Skaatser beseer USBD aatser beseer USBD aatser beseer USBD-wag by gyvwpsjkko

VIEWS: 109 PAGES: 16

									GRATIS OP KAMPUS VERSPREI
                       DieMATIE                               NO 5                            WOENSDAG 23 FEBRUARIE 2005

 NEW HIV/AIDS CENTRE                                 DOK EN BLIKSEM                                    LET’S BE GAY

                    Deputy-pres.                                    Na dekade...                                  Perfectly Proud
                    Zuma zealous                                    standbeeld                                   parade coming
                    at centre                                      steeds                                     to Cape Town
                    opening.                                      staande.                                    soon.


                                  3                                     8                                      12
                                                                                                  Student op
                                                                                                  Rooiplein
                                                                                                  aangeval
                                                                                                  IMKE VAN HEERDEN                                                                                                  ’N KUNSSTUDENT is Saterdag-
                                                                                                  oggend omstreeks 9:45 op die Rooi-
                                                                                                  plein aangeval.
                                                                                                   Die student was na die Kuns-
                                                                                                  fakulteit onderweg toe sy die eggo van
                                                                                                  ’n tweede stel voetstappe opgemerk
                                                                                                  het.
                                                                                                   Sonder verdere waarskuwing is sy
                                                                                                  van agter beetgepak. Die aanvaller, ’n
                                                                                                  goedgeboude man in sy middel-twintigs
                                                                                                  wat “maklik vir ’n student aangesien
                                                                                                  kon word”, het haar mond toegedruk
                                                                                                  en haar in die nabye bosse gegooi.
                                                                                                   Hy het bo-op haar gaan lê. “Hy was
                                                                                                  baie sterk – ek het gedink hy gaan my
                                                                                                  verkrag,” het die student later aan Die
                                                                                                  Matie gesê.
                                                                                                   Die boosdoener het egter sy ware
                                                                                                  kleure gewys toe hy aan haar handsak
                                                                                                  begin ruk het. Die student het geweier
                                                                                                  om haar sak prys te gee en het begin
                                                                                                  skree. Sy het hom herhaaldelik geskop.
                                                                                                   Die aanvaller het daarop gereageer
                                                                                                  deur haar op die linkeroog te slaan,
                                                                                                  waarná hy op die sak beslag gelê het en
                                                                                                  spore gemaak het. Haar hulpkrete is
 PURE PERD Frey Ulrich, Russel Packard en Ryan Theron by die Simonsberg Met met hul onderskeie hingste, Dane McTeer, What a Mess en Seabiscuit. Volgens oud-prim, Jannie Engelbrecht, het die   deur twee mans aangehoor. Hulle het
 Met sy oorsprong in ’n speletjie wat hy as kind gespeel het. Dié spel het die sny van riete en die omtowering daarvan in perde, “kompleet met `n stang en `n saal”, behels. Foto: STEVEN BARBER
                                                                                                  die aanvaller dadelik agternagesit.
                                                                                                   Volgens die student was die aan-
                                                                                                  valler blybaar “nie ’n baie goeie atleet
                                                                                                  nie”. Voorwerpe het stelselmatig uit die


 Skaatser beseer USBD -wag
                                                                                                  handsak begin val, totdat hy die hele
                                                                                                  sak laat val het. Die twee mans het die
                                                                                                  sak opgetel en aan die student terug-
                                                                                                  besorg.
                                                                                                   Sy het haar kommer uitgespreek oor
                                                                                                  die doeltreffendheid van die sekuriteits-
 DEWALD VAN RENSBURG              besig was, was op 8 Februarie 2005 in       voordat hy op die vlug geslaan het.        ampte van die USBD, het die skaat-       maatreëls in die Neelsie-omgewing,
                        ’n onderonsie met die onbekende          Volgens Hendrikse se verklaring aan die      ser ondervra en vasgestel dat hy ’n      aangesien baie kunsstudente tot laat in
                        skaatsplankryer gewikkel.             USBD het dit só vinnig geskied dat hy       voormalige student is.             die aand aan projekte werk.
 ’N USBD-PARKEERBEAMPTE              Hendrikse het laasgenoemde oor die       skaars kon besin oor wat presies gebeur       Die skaatser val dus nie onder          Sy het ’n verklaring by sowel die
 is tans ingevolge ’n twis met ’n       gevare verbonde aan en ontoelaat-         het. Die voorval is ook by die SAPD        die jurisdiksie van die US nie.        USBD as die SAPD afgelê. Die SAPD
 skaatsplankryer, weens beserings       baarheid van skaatsplankry op dié         gerapporteer.                    Die saak berus nou by die SAPD       het vir haar ’n vorm gegee wat, sou sy
 aan sy dyspier, vir een maand met       perseel ingelig en dit goedgedink om          Hendrikse het die booswig ’n week       by wie die skaatsplankryer sedert-       die verdagte op kampus opmerk, haar
 siekteverlof.                 die skaatsplank te konfiskeer.           later toevallig op kampus opgemerk.        dien ’n verklaring afgelê het.         in staat stel om vir onmiddellike
   Gideon Hendrikse, wat dood-         Daar word beweer dat die skaats-          Die USBD is ontbied en die skaatser       Gideon Hendrikse, wat steeds        arrestasie te vra.
 luiters met sy werk aan die noor-       plankryer hierná sy plank teruggegryp       is vir ondervraging na die kantore ge-      met verlof is, was nie vir kom-          Studente word aangeraai om na vore
 dekant van die Opvoedkundegebou        en Hendrikse op die grond gegooi het        neem. Lourens le Roux, ondersoekbe-        mentaar beskikbaar nie.            te tree indien hulle hulself in ’n
                                                                                                  soortgelyke situasie bevind.
                                            w w w. s u n . a c . z a / d i e m a t i e
2  DieMATIE 23 FEBRUARY 2005                                                                                  News

    FLITSE                                                      Buitepartye koop
NUUS


               FLASHES                                          Neelsielokale
                                                            JAN-HENDRIK SWANEPOEL EN           en te voorkom dat dit té volksvreemd
                                                            LENKA VAN ZYL                word.
                                                                                     Gevolglik glo Prinsloo dat daar meer
                                                                                   voordele as nadele vir studente en hul
                                                                                   verenigings in hierdie transaksie

    NEWS                                                       DIE MOONTLIKHEID bestaan al ’n
                                                            geruime tyd dat die Bloukamer en die
                                                            Vroueverenigingsaal op huurkoopbasis
                                                                                   opgesluit is.
                                                                                     ’n Ontspanne atmosfeer sal verkry
                                                                                   word deur die Bloukamer in ware coffee
 NEW SRC SHUTTLE SERVICE                                                verkoop sal word.              shop style uit te lê. Die restaurant sal
                                                              Die Bloukamer is einde verlede jaar   ook ’n kroeg hê.
 THE SRC will provide a shuttle                                             aan die eienaar van Nachos, mnr André      Hierdie restaurant sal veral op
 service from Stellenbosch train                                            Prinsloo, op huurkoopbasis verkoop.     personeel en nagraadse studente gemik
 station every morning.                                                 Daar word beplan om dit in ’n restau-    wees, maar Prinsloo benadruk dat álmal
   The service will start as soon                                           rant te omskep.               welkom is.
 as the SRC determines how                                                 Verder bestaan daar gerugte dat die     Volgens Pieter-Schalk Bothma,
 many students are currently                                              Vroueverenigingsaal aan ABSA ver-      Studenteraadslid van Verenigings,
 making use of the trains’ fasci-                                            koop sal word.                geskied die oorname op 1 Maart 2006.
 lities.                                                          Daar blyk waarheid in te steek        Mnr Prinsloo sê die restaurant sal
                                                            omdat ABSA al ’n geruime tyd na meer     so spoedig moontlik begin funksioneer,
 STUDENT LEADERSHIP TOUR                                                spasie op soek is om beter diens aan     maar ’n vaste datum is nog nie bepaal
 TO USA: 23 APRIL TO 8 MAY                                               studente te lewer. Volgens mark-       nie. Hy was ook onseker van die kostes
                                                            navorsing is studente ontevrede met     verbonde aan die transaksie en kon ook
 CURRENT and emerging stu-       INVOLVING THE COMMUNITY Chris Brink and Desmond Tutu              uitgebreide bankdienste.           nie oor die kontrakbesonderhede
 dent leaders are invited to apply   converse at the opening of the Desmond Tutu TB Centre in Kayamandi.         Die vraag wat dadelik opduik, is     uitbrei nie.
 to participate in the 2005                                Photo: HENNIE RUDMAN (SSFD)
                                                            waar verenigings voortaan bymekaar        Selfs al is die Bloukamer en Vroue-
 student leadership tour to the                                             sal kom.                   verenigingsaal nié meer beskikbaar nie,
 USA.                                                            Prinsloo het Die Matie verseker dat   kan die onderbenutte Sanlamsaal die
  The purpose of the visit is
 to contribute towards the de-
 velopment of student leaders
                    Kayamandi receives                               daar beplan word om die Bloukamer in
                                                            restaurant-formaat steeds toeganklik
                                                            vir verenigings te hou.
                                                                                   meeste van die verkeer dra.
                                                                                     Tydelike afskortings sal help om die
                                                                                   onderskeie groepe te akkommodeer.

                    Tuberculosis Centre
 and those with potential by,                                                “Vir my is die belangrikste dat die     Die moontlikheid bestaan selfs dat
 amongst other things, exposing                                             tradisie van die Bloukamer so bly en     ABSA hierdie saal sal opknap, sou hulle
 them to the management of                                               dat die verenigings steeds geakkom-     dit koop.
 diversity within the American                                             modeer word,” het Prinsloo gesê. Hulle      Die Neelsie sal volgens me Sunette
                    MICHELLE VILJOEN             because it builds up immunity to    sal in súlke gevalle die spyseniering teen  Brink van Sentrumbestuur, finansieel
 university environment.
  Any student who regards                           the original TB medicine.”       billike tariewe behartig.          voordeel uit bogenoemde transaksies
 him or herself as a leader, is                           Emma Murray, a social scientist     Die Matie is verder ook daarop      trek. “Ek sal dit nie sonder studente se
 invited to apply to go on the     FORMER Archbishop Desmond        and Zamstar worker, says the      attent gemaak dat die restaurant beslis   goedkeuring wil doen nie,” het sy egter
 tour. For more information       Tutu Thursday officially opened     centre’s aim is to improve aware-   nié ’n tak van Nachos sal wees nie,     ook gesê.
 contact the Student Affairs      the Desmond Tutu Tuberculosis      ness of correct TB treatment      maar ’n besigheid in eie reg.          Dit wil blyk dat die Bloukamer nie
 Division in the Neelsie.        (TB) Centre in Kayamandi.        amongst the affected communities.     Die restaurant se naam sal iets van   vir verenigings taboe sal wees nie en
                      The centre will strive toward    The centre will conduct research    die oorspronklike Bloukamer-naam       dat die Sanlamsaal deur doeltreffende
 UNIVERSITEIT VAN SUSSEX        involving the community in TB      and relies on input from the com-   bevat om die tradisie te probeer behou    benutting wél die mas sal opkom.
 BEURSE BESKIKBAAR           research and raising awareness for    munity. According to this in-
                    TB treatment.              formation it will create the type of
 DIE UNIVERSITEIT van Sus-         According to Profs Nulda Bey-    treatment best suited for the needs
 sex bied jaarliks twee of drie     ers and Paul van Helden, co-       of the community.
 beurse aan vir MA-programme      directors of the Desmond Tutu TB      Prominent speakers at the
 vir Suid-Afrikaanse studente uit    centre, situated in the Faculty of    opening, such as Tutu and Chris
 die voorheen benadeelde ge-      Health Sciences at Tygerberg, the    Brink focused on the need to create
 meenskappe.              importance of this Centre lies in    a partnership between the 24
   Hierdie beurse staan bekend    the fact that clinical work in      communities that will be involved
 as die Mandela Beurse en dek      communities can now closely be      in the project and the research
 klasgelde, verblyf en onderhoud,    combined with highly sophis-       institute in order to effectively
 sowel as ’n boektoelaag. Besoek    ticated laboratory research.       fight the disease. Referring to
 die Internasionale Kantoor se       Mr Hansie Heyns, hospital re-    Stellenbosch central and Kaya-
 webruimte by www.sun.ac.za/      presentative for Sandoz (one of     mandi, Brink said, “for too long
 international vir verdere be-     two leading suppliers of TB me-     there has been Stellenbosch over
 sonderhede.              dicine to the government), relates    there and Stellenbosch over here.
                    that the Western Cape has the      We must bring the communities
 HELSHOOGTE EN HEEM-          highest rate of TB infection in the   together”. Brink called the centre a
 STEDE SPAAR WATER           world.                  “cross-border Southern African TB
                      Mr Heyns also claims TB costs    research project” as Zambia is also
 HELSHOOGTE en Heemstede        the government R100 million each     a partner in the project.
 het onlangs ’n veldtog vir       year. “It is difficult to combat TB      Tutu said he wanted to see
 waterbesparing geloods met die     because people don’t commit       communities work together. “It is
 leuse “Waterbesparing begin by     themselves to their medicine. They    not only for South Africa – it is
 jou”. Dié aanvanklike Jool-      are supposed to take the medicine    also for Zambia and it will affect
 projek is nou ’n langtermyn-      for six months. Instead they stop    the whole world. So one day when
 projek wat fokus op gemeen-      taking it as soon as they feel better.  we have found the cure, we can say,    HEARTS OF GOLD Goldfields helps to rebuild houses that burnt
 skapsbewusmaking.           A worse form of TB then returns     ‘Proudly South African’.”         down in Kayamandi.              Photo: TAAMBA IITHETE
Nuus                                                                            23 FEBRUARIE 2005 DieMATIE              3

                                          Zuma opens African Centre
                                          for HIV/Aids Management
                                          IMKE VAN HEERDEN              not extend our prevention and care     Jimmie Earl Perry, JL Zwani Siyaya
                                                                work to the workplace, we will not     and Nonkuthalo Xapile.
                                                                make a dent in the epidemic”.         The MC for the evening was
                                          THE DEPUTY President of South         This has led to the formation of a   well-known TV presenter Ruda
                                          Africa, Mr Jacob Zuma, officially      separate unit at Stellenbosch Uni-     Landman while internationally re-
                                          opened the African Centre for HIV/     versity: the African Centre for HIV/    nowned director and choreographer
                                          Aids Management at a gala function in    Aids Management, which after four     Baayork Lee directed the show.
                                          the HB Thom Theatre last Wednesday.     years is the largest trainer in HIV/Aids    The show was produced by
                                           In 2000 Stellenbosch University and   management activities in the world.    Jimmie Earl Perry, well-known
                                          the National School of Public Health      The Centre is further extensively    stage performer in countless inter-
                                          at Medunsa responded to a request by    involved in Educational Theatre, rea-   national productions such as Cats,
                                          the Deputy President to develop a      ching out to the communities in and    Jesus Christ Superstar and Miss
                                          programme in HIV/Aids management.      around Stellenbosch and the Western    Saigon and currently director of
                                           Since the inception of the Post-     Cape.                   educational theatre and creative arts
                                          graduate Programme on HIV/Aids         The main aim of this venture is ad-   for the African Centre for HIV/Aids
                                          Management more than 800 students      dressing HIV/Aids advocacy through     Management.
                                          from 55 countries have been trained.    the media of music, dance and theatre.     Prof Jan du Toit, director of the
                                          Stellenbosch University has also        The opening of the Centre show-     Centre, is of opinion that the pro-
                                          developed a Masters Programme on      cased an array of South African talent   gramme on HIV/Aids “teaches us
                                          HIV/Aids Management for which 124      and included the likes of the Aba-     that we all belong to the human race
 SUPPORTING THE CAUSE Chris Brink and Ruda Landman encourage            students are currently enrolled.      qondisi Brothers, Lize Beekman, De     and need to join hands against HIV
 awareness at the opening of the African Centre for HIV/Aids Management        According to Zuma, “regardless of    Wet Bruwer, DNA Strings, Jabu       and Aids.”
                                   Foto: SSFD  what we do in the community, if we do    Hlongwane, Baayork Lee, Tandi Mrali,
 Vermeende rassis steeds by                                                                         Erratum
                                                                                       Die Matie teken apologie aan vir


