ABSTRACT THE STORY OF JONAH AS A MODEL FOR A NEW_ BIBLICALLY BASED

Document Sample
ABSTRACT THE STORY OF JONAH AS A MODEL FOR A NEW_ BIBLICALLY BASED Powered By Docstoc
					                   ABSTRACT

                THE STORY OF JONAH

                 AS A MODEL FOR

        A NEW, BIBLICALLY BASED MOVING-IMAGE GENRE               By Christine Gunn – Danforth

Promoter:      Prof JH Coetzee (Rand Afrikaans University, Republic of South
           Africa)
Co-promoter:     Prof QJ Schultze (Department of Communication, Arts and
           Sciences, Calvin College, Grand Rapids, USA)
Department:     Biblical and Religious Studies
Degree:       Doctor of Philosophy in Biblical Studies and Communication


The goal of this research is to define the intent for Christian moving -image media

narratives in terms of Prophetic Imagination and to develop and describe the

characteristics of a new biblically based genre for Christian moving -image media

that incorporates intent, content, style, and form. The story of Jonah and the related

message as ironic vision, in combination with a particular didactic narrative form

(edutainment), creates a medium with a Prophetic Imagination result. This medium,

which is at the same time the message, is termed Jonahre. This new genre

proposes a fresh Christian purpose and possibility for using the moving-image

media to tell stories.In terms of the paradigm of Prophetic Imagination, the challenge for Christian

moving-image media is to establish a biblically based alternative consciousness in

society that results in the invitation to live a Lifestyle of the Believer in and contrary

to the lifestyle of the dominant culture. Christians find themselves in a paradigm
                      ii
somewhat similar to the ancient Israelites in exile, as Christianity and its message

have become de-centralized by the popular culture in a dominant postmodern world

with a secular worldview.The task thus of preaching, telling stories and communicating the Christian message

through moving -image media is to subvert these dominant ideologies through a

God-given message. This message should carry a transformative revelatory

purpose to glorify God and establish a biblical Christian outlook on life and the world

that goes beyond merely a Christian veneer. Producers of narratives with a Christian

worldview can no longer depend on simply using secular formats to convey Christian

messages, as is currently often done with moving-image media. Instead, both

content and form must be biblically based and have the same intent and purpose.

This demands a new format for Christian moving-image narratives that aims at

laying claim to the icons that dominate the secular “empire” so that they may be

conscripted for the purpose of establishing a Christian worldview among the

inhabitants with an empire consciousness.For the development of this new genre, the narrative of the book of Jonah as model

of biblical storytelling is examined by means of socio-rhetorical criticism and

communication theory. The communication as rich tapestry of interwoven textual

            o
textures is considered t find the basis for elements of a Prophetic Imagination

narrative that educates in Biblical truth while entertaining the dominant cultural

audience through an ironical, didactic style.


                      iii
                 OPSOMMING

 DIE VERHAAL VAN JONA AS MODEL VIR ’N NUWE, BYBELGEBASEERDE

         BEWEGENDEBEELD KOMMUNIKASIEGENRE             Deur Christine Gunn-Danforth

Promotor:     Prof JH Coetzee (Randse Afrikaanse Universiteit, Republiek
          van Suid-Afrika
Mede-promotor:   Prof QJ Schultze (Departement van Kommunikasie, Kunste en
          Wetenskappe, Calvin College, Grand Rapids, VSA)
Departement:    Bybel- en Godsdienskunde
Graad:       Doctor Philosophiae in Bybelkunde en Kommunikasie


Die doel van hierdie navorsing is om die skrywersbedoeling van verhale wat vir

Christelike bewegendebeeld-kommunikasiemedia gebruik word in terme van

Profetiese Verbeelding te definieer en om die eienskappe van ’n nuwe,

Bybelgebaseerde genre vir Christelike bewegendebeeld-kommunikasiemedia, wat

skrywersbedoeling, inhoud, styl en vorm insluit, te ontwikkel en te beskryf. Die

verhaal van Jona en die verbandhoudende boodskap as ironiese visie, in samehang

met ’n spesifieke didaktiese narratiewe vorm (‘edutainment’), skep ’n medium met ’n

Profetiese Verbeelding resultaat. Hierdie medium, wat terselfdertyd ook die

boodskap is, word benoem as ‘Jonahre’. Dit is ’n nuwe genre wat ’n vars Christelike

doel met nuwe moontlikhede vir die vertel van verhale in die gebruik van

bewegendebeeld-media voorstel.In terme van die paradigma van Profetiese Verbeelding is die uitdaging vir die

Christelike bewegendebeeld-media om ’n Bybelsgebaseerde alternatiewe bewussyn

in die samelewing te vestig wat mense sal uitnooi tot ’n leefstyl van die gelowige
                    iv
wat die leefstyl van die dominante kultuur kontrasteer. Christene vind hulself in ’n

paradigma soortgelyk aan die Israeliete van ouds wat in ballingskap was. Die

Christendom en die Christelike boodskap het gedesentraliseerd geraak as gevolg

van die populêre kultuur van die postmodernisme met ’n dominante sekulêre

wêreldbeeld.Die taak van die prediking, van die vertel van stories en van die kommunikeer van

die Christelike boodskap deur middel van die bewendebeeld-media is om die

dominante ideologieë deur middel van ’n Godgegewe boodskap omver te werp.

Hierdie boodskap moet ’n transformerende, openbarende doelwit hê wat God

verheerlik en ’n Bybels -Christelike lewens- en wêreldbeskouing vestig wat nie net ’n

Christelike vernislagie om het nie. Vervaardigers van verhale met ’n Christelike

lewens- en wêreldbeskouing kan nie meer slegs op sekulêre formate steun waarin

Christelike boodskappe gegiet word soos wat tans die geval is met die

bewegendebeeld-media nie. In plaas daarvan moet beide die inhoud en die vorm

Bybelgebaseerd wees met dieselfde doel voor oë. Dit vra ’n nuwe formaat vir

Christelike bewegendebeeld-verhale wat ten doel het om beslag te lê op die ikone

van diegene wat die sekulêre ‘koninkryk’ domineer sodat ’n Christelike lewens- en

wêreldbeskouing onder hulle gevestig kan word.Vir die ontwikkeling van hierdie nuwe genre is die verhaal van die boek Jona in die

Bybel gebruik as model van Bybelse storievertelling. Die boek is met behulp van

sosio-retoriese kritiek en kommunikasieteorie ontleed. Die kommunikasie as ryke

tapisserie van ineengeweefde teksstrukture is ondersoek om die basis vir elemente
                     v
van  ’n  profetiese  verbeeldingsnarratief  te  vind.  Hierdie  profetiese

verbeeldingsnarratief moet in Bybelse waarheid onderrig, terwyl dit ook die gehoor

van die dominante kultuur deur middel van ’n didaktiese styl van ironie vermaak.
                     vi

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:3
posted:3/2/2011
language:English
pages:5