Docstoc

KERTAS CADANGAN KAJIAN TINDAKAN TERKINI

Document Sample
KERTAS CADANGAN KAJIAN TINDAKAN TERKINI Powered By Docstoc
					               KERTAS CADANGAN KAJIAN TINDAKAN
                INTERVENSI BAHASA MELAYU

  Bahagian      Proses/Penjelasan            Contoh Penulisan

1. Tajuk Kajian  a. Meningkatkatkan kemahiran    1. Tajuk Kajian:
         membaca Bahasa Melayu dalam     Mempertingkatkan    kemahiran  mengeja,
         kalangan   pelajar  Tingkatan  membatang kata, membina ayat dan membaca
         Peralihan dan Tingkatan Satu.    melalui Program Pengajaran dan Pembelajaran
         b. Mengesan, mengenal pasti dan   Pemulihan(Intervensi) Bahasa Melayu.
         mempraktikkan langkah-langkah
         pemulihan.

2. Nama                        2. Nama Penyelidik:
  Penyelidik                      Mohd Noor bin Md Zam


3. Nama Sekolah                    3. Nama Sekolah:
                             SMK Tun Mutahir, Batu Berendam,
                             75350 Melaka.


4. Refleksi    a.Tema/Masalah/Isu:        4. Refleksi Pengajaran dan Pembelajaran Lalu:
  Pengajaran   - Guru                Sewaktu saya mengajar mata pelajaran Bahasa
  dan       - Murid              Melayu di Tingkatan Peralihan 2, saya mendapati
  Pembelajaran  - Isi kandungan pelajaran     kelemahan ketara sebahagian besar pelajar-pelajar
  Lalu      - Persekitaran          ialah tidak menguasai kemahiran membaca bahasa
                           Melayu.Tahap penguasaan mengeja, membatang
         b. Refleksi pengalaman P & P lalu. suku kata dan membina ayat-ayat amat rendah. Hal
                           ini berkaitan pelajar tiada kemahiran memahami
         c. Hubung-kait pengalaman     apa-apa bentuk pengajaran yang disampaikan oleh
         P & P dengan tema/masalah/isu.   guru. Mereka hilang minat terhadap penyampaian
                           guru kerana terdapat kalangan mereka yang tidak
         d. Bahan rujukan.         mengenali huruf. Saya cuba mendekati mereka
                           untuk mendapatkan respons. Nyatalah benar
         e. Terjemahan refleksi.      tanggapan saya, bahawa mereka hilang minat untuk
                           belajar mata pelajaran Bahasa Melayu, kerana tidak
                           memahami pengajaran guru. Selepas dijalankan
                           Ujian Pengesanan 1(Analisis Ujian Membaca 1)
                           saya mendapati 12 orang pelajar Tingkatan
                           Peralihan 2 tidak mahir mengeja dan membaca.
                        1
                             Sebagai guru, saya rasa bertanggungjawab untuk
                            memberi mereka pembelajaran yang dapat mereka
                            fahami, tetapi Sukatan Pelajaran dan Rancangan
                            Pelajaran Tahunan yang menjadi pegangan para
                            guru menghalang tujuan saya untuk memberi suatu
                            bentuk pembelajaran pemulihan.
                              Saya berasa simpati, apabila menjelang ujian
                            atau peperiksaan, golongan pelajar ini pasti tidak
                            akan dapat mencapai prestasi pelajaran yang
                            diharapkan.
                              Saya memanjangkan perkara ini ke mesyuarat
                            panitia mata pelajaran. Keputusan mesyuarat
                            memberi keizinan kepada saya dan beberapa orang
                            guru yang berkaitan untuk menjalankan suatu
                            program pemulihan. Program Pengajaran dan
                            Pembelajaran Pemulihan yang dirancang ini
                            diharapkan dapat mempertingkatkan kemahiran
                            mengeja dan membaca dalam kalangan pelajar-
                            pelajar bermasalah pembacaan.
                              Program ini akan diperkuatkan dengan bahan-
                            bahan yang bersesuaian dengan tahap dan tingkat
                            kemahiran pelajar. Bahan-bahan ini merujuk
                            kepada kemahiran mengenal huruf, membatang
                            suku kata, membatang perkataan, membina ayat-
                            ayat mudah dan membaca.
                              Setiap  perkembangan    kemahiran    akan
                            direkodkan dan laporan penilaian peningkatan
                            setiap pelajar yang terlibat akan dianalisis. Setidak-
                            tidaknya, program ini merupakan satu instrumen ke
                            arah mengurangkan masalah tidak boleh membaca
                            dalam kalangan pelajar peralihan dan segelintir
                            pelajar tingkatan satu.