 Woordfees aanwesig
                                                                                       ’n fout in die persverklaring
                                                                                       “Beter Sekuriteit vir Maties”
                                                                                       wat in die uitgawe van 9 Fe-
                                                                                       bruarie 2005 verskyn het. Die
                                                                                       derde paragraaf lui dat vier hutte
 IMKE VAN HEERDEN            rothea van Zyl, het egter die versoek   praat, maar laat hom praat met leë                            van ADT/Stellenbosch-wag op
                     van sommige van haar kollegas om     stoele”.                                         die US kampus opgerig word.
                     Roodt te verbied, van die hand gewys.    Chris Warnes, dosent in Engels aan                           Dit is egter nié die geval nie.
 ’n VERSOEK het onlangs vanuit      Sy is van mening dat Roodt nié      die US, is oortuig dat die Woordfees                           Hierdie foutiewe inligting is
 Stellenbosch universiteitsgeledere   weggewys kan word sonder dat       aan Roodt se rassistiese beskouings                            deur HWB Communications
 gekom dat Dan Roodt, Afrikaner-     vryheid van spraak en die gevolglike   onverdiende erkenning en geloof-                             (namens ADT Sekuriteit) aan
 aktivis en skrywer, verbied word om   integriteit van die fees in die gedrang  waardigheid gee indien hulle hom                             Die Matie deurgegee.
 by vanjaar se Woordfees op te tree.   kom nie.                 toelaat om oor sy “lewensfilosofie” te
  Die hoofrede daarvoor is dat      Sy noem ook dat die Woordfees     gesels.
 Roodt hom in ’n artikel, gepubliseer  hulself op geen wyse met Roodt of      In die lig van bogenoemde polemiek
 op www.praag.com en as e-pos in     ander deelnemers se uitsprake       bied die aanlyn-webjoernaal, LitNet,
 die kuberruim gesirkuleer, glo aan
 haatspraak skuldig maak. Dié artikel,
 getiteld “Adapt and die – SA’s new
                     assosieer nie – die Woordfees laat
                     bloot “ruimte vir vrye menings-
                     wisseling”.
                                          die “Waar plak jy die pleister?”-
                                          seminaar aan. Roodt, Van Zyl, Chris
                                          Warnes en Anton van Niekerk, onder
                                                                                        ’N Neus
                                                                                           s
                                                                                        VIR NUUS?
 motto”, het vele mense vuur laat      Alhoewel Anton van Niekerk,      andere, het reeds hul menings hier gelug.
 spoeg en daar is druk op die
 universiteit én die Woordfees om
                     professor in Filosofie, akademiese
                     vryheid en die vryheid van spraak
                                           In sy onomwonde bydrae tot hierdie
                                          seminaar, sê Roodt die volgende: “Ek
                                                                ROOI GEVAAR? Dan Roodt
                                                                ontketen groot omstredenheid
                                                                                        VIR
 hulle van hom te distansieer.      steun, doen hy die volgende beroep    gaan Woordfees toe, al ontbied Chris    Foto: SALLY SHORKEND (INSIG).         Kontak Imke van Heerden by
  Die Woordfeesdirekteur, dr Do-    op die breë publiek: “laat hom kom    Brink die onluspolisie”.          Manipulasie: EDWARD-JOHN BOTTOMLEY      imke@diematie.sun.ac.za
Forum                                                                                23 FEBRUARIE 2005 DieMATIE             7

 Pa van Simon Met praat oor
rugby , harde werk en trots              graad in vyf jaar, indien enigsins, te voltooi. “Ons   Engelbrecht objektief kan wees en kan oordeel of    gebreek en in daardie dae was daar nog nie
                            het nie professioneel gespeel nie”, kom die       Maties regtig die beste klub in Suid-Afrika is, en   plaasvervangers nie. Ek moes toe maar op die
          René Vollgraaff          antwoord, “dit was vir ons bloot ’n tipe sport en
                            ontspanning. Ons was tot ’n mate ook meer
                                                        die antwoord is ’n onomwonde “ja”, natuurlik      veld bly en speel en het twee drieë gedruk. Ons
                                                        met die nodige statistieke om dit te staaf.       het ook die Curriebeker daai dag gewen!”
                            gereguleerd deurdat ons smiddae ná klas en         Wanneer ons opstaan, vra die fotograaf of dit      Buite praat mnr Engelbrecht passievol oor
          KWYTRAAK              prakties altyd by die rugby- of atletiekveld was     waar is dat Jannie Engelbrecht een keer met ’n     Rust en Vrede en wys vir ons die ondergrondse
                            waar ons vir ’n uur of twee sport beoefen het.      gebreekte sleutelbeen ’n wedstryd moes speel.      kelder en pragtige geboue. “Dis wat ek nog altyd
                            Daarna het ons koshuis toe gegaan om ’n bietjie     “Dit was die Curriebekerfinaal tussen WP en       wou gehad het”, sê hy met trots.
                            te swot of die meisies te terg. Daar is destyds     Noord-Transvaal op Loftus Versveld”, vertel hy.      – Baie dankie aan Boetie Burger vir sy hulp
                            ook baie minder oorsee getoer as nou en die       “Ek het vroeg in die wedstryd my sleutelbeen      tydens voorbereiding vir die onderhoud
                            provinsiale wedstryde was minder.”
JANNIE ENGELBRECHT                     “Ons akademiese loopbaan was vir ons
DIS BEWOLK en mistig toe ek en die fotograaf      belangrik, juis omdat ons nie geld verdien het nie.
op Rust en Vrede aankom. Dié spogwynplaas       Die meeste geld wat ons ooit gekry het, was tien
van rugbylegende, Jannie Engelbrecht, lyk soos     sjielings, wat gelykstaande is aan R1, per dag.”
iets uit ’n verbeeldingswêreld – weggesteek tussen   Mnr Engelbrecht vertel dat hy nogal ’n probleem
berge en bome met historiese geboue en pragtige    het met die feit dat ’n geslag sportmanne besig is
rose om die prentjie af te rond. Mnr Engelbrecht    om te ontwikkel wat hulle akademiese loopbane
wag ons in sy kantoor in en sy blou-blou oë en     verwaarloos. Die risiko bestaan dat so ’n
aangename bry laat ons dadelik welkom voel.      rugbyspeler op ’n jong ouderdom beseer kan word
  Mnr Engelbrecht vertel dat hy oorspronklik     of eenvoudig net nie meer die spanne kan haal
uit Vredendal se wêreld kom, maar in Moor-       nie, maar geensins voorberei is vir die lewe wat
reesburg gebore is. Die bry is egter nie ’n      voorlê nie. Daar is immers nie vandag plek vir
Swartland-ding nie, maar die gevolg van sy adellike  mense in ’n werksomgewing as hulle nie van jongs
Franse afkoms, vertel hy tong-in-die-kies. Hy     af geleer het om te werk en selfdissipline aan die
was in Paul Roos Gimnasium, waar hy in sy       dag te lê nie.
matriekjaar hoofseun van sowel die skool as die      Met verwysing na die geldkwessie, vra ek uit
senior koshuis was. As Landboustudent by die      oor die koms van die professionele era en of hy
Universiteit van Stellenbosch het mnr Engelbrecht   ook dink dat ons rugbyhelde se aansien as gevolg
uiteindelik sy honneurs in Ekonomie gedoen.      hiervan effens afgeneem het. Die antwoord kom
  Ek vra uit oor die balans tussen rugby en     bevestigend: “As ’n mens kyk na die ou garde
akademie in die vyftiger- en sestigerjare, veral    tussen die ondersteunerskorps, is die ou
aangesien so baie rugbyspelers op universiteit     Springbok icons vandag steeds méér in aanvraag
dit deesdae moeilik vind om ’n gewone driejaar-    as die hedendaagse Springbokke.”
                              Mnr Engelbrecht is ’n oud-Simonsberger en
                            was ook prim van die Withuis. Die legende lui
                            dat Jannie Engelbrecht die man was wat die
                            Simonsberg Met begin het en ek vra uit oor die
                            oorsprong van dié tradisie. “Ek was in ’n
                            plaasskool met dertien kinders en daar was nie
                            regtig volop geld nie. Ons moes onsself maar
                            vermaak en het riete gesny in die rivier en in
                            perde omgetower, kompleet met ’n stang en ’n
                            saal. In Simonsberg het ek ’n aanbeveling aan die
                            huiskomitee gemaak om die eerstejaars iets
                            soortgelyks te laat doen, juis omdat ons toe al
                            verbied is om fisies te “doop”. Hy vertel ook dat
                            hy die eerste verlowing tussen ’n manskoshuis
                            en ’n dameskoshuis gereël het toe Simonsberg
                            aan Lydia verloof geraak het. Dit het onder andere
                            gepaard gegaan met die “insameling” van 120
                            bosse blomme uit Stellenbosse tuine deur
                            Simonsberg-eerstejaars, ten einde te verseker dat
                            elke meisie in Lydia ’n bos blomme kry.
                              Ek vra uit oor mnr Engelbrecht se rug-
                            byloopbaan en hy antwoord dat sy gunsteling-
                            posisie maar altyd dié van regtervleuel was,
                            hoewel hy op internasionale vlak ook linkervleuel
                            en senter gespeel het. Hy was altesaam 48 jaar
                            lank betrokke by Matiesrugby, aanvanklik as
                            speler en uiteindelik ook as president van die
                            klub tot sy uittrede in 2004. Laasgenoemde was
                            glo verál die gevolg van ’n belofte aan Dok Craven
                            dat hy na die klub sal omsien. Ek vra of mnr
Die lewer is nie meer wat dit was nie
                            kwyt. Vergete is die dae van kommerlose kuier      was my quarter-life crisis glad nie so ’n groot een
STUDENTE-FORUM                     tot die son opkom – deesdae is dit asof al die
                            babelasse wat ons tóé moes gehad het, besig is
                                                        gewees nie.
                                                          Nou ja, julle wonder seker al wanneer hier ’n
                                                                                    en hoe dit gebruik word, hang van jouself af.
                                                                                      Dit gaan nie help om te kla en prosesse wat
                            om ons stadig maar seker in te haal. Kinders skaars   punt uit die gewarboel gaan kom. Wel, hier is dit:   moet plaasvind, te probeer stopsit nie of, nog
                            vyf jaar jonger as ek noem my “oom” of          situasies verander, en hoe ’n mens dit hanteer, is   erger, om te maak asof niks aangaan nie. Die enigste
                            “meneer”. Selfs ’n middagslapie oor ’n naweek      bepalend van sy of haar karakter. Jy kan kies om    manier om seker te maak dat jy nie heeltemal
                            lyk deesdae vir my uiters aanloklik. How the       in die verlede te dwaal, waar jy een of ander tyd    verlore raak nie, is om deel te neem aan die debat,
                            mighty hath fallen...                  jou naam deur die modder gaan sleep of selfs gaan    aan die proses, sodat mense jou kant van die saak
                              Met groot paniek het ek gewonder wat         weggooi. Dan skielik word jy uit jou klein       ook kan sien. Soos ek al gesê het, dalk leer jy ’n
           Pieter Koornhof          volgende gaan gebeur. Sal ek ook binnekort bril     verbeeldingswêreld geruk met geen idee van wat     ding of twee van die situasie en jouself. En dit is
                            dra soos my ouers? Sal ek moet begin kyk na wat     om verder te maak nie. Óf jy kan besluit om die     hoe mens wysheid bekom. Vertrou my: my lewer
                            ek eet en drink? Is Woensdagaande binnekort ’n      verlede te sien vir wat dit is: iets wat verby is. Jy  mag nie meer wees wat hy was nie, maar daar is
                            ding van die verlede vir my? Desperaat het ek na     kan jou situasie aanvaar, die beste daarvan maak,    niks fout met my verstand nie. Ek hoop jy sal
                            my eerste jaar teruggehunker en daaraan probeer     ’n ding of twee leer, en (wie weet?) dalk selfs ’n   eendag dieselfde kan sê wanneer jy so oud soos
                            klou, net om te sien hoe dit sou uitwerk. Maar dit    beter persoon in die proses raak.            ek is (of voel...)!
                            was tevergeefs...                      Ons lewe in tye waar dinge konstant rondom     • Koornhof is ’n SR-lid en ABR-voorsitter
EK HET onlangs iets verskrikliks besef: ek is       Op die ou einde het ek maar besluit om my      ons verander; nie net op kampus nie, maar in die
besig om oud te word. Hierdie vreesaanjaende      ouderdom en die swakhede wat daarmee gepaard       land en in die wêreld. Sekere van hierdie
feit het op my neergedaal een aand in De Akker     gaan te aanvaar, en toe begin ek die positiewe in    veranderings is broodnodig en onafwendbaar,
toe ek en my vriende sit en gesels het en ons     die situasie raaksien. Ek het hegte bande gesmee     ander dalk bietjie minder gevraagd. Baie mense     Die menings in hierdie rubriek is nie noodwendig
besef hoe ons oor vier jaar verander het. Verskeie   wat nooit gebreek sal word nie, ervarings gehad     sien verandering as ’n ding wat wegvat en        dié van die koerant, die redakteur of enige lid
is weg, drie is verloof (een alreeds getroud), almal  wat ek nooit sal vergeet nie, wêreldwys geword,     vernietig. Ek sien verandering egter as iets wat    van die redaksie nie. The opinions expressed in
is ’n bietjie swaarder as voorheen, ’n paar van    en selfs al ’n graad gekry. All in all, is die boepens  kan vernuwe en verbeter. Beide sienings is in ’n    this column is not necessarily the opinion of this
ons is grys, en ander is selfs hul hare heeltemal   seker maar ’n klein prys om te betaal. In retrospek   redelike mate waar – dis ’n dubbelkantige swaard,    newspaper, the editor, or any member of the staff.
Studentelewe                                                                         23 FEBRUARIE 2005 DieMATIE              5
   Society                 ISOS makes a difference
   Focus                  LIEZEL VISSER              the children in Kayamandi. This
                                            year the project focuses on the
                                            Kayamandi Ikaya Primary School.
                        THE INTERNATIONAL Student         On Wednesday afternoons
  CATHERINE PRINGLE              Organisation of Stellenbosch      students have the opportunity to
                        (ISOS) was established in 1996 to    act as English tutors for Grade 7      STEFANIE SCHÙLEIN            international awards, with the
  • Society:      AISEC/Rainmakers
                        help orientate international students  learners and on Fridays they                             Merlot 2001 receiving silver at the
  • Chair
   Chair:      Neels Steyn      to the university and to provide    participate in arts, crafts and sport.                        2004 International Wine and Spirit
  • Age:        21           them with a better understanding    Volunteers meet at the International    ON YET another sun-drenched       Competition. The well-known
  • Course:      BRek.LLB        of South Africa.            Office at 12:00, from where they      Friday afternoon we set off for     Versus range was the first wine to
  • This year’s vision for AISEC:        There are about 1900 inter-     are transported to Kayamandi.        Welmoed wine estate,                 be released in a corked
  Developing globally minded leaders.     national students on campus,        Anyone interested in becoming      where we were treated                1000ml bottle on the
  • Size of the society: There are 17     comprising 9,4% of the total      involved, can contact Lauren or
  active committee members and around                                               to a wide array of wines               South African market.
                        student population.    ISOS or-   Mike at isos@sun.ac.za. The         falling under the Stellen-              This wine drew gasps
  200 externals who attend Rainmakers,
  our leadership development         ganises a wide variety of social and  Kayamandi Project is partly fi-       bosch Vineyards ban-                 of enthusiasm from one
  programme. Our other programmes       cultural activities, as well as a    nanced by funds generated through      ner: Welmoed, Versus,                of our fellow wine
  are open to anyone to attend.        community project in Kayamandi.     the International Food Evening,       Kumkani, Genesis and                 tasters, for whom it
  • What aspect of student life         They also welcome South       which takes place once a semester.     Shamwari. However                  seemed to bring back
  needs the most attention at this      African Maties and would like to      At this event international       somewhere along the                 fond memories of
  stage, according to you? I         encourage them to become part of    students make traditional dishes of
  strongly believe that students on campus
                                                                  line we seemed to forget               nights spent painting
                        their activities.            their home countries.            the dictum that, as in all              the town red…those
  need more exposure to real life
  practicalities. What we learn in class is
                         ISOS is hosted by the In-        The next International Food       things, moderation will               extra 300ml seemed to
  way too theoretical. Therefore at AISEC   ternational Office and is run by    Evening will take place on 9 March     triumph.                       do the trick!
  we try and give Stellenbosch students    students. Lauren Thys, a South     2005 at 19:00 in the Sanlam Hall of       Simply put, after                  After being given a
  maximum exposure to ‘real life’ business  African student, is the newly      the Neelsie.                tasting 26 different wines, it would   bottle of red on the house, the five
  scenarios.                 appointed president of ISOS and      Everyone is welcome to attend.      perhaps have been advisable to spit   of us left the tasting room to
  • Your motto for life: I think       Mike Leslie, an American, co-      Tickets will be for sale at the doors    after every mouthful!          continue our indulgence on the
  Richard Branson said it best: “I don’t   ordinates the Kayamandi Project.    and are R5 per portion of food. All
  see work as work and play as play, it’s
                                                                    Yet with so many quality wines    lawn outside.
                         The Kayamandi Project was      present have the chance to vote for     on offer, this overindulgence was      The wine and conversation
  all living.”
                        started seven years ago by interna-   their favourite food stand, and at     surely justified.            flowed freely as, with slightly
                        tional students with the aim of     the end of the evening the winning        Particularly the Genesis Char-   blurred vision, we contemplated
                        making a difference in the lives of   country is announced.            donnay 2003 – part of the com-      taking a dip in the duck pond…As

