Docstoc

Synthesis

Document Sample
Synthesis Powered By Docstoc
					        Avrupa Aktif Yurttaşlık Haklarının Durumunu İzleme ve Değerlendirme – BİLGİ TOPLAMA FORMU
              Avrupa Aktif YurttaĢlık Haklarının Durumunu
                   Ġzleme Ve Değerlendirme
                 BİLGİ TOPLAMA FORMU
                          Final Versiyon
    Bu form farklı kaynaklardan gelen bilgileri toplama sürecini kolaylaştırmak için
    geliştirilmiştir.
    Birinci dereceden bilgiler olabildiği gibi, (ör: yurttaşlık örgütleri, kamu kurumları
    temsilcilerinden ya da uzman kişilerden) ikinci derece kaynaklardan da olabilir. (ör: -
    (raporlar, araştırmalar, sözkonusu kitaplar)      Bilgiyi sağlayan kaynağı göz önünde
    bulundurarak, ilgili kutuyu işaretlemeniz gerekmektedir.
                       BĠLGĠ KAYNAĞI:


           YURTTAŞLIK ÖRGÜTÜ                    □
           KAMU MENSUBU                       □
           İKİNCİL KAYNAKLAR                    □
           UZMAN KİŞİ                        □
FONDACA - Active Citizenship Foundation                          Active Citizenship Network
www.fondaca.org                                      www.activecitizenship.net
                                                            1
          Avrupa Aktif Yurttaşlık Haklarının Durumunu İzleme ve Değerlendirme – BİLGİ TOPLAMA FORMU


A.  GENEL GÖSTERGELER           Sivil Toplum Endeksi’nden (STE)
                                             1                        1.1 KÜLTÜREL VE POLITIK BAĞLAM

1.1.1 SIYASI HAKLAR (GÖSTERGE NO. 2.1.1 STE)
Yurttaşların siyasi hakları üzerinde kısıtlamalar var mı? (ör: siyasi süreçlere özgür katılım, özgür ve adil seçimlerle
siyasi liderler seçebilme, siyasi partilerde özgür örgütlenebilme)?          Evet  □                      Hayır  □                     Veri Yok  □
Açıklamalar:
1.1.2 SĠVĠL ÖZGÜRLÜKLER (GÖSTERGE NO. 2.2.1 STE)
Sivil özgürlükler (ör: ifade, dernek ve toplanma özgürlüğü) kanun tarafından garanti edilmiş ve uygulamada mı?          Evet  □                      Hayır  □                     Veri Yok  □
Açıklamalar:
1.1.3 BĠLGĠ HAKLARI (GÖSTERGE NO. 2.2.2 STE)
Bilgiye kamusal erişim kanun tarafından garanti altında mı? Hükümet belgeleri kamusal erişime açık mı?          Evet  □                      Hayır  □                     Veri Yok  □
Açıklamalar:
1.1.4 BASIN ÖZGÜRLÜKLERI (GÖSTERGE NO. 2.2.3 STE)
Basın özgürlükleri kanun tarafından garanti altına alınmı ve uygulamada mı?          Evet  □                      Hayır  □                     Veri Yok  □
Açıklamalar:                          1.2. DEVLET-STK ILIġKILERI

1.2.1 STK KAYDI (GÖSTERGE NO. 2.5.1 STE)
STK’ların kayıt olma süreci ne derece desteklenmektedir? Bu süreç (1) basit, (2) hızlı, (3) ucuz, (4) kanuni şartları
takip eden, (5) düzenli olarak uygulanmakta mıdır?          Evet  □                      Hayır  □                     Veri Yok  □
Açıklamalar:
1
 „Genel Göstergeler‟ bölümü BYÖ‟lerin işlediği genel bağlam hakkında bilgiler içermektedir. Özelde, toplanması gereken bilgi, ülkelerin Sivil Toplum
Endeksi (STE) Raporu‟ndan gelmektedir. Bu rapor aynı zamanda Avrupa aktif yurttaşlık haklarının durumunu izleme ve değerlendirme sürecini
yürütecektir. Her gösterge için bilgi kaynağı, STE Raporu‟nun ilgili göstergesine referans vererek belirlenmiştir. Civicus hakkında daha fazla bilgi ve
ülke raporları için önemli linklere şu adresten ulaşabilirsiniz:
http://www.civicus.org/new/STE_country_reports.asp ; http://www.civicus.org/new/STE_background.asp


