Docstoc

B INKY HORMON TN ZY

Document Sample
B INKY HORMON TN ZY Powered By Docstoc
					B92  ÚČINKY HORMONŮ ŠTÍTNÉ ŢLÁZY

-T3 i T4 vázány na plazmatické proteiny, volná frakce u T3 0,5%, u T4 0,05%
TBG – tyroxin vázající protein (Thyroxine-binding protein) – cca 75%, albumin
distribuce hormonů do periferie, zde intenzivní chem. přeměny (dejodace T4 na T3)
T3 – cca 4-10x vyšší účinnost (T4 je vlastně cirkulující prohormon T3)
-konjugace s kyselinou glukuronovou v játrech – 20-40% do ţluče, zbytek do moče

Regulace sekrece: -hypothalamický TRH (hormon uvolňující tyreotropin) secernován do
hypofýzy – stimulace tvorby TSH (tyreotropin – hlavní regulační hormon ŠŢ)
-TSH bazální sekreci inhibuje somatostatin, T3 a T4 regulují sekreci TRH a TSH
 (T3 je silnější inhibitor) – ani koncentrace však nevyvolají úplnou blokádu TSH

TSH – stimulace zprostředk. receptory spřaţenými s GS-proteinem na membránách folik.bb.,
    tvorby cAMP v důsledku aktivace adenylátcyklasy – 2.posel při řízení syntézy T3,T4
  - hl.účinek TSH - vychytávání jodidů folik.bb. ( syntézu transport. proteinů)
          -stimulace všech stupňů syntézy hormonů ŠŢ
          - trofický účinek na bb. ŠŢ – zvětšení a vaskularizace ŠŢ

Účinky tyreoidálních hormonů (za většinu účinků zodpovídá T3):
1/ účinky na metabolismus
-zvýšení bazálního metabolismu cukrů, tuků a proteinů
-metab. účinky jsou nepřímé, dané modulací jiných hormonů (inzulin, glukagon,
glukokortikoidy, katecholaminy)
-přímý účinek na aktivitu někt. enzymů glycidového metab. se projevuje:
   spotřeby O2 v bb., utilizace O2 v bb.
   kalorigenní účinek       produkce tepla (význam pro adaptaci na chlad)
     bazálního metabolismu (projevuje se hl. v kardiovaskulárním syst., ledvinách,
     játrech, kosterním svalu), neprojevuje se v gonádách, mozku a slezině
-přestoţe hormony ŠŢ nepůsobí katecholaminů, jejich účinky se podobají stimulaci
sympatiku ( SF, srd.výdeje,arytmie, periferního cévního odporu, v CNS nervozita,
hyperkineze, emoční labilita, pocení, třes a svalová slabost) – mechanismus zřejmě spočívá
v ovlivnění beta-adrenergních receptorů ( počtu n. zesílení přenosu signálu)

2/ účinky na růst a vývoj
-přímý účinek na bb.
 nepřímý – ovlivnění produkce STH
-jsou nezbytné pro normální vývoj a činnost CNS a kosterního aparátu – při nedostatku
hormonů v dětství dochází k irreverzibilnímu mentálnímu defektu a poruše růstu
(kretenismus), podstatný význam pro normální odpovědi na parathormon a kalcitonin při
vývoji kostry

účinky na metabolismus sacharidů:    rychlosti resorbce cukrů z GIT (   hyperglyk.,
                   násl.rychle hypogl.)
Na+/K+ATP-asa - přímo stimulována hormony ŠŢ
účinky na metabolismus cholesterolu: hladinu cholesterolu v krvi (pokles plazmat. hladiny
 cholest. je provázen tvorbou LDL-receptoru v játrech     rychlé odstraňování chol.
 z krve, dosud se nepodařilo vyrobit klinicky významný analog hormonů ŠŢ,kt. by sniţoval
 hladinu cholesterolu a nezvyšoval metabolismus)
B93  METABOLISMUS JODU, SYNTÉZA HORMONŮ ŠTÍTNÉ ŢLÁZY

Metabolismus jodu (zachycování jodu=trapping)
-příjem z potravy a vody ve formě jodidu. min 150mikrog/den ( v USA příjem okolo 500
mikrog/den)
-rychle se vstřebává z GIT a je vychytáván folikulárními bb. ŠŢ cAMP-dependentním
aktivním transportem ( Na+ kotransport) stimulovaný TSH (jodidová pumpa)
-jodidy jsou v bb. oxidovány (enzym thyreoperoxidasa) na více reaktivní formy jódu T3,T4
-k vychytání jodu dochází hl. ve ŠŢ, ledvinách(ad moč), metabolizace v játrech – část do
ţluče, enterohepatálním oběhem resorbce zpět, část ad stolice
-schopnosti folikulárních bb. vychytávat a vázat radioaktivní jód se vyuţívá v diagnostice a
léčbě onemocnění ŠŢ
-transport závisí na Na+/K+ ATP-ase    inhibice ouabainem
-TIS poměr ( poměr mezi thyroidealním a plazmatickým volným jodidem) větší neţ 1
(norma)
-při podání antithyroideálních preparátů (thiokarbamidy, propylthiouracil – blokuje vazbu
jodu na tyrosin) TIS o dost větší neţ 1

Syntéza hormonů štítné ţlázy (T3,T4,kalcitonin)
 *T3 –TRIJODTYRONIN
 *T4 – TETRAJODTYROXIN
 -jodované AMK, odvozené od tyrozinu, syntetiz. ve folikulech ŠŢ
-folikuly obklopeny bohatou kapilární sítí, jednovrstevný epitel (obklopuje dutinu vyplněnou
hustým koloidem – obsahuje thyreoglobulin – glykoproein,110 tyrozylových zbytků)
-syntéza thyroidealních hormonů probíhá v několika fázích:
  1/thyreoglobulin (TGB) je syntetiz. ve folikul.bb. z AMK a sacharidových zbytků a
  exocytován do koloidu
  2/tzv. organifikace jodu – tyrozyl.zbytky TGB jódovány za vzniku MIT (monojodtyrozin) a
  DIT (dijodtyrozin)
  3/ MIT a DIT v molekule TGB spolu reagují: a/ 2DIT    T4 (tyroxin)
                         b/ 1MIT + 1DIT    T3 (trijodtyronin)
                         a,b ….coupling reakce
-jódovaný TGB zpětně endocytován do folik.bb., tvoří zde stálou pohotovostní zásobu pro
syntézu hormonů, v případě potřeby je hydrolyzován lysozomálními enzymy na vlastní
jodované AMK – T3 a T4
-do cirkulace se uvolňuje především T4 a asi 5% T3, (reverzní T3-neúčinná, konverze T3 na
rT3 při horečce a hladu)
-MIT a DIT, které se nespojují, se dejodují a jód je znovu vyuţit pro syntézu (enzym
dejodasa)
-při deficitu dejodasy (kongenitální) se MIT a DIT dostávají do moče – příznaky deficitu jodu


KALCITONIN – více viz ot. B106
-syntéza v parafolikulárních bb. ŠŢ, malé mnoţství v thymu a parathyroidealní ţláze
-velikost sekrece závisí na hladině Ca2+ v krvi ( Ca2+    sekrece)
-krátký biologický poločas (20-30min), degradace – ledviny, svaly, Kupferovy bb.jater
B94  HYPER-,HYPOFUNKCE ŠTÍTNÉ ŢLÁZY

-projevy, příznaky a komplikace hyper-,hypofce ŠŢ se dají odvodit z fyziol. účinků
tyroidálních hormonů