5. Isu/      a.Meningkatkan      kemahiran 5. Isu/Keprihatinan Yang Dikaji:
  Keprihatinan  membunyikan huruf, mengeja dan
  Yang Dikaji  membaca.                Saya sudah mengenal pasti daerah kelemahan
                           pelajar-pelajar yang terlibat. Saya memfokuskan
       -  b.Pelajar dikenal pasti tidak boleh kelemahan pelajar kepada membatang suku kata
         mengeja dan membaca.        dan perkataan, dan membaca. Bunyi-bunyi huruf
                           vokal, a, e, i, o dan u perlu ditekankan. Bunyi-bunyi
                           huruf vokal dapat membantu pelajar membatang
                           suku kata dan perkataan.
                         2
                            Pelajar-pelajar juga perlu diberikan latihan
                          membina suku kata terbuka dan tertutup, dan
                          sebagainya. Selain itu, pelajar akan terus
                          dipertingkatkan kemahiran membaca dengan
                          petikan bacaan mudah dan ringkas.
                             Keadaan ini diharapkan dapat membantu
                          pelajar meningkatkan kemahiran membaca, justeru
                          menambahkan minat mereka dalam mata pelajaran
                          Bahasa Melayu. Saya yakin jika program ini
                          dilaksanakan mulai awal tahun, kesannya dapat
                          membantu mereka untuk lulus Kertas Bahasa
                          Melayu PMR. Hal ini pastinya dapat meningkatkan
                          GNP sekolah saya.


6. Objektif  a. Objektif Umum           6. Objektif Kajian:
  Kajian
       b. Objektif Khusus           Selepas kajian ini selesai dilaksanakan, pelajar-
                          pelajar terbabit diharap akan mencapai objektif-
                          objektif berikut:

                          a. Objektif Umum:
                            Meningkatkan prestasi dan pencapaian
                           mata pelajaran Bahasa Melayu (GNP) PMR.

                          b. Objektif Khusus:
                            i. Mengenal pasti daerah kelemahan kemahiran
                          membaca   dalam   kalangan  pelajar  dan
                          melaksanakan program pemulihan.
                           ii. Meningkatkan penguasaan mengeja dan
                          membaca dalam kalangan pelajar yang bermasalah
                          melalui asas-asas membatang suku kata dan
                          perkataan.
                          iii. Memberikan pendedahan secara berkesan dan
                          sistematik bagi meningkatkan kemahiran membaca
                          melalui pelaksanaan program pemulihan.
                          iv. Menetapkan pencapaian seratus peratus dalam
                          kalangan pelajar yang terlibat untuk menguasai
                          kemahiran membaca selepas berakhir program ini.


7. Kumpulan  a. Bilangan pelajar yang terlibat.  7. Kumpulan Sasaran:
  Sasaran
       b. Tingkatan yang dikenal pasti    Kajian ini melibatkan 12 orang pelajar Tingkatan
                          Peralihan 2 yang terdiri daripada pelajar-pelajar
                          Cina sahaja.                        3
8. Tindakan   a. Langkah-langkah pelaksanaan   8. Tindakan Yang Dicadangkan:
  Yang
  Dicadangkan  b. Cara-cara pelaksanaan      i. Tinjauan awal masalah
                           Sebelum langkah-langkah yang seterusnya
         c. Penilaian dan analisis      diambil, tinjauan terhadap masalah yang dikenal
                           pasti akan dilaksanakan terlebih dahulu bertujuan
                           mendalami dan memahami masalah tersebut.
                           Selain itu, tinjauan bertujuan mengumpulkan data
                           mengenai bilangan dan daerah kelemahan pelajar
                           terbabit. Beberapa ujian dilaksanakan seperti
                           berikut:

                            a. Ujian Diagnostik
                            b. Ujian Pengesanan Awal
                            c. Ujian Saringan(Menentukan Daerah
                             Kelemahan)

                       ii.   ii. Aktiviti ‘Aku Eja Aku Baca’
                       iii.
                       iv.     Cara pelaksanaan:
                       v.
                       vi.    a.  Pengenalan huruf dan bunyi huruf vokal
                       vii.   b.  Membatang suku kata terbuka
                       viii.   c.  Membatang suku kata tertutup
                       ix.    d.  Membatang kata dan perkataan
                       x.    e.  Membina ayat-ayat mudah

                           iii. Aktiviti ‘Jom, Membaca!’

