Docstoc

Mall f r Skrivelse(1)

Document Sample
Mall f r Skrivelse(1) Powered By Docstoc
					                                                             1(5)
                                   Likabehandlingsplan
                                   Datum             Diarienummer

                                   Rev . 2009-03-30       2007. 34
Likabehandlingsplan för Mjölby kommun skolförvaltning

Denna likabehandlingsplan gäller för alla verksamheter inom Mjölby kommuns
skolförvaltning (förskola, familjedaghem, förskoleklass, grundskola, fritidshem, särskola)
och togs i huvudsak fram under år 2007. Den har reviderats och fastställts i Förskole- och
skolnämnden både år 2008 och 2009.


Bakgrund

Alla barn, elever och personal ska känna sig trygga. De ska bemötas och behandlas med respekt för sin
egenart. Förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg och skola ska vara verksamheter som fria från förekomst
av diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.
Kränkande behandling( diskriminering, trakasserier etc) är en fråga som hänger samman med
människosyn och grundläggande demokratiska värderingar. All vår verksamhet ska utformas och genom
föras i överensstämmelse med dessa värderingar.

 Enligt skollag och läroplanerna ska alla som arbetar i förskola, skolbarnsomsorg och skola
 medverka till att utveckla barnens och elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för
  människor även utanför den närmaste gruppen,
 verka för demokratiska arbetsformer där barn, elever, personal och vårdnadshavare har inflytande och
  är delaktiga,
 förankra grundläggande demokratiska värden i syfte att utveckla demokratiska samhällsmedborgare,
 aktivt motverka alla former av trakasserier och annan kränkande behandling av individer eller
  grupper,
 visa respekt för den enskilda individen, och
 i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt

Diskrimineringslagen ( SFS 2008:567, utfärdad den 5 juni 2008 ) tydliggör och skärper verksamheters
ansvar för att främja människors lika rättigheter.
I lagen förbjuds diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identiteter eller uttryck, etnisk
tillhörighet, religion eller trosuppfattning , funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

Lagens 14-16 §§ behandlar särskilt utbildningar där man poängterar att skolan ska bedriva ett målinriktat
arbete för att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter för de barn, elever och personal som deltar i
verksamheten oavsett kön, etnisk tillhörighet , religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller
sexuell läggning . Verksamheten ska även vidta åtgärder för att förebygga och förhindra att något barn,
någon elev eller personal utsätts för trakasserier. Detta innebär att skolorna ska aktivt arbeta mot
kränkande behandling som till exempelvis mobbing.

D:\Docstoc\Working\pdf\d2580ed7-5d9a-4c84-8dde-924751f0d899.doc
Postadress            Besöksadress        Telefon          Internetadress      Bankgironummer
Mjölby kommun           Burensköldsvägen 11-13   0142 - 850 00       www.mjolby.se       791-9848
Skolförvaltningen                       Telefax          e-postadress
595 80 MJÖLBY                         0142- 85047        dto@mjolby.se
                                                              2(5)
                                   Likabehandlingsplan
                                   Datum              Diarienummer

                                   Rev. 2009-03-30         2007. 34

I lagen anges att varje utbildningsanordnare varje år ska upprätta en likabehandlingsplan, där det klart
framgår vilka åtgärder som behövs för att dels främja lika rättigheter och möjligheter för barn och elever
dels för att förebygga och förhindra trakasserier. Planen ska innehålla vilka åtgärder som avses att
påbörjas eller genomföras under det kommande året.

Lagen ställer tydliga krav på att verksamheterna ställer ett målinriktat arbete för att motverka
diskriminering, trakasseriger eller annan kränkande behandling. Verksamheterna är även skyldiga att
utreda, kartlägga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling som ägt rum i eller i
samband med verksamheten.


Definitioner:
Diskriminering är ett övergripande begrepp för negativ och kränkande behandling av individer eller grupper av individer
utifrån olika grunder. Diskriminering används också som begrepp i fall där institutioner genom strukturer och arbetssätt upplevs
som kränkande. De fem diskrimineringsgrunderna är kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell
läggning eller funktionshinder.

Direkt diskriminering – ett barn eller en elev missgynnas i förhållande till andra om missgynnandet har samband med kön,
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder.

Indirekt diskriminering – ett barn eller en elev missgynnas genom att huvudman för skolan, rektor eller någon med
motsvarande ledningsfunktion eller annan personal tillämpar en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår
som neutralt men som i praktiken missgynnar ett barn eller elev med visst kön, viss etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, sexuell läggning eller visst funktionshinder.

Trakasserier – ett uppträdande som kränker ett barns eller elevs värdighet och som har samband med någon av
diskrimineringsgrunderna. trakasseri är alltså diskriminering och kan utföras av vuxna gentemot barn eller elever eller mellan
barn och elever.

