TESTOV OT ZKY IMUNOL GIE by mikeholy

VIEWS: 675 PAGES: 58

									    TESTOVÉ OTÁZKY Z IMUNOLÓGIE, I

          I. Otázky zo základnej imunológie


A. Nešpecifické obranné mechanizmy

A1. Medzi základné funkcie imunitného systému patria:
 integračná
 informačná
 rozpoznávacia
 pamäťová
 obranná
 katalytická
 autodegradačná
 diferenciačná

A2. Imunitný systém priamo spolupracuje s :
 motorickými centrami CNS
 termoregulačným centrom CNS
 endokrinným systémom
 systémom krvného zrážania
 nutričnými funkciami organizmu
 exokrinnými funkciami
 periférnou termoreguláciou
 nervovým systémom

A3. Pre prirodzenú imunitu platí:
 pôsobí nešpecificky
 pôsobí amplifikačne so špecifickou imunitou
 pôsobí v nadväznosti na špecifickú imunitu
 učinkuje výlučne na povrchu organizmu
 zahrňuje prirodzené protilátky
 pôsobí výlučne lokálne
 vo fylogenéze vzniká skôr ako získaná imunita
 v ontogenéze vzniká skôr ako získaná imunita

A4. Kedy sa stretávame s eozínofíliou a prečo ?

 A5. Mechanizmy obranyschopnosti na povrchu slizníc sú:
  pohyb riasinkového epitelu
  protilátky IgE
  povrchový mukózny sekrét
  lyzozým
  protilátky IgA
                     2


  degranulácia eozinofilov
  lymfocyty B
  protilátky IgG

 A6. Klasickú cestu komplementového systému môţu aktivovať:
 IgA1 protilátky po väzbe s antigénom
 IgM protilátky po väzbe s antigénom
 IgE protilátky po väzbe s alergénom
 niektoré podtriedy IgG protilátok po väzbe s antigénom
 LPS gram-negatívnych baktérií
 všetky cytofilné protilátky po väzbe s antigénom
 IgD protilátky po väzbe s antigénom
 C-reaktívny proteín (CRP)

A7. Zloţky komplementového systému a ich štiepne produkty sa podieľajú na:
  cytolýze terčových buniek
  chemotaxii fagocytov
  opsonizácii mikroorganizmov
  anafylatoxickom účinku
  neutralizácii vírusov
  imunologickej reštrikcii
  prezentácii antigénu
  indukcii beta-interferónu

A8. Medzi zloţky klasickej cesty aktivácie komplementu patria:

A9. Faktory a regulátory alternatívnej cesty aktivácie komplementu sú:

A10. Pri aktivácii komplementu vznikajú anafylatoxíny:
  C3a
  C4a
  C5a
  C5b
  C4b
  C3b
  CR1

A11. Proteíny akútnej fázy zápalu (PAF)
 Vymenujte aspoň štyri proteíny akútnej fázy zápalu
 Hlavnými členmi pozitívnych PAF sú 1-antitrypsín a 1-antichymotrypsín
 Hlavnými členmi pozitívnych PAF sú CRP, PXT3 a sérový amyloid A
 K PAF patrí aj feibrinogén
 Vymenujete „negatívne“ PAF

 A12. V sére sa za fyziologických a patologických podmienok nachádzajú :
 imunoglobulíny
 interleukíny
 fibrinogén
                          3


  proteíny akútnej fázy
  C reaktívny proteín (CRP)
  protilátky triedy IgD
  sekrečné IgA

A13. Inhibítor C1-zloţky komplementu:
 neovplyvňuje aktiváciu komplementu
 ovplyvňuje aktiváciu komplementu alternatívnou cestou
 jeho deficiencia sa prejaví ako: ............................
 je synonymom pre C3-konvertázu
 nachádza sa v krvnej plazme
 napomáha disocácii C1 zložky komplementu
 inhibuje nadviazanie properdínu na C1 zložku komplementu
 jeho deficiencia sa lieči ..........................

A14. Medzi faktory regulujúce aktivitu komplementového systému patrí:
 faktor I
 CR1
 C1-inhibítor
 faktor H
 LFA-1
 ICAM-1
 NADPH
 DAF

A15. Alternatívnu cestu aktivácie komplementu môţu aktivovať:
 zymozán
 baktériové lipopolysacharidy
 agregované IgG4 (bez prítomnosti antigénu)
 agregáty IgA
 dextrán
 heterológne erytrocyty
 agregáty IgM
 prostaglandíny

A16a. Napíšte jednotlivé zloţky patriace komplementovému systému
 pri lektínovej ceste aktivácie ..........................
 pri klasickej ceste aktivácie ...............................
 pri alternatívnej ceste aktivácie ..........................
 k regulačným proteínom.......................................
 ku komplexu atakujúcemu membrány (MAC).......................
 k receptorom pre fragmenty komplementu.......................
 k anafylatoxínom.............................................
 k opsonínom..................................................
 k chemotaktickým
 všetky nachádzajú sa v plazme ako neaktívne enzýmy až na ....................................
 MASP sa zúčastňuje alternatívnej cesty aktivácie
                                     4A16b Uveďte 4 regulačné faktory komplementového systému a ich funkciu

a, ............................................................................................................................................
b, ............................................................................................................................................
c, .............................................................................................................................................
d, .............................................................................................................................................

A17. Kompletný antigén:
 za špecifickosť LPS zodpovedá polysacharid molekuly
 imunogénnosť zavisí od molekulovej hmotnosti
 má funkciu imunogénu
 vždy obsahuje proteínovú zložku
 nemusí byť imunogénny
 má imunogénnosť aj špecifickosť
 nemusí mať špecifickosť
 imunogénnosť je podmienená aj molekulovou hmotnosťou

A18. Imunogénom môţe byť:
 kompletný antigén
 gly koproteíny
 polysacharidy
 konjugovaný antigén
 kompletný haptén
 natívna DNA
 vitamín A rozpustený vo Freundovom adjuvanse
 lipidy

A19. Aký je zásadný rozdiel medzi "klasickým" antigénom a superantigénom ?

A20. Z hľadiska aktivácie lymfocytov T a B rozlišujeme tri druhy antigénov. Aké ?

A21. K mechanizmom prirodzenej (nešpecifickej) imunity patria:
 komplementový systém
 NK-bunky
 prirodzené protilátky
 myeloperoxidázový systém
 fagocytóza
 lyzozómové proteázy
 K-bunky
 lymfocyty T a B
 NKT-bunky

 A22. Fagocytóza:
 je aktívny proces, vyžadujúci metabolickú energiu
 je pohlcovanie častíc s priemerom väčším ako .... m
 opsonizácia zvyšuje adherenciu (väzbu častice na fagocyt)
                      5


  digescia prebieha v útvare, ktorý sa nazýva.............
  adherencia je predpokladom pohltenia fagocytovateľnej častice
  sa uskutočňuje prostredníctvom imunoadherenčných receptorov
  je pasívny, energeticky nenáročný proces
  je synonymom pinocytózy

A23. Medzi profesionálne fagocyty patria:
 bazofilné granulocyty
 B-lymfocyty
 NK-bunky
 mastocyty
 neutrofily
 eozinofily
 monocyty
 makrofágy

A24. Na usmrcovaní mikroorganizmov pri fagocytóze sa zúčastňujú:
 peroxid vodíka
 superoxid
 singletový kyslík
 oxid dusnatý
 peroxidázy
 laktoferín
 defenzíny
 beta-glukuronidáza

A25. Medzi antimikróbne mechanizmy nezávislé od kyslíka patria:
 myeloperoxidázový systém
 singletový kyslík
 lyzozým
 defenzíny
 laktoferín
 kataláza
 neutrálne lyzozómové proteázy
 hydroxylový radikál

A26. Medzi chemotaktické faktory pre neutrofily patria:
 LTB4
 fibronektín
 C5a
 IL-1
 C4a
 C5b
 IL-8
 PAF
                         6


 A27. Rozsah normálnych hodnôt zastúpenia v periférnej krvi človeka je:
 leukocyty :........................... /mm3
 erytrocyty:........................... /mm3
 trombocyty:........................... /mm3
 percento lymfocytov z celkového počtu leukocytov:
 percento T-lymfocytov z celkového počtu lymfocytov:
 percento B-lymfocytov z celkového počtu lymfocytov:
 percento NK-buniek z celkového počtu leukocytov:
 percento eozinofilov z celkového počtu leukocytov:

A28. Samostatne cytolyticky môţu pôsobiť:
 komplementový systém
 cytotoxické T-lymfocyty
 cytotoxické B-lymfocyty
 K-bunky
 aktivované makrofágy
 IgG
 interferóny
 bunky NK a LAK

A29. Vymenujte aspoň štyri chemotaktické faktory neutrofilov

A30. Na obraze lokálneho baktériového zápalu sa podieľajú:
 aktivácia komplementu
 zmeny pH v mieste zápalu
 uvoľňovanie vazoaktívnych mediátorov
 aktivácia lyzozýmu
 lokálna proliferácia B-lymfocytov
 lokálna proliferačná odpoveď T-lymfocytov
 uvoľňovanie lyzozómových enzýmov z granulocytov
 infiltrácia neutrofilov
 motorickými centrami CNS

A31. Aký je základný rozdiel medzi nekrózou a apoptózou?

A32. Súčasťou mechanizmov nešpecifickej imunity sú:
 zápal
 neutrofily
 eozinofily
 makrofágy
 defenzíny
 erytrocyty
 lymfocyty
 fibrocyty

A33. Opíšte jednotlivé fázy fagocytózy:

A34. Ktoré receptory v membráne fagocytov napomáhajú fagocytóze?
                              7
A35. V čom sa principiálne odlišuje fagozóm od endozómu ?

A36. Medzi zloţky lektínovej cesty aktivácie komplementu patria:
 C1q, C1s, C1r
 C4
 B
 MASP
 C3
 C2
 CR1
 MBP

A37. Opíšte fázy (priebeh) akútneho zápalu

A38. Kto objavil čo?
a) ( ) fagocytózu: ....................
b) ( ) hybridómovú techniku a tvorbu monoklonových protilátok: ..............................
c) ( ) HLA-komplex: ....................
d) ( ) položil vedecké základy očkovania: ........................................................................

A39. Na intracelulárnom usmrcovaní baktérií (t.j. vo vnútri bunky) pri fagocytóze sa
zúčastňujú:
a, .............................................. b, .....................................

c, ..............................................         d, .....................................                      B. Protilátková odpoveď

B1. K mechanizmom získanej (špecifickej) imunity patria:
 komplementový systém
 lymfocyty T a B
 prirodzené protilátky
 IgE protilátky
 NK-bunky
 K-bunky (ADCC)
 fagocytóza
 sekrečné protilátky IgA

B2. Uveďte aspoň 4 druhy (typy) Fc-receptorov

B3. Na kooperácii buniek pri imunitnej odpovedi sa podieľajú:
 interleukíny
 interferón-gama
 génové produkty HLA-komplexu
 antiidiotypové protilátky
                       8


  diferenciačné antigény leukocytov (CD)
  properdín
  histamín
  fibronektín

B4. Fenomén imunitnej (MHC) reštrikcie:
 nie je geneticky podmienený
 zahrnuje prezentáciu antigénu
 centrálnu úlohu majú antigény MHC
 platí pre T-independentné antigény
 na mechanizme sa zúčastňujú aj znaky AB0 systému
 podieľa sa na regulácii imunitnej odpovede
 platí pre T-závislé antigény
 je závislý od diferenciácie T-lymfocytov v týmuse

B5. Imunoglobulíny:
 najvyššiu koncentráciu v sére človeka má .......
 pentamér IgM môže mať teoreticky 5 väzbových miest
 IgM sa môže v plazme nachádzať aj vo forme hexaméru
 monomérny IgM sa voľne v cirkulácii nenachádza
 IgA aktivuje komplement len alternatívnou cestou
 sérový IgM má súčasne aj sekrečný, aj spojovací (J) reťazec
 najvyššiu aglutinačnú schopnosť majú IgG protilátky
 variabilné domény majú .... hypervariabilné oblasti
 afinita je sila väzby medzi celou molekulou antigénu a protilátky

B6. Tvorba protilátok:
 motorickými centrami CNS
 po primárnej imunizácii antigénom sa ako prvé tvoria IgG protilátky
 T-nezávislé antigény indukujú tvorbu všetkých tried Ig
 proti polysacharidovým antigénom závisí od T-lymfocytov
 pri sekundárnej imunizácií sa indukčná fáza skráti
 je ovplyvňovaná akcesórnymi bunkami
 prebieha aj v hepatocytoch
 jeden B-lymfocyt tvorí vždy len jeden typ L reťazcov
 po imunizácii korpuskulárnym antigénom sa prednostne tvoria IgM


B7. Molekula protilátky:
 za aktiváciu komplementu klasickou cestou zodpovedá ... doména IgG
 najnižšie zastúpenie v sére má trieda imunoglobulínov ......
 ľahké reťazce protilátok sa tvoria v makrofágoch
 väzbové miesto pre antigén vzniká medzi Fc-doménami H-reťazcov
 IgE protilátky sa zúčastňujú reakcií včasnej precitlivenosti
 sekrečný komponent IgA diméru tvorí B-lymfocyt
 najväčšie zastúpenie v sére má IgM
 ako reagíny sa označujú protilátky IgG4
                      9


B8. Aké alotypy imunologlobulínov sú prítomné na:
 IgG :
 IgA :
 IgM :
 IgE :
 IgD :
 ľahkom reťazci kapa :
 ľahkom reťazci lambda :

 B9. Molekula protilátky reaguje s antigénom :
 celým povrchom
 hociktorou časťou molekuly
 väzbovým miestom na Fab-fragmente
 väzbovým miestom na Fc-fragmente
 väzbovým miestom,ktoré je medzi variab. doménami reťazcov L a H
 svojou CH2 doménou
 časťou tvorenou disulfidovými väzbami
 miestom, ktoré sa nachádza vo variabilnom module

B10. Protilátky sa produkujú v:
 plazmatických bunkách
 epitelových bunkách
 monocytoch
 Kupferových bunkách
 Langerhansových bunkách
 pomocných T-lymfocytoch
 konečnom diferenciačnom stupni B-buniek
 makrofágoch
 hepatocytoch

B11. Väzba medzi antigénom a protilátkou je:
 reverzibilná
 kovalentná
 tvorená vodíkovými väzbami
 ireverzibilná
 disulfidová
 nekovalentná
 tvorená van der Waalsovými silami
 elektrostatická

B12. Tvorba protilátok proti T-závislým antigénom závisí
 od kooperácie medzi ............... a ..................
 od prítomnosti interleukínov IL-1, IL-2, IL-4
 od interakcie medzi molekulami CD8 a HLA-II
 od interakcie medzi molekulami CD4 a HLA-II
 spracovania antigénu v neutrofiloch
 spracovania antigénu v makrofágoch
 od prítomnosti interleukínov IL-3, IL-7 a IL-8
                         10


  nevyžaduje kooperáciu imunokompetentných buniek
  od spracovania antigénu v dendritových bunkách

B13. Monoklonové protilátky (MoAb):
 vznikajú len proti proteínovým antigénom
 ich molekula má len jedno väzbové miesto
 patria vždy do triedy IgM
 pripravujú sa in vitro pomocou .................. technológie
 všetky ich molekuly majú identické väzbové miesto pre antigén
 možno použiť iba v laboratórnej diagnostike
 MoAb s nadiazaným toxínom sa označuje .......................
 modifikáciou monoklonových protilátok sú chimérové protilátky
 pri príprave monoklonových protilátok sa využíva hybridizácia ...........................
s .............................................. .


