Internet Marketing Strategija - Excel by zzy11091

VIEWS: 44 PAGES: 3

More Info
									       Projekti koje provode ili u njima sudjeluju ne-vladine udruge na području Osječko-baranjske županije
                                              Vrijednost
Br.    Pravna osoba         Prog. okvir           Nositelj/      projekta      Trajanje/status             Opis aktivnosti
                   Naziv projekta           partneri        €
1   PRONI Centar za    CARDS, Zapošljavanje        Nositelj: PRONI         92,099.00    projekt završen  Zapošljavanje marginaliziranih skupina- ţene na
   socijalno podučavanje marginaliziranih skupina                                       području Vukovarsko-srijemske ţupanije, RICOCHET


2   Hrvatski institut za  CARDS, Izgradnja kapaciteta    Nositelj: EPRD Krakow     525,000.00    projekt završen  Izgradnja kapaciteta NVO-a, JLS-a i ustanova u pruzanju
   lokalnu samoupravu -  NGO i JLS                                              usluga socijalne skrbi
   HILS, Osijek

3   Organizacija za     PHARE 2005 - SMALL        Nositelj: OGI; Partneri:    64,190.00    projekt završen  Prihvaćanje vrijednosti i standarda EU kroz zaštitu
   građanske inicijative - PROJECTS PROGRAMME -       "Potrošač" - društvo za                      potrošača: informiranje i edukacija graĎana, javnih
   OGI           "Let me know - consumer     zaštitu potrošača                         sluţbenika, trgovaca i drugih davatelja usluga te
               protection",           Slavonije i Baranje i                       predstavnika medija, jačanje kapaciteta udruga koje se
                                "Plavi val" - udruga za                      bave zaštitom potrošača... itd.
                                zaštitu potrošača
                                Šibensko-kninske
                                ţupanije;

4   Organizacija za     CARDS 2004 - LOCAL      Nositelj: OGI, Partneri:      82,874.60    projekt završen  Poboljšanje zapošljivosti i jačanje učinkovitosti trţišta
   građanske inicijative - PARTNERSHIP FOR       Grad Drniš i udruga                          rada na području Šibensko-kninske ţupanije:
   OGI           EMPLOYMENT - PHASE 2 - "With ZvoniMir Knin                             organiziranje kampanje, edukacija nezaposlenih:
               knowledge to work"                                         informatička škola, škola engleskogj jezika, vještine
                                                                 traţenja posla; tisak publikacija; pravno savjetovanje
                                                                 nezaposlenih; organiziranje sajma rada, edukacija
                                                                 poduzetnika
5   Agencija lokalne    INTERREG III A, Adriatic, DG EAC Nositelj: Agencija lokalne  1,393,958.33    projekt završen  Institucionalna suradnja na lokalnoj razini
   demokracije - ALD                    demokracije Italija,
                               Partner: Osječko-
                               baranjska ţupanija

6   Agencija za društvene Youth in action          Nositelj: Agencija za     160,000.00    projekt završen  Informiranje o youth in action programu - promocija
   promjene                         društvene promjene                        programa

7   Centar za mir,     CARDS, Besplatna pravna pomoć Nositelj: Centar za mir,     173,360.00    projekt završen  Besplatna pravna pomoc marginaliziranim skupinama
   nenasilje i ljudska                 nenasilje i ljudska prava
   prava, Osijek
8   Centar za mir,     CARDS, Škola za odgovorno     Partneri:Osnovna škola    226,685.00    projekt završen  Škola za odgovorno roditeljstvo i vršnjačka medijacija
   nenasilje i ljudska  roditeljstvo           Retfala, Osnovna škola
   prava, Osijek                      Frana Krste Frankopana
                                i SOS Dječje selo
                                Ladimirevci
9   Udruga Izvor      CARDS, Borba protiv korupcije   Nositelj: Udruga Izvor     7,333.00    projekt završen  Uključivanje graĎana u borbu protiv korupcije -
                                                                 kampanja na nacionalnoj razini
10  Ekološko društvo    CARDS/Energetska edukacijska   Nositelj: Ekološko      120,000.00    projekt završen  Organiziranje edukativne energetske agencije
   Zeleni Osijek     agencija istočne Hrvatske     društvo Zeleni Osijek,
                                Partner: Grad Osijek,
                                Suradnik: Solar System
                                d.o.o. Osijek
11  Ekološko društvo    CARDS/Razvoj prekograničnog    Nositelj: Ekološko      119 963,05    projekt završen  Razvoj novih eko turističkih sadrţaja, edukaija lokalnih
   zeleni Osijek / Eko  turizma u srednjem Podunavlju   društvo Zeleni Osijek,                      stanovnika, promotivne aktivnosti.
   centar Zlatna greda                   Partneri: Turistička
                                zajednica Grada
                                Osijeka, Turistička
                                zajednica Osječko -
                                baranjske ţupanije,
                                Opština Sombor

