Docstoc

Mall f r att skriva en projektplan

Document Sample
Mall f r att skriva en projektplan Powered By Docstoc
					           Mall för att skriva en projektplan
              Upphovsman Ronny Gunnarsson Göteborg
                   Denna sida är uppdaterad 2002-01-05


För att studieplanen/projektplanen skall vara överskådlig bör den följa en struktur.
Projektplaner kan skrivas lite olika men i stort sett liknar alla dessa varianter varandra. Den
struktur som föreslås nedan kan betraktas som ett försök att sammanställa de vanligaste
varianterna. Använd rubrikerna enligt nedan (utom rubriken "Försättsblad"). Låt rubrikerna
komma i den ordning som är visat nedan. Nedan ges även en del exempel på hur man kan
utforma syfte och frågeställningar. Dessa exempel är bara till för att visa principerna.
Exemplen är sannolikt inte direkt passande för dig och ditt projekt.

(Försättsblad)
Ofta (men inte alltid) vill anslagsgivare ha ett försättsblad. Gör då ett försättsblad med titeln.
Ge projektet/studien en titel som anknyter till vad det handlar om. Skriv nertill höger: namn,
adress, telefonnummer och eventuell e-mail adress till den som är ansvarig för studien samt
namnet på handledaren.

Bakgrund (= Inledning)
Presentera det problem eller fenomen som skall behandlas, sammanhanget där problemet
uppstått eller fenomenet finns, samt referenser till tidigare relevanta projekt/studier/forskning.
De referenser som bör redovisas i inledningen är de som ger stöd för varför denna studie/detta
projekt behöver göras. Utan problem finns ju ingen anledning att försöka förbättra. Vår
verklighet är ju dock som bekant full av möjligheter och problem. Därför är det viktigt att
kunna beskriva det problem eller fenomen som du/ni nu skall ta er an. Sätt in problemet i ett
sammanhang. Varför är det intressant att göra något åt problemet? Vilka potentiella vinster
finns med att kunna göra något åt problemet. Presentera eventuella tidigare gjorda
projekt/studier om detta problem. Har någon annan redan löst problemet eller är det
fortfarande olöst? Vad kom de andra projekten/studierna fram till? Motivera slutligen varför
denna studie/detta projekt behövs. Varför räcker det inte med det som andra har gjort tidigare?

Syfte
I en projektplan och i många skriftliga projektredovisningar är det vanligt att syftet har en
egen rubrik. I en färdig artikel som publiceras i en vetenskaplig tidskrift är det vanligt att
syftet vävs in i sista stycket i inledningen. Syftet beskriver kortfattat vad du vill göra med
denna studie/projekt och vad du vill vinna med det. Exempel på hur ett syfte kan formuleras
är: "Syftet med detta projekt är att se om regelbunden lågintensiv motion kan förbättra hälsan
hos medelålders fysiskt inaktiva kvinnor." Exempel på syften när man använder kvalitativ
metodik kan vara: "Jag vill synliggöra...?" eller "Jag vill beskriva...?" eller "Jag vill
klargöra...?"

Frågeställningar
Frågeställningar är en viktig rubrik i ett projekt med kvantitativ ansats. I en projektplan och i
många skriftliga projektredovisningar är det vanligt att frågeställningarna (om det är en
kvantitativt orienterad studie) har en egen rubrik. I en färdig artikel som publiceras i en
vetenskaplig tidskrift är det vanligt att frågeställningarna vävs in i sista stycket i inledningen.
I ett projekt med kvalitativ ansats saknas oftast konkreta frågeställningar. Den här
rubriken skall inte tas med när man saknar konkreta frågeställningar. Detta beror på att
det är svårt att formulera exakta frågeställningar när man på förhand inte riktigt vet hur
resultatet kommer att te sig. Har man ett avsnitt med frågeställningar är tanken att i detta
avsnitt bryta ner syftet i några konkreta frågor. Har du gjort frågor skall de formuleras så klart
och detaljerat som möjligt? Är dina frågor formulerade så att de är möjliga att besvara? Det är
viktigt att dina frågeställningar går att svara på. Här är inte rätta avsnittet att ställa retoriska
frågor. Exempel på hur frågorna kan formuleras är:

    "Kan lågintensiv motion göra att medelålders fysiskt inaktiva kvinnor ökar sin
    syreupptagningsförmåga mer än en jämförbar fysiskt inaktiv kontrollgrupp?
    Kan lågintensiv motion göra att medelålders fysiskt inaktiva överviktiga kvinnor
    sänker sitt BMI (Body Mass Index) mer än en jämförbar fysiskt inaktiv kontrollgrupp?
    Kan lågintensiv motion göra att medelålders fysiskt inaktiva kvinnor minskar sitt
    sjuktal mer än en jämförbar fysiskt inaktiv kontrollgrupp?
    Kan lågintensiv motion göra att medelålders fysiskt inaktiva kvinnor ökar sin egen
    känsla av välbefinnande mer än en jämförbar fysiskt inaktiv kontrollgrupp?"

Teoretisk referensram
Inom det naturvetenskapliga synsättet (= det positivistiska paradigmet), där många
kvantitativt orienterade studier rör sig, är den teoretiska referensramen så självklar att den inte
behöver beskrivas. Den här rubriken bör alltså inte finnas med i en projektplan där man
använder sig av kvantitativa metoder (=statistiska metoder).
 Inom den kvalitativa forskningsmetodiken sker fortfarande en utveckling av metoderna i
större utsträckning än inom kvantitativ metodik. Därför är det vid kvalitativa studier ofta en
stor fördel att beskriva det perspektiv (paradigm) du utgår ifrån. Under rubriken teoretisk
referensram skall man alltså inte beskriva det problem man vill studera utan den
vetenkapsfilosofiska grunden för varför man väljer att bearbeta insamlade data på ett visst
sätt. Om du är ovan vid att arbeta med kvalitativa forskningsmetoder behöver du nog
handledarhjälp för att skriva detta avsnitt.

