Docstoc

Mall f r UPPDRAGSAVTAL

Document Sample
Mall f r UPPDRAGSAVTAL Powered By Docstoc
					                UPPDRAGSAVTAL (utkast 2)
Arbetslivsinriktat projekt för kvinnor
med långvarigt beroende av försörjningsstöd

§ 1 PARTER
Mellan Samordningsförbundet Jönköping (nedan kallad uppdragsgivaren) och Socialtjänsten i
Jönköpings kommun (nedan kallade uppdragstagaren) har denna dag följande avtal tecknats
angående beviljande av projektmedel till ”Arbetslivsinriktat projekt för kvinnor med
långvarigt beroende av försörjningsstöd”.

§ 2 UPPDRAGETS OMFATTNING OCH ART
Uppdraget ska följa projektbeskrivningen i ansökan till uppdragsgivaren. Bifogas bilaga 1

§ 3 MÅLGRUPPER
Kvinnor med långvarigt beroende av försörjningsstöd

§ 4 VERKSAMHETENS MÅL
Att 50% av deltagarna återfår eller påtagligt förbättrar sin arbetsförmåga
Att 75% av deltagarna uppger att insatsen inneburit att livssituationen har förbättrats

§ 5 LAGAR OCH FÖRORDNINGAR
Uppdragstagaren är verksamhetsansvarig och har det fulla ansvaret för att gällande lagar,
förordningar, föreskrifter och egna riktlinjer, som på något sätt berör här överenskommet
uppdrag, följs. Uppdragstagaren är skyldig att tillse att de är kontinuerligt underrättade om
sådana lagar, förordningar mm.

§ 6 PERSONAL
Uppdragstagaren har ett arbetsgivaransvar och ansvar för att det inom verksamheten
finns personal med den utbildning och kompetens som krävs för att fullgöra avtalets
åtaganden. Vidare ansvarar uppdragstagaren för att personalen erhåller sådan
fortbildning som är av vikt för att upprätthålla kvalité och utveckling för att kunna
utföra uppdraget.
Personal ska ges möjlighet att delta i utbildningar som uppdragsgivaren anordnar.

§ 7 KOMMUNIKATION
Uppdragstagaren har till uppdragsgivaren att kontinuerligt rapportera förändringar i
verksamheten och arbetssätt, som direkt kommer att påverka utförandet enligt detta avtal.
Avstämningsträffar mellan uppdragstagare och uppdragsgivare ska genomföras enligt
särskilda överenskommelser.
Uppdragstagaren ska ge erforderlig information om projektet i den egna organisationen.
                                              1 (2)
§ 8 UPPFÖLJNING/UTVÄRDERING
Samtliga deltagare skall rapporteras enligt SUS uppföljningssystem ”Förenklad lösning B”
inklusive Euroqol. Uppdragsgivaren ansvarar för att uppdragstagaren får aktuell information
och material om SUS. Utöver det ska samarbetsformer och metodutveckling följas upp.

Projektet skall senast den 31 augusti 2008 redovisa en lägesrapportering som beskriver hur
uppdraget genomförts och vad som planeras med projektet från den 1 januari 2009.

I samband med hel- och delårsbokslut ska erforderliga uppgifter inrapporteras till
uppdragsgivaren. Projektpersonal behöver medverka i intervju eller enkätundersökning om
uppdragsgivaren begär det för utvärdering i april 2008.

§ 9 PROJEKTPERIOD
Projektet beräknas pågå under två år från februari 2008. Detta avtal gäller endast år 2008.

§ 10 ERSÄTTNING
Ersättning utgår till uppdragstagaren med maximalt 30.000kr per månad februari-
december, totalt maximalt 330.000kr under år 2008.

Med lägesbeskrivningen senast 31 augusti 2008 behöver uppdragstagaren göra eventuell
ansökan om fortsatta medel efter år 2008. Om sådan ansökan görs, skall uppdrags-
givaren ge uppdragstagaren besked om fortsatta medel senast 30 november 2008.

Uppdragsgivaren utbetalar varannan månad i efterskott upplupna faktiska kostnader,
mot faktura. Redovisning av insamlade uppgifter enligt SUS skall ske samtidigt med
fakturering för att utbetalning ska ske.

§ 11 TVIST
Tvist angående tillämpning och tolkning av detta avtal ska i första hand lösas genom
förhandling. Om förhandling inte leder till ett för båda parter godtagbart resultat ska tvisten
avgöras i allmän domstol.

§ 12 OMFÖRHANDLING
Part kan begära omförhandling under avtalstiden om förutsättningarna för detta avtal
väsentligt förändras. Sådan omförhandling aviseras minst en månad i förväg. Om
överenskommelse ej nås vid förhandling äger parterna rätt att säga upp avtalet med två
månaders varsel. Uppsägningen av avtalet ska ske skriftligt och uppsägningstiden räknas från
den dag, som motparten har mottagit uppsägningen.


Jönköping 2008-……………..                 Jönköping 2008-………………….

Samordningsförbundet Jönköping             Socialtjänsten i Jönköpings kommun


………………………………                      ……………………………………….
Peter Hedfors                      Elisabeth Mejersjö
Ansvarig tjänsteman                   Socialdirektör
                                               2 (2)

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:165
posted:2/28/2011
language:Swedish
pages:2
Lingjuan Ma Lingjuan Ma MS
About work for China Compulsory Certification. Some of the documents come from Internet, if you hold the copyright please contact me by huangcaijin@sohu.com