FONDACA - Active Citizenship Foundation                                      Active Citizenship Network
www.fondaca.org                                                  www.activecitizenship.net
                                                                             2
        Avrupa Aktif Yurttaşlık Haklarının Durumunu İzleme ve Değerlendirme – BİLGİ TOPLAMA FORMU
               1.3. ÖZEL SEKTÖR – SİVİL TOPLUM İLİŞKİLERİ

1.3.1 ÖZEL SEKTÖRÜN TUTUMU (GÖSTERGE NO. 2.7.1 STE)
Özel sektörün sivil toplum aktörlerine yönelik genel tutumu olumlu mu?        Evet  □                  Hayır  □              Veri Yok  □
Açıklamalar:
1.3.2 ÖZEL SEKTÖR HAYIRSEVERLIĞI (GÖSTERGE NO. 2.7.3 STE)
Özel sektörden destek alan STKların çeşitliliği/yoğunluğu nedir?Geniş/Dar        Evet  □                  Hayır  □              Veri Yok  □
Açıklamalar:
                1.4. YURTTAġ- SIVIL TOPLUM ILIġKILERI

1.4.1 HALKIN GÜVENI (GÖSTERGE NO. 4.3.2 STE)
Nüfusun sivil toplum aktörlerine güveni var mı?        Evet  □                  Hayır  □              Veri Yok  □
Açıklamalar:
1.4.2 GÖNÜLLÜLÜK (GÖSTERGELER NO. 1.1.4 AND 1.2.2 STE)
İnsanlar düzenli olarak gönüllü çalışma yürütmekte mi (en azından yılda bir)? Gönüllü çalışmaya çokça zman
ayırmaktalar mı?        Evet  □                  Hayır  □              Veri Yok  □
Açıklamalar:
1.4.3 HAYIRSEVER BAĞIġLAR (GÖSTERGE NO. 1.1.2 AND 1.2.1 STE)
İnsanlar düzenli olarak hayırsever bağışlar yapmakta mı? Düzenli bağışçılar, şahsi gelirlerinin büyük bir kısmını
yıllık olarak bağışlamakta mı?        Evet  □                  Hayır  □              Veri Yok  □
Açıklamalar:
FONDACA - Active Citizenship Foundation                          Active Citizenship Network
www.fondaca.org                                      www.activecitizenship.net
                                                            3
        Avrupa Aktif Yurttaşlık Haklarının Durumunu İzleme ve Değerlendirme – BİLGİ TOPLAMA FORMU


1.4.4 STK ÜYELĠĞĠ (GÖSTERGE NO. 1.1.3 VE 1.2.3 STE)
İnsanlar en azından bir sivil toplum örgütüne üye mi? birden fazla STK’ya üye STK mensuplarının sayısı çok mu?        Evet  □                Hayır  □               Veri Yok  □
Açıklamalar:
FONDACA - Active Citizenship Foundation                          Active Citizenship Network
www.fondaca.org                                      www.activecitizenship.net
                                                            4
         Avrupa Aktif Yurttaşlık Haklarının Durumunu İzleme ve Değerlendirme – BİLGİ TOPLAMA FORMU


B1. ÖZEL GÖSTERGELER 2

                    2. MÜDAHALE HAKKI (ECAC N. 5)
Yurttaşların hakları ve genel çıkarlar söz konusu olduğunda, BYÖ’ler, görüşlerini bildirerek ve eyleme geçerek
müdahale etme hakkına sahiptirler; buna ek olarak bu türden haklar ve genel çıkarlar üzerinde etkisi olabilecek
eylemleri ve/veya ihmalleri kamuoyuna açıklama hakkına sahiptirler. Yurttaşların haklarını ya da ortak malları ve
çıkarları korumak amacıyla, tüketici örgütlerinin şu anda sahip olduğu haklara benzer şekilde Avrupa Birliği’nin ya
da üye ülkelerin yetkili mahkemelerine başvurarak durdurma ya da tazminat kararı talep etme hakları vardır.