A/ HYPERTHYREOSA (THYREOTOXIKOSA)             T3, T4, TSH
-symptomy vypúlývají z nadměrné úrovně bazálního metabolismu,      spotřeby O2 a
přeměny energie na teplo     zvýšení tělesné teploty, pocení, výrazná citlivost vůči teplu,
tachykardie, arytmie,příznaky ze strany CNS – nervozita, tremor (třes), únavnost, zvýšená
chuť k jídlu při současném úbytku hmotnosti z negativní dusíkové bilance, zvýšená citlivost
na katecholaminy
-typický je exoftalmus( protruze očních bulev v důsledku zbytnění vnějších očních svalů a
přilehlé pojivové tkáně), difuzní zvětšení štítné ţlázy – zejména u Graves-Basedowovy
choroby

 *Gravesova s. Basedowova nemoc (difuzní toxická struma, exoftalmická struma)
 -autoimuninní podklad, výskyt protilátek proti TSH-receptorům=TSI (imunoglobulin
  stimulující tyroideu)
 -vazba těchto protilátek (TSI) na membránách tyreoideálních bb. vyvolá dlouhodobou
aktivaci (!) receptorů s následnou nadprodukcí hormonů a zvětšením ŠŢ
 *Toxická nodulární struma – nebývá exoftalmus
  -většinou způsobena benigním adenomem s nadprodukcí T4
  -rozvíjí se velmi pomalu, proto hl. u starších pacientů
  -dlouhodobá zpětnovazebná inhibice produkce TSH zvýšenou sekrecí T4
Léčba hypertyreosy: 1/ podání antithyreoidálních preparátů (=thyreostatika) + beta-blokatory
             ( ke symptomů)
           2/ radioaktivní jód 131I k destrukci parenchymu ŠŢ
           3/ částečná n. úplná thyroidektomie
 *Thyreotoxická krize – náhlá ohroţující vystupňovaná exacerbace všech příznaků
             hyperthyreosy (thyreotoxic storm)

B/ HYPOTHYREOSA         TSH,   T3 a T4
- vrozená - KRETENISMUS
 získaná – MYXEDEM
-nespecifické symptomy-letargie, bradykardie, pomalá řeč, drsný hlas, citlivost na chlad,
přibírání hmotnosti, zácpa
-při těţké hypofci ŠŢ– myxedem (charakt. otok kůţe, hl. v obličeji)…hypotermie, kóma
-hypothyreosa –a/ centrální (sekundární)–hypothalamohypofyzární porucha, produkce TSH
        b/ primární – kongenitální podklad (ageneze, ektopie ŠŢ), nedostatek jodu
        v potravě, naduţívání dietetických strumigenů (kukuřice, proso), postradiační,
        postoperační, léky vyvolaná, autoimunit.podklad
 *Hashimotova tyreoitida – chronické zánětlivé onemocnění ŠŢ na autoimunitním podkladě,
provázena hypothyreosou, myxedémem, destruující lymfocytární infiltrace ŠŢ, tvorba
protilátek proti TSH-receptorům s inhibičním efektem

DEFICIT JÓDU - při příjmu méně neţ 10 mikrogramů na den
 -nedostatečná syntéza T3, T4   sekrece T3, T4

                    sekrece TSH    hypertrofie ŠŢ (struma z jodového
                     deficitu = endemická)
B95  ENDOKRINNÍ PANKRES

PANKREAS – ţláza s vnitřní (endokrinní) i vnější (exokrinní) sekrecí, produkuje základní
hormony glycidového metabolismu (inzulin, glukagon), důleţité trávicí enzymy (proteinasy,
pankreatická lipasa, alfa-amylasa)
Langerhansonovy ostrůvky pankreatu: ovoidní skupiny bb. roztroušené v celém pankreatu
– nejčetněji v cauda pancreatis, zaujímají celkově 1-2% celého pankreatu
- u člověka asi 1-2 miliony ostrůvků – bohaté krevní zásobení, krev sbírána do vena portae
(jako u všech hormonů GIT, nikoliv však u endokrinních ţláz)
- bb. ostrůvků lze dělit na základě barvících vlastností a struktury do 4 skupin:
 1/ 20% bb.A - secernují glukagon ( glykogenolýzu, glukoneogenezi, lipolýzu, ketogenezi
              glykémii – antagonista inzulinu) – mobilizuje zásoby energie –
         „hormon uvolňování energie“ – katabolický hormon


2/ 60-75% bb.B - produkce inzulinu, umístěny ve středu (centru) ostrůvků, molekuly
        inzulinu zde tvoří polymery a komplexy se Zn2+, inzulin – anabolický
        hormon ( ukládání glukosy, MK a AMK), sniţuje koncentraci glc
        v krvi, umoţňuje vstup glukosy do buněk, nadbytek vede k hypoglykemii,
        nedostatek naopak k hyperglykemii

3/ bb. D - secernují somatostatin ( ten je rovněţ produkován hypothalamem a dalšími
     strukturami CNS, SRIF – somatotropin-release-inhibiting factor) – inhibuje
     sekreci inzulinu + glukagonu, gastrinu, působí lokálně uvnitř pankreat. ostrůvků
     (parakrinní způsob), nadměrná sekrece vyvolá hyperglykemii a jiné příznaky
     diabetu, „antiobézní hormon“

4/ bb. F - secernují pankreatický polypeptid (zčásti je sekrece pod cholinergní kontrolou)
    - sekrece se zvyšuje po jídle s proteiny, při hladovění, tělesné námaze, při
     hypoglykemii     hyperglykemizující efekt (funkce však není zcela vyjasněna!)
B96  MECHANISMUS ÚČINKU INZULINU

INZULIN – nízkomolekulární protein, skládá se ze 2 peptidových řetězců – A(21AMK) a
B (30AMK), spojených 2 disupfidickými můstky
-tvoří se v endoplazmatickém retikulu B-bb.pankreatu
-gen pro inzulin je lokalizován na krátkém raménku chromozomu 11

PREPROINZULIN (primární translační produkt) – v lakunách ER se odštěpí signální peptid
     PROINZULUN – zatím neúčinný, transportován do Golgiho aparátu      INZULIN
(aktivní) – vz. odštěpením velkého segmentu C-peptidu (connecting peptide) – jeho stanovení
v krvi slouţí jako míra syntézy endogenního inzulinu
-poločas inzulinu je cca 5 min, 80% degradace probíhá v játrech a ledvinách

Mechanismus účinku: specifické receptory na membránách bb. svalů a tukové tkáně-
INZULINOVÉ RECEPTORY-glykoproteinové komplexy, heterotetramer, disulfidické můstky
   -dvě alfa podjednotky – extracelilární orientace, vazebné místo pro imzulin
   -dvě beta podjednotky – transmembránový protein s tyrozinázovou aktivitou
   autofosforylace beta-podjednotky na tyrozinových zbytcích (předpoklad pro vykonání
   fyziologické fce inzulinu)
   -poločas i.receptoru- cca 7 hodin, degradace v lysozomech
   - počet, afinita receptoru-ovlivněna inzulinem a jinými hormony, námahou potravou-
   -down regulation (inhibiční regulace) - mnoţství inzulinu koncentraci receptorů
    a naopak při hladinách inzulinu se afinita receptoru ( zvýšená afinita také při
    adrenální insuficienci, sníţena při nadbytku glukokortikoidů)

Účinky inzulinu na metabolismus:
-podporuje anabolické a potlačuje katabolické pochody
-hl. místo účinku – játra, sval, tuková tkáň, obecně zvyšuje růst buněk (účinek na RNA)
Játra: glykogeneze, glykolýza, oxidativní dekarboxylace pyruvátu, lipogeneze, syntéza
     TAG, syntéza VLDL, proteosyntéza
     glukoneogeneze, glykogenolýza, lipolýza, proteolýza

Tuková tkáň:  transport glc do bb. (  GLUT 4),  syntéza glycerolu, TAG, MK

        lipolýza

Kosterní sval: transport glc do bb. ( GLUT 4), glykolýza, glykogeneze, oxid.dekarbox.
        pyruvátu, transport AMK do bb., proteosyntézy

INZULIN PŮSOBÍ NA METABOLISMUS VŠECH ŢIVIN (sacharidů, lipidů, proteinů)!
-inzulin vyvolává vstup K+ do intracelulárního prostoru K+ v ECT

(  aktivitu Na+/K+ ATP-asy v buněčných membránách      do bb. pumpuje více K+)
B97  HYPER-/HYPOGLYKEMIE, DIABETES MELLITUS.

