Framfab och Guide bildar Europas största Internetkonsult by AndyMcNally

VIEWS: 14 PAGES: 4

									 Denna pressrelease får inte offentliggöras eller distribueras i USA, Kanada, Australien eller Japan. Erbjudandet riktar sig ej till personer
       vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.Pressmeddelande                                            3 december 1999Framfab och Guide bildar Europas
största Internetkonsult
Styrelsen för Framtidsfabriken AB (”Framfab”) har beslutat lämna ett offentligt
erbjudande (“Erbjudandet”) till aktieägarna i och innehavarna av optionsrätter
utgivna av Guide Konsult AB (”Guide”).
• För varje 10-tal aktier i Guide erbjuds 3 aktier i Framfab
• Komplett tjänsteutbud inom Internetområdet
• Plattform för stora internationella åtaganden
• Teknisk spjutspetskompetens inom mobilt Internet och embedded IT
• Bure och övriga A-aktieägare, representerande 66% av rösterna och 44% av
  kapitalet, samt styrelsen i Guide ser positivt på affären
• Presskonferens idag kl. 10.00 i konferenslokalen Polstjärnan, Sveavägen 77,
  Stockholm

Affären låter Framfab möta den kraftigt växande efterfrågan på bolagets tjänster på befintliga
marknader, samtidigt som resurser frigörs för ytterligare fokus på nyetableringar i både Europa och
USA. Vidare skapas utökade möjligheter att erbjuda befintliga och nya kunder hela kedjan av tjänster
som krävs för en anpassning av verksamheten till de möjligheter Internet och nätverkssamhället
erbjuder.

- I och med denna affär blir bolaget världens tredje största Internetkonsult och i en helt egen klass i
 Europa. Det är viktigt att i tid kraftsamla för att kunna spela jämnt med de främsta amerikanska
 konkurrenterna. Guides spetskompetens inom exempelvis trådlös kommunikation, avancerad
 projektledning och gedigna erfarenheter inom utveckling och integration, blir ett mycket starkt
 tillskott till Framfabs kompetensmix, säger Jonas Birgersson, VD Framfab.

- Framfab är vår drömpartner. Vi kompletterar varandra perfekt både vad gäller kunder, teknik och
 kommunikation. Tillsammans blir vi något helt nytt på marknaden genom att vi kan erbjuda
 lösningar för såväl helheten som varje specifik del i kundernas affärsprocess, säger Johan de
 Verdier, VD Guide.

Baserat på de genomsnittliga sista betalkurserna i Framfab respektive Guide under perioden 18
november – 1 december 1999, de senaste tio handelsdagarna före börsstoppet i Guide, om 692 SEK
respektive 128 SEK uppgår budpremien till 62 procent.


                                    -1-
Erbjudandet

Erbjudandet innebär följande:
• För varje 10-tal aktier i Guide erbjuds, oavsett aktieslag, 3 aktier i Framfab1
• För varje 100-tal av Guide utgivna optionsrätter 1999/2002 erbjuds 6 aktier i Framfab samt
  1 320 SEK kontant.

Courtage utgår ej.

De nyemitterade aktierna i Framfab medför rätt till utdelning från och med för verksamhetsåret
1999.

Villkor för erbjudandet
• Att Framfabs aktieägare på extra bolagsstämma beslutar emittera nya aktier som vederlag för
  aktierna och optionsrätterna i Guide.
• Att Erbjudandet accepteras av ägare till aktier representerande mer än 90 procent av kapital och
  röster i Guide, räknat efter utnyttjande av samtliga utestående optionsrätter i Guide. Framfab
  förbehåller sig dock rätten att fullfölja Erbjudandet även vid lägre anslutning.
• Att förvärvet, före offentliggörande skett av att Erbjudandet fullföljs, inte enligt Framfabs
  styrelses bedömning, helt eller delvis, omöjliggörs eller väsentligt försvåras till följd av
  lagstiftning, domstolsavgörande, myndighetsbeslut, eller motsvarande i Sverige eller i annat land,
  som föreligger eller kan förväntas, eller av annan omständighet utanför Framfabs kontroll.

Premie och budvärde
Det totala värdet av Erbjudandet uppgår till cirka 1,5 miljarder SEK. Baserat på de genomsnittliga
sista betalkurserna för Framfab- respektive Guide-aktien under perioden 18 november – 1 december
1999, de senaste tio handelsdagarna före börsstoppet i Guide, om 692 SEK respektive 128 SEK
uppgår budpremien till 62 procent. Baserat på de sista betalkurserna för Framfab respektive Guide
den 1 december 1999, dagen före börsstoppet i Guide, om 697 SEK respektive 149,50 SEK uppgår
budpremien till 40 procent.

Guides huvudaktieägare och styrelse ser positivt på affären

Huvudaktieägarna i Guide, Investment AB Bure samt övriga A-aktieägare, som tillsammans
representerar 66 procent av rösterna och 44 procent av kapitalet, samt styrelsen för Guide ser
positivt på affären.
1
  Erbjudandet kan accepteras även om antalet aktier understiger eller ej är jämnt delbart med 10.

                                     -2-
Bakgrund och motiv

Framfab upplever idag en mycket stor efterfrågan på bolagets tjänster. Genom affären ges möjlighet
att möta de stora och snabbt växande behoven på befintliga marknader samtidigt som resurser
frigörs för att kunna fokusera på nya etableringar i Europa och USA. Förmågan att kunna ta nya
kontrakt för multinationella kunder ökas väsentligt. Utöver förstärkning med ytterligare teknisk
spjutspetskompetens, kompetens inom mobil datakommunikation, som t ex Bluetooth och WAP,
samt kompetens inom områdena strategi och projektledning bidrar Guide även med gedigen
erfarenhet av att integrera affärsprocesser med ny teknik. Genom samgåendet kombineras Framfabs
starka position på marknaden med Guides kapacitet att erbjuda långvariga helhetsåtaganden för sina
kunder. Det sammanslagna bolaget kan nu erbjuda kunder hela den kedja av tjänster, som krävs för
en fullständig anpassning av verksamheten till de möjligheter Internet och nätverkssamhället
erbjuder.