Mobbning – en upprepad negativ handling när någon eller några medvetet och med avsikt tillfogar eller försöker tillfoga annan
skada eller obehag.

Rasism – En föreställning om den egna folkgruppens överlägesenhet utifrån uppfattningen om att det finns biologiska skillnader
mellan folkgrupper och att vissa folkgrupper är mindre värde och därmed legitima att förtrycka, utnyttja och kontrollera.

Främlings fientlighet – Rädsla för; stark motvilja mot grupper som definieras genom fysiska, kulturella/ etniska eller
beteendemässiga karakteristika.

Homofobi – En uppfattning eller medveten värdering hos en individ, en grupp eller ett samhälle och som ger uttryck före en
starkt negativ syn på homo- och bisexuellitet och homo- och bisexuella personer.

Sexism - Negativt betraktelse- eller handlingssätt mot en individ vars könsidentitet och/eller könsuttryck skiljer sig från normen
för det kön som registrerats för personen vid födseln.

Kön – att någon är kvinna eller man.

Könsöverskridande identitet eller uttryck - att någon identifierar sig som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på
annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön .

Etnisk tillhörighet - nationell eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande.

Funktionshinder – varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till
följd av en skada eller en sjukdom finnas vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå.

Sexuell läggning – homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning

Ytterligare definitioner och mer information kan läsas i Diskrimineringslagen ( SFS 2008:567) samt i Skolverkets allmänna råd
och kommentarer För arbetet med att främja likabehandling och för att motverka diskriminering och annan kränkande
behandling från år 2006.
D:\Docstoc\Working\pdf\d2580ed7-5d9a-4c84-8dde-924751f0d899.doc
Postadress            Besöksadress        Telefon           Internetadress      Bankgironummer
Mjölby kommun           Burensköldsvägen 11-13   0142 - 850 00        www.mjolby.se       791-9848
Skolförvaltningen                       Telefax           e-postadress
595 80 MJÖLBY                         0142- 85047         dto@mjolby.se
                                                             3(5)
                                   Likabehandlingsplan
                                   Datum            Diarienummer

                                   Rev. 2009-03-30       2007. 34
Mål och ansvar


Förskole- och skolnämnden i Mjölby uttalar att alla barn, elever och personal inom dess
verksamhetsområde ska kunna vara trygga, respektera varandra, och ta aktivt ansvar för
att bidra till jämlikhet och trygghet.
Inget barn, elev eller personal ska vara rädd för att gå till förskola, familjedaghem, skola
eller fritidshem.
Verksamheterna ska vara fria från trakasserier, indirekt/direkt diskriminering, mobbing,
rasism, homofobi, främlingsfientlighet och sexism.
Ledning och personal ska vara lyhörd och uppmärksam på alla tendenser till kränkande
behandling.


Nämnden som har det huvudsakliga ansvaret för skolförvaltningen har genom sin
delegationsordning gett rektorer och enhetschefer arbetsmiljöansvar. I detta uppdrag ingår att
tillse att barn/ elever och personal har en arbetsmiljö som är utvecklande och fri från trakasserier
eller kränkande behandling. Verksamheterna ska ha en miljö som uppmuntrar och bidrar till
mognad och kunskapsinhämtande.

Ansvaret för att dokumentation av det som sker görs och att uppföljning sker vilar på berörd
personal och rektor.


Uppdrag till verksamheterna från förskole- och skolnämnden

Alla förskolor, familjedaghem, skolor och fritidshem har förskole- och skolnämndens uppdrag
att vid varje misstanke om eller upptäckt av trakasserier, indirekt/direkt diskriminering,
mobbing, rasism, främlingsfientlighet, homofobi, sexism, våld och hot om våld vidta lämpliga
åtgärder.

Att motverka diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling måste prägla valet av
arbetsformer, aktiviteter, läromedel och annat material. Viktigt att alla personer i verksamheten
bemöter varandra med respekt.

All kommunikation ska ske på ett sätt som inte kan upplevas som kränkande. Det är den utsatta
personens känslor som avgör om det är en kränkning eller inte.

Alla verksamheter ska upprätta och därefter årligen revidera en likabehandlingsplan, där
identifierade behov och påbörjade och planerade åtgärder klart framgår.
D:\Docstoc\Working\pdf\d2580ed7-5d9a-4c84-8dde-924751f0d899.doc
Postadress            Besöksadress        Telefon         Internetadress      Bankgironummer
Mjölby kommun           Burensköldsvägen 11-13   0142 - 850 00      www.mjolby.se       791-9848
Skolförvaltningen                       Telefax         e-postadress
595 80 MJÖLBY                         0142- 85047       dto@mjolby.se
                                                             4(5)
                                   Likabehandlingsplan
                                   Datum            Diarienummer

                                   Rev. 2009-03-30       2007. 34
Nämndens åtaganden
Representanter från nämnden kommer under året att besöka verksamheter inom ansvarsområdet
och ta del av arbete utifrån upprättade likabehandlingsplaner.