B14. Protilátky/imunoglobulíny:
 J-reťazec je súčasťou diméru IgE
 pri prvom kontakte jedinca s Ag vznikajú protilátky izotypu ....
 homocytotropné protilátky s reagínovou aktivitou sú izotypu .........
 pri odpovedi na korpuskulárny antigén vznikajú prednostne IgG
 IgD predstavujú protilátky len proti potravinovým antigénom
 IgM sa nachádza prevažne v telových tekutinách
 patria prevažne ku ............... frakcii ľudského séra
 zoraďte jednotlivé izotypy podľa ich koncentrácie v sére ...............

B15. Molekula imunoglobulínov obsahuje:
 oligosacharidové jednotky na ľahkých reťazcoch
 domény a moduly
 moduly
 hypervariabilné úseky v Fc-fragmentoch
 pántové oblasti s disulfidovými väzbami
 pántové oblasti bez disulfidových väzieb
 variabilné a konštantné domény v ľahkom a ťažkom reťazci
 variabilné a konštantné domény vo všetkých typoch reťazcov

B16. Tvorba protilátok
 v primárnej odpovedi ako prvé vznikajú protilátky izotypu ........
 protilátky sytentizujú bunky pečene
 v sekund. imun. odpovedi dominantnú úlohu majú protilátky triedy ....
 názov "protilátka" je synonymum pre "imunoglobulín"
 zrelý B-lymfocyt vzniká bez účasti antigénu
 plazmatická bunka je konečný diferenciačný stupeň T-lymfocytov
 T-nezávislé antigény stimulujú T-lymfocyty priamo
 za tvorbu autoprotilátok zodpovedajú najmä B-bunky so znakom CD....
                      11


B17. Idiotyp protilátkovej molekuly určuje aminokyselinová sekvencia:
 variabilných domén ľahkých reťazcov
 variabilných domén ťažkých reťazcov
 variabilných domén ľakých a ťažkých reťazcov
 konštantných domén ľahkých a ťažkých reťazcov
 variabilných modulov
 hypervariabilných úsekov ľahkých reťazcov
 hypervariabilných úsekov ťažkých reťazcov
 hypervariabilných úsekov ľahkých a ťažkých reťazcov

B18. V krvi zdravého novorodenca sa nachádzajú protilátky triedy:
 IgM
 IgG
 IgD
 IgA
 IgE
 len sekrečného IgA
 IgM + IgG
 všetkých tried

B19. Klasickú cestu aktivácie komplementu aktivujú protilátky triedy
 IgG
 IgM
 IgA
 IgD
 IgE
 IgG alebo IgM
 sekrečný IgA
 IgG alebo IgA

B20. Väzbové miesto protilátky sa nachádza:
 vo variabilnej doméne ťažkého reťazca
 vo variabilnej doméne ľahkého reťazca
 vo variabilných doménach ťažkého a ľahkého reťazca
 vo variabilnom module imunoglobulínovej molekuly
 v Fab a F(ab)2 fragmentoch
 v F(ab)2 fragmentoch
 v oligosacharidovej časti molekuly
 medzi Fc fragmentami

B21. Definujte "afinitu" a "aviditu" protilátok:

B22. Dopíšte fyziologické hodnoty u zdravého dospelého človeka:
 IgG...........g/L
 IgA...........g/L
 IgM...........g/L IgD...........g/L
 IgE...........ng/mL
 T-lymfocyty : ....... %
                      12


  B-lymfocyty : ....... %
  Index CD4+ : CD8+ = ........

B23. Fyziologická úloha IgE spočíva v:
 zabezpečení imunity proti červom a parazitom
 anafylaktickej reakcii
 zabezpečení spazmu hladkého svalstva
 zabezpečení imunity proti vírusom
 účasti na slizničnej imunite
 väzbe štiepnych produktov komplementu
 v antivírusovej imunite
 je neznáma

B24. Izohemaglutiníny sú:
 protilátky proti A izoantigénom
 protilátky proti B izoantigénom
 prítomné aj bez senzibilizácie
 prirodzené protilátky
 vytvárané počas prvého roku života
 protilátky proti HLA antigénom
 vytvárané pri hyposenzibilizácii
 IgM protilátky proti AB0 izoantigénom

B25. Bence-Jonesove proteíny sú:
 polyklonové ľahké reťazce Ig
 monoklonové ľahké reťazce Ig
 beta-2-mikroglobulíny
 ťažké reťazce Ig
 štiepne produkty Ig-molekúl
 reagíny
 protilátky proti reumatoidnému faktoru
 sa vylučujú močom

B26. Protektívny antimikróbny účinok materského mlieka moţno pripísať:
 sekrečným IgA protilátkam
 NK-bunkám
 mastocytom
 lyzozýmu
 makrofágom
 B-lymfocytom
 T-lymfocytom
 IgG protilátkam

B27. Ktoré z uvedených tvrdení je správne:
 IgM je prvý imunoglobulín, ktorý sa tvorí v organizme fétu
 prechod matkiných IgG cez placentu je aktívny proces
 všetky matkine protilátky sa katabolizujú do 3 týždňov
 novorodenec začne produkovať vlastné protilátky v 3. až 5. mes. života
                      13


  prechodná hypogamaglobulinémia je spôsobená autoprotilátkami
  intrauter. infek. plodu sa v pupočník. krvi prejaví protil. triedy IgG
  antigénový receptor zrelých B-lymfocytov je IgG
  novorodeneckú hypogamaglobulinémiu liečime podávaním gamaglobulínov

B28. Ktoré testy sa pouţívajú na detekciu protilátok:
 ELISA
 RIA
 nepriama imunofluorescencia
 imunoprecipitácia
 mikrolymfocytotoxický test
 aglutinácia
 LTT
 MLC

B29. Na zisťovanie celkovej hladiny IgG sa pouţíva metóda:
  radiálna imunodifúzia
 imunoelektroforéza
 nepriama imunofluorescencia
 RIST
 LTT
 MLC
 CML
 ELISA

 B30. Aké fragmenty vznikajú po štiepení molekuly IgG papaínom a pepsínom?
(nakreslite schému.)

B31. Nakreslite krivky primárnej a sekundárnej imunitnej odpovede               C. Bunková imunita
C1. Medzi primárne lymfatické orgány patria:

C2. Medzi sekundárne lymfatické orgány patria:

C3. Špecifickú imunitnú odpoveď charakterizuje:
 jej mechanizmy sa prejavujú až postnatálne
 jej synonymom je získaná imunita
 niektoré funkcie dozrievajú až postnatálne
 pôsobí predovšetkým lokálne
 pôsobí len proti glykoproteínovým antigénom
 vekom dochádza k poruchám jej regulácie
 regulačné mechanizmy sú geneticky determinované
 výkonnými bunkami sú lymfocyty T a B (ich produkty)
                       14
C4. Lymfocyty delíme na základné populácie:
 T-pomocné, T-cytotoxické, T-regulačné
 K-bunky, NK-bunky a T-lymfocyty
 B-lymfocyty, T-lymfocyty, NK-bunky a NKT bunky
 NKT-bunky, T-lymfocyty a B-lymfocyty
 K-bunky, T-cytotoxické lymfocyty a B-lymfocyty
 T-lymfocyty, B-lymfocyty a K-bunky
 T-pomocné, T-cytotoxické, T-supresorové
 Th1-lymfocyty, Th2-lymfocyty Th0-lymfocyty
 T-lymfocyty, B-lymfocyty, LAK-bunky

C5a. Imunitná tolerancia
 pri zrelých B-lymfocytoch sa dá skôr navodiť ako pri nezrelých
 sa ľahšie navodí u novonarodených zvierat než v dospelosti
 sa dosahuje klonovou deléciou T-lymfocytov
 je len centrálna, periférna nie
 zrelé B-lymfocyty nie sú schopné rozpoznávať vlastné antigény
 zrelé T-lymfocyty nie sú schopné rozpoznávať vlastné antigény
 sa v dospelosti nedá vôbec navodiť
 sa dá zrušiť krížovo reagujúcim antigénom
 Definujte trojito negatívne T-lymfocyty: CD..........
 Definujte dvojito pozitívne T-lymfocyty: CD ..........
 Čo znamená pozitívna selekcia tymocytov?

C5b. Imunitná tolerancia
 Čo znamená negatívna selekcia tymocytov?
 Majú T-lymfocyty a NK-bunky spoločnú progenitorovú bunku ? ............
 Aký CD-znak je charakteristický pre kmeňové bunky ? ..........
 V ktorom štádiu dozrievania tymocytov sa objavujú trojito negatívne bunky ? ...........
 V ktorom štádiu dozrievania tymocytov sa objavujú dvojito pozitívne bunky ? ...........
 Koľko percent tymocytov hynie počas dozrievania tymocytov a kde, v ktorej časti týmusu
? .....................
 Ktoré cytokíny sú potrebné na dozrievanie tymocytov ? ............
 Pri centrálnej tolerancii autoreaktívne T-lymfocycty hynú procesom .......................

C6. Počas maturácie v týmuse T-lymfocyty získajú:
 znak CD3
 schopnosť tolerovať vlastné antigény
 schopnosť exprimovať TCR
 znaky CD4 a CD8
 znak CD16
 bazofilné cytoplazmové granuly
 schopnosť produkovať perforíny
 toleranciu voči sekvestrovaným antigénom
                      15


C7. Antigénový receptor T-lymfocytov:
 sa nachádza na aktivovaných makrofágoch prezentujúcich antigén
 je determinovaný génmi pre imunoglobulíny
 väzbové miesto tvoria variabilné domény reťazcov alfa a beta
 jeden T-receptor má vždy len jedno väzbové miesto
 nachádza sa na všetkých T-lymfocytoch
 komplex CD3 tvorí súčasť T-receptora
 v membráne bunky je asociovaný s CD8, resp. CD4 znakom
 tvoria ho reťazce: a, ......... b, .......

C8. Antigén môţu spracovať a T-lymfocytom prezentovať:
 B-lymfocyty
 monocyty a tkanivové makrofágy
 Kupfferove bunky
 neutrofily
 Langerhansove bunky
 trombocyty prostredníctvom Fc-receptora
 erytrocyty prostredníctvom CR1 receptora
 dendritové bunky

C9. Imunitná tolerancia (centrálna tolerancia):
 Definujte trojito negatívne T-lymfocyty: CD..........
 Definujte dvojito pozitívne T-lymfocyty: CD .......
 Majú T-lymfocyty a NK-bunky spoločnú progenitorovú bunku ? ............
 Aký CD-znak je charakteristický pre kmeňové bunky ? .......
 V ktorom štádiu dozrievania tymocytov sa objavujú trojito negatívne bunky ? ...........
 V ktorom štádiu dozrievania tymocytov sa objavujú dvojito pozitívne bunky ? ...........
 Koľko percent tymocytov hynie počas dozrievania tymocytov a kde, v ktorej časti týmusu
? .....................
 Ktoré cytokíny sú potrebné na dozrievanie tymocytov ? ............
 sa vyvíja v: a, lymfatických uzlinách b, týmuse c, slezine d, pečeni

C10. T-lymfocyty rozpoznávajú:
 solubilný antigén
 imunogénny fragment antigénu nadviazaný na vlastné HLA-molekuly
 peptid predkladaný bunkou prezentujúcou antigén
 antigén predkladaný dendritovými bunkami
 haptén
 HLA-antigény na povrchu alogénnych buniek
 monomérny IgM
 natívny antigén nadviayaný na HLA-molekuly

C11. Ktorá vlastnosť patrí TH-lymfocytom a ktorá TC-lymfocytom ?
 môžu produkovať IL-2 (dopíšte príslušnú subpopuláciu)............
 proliferujú v MLC-teste ..............................
 sú obmedzené antigénmi HLA-I .....................
 exprimujú CD8 ........................................
 usmrcujú terčové bunky................................
                           16


  sú obmedzené antigénmi HLA-II ....................
  môžu exprimovať receptor pre IL-2 ....................
  sú potrebné na aktiváciu B-lymfocytov ...............

C12. Ktorá vlastnosť patrí pomocným (TH) a ktorá cytotoxickým T-lymfocytom (TC)?
 proliferujú v MLC-teste: Th, Tc alebo oba ? (podčiaknite správnu odp.)
 sú efektorvými bunkami v CML-teste : Th, Tc alebo oba ?
 exprimujú CD4 : Th alebo Tc ? alebo oba ?
 exprimujú CD3 : Th, Tc alebo oba ?
 sú hlavným terčom pre HIV-1/HIV-2 : Th, Tc alebo oba ?
 produkujú perforíny: Th, Tc alebo oba ?
 odpovedajú na solubilné antigény: Th, Tc alebo oba ?
 exprimujú TCRĎ/Đ: Th, Tc alebo oba ?

C13. Antigénový receptor T-lymfocytov (TCR)
 TCR aj TCR môžu byť súčasne prítomné v membráne bunky
 gény pre TCR sú totožné s génmi pre imunoglobulíny
 TCR je bivalentný
 TCR je monovalentný

C14. Antigénový receptor T-lymfocytov (TCR)
 TCR je v membráne bunky asociovaný s diferenciačným antigénom: ......
 TCR súčasne rozpoznáva HLA antigény a prezentovaný peptid
 TCR rozpoznáva prezentovaný peptid, ale nie HLA-antigény
 Pomer lymfocytov TCR k lymfocytom TCR je : .... %. : ...... %

C15a. T-lymfocyty v lymfatických uzlinách
a) ( ) vyskytujú sa predovšetkým v dreňovej oblasti
b) ( ) sú len cytotoxické
c) ( ) chýbajú pri Di-Georgovom syndróme
d)   ako antigénový receptor slúži .................... alebo .......................

C15. Dopíšte, čo prislúcha antigénovým receptorom lymfocytov T (TCR) a B (BCR)
 v membráne bunky je asociovaný s CD3 : TCR alebo BCR ?
 je monovalentný : TCR alebo BCR ? (podčiarknúť správnu odpoveď)
 je obmedzený (reštringovaný) HLA-molekulami: TCR alebo BCR ?
 patrí do imunoglubulínovej veľkorodiny: TCR alebo BCR alebo oba ?
 rôznorodosť sa dosahuje somatickou mutáciu pri TCR alebo BCR ?
 koreceptor T-lymfocytov je antigén CD19
 v membráne bunky je asociovaný s Ig a Ig: TCR alebo BCR ?
 je bivalentný : TCR alebo BCR ?

C16. Bunky imunitného systému majú receptory pre :
 antigén
 neurotransmitery
 hormóny
 antibiotiká
 niektoré vírusy
                         17


  interleukíny
  lyzozým
  prolaktín

 C17. Bunky imunitného systému produkujú:
 protilátky
 neurotransmitery
 cytokíny
 integríny
 histamín
 inzulín
 vasopresín
 lymfokíny

C18. Bunková imunitná odpoveď
  je potlačená imunosupresívami; najúčinnejšie sú: .................
  patrí podľa podľa Coombsa a Gella k ...... typu hypersenzitívnych reakcií
  je zabezpečovaná bunkami: ........................................
  pôsobí pri obrane proti intracelulárne parazitujúcim baktériám
  hlavný mechanizmus pri obrane proti : 1, .........         2, .........
  je potlačená po podaní antihistaminík
  je porušená pri imunodeficiencii: ..............................
  sa stimuluje aplikáciou .........................................

