    Tûúång cuãa cûåu Töíng thöëng Philippines bõ phaá huãy
    Tûúång cuãa cûåu Töíng thöëng Philippines bõ phaá huãy. Tûúång hònh khuön
mùåt cuãa nhaâ cûåu àöåc taâi Philippines F.Marcos, àûúåc xêy dûång úã tónh Benguet
trong nhûäng nùm 1980 khi öng àang cêìm quyïìn, àaä bõ phaá möåt caách thaãm haåi.
    Giúái chûác àõa phûúng cho biïët, möåt söë keã laå mùåt àaä àùåt thuöëc nöí vaâ phaá
huãy "dung nhan" cuãa võ cûåu Töíng thöëng: Mùæt, muäi vaâ traán cuãa bûác tûúång võ
töíng thöëng quaá cöë naây àaä "bay mêët" sau vuå nöí (aãnh). Giúái chûác àõa phûúng nghi
rùçng möåt söë böå töåc úã tónh Benguet àaä gêy ra vuå phaá hoaåi naây.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI                                  48
       Jack vaâ Chloe laâ hai hoå phöí biïën nhêët úã Anh

    Theo kïët quaã möåt cuöåc àiïìu tra àûúåc cöng böë höm 28.12, hoå Jack vaâ
Chloe laâ hai hoå phöí biïën nhêët úã Anh hiïån nay. Nhû vêåy, trong taám nùm liïn
tiïëp, hoå Jack àûáng àêìu nhûäng hoå phöí biïën nhêët úã nûúác Anh.

    Vúái kïët quaã naây, hoå Jack àûúåc coi laâ hoå phöí biïën nhêët úã quöëc àaão naây
trong nûãa thïë kyã trúã laåi àêy. Cuäng theo kïët quaã cuãa cuöåc àiïìu tra, àûúåc cöng böë
súám hún möåt thaáng so vúái caác kïët quaã àiïìu tra tûúng tûå cuãa Vùn phoâng Thöëng
kï Quöëc gia cuãa Anh, ngûúâi Anh àang coá xu hûúáng àùåt tïn con theo tïn goåi cuãa
caác ngöi sao. Coá möåt àiïìu àaáng buöìn laâ tïn goåi Leo maâ vúå chöìng Thuã tûúáng
Anh choån àïí àùåt tïn cho àûáa con múái sinh cuãa hoå laâ tïn goåi keám àûúåc ûa
chuöång nhêët trong nùm 2002 úã Anh.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI                                 49
                 Cuöåc thi vûúåt buân
    Rêët nhiïìu ngûúâi tham gia trûúåt vaâ tùæm trong möåt vuäng buân àen vaâ nûúác
àaá laånh trong möåt cuöåc àua thûúâng niïn tûâ búâ söng naây sang búâ söng kia. Cuöåc
àua buân Maldon úã thaânh phöë Essex àaä thu huát 150 ngûúâi tranh taâi vaâ haâng ngaân
ngûúâi theo doäi.

    Cuöåc àua ra àúâi vaâo nùm 1973 vaâ nhûäng ngûúâi tham gia seä búi vûúåt qua
con söng Blackwater khi thuãy triïìu xuöëng. Noá bùæt nguöìn tûâ viïåc möåt khaách
haâng quen cuãa quaán rûúåu àûúåc thaách àöë phuåc vuå möåt bûäa ùn trïn búâ söng trong
böå àöì tuxedo. Sau àoá noá trúã thaânh cuöåc vûúåt söng àïí uöëng möåt panh bia vaâ
quay trúã laåi. Tuy nhiïn ngaây nay caác thûác uöëng coá cöìn àaä bõ huãy boã.

    Sau àoá hoå seä phaãi vûúåt qua möåt vuäng buân sêu 200m úã búâ bïn kia, vaâi
ngûúâi tòm caách chaåy, coân nhûäng ngûúâi khaác thò duâng buång àïí àêíy ngûúâi túái.
Cuöëi cuâng têët caã hoå seä quay trúã laåi búâ söng ban àêìu. Ngûúâi thùæng cuöåc laâ anh
Richard Jones, 29 tuöíi àïën tûâ Terling.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI                                 50
         Cöng ty chuyïn saãn xuêët bùng tuyïët giaã
    Möåt cöng ty cuãa Anh chuyïn saãn xuêët tuyïët giaã àaä vêån chuyïín nhiïìu
chuyïën haâng túái vuâng Siberia. Cöng ty Snow Business chuyïn cung cêëp tuyïët,
sûúng giaá vaâ bùng cho caác böå phim úã Hollywood, hang àöång cuãa öng giaâ Nöel
vaâ cho caác sûå kiïån thïí thao muâa àöng.

    David Crownshaw, ngûúâi tûå vñ mònh laâ ngûúâi tuyïët cho biïët cöng ty
Snow Business coá thïí cung cêëp tuyïët cho bêët cûá núi naâo trïn thïë giúái, hoå coá caác
khaách haâng úã cöång hoaâ Seác, Hungary, Canada, Bó... vaâ ngay caã úã Matxcúva vaâ
Siberia núi àûúåc coi laâ coá tuyïët laånh quanh nùm, noá giöëng nhû baán tuyïët cho
ngûúâi EÁtkimö.

    Hiïån cöng ty àang coá 168 loaåi tuyïët khaác nhau cuäng nhû cung cêëp caác
saãn phêím nhû sûúng giaá, bùng, hoân tuyïët, ngûúâi tuyïët, lïìu tuyïët vaâ caã nuái bùng.
    Tiïu chuêín laâ chuáng phaãi tröng àeåp, khöng quaá laånh, vaâ khöng quaá trún
trûúåt nhûng àöi khi cuäng coá àún àùåt haâng yïu cêìu loaåi bùng khöng chaáy vaâ
khöng coá maâu vaâng quaá.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI                                  51
                   Con vêåt haáu ùn
    Möåt ngûúâi nuöi choá cho biïët cö àaä khöng coân cûúâi nöíi vò con vêåt cûng
cuãa mònh cûá liïn tuác ùn hïët moåi thûá trong nhaâ. Zach àaä ùn gêìn hïët moåi thûá tûâ
ngoaâi cho túái trong nhaâ cuãa cö Diedre McLennan, theo àuáng nghôa àen nhû vêåy.

    Trong saáu nùm, chuá choá Zach àaä ùn möåt caái nhêîn, hai caái àiïån thoaåi di
àöång, möåt túâ seác trõ giaá 10.000 baãng Anh, deáp ài trong nhaâ, caác àöi giaây, 14 têëm
nïåm, rêët nhiïìu àöi vúá vaâ àöì loát!
     “Töi àaä hïët cûúâi nöíi nûäa röìi” – Cö McLennan noái – “Giúâ noá àaä saáu tuöíi
röìi leä ra noá nïn hiïíu biïët hún múái phaãi. Nhiïìu luác noá quay vïì nhaâ vúái möåt caái
uãng bùçng cao su, chiïëc giaây cuãa möåt ai àoá hay laâ böå àöì lùån cuãa ngûúâi haâng
xoám.”

     Nhûng cö McLennan vêîn kiïn quyïët khöng muöën cho con Zach àeo möåt
caái roå bõt moäm.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI                                  52
 Phaát hiïån böå xûúng thùçn lùçn àêìu rùæn khöíng löì úã vuâng
            biïín Mexico
   Möåt böå xûúng hoáa thaåch hoaân chónh cuãa loaâi boâ saát lúán nhêët tûâ trûúác túái
nay vûâa àûúåc khai quêåt taåi Mexico.

    Böå xûúng àûúåc xaác àõnh laâ cuãa möåt con thùçn lùçn àêìu rùæn coá tïn khoa hoåc
laâ Liopleurodon. Àêy laâ loaâi boâ saát ùn thõt lúán nhêët vaâ rêët hung dûä, chuáa tïí cuãa
nhûäng àaåi dûúng caách àêy 150 triïåu nùm. Caác nhaâ cöí sinh vêåt hoåc Mexico vaâ
Àûác cho biïët chiïìu daâi böå xûúng tûâ muäi àïën àuöi laâ 20m. Con vêåt coân àûúåc tön
laâ "quaái vêåt cuãa Aramberri" - àõa danh vuâng àöng bùæc Mexico, núi noá àûúåc khai
quêåt.
    Loaâi thùçn lùçn àêìu rùæn naây coá thïí daâi àïën 25m vaâ nùång àïën 150 têën.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI                                  53
      Lêëy theáp tûâ toaâ thaáp àöi úã Trung têm WTC àïí
              àoáng taâu chiïën
   Haãi quên Myä àaä coá saáng kiïën lêëy theáp tûâ toaâ thaáp àöi vaâ chúã vïì möåt
xûúãng àoáng taâu taåi Mississippi àïí àoáng taâu sên bay múái mang tïn USS New
York - caái tïn cuäng nhùçm tûúãng niïåm caác naån nhên chïët trong vuå khuãng böë
11.9.
     Nïëu àuã tiïu chuêín, theáp naây seä àûúåc nêëu chaãy àïí àoáng phêìn àêìu cuãa con
taâu trõ giaá 800 triïåu USD. Ngûúâi ta cho rùçng phêìn theáp naây laâ phïë tñch cuãa toaâ
thaáp nam. Taâu USS New York dûå àõnh hoaân thaânh vaâo nùm 2007, coá thïí chúã
àûúåc thuyã thuã àoaân 400 ngûúâi vaâ 800 lñnh thuyã quên luåc chiïën.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI                                  54
       Thaái tûã Anh bõ chó trñch vò duâng haâng ngoaåi
    Baáo chñ Anh cho biïët, Thaái tûã Charles àaä kyá húåp àöìng trõ giaá 100 nghòn
baãng Anh àïí thuï böën chiïëc ötö cuãa nhaâ saãn xuêët ötö Àûác Audi. Tin tûác naây àaä
khiïën dû luêån vaâ nhiïìu nghõ sô Anh rêët thêët voång vò ngay trûúác àoá, Thaái tûã àaä
kïu goåi quên àöåi, caác bïånh viïån, trûúâng hoåc cuãa Anh haäy chó mua lûúng thûåc
thûåc phêím Anh àïí giuáp àúä nöng dên.

    Ngûúâi phaát ngön cuãa Thaái tûã chöëng chïë rùçng, thûåc ra öng chó mua möåt
chiïëc ötö àïí thay thïë chiïëc Vauxhall Omega àaä cuä maâ öng àang duâng. Ngûúâi
phaát ngön cuãa Thaái tûã cuäng noái: Àiïìu naây thûåc ra chùèng traái gò vúái tuyïn böë cuãa
öng, búãi öng chó kïu goåi mua thûåc phêím chûá khöng phaãi ötö!
http://www.ebooks.vdcmedia.com
CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI                              55
               Nhûäng kyã luåc kinh dõ
    Pratesh Baruah , 25 tuöíi, laâ ngûúâi ÊËn Àöå söëng úã thaânh phöë Guwahati
(bang Assam). Höm 27.12 vûâa röìi, Baruah àaä coá dõp chûáng toã vúái moåi ngûúâi
rùçng mònh laâ ngûúâi coá khaã nùng lêåp nhûäng kyã luåc kinh dõ nhêët. Baruah xuyïn
hún möåt chuåc chiïëc kim tiïm qua mùåt àïí laâm biïën daång khuön mùåt mònh.

