; Mall f r Produktvalsanalys
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Mall f r Produktvalsanalys

VIEWS: 4 PAGES: 1

  • pg 1
									Bilaga 2, BVR 1719 Kemiska produkter - granskning av märkningspliktiga kemiska produkter


Mall för Produktvalsanalys

 Innan en ansökan skickas till Granskningsfunktionen ska en produktvalsanalys göras.
 Produktvalsanalysen är ett sätt att tillämpa produktvalsprincipen i MB 2 kap.
 Produktvalsanalysen ska vara dokumenterad och uppfylla minimikraven i BVF 1719.
 Denna mall (punkterna 1-4) är utformad för att uppfylla dessa minimikrav. 1. Beskriv behovet av att använda en kemisk produkt samt om det finns en annan
    metod som leder till mindre påverkan på hälsa och miljö.
 2. Beskriv vilka alternativa produkter som finns. Ange bl a om produkter
    registrerade i BASTA-registret eller produkter klassade i Grupp A går att
    använda.
 3. Bedöm de alternativa produkternas påverkan på hälsa och miljö. Motivera ditt
    produktval.
 4. Beskriv hur verksamhetsutövaren har sökt alternativa produkter.

								
To top