C19. T-bunková imunitná odpoveď sa môţe prejaviť ako:
 tvorba granulómov v tkanive
 GvH reakcia
 odvrhnutie transplantovaného srdca
 kontaktná dermatitída
 tvorba ekzému vplyvom tkaniva obsahujúceho gumu
 tvorba zvýšeného množtva protilátok
 HvG reakcia
 zvýšená fagocytóza

C20. Bunková imunita je zabezpečovaná:
 T-lymfocytmi
 B-lymfocytmi
 makrofágmi
 erytrocytmi
 plazmatickými bunkami
 T-pomocnými lymfocytmi
 T-cytotoxickými lymfocytmi
 bunkami prezentujúcimi antigén

C21. Lymfocyty rozpoznávajú antigén prostredníctvom:
 monomérneho membránového IgM
 membránového IgD
 TCR alfa/beta
                       18


  CR1
  Fc-receptorov
  CD8
  CD4
  TCR gama/delta

C22. Aký je rozdiel medzi epitopom, ktorý rozpoznávajú B-lymfocyty a determinantom,
ktorý rozpoznávajú T-lymfocyty ?

C23. Imunologicky odlúčené (sekvestrované) antigény:
 organizmus tieto antigény rozpoznáva ako cudzie
 vyskytujú sa len u hypersenzitívnych jedincov
 v prenatálnom období nenavodili stav imunol. tolerancie
 paria sem napr. antigény ..................................
 patria sem antigény HLA triedy I a II
 od kontaktu s lymfocytmi ich delia anatomické bariéry
 po kontakte s imunitným systémom navodia autoimunitnú odpoveď
 vznikajú modifikáciou vlastných (self) antigénov

C24. Superantigén (SA)
 sa viaže na TCR alebo BCR ? .............
 sa viaže na Fc-reeceptory
 sa viaže na HLA-antigény triedy I alebo II ?
 sa viaže na CD3
 do miesta viažúceho imunogénny peptid v HLA-molekúlách triedy II
 eho interakcia s antigénovým receptorom je špecifická alebo nešpecifická ?
 uveďte aspoň jedného predstaviteľa: .....................
 po väzbe SA sa uvoľňujú cytokíny: .....................

C25. Exogénna cesta prezentácie antigénov
 prezentovaný antigén je proteínovej alebo polysacharidovej povahy ?
 antigén pohltia a ďalej opracovávajú makrofágy alebo neutrofily?
 vakuola, v ktorej dochádza k degradácii antigénu sa volá ..............
 imunogénny peptid na viaže do žliabku HLA-molekúl triedy I alebo II ?
 prezentovaný antigén rozpoznávajú pomocné alebo cytotoxické T-lymfocyty ?
 prezentovaný antigén T-lymfocyty rozpoznávajú pomocou IgM-receptora
 k degradácii antigénu dochádza v proteazóme
 presun imunogénneho fragmentu cez endopl. retikulum zabezpečujú TAP-molekuly
 prezentovaný imunogénny fragment sa skladá 20 aminokyselínových jednotiek

C26. Endogénna cesta prezentácie antigénov
  prezentovaný antigén je exogénny proteín
  antigén-prezentujúca bunka je makrofág
  prezentovaný imunogénny fragment pochádza z intracelulárnych zdrojov
  imunogénny peptid na viaže do žliabku HLA-molekúl triedy I alebo II ?
  prezentovaný antigén rozpoznávajú pomocné alebo cytotoxické T-lymfocyty ?
  LMP molekuly sa podieľajú na degradácii antigénu
  k degradácii antigénu dochádza v proteazóme
                               19


  presun imunogénneho fragmentu cez endopl. retikulum zabezpečujú TAP-molekuly
  prepojenie TAP-molekúl s HLA-antigénmi v ER zabezpečuje: ....................

C27. Vymenujte aspoň 4 bunky prezentujúce antigén (APC)

C28. Ktoré cytotoxické systémy, schopné deštruovať terčové bunky, poznáte?

C29. Pod vplyvom ktorého cytokínu dochádza k diferenciácii NK na LAK bunky?
 IL-2
 Il-12
 IFN-gama
 IL-3
 IL-10
 IL-8
 IL-13
  IL-1
  IL-15

C30. Pluripotentná kmeňová bunka sa diferencuje do samostatných vývojových radov
hematopoetických buniek - ktorých ?

C31. NKT-bunky rozpoznávajú peptid prezentovaný inými antigénmi ako sú HLA-
molekuly. Uveďte, ako sa volá (označuje) táto prezentačná molekula.

C32. NK-bunky
  Čo znamená skratka LGL ? ...................................
  Majú rovnaký antigénový receptor ako T-lymfocyty ? ................
  Ako sa označujú receptory, ktorými rozpoznávajú HLA-antigény ? ...............
  Najcharakteristickejšie CD-znaky NK-buniek sú ..........
  Prostredníctvom FcRIII sa zúčastňujú reakcie ..................
  Bunky NK a NKT sú identické
  Aký typ obranyschopnosti zabezpečujú ? ..........................
  Pre aktiváciu NK-buniek sú významnejšie HLA-antigény triedy II ako I.

C33. V čom sa odlišuje recirkulácia naivných a efektorových, resp. pamäťových T-
lymfocytov ?

C34. Transkripčné faktory
a, AIRE je nevyhnutný pre transkripciu génov determinujúcich autoantigény počas
  fázy .......................................... selekcie tymocytov.
b, FOXP3 je onkogén potrebný pre diferenciáciu .......................................... lymfocytov
d, T-bet je transkripčný faktor pre ............. lymfocyty
e, GATA3 je transkripčný faktor pre ............. lymfocyty

C35. Charakterizujte NKT-bunky
a, aké majú diferenciačné antigény ? ...........................
b, aké majú receptory? ................................................
c, aké cytokíny produkujú ? ..............................................
d, aká je ich biologická funkcia? ........................................................................
                         20


36. Dendritové bunky charakterizuje
a) ( ) prítomnosťou bázických proteínov (major basic proteins)
b) ( ) expresia CD3
c) ( ) expresia IgM molekúl
d) ( ) schopnosť po aktivácii uvolniť histamín


D. Cytokíny, diferenciačné antigény, HLA-komplex

D1. Medzi cytokíny patria:
 lymfokíny
 glukokortikoidy
 faktory stimulujúce rast kolónií
 interferón-gama
 endorfíny
 interleukíny
 ACTH
  MAF a MIF

D2. Interleukíny:
 IL-3 stimuluje hemopoézu
 GM-CSF sa používa v liečbe ..............................
 IL-1 tvoria makrofágy aj nelymfoidné bunky
 IL-4 ovplyvňuje diferenciáciu B lymfocytov
 antagonistom IL-4 je .................
 IL-2 riadi diferenciáciu T-lymfocytov
 IL-5 pôsobí najmä na diferenciáciu ......................
 TNF pôsobí cytotoxicky a cytostaticky na tumory

D3. Interleukíny:
 IL-7 je rastovým faktorom pre .........................
 IL-8 je aktivačným a chemotaktickým faktorom pre ...........
 IL-9 je kostimulačný faktor pri vývoji .............. buniek
 IL-10 pôsobí inhibične alebo stimulačne na produkciu IL-2, IFN-gama ?
 IL-11 je rastový faktor pre ..........................
 Il-12 pôsobí stimulačne na ....................................
 Interleukíny pôsobia endokrinne alebo parakrinne ?
 IL-13 zodpovedá za prepnutie syntézy z IgM na ................

D4. Interleukín 2 (IL-2):
 produkujú ho aktivované T-lymfocyty
 pôsobí priamo na T- aj B-lymfocyty
 zvyšuje počet receptorov pre IL-2 na T-lymfocytoch
 nie je potrebný na účinnú aktiváciu T-lymfocytov
 produkujú ho aktivované B-lymfocyty
 pôsobí aktivačne na makrofágy a granulocyty
 aktivuje bunky: ............................
 receptorom pre IL-2 je znak CD25 na T-lymfocytoch
                       21
D5. Interferóny:
 rozlišujeme typy (uveďte aspoň tri):.........................
 imunoregulačné účinky má najmä : .......................
 zastavujú replikáciu vírusov v bunke
 stimulujú tvorbu protilátok
 brzdia rast nádorov
 aktivujú NK-bunky
 pri infekcii sú produkované skôr než protilátky
 nepôsobia prostredníctvom špecifických receptorov
 pre ich značné nepriaznivé účinky sa v terapii nedajú využiť

D6. Ktoré cytokíny stimulujú rast kolónií buniek myeloidnej línie

D7. Interleukíny/cytokíny
 v terapii neutropénií sa používa cytokín: ............
 receptor pre IL-2 sa skladá z jedného, dvoch alebo viacerých reťazcov?
 anti-Tac protilátka rozpoznáva receptor pre IL-1
 pôsobia parakrinne alebo endokrinne ? (podčiarknite)
 niektoré pôsobia autokrinne, uveďte príklad.: ..............
 IL-4 a IFN-gama sa navzájom potencujú
 uveďte cytokínový profil TH1-lymfocytov:.....................
 uveďte cytokínový profil TH2-lymfocytov:.....................
 rodinu chemokínov delíme na 4 podrodiny, ktoré sú to?

D8. Zvýšenú produkciu cytokínov a prípadný šok vyvoláva:
 endotoxín
 superantigén
 LPS
 stena gram-pozitívnych baktérií
 stafylokokový enterotoxín
 TNF
 lymfotoxín
 IL-1

D9. Interleukín 1 (IL-1):
 pôsobí priamo na T-lymfocyty
 aktivuje makrofágy
 je produkovaný výhradne B-lymfocytmi
 je potrebný pre aktiváciu B-lymfocytov závislú od T-lymfocytov
 pôsobí na hypotalamus
 je endogénnym pyrogénom
 neovplyvňuje zápalovú reakciu
 nepôsobí na hepatocyty
                          22


D10. Ktoré z nasledovných tvrdení o IFN-alfa je správne
 je účinný pri chronickej hepatitíde B
 potláča aktivitu NK-buniek
 je účinný v liečbe leukémie z vlasatých buniek
 na terapeutické účely je k dispozícií rekombinantný IFN-alfa
 v terapii sa používa častejšie ako IFN-gama
 pre terapeutické použitie je nevhodný
 používa sa na lokálnu terapiu niektorých vírusových ochorení
 pri liečbe nespôsobuje vedľajšie účinky

D11a. Interferóny:
 IFN- sa v liečbe nepoužíva
 IFN- patrí TH2-cytokínom
 makrofágy do zvýšenej mikrobicídnej aktivity stimuluje IFN-
 ktoré interferóny zastavujú replikáciu vírusov v bunke, prvej alebo druhej triedy?
(podčiarknite).

D11b. Gama-interferón
 syntetizujú ho makrofágy
 sa uvoľnuje ako dôsledok aktivácie T-lymfocytov
 stimuluje nešpecificky fagocytózu
 syntetizujú ho B-bunky
 vzniká pri alergickej reakcii ako jej hlavná zložka
 sa špecificky viaže na antigén ktorý jeho tvorbu indukoval
 sa využíva v liečbe ................ a ......................
 inhibuje syntézu cytokínu...................... (dopíšte ktorého)
D11b, Interferóny:
  K interferónom prvej triedy patria:
  K interferónom druhej triedy patria:
  K interferónom tretej triedy patria:
  Antiproliferačné vlastnosti majú interferóny prvej alebo tretej triedy?
  Zastavujú replikáciu vírusov v bunke
  Stimulujú tvorbu protilátok
  Brzdia rast nádorov
  Aktivujú NK-bunky
  Pri infekcii sú produkované skôr než protilátky
  Nepôsobia prostredníctvom špecifických receptorov
  Pre ich značné nepriaznivé účinky sa v terapii nedajú využiť
  Pre ich značné nepriaznivé účinky sa v terapii nedajú využiť
  Imunoregulačné účinky má najmä: ............
D12, Chemokíny
  predstaviteľom CC-chemokínov je.:.............................
  predstaviteľom CXC-chemokínov je.:.............................
  hlavná funkcia CC-chemokínov je.:.............................
  hlavná funkcia CXC-chemokínov je.:.............................
  IL-8 je CC-chemokín
                           23


 Ktoré receptory pre chemokíny sú súčasne koreceptormi pre HIV ? ..............
CXC-receptor Duffy je súčasne receptorom pre mikroorganizmus ................

D12a. HLA-antigény triedy I a II sa odlišujú predovšetkým:
 biochemickou štruktúrou
 biologickou funkciou
 tkanivovou distribúciou
 typom dedičnosti
 miestom syntézy v bunke
 mechanizmom degradácie
 v počte domén v ťažkom reťazci (alfa)
 úlohou pri imunologickej reštrikcii

D12b. HLA-komplex:
 je genetický systém človeka
 tvoria antigény, ktoré nie sú geneticky determinované
 patrí k systémom erytrocytov
 zabezpečuje individualitu jednotlivca
 neovplyvňuje transplantačné reakcie
 zabezpečuje procesy imunitnej odpovede
 zabezpečuje toleranciu na vlastné antigény
 je systém tkanivových antigénov

D13. Antigény HLA-DR, -DQ a -DP
patria k:
 triede I HLA-komplexu
 histokompatibilným antigénom
 triede II HLA-komplexu
 triede III HLA-komplexu
 membránovým lipoproteínom
 dimérovým membránovým glykoproteínom
 sa nazývajú aj ako antigény .........................
 sú súčasťou imunoglobulínovej veľkorodiny
 skladajú sa z troch reťazcov: a, ...... b, ........ c, ......

D14. K HLA-komplexu     patria
  DM-antigény
  TAP-molekuly
  LMP-proteázy
  Ii (gama) reťazec
  tapasín
  TL-antigény
  neklasické HLA-antigény triedy I :................. (uveďte aspoň 3)
  HLA-antigény triedy I : ..................

D15. Biologická funkcia HLA-antigénov spočíva
 v prezentácii cudzorodých antigénov T-lymfocytom
 v prezentácii vlastných antigénov T-lymfocytom
                      24


  v zabezpečovaní kooperácie medzi T-lymfocytmi a makrofágmi
  v zabezpečovaní interakcie medzi NK-bukami a terčovými bunkami
  v indukcii tolerancie na vlastné antigény
  v indukcii tolerancie na sekvestrované antigény
  HLA-antigény slúžia ako receptory pre imunohormóny
  HLA-antigény nie sú pre život jednotlivca nevyhnutné

D16. Napíšte vlastnosti, ktorými sa od seba odlišujú HLA antigény triedy I a II

D17. Napíšte oblasti medicíny, kde sa najviac vyuţívajú poznatky o HLA-komplexe

D18. Napíšte aspoň 4 gény, ktoré patria k triede III HLA-komplexu

D19. Pre HLA-komplex je chakateristická väzbová nerovnováha. Vysvetlite tento tento
pojem, príp. uveďte príklad

D20. Otec má haplotyp HLA-A2,-B12 a HLA-3,-B7; matka haplotyp HLA-1,-B8 a HLA-
A3, -B35. Aké haplotypy môţu zdediť ich deti ?

