15_Pembelajaran Aktif by faziptho08

VIEWS: 31 PAGES: 22

									 PEMBELAJARAN
   AKTIF
          Matlamat:
 Kursus ini bertujuan untuk memperkenalkan
 pendekatan pengajaran dan pembelajaran
  yang pelbagai kepada guru-guru supaya
dapat meningkatkan pencapaian dan motivasi
 pelajar terhadap mata pelajaran Pendidikan
          Moral.


                       1
  Mengapa perlu Pembelajaran
       Aktif?
  Syarahan------------------------------------ 5%
  Bacaan--------------------------------------- 10%
  Audio Vidual--------------------------------20%
  Tunjuk Cara--------------------------------- 30%
  Perbincangan Kumpulan--------------- 50%
  Pengalaman melalui penglibatan---- 75%
  Mengajar orang lain---------------------- 90%                            2
  Saya dengar dan saya lupa

  Saya nampak dan saya ingat

  Saya buat dan saya faham
                 3
      Perbezaan utama antara
      pembelajaran pasif dan
       pembelajaran aktif:
  Berpusatkan guru       Kerja kumpulan
  penekanan kepada       penekanan kepada
  persaingan          kerjasama
  mengajar seluruh kelas    berasaskan sumber
  guru menyediakan ilmu    pelajar
  pelajar pasif        bertanggungjawab atas
  gaya pembelajaran dan    proses pembelajaran
  aktiviti yang terhad     guru sebagai fasilitator
                 berpusatkan pelajar                              4
  ANTARA KAEDAH PEMBELAJARAN AKTIF
   YANG AKAN DITUNJUKKAN IALAH:

  SUMBANGSARAN
  MEMBUAT URUTAN
  TEKNIK PERBAHASAN
  MAIN PERANAN
  PERMAINAN
                    5
  KBSR Tahun 1 : Bidang Pembelajaran 2 (Nilai
    berkaitan dengan diri dan keluarga)

  Nilai : 2.3 Tanggungjawab terhadap
  keluarga
  Kandungan Akademik :
  Saling membantu memupuk keluarga
  bahagia
•  Usaha membantu melakukan kerja-kerja
  di rumah
  Hasil Pembelajaran : Menolong melakukan
  kerja-kerja di rumah
                         6
    KEMUKAKAN SOALAN INI
     KEPADA MURID:
  Adakah adik-adik pernah membantu ibu/
  bapa atau anggota keluarga yang lain di
  rumah?
  Apakah yang adik bantu?
                       7
        SUMBANGSARAN
       (BRAINSTORMING)
     Mengapa menggunakan sumbangsaran?
  Menjana banyak idea
  secara cepat
  melibatkan
  keseluruhan kelas
  menjana pemikiran
  yang kreatif dan
  imaginatif
  lebih banyak idea
  lebih baik

                       8
Peraturan Sumbangsaran
        Semua jawapan/idea
        pelajar perlu
        dicatatkan
        semua jawapan
        pelajar perlu dihargai
        selepas itu, baru buat
        penjelasan
                    9
   Sumbangsaran ialah satu
  strategi yang berguna untuk:
  menjana idea
  sesi menyelesaikan masalah
  merancang kerja yang praktikal
  memperkenalkan topik baru
  mengulang kaji sesuatu topik
  menilai aktiviti
  merancang suatu lawatan

                   10
      MEMBUAT URUTAN
  Tahun 1 : Bidang Pembelajaran 1 (Nilai berkaitan
  dengan Perkembangan Diri)
  Nilai : 1.8 Kejujuran
  Kandungan Akademik : Berkata benar, janji ditepati
•  Kepentingan bercakap benar dalam pelbagai situasi
-  Perbualan
-  Pergaulan
  Hasil Pembelajaran : Bersikap jujur dalam kehidupan
                             11
TEKNIK PERBAHASAN—KERUSI
 KBSM Tingkatan 4 : Bidang Pembelajaran 3 (Nilai
 berkaitan dengan alam sekitar)
 Nilai 3.3 Kemapanan Alam Sekitar

 Kandungan Akademik :

