ใส่ลายน้ำให้รูปภาพใน BlogSpo1

Document Sample
ใส่ลายน้ำให้รูปภาพใน BlogSpo1 Powered By Docstoc
					ชวนเพื่อนเขียนบล็อก                      http://introduction-blogger.blogspot.com
                       ้
                   ใส่ ลายนาให้ รูปภาพใน BlogSpot

                                                ่ ั
มีคุุณพี่ท่านหนึ่ง ถามดิฉนมาว่าไอ้ที่พิมพ์เป็ นชื่อ blog เราในรู ปหน่ะ เค้าทายังไง ดิฉนก็งงอยูต้ งนาน
               ั                             ั
   เค้าเรี ยกว่าใส่ ลายน้ าค่ะ ภาษาอังกฤษว่า watermark เอาไว้ใส่ show ว่า รู ปนี้หน่ะ ของเรานะ ใคร copy
ไปก็จะลบลายน้ านี้ออกไม่ได้ เหมือนเป็ นการแจ้งว่าภาพนี้เป็ นลิขสิ ทธิ์ ของเราค่ะ คิดว่าเพื่อน ๆ หลายคน
อาจจะอยากรู ้ก็ได้ สาหรับดิฉนเองใช้ windows live writer เขียน blog ฟังก์ชน watermark มีให้ใช้ง่าย ๆ
                  ั                     ั่
          ่
เหมือน word อยูแล้ว ลองดูกนนะคะ  ั
นอกจากฟังก์ชน ใส่ ลายน้ าให้ blog แล้ว ยังสามารถตัดรู ป จัดเรี ยง แต่งรู ปได้ง่าย ๆ ค่ะ หากเราเลือก
       ั่
                        ้
watermark ก็จะปรากฏดังรู ปเสร็ จแล้วเราก็พิมพ์ขอความลงไปได้เลย
                      จะปรับ watermark ให้อยู่ บนล่าง แบบไหนก็ปรับได้ตรง เมนู
       ้                         ั                  ่
position แต่ถาเพื่อน ๆ ไม่ได้ใช้ windlows live writer เหมือนดิฉนหล่ะก็ ใช้ฟรี แวร์ ปรับแต่งกันดีวา ขอ
แนะนาตัวนี้ค่ะ photoscape เพราะอะไร ก็เพราะว่ามันช่วยให้งานเขียนบล็อกเราง่ายขึ้นหลาย ๆ อย่าง เช่น
เพื่อน ๆ สามารถจับภาพหน้าจอมาเขียนบล็อกได้ เมนู capture ค่ะ สามารถทาไฟล์เคลื่อนไหว ได้ดวย    ้
ปรับแต่งตัดขนาดรู ปง่าย ๆ กับ photoscpae ที่สาคัญฟรี แวร์ ค่ะ ดิฉนเลยแนะนาตัวนี้ดีกว่า downlod
                                 ั
ชวนเพื่อนเขียนบล็อก                       http://introduction-blogger.blogspot.com


photoscape มาใช้ก่อนนะคะ เอาหล่ะมาดูวธีทาลายน้ าใส่ รูปใน blog เรากันเถอะ เปิ ด photoscape ขึ้นมา
                     ิ
เลือก แก้ไขรู ปภาพค่ะ หลังจากนั้น ลาก รู ปที่จะแต่งมาวางไว้ตรงกลาง ดังรู ป
      ้
แล้วดุเมนูดานล่างนะคะ
              ้
คลิ๊กเลือก T ค่ะ แล้วพิมพ์ขอความที่เราจะใส่ เป็ นลายน้ าอาจจะเป็ นชื่อ blogs หรื อ e-mail ก็แล้วแต่
ชวนเพื่อนเขียนบล็อก                     http://introduction-blogger.blogspot.com


                    ั
พิมพ์เสร็ จแล้วก็ปรับค่าความทึบค่ะ ให้มนบาง ๆ หน่อย เหมือนกับลายน้ า จะเปลี่ยนตัวอักษร ให้มนแปลก  ั
ๆ โย้หน้าโย้หลัง อันนี้แล้วแต่จะ หลังจากนั้นก็ตกลง แค่น้ ีก็เรี ยบร้อยแล้วค่ะ การใส่ ลายน้ าให้รูปภาพ
Technorati Tags: ลายน้ า,watermark,blog,blogspot
Related Posts
แต่งรุู ปให้โดนก่อนอัพโหลด ด้วย photoscape
    ี
ไฟล์วดีโอการแต่งรู ปอย่างง่ายด้วย photoscape
จับภาพหน้าจอด้วย super screen capture

ที่มา ชวนเพื่อนเขียนบล็อก

				
DOCUMENT INFO
meesubandmeesuk meesubandmeesuk
About