D21. HLA-antigény triedy II
 hrajú význammnú úlohu pri kooperácii imunokompetentných buniek
 sa označujú ako ...................... antigény
 sú prítomné len na imunokompetentných bunkách
 ich inkompatibilnosť je príčinou vzniku GvH reakcie
 ich inkompatibilnosť je príčinou rejekcie transplantátu
 sú neprítomné pri syndróme ...................................
 sú nevyhnutné na prezentáciu antigénu
 nachádzajú sa na každej jadrovej bunke organizmu

D22. HLA-antigény triedy I
 sa nachádzajú na všetkých jadrových bunkách
 sú dôležité pre indukciu cytotoxických T-lymfocytov
 hrajú úlohu pri interakcii imunokompetentných buniek
 dedia sa podľa Mendelových pravidiel dedičnosti
 sú dôležité pre indukciu T-pomocných lymfocytov
 sú podstatne imunogénnejšie než HLA-antigény triedy II
 sú príčinou vzniku autoimunitných ochorení
 sú neprítomne pri syndróme ..............................

D23. Okrem HLA-E, -F a -G k neklasickým HLA antigénom triedy I patria aj ďalšie.
Ktoré sú to a aký je ich biologický, príp. medicínky význam ?

D24. Aká je biologická fukcia antigénu HLA-G ?

D26. K diferenciačným antigénom patria
 integríny
 selektíny
 kadheríny
 laminín
                      25


  vitronektín
  transformujúce rastové faktory
  adresíny
  receptory pre udomácňovanie ("homing") lymfocytov

D27. Vymenujte príslušníkov rodiny leukocytových integrínov a napíšte ich hlavnú
funkciu

D28. Vymenujte predstaviteľov selektínov a napíšte ich hlavnú funkciu

D29. Na všetkých zrelých T-lymfocytoch nachádzame znaky:
 CD1
 CD2
 CD3
 CD4
 CD8
 CD25
 CD45
 CD29

D30. Dopíšte charakteristické diferenciačné antigény buniek:
 pluripotentné kmeňové bunky: .......
 T-lymfocyty a ich subpopulácie: ........
 B-lymfocyty : ...........
 NK-bunky: ......
 K-bunky :........
 naivné T-lymfocyty: ............
 pamäťové T-lymfocyty: ..........
 pomocné T-lymfocyty:......

D31. Definujte pojem : "diferenciačné antigény"

D32. Diferenciačný antigén LFA-1
 patrí k integrínom
 patrí k selektínom
 patrí ku kadherínom
 patrí k veľkej imunoglobulínovej rodine
 patrí k leukoadhezínom
 chýba pri LAD-syndróme
 chýba pri syndróme nahých leukocytov
 jeho prirodzeným ligandom je ICAM-1
 jeho prirodzeným ligandom je LFA-2
                      26      OTÁZKY Z KLINICKEJ IMUNOLÓGIE

F. Alergia
 F1. Atopické choroby:
 majú výraznú genetickú zložku (rodinný výskyt)
 kauzálnou formou liečby je eliminácia alergénu
 včasná fáza reakcie nastáva po opakovanej expozícii alergénu
 dedičnosť ochorenia je vždy autozomálne dominantná
 ochorenie možno pasívne preniesť protilátkami triedy IgA
 hyposenzibilizácia dočasne zmierňuje intenzitu ochorenia
 u pacienta vždy dokazujeme zvýšenie celkového IgE
 systémovú alergickú reakciu označujeme ako anafylaxia
 chronické zmeny vyvoláva hlavne neskorá fáza reakcie

F2. Medzi najčastejšie atopické choroby patria:
 senná nádcha (alergická rinitída)
 alergická astma
 progresívna polyartritída
 sympatická oftalmia
 sérový šok
 atopická dermatitída
 hereditárny angioedém
 alergická rinitída a konjunktivitída


 F3. Hyposenzibilizácia:
 sa využíva predovšetkým u alergických ochorení
 mechanizmus účinku spočíva v indukcii..........................
 spočíva v opakovanom podávaní stúpajúcej dávky alergénu
 cesta podania musí byť výlučne parenterálna
 účinok liečby je zvyčajne dočasný (najviac niekoľko rokov)
 pri indikácii musí byť známy alergén
 parenterálna aplikácia môže navodiť systémovú anafylak. reakciu
 možno ju pasívne navodiť protilátkami anti-IgE

F4. V procese hyposenzibilizácie vznikajú protilátky triedy:
 IgA
 IgD
 IgE
 IgM
 IgG
 blokujúce
 aglutinačné
 precipitačné
                      27


F5. Pri liečení atopií je najdôleţitejším faktorom:
   odstránie alergénu z prostredia
   denný kontakt s alergénom
   s.c. podávanie postupne sa zvyšujúcich dávok alergénu
   podávanie hyperimúnneho séra
   podávanie antibiotík
   liečba antihistaminikami
   navodenie tvorby blookujúcich protilátok
   blokovanie uvoľnenia mediátorov anafylaxie
   okamžité odstránenie aktívnych látok výmennou transfúziou krvi
   podávanie malých dávok alergénu intravenózne

F6. Atopia:
 je zdedenou náchylnosťou na reakcie včasnej precitlivenosti
 vzniká u predisponovaných jedincov
 sprevádzajú ju zvýšené hladiny IgE
 hladina IgG a IgM je znížená
 je reakcia oneskorenej precitlivenosti
 vzniká v dôsledku autoimunitného ochorenia
 môže sa prejaviť ako bronchiálna astma
 môže sa prejaviť ako rinitída
 je synonymom anafylaxie


F7. Anafylaxia:
 je reakcia včasnej precitlivenosti
 vzniká u senzibilizovaných jedincov
 hladiny IgG a IgM sú znížené
 je reakcia oneskorenej precitlivenosti
 vzniká v dôsledku autoimunitného ochorenia
 môže sa prejaviť náhlym šokom
 je porucha chemotaktickej aktivity neutrofilov
 je synonymom atopie

F8. Pseudoalergia vzniká po pôsobení:
   Rtg-kontrastných látok
   anafylatoxínov vzniknutých pri aktivácií komplementu
   látok, ktoré uvoľňujú histamín
   protilátok IgE
   protilátok IgG
   v mechanizme patogenetického účinku sa líši od anafylaxie
   je synonymom pre atopiu
   sa klinicky môže manifestovať ako anafylaktický šok

F9. Na inaktivácii mediátorov alergických reakcií sa zúčastňujú:
 eozinofily
 bazofily
 neutrofily
                      28


  T-lymfocyty
  NK-bunky
  makrofágy
  proteíny akútnej fázy
  protilátky


F10 Najčastejšími príčinami exitu pri anafylaktickom šoku sú:
   asfyxia
   suffokácia v dôsledku konstrikcie bronchiol
   pokles krvného tlaku
   akútny zápal pľúc v dôsledku hypoventilácie
   srdcové zlyhanie v dôsledku embolizácie koronárnych ciev
   ťažká anémia v dôsledku poruchy zrážanlivosti
   edém mogzu
   krvácanie do nadobličiek

F11 Včasná precitlivenosť
 vzniká v priebehu 15 minút
 vzniká v priebehu 2 dní
 sa prejaví začervenaním v dôsledku vazodilatácie
 sa prejaví edémom, v dôsledku prieniku tekutín do tkaniva
 vzniká u senzibilizovaných jedincov
 vzniká pri prvom kontakte s alergénom
 má protilátkový mechanizmus vzniku
 má bunkový mechanizmus vzniku

F12. Antihistaminiká
   sa viažu na receptory pre histamín
   sú efektívnejšie pri podaní pred očakávanou reakciou
   sú efektívnejšie pri podaní po vzniknutej reakcii
   neovplyvňujú aktivitu leukotriénov
   neovplyvňujú väzbu IgE protilátok na žírne bunky
   zamedzujú väzbe IgE protilátok na žírne bunky
   stabilizujú bunkovú membránu
   znižujú tvorbu IgE protilátok

F13. Ţírne bunky (mastocyty)
 sa nachádzajú v spojivovom tkanive okolo ciev
 sa nachádzajú v pľúcach
 sa okamžite degranulujú po naviazaní IgE protilátok
 majú vysokoafinitné receptory pre Fc-domény IgE
 sa degranulujú po premostení IgE na ich povrchu alergénom
 sa senzibilizujú naviazaním IgE na ich povrch
 sa nachádzajú voľne v cirkulácii
 sa môžu aktivovať aj anafylatoxínmi C3a a C5a
                       29


F14. Reakcia precitlivenosti I. typu má fázu:
   senzibilizácie
   aktivácie
   efektorovú
   hyposenzibilizácie
   desenzibilizácie
   inaktivácie
   oneskorenú
   väzby IgE protilátok na eozinofily

F15. Na anafylaktickej reakcii, jej vývoji a efektorovej fáze sa zúčastňujú:
 histamín
 serotonín
 cytokíny: IL- a IL- (dopíšte číslice)
 heparín
 leukotriény
 pomaly reagujúca substancia anafylaxie (SRS-A)
 tromboxány a prostaglandíny
 faktor aktivujúci trombocyty (PAF)

F16. Terapia alergie spočíva v:
 odstránení alergénu
 stabilizácií bunkových membrán
 podaní antihistaminík
 podaní kortikosteroidov
 podaní adrenalínu
 hyposenzibilizácií
 navodení tvorby blokujúcich IgG
 podaní antibiotík

F17. Interakcia s IgE-protilátkami vzniká pri:
  Prausnitzovej-Küstnerovej reakcii
 pri oneskorenej fáze alergickej reakcie 1. typu
 alergickej rhinitíde
 bronchiálnej astme
 reumatoidnej polyartritíde
 sennej nádche
 sérovej chorobe
 už pri prvom bodnutí včelou

F18. Príznaky anafylaktickej reakcie:
 nastupujú v priebehu minút
 sa prejavujú ako bronchospazmus
 dyspnea
 kardiovaskulárny kolaps
 systémová anafylaxia
 urtika
 pokles krvného tlaku
                      30


  hemorhagické prejavy

F19. Ktoré z tvrdení o atopickom ekzéme je správne:
 hladina IgE je obyčajne zvýšená
 vzniká u geneticky predisponovaných jedincov
 superinfekcia vírusom herpes simplex je vážnou komplikáciou
 imunitné reakcie nehrajú v patogenéze choroby žiadnu úlohu
 je spôsobená rovnakým mechanizmom ako kontaktná dermatitída
 zaraďujeme ju k 3.typu hypersenzitívnych reakcií
 v patogenéze majú najdôležitejšiu úlohu neutrofily
 liečime ju glukokortikoidmi

F20. Ktorá z chorôb sa obyčajne vyskytuje u atopických jedincov?
 senná nádcha
 uveitída
 vazomotorická rinitída
 atopický ekzém
 astma
 imunokomplexová glomerulonefritída
 alergická kontaktná dermatitída
 alergická konjunktivitída

F21. Systémová anafylaktická reakcia môţe byť spôsobená:
 jedom včiel
 penicilínom
 aspirínom
 rtg-kontrastnými látkami
 heterológnym sérom
 transfúziou krvi
 jedom osi
 uštipnutím hmyzom

F22. Oneskorená fáza alergickej reakcie I. typu
 je synonymom Arthusovej reakcie
 v zápalovom ložisku sú prítomné: Ne ?, Eo ?, T-Ly ?, B-Ly ?
 jej príznaky sa objavia za .... hod. po odoznení akútnej fázy
 má rovnaké klinické príznaky ako včasná fáza
 za poškodenie tkaniva zodpovedajú najmä ...................
 v liečbe sú najúčinnejšie ................................,
 sa zisťuje Mantoux-testom
 je sprostredkúvaná mastocytmi a bazofilmi

F23. Uveďte 4 najdôleţitejšie mediátory anafylaktickej reakcie a mechanizmy ich
účinku.

F24. Medzi mediátory anafylaktickej reakcie u človeka patria:
 histamín
 serotonín
                       31


  chemotaktické faktory pre eozinofily a neutrofily
  leukotriény LTC4, LTD4, LTE4 (SRS-A)
  prostaglandíny (PGD2)
  tromboxány
  PAF
  bradykinín

F25. Ktoré cytokíny ovplyvňujú syntézu IgE-protilátok v zmysle zvýšenia ich syntézy
 IL-4
 IL-5
 IL-6
 IFN-gama
 IL-10
 IL-2
 IL-1
 IL-12

F26. Akými metódami zisťujeme špecifické a celkové IgE-protilátky?

F27. Definujte princíp špecifická alergénovej imunoterapie (hyposenzibilizácie)


G. Autoimunita
 G1. Autoimunitné ochorenia:
 delíme na dve hlavné skupiny: 1............. 2.................
 sú asociované najmä s HLA-DR znakmi: 1. DR..... 2. DR...... 3. DR......
 principiálna porucha je v bunkovej imunite
 častejšie sú postihnutí muži ako ženy
 tehotenstvo zlepšuje priebeh reumatoidnej artritídy
 sa často vyskytujú spolu s malígnami procesmi
 ochorenie možno pasívne preniesť B-lymfocytmi
 orgánovo-špecifické autoprotilátky nemajú diagnostický význam

G2. Juvenilný diabetes mellitus ja asociovaný s antigénmi:
 HLA-DR3
 HLA-A24
 HLA-Cw3
 HLA-DR4
 HLA-DR3, -DR4
 HLA-DQ8
 HLA-DQ1
 HLA-B8

G3. Hemolytická choroba novorodencov:
 vzniká v dôsledku Rh-inkompatibility medzi matkou a plodom
 vzniká častejšie pri opakovaných graviditách
                       32


  vzniká často už pri prvej gravidite
  lieči sa výmennou transfúziou krvi u novorodencov
  lieči sa hemodialýzou novorodenca
  môže vzniknúť aj pri AB0 inkompatibilite medzi matkou a plodom
  vzniká pri imunizácii matky erytrocytmi plodu
  v klinike sa označuje tiež ako ................................

G4. Systémovy lupus erythematodess
 patrí k autoimunitným ochoreniam systémovým alebo orgánovým ?
 často sa vyskytuje deficiencia zložiek komplementu ........
 vzniká v dôsledku ukladania .............. do tkanív, orgánov
 je charakteristický prítomnosťou protilátok proti DNA
 je charakteristický prítomnosťou protilátok proti komplementu
 cytokínový profil je posunutý v prospech Th1 alebo Th2 lymfocytov ?
 je asociovaných s HLA antigénom ........
 pomer postihnutých mužov k postihnutým ženám je 1: .. až 1: ..