2.a Bu hakla ilgili kanuni ve uygulama çerçevesi

GÖSTERGE 2.1 BU HAKKI GARANTĠ EDEN KANUNLAR, SĠYASĠ USULLER VEYA UYGULAMALAR
Kanunlar, siyasi usuller veya uygulamalarda bu hak tanınmış mı?         Evet  □                   Hayır  □                  Veri Yok  □
Açıklamalar:2.b Uygulama Çerçevesi

GÖSTERGE 2.2 BU HAKKIN UYGULANDIĞI DURUMLAR
A. Bu hakkın uygulandığı gerçek durumlar var mı?
B. BYÖ’ler bu hakkın uygulanmasında başarılılar mı?

A. Bu hakkın garanti edildiği gerçek durumlar
B. BYÖ’lerin bu hakkın uygulanmasındaki baĢarısı

A.

         Evet  □                   Hayır  □                  Veri Yok  □
Açıklamalar:B.

         Evet  □                   Hayır  □                  Veri Yok  □
Açıklamalar:
GÖSTERGE 2.3 PROBLEMLER VE ġIKAYETLER
A. Bu hakkın uygulanmasında sık ve yaygın problemler yaşanıyor mu?
B. Bu hakkın uygulanmasındaki eksiklerle ilgili şikayetler var mı?

A. Hakkın uygulanmasındaki problemler
B. Hakkın uygulanmasındaki eksiklerle ilgili Ģikayetler

A.

         Evet  □                   Hayır  □                  Veri Yok  □
2
 Bu kısaltma “Avrupa Aktif Yurttaşlık Beyannamesi” anlamına gelmektedir. Numara da hakkın ECAC‟daki numarasına denk düşmektedir. Bu
referans,  kontrol  listesindeki her  hak  için  kullanılacaktır. Beyannamenin   tüm metni şu  bağlantıdan indirilebilir:
http://www.activecitizenship.net/documenti/European_Charter_of_Active_Citizenship_FINAL.pdf;
http://www.fondaca.org/pagina%20documenti/documenti%20pdf%20per%20sito/documenti/EuropeanCharterofActiveCitizenship%20FINAL.pdf


FONDACA - Active Citizenship Foundation                                Active Citizenship Network
www.fondaca.org                                            www.activecitizenship.net
                                                                   5
        Avrupa Aktif Yurttaşlık Haklarının Durumunu İzleme ve Değerlendirme – BİLGİ TOPLAMA FORMU


Açıklamalar:B.

        Evet  □                Hayır  □               Veri Yok  □
                             □ □
Açıklamalar:
GÖSTERGE 2.4 BU HAKKIN UYGULANMASI HAKKINDA MEDYA RAPORU
Medya BYÖ’leri, savunuculuk faaliyetlerinde destekliyor mu?        Evet  □                Hayır  □               Veri Yok  □
Açıklamalar:
FONDACA - Active Citizenship Foundation                          Active Citizenship Network
www.fondaca.org                                      www.activecitizenship.net
                                                            6
        Avrupa Aktif Yurttaşlık Haklarının Durumunu İzleme ve Değerlendirme – BİLGİ TOPLAMA FORMU          3. ÖNLEME FAALĠYETLERĠ YÜRÜTME HAKKI (ECAC N. 6)
BYÖ’ler, kişilere ve kamu yararına zarar gelmesini önlemeye yönelik faaliyetlerde bulunma hakkına sahiptirler; bu faaliyetler aynı
zamanda Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı tarafından tesis edilmiş olan insan sağlığı, çevre ve tüketici hakları kapsamında
sağlanan koruma düzeylerinin aşağı çekilmesini önlemeye yönelik olabilir.


3.a Bu hakla ilgili kanuni ve uygulama çerçevesi
GÖSTERGE 3.1 BU HAKKI GARANTĠ EDEN KANUNLAR, SĠYASĠ USULLER VEYA UYGULAMALAR
Kanunlar, siyasi usuller veya   uygulamalarda bu hak tanınmış mı?