Nämnden har tagit del av Skolverkets skrift: Allmänna råd och kommentarer för arbetet med
likabehandling. Denna skrifts förutsätts vara känd inom samtliga verksamheter.
Efter att Diskrimineringslagen trädde i kraft januari 2009 har nämnden uppdaterat den
kommunövergripande likabehandlingsplanen.
Dessutom poängterar nämnden vikten av att barnkonventionen är känd och efterlevs av både
personal och föräldrar/vårdnadshavare. Vid de fall när våld och hot om våld föreligger ska
nämndens rutin för hur skolorna ska hantera våld och hot om våld följas. Förskolorna kan i
tillämpliga delar använda sig av denna rutin. I skolplanen 2008-2011 poängteras under Normer
och värden allas lika värde och trygghet, tillit och trivsel samt lyfter fram arbetet med
likabehandlingsplaner som ett prioriterat arbete.


Handlingsplan för förskole- och skolnämnden
januari       Fastställande av årets likabehandlingsplan för Förskole- och
           skolnämnden. Ansvar: ordförande
april – december   Nämndens ledamöter gör verksamhetsbesök samt förlägger de flesta
           av sina sammanträden på skolförvaltningens enheter. Vid dessa besök
           tas bland annat del av arbetet utifrån enhetens likabehandlingsplan.
september      Arbetet med likabehandlingsplanen redovisas i kvalitetsredovisning
december       Arbetet med revidering av likabehandlingsplan för kommande år
           startar
under mandatperioden Utbildning gällande goda samtal/goda möten eller liknande
( 2007-2010)     utbildningar förordas att genomföras på enheterna under
           mandatperioden.Nämndens uppsikt/Anmälan till nämnd:
Förskole- och skolnämnden kräver att rapporter till nämnden görs om påfallande avsteg eller
brott mot likabehandlingsplanen sker i verksamheten.
D:\Docstoc\Working\pdf\d2580ed7-5d9a-4c84-8dde-924751f0d899.doc
Postadress            Besöksadress        Telefon         Internetadress      Bankgironummer
Mjölby kommun           Burensköldsvägen 11-13   0142 - 850 00      www.mjolby.se       791-9848
Skolförvaltningen                       Telefax         e-postadress
595 80 MJÖLBY                         0142- 85047       dto@mjolby.se
                                                             5(5)
                                   Likabehandlingsplan
                                   Datum            Diarienummer

                                   Rev. 2009-03-30       2007. 34


Framtagande och förankring av denna likabehandlingsplan
Vid framtagande av år 2007 års likabehandlingsplan för Förskole- och skolnämnden deltog
enbart personal inom skolförvaltningen. Förslag till revideringar har tagits fram, främst utifrån
förändrad lagstiftning, av skolkontorets personal.

Arbete med likabehandlingsplaner pågår ute på förvaltningens enheter efter de riktlinjer som
angavs i samband med framtagande av år 2007 års likabehandlingsplaner. Reviderad
likabehandlingsplan delges samtliga enheter.


Slutord

Ingen oavsett kön, ålder, etisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning,
könsöverskridande identitet eller funktionshinder ska utsättas för någon form av trakasserier eller
annan kränkande behandling i Mjölby kommuns förskolor eller skolor.

Förskole- och skolnämnden fastställer därför denna likabehandlingsplan eftersom vi tycker att
arbetet med att alla inom förskola och skola ska få känna trygghet och delaktighet är ytterst
angeläget.


Förskole- och skolnämnden


Gun- Inger Andersson
ordförande
Fastställd av förskole- och skolnämnden 26 mars 2007
Reviderad 30 mars 2009.
D:\Docstoc\Working\pdf\d2580ed7-5d9a-4c84-8dde-924751f0d899.doc
Postadress            Besöksadress        Telefon         Internetadress      Bankgironummer
Mjölby kommun           Burensköldsvägen 11-13   0142 - 850 00      www.mjolby.se       791-9848
Skolförvaltningen                       Telefax         e-postadress
595 80 MJÖLBY                         0142- 85047       dto@mjolby.se

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:95
posted:2/28/2011
language:English
pages:5
Lingjuan Ma Lingjuan Ma MS
About work for China Compulsory Certification. Some of the documents come from Internet, if you hold the copyright please contact me by huangcaijin@sohu.com