G5. Ktoré z tvrdení o C3-nefritickom faktore je správne:
 je to autoprotilátka proti .......................
 tvorí sa v obličkách
 vyvoláva membránovo-proliferačnú glomerulonefritídu
 prechádza placentou
 je to faktor komplementového systému
 je to regulačný proteín komplementového systému
 je to protilátka proti nefritogénnym kmeňom S. pyogenes
 je to protilátka proti bazálnej membráne glomerulov

G6. Gravesova choroba (M. Basedov) je spôsobená autoprotilátkami proti:
 thyreoglobulínu
 TSH
 receptorom pre TSH
 mikrozómom buniek štítnej žľazy
 antigénom cytoplazmy buniek štítnej žľazy
 jadrovým antigénom
 je asociovaná so znakom HLA- .. ....
 patrí k ........ typu hypersenzitívnych reakcií

G7. Diabetes mellitus závislý od inzulínu (DM 1A)
 je podmienený autoprotilátkami proti ..............................
 primárnym sa ukazuje byť prekonanie infekcie vírusmi ..............
 v imunopatogenéze primárnu úlohu majú imunokomplexy
 v liečbe je primárne podávanie glukokortikoidov
 HLA-protektívny antigén je .......
 je asociovaný so znakom HLA-... a HLA-....
 má rovnakú etiopatogenézu ako diabetes dospelých
 v imunopatogenéze hrajú úlohu aj Tc-lymfocyty
                       33


G8. Na imunodiagnostiku sa pouţívajú testy:
 pre výber páru darca-príjemca pre TKD: NBT
 pri chronickej granulomatóznej chorobe: MLC
 pri atopii: RIA, ELISA
 pri tbc: aglutinačná reakcia
 pri alergickej kontaktnej dermatitíde: kožný náplasťový test
 pri atopickej dermatitíde: kožný i.d. test
 pri chronickej granulomatóznej chorobe: Mantoux
 pri LAD-syndróme: chemotaxia

G9. Autoimunitná reakcia spojená s poškodzovaním vlastného tkaniva:
 vzniká v dôsledku porušenia imunologickej tolerancie
 možno ju preniesť pomocou T-lymfocytov
 možno ju preniesť pomocou B-lymfocytov aj makrofágov
 jej vznik podmieňuje imunogenetická výbava jedinca
 je stav zvyčajne spontánne reverzibilný
 vznikajú autoreaktívne protilátky a Tc-lymfocyty
 pre vznik ochorenia je nutná účasť T-lymfocytov
 porucha rovnováhy v sexuálnych hormónoch prispieva k rozvoju chroroby

G10. Definujte pojem sekvestrovaný antigén

G11. K sekvestrovaným antigénom patria (vymenujte aspoň 4)

G12. Definujte kríţovoreagujúce antigény uveďte typickú autoimunitnú chorobu
podmienenú týmto mechanizmom.

G13. Polyklonová aktivácia self-reaktívnych lymfocytov
 môže ju indukovať superantigén
 môže ju indukovať EBV, CMV
 môže ju indukovať sekvestrovaný antigén
 môže ju indukovať krížovoreagujúci antigén
 môžu ju indukovať niektoré liečivá, napr. zlato
 môže ju indukovať i.v. podanie hyperimúnnych sér
 sa častejšie pozoruje pri systémových alebo orgánových au. chor. ?
 je charakteristická skôr pre SLE ako pre JDM (áno/nie)

G14. Vymenujete 4 typických predstaviteľov systémových autoimunitných chorôb

G15. Vymenujete 4 typických predstaviteľov orgánových autoimunitných chorôb

G16. Pre vznik autoimunitnej choroby je nutná (é)
 môže vzniknúť u ktoréhokoľvek jedinca
 genetická predispozícia k chorobe
 faktory prostredia
 nerovnováha v hormonálnej výbave jedinca
 porucha v cytokínovej sieti
 stačí mať HLA-alelu predisponujúcu k chorobe
                      34


  predovšetkým porucha na úrovni regulácie imunitnej odpovede T-Ly
  autoimuntiné choroby môžu vznikať iba v staršom veku

G17. Dopíšte asociované HLA-antigény
  M. Bechterev:
  Juvenilny diabetes mellitus:
  M. Reiter:
  M. Hashimoto:
  Narkolepsia:
  M. Addison
  Coeliakia:
  Idiopatická hemochromatóza:

G18. K typickým orgánovo-špecifickým autoimunitným chorobám, patrí:
a) ( ) SLE               c) ( ) Sklerodermia
b) ( ) DM-1A (diabetes mellitus 1)   d) ( ) Reumatoidná artritídaH. Imunopatogenetické mechanizmy.
H1. Hypersenzitívne reakcie delíme podľa Coombsa a Gela do 5 skupín - akých ?

H2. IV. typ imunopatologických reakcií :
 sa prejavuje ako oneskorená precitlivenosť
 sa realizuje hlavne prostredníctvom makrofágov a T-lymfocytov
 vzniká v priebehu minút
 vzniká za niekoľko dní
 na patologických reakciách sa podieľajú aj lymfokíny
 prejavuje sa rejekciou transplantovaných obličiek
 je hlavnou príčinou vzniku angioedému
 vzniká v dôsledku deficitu C1 - zložky komplementu

H3. III. typ imunopatologického mechanizmu poškodenia tkanív
 vzniká v dôsledku tvorby malých imunokomplexov
 vzniká v dôsledku tvorby nadmerne veľkých imunokomplexov
 sa prejaví systémovo ako :.................................
 sa prejaví lokálne ako :...................................
 je patogenetickým mechanizmom postreptokokovej glomerulonefritídy
 hrá dôležitú úlohu pri vzniku systémového lupus erythematosus
 je najčastejšou príčinou alergií
 vzniká v dôsledku deficiencie C1-inhibítora

H4. K imunopatologickej reakcii bunkového typu patrí:
 kontaktná precitlivenosť na rúž
 rejekcia transplantovaného orgánu
 tuberkulínová reakcia
 imunitná odpovedˇ pri osýpkach
                       35


  sérová choroba
  deficiencia C3 zložky komplementu
  alergická reakcia na poštípanie hmyzom
  senná nádcha

H5. Na reakcii oneskorenej precitlivenosti sa podieľajú:
 antigén, antigénovo-senzitívne lymfocyty, makrofágy
 antigén, komplement, lymfokíny
 komplex antigénu s protilátkou, komplement, neutrofily
 IgE protilátky, antigén, žírne bunky,
 antigén, makrofágy, komplement,
 antigén, protilátky, cytokíny
 T-lymfocyty, makrofágy, lymfokíny
 antigén, T-lymfocyty, makrofágy, lymfokíny

H6. Reakcia oneskorenej precitlivenosti je zníţená:
 0 pri DiGeorgeovom syndróme
 1 po prekonaní osýpok
 2 syndróme nahých lymfocytov
 3 pri LAD-syndróme
 4 po odstránení sleziny
 5 po opakovaných transfúziách krvi
 6 po napadnutí T-buniek vírusom HIV
  pri SCID

 H7. Kontaktná precitlivenosť
 je spôsobená protilátkovou imunitnou reakciou
 je spôsobená bunkovou imunitnou reakciou
 sa dá pasívne preniesť T-bunkami
 sa najlepšie lieči desenzibilizáciou
 sa najlepšie lieči odstránením kontaktu s alergénom
 sa diagnostikuje náplasťovou skúškou
 sa diagnostikuje intradermálnym testom
 sa dá pasívne preniesť sérom

H8. K hypersenzitívnnym (imunopatologickým) reakciám podľa Coombsa a Gella patrí:
 reakcia v dôsledku AB0 inkompatibilnej transfúzie krvi
 autoimunitná hemolytická anémia
 chladová aglutinácia erytrocytov
 trombocytopenická purpura
 polieková hemolytická anémia
 polieková agranulocytóza
 Myasthenia gravis
 sérová choroba

H9. Arthusova reakcia:
 je lokálna imunokomplexová reakcia
 patrí k ..... typu imunopatol. reakcií podľa Coombsa a Gella
                       36


  sa prejavuje ako erytém a edém, pokračujúci do nekrózy
  vzniká v dôsledku aktivácie komplementu imunokomplexami
  vzniká po intradermálnom podaní antigénu
  vzniká po intradermálnom podaní protilátok
  zahŕňa ukladanie imunokomplexov do cievnej steny
  je prejav atopie

H10. Sérová choroba:
 je imunokomplexová reakcia
 patrí k ... typu imunopatol. reakcií podľa Coombsa a Gella
 vzniká po podaní väčšieho množstva heterológneho séra
 vzniká po podaní väčšieho množstva autológneho séra
 vzniká pri pasívnej imunizácii
 sa prejavuje horúčkou, výsypom, bolesťami v kĺboch,
 je synonymom sérového šoku
 imunokomplexy sa ukladajú v................

H11. Vznik cirkulujúcich imunokomplexov je etiologickým faktorom pri:
 Goodpastureov syndróm
 potreptokoková glomerulonefritída
 reumatoidná artritída
 kontaktná dermatitída
 anafylaktický šok
 fetálna erytroblastóza
 systémový lupus erythematosus

H12. III. typ imunopatologickej reakcie zahŕňa:
 vznik cirkulujúceho komplexu antigénu s protilátkou
 tvorbu chemotaktických faktorov ....... (dopíšte najdôležitejší)
 uvoľnenie anafylatoxínov
 zvýšenie cievnej permeability a vznik edému
 vycestovanie neutrofilov v dôsledku chemotaxie
 uvoľnenie lyzozómových enzýmov z neutrofilov
 vznik edému, erytému a nekrózy
 poškodenie v dôsledku deponovania imunokomplexov

H13. II. typ imunopatologickej reakcie zahŕňa:
 aktiváciu komplementu
 lýzu terčových buniek
 poškodenie v dôsledku deponovania imunokomplexov
 uvoľnenie lyzozómových enzýmov
 opsonizáciu buniek vedúcu k ich fagocytóze
 vytvorenie cytotoxických T-lymfocytov
 tvorbu protilátok izotypu IgA
 aktiváciu K-buniek v reakcii ADCC
                     37


H15. Sérová choroba vzniká, keď:
 sú prítomné protilátky proti bazálnej membráne glomerulov
 je nadbytok protilátok
 sa zvýšene produkujú IgE-protilátky
 sa tvoria solubilné imunokomplexy
 v nadbytku antigénu
 sa opakovane podá heterológne sérum
 je jedinec vopred senzibilizovaný
 má genetickú predispozíciu k chorobe

H16. Poškodenie ciev pri imunokomplexovej artritíde je spôsobené:
 lymfokínmi produkovanými T-bunkami
 histamínom a SRS-A
 komplexom C5 až C9 zložiek komplementu
 lyzozómovými enzýmami polymorfonukleárnych leukocytov
 cytotoxickými T-bunkami
 aktivovanými makrofágmi
 K-bunkami
 eozinofilmi

H17. V patogenéze alergickej kontaktnej dermatitídy hrajú úlohu:
 B-lymfocyty
 NK-bunky
 Langerhansove bunky
 T-lymfocyty
 lymfokíny
 eozinofily
 mastocyty
 histamín

H18. Granulóm je tvorený nasledovnými bunkami:
 T-lymfocytmi
 bazofilmi
 epitelovými bunkami
 obrovskými bunkami
 B-lymfocytmi
 NK-bunkami
 neutrofilmi
 makrofágmi

H19. III. typ imunopatologických mechanizmov (imunokomplexový):
 antigénovo-protilátkové komplexy obsahujú nadbytok antigénu
 miestny zápal spôsobuje aktivácia komplementu
 prejavy sú obmedzené na kožu
 typickým ochorením je sérový šok
 často dochádza k depozícii imunokomplexov v obličkách
 sprevádza poruchy klasickej cesty aktivácie komplementu
 na jeho patogenéze sa zúčastňujú protilátky IgG4
                        38


  dopíšte typickú imunokomplexovú chorobu ................

H20. Pri koţnom teste na zisťovanie 3. typu imunopatologickej reakcie
 reakciu odčítame za 15 minút
 patologicky sa prejavuje ako nekrotizujúca vaskulitída
 reakciu odčítame za 6 až 8 hodín
 patologicky sa prejavuje ako granulóm
 reakciu odčítame za 24 hodín
 v imunopatogenéze sa zúčastňujú protilátky triedy IgG
 3. typ imunopatol. reakcie sa nedá zisťovať kožným testom
 v imunopatogenéze sa zúčastňujú T-lymfocyty


I. Imunodeficiencie
 I1. Prechodná (fyziologická) hypogamaglobulinémia u detí:
 kulminuje v ........ mesiaci života
 vždy vyžaduje dočasnú substitučnú liečbu gamaglobulínom
 u dieťaťa je znížený počet B-lymfocytov v cirkulácii
 je kontraindikáciou očkovania
 je dôsledkom katabolizmu prenatálne získaných protilátok
 je závislá od opsonínovej aktivity komplementu
 má za následok časté infekcie dieťaťa
 sa lieči podávaním intravenóznych gamaglobulínov

I2. Selektívna IgA-deficiencia:
 je najčastejšie sa vyskytujúcou imunodeficienciou
 vyžaduje substitučnú terapiu gamaglobulínom
 u postihnutých sú častejšie infekcie dýchacích ciest
 je sprevádzaná častejším výskytom T-bunkových defektov
 u pacientov je znížený počet B-lymfocytov v krvi
 je sprevádzaná autoimunitnými ochoreniami a atopiou
 väčšina pacientov nemá klinické príznaky
 v liečbe je kontraindikované podávanie ..............

I3. Pre defekt T-bunkovej imunity u pacienta svedčia:
 časté baktériové ochorenia
 časté vírusové ochorenia
 opakované protozoárne a mykotické infekcie
 porucha odpovede na "in vitro" alogénnu stimuláciu a PHA
 negativnosť kožných testov (BCG, kandida)
 variabilné poruchy tvorby protilátok
 poruchy fagocytózy
 poruchy chemotaxie fagocytov

 I4. Syndróm nahých lymfocytov patrí medzi:
 primárne imunodeficiencie
                        39


  sekundárne imunodeficiencie
  autoimunitné ochorenia
  kombinované imunodeficiencie
  lymfoproliferačné ochorenia
  poruchy expresie antigénov HLA-komplexu
  poruchy T-lymfocytov
  poruchy expresie diferenciačných antigénov

I5. Vymenujte 4 charakteristické znaky imunodeficiencií:


 I6. Medzi deficiencie protilátkami sprostredkovanej imunity patrí:
 selektívna deficiencia IgA
 imunoglobulínová deficiencia so zvýšeným IgM (hyper-IgM-syndróm)
 selektívna imunodeficiencia podtried IgG
 deficiencia kappa-reťazcov
 selektívna deficiencia podtried IgE
 DiGeorgeov syndróm
 Syndróm nahých lymfocytov
 hereditárny angioedém

I7. Medzi kombinované imunodeficiencie patrí:
 ťažká kombinovaná imunodeficiencia (SCID)
 deficiencia adenozín-deaminázy
 teleangiektaktická ataxia
 Wiskottov - Aldrichov syndrom
 prechodná detská hypogamaglobulinémia
 deficiencia transkobalamínu
 syndróm lenivých leukocytov
 Waldenstromova makroglobulinémia

I8. Medzi primárne poruchy fagocytózy patrí:
 chronická granulomatózna choroba
 deficiencia adhézie leukocytov (LAD-syndróm)
 deficiencia špecifických granúl
 Chediakov-Higashiho syndróm
 deficiencia myeloperoxidázy
 deficiencia azurofilných granúl
 deficiencia tvorby leukotriénov
 Wikottov-Aldrichov syndrom

I9. Dopíšte príslušné imunodeficiencie zapríčinené :
 vírusom HIV .........................................................
 mutáciou génu pre IL-2R (c)...........................................
 poruchou expresie HLA-antigénov : ...................................
 poruchou adhezívnosti leukocytov : ..................................
 mutáciou génu "atk" ("btk") : ......................................
 poruchou prevodu CD40L (gp39) kostimulačného signálu: ...............
                             40


  chýbaním C1-inhibítora : ............................................
  chýbaním DAF.: ....................................................

