Docstoc

Bong chieu ta - Nhat Bang

Document Sample
Bong chieu ta - Nhat Bang Powered By Docstoc
					Boùng chieàu taø.
                                                      Nhaät Baèng.
         2 Œ « « «  «  « « « « « « « «
                 « « « « « « « «
        & 4  «
           «
           «
           ˆ « «  «
            ˆ ˆ l ˙
            « «
             «  «  « « « « « « « «
                l ˆ « « « ˆ ˆ « =
                  « ˆ « « « « «
                  ˆ
        ===================== l ˆ  « ˆ «
                        ˆ
                    Chieàu    ôi   veà      ñaâu      Chieàu ñi loøng nhôù bao noãi öu

    « « « «    «  « « « « œ
             « « « «
 «
 «
& ˙
 «
      « «
    « « ˆ ˆ   œ
    « « « « l »»»
    « « «
   l ˆ «
    « ˆ      #ˆ l ˆ #ˆ « « »»»» œ »»»œ »»»»œ l
           «
           «
========================= « « « ˆ
             « « ˆ     »»»
                     »    =
      saàu      Chieàu söông im      laëng         buoàn      Môø xa ñoâi caùnh chim luøa theo

     « « « «
     « « « «  «  « « « « « « « «
&
  ˙
  »»»
    l
     « « « «
     ˆ « « «
      « ˆ « l
      ˆ
      « « «
        ˆ
          «
          ˙
          «  ˆ ˆ « « « « « ˆ l
            « « « « « « « «
           l « « « « ˆ « « «
=========================« ˆ « « « « «
             «  ˆ  ˆ ˆ «
                   =
         gioù      Chieàu xa ngoaøi           khôi    Thuyeàn theo gioøng nöôùc veà choán xa

    « « « «      « « « « « « « «
             « #ˆ ˆ ˆ « « « «
 «
 «
& ˙
    « « « ˆ
    « « « « l »»»
    « « «
   l ˆ « ˆ «    «
          œ #ˆ
           «
           «  « « « « « « « « l
             « « « « ˆ « « «
            l ˆ « «
=========================
                  « ˆ « «
                    ˆ ˆ
                     =
 «  « ˆ
  vôøi             Caønh hoa phai      saéc       taøn     Coøn ñaâu traêng saùng mô beân vöôøn

 «  « « œ. œ   «  « « «œ
            « « « »» »œ »œ «  « « œ.
                      « « »» œ
                      « « » »»
 «  « « »»» »»  «  « « «» » » «
              ˆ »       « ˆ
& ˙
 «
=========================l
  l « ˆ
   ˆ «   » l   « ˆ
          ˙ l ˆ «
          «         l ˙ l «
                    «  ˆ
                      «   »
                         =
     lan      Nhöng giaác mô       tan     Vöông theo gioù bao cung      ñaøn    ñaâu daùng duyeân& ˙
  »»» l »œ œ »»»œ œ »»»œ œ l ˙
     »» »»»  »»»
=========================l
             »» »»»
                 l
                  »»»
                  œ »œ « «
                    »» « «
                      « . #ˆ
                      ˆ «
                      « =
          xöa       Moät chieàu thu ta       coøn        nhôù       Nhôù   hoài  coøn

 «  « « « #œ œ   »»»  ˙       »»» »»» »»»
                 »œ »»»œ #œ œ nœ »»œ
&
 «
 ˙
 « l ˆ « «
   « « #ˆ »»œ »»»
   « ˆ ««      » l
=========================l
              »»»
                l
                 »»      »   =
     thô      Vai   keà vai  trong  tieáng            tô       Tuy    xa vaéng ta   vaãn

  «
  « «  « « « « « « « «
     « « « « « ˆ « « l «
         « « « «
         ˆ « « «  «
              ˙
                « ‰ Œ
                «
& #ˆ
  « «
   ˆ
   « l « « « «
     « « ˆ «
     ˆ ˆ  ˆ  « #ˆ «
          « « ˆ
=========================
           «  «  j
               l ˆ
                «   =”
  mong         chôø     Chieàu sao hôø höõng laïnh       luøng thôø       ô.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Stats:
views:24
posted:2/28/2011
language:Vietnamese
pages:1
Description: Vietnamese music sheets