        Evet  □                  Hayır  □                 Veri Yok  □
Açıklamalar:

3.b Uygulama Çerçevesi
GÖSTERGE 3.2 BU HAKKIN UYGULANDIĞI DURUMLAR
A. Bu hakkın uygulandığı gerçek durumlar var mı?
B. BYÖ’ler bu hakkın uygulanmasında başarılılar mı?
C. BYÖ’lerinhenüz ilgi göstermedikleri sosyal konular var mı?

A. Bu hakkın garanti edildiği gerçek durumlar
B. BYÖ’lerin bu hakkın uygulanmasındaki baĢarısı
C. BYÖ’lerin henüz ilgi göstermedikleri sosyal konular var

A.

        Evet  □                  Hayır  □                 Veri Yok  □
Açıklamalar:

B.

        Evet  □                  Hayır  □                 Veri Yok  □
Açıklamalar:

C.

        Evet  □                  Hayır  □                 Veri Yok  □
Açıklamalar:

GÖSTERGE 3.3 PROBLEMLER VE ġIKAYETLER
A. Bu hakkın uygulanmasında sık ve yaygın problemler yaşanıyor mu?
B. Bu hakkın uygulanmasındaki eksiklerle ilgili şikayetler var mı?

A. Hakkın uygulanmasındaki problemler
B. Hakkın uygulanmasındaki eksiklerle ilgili Ģikayetler

A.

        Evet  □                  Hayır  □                 Veri Yok  □
Açıklamalar:

B.

        Evet  □                  Hayır  □                 Veri Yok  □

FONDACA - Active Citizenship Foundation                              Active Citizenship Network
www.fondaca.org                                          www.activecitizenship.net
                                                                   7
        Avrupa Aktif Yurttaşlık Haklarının Durumunu İzleme ve Değerlendirme – BİLGİ TOPLAMA FORMU                           □  örgütten  □
Açıklamalar:
FONDACA - Active Citizenship Foundation                          Active Citizenship Network
www.fondaca.org                                      www.activecitizenship.net
                                                            8
        Avrupa Aktif Yurttaşlık Haklarının Durumunu İzleme ve Değerlendirme – BİLGİ TOPLAMA FORMU
                   4. DANIġMA HAKKI (ECAC N. 7)

BYÖ’ler tüm kamusal müzakerelere katılma hakkına sahiptir.

4.a Bu hakla ilgili kanuni ve uygulama çerçevesi
GÖSTERGE 4.1 BU HAKKI GARANTĠ EDEN KANUNLAR, SĠYASĠ USULLER VEYA UYGULAMALAR
Kanunlar, siyasi usuller veya  uygulamalarda bu hak tanınmış mı?        Evet  □                 Hayır  □               Veri Yok  □
Açıklamalar:


4.b Uygulama Çerçevesi
GÖSTERGE 4.2 BU HAKKIN UYGULANDIĞI DURUMLAR
A. Bu hakkın uygulandığı gerçek durumlar var mı?
B. BYÖ’ler bu hakkın uygulanmasında başarılılar mı?

A. Bu hakkın garanti edildiği gerçek durumlar
B. BYÖ’lerin bu hakkın uygulanmasındaki baĢarısı


A.

        Evet  □                 Hayır  □               Veri Yok  □
Açıklamalar:B.

        Evet  □                 Hayır  □               Veri Yok  □
Açıklamalar:GÖSTERGE 4.3 PROBLEMLER VE ġIKAYETLER
A. Bu hakkın uygulanmasında sık ve yaygın problemler yaşanıyor mu?
B. Bu hakkın uygulanmasındaki eksiklerle ilgili şikayetler var mı?

A. Hakkın uygulanmasındaki problemler
B. Hakkın uygulanmasındaki eksiklerle ilgili Ģikayetler

A.

        Evet  □                 Hayır  □               Veri Yok  □
Açıklamalar:

B.