HYPERGLYKEMIE:-vzniká nedostatkem inzulinu n. nadbytku kontraregulačních hormonů
(hl. glukagon, somatostatin, thyroidealní hormony, somatropin, glukokortikoidy,
katecholaminy – adrenalin)
-defici inzulinu vede k: 1/sníţení periferní utilizace (vstup glc do tkání)
             2/zvýšení uvoňování glc z jater ( produkce)
     vznik hyperglykemie – glykosuril, osmotická diureza (dojde k dehydrataci, ztrátě
Na,K a následné polydypsii), intracelulární deficit glc vyvolává apetit, glc se tvoří z proteinů,
přísun energie metabolizací proteinů a tuku ( TAG a volných MK)
-dochází ke ztrátě bílkovin, výraznému hubnutí, inhibice syntézy tuku     podvýţiva,
„buňky hladové v moři glukosy“, jaterní steatosa
-v důsledku lipolýzy se tvoří nadbytek acetyl-CoA – v játrech se z něj tvoří ketolátky
(acetoacetát, beta-hydroxybutyrát, aceton)    rozvoj metabolické acidosy

   ACIDOSA, HYPOVOLEMIE, HYPOTENZE, DEPLECE IONTŮ…..KOMATICKÝ
                                        STAV
 (léčba – úprava acidosy podáním alkálií, např. NaHCO3,parenterální podání vody, K+,Na+
         pro obnovení tělesných zásob
    - základem je parenterální podání inzulinu – k úpravě funkčních defektů)

HYPOGLYKEMIE – vzniká v důsledku nadbytku inzulinu
-dochází k sekreci 5 kontraregulačních hormonů
.příznaky: zmatenost, slabost závratě, hlad (korové symptomy)… křeče, kóma, deprese
respiračního centra, smrt
-léčba-podání glukosy (perorálně, event. intavenózně)
-hypoglykemie je silný podnět pro aktivitu sympatiku a sekreci katecholaminů     třes,
palpitace, tachykardie, nervozita
-obvykle méně neţ 2,5 mol/l, ale hodnota glykémie, kdy se objevují příznaky, je proměnlivá
(v rámci populace, u 1 osoby je většinou hraniční hodnota téměř stejná – ale ne vţdy)

DIABETES MELLITUS (úplavice cukrová)
-akutní problematika: hypo-/hyperglykemie…koma, acidosa
-chronická hyperglykemie – akumulace sorbitolu v tkáních
              tvorba glykosylovaných konečných produktů (      denaturace
proteinů)….diabetická retinopatie (proliferativní jizvení sítnice – slepota), nefropatie,
neuropatie (porucha fce nervů-hl.autonomních), časná aterosklerosa ( porucha cirkulace
nohou – vzn. ulcerací a gangrén – aţ nutnost amputace, zvýšený výskyt cévní mozkové
přílohy a infarktu myokardu)   nutnost správné kompenzace DM
-míra kompenzace diabetu sledujeme pomocí HbA1C (glykovaný hemoglobin), odráţí
průměrnou hodnotu glykémie za poslední cca 3 měsíce (doba existence erytrocytu)

DM 1.typu (IDDM – Insulin Dependent Diabetes Mellitus)
-cca 10% diabetiků
-diabetes závislý na inzulinu – VŢDY, vyskytuje se hlavně u mladých jedinců (juvenilní)
-sklon ke ketóze a acidose, labilní, rychlý začátek
-není spojen s obezitou
-autoimunitní onemocnění s tvorbou protilátek proti B-bb.(  absolutní chybění inzulinu)
DM 2.typu (NIDDM Non Insulin Dependent Diabetes Mellitus)
 -většina vzniká po 40.roce věku, pomalý začátek
.hl.rys-porušení sekrece inzulinu, rezistence na inzulin v kosterním svalstvu, nedostatek
GLUT 4 transportérů v tkáních
-léčba   dieta, perorální antidiabetika, inzulin

Sekundární diabetes – gestační, po pankreatektomii, při Cushingově syndromu, akromegalii,
v důsl. mutantních forem inzulinu n. inz.receptorů
B98  FUNKCE KŮRY NADLEDVIN A JEJICH PORUCHY

Kůra nadledvin je rozdělena do 3 histologicky a funkčně odlišných zón:
 1/zona glomerulosa – produkce mineralokortikoidů (aldosteron, deoxykortikosteron DOC),
            C21
 2/zona fasciculata – produkce glukokortikoidů (kortizol=hydrokortizon, kortizon,
           kortikosteron ), C21
 3/zona reticularis – produkce steroidů s androgenním, estrogenním a gestagenním učinkem
           (androgeny – dehydroepiandrosteron DHEA a androstendion), C19
SEKRECE 1.,2. a část. 3. je řízena hormony hypofýzy a hypothalamu-ACTH
(adrenokortikotropní hormon) a CRH (corticotropin-releasing hormone) na principu
zpětnovazebné regulace integrovaný funkční systém (osa hypothalamus-hypofýza-
nadledvina)
-hormony kůry nadledvin – deriváty cholesterolu, cyklopentanoperhydrofenantronové jádro

*Mineralokortikoidy:
-C21 steroidy (na pozici 17 dvouuhlíkatý postranní řetězec)
-převaţuje u nich účinek na vylučování Na+,K+ (   Na+ ,  K+ v těle), nejúčinnější je
aldosteron (vazba na albumin), ovládá transport vody a iontů – pravděpodobně navozením
tvorby Na+/K+ATPasy
-regulace sekrece aldosteronu – produkce stoupá při reninu ( ten atakuje angiotenzinogen),
při hypovolémii

*Glukokortikoidy:
-C21 steroidy, převaţuje účinek na metabolismus glukosy a proteinů
-sekreci ovládá ACTH, cirkadiánní (diurnální změny) – nej   sekrece při usínání a do
půlnoci, nej ráno do 9.hodiny, sekrece se mění exogenními vlivy (stres!)
-v krvi vázán na transkortin
-hl. roli má KORTISOL…tělo ho potřebuje k přeţití stresových situací a za hladovění
(katabolický, antianabolický a diabetogenní účinek), protizánětlivý efekt
-vliv na sacharidy - glykémie a utilizace glc (antagonista inzulinu)

   na bílkoviny – urychlení katabolismu proteinů x zpomalení proteosyntézy

*Androgeny: C19 ( na pozici 17 keto-skup. – keto/oxosteroidy)

Účinek adrenálních steroidů vázán na specifické intracelulární receptory regulující genovou
transkripci
Pro strukturní podobnost se někt. účinky adren. steroidů překrývají:
    HORMON         MINERALO-        GLUKOTROPNÍ
                               účinek
     kortisol          + -            +++
    kortizon          + -            ++
   kortikosteron         +             +
     DOC            ++            + -
    aldosteron         ++++            + -
  glukokortikotropní receptory – jsou vysoce selektivní pro gluk- i mineralok
  mineralokortikotropní - enzymatická bariéra ( 11beta – steroiddehydrogenasa)-v cílové b.
               inaktivuje glukok. ještě před navázáním na mineralok. receptor
-další faktory – glukok. receptory lokaliz ve většině tkání organismu x mineralok. r.-
vymez.na ledviny, epitel kolon a moč. měchýře, slinné a potní ţlázy, hipokampus

Charakter účinku korových hormonů
a/ permisivní úč.-primárně v klidovém stavu, dovolují n. usnadňují úč. jiných
b/ aktivizující úč. – stresové reakce, ohroţení org.