    Chûa hïët, Baruah coân khùèng àõnh coá thïí ùn boáng àeân àiïån, uöëng axit
hoùåc "cheán" 500 quaã úát chó thiïn trong voâng 5 phuát. Khöng ai daám tin vò baãn
thên Baruah noái vêåy chûá cuäng khöng thûåc hiïån nhûäng gò anh ta noái cho moåi
ngûúâi cuâng xem.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI                                 56
           Caách phoâng chöëng tröåm hûäu hiïåu
   Sergey Sokolov, möåt nhên viïn baão vïå nhûäng ngöi nhaâ nghó heâ úã vuâng
Vladimir thuöåc Nga vûâa phaát minh ra àûúåc möåt caách hiïåu quaã àïí àöëi phoá vúái
nhûäng tïn tröåm thûúâng xuyïn àöåt nhêåp vaâo nhaâ nghó vaâo ban àïm.
    Mùåc duâ Sokolov khöng to khoeã hay àaáng súå gò nhûng anh laåi toã ra laâ möåt
nhaâ têm lyá hoåc xuêët sùæc. Anh laâm ra nhûäng têëm göî coá khùæc dêëu giaây rêët lúán:
Nhûäng thiïët bõ naây àïí laåi dêëu chên khöíng löì trïn mùåt tuyïët xung quanh khu nhaâ
nghó núi anh laâm baão vïå.

     Khi nhûäng tïn tröåm tim caách àöåt nhêåp vaâo, ban àêìu chuáng seä nhêån thêëy
nhûäng dêëu chên khöíng löì úã àoá vaâ caã trïn tuyïët. Nhòn vaâo àoá chuáng nghô rùçng
ngûúâi baão vïå laâ möåt tay khoeã maånh vaâ lûåc lûúäng àaä e súå boã ài. Sokolov cho hay
söë vuå tröåm àaä giaãm gêìn 50% tûâ khi yá tûúãng cuãa anh àûúåc aáp duång.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI                                57
           Nêëu gaâ têy bùçng àöång cú xe húi
    Möåt ngûúâi àaân öng nguã quïn vaâo ngaây lïî Giaáng sinh àaä vö tònh nêëu con
gaâ têy bùçng caách duâng àöång cú xe húi cuãa mònh. Josh Harper àaä àùåt con gaâ àùåt
trïn àöång cú xe khi anh laái chiïëc xe túái nhaâ cö baån gaái caách 90 dùåm úã Bristol.

    Anh boåc con gaâ têy vaâ rau trong möåt laá baåc daát moãng vaâ cheân noá vaâo
dûúái nùæp àêåy cuãa chiïëc Vauxhall Corsa. Khi Harper àïën àûúåc nhaâ cö baån gaái thò
anh nhêån ra thõt gaâ àaä noáng chñn vaâ sùén saâng àïí duâng.
    “Töi khöng tin àûúåc laâ noá laåi ngon nhû vêåy” – Harper noái – “Khoai têy
húi cûáng nhûng con gaâ têy thò thêåt laâ möåt bûäa tiïåc thõnh soaån.”
http://www.ebooks.vdcmedia.com
CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI                               58
               Bom giaã traã tiïìn thêåt
   Möåt chiïëc F-177A
Nighthawk àang têåp trêån
úã New Mexico


    Khöng quên Myä vûâa àöìng yá traã cho möåt ngûúâi phuå nûä 12.000 àöla vò
ngöi nhaâ cuãa baâ bõ truáng möåt traái bom giaã úã El Paso bang Texas. Ngöi nhaâ cuãa
Gloria Aker àaä vö tònh bõ quaã bom thaã tûâ möåt chiïëc F-177A Nighthawk rúi
truáng vaâo thaáng 7 trong möåt cuöåc têåp trêån úã New Mexico.

   Mùåc duâ quaã bom giaã khöng chûáa chêët nöí, noá àaä laâm hoãng maái nhaâ, bay
xuyïn qua phoâng tùæm, àêm sêìm vaâo tûúâng nhaâ, vaâ xúái tung 1,8 meát saân nhaâ.
Sau àoá möåt thiïët bõ duâng àïí àõnh võ quaã bom àaä phoáng khoái ra khùæp ngöi nhaâ.

    Luác êëy baâ Aker àang úã nhaâ cuâng vúái hai àûáa con. Caã ba bõ möåt phen huá
vña nhûng may mùæn laâ khöng ai bõ thûúng. Luêåt sû Mike Milligan cho biïët thên
chuã cuãa öng àöìng yá nhêån 12.000 àöla böìi thûúâng thiïåt haåi.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI                                  59
      Thi nhaãy duâ lûúån tûâ thaáp àöi cao nhêët thïë giúái
   Nhûäng ngûúâi chúi mön nhaãy tûå do àang diïîn têåp tûâ trïn toaâ thaáp àöi
Petronas cao nhêët thïë giúái úã Malaysia àïí chuêín bõ cho cuöåc thi nhaãy maåo hiïím.
Mön chúi naây khaá nguy hiïím vò thïë noá bõ cêëm úã hêìu hïët caác nûúác.

    Khoaãng 60 ngûúâi tranh taâi àaä nhaãy tûâ toaâ thaáp àöi Petronas 88 têìng cao
452m úã Kuala Lumpur. Rêët nhiïìu ngûúâi àaä bõ nhûäng cún gioá maånh thöíi bay vaâ
thêët baåi trong viïåc haå thêëp xuöëng àêët vaâo möåt voâng troân àûúåc àaánh dêëu trong
cöng viïn úã dûúái toaâ thaáp.

    Trong cuöåc thi, nhûäng ngûúâi tham gia seä nhêån àûúåc àiïím cho núi hoå àaáp
xuöëng: 20 àiïím cho võ trñ ngay trong voâng troân vaâ 10 àiïím cho võ trñ caách àoá
trong khoaãng 20m. Àûúåc biïët thúâi gian trung bònh tûâ khi nhaãy cho túái khi tiïëp
àêët mêët khoaãng 1 phuát.
    Caác tay chúi àïën tûâ nhiïëu quöëc gia nhû Anh, UÁc, New Zealand, Myä, Nga,
Àûác, Nhêåt... vaâ hoå seä phaãi kyá möåt giêëy huãy boã baão hiïím ngay trûúác khi àùåt chên
vaâo toaâ thaáp àöi.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI                                60
          Bõ bùæn vaâo àêìu maâ khöng hay biïët!

    Möåt ngûúâi àaân öng phaân naân vïì cún àau àêìu sau khi bõ àaánh àaä àûúåc caác
baác sô khaám vaâ cho biïët öng ta thêåt ra àaä bõ bùæn vaâo àêìu. Keishan Scudder söëng
úã Paterson, New Jersey, Myä vïì àïën nhaâ cuãa ngûúâi anh hoå vaâo ngaây lïî Giaáng
sinh trïn mònh àêìy maáu. Anh ta giaãi thñch mònh àaä bõ cûúáp têën cöng.

    Cho túái khi anh ta àûúåc chuåp X quang taåi bïånh viïån àõa phûúng vaâ caác
baác sô phaát hiïån ra Scudder bõ möåt viïn àaån bùæn vaâo àêìu. Hiïån Scudder àang
àûúåc giûä laåi bïånh viïån àïí theo doäi vaâ àiïìu trõ.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI                                  61
              Moán quaâ khöng mong àúåi
    Möåt phuå nûä Anh mong chúâ möåt moán quaâ, chiïëc xe thïí thao mùæc tiïìn tûâ
öng chöìng vöën laâ möåt cöng nhên xêy dûång, àaä toã ra thêët voång. Denise Guy 54
tuöíi ra múã cûãa vaâo ngaây lïî Giaáng sinh vaâ nhòn thêëy öng chöìng 40 tuöíi trong böå
trang phuåc cuãa öng giaâ Nöel àùçng sau tay laái cuãa möåt maáy xuác 7 têën!

     “Noá khöng giöëng nhû töi mong àúåi” – Baâ Guy noái – “Tuy nhiïn thêåt sûå
laâ noá rêët vui, àiïìu àêìu tiïn maâ töi nghô àïën laâ laâm caách naâo töi coá thïí tòm chöî
àêåu noá trong thaânh phöë.”

    “Baâ êëy àaä mong chúâ möåt chiïëc xe thïí thao tûâ lêu röìi" – Öng chöìng Steve
noái – “Töi nghô baâ êëy coá leä húi thêët voång.”
http://www.ebooks.vdcmedia.com
CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI                                    62
        Vûâa tham quan vûâa coá thïí thûúãng thûác thõt
    100 con höí vaâ 2000 con caá sêëu àaä àûúåc àûa bùçng maáy bay tûâ Thaái Lan
sang Trung Quöëc vaâo möåt súã thuá, núi caác khaách tham quan seä coá thïí tham quan
vaâ “thûúãng thûác thõt” möåt vaâi con trong àoá!
   Caác khaách tham quan coá thïí chuåp hònh chung vúái caác con höí Bengal vaâ
cho chuáng ùn. Ngoaâi ra coân coá caác sö biïíu diïîn àua heo vaâ voi.

    “Chuáng töi cuäng seä xêy caác nhaâ haâng àïí moåi ngûúâi coá thïí nïëm muâi võ
cuãa thõt caá sêëu, caác loaåi thuöëc laâm tûâ caá sêëu vaâ xem caác trung têm chïë biïën da”
– Möåt nhên viïn cuãa Sanya Love World cho biïët – “Sau khi nuöi höí sinh saãn
trong möåt vaâi nùm, chuáng töi seä coá hún 1000 con. Caác du khaách coá veã rêët thñch
ùn thõt höí taåi Sanya.”