Pengurusan tanah secara berhikmah menjamin kehidupan
 berkualiti
• Pengurusan tanah secara bertanggungjawab untuk
 pelbagai aktiviti
- perindustrian, pertanian, perlombongan, petempatan

Hasil Pembelajaran : Menjaga dan menguruskan alam
 sekitar dengan sebaik-baiknya


                            12
   FAEDAH MAIN PERANAN
  Meneroka pelbagai      Pembelajaran menjadi
  pandangan          lebih aktif dan
  dapat membantu       interaktif
  mengubah sikap       pembelajaran
  amat sesuai         berkumpulan dan
  digunakan untuk isu-    kerjasama
  isu yang kontroversi    menfokus kepada
  pelajar belajar untuk    masalah dan cara
  mengawal perasaan      penyelesaian
  dan emosi
                          13
    PERMAINAN / GAME
 KBSR Tahun 6: Nilai berkaitan dengan
 perkembangan diri
 Nilai 1.7 : Kesederhanaan

 Kandungan Akademik : Masalah dan krisis
 ditangani dengan mengambil kira kepentingan
 diri dan kepentingan orang lain
- Masalah remaja

Hasil Pembelajaran : Menyelesaikan masalah
 dengan mengambil kira kepentingan diri dan
 orang lain

                        14
    Aktiviti :Mari Menyelesaikan Masalah

Langkah-Langkah:
1. Bahagikan kelas kepada beberapa kumpulan yang
  terdiri daripada tiga atau empat murid dan sedetiap
  kumpulan diberikan satu set kad aktiviti
2. Letakkan kad aktiviti di tengah-tengah meja dalam
  keadaan terbalik.
3. Pemain pertama akan mengambil giliran yang pertama
  untuk mengambil satu kad yang paling atas dan
  memberitahu situasi yang terdapat dalam kad tersebut
  seolah-olah dia yang mengalami masalah itu, meminta
  nasihat dan pemain lain perlu memberikan nasihat
  yang sesuai.

                            15
      …..sambungan…
4.  Pemain yang pertama ini akan
   menyerahkan kadnya itu kepada pemain
   yang memberikan nasihat yang paling
   baik.
5.  Pemain yang kedua pula akan
   mengulangi proses yang sama
   sehinggalah kad-kad aktiviti tersebut
   habis dibaca.

                     16
   Borang Grafik Penyelesaian
       Masalah
  Masalah
  Kemungkinan Pilihan Penyelesaian
  (Bagaimana saya dapat menyelesaikan
  masalah ini?)
  Pilihan Penyelesaian
  Kesan (apa akan berlaku jika pilihan itu
  diambil) / Sokong atau Tidak/ Nilai
  (penting atau tidak kesan itu? Mengapa?)
  Penyelesaian Terbaik
                        17
        PERMAINAN
         [ GAME]
  Sebelum memulakan sesuatu permainan,
  perkara berikut perlu diambil kira:
  Taklimat (briefing]
  Tindakan [action]
  Maklum balas dan Tindakan Susulan
  (debriefing and follow-up]                      18
             Taklimat
             [Briefing]
  Apakah isi kandungan moral
  yang diliputi?
  Apakah tujuan permainan ini?
  Apakah yang akan dilakukan
  oleh pelajar?
  Apakah yang diperlukan oleh
  pelajar?
  Apakah peraturan permainan
  itu?
  Berapa lamakah permainan
  itu?
  Bagaimanakah permainan itu
  harus berakhir?

                   19
         Tindakan
         [Action]
  Apakah yang perlu dilakukan oleh pelajar
  sekiranya mereka memerlukan bantuan?

  Adakah guru itu terlibat sama dalam
  permainan itu?

  Bagaimanakah pelajar itu melaksanakan
  peraturan itu?
                        20
Maklum balas dan tindakan
    susulan
         Sejauh manakah permainan itu
         dapat dilaksanakan?
         Siapa menang dan mengapa?
         Apakah fakta yang telah
         pelajar belajar?
         Apakah kemahiran yang
         pelajar itu praktikkan?
         Bagaimanakah ia dapat
         dipertingkatkan?
         Apakah isu yang
         dikemukakan?
         Bagaimanakah pembelajaran
         ini digunakan dalam situasi
         baru?
                      21
TERIMA KASIH
      22

								
To top