Poruchy syntézy adrenálních hormonů
*Insuficience kůry nadledvin:
 -primnární (ADDISONOVA nemoc) – autoimunitní destrukce ţlázy
 -sekundární – nedostatek sekrece ACTH (důsl.hypofyzektomie n. dlouhodobě podávané
exogenní glukokortikoidy – zpětnovazebný útlum sekrece)
 -svalová slabost, hypotenze, anorexie, hubnutí, hypoglykémie při hladovění
 -terapie – substituce glukokortikoidů a mineralokortikoidů

 Hypoaldoseronismus – izolované produkce mineralok.
 -hyponatrémie, hyperkalémie, acidosa, cirkulujícího volumu při dostat. intracelul.
 hydrataci

*Hyperfunkce kůry nadledvin
 Cushingův syndrom – excesivní aktivita glukokortikoidů
  -primární –kongenitální adrenální hyperplazie nadledvin(AGS-adrenogenitální syndrom-
   deficit 21-beta-hydroxylasy), hormonálně aktivní tumory nadledvin
  -sekundární – nadprodukce ACTH (např. adenom hypofýzy), ektop. produkce ACTH
   jinými nádory
 -Cush. syn. pod obrazem steroidního diabetu
 -zaoblený měsícovitý obličej, obezita trupu, atrofie svalů končetin, zeslabená kůţe (tvorba
  strií), hypertenze, hyperglykémie, osteoporóza, imunita, produkce androgenů ( u ţen
  amenorea)

  Hyperaldosteronismus
  -primární Connův syndrom – vzácná, ale významná příčina hypertenze
    -hypernatrémie, hypokalémie, hypomagnesémie, hypochloremie, mírná hypervolémie
     v cévním řečišti
    -léčba – chirurg. nebo spironolakton (antagonista aldosteronu)
  -sekundární - aktivace RAAS,tumory produk.renin, feochromocytom, chemické srdeční
   selhání, fyziologicé v těhotenství (od 15.týdne aţ 10násobné koncentrace aldosteronu)
B99 METABOLICKÉ      A PROTIZÁNĚTLIVÉ ÚČINKY GLUKOKORTIKOIDŮ

Glukokortikoidy (GK) – ovlivňují většinu fyziologických fcí organismu
 a/účinky přímé- vyplývají z aktivace steroi.receptorů v cílových tkáních
 b/   nepřímé- důsl.odpovědí zprostředkovaných zejména inzulinem a glukagonem


METABOLICKÉ účinky:
-zásadním způsobem ovlivňuje metabolismus glycidů, tuků a proteinů
*glycidový metabolismus -  utilizace glc, glukoneogeneze   vyvolávají hyperglykemii
   sekrece inzulinu a ukládání glykogenu v játrech

*metabolismus proteinů: -katabolický účinek se   syntézou proteinů (hl. v kosterních
             svalech)
*metabolismus lipidů: -permisivní účinek na lipolytickou odpověď na katecholaminy a na jiné
            hormony v důsl.  intracelulární koncentrace cAMP (syntéza cAMP-
           dependentní kinasy vyţaduje přítomnost GK)
           -dlouhodobě podávané vysoké dávky GK – redistribuce tuku
            (Cushingův syndrom)

PROTIZÁNĚTLIVÉ (+IMUNOSUPRESIVNÍ) účinky
- terapeutické dávky GK mají silné protizánětlivé a imunosupresivní účinky
-mohutná inhibice – časné manifestace zánětu (vazodilatace, T, bolest, exsudace)
          -pozdních proliferativních příznaků chron. zánětu
          -hojivých a reparativních procesů (neţádoucí)
-široce terapeuticky vyuţívány, mohou však způsobit neţádoucí důsl. léčby (v
důsl.znemoţnění uplatnění protektivních aspektů zánětlivé odpovědi)
.GK ovlivňují všechny typy zánětů bez ohledu na příčinu (blokace odpovědi způsobené
patogeny, fyz. či chem. noxami, neadekvátní odpovědí imunitního systému při
hypersenzitivitě n. autoimunitních onemocnění, v transplantologii – zabraňují odvrţení štěpu)
-spuštění a rozvoj časné imunitní odpovědi potlačují účinněji neţ jiţ rozvinutou imunitní
reakci s vytvořenou klonální proliferací
-GK tlumí nadměrnou a nepřiměřenou obrannou reakci. která by váţněji narušila homeostázu
org.

OVLIVNĚNÍ GK:
1/ akutní zánět: - produkce prostaglandinů v důsl. aktivity fosfolipasy A2 a COX-2
        - produkce IgG,   influx a aktivita neutrofilů a makrofágů

        -inhibice transkripce genů pro adhezní faktory bb.
        -inhibice transkripce cytokinů IL-1 aţ IL-6, IL-8, GM-CSF, TNF-gama
        - aktivity helper T-bb. a klonální expanze bb.T a B


2/chronický zánět: -   aktivita mononukleárních bb.
            fce fibroblastů, omezená tvorba kolagenu a glykosaminoglykanů
            proliferace krevních cév, uvolňování histaminu z bazofilů
            aktivita osteoblastů a aktivita osteoklastů a sklon k osteoporóze
            tvorba oxidu dusnatého
B100  DŘEŇ NADLEDVIN. SYNTÉZA KATECHOLAMINŮ

DŘEŇ NADLEDVIN
-specializované sympatické ganglion bez exonálních výběţků
-pregangliová vlákna ze splanchnických nervů končí v dřeni a v ní inervují chromafinní
bb.,jeţ pak produkují katecholaminové hormony (ty mohou působit i na vzdálených místech,
proto je dřeň nadledvin i ţlázou endokrinní)

SYNTÉZA KATECHOLAMINŮ (dopamin, noradrenalin, adrenalin)
-řízena nervovými impulsy a při akutním stresu se sekrece prudce zvýší („stresové hormony“)
-výchozí substrát – TYROZIN
Průběh syntézy:
 1/TYROZIN tyrosinhydroxylasa 2/ L-DOPA* dopa-dekarboxylasa

3/DOPAMIN hydroxylasa 4/ NORADRENALIN N-methyltransferasa         5/ADRENALIN

*L-DOPA – podává se při Parkinsonově nemoci jako prekurzor dopaminu (který se při této
nemoci v mozku nesyntetizuje)

-syntetiz. katecholaminy se shromaţďují v chromafinních granulích. ze kt. se mechanismem
závislým na ATP vyplavují
-uvolňování závisí na Ca2+ a beta-adrenergních faktorech
-v krvi kolují ve volné asociaci s albuminem

Inaktivace katecholaminů:
-poločas je extrémně krátký (desítky sekund), téměř se nedostávají do moče
-enzymy: pyrokatechol-O-methyltransferasa (COMT) – methylace, vytv. methoxyskupinu
H3CO- (dárce methylu – SAM)
     monoaminooxidasa (MAO)- deaminace monoaminů
-působením COMT+MAO vzn.jako hl.produkt degradace KYSELINA VANILMANDLOVÁ
 - hromadí se v moči, nejsnáze zjistitelný ukazatel katecholaminového metabolismu

Mechanismus působení:
-vazbou na receptor ovlivňují podle typu receptoru buď adenylátcyklasu nebo fosfolipasu C
   účinky závisí více na typu receptoru neţ na typu katecholaminu
-působí prostřednictví, alfa ( alfa 1 a 2) a beta (1,2)receptorů, svázány s G-proteiny
-adrenalin působí na alfa i beta
 noradrenalin hlavně přes alfa

beta-adrenergní receptor – homologní rhodopsinu, soubor domén s alfa-helixovou
konformací, kt. 7x cik-cak procházejí buněčnou membránou