 I10. Sekundárne imunodeficiencie:
 môžu vzniknúť v dôsledku liekovej terapie
 môžu vzniknúť v dôsledku vírusových ochorení
 vznikajú pri podvýžive
 vznikajú pri ťažkých chorobách GIT a poruchách metaboliznu
 sú sprevádzané infekciami Pneumocystis carinii, EBV, CMV
 patrí k nim syndrom LAD
 vznikajú v dôsledku deficiencie C1 inhibítora

 I11. Pacienti s DiGeorgeovým syndrómom nie sú schopní:
 odvrhnúť transplantovanú kostnú dreň
 odpovedať bunkovou imunitnou reakciou
 brániť sa proti intracelulárnym parazitom
 vytvárať protiláty proti T-nezávislým antigénom
 reagovať protilátkovou odpoveďou na T-závislé antigény
 prežiť prvé mesiace života
 tvoriť T-lymfocyty
 tvoriť B-lymfocyty

I12. Najčastejšia primárna imunodeficiencia je:
  ťažká kombinovaná - SCID
 chronická granulomatózna choroba
 selektívna deficiencia IgA
 DiGeorgeov syndróm
 AIDS
 Jóbov syndróm
 hereditárny angioneurotický edém
 bežná variabilná imunodeficiencia

 I13. Prechodná hypogamaglobulinémia u detí:
 vyskytuje sa v 3.-6. mesiaci života
 je viac zvýraznená u predčasne narodených detí
 je asociovaná s vývojom autoimunity v neskoršom veku
 týka sa všetkých troch hlavných tried imunoglobulínov
 v neskoršom veku je asociovaná s vývojom maligného procesu
 vyžaduje substitučnú terapiu
 prejaví sa hneď po narodení
 postihuje častejšie dievčatá

I14. Selektívna deficiencia IgA môţe byť asociovaná:
 s autoimunitnými chorobami
 nemusia byť prítomné žiadne klinické príznaky
 s alergickými prejavmi
 s infekciami GIT
 je nezlučiteľná so životom
                              41


  lieči sa substitučnou terapiou
  prejaví sa až v dospelosti
  je veľmi zriedkavá

I15. Primárny defekt pri chronickej granulomatóznej chorobe je:
 v chemotaxii neutrofilov
 v poruche cytotoxickej aktivity T-lymfocytov
 v intracelulárnom usmrcovaní mikroorganizmov v neutrofiloch
 je zvyčajne recesívna choroba viazaná na pohlavie
 je autozomálno recesívna choroba
 dedičnosť nie je známa
 nedostatočná aktivita NADPH oxidázy
 chýbanie cytochrómu b558

I16. Sekundárne imunodeficiencie sa vyskytujú pri:
 proteínová malnutrícia
 mnohopočetný myelóm
 Hodgkinov lymfóm
 non-Hodgkinove lymfómy
 infekcia vírusmi HIV
 hypovitaminóza C
 nedostatok zinku v potrave
 hypovitaminóza D

I17. Ktorá je najčastejšia primárna imunodeficiencia a ako sa prejavuje ?

 I18. Dopíšte klinické prejavy pri deficiencii :
 C1, C2, C4.....................................................
 C3...........................................................
 C5, C6, C7, C8..................................................
 C9...........................................................
 properdínu...................................................
 inhibítora C1-esterázy........................................
 DAF......................................................
 faktora I.....................................................

I19. Sekundárne imunodeficientné stavy môţu vznikať v dôsledku:
 nadmernej fyzickej záťaže
 porúch výživy (bielkoviny, stopové prvky)
 rádioaktívneho žiarenia
 toxických účinkov xenobiotík, vrátane liekov
 nadmerného príjmu bielkovín
 ťažkých infekčných ochorení, najmä vírusových
 dlhodobého zvýšenia telesnej teploty
 starnutia organizmu

I20a. Napíšte, ktorá je najčastejšia primárna imunodeficiencia a aké sú jej základné
klinické prejavy
                       42
I20 b. Napíšte 4 typické choroby, ktorých príčinou je primárna imunodeficiencia


I21. Pri imunodiagnostike nádorov a leukémií sa u pacienta stanovujú:
 alfa-fetoproteín
 karcinoembryonálny antigén
 kyslá fosfatáza
 lyzozým
 C3-zložka komplementu
 C-reaktívny proteín (CRP)
 IL-6
 diferenciačné antigény
 translokované onkogény

I22. Hladina alfa-proteínu (AFP) stúpa
  pri rakovine čriev
  pri rakovine pankreasu
  pri rakovine prsníka
  pri rakovine testes
  pri rakovine ovárií
  v prvom trimestri gravidity
  pri pankreatitídach
  pri rakovine pečene

I23. Onkogény:
 determinujú rastové faktory bunky
 determinujú diferenciačné antigény
 determinujú receptory pre rastové faktory
 determinujú regulačné proteíny
 zodpovedajú za expresiu histokompatibilných antigénov
 sú v svojej aktivite kontrolované ...................génmi
 c-onc a v-onc sú totožné
 v-onc má vo vzťahu k c-onc dominantné postavenie

I24. Hladina karcinoembryonálneho antigénu (CEA) stúpa
 pri rakovine čriev
 pri rakovine pankreasu
 pri rakovine prsníka
 pri rakovine testes
 pri rakovine ovárií
 v prvom trimestri gravidity
 pri pankreatitídach
 pri rakovine pečene
                       43


I25. Aké vzorky odoberieme pri podozrení na mnohopočetný myelóm?
 heparinizovaná krv
 zrazená krv
 moč
 žalúdková šťava
 plazma
 sérum
 likvor
 lymfa

I26. Kľúčovú úlohu pri imunologickom dohľade (surveillance) má:
 špecifická protilátková odpoveď
 T-bunkové mechanizmy špecifickej imunitnej odpovede
 NK-bunky (prirodzené zabíjače)
 LAK-bunky (lymfokínmi aktivované zabíjače)
 alternatívna cesta aktivácie komplementu
 ADCC (cytotoxickosť závislá od protilátok)
 profesionálne fagocyty
 aktivované makrofágy

I27. Protinádorový účinok imunitného systému sa realizuje:
 pomocou nešpecifických protilátok
 pomocou LAK-buniek
 pomocou NK-buniek
 cytotoxickosťou závislou od protilátok (ADCC)
 pomocou cytotropných protilátok
 pomocou aktivovaných makrofágov
 pomocou eozinofilných leukocytov
 prostredníctvom cytotoxických T-lymfocytov

I28. Napíšte 4 všeobecné vlastnosti nádorových buniek


J. Transplantačná a antiinfekčná imunológia
 J1. Syngénna transplantácia znamená prenos štepu:
 z jedného miesta na druhé u toho istého jedinca
 medzi HLA identickými dvojvaječnými súrodencami
 medzi jedincami rôznych druhov
 medzi jednovaječnými dvojčatami
 medzi geneticky identickými jedincami
 medzi dvojvaječnými dvojčatami
 medzi geneticky rôznymi jedincami toho istého druhu
 medzi príslušníkmi inbrédnej línie zvierat, napr. myší.

J2. Alogénna transplantácia znamená prenos štepu:
 medzi geneticky odlišnými jedincami jedného druhu
                       44


  medzi geneticky identickými jedincami
  z jedného miesta na druhé u toho istého jedinca
  u jedincov s rôznymi HLA-antigénmi
  medzi jednovaječnými dvojčatami
  medzi dvojvaječnými dvojčatami
  medzi súrodencami s rôznymi HLA-antigénmi
  medzi jedincami rôznych druhov

J3. Xenogénna transplantácia znamená prenos štepu medzi:
 geneticky odlišnými jedincami toho istého druhu
 geneticky odlišnými jedincami rôznych druhov
 geneticky identickými jedincami rôznych druhov
 medzi jednovaječnými jedincami
 medzi dvojvaječnými jedincami
 súrodencami s rôznymi HLA antigénmi
 medzi geneticky identickými súrodencami
 ošípanou a človekom

J4a, Pri transplantáciách rozlišujeme prenos:
 syngénny - medzi nepríbuznými jedincami v rámci druhu
 alogénny - medzi nepríbuznými jedincami v rámci druhu
 izogénny - medzi geneticky identickými jedincami
 autológny - medzi jednovaječnými dvojčatami
 xenogénny - medzi príslušníkmi dvoch odlišných druhov
 syngénny - medzi geneticky identickými jedincami
 xenogénny - medzi nepríbuznými jedincami v rámci druhu
 alogénny - medzi príslušníkmi dvoch odlišných druhov

J4b, Transplantácia kostnej drene medzi dvomi HLA-rozdielnymi jedincami má za
následok:
 a. ( ) GvH reakciu  b. ( ) HvG reakciu  c. ( ) toleranciu d. ( ) chimérizmus

J5. Hyperakútna rejekcia je spôsobená:
 indukciou klonov cytotoxických T-lymfocytov
 navodením tvorby anti-HLA protilátok
 prirodzenými izohemaglutinínmi pri AB0 inkompatibilnosti
 Rh-inkompatibilnosťou
 uvoľnenými cytokínmi pri reakcii T-lymfocytov príjemcu s HLA-Ag darcu
 rozdielnym pohlavím darcu a príjemcu
 vopred vytvorenými anti-lymfocytotoxickými (anti-HLA) protilátkami ??
 HLA-inkompatibilnosťou medzi darcom a príjemcom

J6. GvH reakcia (štepu darcu proti príjemcovi)
  nastáva vo výnimočných prípadoch
 je prítomná u väčšiny pacientov, líši sa len stupňom intenzity
 najviac postihuje: 1)........... 2)............ 3)............
 ťažké formy sú pre príjemcu letálne
 nemá význam pre prognózu
                         45


  postihuje len hematopoetický systém príjemcu
  u rastúceho organizmu sa prejaví spomalením rastu
  je podmienená reakciou ............darcu voči ....... príjemcu

J7. Uveďte 4 prípady výnimky z rejekcie

J8. Univerzálny darca krvi je človek s krvnou skupinou:
 0
 A
 B
 AB
 všetky krvné skupiny
 0, Rh(D)-
 0, Rh(D)+
 AB,Rh(D)-
 AB,Rh(D)+

 J9. V dôsledku transfúzie inkompatibilnej krvi dochádza k:
 intravaskulárnej lýze transfundovaných erytrocytov
 väzbe pacientových IgM na transfundované erytrocyty
 aktivácii komplementu
 poškodeniu obličiek (nahromadenie membrán erytrocytov)
 toxickému účinku uvoľneného hemínu
 intravaskulárnej lýze pacientových erytrocytov
 poškodeniu pečene v dôsledku nahromadenia heparínu
 Prausnitzovej-Küstnerovej reakcii

J10. Krvná skupina "Bombay" znamená ţe jedinec
 tvorí anti-H protilátky
 netvorí anti-H protilátky
 nemá H substanciu
 nemá krvnú skupinu A
 nemá krvnú skupinu B
 tvorí anti-A protilátky
 tvorí anti-B protilátky
 má AB skupinu
 má krvnú skupinu 0

J11. Krvnoskupinové substancie A, B a H:
 sa nachádzajú na povrchu erytrocytov
 sa nachádzajú len v membráne červených krviniek
 sa nachádzajú na povrchu epitelových buniek
 sa nachádzajú na povrchu endotelových buniek
 A skupina je : H-substancia + acetylgalaktózamín
 B skupina je : H-substancia + D-galaktóza
 sú geneticky determinované
 nie sú geneticky determinované
                      46


J12. Krvné/tkanivové antigény
 Krvné skupiny AB0 sa nachádzajú iba na erytrocytoch
 V krvi novorodenca sú prirodzené aglutiníny už od 1. dňa života
 Krvná skupina A krížovo reaguje s antigénmi baktérie ................
 Rh-systém sa skladá z antigénov:......................................
 Krvná skupina B krížovo reaguje s antigénmi baktérie .... ...........
 Krvné skupiny objavil v r. 1900: .....................................
 prítomnosť len H-substancie sa označuje ako krvná skupina "0"
 Akým Rh-antigénom je senzibilizovaná matka pri Rh-inkomptabilite? ...

J13. Matke skupiny A, Rh+ sa narodí dieťa 0, Rh-neg. Platí, ţe:
 matka musí byť heterozygot pre Rh antigén
 matka nemá AA genotyp
 otec musí mať B0 alebo A0 a byť RhD-heterozygot
 otcom nemôže byť muž s AB genotypom
 sa zhodujú v HLA-antigénoch
 dieťa má A0 genotyp
 dieťa má B0 genotyp
 aký je matkin genotyp ?................................

J14. Ochrana budúceho dieťaťa pred následkami Rh-inkompatibility zahŕňa:
 pasívnu imunizáciu novorodenca na odstránenie Rh+ - erytrocytov
 pasívnu imunizáciu matky na odstránenie Rh+ - erytrocytov
 pasívnu imunizáciu matky v priebehu 72 hodín po pôrode
 pasívnu imunizáciu matky v priebehu gravidity
 aktívnu imunizáciu matky na stimuláciu tvorby anti-Rh protilátok
 podanie steroidov matke, na zníženie jej imunitnej reaktivity
 gamaglobulín anti-Rh(D) sa označuje ako ....................
 sledovanie titra protilátok u Rh(D)-negatívnych matiek

J15. Ktoré z nasledovných tvrdení je správne:
 AB0-systém je jediným Er-systémom s prirodzenými protilátkami
 izohemaglutiníny patria do triedy IgG
 Rh-izoimunizácia navodí tvorbu IgG protilátok
 transfúzia krvi si vyžaduje zhodu v HLA-antigénoch
 AB0-antigény sú proteínovej povahy
 Rh-systém sa skladá len z jedného antigénu
 AB0-antigény sú lipopolysacharidovej povahy

 J16. Receptorom pre HIV-1 a HIV-2 na terčovej bunke je:
 CD45
 CD3
 CD4
 CD8
 mIgM
 CD29
 TCR
 galaktozyl-ceramid
                            47
J17. Pre interakciu HIV-1 s molekulou CD4 sú dôleţité jeho antigény:
 gp160
 gp120
 gp41
 p24
 p17
 p7
 hemaglutinín
 neuraminidáza

J18. Pri skríningovom vyšetrovaní nosičov HIV-1 sa vyšetrujú protilátky
 anti-gp160
 anti-gp120
 anti-gp41
 anti-p24
 anti-p17
 anti-CD4
 anti-CD8
 anti-HLA-DR

J19. Cesta prenosu HIV je moţná:
 infikovanou krvou
 v bazénoch
 zdieľaním osobnej a posteľnej bielizne
 spermiami
 vektormi (muchy, komáre)
 transplantáciou tkanív a orgánov
 kvapôčkovou infekciou
 vzdušnou cestou

J20. AIDS: Nakreslite krivky dynamiky hladín protilátok a vírusových antigénov v
priebehu infekcie HIV.