SR massa-                                                             pany’s flagship range – left a
                                                                  memorable impression. The Ge-
                                                                  nesis range has won an unpre-
                                                                                      Lord Byron wrote in Don Juan,
                                                                                      “Let us have wine and women,
                                                                                      mirth and laughter, and sermons

projek reeds                                                            cedented array of national and      and soda-water the day after”.aan die gang                                                          Joan Hambidge praat
TYDENS hierdie projek word eerste-
jaars saam met hul skakelkoshuise na                                              by buro van die WAT
gebiede in die Kaapstadarea uitgestuur.
Die doel hiervan is om by huise om te                                              KARIN VORSTER                indien mense die taal práát en daarin
gaan en blikkieskos in te samel. Hierdie
                                                                                      skryf. Ons is dus die enigste be-
blikkies word dan versprei na instan-
                                                                                      skermhere van ons taal. Ons moet
sies in en om Stellenbosch (Huis
                                                                JOAN Hambidge – bekende digter,       aandring op onderrig in ons moe-
Ebenhaeser, Stellenbosch Voedings-                                               skrywer, resensent, polemikus en      dertaal.
aksie, Stellenbosch Nagskuiling, die      SIMONSBERG MET Dié jaarlikse manewales het op Vrydag, 18                                     Ouers wat hul kinders na Engelse
                                                                dosent aan die Universiteit van
Salvation Army en Prochorus Com-        Februarie, afgespeel.          Foto: STEVEN BARBER                                 privaatskole stuur, doen hulle ’n onreg
                                                                Kaapstad – het op Vrydag, 18 Fe-
munity Development). In die verlede                                                                     aan, want daardeur verloor hulle die
                                                                bruarie, ’n praatjie gelewer by die buro
is ál hierdie blikkies dan getel en ’n
                                                                van die WAT in Banhoekweg.         Afrikaanse kultuur.
wenner van Massaprojek is op grond
                                                                  Heerlike verversings en wyn van       Hulle ly skade deurdat hulle ’n iden-
hiervan aangewys.
                                                                Goede Hoop-wynplaas het die Vry-      titeitskrisis beleef. Mense wat veg vir
  Hierdie jaar het die projek egter                                                                    ’n taal moet taaltrots hê, sonder om
                                                                dagmiddag op die regte noot afgeskop.
verander en vind daar ’n tweede                                                                       tot ’n politieke stryd oor te gaan, want
                                                                Die plaas is gelëe in die Bottelarykloof.
gedeelte plaas. Die eerstejaars het reeds                                                                  daardeur verloor die taal eerder krag.
                                                                  Sy het in haar praatjie spesifiek op
Saterdag (19 Februarie) blikkies gaan
                                                                die handhawing van die Afrikaanse taal     So daar het julle dit nou: praat,
insamel. Hierdie blikkies is getel en die
                                                                gekonsentreer en veral benadruk dat     skryf, dig, sing en lees die taal. Geniet
getalle is Maandag (21 Februarie) deur
                                                                ’n taal net kan bestaan en voortleef    hom, hy is immers jóúne.
’n banner in die Neelsie bekend-
gemaak. Die uitdaging word dan nou
aan die seniors gestel om te verbeter
op hierdie pogings en sélf ook blikkies
in te samel. Maandag, 28 Februarie, sal
die HK-lede van die onderskeie kos-
huise dan al die blikkies wat só
ingesamel is aan die SR oorhandig. Die
blikkies word weer getel en dan eers
sal die wenner bepaal word. Die
Massaprojekbeker word dan op die
Joolbal oorhandig. Dagbreek en Nerina
loop op die oomblik voor. Daar is ook     JOAN HAMBIDGE in aksie op Vrydag, 18 Februarie, tydens ’n praatjie
in Spar ’n trollie waar die publiek      oor die handhawing van die Afrikaanse taal.  Foto: STEVEN BARBER
blikkies kan skenk.
6    DieMATIE 23 FEBRUARY 2005                                                                                   Opinions
                                                          BRIEWE LETTERS
                                                         Langenhoven Studentesentrum, Privaatsak X1            Tel: (021) 808 3539 Faks: (021) 808 3538
                                                         Universiteit van Stellenbosch, Matieland, 7602              e-pos: briewe@diematie.sun.ac.za


                                                         Die kruis van die minderheid op die Bos
                                                         AS DAAR een ding is wat my meer pynig as ’n       ook nie begryp nie, is hoe die minderheid
                                                         oggend na cheap whiskey, is dit diegene wat hier     hoegenaamd veronderstel is om saak te maak in
                                                         tussen ons wandel en krap waar dit nie jeuk nie     ons splinternuwe demokrasie. Die hele idee van
                                                         en sodoende my geliefde Matieland betrek by een     demokrasie is tog dat die meerderheid regeer.
                                                         of ander godslasterlike twis wat die koerante vol    Ek kan verstaan dat vir party mense lekker in die
                                                         lê.                           kalklig is, maar begin dan sing of stig ’n band. Ten
                                                           Ek was nog altyd van mening dat ons, veral      minste kan ons dan kies of wil deel wees van die
                                                         nou met ons 10-jarige reünie van ons demokrasie,     partytjie of nie. Ek doen ’n beroep op al die
                                                         uiteindelik vryheid van spraak het. Wat my nou      opstokers: Daar is genoeg bobbejane aan die kant
                                                         effens verwar, is mense wat nou voel dat Dan       van die bult. Los daai ander waar hulle is. ’n Wond
                                                         Roodt van die Woordfees verban moet word oor       genees eers as jy ophou om die rofies af te krap.
                                                         hy kwansuis rassisties was. Wat my vérder verwar
                                                         is dat die persoon wat hierdie aanval lei, tot onlangs
                                                         toe nog gemoeid was met organisasies wat die               DEURMEKAAR DEMOKRAAT
                                                         stem van die minderheid wou bevorder. Wat ek               STELLENBOSCH                                                         Engelse Akkerjol en swygsame komitee
WAARIN STEL US STUDENTE REGTIG BELANG? Die belangstelling in Desmond Tutu se
besoek het maar sleg afgesteek teenoor dié van die Simonsberg Met.
                                                         EK HET die vorige uitgawe van Die Matie gelees,     dalk saam met wat Elize skryf? Weet hulle nie
                                                         en was verwonderd oor die Joolkomitee se besluit     wat om te antwoord nie? Of gee hulle dood-
  REDAKSIONELE KOMMENTAAR NO 5 | 23 Februarie 2005                               om nie enigsins te reageer op Elize van PE se      eenvoudig nie om nie? Is die Akkerjol maar net ’n
                                                         brief nie. Alhoewel ek nie noodwendig saamstem      publikasie wat moét verskyn, en sodra dit vanDieMATIE
                                   ONAFHANKLIKE STUDENTEKOERANT VAN DIE
                                                         met alles wat sy skryf nie, het sy wel ’n paar      die drukkers af terugkom, is hulle verant-
                                   UNIVERSITEIT VAN STELLENBOSCH SEDERT 1941
                                                         geldige punte beet.                   woordelikheid verby?
                                   INDEPENDENT STUDENT NEWSPAPER OF THE
                                                           Wat my egter verstom laat, is die feit dat die      Dis tragies dat ’n tradisieryke publikasie soos
                                   UNIVERSITY OF STELLENBOSCH SINCE 1941
                                                         Joolkomitee klaarblyklik die kommentaar van       die Akkerjol so onbeduidend geword het. As selfs
                                                         Akkerjollesers so laag aanslaan, dat hulle nie eers   die samestellers nie eers meer omgee nie...
                                                         ’n poging aanwend om haar brief te beantwoord
                                                         nie. Volgens Die Matie se vorige uitgawe het hulle
                                                         tòg die geleentheid gehad?
  Verbeter ons darem met die tyd?                                         Ag hulle hulself vergewe bo kritiek? Stem hulle
                                                                                                      ANTI-STILTE
                                                                                                      STELLENBOSCH


 DIE VERWELKOMINGSPROGRAMME is verby, eerstejaars woon al (hopelik) klas by, HK-
 lede word (in meeste gevalle ) op hul voorname aangespreek en almal weet teen die tyd waar
                                                         Wil jy graag weet wat my frustreer?
 elke akademiese gebou sowel as kuierplek is.
   Die program is, soos altyd, begroet met verskillende vorms van weerstand, teenkanting,            GUN MY asseblief die geleentheid om my          omdat Karnaval nou Jool genoem word.
 voorstanding en insidente. Die program word jaarliks aangepas om meer studentgerig te              frustrasies op skrif neer te pen en dit met julle te     Dit frustreer my dat die eksaminators
 wees en meer prakties. Die vraag wat mens jouself moet afvra, is of die veranderinge ten            deel.                          aandring om aan vierdejaarstudente ál die
 goede werk, en of dit maar net ‘n geploeter is.                                  Dit frustreer my om elke dag om die Ou        eksamenreëls te lees. En dan te herhaal in
   Dit geld vir alles aan die US. Dinge verander voorturend. Stelsels en strukture word             Hoofgebou te moet loop en die agterste ingang te     Engels.
 aangepas en die daaglikse gang van sake verander noodwendig ook. ’n Ander vraag is               moet gebruik.                        Dit frustreer my dat daar Engelse mense
 natuurlik hoekom alles so gereeld verander. Hoekom word daar nie op ’n spesifieke werkswyse            Dit frustreer my om vir die beste deel van die    is wat maak asof hulle nie Afrikaans verstaan
 besluit en daarby gehou nie? Die afleiding wat mens kan maak, is dat dit dikwels nie die beste         middaguur in die Neelsie in ’n ry te moet staan vir   nie.
 weg is om te volg nie. Dus was die aanvanklike besluit dalk nie weldeurdag nie.                 my daaglikse brood.                     Dit frustreer my dat mense e-mails
   ’n Mens sal verder kon vra waarom strategiëe geïmplimenteer word voordat dit behoorlik             Dit frustreer my dat dosente handboeke        forward wat begin met: “Do not delete this,
 getoets en die beste opsie bewys is. Ja, dis ’n leerproses, maar die prys van leer (net soos          voorskryf wat R550 kos.                 this is for real!”
 universiteitsklasgelde) is baie hoog.                                       Dit frustreer my dat die mense by registrasie       Dit frustreer my dat mense oor my ou vir
   Die vraag wat bly is dus nie of verandering goed of sleg is nie, maar wel of die verandering         my nie kan help met my vakkeuses nie, net omdat     my vra: “Is hy jou trouman?”
 werkbaar is, en hoe finaal die spesifieke aanpassing is.                            ek een semestervak gedruip het en die regsfakulteit     Dit frustreer my dat ek nog steeds nie
                                                         die kurrikulum verander het.               weet hoe om my sakgeld te budget nie, hoe
                                                           Dit frustreer my dat mense in die toilethokkie    om time management te doen nie en ook nie
 Veranderinge in Die Matie                                            aan die heel regterkant van die Neelsie se onderste
                                                         damesbadkamers rook.
                                                                                      al begin spaar het vir “eendag” nie.
                                                                                        Dit frustreer my dat die USBD altyd daar
                                                           Dit frustreer my dat hoe ouer ek word, hoe      is wanneer jy in die middernagtelike ure in
                                                         minder ouens is daar om van te kies, terwyl my      Coetzenburg wil gaan swem.
 Die Matie het ook hierdie uitgawe ’n paar klein veranderings ondergaan, wat hopelik die                                           Dit frustreer my dat ek in die afgelope
                                                         mansvriende se opsies al hoe meer raak.
 beste strategie is.                                                                           vyf jaar op Stellenbosch nog net 3 keer op ’n
                                                           Dit frustreer my dat wanneer ek dorp toe gaan,
   Die Opiniesbladsy het ’n paar byvoegings gekry. Die name van studente wat hard werk                                         wyntoer was.
                                                         ek al hoe minder mense ken.
 aan Die Matie, nie op die hoofredaksie dien nie en wie se name nêrens in die koerant                                             Dit frustreer my dat almal altyd oor alles
                                                           Dit frustreer my dat kinders my tannie noem.
 vermeld word nie, word erken in die medewerkerskolom. Sonder hierdie mense sou Die                                            moet kla. Maar dit sou my meer frustreer het
                                                           Dit frustreer my dat mense se oë rek wanneer
 Matie nie nou in jou hande gewees het nie.                                                                as ek dit nie met julle kon deel nie.
                                                         hulle hoor dat ek al Vyfdejaar op Stellenbosch is.
   Die redaksie het dit ook goed gedink om die klagteprosedure aan lesers te verduidelik ,
                                                           Dit frustreer my dat studente so apaties is oor              ALIAS: FRUSTA HASIE
 asook om dit makliker te maak om briewe te skryf, by Die Matie aan te sluit of net jou mening
                                                         groot kwessies op kampus, maar opgesweep raak                VAN HIER AF
 te lug. Maak asseblief gebruik hiervan.