Metabolické a fyziologické účinky katecholaminů:
-velmi rozmanité
-metab.efekty se týkají glukosy – adrenalin glykogenolýzu (aktivací fosforylasy přes alfa1 a
beta2 receptory) – v játrech i ve svalech
-štěpení tuků – aktivace HSL přes beta1 (x alfa2 inhibuje HSL)
-antagonistické účinky vyvolané jedním hormonem (neurotransmiterem) na různých typech
receptorů jsou dost typické- např. beta2-relaxace hladkých svaů v cévách
                 x alfa1,2-kontrakce  -//-  +kontrakce myokardu(beta1)
Feochromocytom – nádor dřeně nadledvin      vyplavení mnoţství katecholaminů
-těţká hypertenze (při převaze sekrece noradrenalinu)
-hyperglykémie, glykosurie (převaţuje sekrece adrenalinu)- v důsl. utilizace glc.+urychlení
                              glykogenolýzy,   NEMK-
                              lipolýza
-dg. rozhodující je exkrece vanilmandlové kyseliny do moče
B101  HYPOTHALAMO - HYPOFYZÁRNÍ SYSTÉM

V hypothalamu se převádějí:
1/humorální signály z periferie (např. cirkulující hormony-kortizol) na eferentní neurony,
  -umoţněna sousedstvím hypothalamu s cirkumventrikulárními orgány (subfornikální orgán,
eminentia mediana, neurohypofýza) – neexistuje tu HEB, takţe k nim mohou proniknout i
hydrofilní peptidové hormony
2/aferentní nervové impulsy na humorální signály (neurosekrece)
  -neurosekrece-neurony hypothalamu syntetizují hormony, balí je do granul a axoplazmat.
transportem do zakončení nervových vláken a uvoní je do krve
 -tak se dostává a/ADH a oxytocin (prod. magnocelulárními hypothal.jádry) aţ do zadního
laloku hypofýzy
         b/liberiny a statiny do eminentia mediana hypothalamu
  -exocytární výdej z nerv. zakončení do krve je stimulován akčními potenciály (do nerv.
zakončení proudí Ca2+)

Adenohypofýza produkuje 4 glandotropní (ACTH,TSH,FSH,LH) a 2 aglandotropní (STH a
prolaktin) hormony.

Liberiny neboli releasing (uvolňující) hormony RH působí na činnost hypofýzy, nejprve jsou
vydávány z neurosekrečních neuronů hapothalamu do portálního systému, krevní cestou se
dostanou do cévních pletení adenohypofýzy, kde ovlivňují uvolňování adenohypof. hormonů
do systémového oběhu.
Regulace sekrece RH probíhá na zákl. negativní zpětné vazby
-pro některé hormony adenohypofýzy existují i tzv. statiny neboli inhibiční hormony IH

HYPOTHALAMICKÝ HORMON             PODŘÍZENÝ HORMON HYPOFÝZY
kortikoliberin CRF              ACTH, beta-endorfin
thyroliberin TRF               TSH, STH
somatoliberin GHRH (GRH)           STH, IGF-1
somatostatin GHRIH (SHIH)           STH, IGF-1, hormony thyreoidey-T3,T4..
gonadoliberin GnRH (LHRH, FSHRH)       FSH, LH
hormon inhibující uvolnění prolaktinu PRIH  prolaktin PRL
(PIH)*

*jako liberin působí téţ hypothalamický VIP (vazoaktivní intestinální peptid) a TRH
 jako statin působí dopamin (pro řízení PRL rohodující)

Mechanismus účinku hypothalamických faktorů:
-po vazbě na receptor membrány bb. adenohypofýzy působí přes Ca2+, cAMP, produkty
fosfoinositolového štěpení
B102  GLANDOTROPNÍ HORMONY ADENOHYPOFÝZY

-hypofýza je uloţena v kostěném tureckém sedle, v úzkém anatomickém i funkčním vztahu
s hypothalmem – spoj.stopkou obsahující neurosekreční vlákna obklopená cévním svazkem
-hypofýza má 3 části embryologicky odlišného základu ( přední a střední lalok z endodermu,
zadní lalok z ektodermu)
-produkce ACTH,TSH, gonadotropinů (FSH,LH) ---glandotropní
      STH, PRL------aglandotropní

1/ADRENOKORTIKOTROPNÍ HORMON (ACTH, KORTIKOTROPIN)
-prekurzor: PROOPIOMELANOKORTIN (POMC)           ACTH
                              MSH, beta-lipotropin, beta-endorfin
-pro plný účinek ACTH je nezbytná N-terminálová sekvence 24AMK, zbývající část není pro
účinek esenciální
-hl.účinek ACTH-stimulace syntézy a výdeje adrenálních steroidů kůry nadledvin –
glukokortikoidů, mineralokortikoidů a prekurzorů androgenů (androstendionu, DHES)
-stimuluje 1.stupěň („rychlost limitující“) biosyntézy steroidů v mitochondriích bb. nadledvin-
oxidativní štěpení cholesterolu na pregnenolon (enzym cholesterolesterasa)
-účinek je zprostředkován specif. receptory v kůře nadledvin
 *stimulace receptorů aktivitu adenylátcyklasy produkce cAMP         aktivace cAMP-
dependentních proteinkinas
 *kontrola transkripce a strukturní integrity z. fasciculata a z.reticularis udrţuje
koncentraci steroidogenních enzymů
 *vyvolává hypertrofii a hyperplazii nadledvin (při dlouhodobé inhibici ACTH –
hypofyzektomie, exogenní kortikoidy – atrofie a produkce endog.hormonů)
 *lipolýza v tukové tkáni
 *hyperpigmentace kůţe a sliznic (sekvence 11-13 N-terminálové části ACTH je totoţná
s alfa-MSH)

2/TYREOTROPIN (THYREOID-STIMULATING HORMONE TSH)
-glykoprotein, 2 řetězce: alfa – identická sekvence AMK jako FSH,LH
             beta – zodp. za biologickou specifitu
-mohutný stimulátor tvorby T3 a T4,    vaskularizaci, vyvolává hypertrofii bb.ŠŢ
-účinku dosahuje stimulací specif. receptorů spřaţených s G-proteiny v membráně folik.bb.,
vazbou TSH na receptor je stimul. adenylátcyklasa      produkce cAMP     příjem jódu
-sekrece TSH je citlivě řízena TRH z hypothalamu, plazmat. koncentrací volného thyroxinu
 pulzativní, cirkadiánní (max. produkce je za nočního spánku)

3/ FOLITROPIN (follicle-stimulatin hormone FSH)
- gametogenezi a společně s LH stimuluje vývoj folikulů u ţen, u muţů stimulují
spermatogenezi
-u ţen: působí na nezralé bb. ovárií, indukuje zrání folikulu a vývoj vajíčka
 u muţů: stimulace tvorby testikulárního proteinu vázající androgeny (ABP – androgen
binding protein)
4/ LUTROPIN (luteinizing hormone LH)
-u ţen:spolu s FSH stimuluje rozvoj folikulů v ovariích, ve zralých folikulech indukuje
ovulaci a v luteální fázi menstr. cyklu zvyšuje sekreci progestinu
-u muţů:v Leydigových bb. testes stimuluje sekreci testosteronu-součinnost LH a FSH je
nezbytná pro řádnou syntézu ovariálních staroidů
B103  SOMATOTROPIN A RŮSTOVÉ FAKTORY (IGF)