J21. Koreceptormi pre HIV sú niektoré receptory pre chemokíny. O aké receptory sa
jedná?

J.21a. HIV/AIDS (doplňte):
a, Receptory pre HIV-1 sú: a, ................ b, .................
b, Koreceptory pre HIV-1 sú : a, ............. b, ...................
c, Hlavné bunky, ktoré sú infikované HIV sú: ..................., ........................... a
....................................
d, Hlavné imunologické zmeny pri AIDS zahŕňajú redukciu absolútneho počtu:
......................v množstve približne ...... buniek za rok

J22. Rekurentné alebo ťaţké baktériové pneumónie môţu komplikovať:
  deficiencie C3 zložky komplementu
  splenektómiu
                       48


  prolongovanú imunosupresiu
  hypogamaglobulinémiu
  hypovitaminózu C
  neutropéniu
  deficienciu C1-inhibítora
  LAD-syndróm

J23. Definujte antigénový posun (shift)

J24. Definujte antigénovú odchýlku (drift)

J25. Infekčné ochorenia:
 pri pyogénnej infekcii má hlavnú protektívnu úlohu fagocytóza
 antitoxínová imunita má protilátkový charakter
 adherenciu baktérií na epitel blokujú najmä IgG protilátky
 defekty celulárnej imunity sprevádzajú hlavne pyogénne infekcie
 pri intracelulárnych parazitoch je protilátková imunita neúčinná
 predpokladom vzniku oportunistickej infekcie je porucha imunity
 reakcia ADCC sa uplatňuje najmä pri obrane proti ...................
 vďaka očkovaniu bola celosvetovo eradikovaná ...................

J26. V obrane proti vírusom sa predovšetkým uplatňujú
 eozinofily
 protilátky
 cytotoxické T-lymfocyty
 NK-bunky
 K-bunky
 neutrofily
 gama-interferón
 IL-2

J27. V obrane proti extracelulárne-parazitujúcim baktériám sa uplatňujú najmä:
 eozinofily
 protilátky
 cytotoxické T-lymfocyty
 NK-bunky
 K-bunky
 neutrofily
 gama-interferón
 IL-2

J28. V obrane proti intracelulárne-parazitujúcim baktériám sa uplatňujú najmä:
 eozinofily
 protilátky
 T-lymfocyty
 NK-bunky
 K-bunky
 neutrofily
                             49


  gama-interferón
  makrofágy

J29. V obrane proti parazitom sa uplatňujú najmä:
 eozinofily
 protilátky v reakcii ADCC
 T-lymfocyty
 NK-bunky
 K-bunky
 neutrofily
 gama-interferón
 IL-27

J30. Akým mechanizmom sa snaţia vírusy uniknúť svojmu rozpoznaniu cytotoxickými
T-lymfocytmi ?

J31. Počet CD4+-lymfocytov u HIV-infikovaného jedinca priemerne ročne klesá o:
a, 60/L      b, 100/L,      c, 150/L,          d, 200/L
(správnu odpoveď podčiarknite)

J32. Čo znamená, ak sa v krvi jedinca infikovaného HIV, ktorý je v asymptomatickej
fáze choroby, náhle zvýši hladina antigénu p24?K. DOPLNOK - Dodatočné otázky bez zaradenia
=======================================================
1. Bunky prezentujúce antigén (APC) prezentujú antigén:
a) bunkám s diferenciačnými antigénmi CD16 a CD56
d) pomocným T-lymfocytom
e) cytotoxickým T-lymfocytom
e) najmä dentritovým bunkám
f) bunkám, ktoré exprimujú TCR
g) v žliabku HLA-molekuly
h) ak je daný antigén naviazaný na protilátke IgG

2. T-lymfocyty:
a) na základe expresie diferenciačných antigénov CD4 a CD8 ich rozdeľujeme na a,
.............................................b, ..................................n
b) TH3 subpopulácia sa vyznačuje produkciou cytokínu: ........................
c) akými cytokínmi ovplyvniť aj produkciu protilátok?: a, .......... b, .................. c, .............
d) všetky exprimujú diferencicčný znak: .................
e dozrievajú v .................................
f) supresorové funkcie má populácia: .............................................................................
g) v periférnej krvi je ich menej ako B-lymfocytov

3. NK-bunky:
a) ich počet v periférnej krvi je nižší ako počet B-lymfocytov
b) tvoria až 40% z celových lymfocytov periférnej krvi
c) majú vysokú fagocytárnu aktivitu
                               50


d) terčové bunky rozpoznávajú inhibičnými a aktivačnými receptormi
e) nádorové bunky lyzujú exocytózou ............................. a ............................
f) produkujú protilátky typu IgG
g) ich význam je najmä v ......................................... a ...................................... imunite
h) exprimujú na svojom povrchu TCR

4. NK-bunky:
a) neexprimujú CD16 ani CD56
b) dokážu lyzovať len alogénne bunky, ale nie nádorové
c) z protilátok produkujú len IgA
d) antigén nerozpoznávajú pomocou TCR
e) majú podobné funkcie ako cytotoxické T-lymfocyty
f) ich cytotoxickú aktivitu je možné vyšetriť aj „in vitro“-testom
g) neprodukujú žiadne cytokíny
h) majú aj receptory pre protilátky (Fc)

5. NKT-bunky
   Od T-lymfocytov sa odlišujú prítomnosťou: ........................
   Od NK-buniek sa odlišujú prítomnosťou: ......................
   S T-lymfocytmi majú spoločné: .............................
   S NK-bunkami majú spoločné: ...............................
   Rozpoznávajú antigény prezentované HLA-molekulami prvej triedy.
   Rozpoznávajú antigény prezentované CD1D-molekulami.

   Na základe expresie znakov CD4 a CD8 ich delíme do nasledovných dvoch
subpopulácií: a, ................................ B, .........................................
   Svojou produkciou cytokínov .................................. modifikujú imunitnú odpoveď.

6. Bunkami sprostredkovaná cytotoxicita závislá od protilátky (ADCC):
a) bunky, ktoré ju sprostredkúvajú sa nazývajú ..................................
b) NK-bunky ju pri lýze terčových buniek využívajú tiež
c) pomocné T-lymfocyty túto reakciu výrazne podporujú
d) efektorová K-bunka pre reakciu ADCC využíva aj nízkoafinitný receptor pre IgG (CD16)
e) ako K-bunka môže pôsobiť aj neutrofil
f) monocyty a makrofágy nedokážu pôsobiť ako K-bunky
g) má význam v protinádorovej imunite
h) je možná aj bez prítomnosti protilátok

7. Diferenciačné antigény:
a) majú oficiálnu medzinárodnú skratku: .......
b) zaraďujeme medzi ne aj HLA-molekuly druhej triedy
c) sú znaky buniek, ale neplnia žiadne fyziologické funkcie
d) môžeme ich na bunkách dokázať napríklad prietokovou cytometriou
e) doposiaľ (rok 2005) ich bolo objavených okolo 30
f) ak sa nachádza jeden diferenciačný antigén na bunke, už sa tam nemôže nachádzať iný

8. Diferenciačné antigény CD4 a CD8:
a) sú diferenciačné antigény typické pre B-lymfocyty
b) sú nevyhnutné pri prezentácii antigénu
c) v membránach sú asociované s CD3 a TCR
                                51


d) nenachádzajú sa na T-lymfocytoch
e) majú funkciu adhezívnych a signalizačných molekúl
f) zabezpečujú transport antigénu do vnútra bunky
g) podľa nich sa dajú odlíšiť pomocné od cytotoxických T-lymfocytov
h) jeden z nich je aj receptor pre vírus HIV, ktorý? ....................

9. Diferenciačné antigény:
a) CD4 sa exprimuje najmä na NK-bunkách
b) CD21 je aj receptor pre EBV na B-lymfocytoch
c) CD3 exprimujú všetky T-lymfocyty
d) CD80 a 86 nepatria medzi kostimulačné molekuly
e) CD1 sa nepodieľa na prezentácii antigénov
f) CD2 je adhezívna molekula T-lymfocytov
g) CD16 (FcγRIII) nízkoafinitný receptor pre IgG a exprimuje sa na K-bunkách
h) Pri polarizačnej aktivácii TH1-lymfocytov sa zúčasťňujú: ....................................
i) Pri polarizačnej aktivácii TH2-lymfocytov sa zúčasťňujú: ......................................
j) pri aktivácii B-lymfocytov pri ich interakcii s TH-lymfocymi je najdôležitejšia interakcia
medzi kostimulačnými molekulami .........................................


10. B-lymfocyty:
a) ich konečné vývojové štádium sú plazmatické bunky
b) dokážu prezentovať antigén v žliabku HLA-molekúl druhej triedy
c) exprimujú na bunkovej membráne CD3
d) rozpoznávajú antigén membranovými protilátkami triedy: a, ............... b, ...................
e) v periférnej krvi je ich menej ako T-lymfocytov, ale viac ako NK-buniek
f) neexprimujú TCR
g) do proliferačnej a aktivačnej aktivitiy sa dostanú po kooperácii s ...................................
................................................ pri produkcii IgE-protilátok a s .....................................u pri
produkcii IgG protilátok
h) majú výrazné cytotoxické funkcie

11. Pri akých diagnózach má význam vyšetrenie HLA-molekúl:
a) pri ankylozujúcej spondylartritíde (M. Bechterev)
b) pred plánovanou transplantáciou obličky
c) pri podozrení na infekciu HIV
d) pri dobrovoľných darcoch krvotvorných buniek
e) pri paternitných sporoch
f) pri niektorých autoimunitných ochoreniach
g) pri všetkých typoch rakoviny
h) pri úrazoch

12. Autoimunitné choroby:
a) sú skoro vždy sprevádzané prítomnosťou autoprotilátok v krvi a tkanivách
b) za poškodenie tkanív pri autoimunitných ochoreniach sú zodpovedné vždy autoprotilátky
c) v súčasnosti pozorujeme ich ústup, hlavne v európskej populácii
d) sú častejšie u mužov
e) diabetes mellitus 1A typu patrí medzi najčastejšie autoimunitné choroby
f) na ich imunopatogenéze sa často podieľa úloha molekulovej mimikri
g) v populácii sa vyskytujú častejšie ako alergické ochorenia
                                52


h) sú to chronické ochorenia, ale nepredstavujú zvýšené riziko mortality pre pacienta

13. Diabetes mellitus 1A (závislý od inzulínu):
a) nepatrí medzi autoimunitné ochorenia
b) morbidita závisí aj od asociácie s niektorými HLA-antigénmi
c) podávanie inzulínu zabezpečuje týmto pacientom prežitie
d) transplantácia pankreatických ostrovčekov je jedna z možností terapie
e) obezita je najčastejším rizikom tohto ochorenia
f) postihuje pacientov najmä v starobe
g) na jej imunopatogenéze sa pravdepodobne podieľajú mikroorganizmy, ktoré majú podobnú
štruktúru ako niektoré autoantigény v pankreatických ostrovčekoch
h) na imunopatogenéze sa podieľajú iba autoprotilátky, ale nie T-lymfocyty

14. Nádory
a) V imunoterapii niektorých nádorov sa používajú najmä cytokíny: a, ............ b, ........... c,
.........
b) Pri vzniku metastáz nádorové bunky znižujú v svojich membránach adhezívnu molekulu,
ktorá sa podieľa na interbunkových spojoch; ako sa volá? ...................
c) znížená expresia nádorových a histokompatibilných antigénov na nádorových bunkách
môže spôsobiť únik nádorových buniek z imunologického dohľadu
d) TIL-bunky (tumor infiltrating lymphocytes) patria k NK-bukám alebo T-lymfocyuton?
e) imunosupresia má pozitívny vplyv v terapii maligných chorôb
f) V protinádorovej imunite najdôležitejšiu úlohu hrajú nasledovné bunky imunitného
systému: a, ................................... b, ...................................... c, ..................................
g) transfekcia nádorových buniek cytokínovými génmi a ich spätná aplikácia pacientovi je
jedná z možností imunoterpie
h) imunologický enhancement je možným mechanizmom úniku nádorových buniek z
imunologického dohľadu

15. Lymfocytotransformačným testom (LTT) vyšetríme:
a) odpoveď T-lymfocytov na stimuláciu mitogénmi a tým aj ich ”funčknú aktivitu”
b) odpoveď T-lymfocytov na alergény, a tým aj odhalenie reaktivity na daný alergén
c) odpoveď B-lymfocytov na stimuláciu mitogénmi a tým aj ich ”funčknú aktivitu”
d) odpoveď eozinofilov na alergény, a tým aj odhalenie reaktivity na daný alergén

16. Na získanie lymfocytov z periférnej venóznej krvi sa dá pouţiť:
a) lymfocytotransformačný test
b) MoPr proti CD3 + magnetický triedič buniek (MACS)
c) nefelometer
d) roztok Ficoll-Verografín

17. Dvojrozmernú dvojitá imunodifúzia podľa Ouchterlonyho, ktorá sa pouţíva
napríklad na kvalitatívny dôkaz bakteriálnych antigénov zaraďujeme medzi:
a) aglutinačné serologické metódy
b) precipitačné serologické metódy
c) imunoelektroforetické serologické metódy
d) imunodifúzne serologické metódy v elektrickom poli

18. Pamäťové T-lymfocyty
a, žijú niekoľko týždňov až mesiacov
                              53


b, žijú niekoľko desaťročí
c, zabezpečujú primárnu imunitnú odpoveď
d, zabezpečujú sekundárnu imunitnú odpoveď
e, od naivných T-lymfocytov sa vyznačujú zvýšenou expresiou ............................... molekúl
f, poznáme dve subpopulácie: a, .......................... b, ................................
g, pre svoje prežívanie vyžadujú/nevyžadujú rozpoznávanie vlastných HLA-molekúl
h, pre svoje prežívanie vyžadujú, aby ich stimulovali cytokíny, pomocné pamäťové vyžadujú
cytokíny ......................, cytotoxické pamäťové vyžadujú cytokíny........................

19. CD4
a, je znakom .......................... T-lymfocytov
b, je receptorom pre cytokín .........................
c, je receptorom pre vírus ............................
d, pri prezentácii antigénu bunkou prezentujúcou antigén (APC) interaguje s
...........................................................
e, podieľa alebo nepodieľa sa na prenose signálu do vnútra aktivovaného lymfocytu
f, okrem T-lymfocytov ho exprimujú aj iné bunky, najmä ..............................
g, patrí do rodiny integrínových molekúl alebo do veľkej imunoglobulínovej rodiny?

20. Transkripčné faktory
a, AIRE je nevyhnutný pre transkripciu génov determinujúcich autoantigény počas
  fázy .......................................... selekcie tymocytov.
b, mutácia v géne AIRE sa prejaví: ....................................................................
c, FOXP3 je onkogén potrebný pre diferenciáciu ..........................................
d, Mutácia vo FOXP3 sa prejaví ....................................
e, NFB je potrebný pre transkripciu a, ........................ b, .............................. d, ....................
f, NFA je potrebný pre transkripciu cytokínu ..............................