                                                           BRIEWE

      HOOFREDAKTEUR Rika Vollgraaff (rika@diematie.sun.ac.za) ASSISTENT-REDAKTEURS Michelle Viljoen       Enigiemand kan ’n brief aan Die Matie skryf. Ons behou egter die reg voor om briewe te
 hoofredaksie
      (michelle@diematie.sun.ac.za) Edward-John Bottomley (edward-john@diematie.sun.ac.za)           verkort. Die Matie mag nie naamlose briewe publiseer nie, en die name van skrywers onder
                                                           skuilname sal absoluut vertroulik hanteer word. Almal is welkom om briewe self by ons
      NUUS Imke van Heerden (imke@diematie.sun.ac.za) AKTUEEL Lize-Marié van der Watt (lize-          kantoor bo in die Neelsie inhandig of per e-pos stuur na briewe@diematie.sun.ac.za
      marie@diematie.sun.ac.za) INTERKAMPUS Satara Ablort-Morgan (satara@diematie.sun.ac.za) DAG EN
      NAG André-Pierre du Plessis (ap@diematie.sun.ac.za) STUDENTELEWE Marece Wenhold              WAT DINK JY?
      (marece@diematie.sun.ac.za) SPORT Rickus Jooste (rickus@diematie.sun.ac.za)
                                                           Wat dink jy van Die Matie? As jy voel dat ons kwessies eensydig dek, of onregverdig berig, laat
                                                           weet asseblief die redakteur by rika@diematie.sun.ac.za of 021 8083539
      FOTOREDAKTEUR Steven Barber (steven@diematie.sun.ac.za) ADVERTENSIEBESTUURDER Janita Verster
      (janita@diematie.sun.ac.za) REKENAARBESTUURDER Marius Marais (marius@diematie.sun.ac.za)
      TEKSREDAKTEUR Denver Kisting (denver@diematie.sun.ac.za) SPOTPRENT Rohan Etsebeth             STEL JY BELANG?
      SARGE Dewald van Rensburg (14107449@sun.ac.za) TROMP-OP 13586734@.sun.ac.za) KWYTRAAK           As jy as joernalis, taalversorger, grafiese ontwerper, advertensiewerwer of fotograaf betrokke
      René Vollgraaff (kwytraak@diematie.sun.ac.za)                               wil raak, woon gerus ’n redaksievergadering by op die Woensdag waarop Die Matie verskyn.
                                                           Ons vergader om 18:30 in ons kantoor bo in die Neelsie.

  medewerkers
      ADVERTENSIES  Elma Smit            TEKSREDAKSIE   Lida-Marié Louw
              Peter Finlayson                  Dora Scott
                                                           KLAGTEPROSEDURE

      TEL 021 808-3539 FAKS 021 808-3538 E-POS diematie@diematie.sun.ac.za                   Indien enige leser ’n klagte het dat Die Matie nie op ewewigtige, eerlike en objektiewe wyse
          ’n                                                rapporteer nie, of meen dat menings uitgespreek in Die Matie nie onderwerpe oor godsdienstige
      POSADRES Langenhoven Studentesentrum, Privaatsak X1, Universiteit van
                                                           en kulturele sake met omsigtigheid hanteer nie, kan ’n klag gelê word by die SR-lid vir Media.
      Stellenbosch, Matieland, 7602
                                                           Die Matie is onderhewig aan ’n gedragskode wat beskikbaar is by die SR-lid vir Media. Alle
      VOLGENDE UITGAWE       9 Maart 2005 SPERDATUM 2 Maart 2005                    klagtes word deur ’n regs dosent ondersoek, waarna Die Matie voor die Mediaraad kan
      ADVERTENSIES         083 406 6930  OPLAAG 8 000                         verskyn.
PERSPEKTIEWE
Sad stories: On human interest
                                     & dinge                                              Kampus
THE BIRTHDAY of one very popular god just        dealing with it seems simply to flow from the     the gung-ho variety – those filled with unbeatable
less than two months ago saw whole countries      nature of the media available to us. These reports   odds and sudden flame. Do not, however, blame
washed into the sea. All over the civilised world
committees were convened and benefits held.
                            do not so much convey information as instil
                            pathos.
                                                        the newsmen who are, after all, just people with
                                                        cameras. They do what they can, given the fact        Quotes
                                                                                     “
Some of the best parties this season were         Fear and panic, you see, are the forte of      that no one seems able to give a good goddamn
Tsunami fundraisers with all sorts of fading stars,   mediated information. News can scare us sh*tless    about dull news.
here and abroad, bouncing back with charity galas    by using the one emotive trick in its arsenal:       Which brings us to the point: Dull news is
of frightening ubiquity. Even the G8 went radical    bringing the threat home. Not even nuclear war     where the real stories are at. Terrible as the
with moratoriums on debt while newspapers and      would frighten us but for the knowledge that our    Tsunami was, it really is just a flash in the pan of
TV networks seemed to stall on a perpetual rerun.                               human calamity. The benchmark, of course, is
The consensus was made clear: Sh*t has gone                                  Aids – a sea of slow and painful, but ultimately
down and We Are Dealing With It.                                        uncaptivating misery which happens to be
  Yes, sir, it’s a rare and auspicious occasion,                               particularly deep in these parts. The proliferation
this super-death in the east. I certainly won’t                                of events and media content surrounding the
try to do the severity of it any kind of justice. I                              pandemic is awesome, yes, but hardly hysteric
am, however, downright enthralled by how the                                  and certainly not communicating a crisis. Figures     You’re too manly, I like
rest of the world has tried to do just that. Aside                               of sympathy are rare now that Nkosi is dead and
from the material aspect, the food, money and                                 gone, but once again that’s not the point. We can     more feminine.
medicines carted in from every corner of the globe,                              shock and coax each other into caring with clever     – SRC committee member to
we saw the world in a real attempt to care. More                                and consistent communiqués from the front, but      another
importantly, we saw the world’s media in a                                   why do we have to? Do we need to explain that
concerted attempt to keep us interested – to                                  this disease is a cancer of the state and the nemesis
communicate a human tragedy.                                          of the economy to convey its urgency? As with       Life is boring, I wish there
  Unfortunately Tsunami news soon found its                                 the killer waves and wars and landslides that make
form. News bulletins veered between travel                                   the human species eat sh*t every day, this disease
                                                                                     were more genders.
pieces in wrecked towns, narrated by dour Yanks     skies would also blacken and our biology will     is just another manifestation of the Very Worst      – Heard on the Rooiplein
and Britons; and a veritable deluge of human      choke on the fall-out. Real sympathy for        Thing in the World: People ceasing to exist. It’s
interest muck. In no time at all teary mothers     strangers halfway around the world, stuck in a     all bad and people do their damndest to de-
told of families reduced to flotsam and local      mess that only materially affects us via the      monstrate this fact, but in the end it’s hard to care   Ek is altyd vriendelik en
businessmen were shaking their heads in front      esoteric nature of economics, is no mean feat.     without the pictures, the action videos and the      dieselfde.
of ravaged storefronts. That this manner of         Enter the Human Interest story, that mainstay   tearful histrionics. Surely the human fear of       – Eerstejaar se rede hoekom sy in
reporting then came to focus mostly on tourists     of the press and airwaves, which is essentially a   annihilation is universal enough not to require this
shouldn’t surprise us – the strange-eyed, dark-     sympathy generator. It evokes concern for       elaborate mediation. Our sense of human misery      Nerina wil wees
skinned men of the East make for horrible copy     recognisable characters with marketable visuals    is intrinsically distorted with special privilege
and even worse sound bites. But, even excusing     and appeals to familiar archetypes. Mothers’ grief   granted to those cock-ups the television
this frivolous audience-targeting (of which the     and fathers’ stoic heroism bring the visceral terror  demonstrates could happen to us. Aren’t we then      Ons is nie flirts nie, ons is
South African media was unashamedly part), the     of the week’s calamity home. It’s all very       missing the point? All this is happening to us –     trouvroue!
yellow edge, this tabloid streak of the media      Hollywood and very much suited to stories of      we the species.                      – Minerva HK-lid oor eerstejaar se

Om oor lojaliteit en nog wat te skryf
                                                                                     rompie

                                                                                     Maar daar is ook ’n gratis
                              Maar lojaliteit het ook nagevolge. Lojaliteit   ouers en voorouers die NG Kerk in die verkeerde      middagete van R30 in-
EK HAAT dit as mense ophou. As mense kla oor
iets en terugsit en verder eet aan hul halfgeëte    impliseer ook dat moeilike tye soms my pad sal     rigting gestuur het, is dit die meeste jongmense se    gesluit.
                                                        keuse om nou eerder nuwe weivelde te soek. Dis
pizza. Ek haat dit as mense oorloop; oorloop      kruis. Soos die Wêreldbeker in 2003. Of die Grand
                                                                    nie meer óns kerk nie, want    – Dr Dorothea van Zyl oor die
bloot omdat oorloop, oorloop is, omdat almal dit    Slam-toer verlede jaar. Ek
doen, omdat dit die path of least resistance is,    moes maar die pyn en                              ons kan ons nie vereen-      Nederlandistiekdag in die Afri-
                            lyding van ’n nederlaag                            selwig met die besluite wat    kaanse klas
omdat dit maklik en goedkoop is.                                                    geneem is nie. My ant-
  En ek wil die gruwelike veralgemening maak     verduur. Ek móés maar,
                            want my lojaliteit beteken                           woord is: snert, man, die
dat hierdie gedragspatroon ’n euwel van ons tye
is. Dat hierdie oordadige wegbeweeg van die       sekerlik dat ek nie ná een                           jongmense is net té lui om    Ek sit nou nogal met ’n
                                                                    hand in eie boesem te steek.
moeilike – die noue? – weg ’n alledaagse        wedstryd skielik ’n Kiwi
                                                                    In plaas daarvan om ’n      problematiese probleem.
verskynsel word. Dat ons, die jeug, die post-      of ’n Franse Haan gaan
                            word nie.                                   nuwe tradisie te help bou,    Jy weet, soos joune, net
Apartheidgenerasie kies om die moeilike te                                               klim ons net oor die draad,
ignoreer, te systap. Dat ons verleer het wat        Maar dis vir my vreemd                                            anders.
                            hoe maklik ons dit kan                             of sit eenvoudig bo-op dit.
lojaliteit beteken.                                                                           – Gehoor voor Admin A
  Om oor lojaliteit te skryf, is ’n moeilike     regkry om lojaal teenoor ’n
                            rugbyspan te bly – al                               Ek is nie téén veran-
onderwerp. Dit laat die meeste mense dink aan                                              dering nie. Hoegenaamd nie.
nasionalisering, veramerikanisering of selfs      verloor hulle – maar dit so
                                                                    Inteendeel – eksperimen-
                                                                                     Trust altyd die lui en vet
koshuiskultuur. Maar dis nie waaroor ek wil skryf    moeilik vind om lojaal
                            teenoor ander dinge te wees. Neem nou maar       tasie en die beleef van nuwe dinge kan wondere      kind om die kortste pad
nie of wat ek bedoel nie. Lojaliteit is nie                                  verrig. Dit bring vars idees na vore; idees wat tot
groepseendersheid nie. Dis nie die vasklou aan     politieke partye as voorbeeld. Of kerke. Of selfs                                Neelsie toe te kry.
                            die universiteit.                   ’n verbeterde samelewing sal lei.
groteske, verouderde tradisies nie; of selfs nie                                 Maar vars idees behoort nie in teenstelling met    – Gehoor op pad Neelsie toe
eens aan sinvolle, pragtige, rein tradisies nie. Nee,    Teen 1994 het die meeste opposisiekiesers
                            die NP ondersteun. Tien jaar later het die party    lojaliteit te staan nie. Dit is juis uit ons lojaliteit
my tesis is eerder dat die grootste deel van ons                                dat ons verplig sal voel om in ons land, in ons
generasie bloot op die gemaklike gefokus is. Op     ontbind omdat kiesersgetalle aanhou kwyn het.
                                                        instellings, en selfs in ons verhoudings nuwe en
                                                                                     Daar is natuurlik inherent
                            Ek wil nie kommentaar lewer oor die besluite en
die maklikste. Ek verduidelik:
                            keuses van die leiers in die party nie, maar waar   vars idees te kom implementeer. Dit sal behels      niks daarmee verkeerd om
  Lojaliteit is ’n waarde. Dit impliseer ei-
endomsreg. Ek is lojaal teenoor ’n land, ’n       kiesers in die verlede hierdie besluite binne     dat ons ons moue oprol, en met nuwe oë, nuwe       mense dood te maak nie.
                                                        planne en hernieude energie, nuwe lewe kom
instelling, ’n lewensmaat – as ek daaraan deel het.   partystrukture sou uitbaklei het, het dit makliker
                                                        inblaas in politieke partye, kerke en in ons       – Filosofiedosent aan klas
As ek voel dat ek daar hoort, of eerder – behoort.   geword om bloot jou kruisie in ’n ander blokkie
                            te trek. Ons kies bloot die party wat voor die     universiteit. Dit is tog óns as jongmense se taak.
So, byvoorbeeld, is ek ’n lojale ondersteuner van                               Anders gaan ons oor ’n paar jaar ’n samelewing
die Groen en Goud. Deur dik en dun – en die       verkiesing die beste na ons vry, en siedaar, so                                 Varsity is like prison, the
                            wen ’n party wat vir die eerste keer verkiesbaar    hê waar geen tradisies meer geld nie, omdat ons
afgelope paar jaar was daar verál van laas-
                            is, agt persent van die stemme. Ja, miskien gaan    die maklikste uitweg, die path of least resistance    sex you want, you aren’t
genoemde. Maar “Bokke!” sal ek skree. En min
dinge sal dit verander. Hoekom? Want daar is      Patricia se rugbyspan vanjaar die Drie Nasies     gekies het. Of omdat ons ons verder dik geëet het     getting, the sex you’re
                                                        aan ons halfgeëte pizza terwyl ons op TV na die
darem min dinge so lekker as om die Aussies in     wen, kom ons stem maar vir haar…
                                                        Springbokke gekyk het en gedink het dít is lojaliteit.  getting, you don’t want.
die grond in te speel. En dis hoe dit is.          Die NG Kerk is nog ’n voorbeeld. Waar ons
                                                                                     – Clinton AdasGORRELKOP
                                       Die skinder agter die nuus. Die waarheid agter kampuspolitiek. En die            Hierdie mense is so morsig,
                                       kommentaar waarvoor almal bang is. Gorrel is nie verantwoordelik vir enige
                                       ongerief hieronder veroorsaak nie.                             ek wil hulle net doodskiet!
                                                                                          ”
                                                                                     – Skoonmaker in manskoshuis
GORREL TOE INDERDAAD ’N                 skud. Maar ai, was dit nou ’n skok op Gorrel se    vuurmaakplek taalgebruik wat dalk vir die         aan kollega
DOEMPROFEET                       toe-nie-meer-so-nugter maag!              “middelmatige” Matie effens hoër graad was.
                            – Gorrel dink met heimwee terug aan die goeie ou    – Gorrel laat sy kop in skaamte sak. (So nie!)
Nee, gits, maats. Gorrel was behoorlik gegrief toe   dae toe zoo-koekies en rooikoeldrank nog die
hy Saterdag doodluiters in Merrimanlaan af ry en    enigste vorm van vermaak was.             OP ’N ERNSTIGER NOOT
skielik deur ’n trop naak mans (afkomstig óf van
Eendrag óf van ’n sekere studentehuis reg oorkant    GORREL TEKEN APOLOGIE AAN               Gorrel ag dit gepas om namens Die Matie erkenning
laasgenoemde) bespring word. Gorrel skrik toe só                                te gee aan literatuurwonder en natuurliefhebber,
groot dat hy toe amper sélf tjor-en-al in Eendrag    Gorrel verneem met afgryse dat die deursnee-      Dalene Matthee, wat Saterdag oorlede is. Gorrel is
beland. Gorrel besef toe dat hy inderdaad in die    student nie sy gorrel-hiërogliewe kan ontsyfer nie.  seker sy’t al diep spore (of kringe) in menige Matie-
vorige uitgawe aan kaalnalers ’n vriendelike versoek  Daarom teken Gorrel nou amptelik apologie aan –    hart getrap.
gerig het om te eniger tyd poedelnakend biscuit te   of dan eerder, Gorrel sê sorry – vir enige bo-jou-   – Sy laat ’n leemte wat moeilik gevul sal word.
8   DieMATIE 23 FEBRUARY 2005                                                                           Student Life