12  "BIOPA" udruga za   IBRD (MeĎunarodna banka za    Nositelj:           82,191.78    projekt završen  Edukacija lokalne samouprave i stanovništva o
   organsko-biološku   obnovu i razvoj) - Edukacija o  BIOPA/Poljoprivredni                       mogućnostima ruralnog razvoja i ekološkoj poljoprivredi
   proizvodnju,Osijek   ruralnom razvoju         fakultet u Osijeku,
                                Partneri: Eko-kulturni
                                savez Vukovar
                                korisnici;5 ţupanija;63
                                općine područja
                                posebne drţavne skrbi
       Projekti koje provode ili u njima sudjeluju ne-vladine udruge na području Osječko-baranjske županije
                                                Vrijednost
Br.    Pravna osoba          Prog. okvir             Nositelj/      projekta    Trajanje/status              Opis aktivnosti
                    Naziv projekta            partneri        €
13  Društvo osoba s     PSGO - SU1, "Nauči me voljeti"   Nositelj: Društvo osoba s          projekt završen
   invaliditetom                        invaliditetom "Baranjsko
   "Baranjsko srce"                       srce"

14  Hrvatski crveni križ -  PSGO - SU1, Pomoć lokalnoj     Nositelj: Hrvatski crveni          projekt završen   Pomoć lokalnoj zajednici
   Općinsko društvo     zajednici              kriţ - Općinsko društvo
   crvenog križa Darda                     crvenog kriţa Darda

15  Hrvatski crveni križ -  PSGO - SU1, Pruţanje dopunskih Nositelj: Hrvatski crveni             projekt završen   Pruţanje dopunskih soc. usluga osobama treće ţivotne
   Gradsko društvo CK    soc. usluga osobama treće ţivotne kriţ - Gradsko društvo                       dobi i osobama s teškim tjelesnim invaliditetom
   Osijek          dobi i osobama s teškim tjelesnim CK Osijek
                invaliditetom

16  Udruženje za mir i    PSGO - SU1, Pilot projekt      Nositelj: Udruţenje za            projekt završen   Pilot projekt osnaţivanja ţena u ruralnim područjima
   ljudska prava      osnaţivanja ţena ruralnih      mir i ljudska prava
   "Baranja"        područja u prevenciji nasilja nad  "Baranja"
                ţenama i organ. tim. podrš.

17  Strengthening local   PHARE 2006             Nositelj: Ekološka       98,970.00  projekt završen   Proglašenje i implementacija zaštite Natura 2000 za
   capacities for Natura                    udruga Zeleni Osijek;                      područje Osječko - baranjske ţupanije
   2000 and nature                       Ostali partneri: Hrvatsko
   protection                          društvo za zaštitu ptica i
                                  prirode, Prirodoslovno
                                  matematički fakultet -
                                  odijel biologije,
18  Agencija lokalne     Europe for citizens: Promotion of  Nositelj: Asocijacija      17,223.00  projekt završen   Izgradnja kapaciteta organizacija civilnog društva u
   demokracije - ALD    Active European Citizenship     Agencija lokalne                         Hrvatskoj s ciljem promocije aktivne uloge graĎana u
                                  demokracije                           procesu proširenja Europske unije te informiranje i
                                  (Strasbourg, Francuska),                     usvajanje znanja i vještina iz područja aktivnog
                                  Partneri: ALD Osijek,                      graĎanstva
                                  Sisak, Brtonigla, ALDA
                                  meĎunarodni partneri
                                  kao sudionici projektnih
                                  aktivnosti


19  SLAP - udruga za     INTERREG ADRIATICO, Ethno-     Nositelj: SLAP, Partneri:   156,000.00  projekt završen   Razvoj turističkih potencijala Slavonije i Baranje kroz
   kreativni razvoj, Osijek Brand                Regionalna razvojna                       jačanje mreţe socijalnog poduzetništva uključujući i
                                  agencija Slavonije i                       proizvodnju rukotvorina
                                  Baranje, CNA - Sezione
                                  di Ferrara
20  Agencija lokalne     YOUTH programme, Action 5,     Nositelj: Asocijacija     461,525.00  projekt u provedbi  Promovirajući Youth Programme putem treninga za
   demokracije - ALD    Support measures, Inovative Co-   Agencija lokalne                         multiplikatore mladim ljudima iz Jugoistočne Europe i
                operation, Training and       demokracije                           Kavkaza stjecanje znanja i vještina, umreţavanje i razvoj
                Information Projects        (Strasbourg, Francuska),                     partnerstava
                                  Partneri: ALD Osijek,
                                  Sisak, Brtonigla, ALD
                                  Mostar, Associazione
                                  Progetto Prijedor,
                                  Associazione per
                                  l'ambasciata della
                                  democrazial locale
                                  Zavidovići, ALD
                                  Subotica, Niš, Grad Niš
21  Prosvjetno - kulturni  PSGO - SU2, Edukacijom do      Nositelj: Prosvjetno -     84,000.00  projekt u provedbi  Edukacijski programi usmjereni zapošljavanju
   centar Mađara u     ravnopravnosti na trţištu rada   kulturni centar MaĎara u
   Republici Hrvatskoj,                     Republici Hrvatskoj,
   Osijek                            Osijek

