Docstoc

ZAPISNIK 1 URADNEGA SESTANKA SKUPINE NOVE IDEJE ZA RAZVOJ OBMOČJAILIRSKE BISTRICE IN 1 SREČANJA

Document Sample
ZAPISNIK 1 URADNEGA SESTANKA SKUPINE NOVE IDEJE ZA RAZVOJ OBMOČJAILIRSKE BISTRICE IN 1 SREČANJA Powered By Docstoc
					ZAPISNIK 1. URADNEGA SESTANKA SKUPINE NOVE IDEJE ZA RAZVOJ OBMOČJA
ILIRSKE BISTRICE IN 1. SREČANJA BOTROV SKRINJIC ZA DOBRE NAMENE

Dnevni red:
  1. Potrditev dnevnega reda Izvolitev delovne skupine, ki bo vodila sestanek
  2. Potrditev imena in logotipa skupine
  3. Izvolitev izvršnega odbora skupine
  4. Izvolitev člana skupine, ki bo skrbel za stike z javnostjo
  5. Potrditev administratorja Skrinjice za dobre namene
  6. Poročilo o zbranih prispevkih
  7. Razno

Datum: 26.2.2011 Lokacija: gostilna pri Matetu – Hram Dobrega
Prisotni: Adam Šisernik, Blaž Kavčič, Egon Zevnik, Marjan Mršnik, Matilda Škrlj, Zlatan
Kovačevič, Uroš Taks, Gorazd Brne, Darinka Dekleva, Kristina Šircelj