Dok en Bliksem vier hul tiende
                               • Die gemeste kalf moet geslag word
MARECE WENHOLD               aan hierdie universiteit gewy. Op 23  Lede is dit eens dat Terblanche se  Sy beeldhouwerk het daarin geslaag    beter kompliment as dít kan vra nie en
                      Mei 1995 is die standbeeld vir die   objektiewe leierskap kardinaal was  om gedaante te gee aan die eiesoortige  dat die beste deel van die projek was om
                      tweede maal onthul deur mnr Jannie   vir die sukses van die projek.    fisiese eienskappe van Craven.      ’n “vergestalting te maak van ’n man, waar
                      Engelbrecht, Pre-                                        Diegene wat nóú   die konsepte van die man groter was as
  COETZENBURG – die sitadel van      sident van die Rug-                                       saam met Craven   die man sélf”.
  Matiewees, waar die eggo van talle   by Voetbalklub.                                         gewerk het, sal     In dieselfde stemming voel Denton dat
  sportkampioene weerklank vind        Die eerste ont-                                       goed kan iden-    dit vir hom as projekbestuurder ’n “ver-
  teen die hange van die Stellenbosch-  hulling was ’n                                         tifiseer met sy   rykende ervaring was om Stellenbosch op
  berg.                  glansgeleentheid                                        praktiese, groot   dié wyse beter te leer ken”.
    Dit is die rusplek van die stand-  wat die vorige aand                                       hande, sy effens     Die 27-ton graniet waarvan die
  beeld van die legendariese Daniël    in die Stellenbosse                                       gesakte regter-   Cravenstandbeeld gemaak is, is uit
  Hartman (Dok) Craven (11/10/1910    stadsaal plaasge-                                        skouer en die ma-  Bitterfontein afkomstig.
  -04/01/1993). Vanjaar, ’n dekade    vind het.                                            nier waarop hy sy    Volschenk vertel met ’n glimlag dat die
  gelede, is die Craven-standbeeld op     Die   sestien                                       vinger gebuig het  graniet met ’n meubelvragmotor van daar
  Coetzenburg onthul.           Rugby Voetbal-                                         wanneer hy diep   af vervoer is.
    Die onthullingsplaat duskant die   unies van die wê-                                        in gesprek was.     Dit is interessant om te hoor hoe die
  standbeeld van Dok, en sy hond,     reld was onder meer                                         Dit was vir   uiteindelike ligging van die standbeeld ná
  Bliksem, lui: “Hierdie ereburger van  daar verteenwoor-                                        Volschenk be-    lang gesprekke aan sekere kriteria moes
  Stellenbosch en grootste rugby-     dig.                                              langrik om ou-    voldoen.
  legende se verbintenis met die       Engelbrecht was                                       derdom in Dok se     Volschenk, tesame met Potgieter en
  universiteit en die Rugby Voet-     een van die groep                                        gestalte in te    Snyman, het faktore in ag geneem soos
  balklub strek oor meer as ’n halfeeu.  deskundiges wat                                         bring.        die rigting waarin Dok gekyk het: Noord.
    Hy was 36 jaar lank President    verantwoordelik                                           Hy het ook op    Dok lyk ook baie verwelkomend soos
  van die Suid-Afrikaanse Rugbyraad    was vir die mees-                                        enigmatiese wyse   wat ’n mens oor die brug aangery kom.
  en Rugby Voetbalunie, vanaf 3 April   terplan agter die                                        Dok se liefde vir    Dit was belangrik om nie die standbeeld
  1956 tot en met sy dood op 4      totstandkoming                                         die spel uitge-   te ná aan die J.S. Marais-gebou te plaas
  Januarie 1993.             van die huldeblyk                                        beeld.        nie – die gebou moes genoeg ruimte hê vir
    Sy grootste triomf ná jare se    aan hierdie rugby-                                         Terblanche sê  “asemhaal”.
  harde werk was die eenwording in    held.                                              die inisiatief reg    Die ander beslissende faktor was die
  Suid-Afrikaanse rugby op 20 Maart      Dié groep men-                                       van die begin af   feit dat Dok ’n wakende oog oor die
  1992. As gevolg hiervan is die 1995   se het gestalte ge-                                       was “om die     bloedswetende rugbyspelers moes hou.
  Wêreldbeker in Suid-Afrika aan-     vind in die Stand-                                       standbeeld pre-     Niemand sal ooit sy kenmerkende
  gebied.                 beeldkomitee onder                                       sies te maak soos  manier van staan met die fluitjie agter sy
    By ’n ander geleentheid sê Bun    die voorsitterskap                                       wat hy (Dok)     rug en sy reënjas aan vergeet nie.
  Booyens tereg dat Professor Craven   van Professor Nic                                        was” en dat die     Op hierdie punt is dit noodsaaklik om
  “nie slegs deur rugby as Springbok,   Terblanche, en pro-                                       standbeeld seker-  iets te sê oor Dok se lojale vriend, Bliksem.
  Springbokkaptein, -afrigter, -keur-   jekbestuurder, mnr                                       lik tel as een van  Hy was een van nege honde wat op die
  der, -bestuurder en -administrateur   Robert Denton.                                         die groter be-    plaas, Oude Nektar, gebore is.
  die hoogste “sport” deur arbeid en     Ander lede van                                       sienswaardighede     In eg Stellenbosse tradisie is dit dus
  opoffering bereik het nie, maar veral  die komitee wat                                         in Stellenbosch.   net gepas om vanjaar ’n glasie te klink op
  aan sy alma mater groot dienste     verantwoordelik                                         Terblanche vertel  die merkwaardige sportleier en
  bewys en eer besorg het”.        was vir die bui-                                        geamuseerd dat    vaderfiguur, Danie Craven, en ook op die
    Craven het sy fisieke en intel-   tengewoon suksesvolle projek, was   Die begaafde kunstenaar, Professor  honde oor die jare vir Bliksem gegrom  manne wat verantwoordelik was vir die
  lektuele kragte dekades lank aan die  mnre Dawie Snyman, Boland       Pierre Volschenk van Gordonsbaai,  het as hulle daar verbygaan! Vo-     totstandkoming van hierdie groteske
  volledige vorming van die studente   Coetzee, Belius Potgieter.       was die beeldhouer.         lschenk volstaan dat hy nie vir ’n    standbeeld.
DAG &
                                                               VERDI'S IL TROVATORE TOMORROW AT SPIER (SEE PAGE 10)
 MEDIAVENNOOT
 (7 - 13 MAART)                                           ARTS AND ENTERTAINMENT • KUNS EN VERMAAK


                                          Russe oorval Kaapse silwerdoek
CD Reviews
Verskeie kunstenaars
                                          SARIETHA ENGELBRECHT           historiese drama word op 26 Februarie
                                                               om 17:00 gewys.
                                                                 American Daughter is ’n moderne
                                                                                    ende film tref ’n vergelyking tussen
                                                                                    hedendaagse gebeure en kontemporêre
                                                                                    ontwikkelings in Rusland.
Absolute High-Energy Volume 3                            TUSSEN 25 en 28 Februarie vind daar    melodrama wat handel oor ’n ver-      Ander werke wat deel uitmaak van
(Gallo)                                       ’n Russiese filmfees by die Kuns-                         die fees is Moscow does not believe
                                          tekaapteater plaas. Hierdie filmfees                        Tears deur Vladimir Menshov, Andrey
ABSOLUTE High-Energy Volume 3 is beslis vir ’n                   word georganiseer deur Mosfilm                           Rublev deur Andrey Tarkovsky en The
uitgesoekte gehoor en sal nie in enige Jan Rap en sy                Cinema Concert en die Russiese Huis                        Star deur Nikolai Lebedev.
maat se smaak val nie. Hierdie dubbel CD-samestelling                van Tegnologie, Opvoeding en Ont-                           Moscow does not believe Tears is
laat veel te wense oor wat kreatiwiteit betref. Die                 wikkeling en is die eerste van sy soort                      ’n ware verhaal oor die deurmekaar
samestellers daarvan kan definitief gekritiseer word, aangesien dit moelik     in Kaapstad. Die program bestaan uit                        lewe en veral die liefdeslewe van ’n
is om die genre uit te ken. Die snitte op die album is onbekend en ek beveel    ses films wat handel oor die geskie-                        19-jarige meisie, Katerin Tikhomirova.
dit nie vir musiekliefhebbers met goeie smaak aan nie. Ek ag dit nie waardig    denis, kultuur en alledaagse lewe in                        Dit wys op 26 Februarie om 20:00. As
om deel van my CD-versameling te word nie en reken dat dit ’n mors van       Rusland. Hierdie films het almal al ge-                      jy ’n film wil gaan kyk oor Russiese
kosbare geld sal wees. – (Jo'hann Thormahlen)                    sogte toekennings by filmfeeste en                         geskiedenis in die 15de eeu, is Andrey
                                          forums regoor die wêreld verower.                         Rublev vir jou. Dit is ’n meesterstuk
Jean Michel Jarre                                   Karen Shakhnazarov is vervaar-                         oor die Russiese kunstenaar, Audrey
Aero                                        diger, teksskrywer, regisseur en een                        Rublev, en wys die 27ste om 14:00.
(Gallo)                                       van die beste filmmakers in Rusland.                        Die hoofdoel van die film is om Rublev
                                          Drie van sy produksies word by die                         se artistiese groeiproses, die analise van
THIS CD will transform your mind in a way you                    filmfees vertoon: Assassin of the Tsar,                      sy talent en die evolusie van sy
never believed possible. The use of different sounds,                American Daughter en The Rider                           persoonlikheid uit te beeld.
to create a new element of thinking and feeling, was                Named Death. As ’n regisseur is hy                           Die laaste film ,The Star, handel oor
done with precision. The music creates a world where                baie modern en het hy die vermoë om                        die beëindiging van die Tweede Wê-
your sensuality and sexuality take a trip to a place                die kyker te vermaak, te laat dink en                       reldoorlog en is ’n intense, dramatiese
that you have only imagined. This is definitely not for the more conservative    empatie te wek.              brokkelde gesin en hoe ’n pa sy     film met passievolle musiek wat jou
listener. If you are looking for artistic ability and writing skill this will not   Assassin of the Tsar gaan oor hoe ’n  vervreemde dogter probeer ontvoer tot  die atmosfeer van oorlog laat ervaar.
be the CD for you. Aero has a highly technological style that can be        man, wat beweer hy is die moordenaar   sy skielik siek raak. Dit wys om 20:00  Dit word op 25 Februarie om 18:30
disappointing for the artistical heart. But for listeners who love to take     van Tsar Nikolay II, dekades later in   op 27 Februarie.             vertoon. Kaartjies vir ál die vertonings
trips to the underworld, this CD comes highly recommended. – (Ronell        ’n instituut vir geestelik versteurdes    The Rider Named Death wys om     kan deur Computicket gekoop word
Ewree)                                       daardie aaklige aand herleef. Hierdie   17:30 op 28 Februarie. Hierdie boei-   of skakel Artscape by 021 421 7695.

Davina
Davina
(Gallo)

DAVINA se musiek herinner my aan die agter-
grondmusiek van epiese flieks soos Gladiator en The
Lord of the Rings, of altans só het ek gedink voordat
Davina begin saamsing het. Ek is glad nie ’n groot
Michael Jackson-aanhanger nie, maar ek sal hom verdedig teen die onreg
wat sy hom aangedoen het met haar cover van "Earth Song". Eerstens, na
my mening, sing ’n mens nie legendes soos Michael Jackson se liedjies nie.
Tweedens, as jy dit wíl doen, maak eers seker dit is beter as die
oorspronklike weergawe. Kan sy sing? Ja. Goed genoeg om ’n CD te
maak? Wel, dit moet elkeen maar vir homself besluit. – (Yvette Ebersohn)

2-Lani (RMP Dance)
First Class House 2
(Gallo)

THE FIRST impression of First Class House 2,
with a fading promise of good music, is somewhat
disappointing. The White House might even be
contemplating a law suit because of the usage of
their image on the cover. However, the music within
the respected genre is first class. The production by well-known producer
2-Lani, is once again living up to its previous well-established image of
smooth flowing sounds meant for late nights in dark places. The opening
track “The journey” by The Funk Inn has an impressing background
vocal performance brought to the table by Jennifer Johns. Although RMP
Dance should not be expecting a Grammy Nomination for this album, the
production is excellent in terms of South African standards and should be
greatly appreciated by most of South Africa’s clubbing scene (with an
SAB produce to accompany it). – (John Henry Jordaan)

Twista
Kamikaze
(Gallo)

Uhm ja, as jy van die hele kom-ons-kyk-hoe-vinnig-
ons-kan-sing-met-soveel-vloekwoorde-as-moontlik-
in-een-sin-op-dieselfde-eentonige-ritme-ding hou,
dan is Twista se Kamikaze vir jou. Ek kon hoor daar
is nogal moeite gedoen om die een track soos die
vorige te laat klink. Volgens my is die lirieke ook nie eintlik iets
oorspronkliks nie. As jy in ’n selfmoordbui is, moenie die CD luister nie.
Die naam spreek vanself. – (Ronmari van Tonder)

Lil’ Kim
La Bella Mafia
(Gallo)