22  Hrvatski institut za   PSGO - SU2, Aries          Nositelj: HILS, Osijek     42,000.00  projekt u provedbi  Socijalna inkluzija mladih s posebnim potrebama
   lokalnu samoupravu -
   HILS, Osijek
       Projekti koje provode ili u njima sudjeluju ne-vladine udruge na području Osječko-baranjske županije
                                                  Vrijednost
Br.    Pravna osoba           Prog. okvir            Nositelj/       projekta    Trajanje/status              Opis aktivnosti
                     Naziv projekta           partneri         €
23  Hrvatski crveni križ -  PSGO - SU2, Pomoć lokalnoj      Nositelj: Hrvatski crveni     50,000.00  projekt u provedbi
   Općinsko društvo     zajednici - Općina Čeminac      kriţ - Općinsko društvo
   crvenog križa Darda                      crvenog kriţa Darda

24  Zajednica tehničke    PSGO - SU2, Veća socijalna      Nositelj: Zajednica        66,000.00  projekt u provedbi  Programi cjeloţivotnog učenja
   kulture Osječko -    uključenost i konkurentnost pri   tehničke kulture Osječko
   baranjske županije    zapošljavanju kroz proces      - baranjske ţupanije
                cjeloţivotnog učenja


25  Udruženje za mir i    PSGO - SU2, Pilot projekt      Nositelj: Udruţenje za       74,000.00  projekt u provedbi  Programi ekonomskog osnaţivanja ţena
   ljudska prava      ekonomskog osnaţivanja ţena     mir i ljudska prava
   "Baranja"        ruralnih područja          "Baranja"26  Centar za mir,      PSGO - SU2, Ostvarivanjem prava Nositelj: Centar za mir,        92,000.00  projket u provedbi  Programi socijalne inkluzije
   nenasilje i ljudska   do bolje socijalne uključenosti nenasilje i ljudska prava
   prava, Osijek


27  Mirovna grupa OAZA    PSGO - SU2, Besplatna        Nositelj: Mirovna grupa      44,000.00  projekt u provedbi  Tečajevi informatike i starnih jezika
   Beli Manastir      informatička obuka i tečajevi    OAZA Beli Manastir
                stranih jezika za nezaposlene
                Baranjce

28  SLAP - udruga za     Program suradnje Flamanske      Nositelj: Euroappel       135,000.00  projekt u provedbi  Jačanje konkrentnosti ekoloških proizvoĎača kroz
   kreativni razvoj, Osijek vlade s zemljama srednje i istočne  Belgija; Ostali partneri:                      stvaranje Web Shopa/Internet trgovine s pratećom
                Europe, Eko - konkurentan:      SLAP Udruga za                           infrastrukturom, te razvoja pojedinačnih marketing
                jačanje konkurentnosti ekoloških   kreativni razvoj, Osijek,                      strategija ekoloških proizvoĎača na području OBŢ-a.
                proizvoĎača             Regionalna razvojna
                                  agencija Slavonije i
                                  Baranje, Euroregija
                                  Dunav Drava Sava,
                                  Brava Auction Belgija,
                                  Belbior Belgija

29  Hrvatska udruga     IPA CBC HU-HR, CB BUSINESS      Munkadok es           173,142.85  projekt u provedbi  promocija prekograničnog poslovnog marketinga i
   poslodavaca       MARKETING              gyariparosok del -                         stranih ulaganja u dvije Baranje
                                  dunantuli regionalis
                                  kozhasznu szovetsege

30  Ekološko društvo     IPA CBC HU-HR, LINGUA        Duna-Drava nemzeti        111,435.00  projekt u provedbi  dvojezična edukacija za okoliš u dravskom bazenu
   Zeleni Osijek                         park igazgatosag                                  Ukupno             4,532,987.56

                                                projekt završen
                                                projekt u
                                                provedbi

								
To top