        Evet  □                 Hayır  □               Veri Yok  □
                            □   örgütten  □
Açıklamalar:


FONDACA - Active Citizenship Foundation                          Active Citizenship Network
www.fondaca.org                                      www.activecitizenship.net
                                                            9
        Avrupa Aktif Yurttaşlık Haklarının Durumunu İzleme ve Değerlendirme – BİLGİ TOPLAMA FORMU                5. DEĞERLENDĠRME HAKKI (ECAC N. 9)
BYÖ’ler, kamu yararı ve/veya genel çıkarlara hizmet etme açısından olduğu kadar yurttaşların haklarına saygı gösterilmesi
açısından da kamusal ve özel alanlardaki tarafların faaliyetlerine dair değerlendirmelerini kamuoyuna duyurma hakkına
sahiptirler. BYÖ’ler bu kapsamda, değerlendirme amaçlı prosedürlere ve ilişkili organlara katılma hakkına sahiptirler.


5.a Bu hakla ilgili kanuni ve uygulama çerçevesi
GÖSTERGE 5.1 BU HAKKI GARANTĠ EDEN KANUNLAR, SĠYASĠ USULLER VEYA UYGULAMALAR
Kanunlar, siyasi usuller veya  uygulamalarda bu hak tanınmış mı?        Evet  □                 Hayır  □               Veri Yok  □
Açıklamalar:


5.b Uygulama Çerçevesi
GÖSTERGE 5.2 BU HAKKIN UYGULANDIĞI DURUMLAR
A. Bu hakkın uygulandığı gerçek durumlar var mı?
B. BYÖ’ler bu hakkın uygulanmasında başarılılar mı?

A. Bu hakkın garanti edildiği gerçek durumlar
B. BYÖ’lerin bu hakkın uygulanmasındaki baĢarısı


A.

        Evet  □                 Hayır  □               Veri Yok  □
Açıklamalar:B.

        Evet  □                 Hayır  □               Veri Yok  □
Açıklamalar:GÖSTERGE 5.3 PROBLEMLER VE ġIKAYETLER
A. Bu hakkın uygulanmasında sık ve yaygın problemler yaşanıyor mu?
B. Bu hakkın uygulanmasındaki eksiklerle ilgili şikayetler var mı?

A. Hakkın uygulanmasındaki problemler
B. Hakkın uygulanmasındaki eksiklerle ilgili Ģikayetler

A.

        Evet  □                 Hayır  □               Veri Yok  □
Açıklamalar:

B.

        Evet  □                 Hayır  □               Veri Yok  □
                           □  örgütten  □
Açıklamalar:

FONDACA - Active Citizenship Foundation                          Active Citizenship Network
www.fondaca.org                                      www.activecitizenship.net
                                                            10
        Avrupa Aktif Yurttaşlık Haklarının Durumunu İzleme ve Değerlendirme – BİLGİ TOPLAMA FORMU
                      6. ERIġIM HAKKI (ECAC N. 8)
BYÖ’ler, tüm enformasyon ve dokümantasyon kaynaklarına erişim hakkına sahiptir. BYÖ’ler, yurttaşların haklarına, kamu
mallarına ve/veya genel çıkarlara saygı gösterildiğini ve ilişkili haklardan gerçekte yararlanılabildiğini teyit etmek amacıyla bu
haklar, mallar ve çıkarlarla ilgili mekânlara erişim hakkına sahiptirler. BYÖ’ler, kamu ve özel yayın organlarına erişim konusunda,
politikaların geliştirilmesinde yer alan tüm diğer taraflarla aynı düzeyde haklara sahiptirler.
.


6.a Bu hakla ilgili kanuni ve uygulama çerçevesi
GÖSTERGE 6.1 BU HAKKI GARANTĠ EDEN KANUNLAR, SĠYASĠ USULLER VEYA UYGULAMALAR
Kanunlar, siyasi usuller veya   uygulamalarda bu hak tanınmış mı?        Evet  □                  Hayır  □                 Veri Yok  □
Açıklamalar:6.b Uygulama Çerçevesi

GÖSTERGE 6.2 BU HAKKIN UYGULANDIĞI DURUMLAR
Bu hakkın uygulandığı gerçek durumlar var mı?        Evet  □                  Hayır  □                 Veri Yok  □
Açıklamalar:
GÖSTERGE 6.3 PROBLEMLER VE ġIKAYETLER
A. Bu hakkın uygulanmasında sık ve yaygın problemler yaşanıyor mu?
B. Bu hakkın uygulanmasındaki eksiklerle ilgili şikayetler var mı?