KIM’S latest offering displays much of what we’ve
come to expect from mainstream hip-hop: blending
rough, in-your-face beats with harsh lyrics and
manufactured rhythms. Though the songs are no
doubt ideal for blasting from your dropped
suspension Gholf while you’re driving through "da hood" looking for "da
club" and sipping on a glass of Cristal, one can’t help but wonder why the
(slightly less than) demure Miss Kim refuses to rap about anything other
than how large her diamond rings are; how huge her "posse" is; how much
money she throws around the club; etcetera. La Bella Mafia contains good
beats with flowing rhymes and mediocre collaborations, but nothing that
we haven’t heard before. For the superficial hip-hoppers among us. –
(Matthew MacDevette)
10    DieMATIE 23 FEBRUARY 2005                                                                         DAG &
‘Goo Fee wiggle teel wid yoyik’
ART APPEL                  in the form of Fookian banknotes,
                      passports and stamps which Catherine
                      designed. Also with the help of
                      Catherine the Fookian language was
KING Ferd III’s (alias Rex Insular     developed resulting in phrases like
Fookis) second-in-comand is current-    “Goo Fee wiggle teel wid yoyik”.
ly exhibiting in Stellenbosch.       Catherine is however at pains to
  The self-proclaimed second king to   separate the work of Fook Island from
Ferd III from Fook Island, Norman      his own. “Of course there were
Catherine, is ha-                        overlaps, but it
ving a retrospec-                        was Walter’s con-
tive exhibition at                        cept and although
the Sasol Art                          I enjoyed parti-
Gallery in Ryne-                         cipating, it was
veld Street.                           not the main
  King Ferd III                        thrust of my
was a title the                         work.” With Bat-
South African ar-                        tiss’s death in
tist Walter Battiss                       1982, Catherine
(1906-1982) gave                         continued explo-
to himself while                         ring aspects of the
living in Fook Is-                        concept and held
land, a philoso-                         a final Fook Com-
phy Catherine                          memoration Exhi-
helped him de-                          bition in honour
velop in the                           of Ferd III in
1970’s     and                       1986.          SARAFINA! SPEELVAK VERLENG Die geselskap van die Broadway-bekroonde Sarafina! het rede om
1980’s. In Bat-                           Aside from      oorstelp te wees. Dié musiekblyspel, wat afspeel teen die agtergrond van die Soweto-opstand van 1976, se
tiss’s   words,                        Catherine’s parti-    speelvak is verleng tot eerskomende Saterdag, 26 Februarie, te danke aan die sukses wat dit tot dusver in die
“[Fook Island] is                        cipation in Fook     Kunstekaap gehad het. Kaartjies kos R40 tot R70 vir dagopvoerings en R70 tot R100 vir aandopvoerings en is by
something that                          he produced a      021 421 7695 of by Computicket beskikbaar.
does not exist. I                        vast number of
thought that I                          fireglass, wood
would take an is-                        and bronze sculp-    PROMOSIE
land – the island                        tures, paintings
that is inside all of                      and works of
us. I would turn
this island into a real thing… I would
                                 combined media.
                      His visual trademark includes rough-
                                             Kom soek spoke tydens Woordfeestoer
                                                  spoke    Woordfeestoer
give it a name.” Fook was a result of    edged comical and nightmarish forms
Battiss’s belief that art wasn’t con-    combined with dark cynicism which       DORA SCOTT                  Die spooktoer, wat as deel van   lenbosch se grillerige geskiedenis
fined to the “moment in which it was    has made him a forerunner in South                           die Woordfees aangebied word, het    gestalte. Die argitek, Hannes Meiring,
created” (as was the belief in Con-     African contemporary art.                               sedert sy begin al menigte inwoners   vertel weer van die geboue en húl rol
ceptual Art in the 1960’s) but rather     The exhibition closes on 19 March     DIT GEBEUR altyd tydens vol-       en toeriste ontsenu en vermaak.     in die dorp. Hy sê tereg dat die toer
that art exists at present. With the help  2005. For more information on the       maan. Die galop van ’n donker ruiter     Cathy de Beer, nasionale voor-   deel geword het van die Stellenbosse
of Catherine he not only established    artist visit his official website at     weergalm êrens tussen die ou       sitter van Erfenis Suid-Afrika, het   kultuur. Die toer begin by die kruit-
Fookism in his mind, but physically     www.normancatherine.co.za.          kruithuis en Checkers. Gelukkig sit   die toer begin en dit ook kleur gegee  huis, met klein “blaaskansies” langs
                                             die laaste russtop se sjerrie nog    met haar angswekkende weergawes     die pad om verder moed op te bou vir
                                             stewig in die maag, maar dit keer nie  van plaaslike spookstories. Soos    die volgende bloedstollende ervaring.
                                             dié gedagte nie: dit gaan ’n lang aand  wat jy deur die dorp wandel en die   Die toer begin om 19:00 op Dinsdag,
                                             wees.                  skadu’s jou agtervolg, kry Stel-    8 Maart, en ja, jy sál spoke sien!
                                            USAT hou oudisies
                                            LIZNA SMITH                                      in die algemeen.
                                                                                         Die Klein Libertas Teater dien
                                                                                       hoofsaaklik as verhoog vir USAT se
                                            DIE UNIVERSITEIT van Stellen-                             produksies. Die Blitzkrieg word weer
                                            bosch se Amateur Toneelvereniging                           binnekort by hierdie teater aangebied.
                                            (USAT) is weer in volle swang.                              Blitzkrieg bied USAT-lede vanjaar
                                            Wanneer gekyk word na verlede jaar se                         die geleentheid om kort eenbedrywe te
                                            gebeure, het hierdie vereniging nét                          skryf, gesentreer rondom die tema “Die
                                            sukses om op voort te bou: wenner                           Melkman is dood”. Die beste tekste
                                            van die SR-Toneelfees 2004, ’n teks-                         met dié tema word gekies om by die
                                            kompetisie sowel as ’n vollengte                           Klein Libertas Teater in April opgevoer
                                            produksie in September 2004, is maar                         te word.
                                            net enkele hoogtepunte op hul ka-                             Behalwe vir die Blitzkrieg is USAT
                                            lender.                                        weer betrokke by die SR-Toneelfees
                                             USAT bied hul lede die geleentheid                         wat op 22 April begin. Oudisies vir
                                            om op alle vlakke van toneel betrokke                         beide hierdie geleenthede word tussen
                                            te raak: van toneelspel, teksskryf en                         28 Februarie en 2 Maart gehou.
                                            regie behartig, tot kaartjies verkoop en                         As jy belang stel om deel te raak,
                                            die kweek van ’n waardering vir teater                        kontak Lizna by 14376245@sun.ac.za.
                                                                                        DAG &nogwat    EVENTS GUIDE

                                                                                        Henri Jack – Dorpstraat Tea-
                                                                                        ter Café, 1 Maart om 21:00

                                                                                        VIR SLEGS R10 kan jy hierdie
                                                                                        plaaslike rockers in aksie sien.
                                                                                        Vir meer inligting, skakel 082
                                                                                        446 0915.

                                                                                        Il Trovatore – Spier am-
                                                                                        phitheatre, 24 and 26 Fe-
                                                                                        bruary, 4, 9 and 11 March at
                                                                                        20:00

                                                                                        THE POPULAR Verdi opera of
                                                                                        love, tragedy and passion is a
                                                                                        feature in the programme for the
                                                                                        Spier Arts Summer Season.
                                                                                        Directed by Angelo Gobbato, it
                                                                                        includes performers Sibongile
                                                                                        Khumalo and Sidwill Hartman.
                                                                                        Bookings can be made at 021
                                                                                        809 1177. For more information
                                                                                        visit www.spierarts.org.za.
                                                                                              Background: NAÓMI BOTHA
Aktueel                                                                             23 FEBRUARIE 2005 DieMATIE             11

   Time to grow up Om te LEWE met die MI–Virus                   FANIE DE VILLIERS                myself nie as ’n “lyer” nie, maar as ’n met Vigs nie.