A/ SOMATOTROPIN (growth hormone GH, STH)
-růstový hormon, secernován adenohypofýzou jako heterogenní směs několika polypeptidů
s různou Mr
-somatotropní bb. tvoří přes 50% všech sekrečních bb. adenohypofýzy
-jednoduchý polypeptid, 191 AMK, 2 disulfidické můstky
-sekrece je vysoká u novorozenců, do 4 let věku se sniţuje na střední úroveň a od puberty dále
klesá na nízké hodnoty u dospělých
-je pulzativní a koncentrace kolísá 10 aţ 100 násobně s maximem v noci
 (hluboký spánek = silný stimul pro sekreci GH), ve dne je jeho koncentrace nízká a mezi
jednotlivými pulzy klesá pod měřitelnou mez (   při diagnostice defektu sekrece STH je
třeba provádět 24 hodinová měření plazmat. koncentrace STH)
-stimulátor sekrece STH – hypothalamický hormon GRH (growth hormone – releasing
                              Hormone)
 inhibitor           -//-        somatostatin (SRIF)

Účinky STH:
-stimulace růstu přímými i nepřímými mechanismy
-účinku dosahuje na několika úrovních a za spolupůsobení mnoha dalších hormonů (zejm.
hormonů ŠŢ, gonád a nadledvin), má také prolaktinu podobný účinek
-má přímé účinky na metabolismus lipidů a sacharidů – stimulace proteosyntézy, vstup
AMK do bb., v tukové tkáni-lipolýza, glycidový metabolismus ovlivňuje komplexně (má
diabetogenní účinek - výdej glukosy z jater a ve svalech má anti-inzulinový účinek;
ketogenní účinek - hladiny volných MK v krvi, kontraregulační hormon – vyplavuje se při
hypoglykemii)    při fyziologických koncentracích STH
- při dávky STH = insulin-like účinek - utilizace glc, AMK a    lipolýza
     ovlivnění metabolismus cukrů závisí na dávce STH
lze říci, ţe „čistým“ výsledkem metabolického působení STH je posun ve vyuţívání zdrojů od
glycidů k lipidům
-vlastního účinku na růst dosahuje nepřímo – prostřednictvím polypeptidových hormonů
obsaţ. v játrech = somatomedinů neboli IGF (inzulinu podobné růstové faktory)

Poruchy tvorby STH:
*Hypofyzární nanismus – nedostatek STH v dětství, trpasličí vzrůst, normální tělesné
proporce (důsledek nedostatku GRH nebo porucha syntézy IGF)
*Gigantismus – u dětí      důsl. nadprodukce STH (benigní tumor hypofýzy –
*Akromegalie – u dospělých   nejčastější příčina)

Léčba nedostatku STH:
-biosyntetický lidský růstový hormon SOMATROPIN – podává 3-6x týdně (můţe zhoršit
diabetes a objevit se hypotyreosa)
-indikace – hypofyzární nanismus, Turnerův syndrom, nanismus při selhání ledvin, podávání
kortikoidů dlouhodobě … léčba katabolických stavů(těţké popáleniny), k urychlení hojení
fraktur
B/ SOMATOMEDINY s. IGF
IGF – inzulinu podobné růstové faktory (IGF1 a IGF2)

IGF-1-více STH-dependentní, účinnější neţ IGF-2
  -podporuje lineární růst před uzávěrem růstových štěrbin a příjem sulfátů do
   chrupavek
  - inkorporaci thymidinu do DNA a uridinu do RNA
  - přeměnu prolinu na hydroxyprolin (ukazatel syntézy chrupavčité tkáně
  -receptory pro IGF-1 jsou v bb. mnoha tkání, vč. jater a tukové tkáně

IGF-2 –hraje úlohu při růstu plodu před narozením, u dospělých se gen pro IGF-2 exprimuje
   jen v plexus choroideus, meningách

IGF sekreci ovlivňuje STH, glukokortikoidy a nedostatek proteinů IGF sekreci,
  dávky estrogenů tlumí tvorbu IGF-1, se při neléčeném diabetu (normalizace po zahájení
léčby inzulinem)
B104  TVORBA A SEKRECE HORMONŮ NEUROHYPOFÝZY

-zadní lalok hypofýzy produkuje 2 hormony s velmi podobnou strukturou (OXYTOCIN,
VASOPRESIN), jejich sekrece není řízena „releasing hormony“ hypothlamu
-oba hormony jsou syntetizovány v ncl. supraopticus + ncl. supraventricularis hypothalamu a
do neurohypofýzy jsou transportovány axony neuronů ve stopce hypofýzy, v neurohypofýze
jsou skladovány a uvolňují se na sekreční stimuly do systémové cirkulace

1/ OXYTOCIN
-peptidický hormon
-váţe se na specifické receptory na membránách myoepiteliálních bb. mléčné ţlázy a bb.
hladkého svalstva dělohy (mechanoreceptory!)
-citlivost k oxytocinu se výrazně   v těhotenství (hl. ke konci)
  a/mléčná ţláza – vyvolává kontrakce bb. obklopujících alveoly s následnou ejekcí mléka –
   normální laktace bez tohoto účinku oxytocinu nenastává ( 1 z hlavních stimulů pro
   uvolnění oxytocinu je dráţdění prsních bradavek při kojení)
  b/uterus – roztaţení děloţního hrdla při porodu je 2. hl. stimul pro sekreci oxytocinu
    - kontraktilitu myometriálního svalstva, vyvolává stahy těhotné dělohy
    -stimuluje bb. deciduy a endometria k produkci prostaglandinů
-pro podobnost s ADH se můţe vázat i na jeho receptory a vykazovat slabou vasopresinu
podobnou agonistickou aktivitu
-v těhotenství se asi 10x zvyšuje koncentrace enzymu aminopeptidázy (oxytocinázy)
v plazmě, který se tv. v placentě a zřejmě se podílí na regulaci lokální koncentrace oxytocinu
v děloze
-synteticky připravený oxytocin se vyuţívá v porodnictví k indukci a stimulaci porodu

2/ VASOPRESIN (ANTIDIURETICKÝ HORMON, ADIURETIN ADH)
      - viz. otázka B107

Oxytocin i vasoprsin jsou malé hormony     produkovány totiţ malými neuroendokrinními
bb.
B105  HYPOTHALAMICKÉ REGULAČNÍ HORMONY
    =HYPOFÝZOTROPNÍ HORMONY

1/ HORMON UVOLŇUJÍCÍ RŮSTOVÝ FAKTOR (GHRF growth hormone releasing
                            factor)
-peptid, 44 AMK, aktivní část tvoří prvních 29 AMK
-účinek je selektivní pouze pro somatotropní bb. produkující růstový hormon
-GHRF udrţuje stálou sekreci růst. hormonu STH bez projevů down-regulace

2/ SOMATOSTATIN (Hormon inhibující uvolňování růstového hormonu, GHRIH growth
hormone release-inhibiting hormone, SRIH somatotropin release-inhibiting hormone)
-tetradekapeptid o 14AMK, byl jiţ připraven synteticky
-tvoří se a/ v hypothalamu a dalších částech CNS
     b/v GIT – produkce D-bb. pankreatu a bb.enterické oblasti
-typický představitel „brain-gut hormonů“
-univerzální inhibitor endo i exokrinní sekrece
 *CNS – inhibuje uvolňování STH u adenohypofýzy
      pokles koncentrace TSH
 *GIT –tlumí sekreci inzulinu a glukagonu z pankreatu i výdej většiny GIT hormonů,
     reguluje kyselou gastrickou sekreci
    -mírné antiproliferativní účinky
    - ţilní průtok splanchnickou oblastí (vyuţití při léčbě akutního krvácení z
      gastroduodenálního vředu a u erozivních gastritid)

3/ HORMON UVOLŇUJÍCÍ TYREOTROPIN (thyreotropin -releasing hormone TRH,
                         tyreoliberin)
-tripeptid, reguluje sekreci TSH v adenohypofýze, sekrece je zpětnovazebně regulována
koncentrací TSH

