Docstoc

Cabaran Sukan Negara Membangun

Document Sample
Cabaran Sukan Negara Membangun Powered By Docstoc
					CABARAN SUKAN NEGARA MEMBANGUN

 Oleh: Safwan Nudin B. Sahidin
 Muhamad Adam B. Hushaini
          PENGENALAN
  Pembangunan sukan negara semakin mendapat
  perhatian serius dari pihak kerajaan
  Hasilnya tertubuhlah Jawatankuasa Kabinet
  Mengenai Pembangunan Sukan yang bermatlamat
  untuk memartabatkan mutu sukan negara agar
  mampu bersaing di persada antarabangsa
  Salah satu fokus yang telah dikenalpasti ialah
  pembangunan sukan secara bersepadu diperingkat
  sekolah melalui penglahiran lebih ramai guru Sains
  Sukan dan Pendidikan Jasmani terlatih di sekolah
    PEMBANGUNAN SUKAN NEGARA
  Penubuhan Jawatankuasa Kabinet Mengenai
  Pembangunan dan Kemajuan Sukan Negara
  yangdipengerusikan oleh Timbalan Perdana Menteri
  Malaysia.
  Matlamat utama jawatankuasa ini ialah untuk
  memartabatkan mutu sukan negara agar mampu
  mencapai kejayaan cemerlang di persada
  antarabangsa.
  Memperkemaskinikan struktur program akademik
  dilaksanakan melalui perancangan dan penubuhan
  program baru seperti Program Sains Sukan dengan
  Pendidikan.
  Mengkaji dan memperkemaskinikan struktur kursus
  sedia ada dan menawarkan kursus-kursus baru.
  Fokus utama yang telah dikenalpasti oleh
  jawatankuasa ini ialah penglahiran lebih ramai atlet
  muda yang berkualiti di peringkat sekolah melalui
  proses pengajaran dan pembelajaran Sains Sukan
  dan Pendidikan Jasmani yang bersepadu dan terkini

  Menggalakkan pengambilan pelajar cemerlang sukan
  melalui perancangan penubuhan program
  matrikulasi dan prauniversiti bersama Sekolah
  Sukan Malaysia,mewujudkan syarat kemasukan
  khaskepada atlet negara, dan menggalakkan
  perlaksanaan kajian saintifik Sains Sukan untuk
  membantu mempertingkatkan pengetahuan dan
  prestasi sukan dikalangan pelajar
  CABARAN SUKAN
     Akedamik
   Pembangunan Pelajar

  Infrastruktur dan Fasiliti

   “World Class Player”

   Pembangunan Atlet

 Pusat Kecemerlangan Atlet
      CABARAN DALAM AKEDAMIK
  Bilangan tenaga pengajar yang terhad
   Pertambahan pusat pengajian yang pesat
   Kekurangan kursus tentang bidang ini


  Kekurangan kemudahan prasarana akademik
   Membuatkan jadual kuliah menjadi padat
   Keadaan yang tidak selesa


  Jadual kuliah yang agak padat
    Tidak mempunyai masa untuk mengulang kaji dan
    bergiat aktif dalam bidang sukan
CABARAN SUKAN DALAM PEMBANGUNAN
      PELAJAR
  Kekangan Pusat Sukan IPT di Malaysia.
   Pembangunan sukan pelajar di IPT
   dipertanggungjawabkan sepenuhnya kepada
   Pusat Sukan.
   Pusat ini tidak dapat memainkan peranan
   optimumnya akibat kekurangan staf dan peruntukan
   kewangan yang terhad
  Kemudahan dan prasarana sukan yang terhad
    Kemudahan sukan dan permainan seperti padang
    dan gelanggang di IPT masa kini tidak dapat
    menampung keperluan sukan dan riadah pelajar
    yang semakin bertambah
INFRASTUKTUR & FASILITI
Negara kita kekurangan:
  a. Gimnasium
  b. Kompleks sukan bertaraf
   dunia
 c. Gelanggang