   and get tested
                                                                   persoon wat positief en gesond met      ’n Vraag wat so baie gevra word en
                                                                   die virus leef. Ek beplan ook om dit   wat normaalweg die eerste vraag is, is:
                                                                   nog vir baie jare te doen.        “Maar hoe het jy dit gekry?”. Hoekom
                                           EK LEEF al reeds twintig jaar met die        Dan is daar ook die woord, “be-    is dié vraag vir almal so belangrik? Is
                                           MI-virus. Dis as gevolg van ’n onge-       smet”. Hoeveel keer hoor ek nie dat   dit net sodat ons kan besluit of die
   MATTHEW MCDONALD              2. Book an appointment for free,   lukkige insident waar die bloed-         mense van my en ander persone praat   persoon nog steeds in ons vriendekring
                      confidential Voluntary Counselling    produkte wat ek lewenslank moet         as “besmet met die MI-virus” nie. Dit  of selfs binne ons families aanvaar gaan
                      and Testing (VCT), available a-     gebruik, die MI-virus bevat het
                      round campus, with extra locations                                                    word? Plaas jouself in die posisie!
                                           – ’n gebeurtenis wat beide my                                  As jy vir iemand moet vertel dat
   MARCH is Know-Your-Status       added for the Know-Your-Status      en my familie se lewens verander
   month at the University of Stel-    campaign. After you’ve gathered                                                     jy MIV-positief is, is dít die vraag
   lenbosch, and the HIV Peer Edu-    the information you need to make
                                           het.                 Ek    is nie “besmet” nie. Ek is met wat jy heel eerste wil hoor? Of
                                           Die afgelope twintig jaar was nie                                gaan die liefde en ondersteuning
   cators team is preparing an in-    responsible decisions and made      altyd maanskyn en rose nie en            die virus geïnfekteer.           wat jy graag wil ontvang nie eerder
   formative and insightful campaign   your appointment for VCT, it’s      daar was baie teleurstellings en
   to challenge students and staff to:  time for the test itself. The process                                                  die belangrikste faktor wees nie?
                                           hartseer, maar daar was ook                                     Ek dink regtig dat daar nog baie
    Be Informed about HIV/Aids     and outcome of the testing are      besonderse goeie tye.
   on their campus and in their      completely confidential. Getting                                                     werk in die samelewing gedoen
                                            Ek het ná baie jare se weg-                                 moet word voordat mense gaan
   community, to             tested means you’ve made an       hardloop die teenkant van MIV gesien       laat ’n mens sommer vuil voel en ek veilig voel en besluit om openlik met
    Book an Appointment at the     important choice: to stop treating    en besluit om die studie daarvan my       sien dit as ’n baie negatiewe manier om die virus te leef. Ek voel dat dit alleenlik
   information table to be set up in   HIV/Aids like it is someone else’s    loopbaan te maak deur openlik met die
   the Neelsie and to           problem and get informed about                              die situasie te beskryf. Ek is NIE van die gemeenskap se houding rond-
                                           virus te leef en die werklikheid in die     “besmet” nie, ek is met die virus om MIV en Vigs afhang. Dít en dít
    Get Tested for free at one of    your own choices and status.       gesig te staar. Deur dít te doen, het ek
   the five testing centres spread out    The various testing centers for                            geïnfekteer.               alleen sal die stigma wat aan die virus
                                           vir myself al uit verskeie oorde           Mense besef nie dat daar ’n verskil kleef, afbreek. Ons houding sal eers
   over the campus, and, once com-    the duration of the campaign are the   negatiwiteit op die hals gehaal. Ek moes     tussen MIV en Vigs is nie. Ons wil moet verander. Niemand kan roekeloos
   pleted, know their status.       following:                ook na mense se uiteenlopende opinies      almal eenvoudig etiketteer en onder een optree en dink die virus is slegs die lot
    This year, the campaign will      Student Health Services, the     luister.
   center on information and taking    Department of Educational Psy-                              kam – “Vigslyers” – skeer. Almal wat van ’n uitgesoekte groep “losbandiges”
                                            Graag gebruik ek hierdie geleentheid     met MIV leef, het mos noodwendig nie.
   action:                chology, The Centre for Student     om sekere van die goed met mense daar
    1. Get informed about HIV/Aids   Counselling and Development,                               Vigs onderlede. Alles behalwe! Vigs is    Vir enige verdere inligting of moont-
                                           buite te deel.                  alleenlik ’n stadium van die verloop van like werkswinkels of inligtingsessies,
   and how it affects your life, either  @Heart and The Wilcocks Building.      Een van die dinge wat my woedend       die siekte. Ek is MIV-positief, ek het kan ek gekontak word by
   by visiting our information table in  For more detailed information you    maak, is as daar so baie in koerante,      NIE Vigs nie en kan dit nie hanteer as faniedv@sun.ac.za.
   the Neelsie or doing some research   can contact Monica du Toit or Jaco    tydskrifte, televisie, ensovoorts van
   of your own.              Brink at peered@sun.ac.za.                                mense na my of enige ander persoon      •Fanie de Villiers is werksaam by
                                           MIV-”lyers” gepraat word. Ek sien        wat MIV-positief is, verwys as mense die SSVOThethe bazokuva Have you heard enough?
HLAHLA MKUZENI               weni yokuba ibonakale ngokwekhwelo
                      elichasene nesi sifo, olo phawu alone-
                      langa kungenjalo intsingiselo yalo
                      ilahlekile.                 STEPHANIE BARNARDT                It was very popular in the 80’s    school where lessons on HIV/Aids
ELOWO NALOWO makathethe             Le ntsholongwane iza kuthatha nga-                           to believe that HIV/Aids was an     and safe sex thrived. We even had a
nesiqu sakhe.                phaya kokubonisa olu phawu, a-                               exclusively gay disease, now in South  school committee dedicated to HIV/
Amanyathelo akhawulezileyo anga-      manyathelo akhawulezileyo nangxa-                             Africa like-minded generalisations    Aids that organised marches, in-
wuphelisa uGawulayo.            misekileyo kuya kufuneka athatyathwe    YOUR INITIAL reaction was more         abound.                 terfaith HIV/Aids services and helped
  UGawulayo asiyonto yokuhlekisa,     ukuba sifuna ukulwa le mfazwe        than likely to have been a resounding,      Many more white “conservative”    teenage mothers infected and affected
ngumbulala zwe.Ukuba abantu esi sifo    yentshologwane kaGawulayo.         “yes”. Maybe you do indeed know                             by Aids. Yet considering ourselves
abasithatheli gqalelo lo nto iya kuthetha    Elokuqala inyathelo kukuchaza      all there is to know about HIV/Aids                           in the upper-echelons of high-school
ukuba abantu bafihla intloko zabo      inyani ngobuxoki obuthi bufumaneke     and in that case, I commend you.                            education, we were not even immune
bekwazibophelela kwinyani engxa-      kwisingxobo (idyasi ka mkhwenyana).       You then also know what HIV                             to the disease.
misekileyo, utsho umfundisi Abraham       Esi sigxobo asinakuthembeka       and Aids stand for Human Immune-                              People our age don’t seem to
Sibiya.                   kuphele ekoyiseni eli dabi le ntsho-    deficiency Virus and Acquired                              grasp the gravity of the effect that
  Kuya fumaniseka ukuba uMzantsi      logwane kaGawulayo, ayithembekanga     Immune Deficiency Syndrome; that                            this disease is going to have on our
Afrika ulizinyo eliqaqambayo        nezinto ezininzi zingahamba ngo-      if you have slept with even one                             collective futures. No one is being
kwihlabathi lonke liphela, ngokuba     kungeyodlela, utshilo umfundisi.      person, you need to get tested; that                          blunt about it and saying that no
nezinga eliphezulu ekosulelweni         Singalahleka njani ekubeni       one in five South African adults have                          matter who you are, if you have ever
yintshologwane kaGawulayo.         sikhohliwe ekubeni isigxobo singa-     HIV/Aids and that there is a new                            had sex, you could have HIV/Aids.
  Ngoko ke kuya funeka ukuba abemi     nentunja ezingamashumi amahlanu       strain of HIV which has just been                              As Africans (people born in Africa
bawo bathabathe amanyathelo angawo     ngaphezu kwentshologwane inga-       discovered that turns into full-blown                          – Black, Coloured, White, Indian,
ekupheliseni esi sifo sigonyameleyo     khusela ukuba umntu angangosulelwa.     Aids in a matter of months. That                            etcetera) we have to acknowledge
nesoyikekayo, esizakuthi kungekudala      Kubalulekile ukuba sibonise ubunye   this very democratic disease does not                          that we are dying. That we are
sibone sekungekho nesizukulwana esi     nenkxaso kwabo bathe bosulelwa yile     discriminate against race, gender,       middle-class people think that it is   creating a generation without pa-
solutsha, babe ngalo lonke elo xesha    ntshologwane, ngaphandle kokubonisa     sexual orientation or even religion, it    exclusively a black disease. If you   rents. We are an entire nation
abantu bebejongile ngamehlo.        ngophawu olu bomvu olunge-         has no restrictions to who it can       have really heard enough about this   infected and affected by one disease,
  USibiya uhambisa athi, maxa       nantsingiselo.               infect.                    epidemic, what makes you think that   yet so many want us to stop talking
wambi abantu banokubonakalisa          Ubani angahlala nokuba zimbini       In fact, statistics released just last   the colour of your skin grants you    about it. To stop listening.
ukungahoyi. Xa ubani kuthe         iveki engayi esondweni ukusuka       week show that between 1997 and        immunity? Or just because you are      You might never put yourself at
kwafumaniseka ukuba unayo le ntsho-     kwabasezihlalweni ukuya kwaba-       2003, South Africa’s death rate shot      straight or Christian, that you are   risk or you might know everything
longwane, inye indlela ayibonayo      ngekho zihlalweni.             up by 57 %. It also showed that        somehow protected?            about HIV/Aids and the effect in has
kukuba azombele ngokwakhe ingcwaba       Uphethe ngelithi abatshatileyo na-   HIV/Aids is emerging as one of the        I, self-admittedly, fall into the   on people, but do you think the rest
ngaphambi kwexesha.             bangatshatanga kwanabo batha-        main causes of death in the 15-49       white/middle-class/Christian ca-     of South Africa know? When I think
  Uphawu olubomvu lomtya oluthi      ndanayo besisini esinye, abanabafazi    age bracket. And that age bracket       tegory and similarly went to a single-  about this, I know that I could never
lubonakale esifubeni, libonakalisa     ngambini nangaphezulu kuya funeka      includes most of us on campus.         sex/Christian/upper-middle class     hear enough.
ukuba ubani uyaqhayisa ngayo enda-     ukuba babe nexesha bengayi esondweni.
DISCLAIMER
        Die menings in die artikels “Have you heard enough?”,
       “Om te LEWE met die MI-Virus” en “Thethe bazokuva” is
       nie noodwendig dié van die koerant, redakteur of enige lid
       van die redaksie nie./ The opinions expressed in “Have
        you heard enough?”, “ Om te LEWE met die MI-Virus”
        and “Thethe bazokuva” are not necessarily that of the
        paper, the editor or any member of the editorial staff.
12    DieMATIE 23 FEBRUARY 2005                                                                          Current Affairs
                                                                 ALFA programmes, parties
  Tot barstens toe vol  • Wanneer waterpype “ingee”
                                                                 and a few misconceptions
                                                                   In the last edition Die Matie spoke
                                                                 to some first years about their first
                                                                                        Jarryd Wyngaard of Majuba Residence
                                                                                        feels “[the welcoming program] makes
                                                                 impressions. That was before classes     you part of the res” something which,
                                                                 started. Lauren Goldman delved        arguably, is a very important aspect of
  INGÉ LAMPRECHT EN             sitter, Huba Brink, is die kwessie    voorkomend op te tree en die ou pyp     deeper.                   being a Stellenbosch University stu-
  JACO VISSER                reeds verlede jaar deur die prim-    eenmalig te vervang nie.            For the first week of term the first   dent.
                       komitee bespreek. Dit is na die       Die Viserektor (Bedryf), prof      years are mostly left in the willing and     It is also during this first week that
                       munisipaliteit verwys “omdat die     Julian Smith, het ook gesê dat ’n      helping hands of the respective PSO     new students develop their own
                       US nie die jurisdiksie het om self    oplossing dringend gevind moet       and residence HKs. During this week     perceptions about the university and
  ’N GROEIENDE aantal barsende       iets aan die probleem te doen nie”.   word, aangesien dit uiters frustrerend   they are expected to make friends,      its traditions. And it seems as if Stel-
  waterpype is besig om konsternasie      Volgens Mohammed Shaikh,       vir die studente is.            navigate their way around campus and     lenbosch University’s reputation is
  te veroorsaak – veral in die blok     Kommunikasiebestuurder van die        By navraag het die munisi-       participate in various welcoming       preceding itself. Besides being known
  vrouekoshuise geanker tussen Van     universiteit, is die Afdeling Instand-  paliteitshoof: Water, mnr Fourie,
  Riebeeck- en Hofmeyrstraat.                                                  activities at residence. Then there’s also  as an Afrikaans university, something
                                              gesê dat die munisipaliteit nét    the ALFA programmes to attend.        Gillian Armstrong, a student from Huis
   Op Maandag, 7 Februarie                               verantwoordelik is vir pype in
  2005, was dit wéér die geval toe                                                  Many students Die Matie spoke to     Ten Bosch found not to be entirely
                                              die strate rondom die blok sélf.    said the first week is quite an exhausting  accurate; Stellenbosch is also very well-
  Huis ten Bosch en Lydia water-                             Die straat tussen Huis ten Bosch    experience. According to dr H Ludolph    known for being a “party place.” Thus
  loos gelaat is. Die probleem kon                            en Heemstede is reeds etlike jare   Botha, chairperson of the Committee     far, nothing has really led the first years
  eers teen Dinsdagmiddag 15:00                              gelede aan die universiteit oor-
  opgelos word.                                                         of the Programme for the Welcoming      to doubt these rumours!
                                              gedra en herstel- en vervangings-   of New Students, this year’s wel-        But not everything one hears is
    Wanneer inwoners vir kom-                              werk aan pype op die perseel is
  mentaar genader word, is die                                                  coming program was much shorter and     always the worst case scenario. Claudia
                                              dus die US se verantwoorde-      made adequate provision for both       Domingo, a second year at Lydia
  mees algemene reaksie “[die]                              likheid.                academic and recreational activities.    Residence says that from day one she
  soveelste keer” en “wanneer gaan                              Die grootste oorsaak van bar-    However, despite this, some students     believed Stellenbosch provided an
  iemand iets doen?” Natasja de                              sende pype is ouderdom. Hier-
  Wet, prim van Huis ten Bosch,                                                 say the ALFA programme was seen       atmosphere which seemed to cater
                                              mee saam is daar die “aggres-     more as a way to escape the eagle eye    perfectly for concentrating on one’s
  sê daar word gewoonlik traag op                             siewe water” in die Stellenbosch-
  noodkrete vir herstelwerk ge-                                                 of their HK members and to catch up     academics and that it was “more
                                              opvangsgebied. Om ’n pyp in      on the many hours of lost sleep.       intimate” than other tertiary insti-
  reageer. “Dit gebeur ook heel-                             ouer dorpsgebiede heeltemal te       The majority of the first years felt   tutions.
  temal te veel dat die pype bars                             vervang, kos ongeveer R1000 per    that the ALFA programme helped them       It all seems to come down to that
  en ons het elke keer dan geen                              meter in teenstelling met ’n veel
  water nie.” Sy noem ook dat dit                                                greatly. Some students spoken to were    old cliché: managing to find the perfect
                       houding op 8 Februarie deur die     goedkoper R250 per meter in nuwer      “requested” not to attend the ALFA      balance. As some Majuba first years
  ongerieflik is, omdat hulle drinkwater  inwoners van Hofmeyrstraat in      uitbreidings op Stellenbosch. Pype
  moet gaan koop en water moet soek                                               programme by their HK members. Ac-      put it: “some students ‘hit that party
                       kennis gestel dat hulle nie water het  wat ná ure herstel moet word, stoot     cording to them, this request was      vibe’ and find that they cannot get out
  om die toilette mee te spoel. Dit kan   nie. Die Koshuisdienstebeampte      kostes ook op, aangesien werkers      mostly made by HKs who felt that it     of it, while others study so much they
  tot onhigiëniese toestande in kos-    (KDB) van Huis Ten Bosch, me Le     dubbelbetaling moet kry.          would be more beneficial to their      do not get involved in anything but
  huise lei.                Roux, het bevestig dat ’n waterpyp      Die munisipaliteit doen jaarliks
   Sunèl Malherbe, voormalige HK-                                               residence if they help with Jool       academics.”
                       op die sypaadjie aan die noordekant   ’n ondersoek om te bepaal in watter     preparations. Some first years also       In the end, helping first years to
  lid van Lydia, sê sy vind dit “on-    van die koshuis in Hofmeyrstraat die   gebiede herstelwerk nie méér koste-
  gelooflik pateties dat daar nog nie                                              reported that their HK has been quite    adapt to university life is the aim of
                       namiddag van 7 Februarie gebars het.   effektief sal wees nie en ’n volledige   intimidating and both the men and      this first week. In the words of dr
  pogings aangewend is om die pro-     Die munisipaliteit het dit egter glo   vervanging eerder oorweeg moet       ladies residences describe some HKs     Botha: “The purpose, in short, is to
  bleem op te los nie.” Gedurende haar   binne 24 uur herstel.          word. Tot dusver het hierdie area      as being very military-like.         help the newcomers to adapt, to guide
  ampstermyn in 2003/2004 het die       Aangesien dit nie die eerste maal   egter nog nie aan dié vereistes
  HK die probleem by die muni-                                                    On the brighter side, though, Shelley  them to know what they are aiming
                       is wat dit gebeur nie, het Instand-   voldoen nie.                Tuck from Lydia Residence reported      for, to know where to get assistance,
  sipaliteit sowel as die universiteit   houding onderneem om met die         Fourie sê ook dat daar goeie
  aangemeld. Hulle is egter herhaaldelik                                             that the HK was “very sweet”, es-      and to hopefully make a contribution
                       munisipaliteit in gesprek te tree.    samewerking tussen die muni-        pecially during the first few days when   towards their eventual success at
  na die ánder party verwys.        Verder is verneem of die muni-      sipaliteit en die US in hierdie verband   one tends to feel quite “insecure”.     university.”
   Volgens die primkomiteevoor-      sipaliteit dit nie sal oorweeg om    bestaan.
Metawetenskappe hersien
Metawetenskappe                                                           Parade of the
HESTÉ VAN WYK                Volgens prof MW Visser, program-
                      koördineerder van die BA-kursus in
                      Geesteswetenskappe en voorsitter van
                      die Akademiese Aanbodkomitee, word
                                            dit as: “…té tegnies”. Hy voel die vakke
                                            kan meer interessant aangebied word.
                                            ’n Taal en Kultuurstudent, Tabita
                                            Swanepoel, stel dit as volg: “Dit is vir
                                                                   Perfectly Proud
DIE VOORTBESTAAN van die Me-        die Metawetenskappe herondersoek.     my ’n verrykende ervaring om oor die     EDITORIAL STAFF              society, says the event really shows
tawetenskappe in Derdejaar Gees-      Visser waarsku egter dat studente nie   grense van my spesifieke belang-                            that “there is no stereotype.” It is
teswetenskaplike kursusse word tans     onmiddellike verandering moet verwag    stellingsveld (Kunsgeskiedenis) te kyk.                         an event attended by everyone,
ondersoek.                 nie. Om modules en vakke te verander,   Daar kan dalk net met meer duidelikheid                         from drag queens to middle-class
Daar is al vir ’n geruime tyd on-      is ’n tydsame proses. Hulle mikpunt    in die jaarboek beskryf word wat       ONE OF the biggest parties on       families. Mia Cloete, Lesbigay’s
gelukkigheid onder studente, omrede     is egter om veranderings reeds teen    presies die uitkomste van hierdie       Cape Town’s social calendar is      vice-president, warns that the most
hulle voel dat vakinhoude gedupliseer    2007 aan te bring. Sy noem ook dat, al   modules is en hoe dit by ander vakke     taking place on Saturday, the 25th    important thing to take along is sun
word. Baie studente sien dus nie die    word daar baie gepraat oor die       inpas.” Doret Jordaan, nog ’n Taal en     of February: The third annual Cape    block, as the day gets long and the
nut daarvan om klas by te woon nie.     negatiewe terugvoer rakende die Me-    Kultuurstudent, vind die Metawe-       Town Pride Parade. Cape Town       partying hard. Lesbigay organized
  Daar word tans sewe moontlike      tawetenskappe, daar soos met enige     tenskappe baie “verrykend en in-       Pride, a festival that kicked off     transport from Stellenbosch for
modules aangebied. Die aantal be-      ander vakke ook baie positiewe te-     teressant”, maar voel nogtans ’n derde,    Friday the 18 th , is the coming     students who want to join in the
skikbare modules verskil van program    rugvoer is.                volwaardige derdejaarsvak sal ’n beter    together of diverse peoples to      fun. It is free for members and non-
tot progam. Studente kies twee van       Die Matie het ’n paar studente     opsie wees.                  celebrate sexual identity and gay     members will be charged a nominal
hierdie modules afhangende van hulle    genader vir húlle opinie oor die Meta-     Carlien Nortje, Maatskaplike Werk-    freedom. Hencharl Strauss, pre-      fee. Contact them at lesbi-
spesifieke kursus en wat vir hulle die   wetenskappe. ’n Finalejaar man-      student sê egter, “dit voel soos       sident of Lesbigay, a US-based      gay@sun.ac.za.
mees relevante Metawetenskap is.      student in Internasionale Studies sien   Eerstejaarsfilosofie – dis hel!”
   DieMATIE cl@ssifieds
     Cottage to rent          Benodig u enige tikwerk?

 2 bedroomed cottage on farm in        Ek doen enige tipe tikwerk soos
   Winery Road, Firgrove.           bv. opstelle en tesisse teen
  North facing with panoramic        bekostigbare pryse en ek is op
 view of surrounding vineyards        kampus! Skakel Corlia Jooste
   partly furnished, serviced         808 4858 of 082 683 4608
garden. Dogs allowed but no cats.      Want to be on TV, Film or Ad?
  Rent R3500 pm, plus electricity
  Lease till the 15th December.      We are looking for students of any
   Phone: (021) 842 2487         shape or size, big or small, young
                       or old! Call Cape Cast to book a
     Flatmate Gesoek!            Phototest and appointment:
                       021 886 8848 or visit our office
  Volledig gemeubileerde, ruim
                       in the Eikestad Mall, Stellenbosch
  dubbelverdiepingwoonstel in
  Alexanderstraat (Naby Terrace).          Kamer in huis
    Loopafstand van kampus.         Vir stil student. Eie ingang en
   Beskikbaar ASAP. 1540pm        badkamer. R800,00 + deposito.
     Verkieslik manstudent.        ONMIDDELLIK BESKIKBAAR                                FUN IN THE SUN Lesbigay’s float at last year’s pride. Both Strauss
      Kontak Pierre by          072 662 3983 / 880 1150                               and Cloete said building the float was a legendary experience. As were
      083 562 8981                   Johan                                  the numerous afterparties.          Photo: www.capetownpride.co.za
14    DieMATIE 23 FEBRUARY 2005                                                                      Intercampus

  UCT experiences
  violence on their
  campus again
  SAMANTHA BATH              nuary, Hahn suffered a major stroke
                      which paralysed half his body. His
                      situation gradually worsened even
  VIOLENCE on campuses is be-       further until it finally got the better
  coming more and more prevalent in    of him. He passed away on 5
  the world, and even in South Africa,  February.
  every day.                  Professor Hahn is survived by
    Along the same lines of the     his wife and their three children.
  terrible rape of the Rhodes student     A memorial service for the long
  around this time last year, UCT has   time serving staff member and                                               TWO STUDENTS from the
  also felt the brunt of violence.    friend was held by the university                                             Florida Gulf Coast University
    A UCT academic and professor    at the Baxter Hall. The event was                                             were arrested after campus
  was brutally beaten on campus last   attended by friends, family, col-                                             police found a loaded handgun,
  month. The severe injuries he      leagues and students, as well as the                                            a rifle and more than 500 rounds
  sustained have resulted in his death.  Vice Chancellors of the University                                             of ammunition in their car. Uni-
    Professor Brian Hahn was a     of Cape Town and Stellenbosch                                               versity police say 20-year-old
  Maths and Applied Maths lecturer    University’s Chris Brink. Various                                             Jonathan T. Brady and 19-year-
  at UCT. He held a BSc honours      people addressed the crowded hall,                                             old Zachery E. Dueger were in
  degree from UCT and a PhD from     mentioning Professor Hahn’s gen-                                              Deuger’s car when they loaded
  Cambridge and had been working     tle, humble nature and devout love                                             a .45-caliber gun and another
  at the University of Cape Town for   for Jesus. He was described as a                                              seven rounds for the gun were
  25 years when the horrible tragedy   humble, quiet, self-effacing and                                              found nearby.
  occurred. The deceased was sche-    witty gentleman.                                                        After police searched the
  duled to start with his lectures the    The person thought to be                                                trunk of the car they found a
  week following his attack.       responsible for the horrific deed,                                             loaded .22-caliber rifle and
    The incident, which shocked     Maleasfisha Tladi, a former PhD                                              another ten rounds, as well as a
  fellow staff and students alike,    student and temporary employee                                               backpack containing a further
  occurred around 11:00 am on Friday   of the Mathematics department,                                               500 rounds of ammunition for
  28 January, in the University’s     has been arrested in connection                                              more weapons. Both men have
  Mathematics building. Professor     with the attack.                                                      been expelled from the univer-
  Hahn was apparently knocked to        He received bail of only R500                                             sity. They have been released
  the ground with an umbrella, and    but on condition that he refrains                                             from jail, though, authorities are
  then continually beaten.        from entering any of the university                                            still investigating what the
    The injuries he endured were    of Cape Town’s premises. Also that                                             weapons were intended for.
  amongst others, major facial frac-   any contact with any of the wit-
  tures and severe bruising.       nesses is strictly forbidden.                                               A NOBLESVILLE man who
    He remained in a critical con-     Tladi’s case will be tried in front    SHAKE THAT BODY Students from various campuses at              struck a fellow Ball State Uni-
  dition in The Vincent Pallotti     of the Wynberg Magistrate court        the MFM pool party.                             versity student on the head with
                                                             Photos: PETER-ALLEN FINLAYSON
  hospital but on Saturday, 29 Ja-    on the first of March this year.                                              a liquor bottle was Thursday
                                                                                   sentenced to a year in jail – and
                                                                                   ordered to pay his victim’s

          erskamp
        plakkersk
Op jou tone in plakkerskamp                                                   Musical
                                                                                   medical expenses, totalling more
                                                                                   than $60,000.
                                                                                     The man, Jacob Silas John-
                                                                                   son, pleaded guilty to criminal