4/ HORMON UVOLŇUJÍCÍ KORTIKOTROPIN (CRH corticotropin-releasing
                          hormone)
-peptid, 41 AMK, řídí sekreci ACTH a beta-endorfinu v adenohypofýze
-působí synergicky s ADH, jeho účinky a uvolňování jsou inhibovány glukokortikoidy

5/ HORMON UVOLŇUJÍCÍ GONADOTROPINY (GnRH gonadotropin-releasing
hormone; LHRH luteinizing hormone-releasing hormone), GONADORELIN
-10 AMK, řídí uvolňování LH a FSH třemi typy hypofyzárních bb. (FSH-,LH-,FSH/LH-
gonadoptropy)
-selektivita ¨ve stimulaci je dána odlišnou regulací genové transkripce s různou frekvencí
pulzů při vyplavování GnRH

6/ HORMON INHIBUJÍCÍ PROLAKTIN (prolactin release-inhibiting factor PRIF)
-pravděpodobně totoţný s dopaminem
-spolu s PRF (prolacting.releasing factor, hormon uvolňující prolaktin) reguluje sekreci
prolaktinu v adenohypofýze
B106  PARATHORMON? VITAMIN D a KALCITONIN

1/ PARATHORMON (PTH)
-vzniká v příštítných tělískách v hlavních bb. (obsahují výrazný Golgiho aparát,
endoplazmatické retikulum a sekreční granula)
-lineární polypeptid, 84 AMK, uvolnění při ionizovaného Ca2+ v plazmě
-syntéza: preproPTH     proPTH    PTH (stanovení metodou RIA)
-plazmatická hladina intaktního PTH 10-55 pikogramů/ml, poločas méně neţ 20 min, štěpení
v Kupfer.bb.
Působení: nejvýznamnější regulátor metabolismu Ca2+, zvyšuje koncetraci Ca2+
  a/ reabsorpce Ca2+ v distálním ledvinovém kanálku
  b/ mobilizuje Ca2+ v kostech a jeho transport do krve
  c/ vstřebávání Ca2+ z GIT
  d/ nepřímo stimuluje syntézu kalcitriolu
  e/ tubulární resorbci fosfátů (    exkrece fosfátů)
Mechanismus účinku: mobilizace kostního Ca2+ parathormonem je dána aktivací
osteoklastické resorbce kostí za současné inhibice aktivity osteoblastů   remodelace kosti

Hypoparathyreosa : vede k Ca2+ a      PO42- v plazmě
 idiopatická – vzácná x po strumektomii (za cca 2-3 měsíce) – nechtěná parathyreidektomie
 (k ţivotu stačí 1 ze 4 glandula parathyrodea)
-příznaky: nervosvalová hyperexcitabilita aţ hypokalcemická tetanie
 Chvostekův příznak – rychlá kontrakce stejnostranných obličejových svalů při poklepu na
nervus facialis v oblasti ramus mandibulae
 Trousseauův příznak – spasmus svalů HK s flexí zápěstí a prstů, ale extenzí prstů
(porodnická ruka)

Hyperparathyreosa:     Ca2+ a   PO42-, demineralizace kostí, hyperkalciurie, nefrolitiáza
 1.primární – osteitis cystica generalisata (Recklinghausenova choroba)-fraktury, nefrolitiáza,
       IMC
 2.sekundární – normokalcemická hyperplazie a hyperfunkce, porucha tvorby D3-nefropatie
  Ca 2+ více neţ 4mmol/l – „kalcemická smrt“ – zástava srdce v systole


2/VITAMIN D = komplex látek steroidní povahy – k regulaci Ca2+ homeostázy ( Ca2+)
 D2 (ergokalciferol) – v rostlinné potravě
 D3 (cholekalciferol) – prohormon, tvoří se v kůţi fotochemickými reakcemi
             z 7-dehydrocholesterolu, v játrech a ledvinách probíhá hydroxylace
             na 12,25-dihydroxykalciferol (=Kalcitriol s. D-hormon)=aktivní
             forma vitaminu D
-účinky : významná úloha v homeostase Ca2+ a fosfátů
     a/ udrţuje koncentraci Ca2+ v ECT
       vstřebávání Ca2+ a fosfátů ze střeva
      mobilizuje Ca2+ uloţený v kostech, aktivuje osteoklasty
       exkreci v ledvinách tím, ţe zvyšuje reabsorbci Ca2+ v tubulech (jako PTH)

      b/ téţ resorbci PO43- v tubulech (anti-PTH
-deficit: porucha mineralizace kostí (děti-rachitis, dospělí – osteomalacie);hypokalcémie
3/ KALCITONIN s. THYREOCALCITTTONIN (TCT) – antagonista PTH ( Ca2+)
-řetězový polypeptid, 32 AMK, tvoří se v parafolikulárních C-bb.štítné ţlázy
Účinky: a/   aktivitu osteoklastů (v membráně osteoklastů jsou specif, receptory pro TCT)
           inhibuje kostní resorbci
     b/ v ledvinách reabsorbci Ca2+, PO43- a dalších iontů (Na, K, Mg)
     c/ v GIT sekreci HCl a gastrinu a     intestinální sekreci Na, K, Cl a H2O
           Ca2+ i PO43- v plazmě
-nejsilnější stimul pro sekreci TCT = poţití jídla s vysokým obsahem Ca, gastrin, estrogeny,
dopamin
-sloţení AMK řetězce je u různých ţivočichů různé – pro čl. je terapeuticky nejvhodnější
lososí TCT (salcatonin)-je 20x účinnější neţ lidský; degradace v ledvinách, svalech,
Kupfer.bb.jater
Terapeutické pouţití:
*Pagetova nemoc – je při ní aktivita ostaoklastů, coţ vede ke kompenzační tvobě
dezorganizované nové kosti – podání TCT     aktivitu osteoklastů
*profylaxe a léčba osteoporózy
*analgetický účinek – v důsl.    aktivity opioidního systému a inhibice syntézy
prostaglandinů)
*těţká hyperkalcémie
-terapie TCT musí být vţdy doplněna podáním Ca, aby se předešlo rozvoji sekund.
hyperparatyreózy
Shrnutí:
          PTH       vit.D      TCT
    2+
  Ca
  PO43-
B107  ADIURETIN A NATRIURETICKÝ HORMON

1/ ADIURETIN (ADH, VASOPRESIN) – nanopeptid
-hormon zadního laloku hypofýzy, syntetiz. v ncl. supraopticus et suprachiasmatis et
paraventricularis hypothalamu, do neurohypofýzy transportován exony neuronů ve stopce
hypofýzy, je tu skladován a na sekreční stimul se uvolňuje do systémové cirkulace
-klíčová úloha v udrţování optimálního obsahu v těle, rovněţ vasopresorické působení
Receptory:
V1 (subtypy V1a, V1b) – v hladkém svalstvu cév. zp. vasokonstrikci. spřaţeny se systémem
fosfolipázy C/IP3
V2 – v basolaterální membráně bb. distálního tubulu, antidiuretický účinek. spřaţeny
s adenylátcyklázou

Účinky:
a/ resorbci H2O v distálním tubulu     diuréza V2
  - permeabilitu membrány pro H2O,     reabsorbce Na, aktivace transportérů pro ureu
 stimul k uvolnění ADH -* plazmatické osmolality, pocit ţízně (hyperosmolalita)
              * volumu cirkulující krve (hypovolémie)
              * angiotenzin
b/ vasokonstrice V1a (afinita ADH k V1 je však niţší neţ k V2, účinky na vaskulární
svalstvo se projeví aţ při koncentracích neţ renální účinky)
c/ neuromodulátor a neurotransmiter v CNS (stimuluje sekrece kortikotropinu) - V1b
d/ regulace koagulace - uvolnění f. VIIIc a von Willebrandtova f. V2

Poruchy sekrece ADH:
a/ diabetes insipidus centralis (hypofyzární) – prokukce velkého mnoţství moče v důsl.
   sekrece ADH, např. po operacích hypofýzy (nádory III.mozkové komory), léčba:podáním
   DDAVP
b/ diabetes insipidus renalis (nefrogenní) – polyurie v důsl. porušení odpovědi bb. distálního
tubulu na normální koncentrace ADH (porušení exprese V2, event. stav po opak. zánětech
ledvin)
c/ SIADH (syndrom inadekvátní hypersekrece ADH) – „mozkové či plicní plýtvání solí“
 - oligurie, hypervolémie, hyponatremie(v důsl. zředění)…    objem ECT natolik, ţe
  dojde ke sníţení sekrece aldosteronu …. OTRAVA VODOU!

