Chiec la thu phai - Trinh cong Son by carotdieu

VIEWS: 54 PAGES: 1

More Info
									Chieác laù thu phai.
                 « « « « «
                                                Trònh Coâng Sôn.
        2 ‰ « œ »œ «
          « »» »» «   « ˆ « «          «
                 « « « « l « l « ‰ « l « « =l
                 « « ˆ « ˙        « «
       =====================ˆ
       & 4  j
          ˆ »
          «    l ˙
               « l «
                 ˆ   ˆ
                      «  «
                        ˆ
                        «  « ˆ « «
                          _ « ˆ
                          « j
                          ˆ «
                          j
                              j

        « « « « «
              Veà ñaây ñöùng  ngoài   Ñöôøng xa quaù      ngaïi         Ñeå loøng theo chuùt

   . « «   « « « « «
        « « « « l ˙  « « « «
               « « « «
& œ
 »»»  « «
    j
    ˆ l ˙
    « «   «
        ˆ
       l « ˆ « ˆ «
          ˆ
========================= l  « ˆ « « l « =
              l « «
               ˆ
               «
                 ˆ «
                  ˆ  «
                    ˙
                    «
  naéng    beân    ngoaøi    Muøa xuaân quaù     voäi        Möôøi naêm taém       goäi

       « »  « «          «
               œ »œ »œ »»» l « =l
                   œ
 « ‰ « l « « « l œ. « l «
       j
       ˆ »»
       «   j
           ˆ ˙
           « «   »» »» »»    ˙
                      «
& «
 ˆ
 «  _ « «
=========================
   « ˆ ˆ
   ˆ « «
   « j
   j          l
        Giaät mình oâi    chieác  laù   thu   phai         Ngöôøi ñaâu maát      ngöôøi

              « «
 »œ »»»œ »œ »»»œ l «  « « « ˆ l œ.
                 »»»
                                           Naèm nghe giöõa       ñôøi

      »»       « « «
            « « « «    »J
                   œ»» l ˙
                      »»»  ˙
                          »
& »»        «
========================= l
          ˙
          « l « «
            ˆ ˆ ˆ          l »» =
   Ñôøi toâi ngoác    daïi       Töï laøm khoâ      heùo     toâi     ñaây


 »»»œ »»»œ »œ œ «               « « « « œ. «
   Doøn vang tieáng    cöôøi      Ñieäu keøn ai       buoát   trong     toâi

       »» »»»  «
           ˙  »œ »œ »œ »»»œ l «
                 »»        « « »  «
========================= l
&          l « l »» »»      «
                      ˙
                      « l « « « « l »»
                        « « « ˆ
                        ˆ « ˆ
                         ˆ     j
                              ˆ
                              «
                              =
   Chieàu hoâm thöùc     daäy       Ngoài oâm toùc      daøi    Chaäp chôøn lau traéng      trong

 «  «  « « « «
      « « « «    « « « «
   Muøi höông phaán     ngöôøi      Moät hoâm nhôù      laïi     Heïn ngaøy sau seõ        mua


&
 «
 ˙
 «
=========================
   l
    «
    ˙
    « l « « « « l «
      ˆ ˆ « ˆ
        ˆ   «
           ˙
           «  « « « « l « =l
             « ˆ « ˆ
            l « «
             ˆ
             «
               ˆ «
                «  «
                  ˙
                  «
   tay                   Veà   thu xeáp      laïi       Ngaøy  trong neáp    ngaøy

              « « « « «
   vui.

  ‰ « « « « œ.
       « »»
       ˆ l »
       j
          «
          «  «
          ˆ l «
          j    « ˆ « « «
              « « « « l ˙ =l
                « ˆ
                ˆ
 «
 «
& ˆ
 «    « «
   « l ˆ ˆ
=========================
   ˆ j
   _ «
   j
   «   « «   «  ˙
            « l « «
              «
              ˆ     «
         Voäi vaøng theâm nhöõng luùc      yeâu      ngöôøi      Cuoàng phong caùnh    moûi

 « « « «
 « « « « «         « »  « «
 « « « « l « l « ‰ « l « « « l œ. « l «
                      « Œ
                      «
& «
=========================
 ˆ
 « ˆ ˆ «
    ˆ    «  « « « ˆ
             « j
              ˆ »»
              «   j
                  ˆ ˙
                  « «  l ˆ =
                      «  ”
      ˙
      «  ˆ
        «  « j
          _ ˆ
          ˆ «
          j
      Veà beân nuùi   ñôïi       Ngaäm nguøi oâi       ñaù  cuõng thöông   thay.

								
To top