RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (DOC) by mohamad_shahrizan775

VIEWS: 934 PAGES: 4

									                       RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


Tarikh       : 10 Februari 2011
Hari        : Khamis
Masa        : 9.00 hingga 10.00 pagi
Jumlah Murid    : 7 orang
Subjek       : Bahasa Melayu
Nilai       : Bekerjasama, Berdisiplin, Mematuhi Arahan  Kumpulan           Mawar                 Orkid                Matahari
  Nama Murid    1. Azmeer              1. Tan Wee Kang           1. Jessica
          2. Maniam              2. Charlie              2. Azli
          3. Suraya              3. Nazya
     Tajuk   Perkataan (KV+KV)          Suku Kata (KV)            Vokal ( a,e,i,o,u)
    Objektif  Pada akhir pengajaran, murid akan  Pada akhir pengajaran, murid akan   Pada akhir pengajaran, murid
          dapat  membaca   dan menulis  dapat menyebut dan menulis suku    akan dapat membunyikan dan dan
          perkataan (KV+KV) dengan betul    kata awal (KV) yang betul sekurang-  menulis huruf vokal dengan betul
          sekurang-kurangnya 5 daripada 7   kurangnya 4 daripada 7 berpandukan  sekurang-kurangnya 3 daripada 6
          perkataan yang ditunjukkan dalam   gambar yang ditunjukkan dalam     gambar dalam lembaran kerja.
          lembaran kerja.           lembaran kerja.
 Pengalaman    Murid sudah dapat menyebut suku   Murid sudah dapat mengeja dan     Murid sudah dapat menyebut
  Sedia Ada    kata awal KV dengan betul      membatang suku kata (KV) dengan    huruf secara hafalan mengikut
                            betul.                urutan.
  Alat Bantu   1. Lembaran Kerja           1. Kad Perkataan           1. Kad Huruf Vokal
  Mengajar    2. Kata Suku Kata           2. Lembaran Kerja           2. Lembaran Kerja


                                                eija,eika,gbah,syah_tutorialbm_sem3
        3. Ketingting Perkataan        3. Cari Kad              3. Video
                                               4. Kotak Misteri
Unsur Terapi  1. Terapi motor kasar
        2. Terapi motor halus

 Kemahiran   1. Menghubungkait
 Berfikir   2. Menjana idea
        3. Membuat keputusan

 Set Induksi  1. Guru menunjukkan video kepada murid-murid
 (3 minit)  2. Murid-murid diminta untuk menyanyikan lagu ‘ABC’ dengan pergerakan.

Perkembangan  Latihan Pengukuhan          Permainan               Pengajaran
 Langkah 1   1. Murid   membina   perkataan 1. Murid diperkenalkan dengan satu 1. Guru      memaparkan   video
 (18 minit)    (KV+KV)              permainan iaitu ‘Cari Kad’       kepada murid
        2. Murid mengisi tempat kosong 2. Guru       terlebih    dahulu 1. Guru     terlebih   dahulu
          berdasarkan lembaran kerja     membacakan     arahan   dan   membimbing    murid  cara
          yang diedarkan oleh guru.     menunjuk ajar cara permainan.      menyebut vokal dengan betul
        3. Murid yang dapat membina dan 3. Murid akan mencari kad suku 2. Murid akan menyebut vokal
          menulis dengan betul akan     kata KV seperti mana yang telah     tersebut secara beramai-ramai
          diberikan ganjaran oleh guru.   disenaraikan oleh guru dalam 3. Murid akan dipilih secara
                            lembaran kerja.             individu untuk menyebut vokal
                          4. Murid    yang     berjaya   tersebut.
                            menyelesaikan permainan ini 4. Murid akan menulis balik vokal
                            dengan cepat dan betul akan       yang mereka sebut.
                            dikira sebagai pemenang.
                          5. Guru akan memberikan ganjaran
                            sebagai galakan.
 Langkah 2   Permainan              Pengajaran              Latihan Pengukuhan
 (18 minit)   1. Guru   membuat   permainan 5. Guru    memaparkan     kad 1. Guru mengedarkan lembaran
          Ketingting Perkataan        bergambar kepada murid.        kerja kepada murid.
        2. Murid bermain secara bergilir- 6. Guru     terlebih    dahulu 2. Murid mengisi tempat kosong

                                               eija,eika,gbah,syah_tutorialbm_sem3
        gilir                 membimbing     murid   cara    berdasarkan lembaran kerja
       3. Murid diminta untuk menulis      menyebut suku kata awal KV.       yang diedarkan oleh guru.
        kembali   perkataan-perkataan  7. Murid akan menyebut suku kata    3. Murid yang dapat menyebut dan
        yang telah disebut dalam       tersebut secara beramai-ramai.     menulis huruf vokal dengan
        lembaran kerja.          8. Murid akan dipilih secara individu   betul akan diberikan ganjaran
       4. Murid     yang     dapat   untuk menyebut suku kata        oleh guru.
        menghabiskan      permainan   tersebut.
        dengan cepat serta memyebut    9. Murid akan menulis balik suku
        perkataan (KV) dengan betul      kata yang mereka sebut.
        dan  jelas  dikira  sebagai
        pemenang.
       5. Murid yang menang akan diberi
        ganjaran sebagai galakan.

Langkah 3  Pengajaran             Latihan Pengukuhan             Permainan
(18 minit)  1. Guru membimbing murid untuk 1. Murid mengisi tempat kosong        1. Guru    membuat    permainan
         membaca perkataan (KV+KV)      dalam lembaran kerja           ‘Kotak Misteri’
         berpandukan lembaran kerja.  2. Murid akan menyebut suku kata      2. Murid akan mengambil kad
       2. Murid   akan    membaca    yang ditulis.               yang terdapat dalam kotak
         perkataan  tersebut  secara 3. Murid yang dapat menyebut dan        tersebut
         beramai-ramai.           menulis suku kata dengan betul    3. Murid yang memperolehi kad
       3. Murid akan dipilih secara      akan diberikan ganjaran oleh       tersebut akan menyebut vokal
         individu untuk membacakan      guru                   yang terdapat dalam kad
         perkataan tersebut.                              tersebut cara cepat.
       4. Murid akan menulis balik                          6. Murid diminta untuk menulis
         perkataan yang mereka sebut.                          kembali huruf vokal yang telah
                                                disebut dalam lembaran kerja.
                                              7. Murid     yang     dapat
                                                menghabiskan      permainan
                                                dengan cepat serta menyebut
                                                perkataan (KV) dengan betul
                                                dan  jelas  dikira  sebagai

                                               eija,eika,gbah,syah_tutorialbm_sem3
                                          pemenang.
                                         4. Murid yang menang akan diberi
                                          ganjaran sebagai galakan
Penutup   1. Guru membuat permainan ‘Susun Kata’
(5 minit)  2. Murid dibahagikan kepada dua kumpulan
      3. Guru membahagikan papan tulis kepada dua bahagian.
      4. Guru akan melekatkan tiga gambar iaitu gambar Emak, Api, dan Ikan.
      5. Murid akan membina, menyusun, menyebut dan menulis kembali perkataan tersebut berdasarkan gambar
        yang telah diberikan.
      8. Kumpulan yang dapat menghabiskan permainan dengan cepat serta menyebut dan menulis dengan betul dan
        jelas dikira sebagai pemenang.
      6. Kumpulan yang menang akan diberi ganjaran sebagai galakan
                                          eija,eika,gbah,syah_tutorialbm_sem3

								
To top