    Tuy nhiïn töíng giaám àöëc cuãa Sanya Maitree àaä baác boã kïë hoaåch phuåc vuå
thõt höí cho du khaách. “Àiïìu naây khöng thïí àûúåc trûâ phi chñnh saách baão vïå loaâi
vêåt cuãa Liïn Hiïåp Quöëc thay àöíi” – Öng Chi Zengqing noái – “Khi chñnh saách
àoá thay àöíi chuáng töi seä coá àuã àiïìu kiïån àïí trúã thaânh ngöi nhaâ lúán nhêët cuãa loaâi
höí trïn thïë giúái.”
http://www.ebooks.vdcmedia.com
CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI                                  63
       Kyã luåc vïì khaã nùng bùæt chûúác tiïëng loaâi vêåt

   Möåt ngûúâi ÊËn Àöå àaä àûúåc ghi tïn vaâo saách kyã luåc vúái khaã nùng bùæt
chûúác tiïëng cuãa 329 loaâi vêåt vaâ chim khaác nhau. Tïn cuãa Ram Babu àaä àûúåc
ghi vaâo saách kyã luåc Limca, möåt phiïn baãn bùçng tiïëng ÊËn Àöå cuãa saách kyã luåc
Guinness thïë giúái.

    Öng àaä bùæt chûúác àûúåc tiïëng cuãa 169 con vêåt vaâ 160 loaâi chim khaác
nhau. Ngoaâi ra öng cuäng coá thïí bùæt chûúác êm thanh cuãa 50 loaåi phûúng tiïång
giao thöng, bao göìm caã tiïëng öìn cuãa xe lûãa chaåy úã caác vêån töëc khaác nhau.

    Haâng trùm ngûúâi àaä àöí vïì vûúân àöång vêåt hoåc Prince of Wales úã
Lucknow vaâ hoaân toaân bõ thuyïët phuåc trûúác khaã nùng kyâ laå cuãa Babu. Öng àaä
reân luyïån àûúåc khaã nùng bùæt chûúác möåt caách hoaân haão tiïëng cuãa loaâi vêåt sau khi
söëng trong rûâng suöët 18 nùm.

    Tiïëng goåi cuãa Ram Babu àaä thu huát nhiïìu con thuá vaâ chim muöng àïën
nhûng sau àoá chuáng àaä toã ra thêët voång khi nhêån ra àoá chó laâ êm thanh phaát ra tûâ
möåt con ngûúâi. Öng noái: “Töi coá thïí bùæt chûúác tiïëng möåt con sû tûã hay höí vaâ
chuáng toã ra luáng tuáng khi tûúãng töi thuöåc bêìy cuãa chuáng.”
http://www.ebooks.vdcmedia.com
CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI                                64
     Thõ trêën Bridgeville, California, àaä àûúåc baán vúái
           giaá gêìn 1,8 triïåu USD
    Cuöåc baán àêëu giaá möåt thõ trêën úã California, Myä, trïn website eBay àaä kïët
thuác höm thûá saáu vúái giaá cao nhêët gêìn 1,8 triïåu USD.

    Nïëu thûúng vuå diïîn ra suön seã, 33 heác-ta àêët àai, nhaâ cûãa vaâ vûúân tûúåc
cuãa thõ trêën Bridgeville seä thuöåc vïì möåt ngûúâi mua dêëu tïn àaä àûa ra giaá chñnh
xaác 1.777.877 USD chó vaâi giêy trûúác khi cuöåc baán àêëu giaá qua Internet àoáng
cûãa.

    Bridgeville laâ thõ trêën àêìu tiïn àûúåc rao baán trïn Website. Coá gêìn 250
ngûúâi traã giaá trong voâng möåt thaáng rao baán. Thõ trêën coá hún chuåc ngöi nhaâ vaâ
lïìu, möåt bûu àiïån, möåt nghôa trang, gêìn 3km búâ söng.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI                                  65
    Cêëp giêëy pheáp bay cho Öng giaâ Tuyïët vaâ àaân tuêìn
                löåc


    Sau khi chñnh quyïìn bang New Jersey (Myä) cêëm nhêåp khêíu hûúu vaâ nai
sûâng têëm vaâo bang, caác em hoåc sinh lúáp möåt cuãa Trûúâng Tiïíu hoåc High Bridge
úã thaânh phöë Trenton àaä viïët thû gûãi chñnh quyïìn baây toã sûå lo lùæng rùçng lïånh
cêëm naây coá thïí aáp duång cho caã àaân tuêìn löåc cuãa Öng giaâ Tuyïët khiïën öng
khöng thïí bay qua bêìu trúâi bang vaâo àïm Giaáng sinh.

    Bûác thû naây laâ saáng kiïën cuãa cö giaáo Lynn Hickey khi cö khöng thïí an uãi
àûúåc caác em nhoã. Cao uyã Möi trûúâng cuãa bang, öng Bradley Campbell, àaä viïët
thû traã lúâi: "Lïånh cêëm chó aáp duång cho tuêìn löåc dûúái mùåt àêët. Coân tuêìn löåc bay
thò khöng sao caã vaâ luön àûúåc chaâo àoán úã New Jersey". Khoãi phaãi noái caác em
hoåc sinh àaä mûâng nhû thïë naâo vaâ àêy hùèn laâ Giaáng sinh huyïìn thoaåi nhêët cuãa
caác em.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI                                 66
  Kyã luåc chúi àaân piano trong hún 50 tiïëng àöìng höì
   John Conte
àang biïíu diïîn àaân    Möåt nghïå sô àaân piano taåi New Jersey, Myä, àaä chúi àaân liïn tuåc trong hún
50 tiïëng àöìng höì taåi möåt nhaâ haâng úã New York, vúái hy voång thu huát sûå chuá yá
cuãa ngûúâi yïu vaâ giúái baáo chñ.

    John Conte, 39 tuöíi, àaä bùæt àêìu cuöåc chaåy marathon êm nhaåc tûâ luác 7g30
ngaây 24-12 vaâ kïët thuác vaâo luác 11g50 ngaây 26-12, tûác töíng cöång 52 tiïëng àöìng
höì chúi àaân.

    Conte chó nghó 15 phuát sau möîi 8 tiïëng àöìng höì chúi liïn tuåc caác baâi
Giaáng sinh vaâ nhaåc cuãa nhoám Beatles àûúåc choån trong söë caác baãn àöåc têëu àùåt
xung quanh anh. Conte cho biïët anh bõ mêët nguã vaâ dûå àõnh thûåc hiïån nhûäng kïë
hoaåch àoâi hoãi sûå thûác tónh liïn tuåc trong thúâi gian daâi. Muåc àñch cuãa anh laâ ùn
mûâng sûå hoaân têët cuãa viïåc ghi êm hai baãn nhaåc phim vaâ chinh phuåc laåi ngûúâi
baån gaái.

   Thaânh tñch cuãa Conte àaä àûúåc möåt nhaâ dûång phim taâi liïåu quay phim
nhùçm gûãi nhûäng cuöën bùng àïën Saách kyã luåc Guinness àùåt taåi London.

http://www.ebooks.vdcmedia.com
CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI                               67
             Lêëy cùæp caã xe cûáu thûúng

    Möåt ngûúâi Nhêåt àaä àaánh cùæp chiïëc xe cûáu thûúng àaä àûúåc goåi àïën àïí
àiïìu trõ cho baân tay bõ thûúng cuãa anh ta. Ngûúâi àaân öng söëng úã Kobe àaä laâm bõ
thûúng baân tay mònh sau khi tòm caách àêëm vaâo böå phêån baáo chaáy àïí laâm noá
khöng kïu inh oãi nûäa.

    Lñnh cûáu hoaã àaä àïën nhaâ cuãa Haruyoshi Okutani vaâ goåi cho xe cûáu
thûúng. Nhûng ngûúâi àaân öng 53 tuöíi böîng trúã nïn giêån dûä vaâo luác xe cûáu
thûúng àïën núi vaâ nhûäng nhên viïn y tïë khöng taâi naâo laâm öng ta bònh tônh laåi
àûúåc. Öng ta leo lïn chiïëc xe khi nhûäng nhên viïn y tïë khöng àïí yá vaâ laái noá ài
àûúåc hún 1 dùåm trûúác khi bõ caãnh saát àuöíi kõp.
   Hiïån Okutani àang bõ thêím vêën vïì haânh vi lêëy cùæp chiïëc xe cûáu thûúng.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI                                 68
              Àöi giaây lúán nhêët thïë giúái
    Nhûäng thúå laâm giaây úã Philippines vûâa àûúåc ghi tïn vaâo saách kyã luåc
Guinness sau khi khêu xong àöi giaây lúán nhêët thïë giúái. Àöi giaây daâi 5,5m daânh
cho àaân öng àaä àûúåc ghi nhêån laâ àöi giaây lúán nhêët thïë giúái. Noá àaä vûúåt xa kyã
luåc trûúác àoá laâ àöi giaây daâi 3,2m àûúåc laâm úã Thöí Nhô Kyâ.

    Thaânh phöë Marikina bïn doâng söng thuã àö Manila àûúåc biïët àïën nhû laâ
thuã àö laâm giaây cuãa Philippines nhûng viïåc gúä boã haâng raâo thuïë nhêåp khêíu àaä
laâm cho ngaânh cöng nghiïåp naây bõ thu nhoã laåi. Möåt àöåi 9 ngûúâi thúå laâm giaây àaä
mêët 75 ngaây àïí khêu xong àöi giaây khöíng löì trïn, hoå hi voång viïåc naây seä laâm
nöíi bêåt chêët lûúång cöng viïåc vaâ àem laåi cho nïìn cöng nghiïåp giaây möåt tûúng lai
tûúi saáng hún.
    Chi phñ àïí laâm chiïëc giaây cao 1,83m vaâ bïì ngang laâ 2,25m laâ 1,2 triïåu
peso. Àûúåc biïët lûúång da thuöåc cêìn duâng àïí laâm àöi giaây naây coá thïí laâm ra 250
àöi giaây cúä bònh thûúâng.

    Marikina cuäng laâ núi coá viïån baão taâng trûng baây möåt söë àöi giaây trong böå
sûu têåp nöíi tiïëng cuãa baâ Imelda Marcos.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI                                  69
              Xe àaåp daânh cho loaâi ngûåa!
    Möåt ngûúâi Nga söëng úã vuâng Krasnodar vûâa phaát minh ra möåt chiïëc xe
àaåp daânh cho loaâi ngûåa. Yeugeny Mikhailov àùåt tïn cho phaát minh cuãa mònh laâ
“xe àaåp ngûåa”.

    Phûúng tiïån naây hiïån laâ àöåc nhêët vö nhõ.
    Yeugeny Mikhailov àaä phaãi mêët rêët nhiïìu nùm àïí laâm ra chiïëc xe àaåp
naây. Öng cho biïët phaát minh cuãa mònh àaä sùén saâng tûâ lêu röìi nhûng yá tûúãng àoá
chó thu huát àûúåc sûå chuá yá cuãa möåt vaâi ngûúâi cöång taác vúái öng. Vaâ khoá khùn nûäa
laâ Mikhailov khöng thïí naâo kiïím nghiïåm àûúåc phaát minh cuãa mònh, vò con
ngûåa duy nhêët cuãa öng vûâa bõ àaánh cùæp.
    Tuy nhiïn nhûäng ngûúâi haâng xoám noái rùçng tïn tröåm àaä laâm möåt viïåc rêët
nhên baãn, hoå coân cho biïët seä khöng bao giúâ cho Mikhailov mûúån ngûåa cuãa hoå
àïí thûã nghiïåm phaát minh cuãa öng. Hoå khöng taâi naâo tûúãng tûúång ra àûúåc con
ngûåa seä leo lïn chiïëc xe àaåp nhû thïë naâo.