A. Hakkın uygulanmasındaki problemler
B. Hakkın uygulanmasındaki eksiklerle ilgili Ģikayetler

A.

        Evet  □                  Hayır  □                 Veri Yok  □
Açıklamalar:B.

        Evet  □                  Hayır  □                 Veri Yok  □
                             □  örgütten  □
Açıklamalar:
FONDACA - Active Citizenship Foundation                              Active Citizenship Network
www.fondaca.org                                          www.activecitizenship.net
                                                                 11
        Avrupa Aktif Yurttaşlık Haklarının Durumunu İzleme ve Değerlendirme – BİLGİ TOPLAMA FORMU
                7. NİTELİKLİ DİYALOG HAKKI (ECAC N. 10)
BYÖ’ler, kamu kurumlarıyla kurdukları ilişkilerde, gereken niteliklere sahip kamu yetkilileri veya kurum temsilcileri ile görüşme ve
işbirliğine gitme hakkına sahiptirler.

7.a Bu hakla ilgili kanuni ve uygulama çerçevesi

GÖSTERGE 7.1 BU HAKKI GARANTĠ EDEN KANUNLAR, SĠYASĠ USULLER VEYA UYGULAMALAR
Kanunlar, siyasi usuller veya   uygulamalarda bu hak tanınmış mı?        Evet  □                   Hayır  □                 Veri Yok  □
Açıklamalar:7.b Uygulama Çerçevesi

GÖSTERGE 7.2 BU HAKKIN UYGULANDIĞI DURUMLAR
Bu hakkın uygulandığı gerçek durumlar var mı?        Evet  □                   Hayır  □                 Veri Yok  □
Açıklamalar:
GÖSTERGE 7.3 PROBLEMLER VE ġIKAYETLER
A. Bu hakkın uygulanmasında sık ve yaygın problemler yaşanıyor mu?
B. Bu hakkın uygulanmasındaki eksiklerle ilgili şikayetler var mı?

A. Hakkın uygulanmasındaki problemler
B. Hakkın uygulanmasındaki eksiklerle ilgili Ģikayetler

A.

        Evet  □                   Hayır  □                 Veri Yok  □
Açıklamalar:B.

        Evet  □                   Hayır  □                 Veri Yok  □
                              □  örgütten  □
Açıklamalar:
FONDACA - Active Citizenship Foundation                               Active Citizenship Network
www.fondaca.org                                           www.activecitizenship.net
                                                                  12
         Avrupa Aktif Yurttaşlık Haklarının Durumunu İzleme ve Değerlendirme – BİLGİ TOPLAMA FORMU
   8. ZAMANA SAYGI GÖSTERĠLMESĠ VE GERĠ BĠLDĠRĠMDE BULUNMA HAKKI (ECAC N. 11)

Kamu kurumları:
a.  Hızlı ve basit prosedürler benimsemek suretiyle BYÖ’lerin zamanına saygı gösterecektir;
b.  BYÖ’lerin başvurularına zamanında yanıtlar verecek ve yanıtlarını gerektiği gibi gerekçelendirecektir.

8.a Bu hakla ilgili kanuni ve uygulama çerçevesi

GÖSTERGE 8.1 BU HAKKI GARANTĠ EDEN KANUNLAR, SĠYASĠ USULLER VEYA UYGULAMALAR
Kanunlar, siyasi usuller veya   uygulamalarda bu hak tanınmış mı?         Evet  □                  Hayır  □                 Veri Yok  □
Açıklamalar:
8.b Uygulama Çerçevesi

GÖSTERGE 8.2 BU HAKKIN UYGULANDIĞI DURUMLAR
Bu hakkın uygulandığı gerçek durumlar var mı?         Evet  □                  Hayır  □                 Veri Yok  □
Açıklamalar:
GÖSTERGE 8.3 PROBLEMLER VE ġIKAYETLER
A. Bu hakkın uygulanmasında sık ve yaygın problemler yaşanıyor mu?
B. Bu hakkın uygulanmasındaki eksiklerle ilgili şikayetler var mı?

A. Hakkın uygulanmasındaki problemler
B. Hakkın uygulanmasındaki eksiklerle ilgili Ģikayetler

A.