Syntetičtí agonisté a antagonisté
-syntetické peptidy, víceč selektivní a účinnější
 *DDAVP (desmopresin, 1-deamino-8-D-argininvasopresin) - antidiuretická a presorická
aktivita; pouţití při léčbě diabetes insipidus centralis, při koncentračním pokusu ledvin, u dětí
s enurézou ( diuresu, dítě se nepomočí, ale příčinu neléčíme!), při nedostatku ADH po
operacích hypofýzy, profylaxe krvácení při hemofilii A a von Willebrandovy choroby
(uvolnění f. VIII z orgánových depot) – AGONISTA ADH
*DEMEKLOCYKLIN – derivát tetracyklinu. ANTAGONISTA ADH
              u SIADH
2/ NATRIURETICKÝ HORMON (ANP)
.polypeptid, 17 AMK kruhem tvoř. disulfidovou vazbou mezi dvěma cysteiny
-výskyt ve svalových bb. srdečního atria     ATRIOVÝ NATRIURETICKÝ PEPTID
-hl. účinek – natriuréza,  TK, působí na glomerulární filtraci (receptory v glomerulech),
  diuréza …. „vazodilatace, natriuresa, diuresa“
-NP receptory – transmembránový typ, přenos cGMP, ochrana před přetíţení tekutinou a
 vysokým TK
 - *ANP – atriální převáţně ze srdečních předsíní, odpovídá za napětí svaloviny ( ze
objemu krve)
  *BNP – brain (poprvé izolován z vepřového mozku), navzdory názvu vzn. převáţně
v srdečních komorách
  *CNP – „C-typ“ -parakrinní povaha
A-,B-,CNP – hormonální povaha

Na+/K+ATP-asu-inhibující faktor – natriuretický faktor v krvi
       -natriureza v důsl. inhibice Na/Kpumpy, spíše zvyšuje TK
      -dle posl.výsledků je o OUABAIN – digitalisu podobný steroid, snad
       pochází z nadledvin, fyziol. význam však není dosud zcela znám
B108  ENDORFINY A ENKEFALINY = opioidní substance mozku

-v mozku se tvoří štěpením rozměrných prekurzorů peptidové látky, zvané OPIOIDY
(endogenní struktury s účinkem podobným morfinu – tento rostlinný alkaloid působí
„napodobováním“ endogenních opioidů)
-opioidy patří mezi oligo-(enkefaliny) aţ polypeptidy (endorfiny, dynorfin)
-sekrece je individuálně rozdílná a i u jedince kolísavá, hladina obvykle stoupá při tělesné
práci a sportu, zvyšují pocit tělesného blaha – „hormony dobré nálady“
-představují prokazatelné spojení mezi CNS a imunitním systémem – podpora rozvoje
makrofágů

ENDORFINY
.polypeptid, hypofyzární hormon (pars intermedia adenohypofýzy)
-v neuronech CNS slouţí jako neuromodulátory n. neurotransmitery
-váţou se na stejné receptory CNS jako morfinové deriváty, blokují bolest účinněji neţ morfin
-prekurzor: proopiomelanokortin (285 AMK)    beta-lipotropin (89 AMK)   beta-endorfin
(31AMK)    gama-endorfin (17AMK)    alfa-endorfin (16AMK)
-beta-endorfin se do krve vyplavuje v cca stejném stechiometr. zastoupení jako ACTH


ENKEFALINY
-pentapeptid
-váţe se na opiátové receptory mozku a GIT (ţaludek, duodenum, ţlučník…plexus
myentericus)
*met-enkefalin – vazba na receptor obsahující methionin
*leu-enkefalin                  isoleucin
-synaptické transmitery, obsahují v substantia gelatinosa a kdyţ jsou injikovány do mozk.
kmene, mají analgetickou aktivitu, rovněţ    střevní motilitu
-prekurzor: pro-enkefalin   metenkefalin (4) + leu-enkefalin (1)+ oktapeptid (1) +
               heptapeptid (1)

-zatím byly stanoveny 3 opiátové receptory 
ligand recept.-beta-endorfin, recept.-enkefaliny, recept.-dynorfiny
B109  FUNKCE EPIFÝZY. CIRKADIÁNNÍ RYTMUS

*EPIFÝZA- malý nepárový orgán, vyčnívá ze středu commisura habenularum
=corpus pineale, šišinka; pinealní bb. dvojího typu – pinealocyty (převládají)
                           neurogliové bb. (intersticiální)

Funkce epifýzy: (vliv na gonády)
-hormonální činnost epifýzy u čl. je málo známa, usuzuje se na ni např. z toho, ţe endokrinně
aktivní nádory epifýzy u dětí jsou provázeny opoţděnou pubertou (pubertas tarda), většina
údajů byla získána studiem epifýzy niţších obratlovců
-tvoří se tu hormon MELATONIN (přítomný v pinealocytech) – vzn. ze serotoninu
N-acetylací a O-methylací; nezdá se, ţe by hrál fyziol. roli v regulaci barvy kůţe
  -způsobuje agregaci pigment. granul v melanoforech kůţe a působí opačně neţ MSH
  -světlo má na tvorbu melatoninu inhibiční vliv
  -melatonin inhibuje činnost pohlavních ţláz a sekreci pohlavních hormonů
-epifýza dále produkuje pravděpodobně TROFICKÝ hormon, kt. stimuluje v kůře nadledvin
sekreci aldosteronu
-v epifýze byl prokázán noradrenalin a serotonin


CIRKADIÁNNÍ RYTMUS
-suprachiasmatická jádra hypothalamu – dominantní pacemaker pro mnoho cirkadianních
rytmů
*rytmická sekrece ACTH – nepravidelné pulzy během dne, po nichţ se zvyšuje kortisolémie
a mezi pulzy opět klesá ( u lidí jsou nejčastěji časně ráno, cca 75% denní produkce kortizoli
se secernuje mezi 4-10 hodinou ranní, nejméně časté jsou pulzy večer)
              -cirkadiánní (=diurnální) rytmus ACTH je patrný i u lidí s adrenální
insuficiencí, léčených konstantními dávkami glukokortikoidů

*rytmická sekrece MELATONINU – syntéza a sekrece se zvyšuje během noci a během dne
je udrţována na nízké hladině (tento rytmus den-noc/světlo-tma je vyvolán asi sekrecí
noradrenalinu – ten vede ke vzestupu cAMP    aktivita A-acetyltransferasy   sekrece a
syntéza melatoninu); normalizuje i cyklus bdění/spánek u slepců (podání 0,5 mg melatoninu
denně)

*cirkadiánní rytmus dále vykazují cyklus bdění – spánek. c. tělesné teploty

-denní cirkadiánní rytmus – melatonin, kortizol
 měsíční          ţenské pohl. hormony

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:80
posted:3/4/2011
language:Czech
pages:24