    Nhûng Mikhailov laåi noái nhûäng con ngûåa seä thñch chiïëc xe, vaâ cho biïët
ngay caã nhûäng con ngûåa àua cuäng coá thïí duâng noá àïí luyïån têåp. Öng dûå àõnh
chiïëc xe seä hoaân têët vaâo muâa xuên nùm 2003.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI                                 70
              Duâng xûúng chêåu laâm gêåy

     Möåt ngûúâi àaân öng söëng úã Norfolk vûâa coá möåt cêy gêåy ài àûúâng laâm
bùçng chñnh xûúng chêåu cuãa öng ta. Öng Ian Sutherland àaä yïu cêìu caác baác sô
giûä laåi khuác xûúng khi öng laâm giaãi phêîu thay xûúng chêåu.

    Ngûúâi àaân öng 62 tuöíi àaä vïì hûu àaä naãy ra yá tûúãng laâm möåt cêy gêåy tûâ
möåt ngûúâi con trai cuãa öng, vöën laâ nhaâ khaão cöí hoåc. Öng noái: “Töi rêët haâi loâng
vúái noá. Thêåt tuyïåt khi ta duâng àûúåc möåt phêìn bõ thaãi ra tûâ chñnh cú thïí mònh.”
    Ian cho biïët caác baác sô àaä àûa cho öng khuác xûúng khi öng höìi phuåc sau
ca phêîu thuêåt. “Noá àûúåc boã trong möåt caái bao kñn àaánh dêëu “. Khi töi vïì àïën
nhaâ töi àaä boã noá vaâo tuã laånh gêìn nhûäng cêy àêåu Haâ Lan àöng àaá. Vúå töi àaä rêët
kinh súå. Töi nghô baâ êëy cho töi laâ ngûúâi húi khaác thûúâng.”
http://www.ebooks.vdcmedia.com
CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI                                  71
       Mùåt naå phoâng àöåc daânh cho choá vaâ meâo
    Choá vaâ meâo úã Israel coá thïí söëng soát trong trûúâng húåp bõ Iraq têën cöng
bùçng vuä khñ sinh hay hoaá hoåc, chuáng àûúåc baão vïå bùçng nhûäng mùåt naå chöëng àöåc
daânh cho thuá nuöi.

   Ngûúâi phaát minh ra mùåt naå trïn, baác sô thuá y Rafi Kishon cho biïët coá àuã
kñch cúä phuâ húåp vúái meâo vaâ choá thuöåc àuã loaåi tûâ con nhoã nhêët nhû giöëng choá
Chihuahua cho túái loaåi lúán nhêët nhû con St Bernard.

    Giaá cuãa mùåt naå tûâ 12 túái 18 àöla möåt caái tuây kñch cúä. Nhûäng ngûúâi chuã
nuöi cuäng coá thïí mua thuöëc giaãi àöåc cho vuä khñ hoaá hoåc, thuöëc khaáng sinh cho
bïånh than vaâ caã thuöëc an thêìn àïí laâm dõu nhûäng con vêåt àang “lo lùæng” cuãa hoå!
Chiïëc mùåt naå àûúåc laâm bùçng möåt loaåi súåi àùåc biïåt vaâ chûáa àuã khöng khñ cho caác
con vêåt thúã trong nhiïìu phuát.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI                                  72
     Thoaát chïët nhúâ suåt gêìn phên nûãa troång lûúång


    Möåt chuá choá bõ keåt trong hang thoã suöët hai tuêìn liïìn cuöëi cuâng cuäng thoaát
ra àûúåc sau khi noá suåt gêìn phên nûãa troång lûúång cú thïí. Sammy tïn chuá choá
thuöåc giöëng choá sùn Jack Russell àaä mêët tñch trong khi àang ài daåo úã Dorset
cuâng vúái ngûúâi chuã Joe Tait.
    Öng Tait cho biïët khi öng hêìu nhû àaä mêët hïët hi voång gùåp laåi chuá choá cuãa
mònh thò bêët ngúâ noá àaä trúã vïì nhaâ sau khi suåt mêët 2,7kg. Sammy coá leä àaä keåt
trong caái hang àoá maâ khöng coá thûác ùn hay nûúác uöëng gò.

   Hiïån chuá choá àang àûúåc cho möåt chïë àöå ùn uöëng böìi dûúäng àïí trúã laåi
khoeã maånh nhû xûa.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI                                    73
    Chia seã cuâng möåt têëm thiïåp trong suöët 50 nùm

     Hai ngûúâi baån àaä gûãi cho nhau cuâng möåt têëm thiïåp Giaáng sinh trong suöët
gêìn nûãa thïë kyã. Norma Cousins, 88 tuöíi söëng úã Long Melford, Suffolk vaâ John
Alston, 64 tuöíi úã Besthorpe, Norfolk àaä daán daán nhûäng túâ giêëy vaâo têëm thiïåp àïí
gûãi lúâi chuác cho nhau

    Têëm thiïåp coá hònh hai con võt àang trûúåt tuyïët àûúåc nöng dên Alston gûái
ài lêìn àêìu tiïn khi 15 tuöíi vaâ khi coân söëng gêìn baâ Cousins. Nùm sau baâ Cousins
àaä gûãi laåi noá cho öng vaâ tûâ àoá trúã ài têëm thiïåp àûúåc hai ngûúâi gûãi ài gûãi laåi cho
nhau.

   Hai ngûúâi baån thêåm chñ coân gûãi têëm thiïåp qua àûúâng bûu àiïån cho nhau
khi öng Alston söëng úã UÁc trong hai nùm.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI                                 74
          Giaám àöëc nhaâ tuâ suyát bõ töëng giam

   Giaám àöëc nhaâ tuâ trong lêu àaâi Mirov (miïìn àöng bùæc Czech) àûúåc coi laâ
nghiïm khùæc nhêët úã nûúác naây vûâa bõ caách chûác vò töåi ùn cùæp vùåt.
    Sûå viïåc xaãy ra tûâ muâa heâ nùm ngoaái, khi öng giaám àöëc vûâa nhêåm chûác túái
mua haâng taåi möåt siïu thõ. Thêëy möåt chiïëc gilet bùçng da tûúng àöëi àeåp vúái trõ
giaá 50 euro, öng naây àaä tòm àaánh cùæp nhûng bõ bùæt quaã tang.

    Sau khi nöåp tiïìn phaåt, öng giaám àöëc xêëu thoái àaä tòm caách lêëp liïëm vuå
viïåc. Tuy nhiïn, möåt ngûúâi giêëu tïn àaä gûãi thû töë caáo öng giaám àöëc vaâ kïët quaã
laâ öng àaä mêët chûác vaâ coân suyát bõ töëng giam.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI                                  75
                Ngûúâi coá loâng töët


    Möåt doanh nhên úã North Carolina, Myä àaä quyïët àõnh chia seã möåt söë taâi
saãn cuãa mònh vúái nhûäng ngûúâi khaác. Nhaâ tû vêën thiïët kïë nöåi thêët Mike Jeffcoat,
42 tuöíi àaä daán 300 túâ 1 àöla vaâo cûãa söí vùn phoâng cuãa öng cuâng vúái lúâi nhùæn:
“Xin chó lêëy nhûäng gò baån cêìn. Haäy nhúá laâ coân nhûäng ngûúâi khaác.”
    Nhiïìu ngûúâi trong àaám àöng khöng lêëy gò caã trong khi möåt söë thò lêëy àuã
àïí mua möåt taách caâ phï, quaâ Giaáng sinh hay möåt veá xe buyát. Têët caã söë tiïìn àaä
hïët trong voâng 35 phuát.

    Öng Jeffcoat cho biïët khi öng àang daán nhûäng tiïìn giêëy lïn cûãa söí, möåt
ngûúâi laå mùåt àaä àûa cho öng 20 àöla àïí goáp vaâo söë tiïìn trïn.

    Trong söë nhûäng ngûúâi lêëy söë tiïìn trïn coá Sharmel Shirley, 23 tuöíi vaâ
Sadaka Kimble, 24 tuöíi caã hai àaä chia àöi 41 àöla. Shirley cêìn tiïìn àïí traã cho
hoaá àún tiïìn àiïån coân Kimble thò mua taä loát cho con gaái cö. Caã hai àïìu thêët
nghiïåp trong vaâi thaáng vaâ hoå rêët ngaåc nhiïn lêîn biïët ún ngûúâi àaä cho hoå söë tiïìn
trïn.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI                                 76
                   Tiïíu àaåo tùåc!

     Nhaâ chûác traách àang cöë gùæng suy nghô xem phaãi laâm gò vúái möåt cêåu beá 7
tuöíi söëng úã Minneapolis àaä àaánh cùæp möåt chiïëc xe húi, laái noá voâng quanh möåt
luác vaâ töng vaâo hai chiïëc xe khaác.

    Cêåu beá àaä laái chiïëc xe àaánh cùæp ngûúåc chiïìu töng vaâo möåt chiïëc xe úã
vuâng lên cêån Powderhorn, tiïëp theo laâm möåt cêåu beá 10 tuöíi bõ thûúng nheå àang
ài cuâng meå vaâ em gaái trong möåt chiïëc xe khaác.
    “Thùçng beá laåi laâm nûäa aâ? Töi khöng thïí tin àûúåc” - Debra Taylor noái,
naån nhên àêìu tiïn bõ mêët chiïëc xe Jeep Cherokee àúâi 1992 do cêåu beá lêëy mêët
vaâo ngaây 6 thaáng 9 – “Cêìn phaãi laâm gò àoá. Khöng thò noá hoãng mêët.”

    Nhaâ chûác traách cho hay hoå àang xem xeát liïåu coá cho cêåu beá túái traåi caãi
taåo. ÚÃ Minnesota, treã em dûúái 10 tuöíi khöng thïí chõu traách nhiïåm hònh sûå.
    Coân naån nhên Laura Torres cho biïët cö chó vûâa bûúác ra àïí khúãi àöång
chiïëc xe. Vaâ khöng àêìy 3 phuát sau, chiïëc xe àaä chaåy mêët. Cêåu beá (tïn vêîn chûa
àûúåc tiïët löå) àaä àûúåc àûa túái traåi St. Joseph daânh cho treã em.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI                                77
       Dûå aán xêy thaáp cao nhêët thïë giúái taåi Tokyo

    Möåt nhoám caác nhaâ doanh nghiïåp vaâ cû dên Nhêåt Baãn úã Tokyo àaä cöng
böå möåt dûå aán àêìy tham voång trõ giaá 367 triïåu USD àïí xêy dûång thaáp cao nhêët
thïë giúái taåi cöng viïn nöíi tiïëng Ueno úã thuã àö Tokyo.