Peralatan latihan usang
Aspek penyelenggaraan agak lemah
        WORLD CLASS PLAYER
Kekurangan
 Jurulatih berpengalaman
    Jurulatih diimport dari luar negara.
  Kemudahan
    Menyebabkan atlet dihantar menjalani latihan di luar
    negara.
  Pakar pemakanan (diet), ahli fisioterapi dan pakar
  psikologi
    Untuk meningkatkan prestasi atlet.
      PEMBANGUNAN ATLET
 Kemelesatan ekonomi menjejaskan program
 pembangunan atlet.
 Banyak syarikat tidak mampu menaja program,
 persatuan sukan dan atlet negara.
 Program pembangunan atlet yang tidak seagresif
 atlet luar negara
 Program pembangunan yang tidak
 berkesinambungan
     PUSAT KECEMERLANGAN ATLET
 Pegawai sukan dan jurulatih kurang bersunguh-
 sungguh untuk merencanakan program
 pembangunan sukan.
 Kerajaan masih dalam proses mewujudkan pusat
 kecemerlangan bagi sukan-sukan tertentu.
 Pusat kecemerlangan sukan yang kurang
    Cth seperti : Sekolah Sukan Bukit Jalil
           Sekolah Sukan Bandar Penawar
     CABARAN-CABARAN LAIN

 Kekurangan hubungan yang wujud antara
 persatuan sukan dengan kerajaan.
 Perbincangan mengenai sukan yang wujud
 adalah terbatas
 Persatuan sukan hanya menerima bantuan dan
 sokongan kewangan yang sedikit daripada
 kerajaan untuk kegiatan sukan
 Badan-badan sukan dan pihak kerajaan kurang
 peka terhadap keperluan masing-masing
 Kurangnya kerjasama antara badan sukan
 dengan pihak kerajaan
    STRATEGI MEMINIMAKAN CABARAN
        SUKAN NEGARA
  Isu kekurangan pensyarah.
    Isu kekurangan pensyarah sukan di IPT ditangani
    dengan strategi seperti perlantikan tutor dikalangan
    pelajar muda yang memiliki pencapaian akademik
    cemerlang dan berbakat dalam sukan
  Isu kekangan prasarana akademik.
    Antara langkah yang dilaksanakan oleh ialah
    menggalakkan pelajar menerapkan unsur
    experiential learning iaitu pembelajaranmelalui
    pengalaman sebenar. Hasilnya kelas-kelas teori
    diterapkan dalam kelas amali sekaligus
    mengurangkan keperluan penggunaan bilik kuliah
  Isu jadual waktu kuliah yang padat.
    Memberikan tugasan bercorak amalikepada pelajar
    seperti penganjuran kejohanan dan kejurulatihan
    serta pengendalian sesi pengajaran mikro. Strategi
    ini bukan sahaja dapat mengurangkan beban jadual
    kuliah malah dapat memberikan peluang dan
    pengalaman kepada pelajar untuk berlatih dan
    bersukan di waktu pilihan mereka
  Cabaran kekangan pusat sukan.
    Langkah proaktif yang diambil dalam menggalakkan
    kursus kemahiran ikhtisas dan Persatuan Sains
    Sukan untuk menganjurkan pelbagai siri
    pertandingan dan kursus kemahiran sukan


  Cabaran kekurangan dan kemudahan peralatan
    Kerjasama erat Pusat Sukan danJabatan HEP dalam
    merancang sesi latihan. Strategi ini sekaligus dapat
    meminimakan isu kekurangan dan pertindihan
    penggunaan prasarana sukan. Cabaran diatasi
    dengan menganjurkan beberapa siri latihan
    persahabatan dan penyesuaian di luar IPT bagi
    membolehkan atlet mengadaptasi kepelbagaian
    struktur gelanggang

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:2065
posted:3/2/2011
language:Malay
pages:16