1. Dnevni red se potrdi.
2. Sestanek vodi v prvih treh točkah Adam Šisernik, naprej vodi sestanek Gorazd Brne.
3. Ime skupine in logotip skupine se potrdita. Logotip se naredi v manjši velikosti, da bo bolj
jasen. Administrator strani je poskušal spremeniti ime skupine v Nove ideje za razvoj območja
Ilirska Bistrica, vendar se imena zaenkrat ne da spremeniti, zaradi tehnoloških ovir, se pa dela
na tem.
4. Začasni odbor v sestavi Adam Šisernik, Egon Zevnik, Gorazd Brne, Dunja Pangos in Kristina
Šircelj se potrdi za izvršni odbor skupine.
5. Začasnega predstavnika za stike z javnostjo Gorazd Brne se potrdi za stalnega predstavnika
za stike z javnostjo. Skupino je potrebno promovirati, da se informacije širijo. Dogovori se, da
določeno področje pokriva tisti, ki ima na tem področju največ izkušenj, s tem, da kontaktira
Gorazda, mu poda članek, svoje mnenje…… in le ta posreduje naprej izvršnemu odboru, kateri
mora vse to potrditi. Za članke poslane medijem je potrebno zahtevati avtorizacijo, ker se s tem
prepreči možnost zlorabe prispevka. Verjetno se bo to realiziralo preko novinarjev. Potrebno se
je dobiti z novinarji, ki so iz tega območja (za Delo, Bistriške odmeve, Primorske novice…), jim
razložiti delovanje skupine Nove ideje, se dogovoriti za konstantno objavljanje in, da se članke
objavi kot so, da se jih ne spreminja. Če je novinar prisoten na sestanku lahko objavi svoj
članek, V primeru posredovanja članka s strani Novih Idej se mora članek objaviti v celoti brez
sprememb. Gorazd se bo dodelila strokovna pomoč za promoviranje.
Sklep: ko se odbor ponovno dobi, se povabi k sodelovanju tudi novinarje.
6. Potrdi se začasne administratorje skupine Novih idej na facebooku Adama Šisernika, Egona
Zevnika in Gorazda Brneta za stalne administratorje.
Sklep: posti, ki niso povezani z delovanjem skupine Novih idej se po predhodnem dogovoru
vseh treh administratorjev izbrišejo. Žalitve niso dovoljene in se izbrišejo takoj.
7. Ideja je nastala, ko se je ustanovila Bolšja tržnica, da bi se iz prodaje prispevalo določen
znesek za dobre namene. S prodajo prvega predmeta, se je kupilo šparovček in iz tega je
nastala ideja, da se bi te šparovčke namestilo po občini in bi se v njih zbirala sredstva za
socialno ogrožene družine, predvsem za otroke. Ko se je na strani Novih idej objavila ta
akcija, nas je g. Celin opozoril, da potrebujemo za to dovoljenje UE. Razvila se je debata kako
rešiti ta problem, rešitev je podal Primc Tadej in sicer, da kontaktiramo go. Darinko Dekleva
predsednico Društva prijateljev mladine Ilirska Bistrica. Ga. Dekleva se je z veseljem odzvala in
skupaj z Egonom sta uredila vse potrebne papirje na Upravni enoti, kar pomeni, da je zbiranje
sredstev legalno. Sredstva se bo zbiralo do konca leta 2011, potem se bo dalo novo vlogo. Ga.
Dekleva nam je predstavila DPM. DPM deluje za socialno ogrožene. Zelo je dobrodošla naša
ideja za zbiranje sredstev za otroke (izredne razmere, smrt, plačilo šole v naravi….). Problem
predstavlja nizek cenzus za pomoč socialno ogroženim družinam, ker mora taka družina imeti
pogoje za prejem denarne pomoči na Centru za socialno delo, zato je naša ideja toliko bolj
dobrodošla. Na žalost je tako, da otroci v šoli »zbolijo« ker nimajo sredstev za šolo v naravi.
Določi se odbor za dodelitev pomoči v sestavi Darinka Dekleva, Dunja Pangos in Kristina Šircelj.
Pomoč se bo dodeljevalo 2x letno in sicer je prvotna ideja bila, da bi se junija pomoč dalo za
otroke v kolonijah, decembra pa za Božič za družine (boni, hrana…). Komu bi šla pomoč lahko
predlaga kdorkoli. DPM je povezan s Centrom za socialno delo in se sredstva lažje strokovno
razdelijo: prizadetim otrokom, ob bolezni, za šolo v naravi, ob izrednim razmerah….. Debata se
je razvila okoli perečega problema in sicer izpostavljenosti. Nihče se v takšnih situacijah noče
izpostavljati zaradi občutka sramu, nemoči. Če samo opisno podamo informacijo komu gre
denar s tem tvegamo, da izgubimo velik del dobrosrčnih ljudi, ki prispevajo v šparovčke. Sklep:
počaka se do junija. Opravi se razgovor s potencialnim prejemnikom pomoči o izpostavljenosti.
8. Zbralo se je kar lepo vsoto in sicer 187, 79 €.
Sklep: prejeta sredstva se objavi na spletni strani in v medijih po lokacijah in sicer mesečno.
Lokacije in zbrani prispevki: gostila pri Matetu 26 €, Robi bar 14,28 €, trgovina Janateks 24,40
€, Avantura šport 15,76 €, gostilna Zemonska vaga 12,26 €, bar Mlečna 21 €, frizerski salon
Mojca 5,28 €, okrepčevalnica Mikoza 10 €, Veterinarska postaja 9,78 €, gostilna Pod gradom
7 €, pizzerija Kurda 12 €, bife Kudra 6,20 €, Jonny bar 16 €, bar Julija 7,10 €, DSP Caffe bar
Petrol 1,74 €.
Ker so bili šparovčki na naslednjih lokacijah: frizerski studio Moj Salon, gostilna Pek, KŠIB in
frizerski salon Mitja hair team., bili postavljeni šele pred kratkim se je »pobiranje« prestavilo
na naslednji mesec. Navodila botrom o praznjenju so že podana, doda se samo še to, da se
zaradi lažjega računanja in nakazovanja zbrana vsota zaokroži in sicer, če se zberete 14,56 €,
zaokrožite na 14,00 eur, 0,56 eur pa se pusti v šparovčku do naslednjič. Ker je potrebno za
nove lokacije podati novo vlogo za UE, se dogovori, da se s tem počaka, ko se nabere nekaj
novih lokacij zaradi plačila takse 19,37 €.
9. a) Skupina Nove ideje Gorazd: poda predlog, da se določi naloge odbora skupine, da se
naredi sklep o realizaciji idej (kako bi dobili povratno informacijo s strani župana in svetnikov)
ter da se naredi plan skupine.
Naloge odbora so:
- da je vse urejeno pravno formalno,
- da se dogovori za sestanek 1x mesečno vključno s sestankom botrov              skrinjic
- da koordinira delo celotne skupine in stike z javnostjo
- da ima nadzor nad vsem.
Realizacija idej: ugotoviti je potrebno kako priti do župana in svetnikov, da se jim posreduje
ideje ter kako priti na seje občinskega sveta.
Plan skupine: trenutno poteka raziskovalna naloga na gimnaziji na temo idej. Anketa je bila
posredovana županu, svetnikom in občanom (reprezentativni vzorec). Anketa se bo izvajala
do aprila, potem se jo bo predstavilo v knjižnici. Naredilo se bo poročilo in s tem poročilom je
potrebno iti do župana in svetnikov in zahtevati, da se to obravnava. Na strani se sprejema
ideje in pobude občanov. Najti je potrebno način kako to posredovati vsem, ki so na bistriškem
dolžni upoštevati glas ljudstva, ter so odgovorni izbrati in sprejeti tiste odločitve, ki pomenijo
najhitrejšo in najkvalitetnejšo možno pot k trajnemu razvoju našega območja ... za boljši jutri
vseh nas.
b) Boljšak Matilda predlaga, da bi bil Boljšji trg enkrat mesečno ob sobotah popoldan.
Sodelovala bi tudi županova žena. Predlaga, da bi imeli en štant mladostniki (bolhači), katerim
bi zbrani denar ostal. Drugega ali druge pa ostali zainteresirani, kjer bi prodajali po 1 eur ali 2
eur in bi šel zbrani denar v šparovčke. Lahko vsak prodaja sam, lahko pa da v prodajo drugim.
Potrebno se je dogovoriti z g. Zidarjem, da to realizira. Odgovornim osebam je potrebno dati
rok za realizacijo tržnice in boljšaka. Pozanimati se je potrebno čigavi so štanti. Podana je
ideja za tržnico, kjer bi se prodajalo sezonsko sadje, zelenjava, mlečni izdelki, mesni izdelki,
ribe....Dati je treba možnost pridelovalcem za prodajo na tržnici. Zimska tržnica bi lahko bila v
domu JLA, letna pa kjerkoli. Lahko bi se realizirala tudi pokrita tržnica.
c) Skrbnik internetne strani
Naknadno se pridruži Marko Seketin, ki se ga določi za skrbnika prave internetne strani Novih
idej.
d) Piknik za otroke Zbralo bi se sredstva od podjetij in s tem bi se organiziralo piknik za otroke,
kot je bil že Živ žav.
Zapisničarka: Kristina Šircelj

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:504
posted:2/28/2011
language:Slovenian
pages:3
Description: ZAPISNIK 1. URADNEGA SESTANKA SKUPINE NOVE IDEJE ZA RAZVOJ OBMOČJA ILIRSKE BISTRICE IN 1. SREČANJA BOTROV SKRINJIC ZA DOBRE NAMENE
Secko_Rama Secko_Rama http://
About