   Cú cêëu múái naây àûúåc taåm thúâi àùåt tïn laâ "thaáp Tokyo múái" seä coá chiïìu
cao 600m, cao hún thaáp CN (553m) taåi Toronto, Canada.

   Thaáp múái seä chuã yïëu àûúåc duâng laâm traåm tiïëp phaát cho caác àaâi truyïìn
hònh hiïån àang sûã duång thaáp Tokyo, möåt toâa thaáp maâu àoã cao 333m àûúåc phoãng
theo Thaáp Eiffel.
    Kïë hoaåch naây seä àûúåc chñnh thûác trònh lïn höåi àöìng thaânh phöë Tokyo vaâo
thaáng 11 túái.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI                                  78
  Khöng àûúåc dûå àaám cûúái con gaái chó vò coá ria meáp

    Möåt ngûúâi Brazil àaä khöng àûúåc pheáp tham dûå àaám cûúái cuãa cö con gaái
chó vò öng coá ria meáp. Cö con gaái 19 tuöíi cuãa Ari dos Santos Tomaz laâm àaám
cûúái trong möåt nhaâ thúâ Phuác êm úã Raposos, núi cêëm caác giaáo dên àïí rêu trïn
mùåt.

    Tuy nhiïn öng Tomaz 53 tuöíi khöng phaãi laâ giaáo dên cuãa nhaâ thúâ trïn vaâ
võ linh muåc cho biïët öng khöng thïí vaâo nhaâ thúâ ngay caã àïí chûáng kiïën cö con
gaái laâm lïî thaânh hön.

    Àaám cûúái àaä bõ hoaän gêìn 3 giúâ àöìng höì trong khi gia àònh tòm sûå cho
pheáp cuãa caãnh saát. Caãnh saát àaä àaáp ûáng lúâi àïì nghõ trïn nhûng cuäng cho biïët hoå
khöng thïí laâm gò hún. Ngûúâi anh trai cuãa cö dêu àaä cêìm tay cö trao cho chuá rïí
Joao Batista Oliveira thay cho öng böë.

     Öng Tomaz cho hay öng seä kiïån nhaâ thúâ. “Luác àêìu võ linh muåc toã ra rêët
tûã tïë vúái töi nhûng sau àoá öng ta laåi baão rùçng töi khöng àûúåc pheáp vaâo nhaâ thúâ
vò böå ria meáp cuãa töi àûúåc coi nhû laâ möåt biïíu hiïån töåi löîi trong tön giaáo cuãa
hoå” – Öng noái.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI                                79
               Quaãng caáo trïn thên boâ

    ÚÃ Thuåy Sô, möåt cöng ty àaä biïën nhûäng con boâ thaânh caác panö quaãng caáo
di àöång. Logo vaâ khêíu hiïåu cuãa caác cöng ty vaâ àûúåc sún lïn thên con boâ trûúác
khi chuáng àûúåc àûa trúã laåi àöìng coã trong caác chiïën dõch quaãng caáo nhaän hiïåu.

    Frank Baumann, chuã tõch cöng ty quaãng caáo bùçng boâ cho biïët öng hi
voång yá tûúãng trïn seä giuáp phaát triïín nïìn kinh tïë úã nöng thön. Cöng ty cung cêëp
quaãng caáo cho nhûäng ai muöën coá logo, khêíu hiïåu sún úã möåt bïn thên con boâ
bùçng sún xe húi.

    Nhûng viïåc laâm trïn àaä bõ caác töí chûác baão vïå loaâi vêåt lïn aán, hoå noái
Baumann chó àún giaãn laâ muöën quaãng baá cho cöng ty öng chûá khöng phaãi laâ vò
phuåc vuå cho nöng nghiïåp nhû öng tuyïn böë. Giaá àïí quaãng caáo trïn boâ tuây thuöåc
vaâo kñch thûúác vaâ thúâi gian quaãng caáo, nhòn chung laâ khoaãng 250 baãng Anh
http://www.ebooks.vdcmedia.com
CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI                                  80
            Phaãn àöëi meâo trong caác vúã kõch

    Nhûäng ngûúâi tham gia chiïën dõch baão vïå quyïìn loaâi vêåt àang phaãn àöëi
möåt raåp haát úã Haâ Lan duâng meâo àïí biïíu diïîn. Trong möåt vúã diïîn taåi raåp haát
Noord-Nederlands Toneel úã Groningen, möåt con meâo bõ chôa suáng vaâo ngûúâi
trong khi con kia thò dñnh àêìy nûúác xöët caâ chua.
    Caác töí chûác baão vïå loaâi vêåt cho biïët hoå àang chuêín bõ àem vuå viïåc ra toaâ
vaâ tòm caách thuyïët phuåc toaâ aán ra lïånh cêëm sûã duång meâo trong caác vúã kõch.
     Öng Marjolein Ludeman, ngûúâi thuöåc töí chûác trïn noái: “Möåt con meâo
phaãi àûúåc úã trong nhaâ gêìn bïn bïëp lûãa chûá khöng phaãi laâ trïn sên khêëu àïí thu
huát sûå chuá yá cuãa khaán giaã.”

    Tuy nhiïn nhaâ saãn xuêët kõch Hans Jansen laåi noái: “Nhûäng con meâo khöng
bõ àöëi xûã tïå baåc. Baån khöng thïí ra lïånh cho chuáng laâm nhû thïë. Caác con meâo seä
khöng laâm gò nïëu chuáng khöng muöën.”

    “Sau caãnh diïîn vúái nûúác xöët caâ chua, úã hêåu trûúâng con meâo àûúåc nhên
viïn chuáng töi tùæm rûãa saåch seä, noá àûúåc êu yïëm vuöët ve. Vaâ töi cuäng khöng cho
rùçng con meâo bõ chôa suáng vaâo ngûúâi seä hoaãng súå. Loaâi meâo khöng nhêån thûác
àûúåc sûå nguy hiïím cuãa suáng ” – Öng noái tiïëp
http://www.ebooks.vdcmedia.com
CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI                                81
           Maáy bay “haå caánh” trïn mui xe!

    Möåt chiïëc maáy bay Piper Cherokee àaä haå caánh trïn mui möåt chiïëc xe húi
àang chaåy trïn àûúâng cao töëc úã Na Uy. Baâ Aase Jorunn Thorvik cho biïët caánh
chiïëc maáy bay sûúåt qua mui chiïëc xe khi con gaái baâ àang laái xe vaâ sau àoá thò hoå
thêëy möåt chiïëc maáy bay loaåi nhoã àêåu xuöëng ngay trûúác mùæt. May mùæn laâ khöng
coá ai bõ thûúng.

    Chiïëc maáy bay vúái saãi caánh 10m àang trïn àûúâng àïën sên bay Oersta-
Volda, caách têy bùæc thuã àö Oslo 350km thò möåt àöång cú bõ hoãng vaâ buöåc phaãI
haå caánh khêín cêëp trïn àûúâng E-39.

    Sten Pilskog 28 tuöíi ngûúâi àang laái xe hûúáng ngûúåc laåi khi chiïëc maáy
bay àaáp xuöëng. Anh noái: “Töi àaä khöng thïí tin vaâo mùæt mònh. Trong möåt vaâi
giêy töi àaä súå laâ noá seä àuång vaâo töi.”
http://www.ebooks.vdcmedia.com
CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI                                82
     Nhêåt Baãn töí chûác sinh nhêåt lêìn thûá 100 cuãa thuá
              nhöìi böng


    Haâng nghòn con gêëu nhöìi böng àïën tûâ khùæp thïë giúái seä coá mùåt vaâo cuöëi
tuêìn naây taåi Osaka, Nhêåt Baãn, àïí tham dûå sinh nhêåt lêìn thûá 100 cuãa gêëu nhöìi
böng.
    Khoaãng 130 nhaâ sûu têìm vaâ chuã caác cûãa haâng, chuã yïëu tûâ Myä, chêu Êu
vaâ Singapore seä trûng baây 5.000 con gêëu nhöìi böng cuãa hoå taåi cuöåc triïín laäm
keáo daâi 2 ngaây.

    Ban töí chûác hy voång cuöåc triïín laäm naây seä thu huát khoaãng 10.000 du
khaách. Gêëu nhöìi böng àûúåc cho laâ àaä ra àúâi tûâ nùm 1902 taåi Àûác vaâ Myä. Tuy
nhiïn coá giaã thuyïët cho rùçng gêëu nhöìi böng coá nguöìn göëc tûâ Myä vaâ àûúåc phoãng
theo cêu chuyïån cuãa Töíng thöëng Theodore Roosevelt àaä tûâ chöëi bùæn vaâo möt
con gêëu con bõ cöåt àïí duâng laâm bia dïî nhùæm. Do àoá gêëu nhöìi böng àûúåc goåi
bùçng tiïëng Anh laâ "teddy bear", theo biïåt danh Teddy cuãa Töíng thöëng
Roosevelt
http://www.ebooks.vdcmedia.com
CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI                                 83
     Tiïët kiïåm nûúác bùçng caách tùæm chung voâi hoa sen

    Chñnh quyïìn trïn hoân àaão nhoã Lundy (Anh) àang kïu goåi nhûäng cû dên
cuãa àaão tùæm voâi sen cuâng nhau àïí tiïët kiïåm nûúác. Hoân àaão àang phaãi àöëi mùåt
vúái vêën àïì lúán vïì nguöìn nûúác, thûåc tïë trïn àaão àaä khöng coá mûa tûâ hai thaáng
qua.

   Öng Paul Roberts, töíng giaám àöëc cöng ty Lundy cho biïët hoå àang yïu
cêìu moåi ngûúâi tùæm voâi sen cuâng vúái baån beâ hay ngûúâi thên cuãa hoå vaâ cho hay
dên àaão cuäng hûúãng ûáng saáng kiïën naây.

    Hoân àaão chó coá 24 cû dên nhûng khi du khaách nhûäng ngûúâi thên cuãa hoå
àïën àêy, söë ngûúâi lïn àïën 100. Hoân àaão rêët nhoã, chó daâi coá 3 dùåm vaâ röång nûãa
dùåm.
    Àïí tiïët kiïåm nûúác saåch, ngûúâi dên àaä nghô ra möåt meåo: hoå duâng nûúác
biïín trong nhaâ tùæm thay vò laâ nûúác ngoåt. Saáng kiïën trïn àaä tiïët kiïåm khoaãng
50% lûúång nûúác duâng haâng ngaây tûác khoaãng 4000 galöng nûúác.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI                               84
              Quaã bñ ngö nùång 565kg

   Khoaãng vûúân cuãa möåt ngûúâi úã New York chó cho ra 3 quaã bñ ngö möîi
nùm nhûng nhû thïë dûúâng nhû laâ quaá àuã. Möåt quaã nùång 204kg, möåt quaã khoaãng
363kg, vaâ quaã thûá ba thò nùång 565kg, chó keám kó luåc thïë giúái gêìn 8kg.