Metod
Beskriv så detaljerat som möjligt vad du planerar att göra och med vilka. I ett kvalitativt
orienterat projekt beskriver du förslagsvis:

    Vilken kvalitativ metod tänker du använda?
    Beskriv hur tänker du hitta dina informanter/respondenter?
    Hur kontaktas respondenterna och vilken information skall de få initialt? Var planerar
    du att datainsamlingen skall ske? Vilka ingångsfrågor planerar du att ställa?
    (alternativt hur planerar du att göra dina observationer).
    Hur gick du planerar att gå tillväga vid dataanalysen? (detta är en slags kortfattad
    beskrivning av den metod du valt).
    Finns det etiska aspekter på ditt tillvägagångssätt?

I ett kvantitativt orienterat projekt är det vanligt att dela upp metoddelen i några
underrubriker. Förslag på sådana underrubriker (och innehållet i dem) är:

Patienter/Individer
Vilken befolkning (population) vill du kunna uttala sig om? (T. ex. kvinnor i åldern 40-60 år).
Är detta en relevant befolkning (population) med tanke på det du vill få fram? Hur är dina
patienter/individer utvalda? (Ditt projekt kommer sannolikt inte att omfatta alla människor där
du vill uttala dig, t. ex. alla kvinnor i Borås i åldern 40-60 år, utan bara en del av dem, ett
stickprov. Är studiegruppen, stickprovet, ett representativt urval av den större befolkning
(population) du vill uttala dig om? Är studiegruppen utvald på ett korrekt sätt?)

Behandling/Åtgärd
Beskriv detaljerat vad du tänker göra. Andra skall av din beskrivning förstå precis vad du
tänker göra. Var konkret, inte generell eller svävande. Detta avsnitt är viktigare än man tror!!

Mätning
Beskriv vad du vill mäta och hur. Var exakt i din beskrivning. Är rätt mätmetod(er)
använd(a)? Är mätmetodernas tillförlitlighet känd? Om du använder enkäter så beskriv dessa.

Utvärdering/statistik
En del anslagsgivare vill speciellt noga granska hur man planerat statistiken i ett projekt med
kvantitativ ansats. De vill då ha detta under en egen huvudrubrik (som exempelvis kan heta
Metod - statistik). Beskriv detaljerat hur du tänker göra för att svara på ovan beskrivna frågor.
Hur skall du använda den insamlade informationen? Vilken kvantitativ (statistisk) metod skall
du använda? Här talar vi inte om beskrivande statistik (medelvärden, standarddeviation) utan
om analytisk statistik (chi-square, t-test, regressionsanalys, etc etc).
  Kan du ange exakt vilken (vilka) statistiska metoder du planerar att använda ger det din
planering extra trovärdighet (Ökar dina chanser att få pengar). Du visar då att du har tänkt
även på alla viktiga detaljer i projektet.

(Förväntade resultat)
Oftast brukar det räcka med de motiveringar till projektet som du har angett i inledningen.
Enstaka anslagsgivare vill dessutom ha denna rubrik. Man anger då vilka tänkbara resultat
som projektet kan ge och resultatens tänkbara betydelse.

Tidsplan
Alla anslagsgivare kräver inte detta. Du bör i alla fall för din egen skull ha gjort en preliminär
tidsplan. Beskriv den detaljerat.

Kostnader
Här brukar olika anslagsgivare ha olika önskemål på uppdelning av kostnaderna. Exempelvis
kan man kräva att du delar upp kostnaderna i: materialkostnader (inköp av utrustning som har
ett bestående värde överstigande 2.500:-), personalkostnader (uppdelat på yrkeskategori.
Inkludera sociala avgifter och semesterersättning) och övriga kostnader (annonser, litteratur,
portokostnader, inköp av småprylar utan bestående värde, etc.).

Referenslista
Referenshänvisningar i texten kan anges på olika sätt. Detta beror på vart du skall skicka in
studieplanen. Ett vanligt sätt är att i texten ha löpnummer inom parentes. Referenserna
numreras i den ordning ni hänvisar till dem. Mot slutet kommer en referenslista med
referenserna i nummerordning. I studier med kvalitativ inriktning är det vanligt att i löptexten
ange författarnamn och årtal. I referenslistan anger man då referenserna sorterade efter
författarnamn.

Figurer-Tabeller
Om du behöver använda figurer-tabeller (vilket du kanske inte alls behöver) så finns det olika
sätt att hantera dessa. I en färdig slutrapport (vilket vi inte pratar om här) är det vanligast att
ha dem insprängda i löpande text. I en projekt-studieplan (som detta) är det vanligast att samla
dem sist under en särskild rubrik eller som bilagor. Om du i texten vill hänvisa till en tabell
eller figur så ange i texten inom parentes "Tabell 1", "Figur 1" eller "Bilaga 1". Lägg sedan
tabeller och figurer sist. Ta alla tabeller först och därefter alla figurer i den ordning de nämns i
texten.

                     LYCKA TILL!

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:321
posted:2/28/2011
language:Swedish
pages:4
Lingjuan Ma Lingjuan Ma MS
About work for China Compulsory Certification. Some of the documents come from Internet, if you hold the copyright please contact me by huangcaijin@sohu.com