21. Apoptóza
      Rozlišujeme dva principiálne typy apoptózy a, .................................. b, .................
      Prvá dráha spustenia apoptotického procesu je daná interakciou medzi molekulami
......................
      Druhú dráhu spustenia apoptotického procesu spúšťa granzým B, ktorý aktivuje
proapoptotické proteíny Bax a Bid, ktoré poškodzujú membránu .........................................
Tieto uvoľnia ............................................., ktorý sa nadviaže na APAF-1, atď.
      Enzýmy, ktorý sa zúčastňujú apoptotického procesu sa označujú ..................................
      Apoptóza je fyziologický alebo patologický jav?
      V čom sa odlišuje apoptóza od nekrózy?
      Pri chýbaní CD95 (CD95L) vzniká .........................................
      Ako sa vo všeobecnosti volajú receptory pre apoptotické telieska (SRA, SRB, CD36
a iné?)

22. Vzorkové receptory
   Aká je anglická skratka pre vzorkové receptory ?
   Čo rozpoznávajú vzorkové receptory (uveďte ich anglickú skratku)
   Aké sú najznámejšie membránové vzorkové receptory a koľko ich v súčasnosti
poznáme?
   Uveďte najznámejšie intracelulárne vzorkové receptory. Aká choroba vzniká, ak dôjde
k mutácii génov pre druhý z nich?
                             54


   V čom je rozdiel medzi vzorkovými receptormi a antigénovými receptormi
lymfocytov T a B?
   Najmä ktoré bunky exprimujú vzorkové receptory?
   Ktoré receptory sú fylogeneticky staršie, vzorkové alebo antigénové receptory
lymfocytov T a B?

23. Napíšte, ktoré vlastnosti charakterizujú špecifickú (Š) nešpecifickú (N) imunitnú
odpoveď:
   nastupuje okamžite ako prvá
   má imunologickú pamäť
   výkonnými prvkami sú zložky komplementu, fagocyty...
   odpoveď na opakované stretnutie s Ag je rovnaká ako pri prvom stretnutí
   je fylogeneticky aj ontogeneticky mladšia
   je nadradená nešpecifickej imunitnej odpovedi
   zosiľuje mechanizmy nešpecifickej imunity
   výkonnými zložkami sú aktivované T- lymfocyty a protilátky)

24. Ktoré tvrdenie platí pre imunogén:
a. Je to látka schopná navodiť špecifickú imunitnú odpoveď a špecificky reagovať
s produktmi tejto odpovede
b. Vyvolá imunitnú odpoveď až keď sa rozloží na haptén a nosič
c. Musí mať obe vlastnosti, aj imunogénnosť aj špecifickosť
d. Kompletným antigénom môže byť len baktéria alebo vírus

25. Ktoré tvrdenie platí pre haptén:
a. haptén je schopný vyvolať špecifickú imunitnú odpoveď až po väzbe na vhodný nosič
b. haptén samotný je schopný reagovať s produktami špecifickej imunitnej odpovede
c. haptén sám dokáže vyvolať špecificifickú imunitnú odpoveď
d. hapténom môže byť liečivo alebo hormón

26. Napíšte, ktoré tvrdenie je správne:
a. monomér imunoglobulínu je tvorený 2 ľahkými(L) a 2 ťažkými (H) reťazcami
b. monomér imunoglobulínu obsahuje jedno väzbové miesto pre antigén
c. miesto na protilátke zodpovedné za väzbu antigénu sa nazýva: ......................
d. Ktoré imunoglobulíny majú 4 konštantné domény: .............. a ..................

27. Napíšte, ktoré tvrdenie je správne:
a. Miesto na antigéne, na ktoré sa viaže paratop protilátky sa označuje: .....................
b. Miesto na antigéne zodpovedné za indukciu imunitnej odpovede sa označuje ako
antigénový determinant.
c. Antigén zvyčajne máva iba jeden determinant
d. Ktoré prezentačné molekuly prezentujú lipopolysacharidy? ......................

28. Ktoré tvrdenie platí pre Coombsov test
a. je to test na dôkaz neaglutinujúcich protilátok, ktoré sa často viažu napr. na povrch
erytrocytov bez tvorby siete nevyhnutnej pre aglutináciu.
b. Patrí do skupiny imunodifúznych sérologických reakcií.
c. V praxi sa využíva na sledovanie ..........................................................., t.j. na dôkaz, či si
matka po prvej Rh-inkompatibilnej gravidite vytvorila anti-Rh protilátky proti RhD
pozitívnym erytrocytom plodu.
                         55


d. Čo je Coombsovo reagens?.
e. Coombsov test je sérologická reakcia, ktorú zaraďujeme do skupiny nepriama
aglutinácia.
f. Ako prevencia hemolytickej choroby u novorodencov sa do 72 hod po každom pôrode
podáva i.v. anti-Rh (Rhega)

29. Napíšte, ktoré tvrdenie je správne:
a. Radiálna imunodifúzna metóda Manciniovej patrí medzi kvantitatívne alebo kvalitatívne
imunodifúzne sérologické reakcie ? .............................................
b. Nefelometria a turbidimetria sa využívajú na kvantitatívnu analýzu plazmatických
bielkovín, ktorá je citlivejšia? ..................................
c. Najvyššiu koncetráciu z imunoglobulínov v ľudskej plazme má ........................... .
d. Koncentráciu IgE v sére možno stanoviť niektorou z aglutinačných alebo imunodifúznych
sérologických reakcií.

30. Napíšte, ktoré tvrdenie je správne:
a. Akou metódou by ste stanovili koncentráciu C3 a CRP v sére .................................
b. Akou metódou by ste stanovili stopové množstvá liečiv alebo hormónov
.........................................
c. Špecifické IgE-protilátky v sére určujeme metódou RIST alebo RAST ?.
d. Celkovú hladinu IgE v sére určujeme metódou RIST alebo RAST ?.

31. Napíšte, ktoré tvrdenie je správne:
a. Časový interval od infekcie vírusom HIV po objavenie sa protilátok v sére sa označuje lag
fáza a možno počas nej infekciu diagnostikovať pomocou metód ELISA a Western blot.
b. Laboratórna diagnostika vírusu HIV sa zakladá iba na dôkaze protilátok v sére po
sérokonverzii, ktoré sa tvoria proti HIV proteínom.
c. Vyšetrovaný človek je HIV pozitívny, ak pri laboratórnej diagnostike HIV infekcie
dostaneme jednoznačne pozitívne dva ELISA testy od rôznych firiem potvrdené jednoznačne
pozitívnym western blotom.
d. Vyšetrovaný človek je HIV pozitívny, ak pri laboratórnej diagnostike HIV infekcie
dostaneme jednoznačne pozitívne dva ELISA testy od rôznych firiem, alebo jednoznačne
pozitívny western blot.
e. Sérokonverzia pri HIV infekcii znamená zabudovanie DNA-formy vírusu HIV
(provírusu) do genómu infikovanej bunky.

32. Prirodzené Regulačné T- lymfocyty ( CD4+; CD25+)
a. Vznikajú počas imunitnej odpovede
b. Majú pôvod v týmuse a sú prítomné v organizme od narodenia
c. Svoju tlmivú aktivitu uplatňujú prostredníctvom bezprostrednej kooperácie s efektorovou
bunkou
d. Svoju tlmivú aktivitu uplatňujú prostredníctvom imunosupresívnych cytokínov

33. Regulačné T- lymfocyty indukované
a. Vznikajú počas imunitnej odpovede
b. Majú pôvod v týmuse a sú prítomné v organizme od narodenia
c. Th3 pôsobia prostredníctvom syntézy imunosupresívneho cytokínu ...................
d. Tr-1 pôsobia prostredníctvom syntézy imunosupresívneho cytokínu ...................
                          56


34. Vyberte správne moţnosti:
a. Akou cestou aktivujú munokomplexy komplement?
b. Voľné IgM a IgG aktivujú zložky C klasickou cestou
c. Na aktiváciu C1q stačí jedna molekula IgG.
d. Funkcia enzýmu C4bC2b je analogická s funkciou enzýmu C3bBb.

35. Vyberte správne moţnosti:
a. CRP dokáže aktivovať klasickú cestu komplementu (C).
b. Pri lektínovej ceste aktivácie C je prvou zložkou aktivačnej dráhy je C2.
c. Všetky tri cesty aktivácie C vyúsťujú do tvorby C5b6789(n)
d. C3b je 1. zložka aktivácie C alternatívnou cestou
e. C3b organizmus využíva aj na rozpoznanie a likvidáciu poškodených buniek.

36. Určite, ktoré tvrdenie je správne:
a. Reakcia viažuca komplement (KVR) nepatrí ku klasickým sérologickým reakciám.
b. Za anafylaktoidnú reakciu zodpovedajú fragmenty komplementu (C): C3b, C4b, iC3b.
c. Z fragmentov C sú výbornými opsonínmi C5a, C4a, C3a.
d. Na lýzu jadrovej bunky postačuje otvor vytvorený komplexom C5b678.

37. Ktoré tvrdenie je správne:
a. Fagocytóza bez opsonínov neprebieha.
b. PMNL izolujeme z heparinizovanej krvi dextránom
c. Monocyty sú typické bunky akútneho zápalu, na miesto fagocytózy sa dostávajú ako prvé.
d. Doplň: INT-test sa využíva na diagnostiku:

38. Ktoré tvrdenie je správne:
a. Porucha syntézy protilátok alebo zložiek C vedie aj k poruchám fagocytózy
b. Makrofágy sú typické bunky subakútneho a chronického zápalu.
c. Makrofágy sa v rámci imunitnej odpovede zúčastňujú len fagocytózy
d. Doplň: Chronická granulomatózna choroba(CGD) je ochorenie, pri ktorom je porušená
fagocytóza, pretože je defektný základný enzým respiračného vzplanutia. Tento enzým sa
nazýva:

39. Ktoré z nasledujúceho je hlavná funkcia B a T lymfocytov:
a. vrodená imunita
b. zápal
c. fagocytóza
d. získaná imunita

40. Označte správne tvrdenie:
a. Medzi K-bunky patria: 1, ..................... 2, ................... 3, .......................
b. Ak pridáme k izolovaným lymfocytom magnetické častice obalené MoPr anti-CD19
a MoPr anti-CD20 získame populáciu T-lymfocytov.
c. Kožné testy na posúdenie stavu bunkovej imunity hodnotíme po: doplň čas a čo si
všímame.
d. Reakcia, na ktorej sa K-bunky zúčastňujú sa označuje skratkou: ...........................

41. Označte, ktoré tvrdenie platí pre hypersenzitívne reakcie I. typu:
a. Sú podmienené ............. protilátkami.
                               57


b. Časť pacientov môže v rámci týchto reakcií po odoznení akútnych príznakov vyvinúť
približne o 3-12 hod. tzv. .........................................................
c. V klinickej praxi sa s týmito reakciami stretávame vo forme:
...............................................................................................................................
d. Anafylaktoidná reakcia sa klinicky neodlišuje od anafylaktickej reakcie, ale mechanizmus
vzniku je rovnaký.

42. Označte, ktoré tvrdenie platí pre hypersenzitívne reakcie IV. typu:
a. Sú spostredkované protilátkami a bunkami imunitného systému.
b. Sú sprostredkované ..................... a ....................... zaraďujeme ich k reakciám
oneskoreného typu.
c. Klinické prejavy vznikajú až po predchádzajúcej senzibilizácii určitým kontaktným
alergénom.
d. Klasickým príkladom fyziologickej odpovede je ................................ reakcia.

43. Označte, ktoré tvrdenie platí pre diagnostiku alergických ochorení, vyvolaných
hypersenzitívnymi reakciami IV. typu:
a. Na stanovenie hladiny protilátok v krvi pacienta môžeme použiť metodiky ELISA a RIA
(RIST, RAST).
b. Môžeme využiť intradermálny kožný test alebo častejšie epikutánny (náplasťový) test.
c. Pri kožných testoch reakciu na koži odčítavame najskôr o 24 hod.
d. Intradermálny test sa odčítava po 48 hod.
e. Možeme použiť aj modifikovaný LTT, v ktorom k izolovaným lymfocytom pacienta
pridávame namiesto mitogénov alergény.

44. Pre hemolytickú chorobu novorodenca platí:
a. Spôsobujú ju protilátky triedy IgM, ktoré prechádzajú cez placentu a deštruujú erytrocyty
plodu.
b. Spôsobujú ju protilátky triedy IgG, ktoré prechádzajú cez placentu a deštruujú erytrocyty
plodu.
c. Postihuje Rh negatívny plod Rh pozitívnej matky.
d. Postihuje Rh pozitívny plod Rh negatívnej matky.
e. V diagnostike využívame Coombsov test.
f. V diagnostike využívame nepriamu hemaglutináciu.
g. V diagnostike využívame priamu hemaglutináciu.
h. V diagnostike využívame jednoduchú radiálnu imunodifúziu.

45. Pre HIV infekciu platí:
a. Vedie k vzniku primárnej imunodeficiencie.
b. Vedie k vzniku sekundárnej imunodeficiencie.
c. Vírus HIV napáda najmä cytotoxické t-lymfocyty.
d. HIV makrofágy nenapáda.
e. AIDS je konečným štádiom HIV infekcie.
f. Protilátky proti HIV dokazujeme počas lag-fázy
g. V diagnostike využívame ELISA test a western blot
h. Počas infekcie dochádza k postupnému zvyšovaniu pomeru lymfocytov CD4+/CD8+
                      58


46. Pre I. typ hypersenzitívnych reakcií platí:
a. Anafylaxia a atopia sú synonymá.
b. Výsledkom senzibilizácie je tvorba alergénovo špecifických IgE.
c. Patrí sem sérový šok a sérová choroba.
d. Anafylaxia sa vyskytuje len u geneticky predisponovaných jedincov.
e. Urtikária je ťažká forma anafylaktickej reakcie.
f. Patrí sem anafylaktoidná reakcia.
g. Histamín je najvýznamnejší primárny mediátor alergických reakcií.
h. V diagnostike sa využíva epikutánny (náplasťový) test.

47. Pre antigénové receptory TCR platí:
a. TCRγδ sa vyskytuje na väčšine periférnych T-lymfocytov.
b. Rozoznávajú natívne proteínové antigény v solubilnej forme.
c. Rozoznávajú peptidy naviazané do žliabku molekuly HLA.
d. Receptor TCRαβ sa vyskytuje aj na T aj na B-lymfocytoch.
e. Sú to hlavné antigénové receptory NK-buniek.
f. Exprimujú sa aj na NKT-bunkách.
g. Receptor TCRαβ má homodimérovú štruktúru.
h. Patria do veľkej imunoglobulínovej rodiny

48. Pri akých diagnózach má význam vyšetrenie HLA-molekúl:
a) ( ) pri ankylozujúcej spondylartritíde (morbus Bechterev)
b) ( ) pred plánovanou transplantáciou obličky
c) ( ) pri podozrení na infekciu HIV
d) ( ) pri dobrovoľných darcoch krvotvorných buniek
e) ( ) pri paternitných sporoch
f) ( ) pri niektorých autoimunitných ochoreniach
g) ( ) pri všetkých typoch rakoviny
h) ( ) pri úrazoch
                              prof. MUDr. Milan Buc, DrSc.
                                    prednosta ústavu

Bratislava, 24. marca 2010
Pozor !!!
Okrem tohto súboru otázok existuje ešte súbor otázok pod názvom: „TESTOVÉ
OTÁZKY Z IMUNOLÓGIE, II“. Otázku na skúšku sú zloţené z otázok oboch súborov.

								
To top