   Tim Baley cho biïët öng àaä gieo tröìng nhûäng haåt giöëng loaåi “Atlantic
khöíng löì”, tûúái thêåt nhiïìu nûúác vaâ cung cêëp nhiïìu chêët hûäu cú. Bailey hiïån
àang cho xe taãi chúã nhûäng quaã bñ khöíng löì àïën höåi chúå bñ ngö thïë giúái úã
Clarence, gêìn Buffalo.

   Lêìn àêìu tiïn Bailey quan têm túái viïåc tröìng nhûäng quaã bñ ngö to lúán laâ
khi öng noái chuyïån vúái ngûúâi anh rïí, Dave Fisher, möåt nhaâ tröìng dûa hêëu
khöíng löì. Àûúåc biïët Bailey coân tröìng nhûäng cêy hoa hûúáng dûúng khöíng löì.
    Àïí cho kïët quaã töët hún, öng tûå thuå phêën cho hoa cuãa cêy bñ ngö vaâ giúái
haån söë lûúång cêy tröìng. Nhûäng quaã bñ ngö siïu lúán coá àûúâng kñnh khoaãng 1,5m.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI                                  85
         Bõ bùæt ba lêìn trong 3 tiïëng àöìng höì


    Caãnh saát Thuåy Àiïín cho biïët hoå àaä phaãi chùån möåt ngûúâi àaân öng ba lêìn
liïn tiïëp trong 3 giúâ vò töåi say rûúåu khi laái xe. Lêìn àêìu caãnh saát àaä chùån ngûúâi
àaân öng Na Uy 30 tuöíi trïn vò laái xe quaá töëc àöå trïn xa löå E18 vaâ nhêån thêëy
nöìng àöå rûúåu cuãa öng ta vûúåt mûác cho pheáp.
    Khi rúâi àöìn caãnh saát, ngûúâi àaân öng laái xe ài tiïëp nhûng àaä bõ camera
giao thöng ghi hònh vaâ laåi bõ bùæt tiïëp. Caãnh saát àaä taåm giam chiïëc xe cuãa öng ta
nhûng sau àoá traã noá laåi khi ngûúâi àaân öng dêîn theo möåt ngûúâi baån vaâ noái ngûúâi
naây seä laái xe thay cho öng.
    Nûãa tiïëng sau, caãnh saát laåi nhêån àûúåc tin baáo möåt chiïëc xe phoáng vúái töëc
àöå cao trïn xa löå E18 ài Na Uy vaâ lêìn naây cuäng laåi laâ ngûúâi àaân öng trïn laâ taâi
xïë.

    Öng ta seä bõ buöåc ba töåi danh uöëng rûúåu khi laái xe, 2 töåi danh laái xe quaá
töëc àöå cho pheáp vaâ möåt töåi danh laái xe cêíu thaã vi phaåm luêåt.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI                                86
              Ruâa thñch tùæm nûúác noáng

    Khoá hiïíu vò nhûäng hoaá àún tiïìn nûúác noáng tùng voåt, ngûúâi chuã möåt toaâ
nhaâ cho thuï úã miïìn Nam Thuåy Àiïín àaä cho lùæp àùåt möåt miïång voâi hoa sen tiïët
kiïåm nûúác, kiïím tra nhûäng löî roâ vaâ phaát hiïån ra thuã phaåm.

    Möåt con ruâa nuöi àaä hûúãng thuå cuöåc söëng trong doâng nûúác chaãy úã möåt
nhiïåt àöå öín àõnh laâ 32 àöå C suöët 18 thaáng trúâi.

   Ngûúâi ta ûúác tñnh con ruâa àaä tiïu thuå 5000 meát khöëi nûúác vaâ
160.000kWh àöët noáng trõ giaá khoaãng 9600 baãng Anh.

    Ngûúâi mûúán cùn höå àaä àöìng yá traã cho öng chuã nhaâ chi phñ vûúåt tröåi, vaâ
con ruâa vêîn àûúåc söëng trong cùn höå nhûng bêy giúâ noá chó àûúåc tùæm nûúác laånh
maâ thöi.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI                                  87
          Tûå tûã vò muöën àûúåc lïn thiïn àûúâng

    Ba thaânh viïn cuãa möåt giaáo phaái thúâ Phêåt quaá khñch úã Campuchia àaä tûå
thiïu mònh trong nhûäng böìn tùæm chûáa àêìy dêìu lûãa vaâ ba ngûúâi khaác bõ thûúng
nùång trong möåt vuå tûå tûã têåp thïí.

     Hai ni cö vaâ möåt nhaâ sû àaä chïët trong ngöi chuâa cöí Wat Thmar Sar úã tónh
miïìn àöng Prey Veng, àïí laåi thû tuyïåt mïånh baây toã àûác tin cuãa hoå vaâo viïåc tûå tûã
laâ caách duy nhêët àïí àûúåc lïn Thiïn àûúâng.
    Ba nhaâ sû khaác úã cuâng möåt ngöi chuâa, àûúåc biïët àïën vúái nhûäng lïî nghi haâ
khùæc, cuäng tòm caách tûå vêîn bùçng caách raåch ngûåc mònh nhûäng àaä àûúåc cûáu söëng
kñp thúâi.

    Nhaâ chûác traách cho biïët hoå àang tòm bùæt möåt thaânh viïn cao cêëp cuãa giaáo
phaái trïn, ngûúâi àaä baây ra vuå tûå tûã têåp thïí trïn nhûng khöng daám chïët vaâ àaä boã
tröën khoãi chuâa
http://www.ebooks.vdcmedia.com
CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI                                   88
       Bõ sa thaãi vò coá haânh àöång aác àöåc vúái thuá vêåt

     ÚÃ Myä, möåt nhên viïn quaãn lyá àöång vêåt àaä bõ sa thaãi vò àem möåt söë choá
con bõ boã rúi laâm àöì ùn cho möåt con trùn. Ngûúâi phuå nûä trïn cho biïët con trùn
rêët àoái vaâ cö khöng coá thûác ùn naâo thñch húåp vúái noá.

    Cö seä phaãi àöëi mùåt vúái viïåc bõ caáo buöåc coá haânh vi aác àöåc vúái thuá vêåt. Baâ
West, giaám àöëc cuãa súã sûác khoeã Detroit cho biïët nhûäng nhên viïn khaác àaä
chûáng kiïën sûå viïåc trïn nhûng baâ tûâ chöëi tiïët löå bao nhiïu chuá choá con àaä bõ laâm
möìi cho con trùn kia.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI                                  89
              Tröåm lêìm xe caãnh saát


    Thêåt khoá maâ noái nhûäng caãnh saát hay nhûäng tïn tröåm sûãng söët hún khi 2
ngûúâi àaân öng tòm caách ùn tröåm möåt chiïëc xe taãi nhoã cuãa caãnh saát. Sûå viïåc trïn
xaãy ra taåi möåt baäi àêåu xe, ngûúâi caãnh saát trïn chiïëc xe kia àang theo doäi baäi àêåu
xe sau khi nhiïìu ngûúâi trònh baáo xe hoå bõ mêët tröåm nhûäng daân maáy stereo, tiïìn,
àiïån thoaåi ài àöång, vaâ dôa CD.

    Nhên viïn caãnh saát àaä quan saát hai gaä bûúác ra khoãi xe, nhòn vaâo cûãa kñnh
cuãa nhûäng chiïëc xe úã baäi àêåu vaâ múã nùæm cûãa tûâng chiïëc. Àïën khi hai tïn tröåm
múã chiïëc cûãa trûúåt cuãa chiïëc xe taãi nhoã, caãnh saát Jessie Watts Jr. àaä cêìm suáng
nhaãy ra vaâ baão chuáng nùçm xuöëng.

   Robinson Morales 25 tuöíi vaâ Fiore Petrassi 20 tuöíi bõ buöåc töåi ùn tröåm vaâ
xêm nhêåp bêët húåp phaáp.

     “Chuáng töi àaä thaânh cöng trong viïåc theo doäi bñ mêåt vaâ bùæt giûä àûúåc boån
tröåm” – Caãnh saát trûúãng Robert Byrd cuãa noái – “Nhûng töi khöng nghô laâ chuáng
laåi tñnh tröåm caã xe caãnh saát.”
http://www.ebooks.vdcmedia.com
CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI                                  90
                   Tröåm biïíu tònh

     Ngaây 13.10, àaåi diïån cho giúái tröåm cùæp taåi Colombia, têåp húåp caác
"ngaânh": Àaâo ngaåch, tröåm ö tö vaâ moác tuái, seä töí chûác möåt cuöåc biïíu tònh hy hûäu
taåi thaânh phöë Cali àïí phaãn àöëi nhûäng "tïn tröåm cöng chûác".

   Theo phaát ngön viïn cuãa giúái tröåm Colombia Jose Nieto, cuöåc biïíu tònh
nhùçm gioáng lïn höìi chuöng caãnh baáo vïì tònh traång tham nhuäng traân lan taåi
Colombia hiïån nay. Kïí tûâ nùm 2000, àaä coá 5 nghõ sô nûúác naây bõ buöåc töåi tham
nhuäng.

    Múái àêy nhêët, 82 quan chûác, trong àoá coá cûåu chó huy àöåi chöëng ma tuyá
Colombia, àaä bõ buöåc töåi biïín thuã söë tiïìn haâng triïåu USD maâ Myä taâi trúå cho
nûúác naây àïí tiïën haânh cuöåc chiïën chöëng buön lêåu ma tuyá.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI                                   91
      Cùåp àöìng tñnh àêìu tiïn trïn thïë giúái coá... 4 con

    Àöëi vúái hai chaâng trai Michael Meehan vaâ Thomas Dysarz àang súã hûäu
hai hiïåu cùæt toác úã Lexington, Kentucky, Myä, thò àêy laâ möåt sûå kiïån lõch sûã. Hoå
trúã thaânh cha cuãa 4 àûáa treã vúái sûå giuáp àúä cuãa möåt ngûúâi phuå nûä mang thai höå.