Genom att det sammanslagna bolaget tar en tätposition i Europa ges nu ännu större möjligheter att
följa våra kunder internationellt på deras viktigaste marknader. Bolagen har redan i dag vid ett flertal
tillfällen samarbetat i kundprojekt hos exempelvis Volvo Car Corporation och Vattenfall. Bland
övriga gemensamma kunder märks AstraZeneca, Electrolux, Ericsson och SJ.

Effekter av förvärvet samt proforma finansiella data (exklusive förvärvet av
Mindfact i Tyskland)

Bolagen har var för sig visat uthållig lönsamhet under stark tillväxt. Samgåendet mellan Framfab och
Guide förväntas stärka det sammanslagna bolagets tillväxt- och intjäningspotential.

Omsättningen för Framfab för de första 9 månaderna 1999, uppgick proforma inklusive Guides
verksamhet till 672 miljoner SEK (207 miljoner SEK för Framfab exklusive Guide).
Rörelseresultatet före goodwill för samma period uppgick proforma till 45 miljoner SEK (36
miljoner SEK exklusive Guide). Förvärvet förväntas ge upphov till goodwill om cirka 1,3 miljarder
SEK. Genom förvärvet ökar antalet anställda i Framfab till cirka 1 500.

Förvärvet beräknas ha en positiv effekt på kassaflödet per aktie i Framfab från och med år 2000.

Antal aktier

Antalet utestående aktier i Framfab uppgår före nu aktuella förvärv till cirka 12,7 miljoner. Till följd
av förvärvet av Guide tillkommer cirka 2,2 miljoner aktier, givet full anslutning till Erbjudandet.
Totalt efter förvärven kommer antalet aktier i Framfab att uppgå till cirka 14,9 miljoner.
                          -3-
Preliminär tidsplan

Bolagsstämma i Framfab för att fatta beslut om emission i anledning av Erbjudandet kommer att
hållas den 22 december 1999. Prospekt förväntas kunna tillsändas aktieägarna i Guide omkring den
28 december 1999. Anmälningsperioden för Erbjudandet beräknas löpa från och med den 3 januari
till och med den 24 januari 2000. Om Erbjudandet fullföljs, beräknas vederlag komma att erläggas
omkring den 9 februari 2000. Framfab förbehåller sig rätten att förlänga anmälningsperioden liksom
att senarelägga tidpunkten för redovisning av vederlag.

Framfabs ägarandel i Guide

Framfab äger för närvarande inga aktier i Guide.

Finansiell rådgivare

Enskilda Securities är finansiell rådgivare till Framfab i samband med Erbjudandet.

Stockholm, den 3 december 1999
Framtidsfabriken AB, Styrelsen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
För mer information kontakta:
Jonas Birgersson, VD Framfab, 070-515 27 62, jonas.birgersson@framfab.se,
Martin Anderlind, Marknadskommunikation Framfab, 070-658 85 42, martin.anderlind@framfab.se
Mattias Söderhielm, M&A Framfab, 08-545 258 02, mattias.soderhielm@framfab.se
Johan de Verdier, VD Guide, 070-684 00 94, johan@guide.se, eller
Thomas Glück, Styrelseordförande i Guide, 0705-36 62 50, thomas.gluck@framkanten.se
www.framfab.se, www.guide.se

Framfab är ett av Europas ledande Internetkonsultföretag. Verksamheten startades under 1995 av dess nuvarande VD
Jonas Birgersson. Framfabs affärsidé är att med strategisk rådgivning och digitala tjänster skapa nya affärer för
nätverksekonomin. Framfab består idag av cirka 735 medarbetare fördelade på 21 kontor lokaliserade i Göteborg, Köln,
Köpenhamn, Linköping, London, Lund, Malmö, Paris, Stockholm, Uppsala och Västerås. Framfab erbjuder
helhetslösningar för sina kunder. All utveckling sker i projektform, på kundens uppdrag. Intranät, extranät och publika
Internetlösningar som är väl integrerade med kundens affärsverksamhet utgör exempel på tillämpningar som Framfab
utvecklar. Framfab är generalentreprenör av Internettjänster till Volvo Car Corporation, Volvo Group, Vattenfall, IKEA
och Electrolux. Exempel på andra kunder är 3M, AstraZeneca, AXA, Ericsson, France Telecom, Internationella Röda
Korset, lastminute.com, SAAB-gruppen, Tele Danmark och Unibank. Framfab är noterat på Stockholmsbörsens O-lista
(ticker FTID).


Guide är ett snabbväxande strategi och IT-konsultföretag med cirka 750 anställda. Omsättningen 1998 var 537 miljoner
kronor. Guide är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista och verksamheten är i huvudsak koncentrerad till
Stockholm, Göteborg, Linköping, Malmö, Oslo och Köpenhamn. Koncernens tjänsteutbud är inriktat på att bygga och
implementera affärsutvecklande och tekniska system. Guides kompetensområden är Internet, Knowledge Management,
IT-effektivitet, trådlös kommunikation (exempelvis Bluetooth och WAP), inbyggda system och teknisk infrastruktur.
Bland Guides kunder märks AstraZeneca, Ericsson, Skandia, Telia, Vattenfall och Volvo. Se även www.guide.se.


                              -4-

								
To top