                            Cara pelaksanaan:
                            a. Mengeja dan membaca ayat-ayat
                             mudah.
                            b.Membaca perenggan mudah
                            c.Membaca petikan mudah

                           iv. Penilaian dan Analisis:

                             Penilaian dan analisis dilakukan selepas setiap
                           kemahiran dilaksanakan. Perkembangan dan
                           peningkatan dicatat untuk setiap orang pelajar.
                           Pada penghujung program ini, guru-guru yang
                           melaksanakan pengajaran pemulihan ini akan dapat
                           menilai keberkesanan dan pencapaian program ini.
                       4
                              Cara pelaksanaan program ini boleh diubahsuai
                            berdasarkan tahap pencapaian pelajar dan
                            penggunaan bahan juga boleh ditingkatkan
                            bersesuaian dengan kehendak program.

                              Setiap kemahiran dan pencapaian pelajar akan
                            disertakan dengan beberapa lembaran latihan,
                            lembaran pengukuhan dan lembaran pengayaan.
                            Semua keperluan dan pengubahsuaian aktiviti ini
                            dilaksanakan setelah dilakukan tinjauan awal.


9. Jadual    a.Jadual/Carta pelaksanaan      9. Jadual Pelaksanaan Kajian:
  Pelaksanaan
  Kajian    b.Aktiviti-aktiviti pelaksanaan    Bil.    Aktiviti         Tempoh
                            1. Mengenal pasti masalah dan    Januari
         c.Tarikh/tempoh pelaksanaan         pengumpulan maklumat      2011
                            2. Merancang      tindakan/   Januari
         (Jadual yang dirancang tertakluk      Melaksanakan     Ujian   2011
         kepada pindaan dari semasa ke        Diagnostik
         semasa)                3. Melaksanakan aktiviti 1 –   Januari
                               mengenal  pasti  daerah dan
                               kelemahan          Februari
                                             2011
                            4.  Membincangkan    masalah Februari
                               yang timbul hasil daripada 2011
                               Ujian Diagnostik/aktiviti 1
                               dalam mesyuarat panitia

                            5.  Merancang   dan  menulis  Mac 2011
                               kertas cadangan kajian
                            6.  Melaksanakan          Mac 2011
                               tindakan/aktiviti kemahiran –
                               membatang suku kata
                            7.  Menjalankan       Ujian  April 2011
                               Pengesanan
                            8.  Melaksanakan          April 2011
                               tindakan/aktiviti kemahiran –
                               mengeja dan membatang
                               perkataan

                            9.  Mencatat dan melaporkan Mei 2011
                               tahap perkembangan program
                          5
                          10.  Melaksanakan
                             tindakan/aktiviti kemahiran –   Jun 2011
                             mengeja dan membaca ayat-
                             ayat mudah
                          11.  Melaksanakan      Ujian
                             Membaca    –   mengesan    Julai 2011
                             pencapaian pelajar
                          12.  Mencatat dan menulis laporan    Ogos 2011
                             kajian
                          13.  Pembentangan dapatan kajian    Ogos 2011

                          14.  Refleksi kajian – pelaksanaan Ogos 2011
                             penanda arah kajian10. Jumlah   a.Bahan-bahan yang digunakan    10. Kos Kajian:
  Peruntukan
  Yang     b.kuantiti  bahan-bahan  yang                 Kuantiti
  Dipohon   digunakan              Bil. Jenis Bahan       X Harga Kos(RM)
                                         Seunit
        c.Harga seunit   bahan  yang   1.  Kertas A4       1 x 10.00 10.00
        diperlukan
                          2.  Printer Catridge    1 x 65.00  65.00
        d.Harga keseluruhan bagi bahan
        yang digunakan           3.  Potostat bahan &
                             laporan kajian           20.00

                          4.  Fail pelajar    &        15.00
                             buku catatan

                             JUMLAH               110.00
                        6

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:2449
posted:3/3/2011
language:Malay
pages:6