     Meehan 36 tuöíi tûâng laâ luêåt sû vaâ baån tònh Dysarz 31 tuöíi rêët tûå haâo vò coá
leä hoå laâ cùåp àöìng tñnh àêìu tiïn trïn thïë giúái coá túái 4 àûáa con. Hoå coá con thöng
qua phûúng phaáp thuå tinh trong öëng nghiïåm vaâ Meehan laâ ngûúâi cha sinh hoåc.
   Khi 4 àûáa treã àûúåc sinh ra, hai ngûúâi cha àïìu mûâng vui khoá taã nhûng vêîn
kiïn quyïët giêëu tïn ngûúâi phuå nûä mang thai höå theo cam kïët tûâ trûúác.

   Hai ngûúâi cha bõ söëc khi biïët tin ngûúâi meå mang thai höå àaä sinh cho hoå
khöng chó 1 maâ 4 àûáa con.

   Hiïån ngûúâi meå mang thai höå vêîn cho nhûäng àûáa treã buá nhûng trong
tûúng lai cö seä giûä giúái haån trong quan hïå. Theo luêåt bang Kentucky, ngûúâi meå
mang thai höå coá thïí chêëm dûát quyïìn laâm meå 3 ngaây sau khi sinh, nhûng àïën
nay caã hai öng böë vêîn xem cö laâ meå cuãa 4 àûáa treã.

    Tûâ khi nhûäng àûáa treã àûúåc sinh ra, cöng viïåc cuãa hai öng böë àaä bõ àaão
löån. Boån treã àoâi ùn vaâ khoác liïn tuåc khiïën hoå phaãi vêåt löån suöët ngaây àïm. Hai
öng böë cho biïët seä nhanh choáng thuï möåt vuá em.
    Viïåc hoå coá con àaä gêy ra khöng ñt lúâi àaâm tiïëu, nhûng Dysarz vaâ Meehan
vêîn luön toã ra haånh phuác khi cho biïët rùçng taåi àêy cuäng coá nhiïìu ngûúâi uãng höå
viïåc caác cùåp àöìng tñnh quyïët àõnh coá möåt gia àònh vúái nhûäng àûáa con.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI                                   92
          Kyã luåc keåp 153 chiïëc keåp àöì trïn mùåt

    Möåt ngûúâi àaân öng vûâa phaá kyã luåc cuãa chñnh mònh khi keåp 153 chiïëc keåp
quêìn aáo vaâo khuön mùåt cuãa anh ta. Garry Turner àaä phaá kyã luåc cuä hún 20 chiïëc
keåp trûúác cùæp mùæt kinh ngaåc cuãa nhûäng ngûúâi chûáng kiïën úã York (Anh).

    Sûå kiïån diïîn ra úã cûãa haâng WH Smith's nhùçm chaâo mûâng viïåc phaát haânh
cuöën saách kyã luåc Guinness nùm 2003. Garry cho biïët viïåc gùæn nhûäng caái keåp vö
cùçm laâ àau àúán nhêët. Sau khi boã nhûäng caái keåp ra, rêët nhiïìu vïët hùçn coân laåi trïn
da mùåt anh, Garry phaãi liïn tuåc xoa boáp mùåt mònh.

    Luêåt quy àõnh coá nhûäng vuâng nhêët àõnh trïn mùåt maâ keåp khöng thïí àûúåc
gùæn vaâo bao göìm àöi möi. Turner cho àaám àöng khaán giaã biïët anh thaânh cöng
laâ nhúâ coá da mùåt co giaän vaâ khaã nùng chõu àau gioãi.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI                                 93
             Àaám cûúái khöng cêìn chuá rïí

    ÚÃ Rumani, möåt gia àònh àaä tûâ chöëi hoaän àaám cûúái töën keám laåi chó vò chuá
rïí àaä bõ hön mï, hoå àaä cho ngûúâi anh trai cuãa chuá rïí thay thïë anh ta. Gia àònh
Carasel söëng úã laâng Turceni àaä múâi rêët nhiïìu baån beâ vaâ hoå haâng trïn khùæp àêët
nûúác vïì chung vui vúái hoå.
     Hoå khöng muöën hoaän buöíi lïî laåi ngay caã khi möåt vaâi giúâ trûúác khi buöíi
lïî tiïën haânh ngûúâi con trai Gabriel, chuá rïí tûúng lai àaä gùåp möåt tai naån giao
thöng nghiïm troång.

   Thay thïë cho em trai mònh taåi buöíi lïî, ngûúâi anh Dumitru Carasel noái:
“Gabriel seä cûúái cö dêu khi noá höìi phuåc laåi, vaâ cho túái luác àoá chuáng töi seä ùn
mûâng thêåt sûå.”
http://www.ebooks.vdcmedia.com
CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI                                 94
         Cûáu söëng baån nhúâ bùæt chûúác theo phim

     Möåt beá gaái 8 tuöíi àaä cûáu söëng ngûúâi baån cuãa mònh khi bùæt chûúác y hïåt
nhûäng gò maâ cö beá àaä xem trong nhûäng böå phim cuãa Hollywood. Simona M úã
Bucharest (Rumani) àaä hö hêëp nhên taåo vaâ xoa boáp vuâng ngûåc cho ngûúâi baån
gaåi laâ Monica sau khi em naây bõ trûúåt teá tûâ àöå cao hún 3m.
    Àûúåc biïët trong khi nhûäng ngûúâi lúán gêìn àoá chaåy ài tòm sûå giuáp àúä thò
Simona bùæt àêìu laâm theo nhûäng gò maâ cö beá àaä xem trong phim àïí sú cûáu cho
ngûúâi baån.

   “Chaáu chó bùæt chûúác nhûäng gò caác baác sô laâm trong phim maâ thöi” –
Simona noái.

    Caác baác sô sau àoá cho biïët chñnh haânh àöång kõp thúâi cuãa cö beá àaä cûáu
söëng ngûúâi baån kia.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI                                    95
   Möåt tïn cûúáp boã laåi 2 caái rùng vaâng khi chaåy tröën

    Möåt ngûúâi àaân öng sau khi àaánh cûúáp ngên haâng àaä gaäy mêët 2 caái rùng
bùçng vaâng vò bõ xe taãi töng phaãi trong luác chaåy tröën.

    Theo FBI, keã tònh nghi àaä vaâo ngên haâng Wachovia úã búâ biïín bùæc
Miami, ruát khêíu suáng giêëu trong tuái xaách ra vaâ yïu cêìu ngûúâi thu ngên cho tiïìn
vaâo tuái. Cö thu ngên àaä àûa cho gaä möåt söë tiïìn (chûa àûúåc tiïët löå) sau àoá gaä boã
chaåy vaâ vö tònh nöí suáng trong luác nheát noá vaâo tuái quêìn.

    Keã tònh nghi chaåy ra khoãi ngên haâng, bõ möåt chiïëc xe taãi àuång phaãi vaâ
keáo lï möåt àoaån. Gaä àaä tûå àûáng dêåy àûúåc, nhaãy vaâo möåt chiïëc xe chúâ sùén gêìn
àoá vaâ boã tröën, àïí laåi hai caái rùng bùçng vaâng. Caãnh saát àaä giûä hai caái rùng naây àïí
laâm bùçng chûáng.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI                                 96
              Con chûa àau, böë àaä bïånh

    Theo Haäng Thöng têën Petra cuãa Jordan ngaây 1.10, böë cuãa cêåu beá Khaled,
6 tuöíi, àaä ngêët xóu khi nhòn thêëy con trai mònh trûúåt chên vaâ rúi xuöëng tûâ cûãa söí
têìng böën cuãa khu chung cû taåi thõ trêën Zarqa.

    Rêët may cêåu beá àaä rúi truáng àöëng caát lúán vaâ khöng hïì hêën gò. Caã hai böë
con àaä àûúåc àûa vaâo bïånh viïån. Ngûúâi böë khi tónh dêåy àaä laåi ngêët xóu khi nhòn
thêëy cêåu con trai àang tûúi cûúâi àûáng caånh giûúâng maâ khöng hïì coá möåt vïët
thûúng naâo sau cuá ngaä.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI                                 97
Xay xón khi àiïìu khiïín xe ngûåa cuäng bõ tûúác bùçng laái xe


   Möåt ngûúâi Haâ Lan vïì hûu àaä bõ tûúác bùçng laái xe sau khi öng ta bõ bùæt gùåp
àang say rûúåu khi àiïìu khiïín möåt chiïëc xe ngûåa.

     Ngûúâi àaân öng 65 tuöíi àaä mêët àiïìu khiïín trong khu chúå Tilburg vaâ phaá
hoãng möåt söë chêåu hoa caãnh. Sau àoá öng ta ngaä khoãi chiïëc xe vaâ bõ caãnh saát giûä
laåi àïí kiïím tra vïì lûúång rûúåu àaä uöëng.

    Ngûúâi àaân öng bõ buöåc töåi say xón khi laái xe vaâ bõ tõch thu bùçng laái trong
khi chúâ ngaây ra hêìu toaâ. Tuy nhiïn öng vêîn coá thïí tiïëp tuåc àiïìu khiïín chiïëc xe
ngûåa cuãa mònh maâ khöng cêìn bùçng laái.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI                                  98
         5 triïåu baãng Anh cho 18 phuát laâm viïåc

    Möåt giaáo viïn úã Detroit (Myä) àaä àûúåc traã 5 triïåu baãng Anh cho 18 phuát
laâm viïåc do löîi úã khêu àaánh maáy. Giaáo viïn trïn (khöng àûúåc tiïët löå danh taánh)
coá àûúåc söë tiïìn trïn trong taâi khoaãn cuãa öng úã ngên haâng trong 6 ngaây khi möåt
ngûúâi naâo àoá àaä baáo cho nhên viïn súã taâi chñnh.
    Sai lêìm xaãy ra khi möåt thû kyá àaánh vaâo söë trong muåc tiïìn lûúng tñnh theo
giúâ cuãa giaáo viïn. Phêìn mïìm tñnh lûúng àaä khöng nhêån ra sai lêìm trïn.
    Vò vêåy hiïån nhaâ chûác traách àaä caâi àùåt möåt phêìn mïìm múái àïí baáo hiïåu khi
xaãy ra trûúâng húåp thanh toaán nhêìm söë tiïìn tûâ 10.000 USD trúã lïn.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI                                  99
              Keã àaâo têíu khöng may mùæn

    Tuâ nhên Sergio Vilas Boas àaä tröën khoãi àöìn caãnh saát úã Belo Horizone
(Brazil) vaâ chùån chiïëc xe buyát àêìu tiïn maâ hùæn gùåp. Nhûng àoá laåi laâ chiïëc xe
cuãa caãnh saát thaânh phöë vaâ nhûäng caãnh saát viïn trïn àoá àang coá nhiïåm vuå truy
tòm hùæn ta.

   Àûúåc biïët trûúác àoá Vilas Boas àang chúâ ngaây ra hêìu toaâ sau khi bõ bùæt vò
mang 3 khêíu suáng ngùæn bêët húåp phaáp trong möåt trêån boáng àaá.