                                                                festivities
JEAN ISABELLE DEN HEIJER          sigbaar.                  sal die meeste van die klasse behartig.                     recklessness. Authorities said
                        Die kinders, wie se ouderdomme     Sy het al vantevore in die Soweto- en                      Selvidge, the victim, suffered
                      wissel tussen agt en elf, sal binnekort  Ennerdale-plakkerskampe vrywillig                        serious head injuries when he
                      met hulle eerste klasse begin. ’n Streng  klas gegee. Thloloe is opgewonde oor                      was struck by a glass bottle of
DIE INWONERS van Alexandra plak-      oefenprogram, van tot vier middae ’n    dít wat Afrikakultuur in die danswêreld  SATARA MORGAN             gin brandished by Johnson.
kerskamp in Johannesburg is baie      week, sal vir tien jaar gevolg word.    kan wakker maak. Volgens haar het                        Selvidge remained in a coma for
opgewonde oor hulle nuwe balletskool    Thloloe glo die dissipline en struktuur  Afrika ’n unieke balletstyl, met ’n                       four days after the attack, which
wat binnekort sy klasdeure open. Dis    wat ballet bied, sal voordelig wees vir  anderse energie.             THE HIGH Point University       caused brain bleeding. Muncie
moontlik die eerste van sy soort in    alle aspekte van die kinders se lewe.     Is Kayamandi volgende? Dit is     departments of music and theatre   police Sgt Steve Cox called the
Suid-Afrika.                  Die meeste van die kinders kan om   definitief nie onmoontlik nie. Die    will present a cabaret-style     incident “a college fight that got
  Penelope Thloloe, van “Ballet      finansiële redes nie bekostig om na    kruising tussen die klassieke- en Afri-  musical review between 24 and     way out of hand”. Johnson has
Theatre African”, sê die Alexandra     woonbuurte of stede te reis waar ballet-  kakultuur is verseker ’n opwindende    27 February this year. The event   been ordered to pay $62000 in
balletskool gaan die kinders        klasse aangebied word nie. Dit lyk asof  vooruitsig, en kan lei tot ’n vars en   will be very similar to that of the  remuneration.
professioneel oplei. Daar is niks wat   hulle versteekte talente tóg ontdek sal  nuwe kruiskultuur-kunsvorm.        Sêr extravaganza held at Stel-
hulle keer om eendag op internasionale   word. ’n Groot sementvloersaal by een      Met die energie en geld wat geput  lenbosch and the rest of the     THE SEARCH for Boston
vloerplanke te dans nie.          van die Alex Gemeenskapsentrums is     word deur (nie-regerings) agente in    country     each     year.  University freshman, Alex
  Honderde kinders het die pienk     gereed vir die klavier en houtvloer wat  Kayamandi en die verbetering van die   Approximately 35 students will    Goggin-Callahan, missing the
skoene aangetrek vir die moelike      binnekort bykom. Dan kan die klein     mense (en veral die kinders) se lewens-  sing a variety of songs, from     last couple of days, has ended.
oudisies, waarvan slegs 32 van die     lyfies hulle pirouettes begin oefen.    kwaliteit, is dit seker net ’n kwessie  Broadway classics to popular     A BU spokesman expressed
blinkoog aspirantdansers vir die        Thloloe het self in Alexandra groot-  van tyd voor almal besef watter      love songs.              great relief after hearing the news
program gekies is. Al het ván hulle nog  geword. Daarom lê dié projek haar na    belangrike rol ’n kunsvorm soos ballet  This year’s show will feature     that the 19-year-old was safe.
nooit van ballet gehoor nie, is hul    aan die hart. Dié 24-jarige, wat deur ’n  in die essensie van menswees speel.    many special performances.
passie en ywer vir dans duidelik      beurs in Londen ballet gestudeer het,   Shall we dance?
 Sport                                                                         23 FEBRUARIE 2005 DieMATIE             15
                                                                                      Maties Cricket
                                                                                      in good form
                                                                                      LAUREN THYS


                                                                                       The past weekend’s cricket has
                                                                                      delivered positive results for Maties
                                                                                      and the Victorians, with both teams
                                                                                      producing a victory.
                                                                                       Maties had an easy task of bowling
                                                                                      the Paarl-based Young Peoples out for
                                                                                      84, with Willem Kloppers (6/7) and
                                                                                      Christo Ritter (3/20) doing most of the
                                                                                      damage. They replied by scoring 85/4,
                                                                                      taking a comfortable 6-wicket victory.
                                                                                      Gerhard Strydom, a contracted WP/
                                                                                      Boland player, contributed 43*.
                                                                                       Vics batted first in their encounter
                                                                                      with Malmesbury and scored 289/7.
                                                                                      Schalk Van der Merwe, on 99, didn’t
                                                                                      have Lady Luck on his side, and was
                                                                                      caught at mid-on without scoring a
                                                                                      century. Timmy Cornelissen and Leroy
                                                                                      Villet both made valuable contributions
                                                                                      by scoring 78 and 35 respectively.
                                                                                       They bowled Malmesbury out for
                                                                                      156 and won by 133 runs. Timmy
                                                                                      Cornelissen made his experience
                                                                                      known in the side by taking 2/34.
                                                                                      However, the seam bowlers in Sean du
                                                                                      Plessis (4/28) and Ryan Theron (3/28)
  FLYING TACKLE Mike de Kock of Helderberg drags Erald Smith of Simonsberg over the tryline.                          Photo : STEVEN BARBER   took the bulk of the attack.
First Years
                                  Tsunami
                       Rugby Match in aid of Tsunami Fund
on the ball                  IRELAND CENTER Brian          that are being invited to play and I am   captains – George Gregan of Australia,  players,” said Macqueen. “The
                                                                                      tsunami continues to affect millions
                       O’Driscoll was named captain (by    looking forward to choosing the starting   New Zealand’s Tana Umaga and South
HENNO KOTZÉ                                     XV for the game in March and working                         of people, so it is pleasing that
                       the team’s coach, Clive Woordward)                         Africa’s John Smit – with Gregan
                       of the northern hemisphere side for  with such an outstanding player like     captaining the Twickenham team. Also   rugby has united to provide the best
                       next month’s Twickenham match.     Brian in his role as captain”, Woodward   included are Springbok flanker Schalk  possible players to help raise funds
                       This will raise money for victims of  said of the “Rugby Aid” game on 5      Burger, the International Rugby     for the victims of the disaster.”
THE SOCCER season kicked off with                                                                     Woodward added: “It is important
the annual first years six-a-side       the Asian tsunami. This choice of   March. With the match falling between    Board’s player of the year; Australia
                       Woodward, former England coach     two Six Nations weekends, Woodward      flanker Phil Waugh; All Black flyhalf  to get a top quality team to sell out
tournament at Lentelus on Saturday.                                                                    this fixture. Well done to Rod
The competition was a gruelling affair    and now preparing to lead the     is yet to finalise his team, though his   Andrew Mehrtens and Fiji winger
                       British and Irish Lions to New     opposite number, Rod Macqueen,        Rupeni Caucaunibuca, subject to     Macqueen on those players that he
with Boland College taking the honours                                                                   has named to participate in what
in the men’s division and Goldfields     Zealand in June, has been seen as a  named his southern hemisphere star-     release by his French club Agen.
                       strong hint that the Ireland skipper  ting XV on Wednesday. Australia’s       “We would like to thank the unions,   will be a wonderful occasion for a
winning the women’s division.                                                                       great cause.”
  This was the youngsters’ first taste   is in line to captain the Lions. “We  1999 World Cup-winning coach has       CEO’s and coaches of the clubs and
                       have a fantastic group of players   been able to include all three Tri-nations  provinces who have released their    - Reuters
of Hostel soccer and most of the teams’
eagerness showed on the field. There
were some high scoring games in the
knockout round as Wilgenhof beat
Pieke 5-0 and Helderberg A slew their                                                                    BEWUSMAKINGSWEEK
counterparts, Helderberg B, 8-0. This                                                                     7 – 12 Maart 2005
daunting victory was not enough to                                                                      “gaan groot of gaan (kos)huis
help last year’s champions progress                                                                             toe!”
into the semi-finals.                                                                                   Maandag
  The rules of the six-a-side tour-                                                                      LIBERTAS Huisfondsdans
nament differ quite substantially from                                                                       (Sanlamsaal 19:00)
normal soccer rules. In six-a-side there                                                                  ARISTEA Pyjama Party met Huis
is no off side, games are only one half                                                                   Visser manne (Neelsie Minimax
of fifteen minutes long and a team can
make substitutions without the game
                                                                                              18:00)
being interrupted.                                                                              PIEKE skakeling with IRENE
  The women’s section was a slightly                                                                           (19:00)
different matter with only three hostels                                                                         Dinsdag
being able to gather enough first years                                                                   Neelsie Gat Bull Challenge (all
to enter a team. The ladies from Aristea,                                                                        day long!!!)
Irene and Goldfields raised some                                                                         80’s Karaoke PSO party
eyebrows along the sidelines with some                                                                     (Cancune Lounge 20:00)
exciting soccer. Shaun Falconer, coach                                                                          Woensdag
of the Maties women soccer team, said                                                                   ARISTEA Open Bus Sunset Cruise
he noticed a lot of potential on the field.                                                                met Simonsberg manne, 17:00-
According to him, the ladies showed a                                                                     20:00 vertrek vanaf Neelsie
lot of raw and untapped talent.        “SAY UNCLE” Dawie Cloete van Huis Marais het sy opponent in `n wurggreep.              Foto: NINA PRETORIUS          (16:45)
Goldfields managed a comprehensive                                                                      Pieke & Libertas Open Mike
victory in the final over Aristea, with                                                                     Night tbv MGD (Julian’s)
the scoreboard reading 4-1.                                                                               Donderdag
  The men’s sections were more                                                                      ARISTEA Huisfondsdans (Juniors,
closely contested battles. In the silver                                                                   Vroueverenigingsaal, 19:00)
section, which consisted of second-                                                                      Pieke & Libertas Jouba Party
placed teams from the round robin
groups, Libertas left it late against
                                                                                         (Joubertstraat, 19:00)
Aurora but managed to win 2-1. In the                                                                     Oude Molen Huisfondsdans
gold section, Boland College faced off                                                                         (Sanlamsaal)
against the men of Eendrag. Both teams’                                                                          Vrydag
first years were eager to make an                                                                        AURORA Huisfondsdans
impression, trying to win a place in                                                                     (Vroueverenigingsaal, 19:00,
the senior side and the effort was quite                                                                    “Pirates of the Caribbean”)
evident as the match progressed. The                                                                    PIEKE middagete met NACHOS
tentative match remained deadlocked                                                                          op die rooiplein
until Boland College managed a break-                                                                         (13:00-14:00)
through quite late in the game. The                                                                            Saterdag
score remained one goal to nil and the                                                                      ARISTEA Huisfondsdans
College took the cup home.                                                                          (Seniors, Sanlamsaal, 19:00,
   The knock-out competition ex-                                                                       “Pirates of the Caribbean”
posed many potential young stars and                                                                       Donderdag 17 Maart
team selectors must be rubbing their                                                                     Oude Molen Topless Bustoer
hands in anticipation of the upcoming                                                                     Vir meer inligting, kontak
season. If the determination shown by                                                                         Stiaan Cloete
the first years on Saturday is anything
to go by, it is bound to be a proving                                                                     (stiaan@sun.ac.za) of
and well disputed year with the league                                                                     Ellena (082 920 1357;
looming on the horizon.                                                                             ellena@sun.ac.za)
 MatieSPORT
WEDNESDAY 23 FEBRUARY 2005 Kolonieshof kings of campus
RUNNING THE GAP James Gallo of Helderberg looks to pass while his team mate Hein du Toit gets tackled a bit late.                                         Photo: RUAN DU PLESSIS


GUSTAV VENTER               the order of the day, as the youngsters  this was largely thanks to Simonsberg’s    did so at their own peril, as the latter  Ashley Johnson (eighth man) try, but
                      all tried to make an impact during their  forfeiture of the final as a result of their  embarked on eerily similar paths of     their dominance up front began to tell
                      first taste of koshuisrugby. In the end  Met).                     mass destruction. Helderberg blud-     from this point onwards. They ran in
WITH THE Super 12 around the        it was the powerful Kolonieshof A side     The early signs emanating from       geoned their way into the final with a   two more tries before the break, with
corner, rugby fever is once again in the  which came out on top with a con-     Helderberg and Kolonieshof were        combined score of 117-24 in only three   Helderberg replying with one of their
Stellenbosch air. The FNB First Years   vincing 49-12 victory over Helderberg   certainly ominous, as they each        matches.                  own to make it 21-12 to Kolonieshof
Tournament saw a host of new faces     A in the main event final. The Ko-     proceeded to enter two teams in this        Rumours about their rich bounty     at the interval.
populating the local Coetzenburg fields  lonieshof dominance continued in the    year’s competition – the only re-       of Craven Week players quickly spread      The second half was a rather one-
during the course of last week.      plate competition, where their B side   sidences to do so. Those who doubted      across campus, but there was certainly   sided affair as Kolonieshof scored four
Skill, passion and determination were   walked away with the spoils (although   the strength of the respective A sides     no denying the power of Kolonieshof     more tries and proceeded to blank
                                                                   either. The latter booked their place in  Helderberg from the scoresheet. For the
                                                                   the final to the tune of 125-3 over three  victors, Johnson and left wing Vivien
                                                                   matches.                  Nel both finished with two tries a
                                                                     The inevitable meeting between     piece. There was also an excellent
                                                                   these two powerhouses could have      display of goalkicking from flyhalf
                                                                   been billed as the clash of the bullies   Riaan Basson, who converted all seven
                                                                   of the Coetzenburg playground – both    tries and missed only a solitary
                                                                   having left a trail of sore bodies and   penalty. Kolonieshof prop, Pieter
                                                                   bruised egos in their wake. Helderberg   Bonnema, opitimised his team’s do-
                                                                   started the final well, with good      minance in the engine room, and was
                                                                   possession off the top of a lineout and   named as man of the match.
                                                                   crisp handling by the backs resulting      While Helderberg will be dis-
                                                                   in a ninth minute try by fullback Andy   appointed with the scoreline, they will
                                                                   Russel. Russel became the first player   certainly by buoyed by the overall
                                                                   to score a try against Kolonieshof in    performance of their new recruits. If
                                                                   the competition.              some of them can escape the hawk-
                                                                     It was a slow start from Kolonies-   like eyes of the Matie selectors, a
                                                                   hof, as it took them nearly fifteen     strong Sauer campaign could well be in
                                                                   minutes to gain possession in the      the pipeline for the men in black.
                                                                   Helderberg half of the field. Their first  Wilgenhof and Libertas, losers in the
                                                                   points came rather against the run of    main event semi-finals, are two more
                                                                   play in the form of a fifteenth minute   teams with cause for optimism.


                                                                   Comments?
                                                                       Suggestions?
                                                                              rickus@diematie.sun.ac.za

								
To top