     Hùæn àaä boã tröën sau khi yïu cêìu àûúåc goåi àiïån thoaåi vaâ chïë ngûå viïn caãnh
saát canh giûä. Àûúåc biïët chiïëc trïn xe buyát toaân laâ nhûäng caãnh saát, hoå àaä ngay
lêåp tûác bùæt vaâ coâng tay hùæn laåi.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI                                 100
     Khi ngûúâi yïu cuãa nûä nhên viïn nhaâ tuâ laâ möåt tuâ
               nhên

     Möåt phuå nûä tûâng laâ ngûúâi gaác tuâ àaä giêëu möåt ngûúâi tuâ vûúåt nguåc trong
cùn höå cuãa cö ta trong voâng 8 thaáng trûúác khi hai ngûúâi laâm àaám cûúái. Julia
Seewald 28 tuöíi àaä gùåp Erich Michlberger 40 tuöíi, ngûúâi àang chêëp haânh aán tuâ
vò töåi lûâa àaão taåi möåt nhaâ tuâ úã Vienna (AÁo).

    Hoå bùæt àêìu coá quan hïå thên mêåt vaâ khi Erich àûúåc cho pheáp vïì thùm
ngûúâi thên bõ bïånh, anh ta àaä nhên cú höåi àoá boã tröën. Trong suöët 8 thaáng anh àaä
tröën trong cùn höå cuãa Seewald cho túái khi bõ phaát hiïån búái möåt baån tuâ, ngûúâi
naây àaä baáo cho toaâ aán biïët.

   Michlberger trûúác khi quay laåi nhaâ tuâ àaä àûúåc cuâng tay trong tay vúái
Seewald trong lïî cûúái keáo daâi chó 5 phuát dûúái sûå giaám saát cuãa toaâ.

    Cö dêu Seewald noái: “Töi hi voång hoå seä cho chuáng töi möåt ñt thúâi gian
thên mêåt bïn nhau sau lïî thaânh hön. Nhûng ñt nhêët chuáng töi àaä coá 10 phuát úã
vúái nhau trûúác àaám cûúái.”

     Seewald hiïån àang laâm viïåc cung cêëp thûåc phêím sau khi bõ toaâ aán buöåc
nghó viïåc úã nhaâ tuâ vaâ àang mong chúâ ngaây ngûúâi chöìng múái cûúái cuãa cö àûúåc
traã tûå do.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI                                101
           Àaâi tûúãng niïåm daânh cho choá

    ÚÃ Nga, àaâi tûúãng niïåm möåt chuá choá trung thaânh àang àûúåc xêy dûång gêìn
con àûúâng núi noá àaä chúâ ngûúâi chuã cuãa mònh suöët 8 nùm trúâi. Nhiïìu ngûúâi Nga
úã vuâng Samara biïët cêu chuyïån vïì chuá choá Alsatian, chuã cuãa noá àaä qua àúâi
trong möåt tai naån giao thöng.

   Ngûúâi ta goåi con choá laâ “Trung thaânh” vò noá àaä àúåi ngûúâi chuã quay vïì tûâ
nùm naây sang nùm khaác. Nhiïìu lêìn nhûäng ngûúâi dên úã àõa phûúng àaä tòm caách
àem chuá choá vïì nuöi nhûng noá luön luön quay trúã laåi núi àaä xaãy ra tai naån.

    Vaâ sau 8 nùm chúâ àúåi chuá choá àaä qua àúâi, nhûäng ngûúâi dên àõa phûúng
quyïët àõnh xêy möåt àaâi tûúãng niïåm bùçng àöìng àïí baây toã loâng thûúng mïën chuá
choá trung thaânh.

    Oleg Klyuev, nhaâ àiïu khùæc àïën tûâ Ulyanovsk cho biïët àaâi tûúãng niïåm
trïn seä àûúåc dûång úã gêìn mùåt àûúâng àïí nhûäng taâi xïë coá thïí tröng thêëy chuá choá
àang doäi mùæt theo hoå.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI                                102
          Chïë taåo kim cûúng tûâ xûúng ngûúâi

    Ngaây 18-9, Cöng ty Life Gem Memorials (Myä) àaä àûa ra möåt cöng thûác
saãn xuêët àöì lûu niïåm múái maâ theo àoá, möåt xaác ngûúâi coá thïí tinh chïë àûúåc
khoaãng 50 cara kim cûúng nhên taåo.

    Giaám àöëc Cöng ty cho hay, yá tûúãng naây xuêët phaát tûâ khi nhiïìu khaách
haâng cuãa Cöng ty coá nguyïån voång muöën giûä nhûäng kyã vêåt bïìn vûäng cuãa ngûúâi
thên.
    Möåt trong nhûäng ngûúâi thûåc hiïån yá tûúãng kyâ quùåc naây noái: "Trong cú thïí
con ngûúâi chuáng ta, 20% laâ carbon. Sau khi àöët chaáy, lûúång tro carbon naây seä
àûúåc gûãi túái trung têm àïí laâm saåch, röìi múái àûa vaâo phoâng thñ nghiïåm tinh chïë.
Taåi àêy, dûúái aáp suêët 80.000 atmosphere vaâ nhiïåt àöå 3.000 àöå C, tro carbon naây
seä àûúåc chïë taåo thaânh kim cûúng".
    Nhû vêåy, viïåc chïë taåo kim cûúng nhên taåo tûâ xaác ngûúâi khöng phaãi laâ
àiïìu khöng laâm àûúåc. Caác nhaâ saãn xuêët àang hy voång àêy seä laâ möåt nghïì múái
haái ra tiïìn.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI                                103
               Triïín laäm kem nhúá àúâi

     Taåi möåt trong nhûäng cöng viïn cuãa thaânh phöë Tokyo, Nhêåt Baãn, vûâa múái
coá triïín laäm caác loaåi kem àùåc biïåt daânh cho nhûäng ngûúâi coá thêìn kinh theáp vaâ
xuác giaác inox.

    Söë laâ, nhûäng loaåi kem àöåc àaáo coá nhiïìu muâi võ cuãa àuã caác loaåi thûác ùn
mùån khaác nhau. Chùèng haån, coá thûá kem mang muâi lûúäi lúån luöåc, kem coá muâi
caánh gaâ raán, kem coá muâi mûåc nûúáng v.v... Chó cêìn boã ra 2,2 USD laâ khaách haâng
coá thïí thûúãng thûác möåt cöëc nhû vêåy. Rêët nhiïìu ngûúâi haáo hûác thûúãng thûác caác
loaåi kem múái nhûng àïìu phaãi nhöí ra ngay tûâ miïëng ban àêìu.

    Möåt nhaâ töí chûác cho biïët, muåc àñch cuãa triïín laäm khöng phaãi laâ quaãng
caáo baán haâng maâ muöën cho moåi ngûúâi biïët muâi võ khuãng khiïëp cuãa caác loaåi
kem "àùåc biïåt". Chó cêìn möåt lêìn thûã ùn loaåi kem naây laâ nhúá caã àúâi.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI                                  104
          Vuå giïët ngûúâi vaâ caái chïët ngêîu nhiïn

    Hai anh em sinh àöi ngûúâi thaânh phöë Sao Paulo (Brazil) vûâa bõ chïët trong
möåt vuå caäi löån vaâ àoå gùng" vúái nhau. Söë laâ, möåt ngûúâi rêët muöën vaâo nhaâ thöí àïí
giaãi quyïët nhu cêìu sinh lyá coân ngûúâi kia laåi cûúng quyïët tûâ chöëi. Do hai ngûúâi
dñnh liïìn vúái nhau nïn sûå tûâ chöëi cuãa möåt ngûúâi khiïën cho ngûúâi thûá hai khöng
thïí thûåc hiïån àûúåc yá àõnh cuãa mònh.

    Hai anh em tûâ chöî caäi löån nhau àïën chöî möåt ngûúâi duâng suáng vö tònh bùæn
truáng vaâo traán ngûúâi kia dêîn àïën caái chïët bêët ngúâ. Caãnh saát chûa kõp àïën giaãi
quyïët sûå vuå thò ngûúâi thûá hai cuäng tùæt thúã ngay sau àoá khöng lêu vò nhiïîm àöåc
do 2 anh em cuâng chung maåch maáu.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI                                  105
               Döò lúån daâi nhêët thïë giúái

    Moán döìi lúån trùæng vúái chiïìu daâi 825 m, nùång 400 kg àûúåc laâm taåi
Bavaria, "vûúng quöëc thõt lúån" úã Àûác, àaä àûúåc cöng nhêån laâ kyã luåc thïë giúái vaâ
àûúåc ghi vaâo saách kyã luåc Guinness.

    Nhûäng ngûúâi laâm thõt lúån àaä mêët nhiïìu tiïëng àöìng höì àïí laâm moán döìi lúån
naây vaâ àaä phaá kyã luåc trûúác do möåt nhoám laâm thõt lúån khaác nùæm giûä taåi Bavaria.
Möåt cöëc bia 50 lñt àaä àûúåc taåo ra àïí thûúãng thûác moán döìi lúån daâi nhêët thïë giúái.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
CHUYÏÅN LAÅ THÏË GIÚÁI                                 106
         Duâng maáy huát buåi àïí ùn tröåm nûä trang

    Vúái möåt caái maáy huát buåi trong tay vaâ möåt súåi dêy thûâng àiïån nöëi daâi, möåt
tïn tröåm àaä lêëy ài söë nûä trang trõ giaá hún 12.800 baãng Anh. Caãnh saát úã Kolding
caách phña têy Copenhagen (Àan Maåch) khoaãng 145 dùåm cho biïët tïn tröåm àaä
khoan möåt löî nhoã trïn cûãa söí cuãa cûãa haâng Lykke's Gold & Silver vaâo ban àïm,
cho öëng huát cuãa maáy huát buåi xuyïn qua àêëy vaâ huát ra nhiïìu thûá bao göìm nhêîn,
voâng àeo cöí, vaâ böng tai.

    “Chuáng töi phaát hiïån ra àiïìu àoá khi chuáng töi ài laâm” - Kirsten Lykke
Salling, chuã cuãa cûãa haâng trïn noái – “Thêåt laâ kinh khuãng nhûng cuäng thêåt buöìn
cûúâi vò laåi coá ngûúâi nghô ra caách ùn tröåm nhû vêåy.”
    Caãnh saát cho biïët tïn tröåm àaä duâng öí cùæm àiïån úã möåt cöng trûúâng gêìn àoá,
hoå cuäng tòm thêëy caái maáy huát buåi tröëng khöng bõ boã laåi úã cûãa haâng. Hiïån vêîn
chûa coá ai bõ bùæt.
http://www.ebooks.vdcmedia.com

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:348
posted:3/5/2011
language:Esperanto
pages:106
Killmylove Killmylove
About