         Evet  □                  Hayır  □                 Veri Yok  □
Açıklamalar:


B.

         Evet  □                  Hayır  □                 Veri Yok  □
                              □  örgütten  □
Açıklamalar:
FONDACA - Active Citizenship Foundation                               Active Citizenship Network
www.fondaca.org                                           www.activecitizenship.net
                                                                 13
         Avrupa Aktif Yurttaşlık Haklarının Durumunu İzleme ve Değerlendirme – BİLGİ TOPLAMA FORMU
            9. GÜVEN VE EŞİT SAYGINLIK HAKKI (ECAC N. 12)
Kamu kurumları, BYÖ’ler ile ilişkilerini güven, eşit saygınlık ve ayrımcılık yapmama ilkesi temelinde yürütecektir.

9.a Bu hakla ilgili kanuni ve uygulama çerçevesi

GÖSTERGE 9.1 BU HAKKI GARANTĠ EDEN KANUNLAR, SĠYASĠ USULLER VEYA UYGULAMALAR
Kanunlar, siyasi usuller veya   uygulamalarda bu hak tanınmış mı?        Evet  □                   Hayır  □                  Veri Yok   □
Açıklamalar:
9.b Uygulama Çerçevesi

GÖSTERGE 9.2 BU HAKKIN UYGULANDIĞI DURUMLAR
Bu hakkın uygulandığı gerçek durumlar var mı?        Evet  □                   Hayır  □                  Veri Yok   □
Açıklamalar:
GÖSTERGE 9.3 PROBLEMLER VE ġIKAYETLER
A. Bu hakkın uygulanmasında sık ve yaygın problemler yaşanıyor mu?
B. Bu hakkın uygulanmasındaki eksiklerle ilgili şikayetler var mı?

A. Hakkın uygulanmasındaki problemler
B. Hakkın uygulanmasındaki eksiklerle ilgili Ģikayetler

A.

        Evet  □                   Hayır  □                  Veri Yok   □
Açıklamalar:B.

        Evet  □                   Hayır  □                  Veri Yok   □
                              □  örgütten  □
Açıklamalar:
FONDACA - Active Citizenship Foundation                               Active Citizenship Network
www.fondaca.org                                           www.activecitizenship.net
                                                                 14
        Avrupa Aktif Yurttaşlık Haklarının Durumunu İzleme ve Değerlendirme – BİLGİ TOPLAMA FORMU
   10. KOLAYLAŞTIRICI VE DESTEKLEYİCİ ÖNLEMLER HAKKI (ECAC N. 13)

Kamu kurumları, sivil faaliyetlerin gelişmesini desteklemek için, BYÖ’lere vergi indirimi sağlayacak, bu örgütlerin masraflarına
katkıda bulunacak ve bu örgütlerin lojistik kaynaklara erişimini kolaylaştıracaktır.

10.a Bu hakla ilgili kanuni ve uygulama çerçevesi

GÖSTERGE 10.1 BU HAKKI GARANTĠ EDEN KANUNLAR, SĠYASĠ USULLER VEYA UYGULAMALAR
Kanunlar, siyasi usuller veya  uygulamalarda bu hak tanınmış mı?        Evet  □                  Hayır  □                 Veri Yok  □
Açıklamalar:10.b Uygulama Çerçevesi

GÖSTERGE 10.2 BU HAKKIN UYGULANDIĞI DURUMLAR
Bu hakkın uygulandığı gerçek durumlar var mı?        Evet  □                  Hayır  □                 Veri Yok  □
Açıklamalar:
GÖSTERGE 10.3 PROBLEMLER VE ġIKAYETLER
A. Bu hakkın uygulanmasında sık ve yaygın problemler yaşanıyor mu?
B. Bu hakkın uygulanmasındaki eksiklerle ilgili şikayetler var mı?

A. Hakkın uygulanmasındaki problemler
B. Hakkın uygulanmasındaki eksiklerle ilgili Ģikayetler

A.

        Evet  □                  Hayır  □                 Veri Yok  □
Açıklamalar:B.

        Evet  □                  Hayır  □                 Veri Yok  □
                            □   örgütten  □
Açıklamalar:
FONDACA - Active Citizenship Foundation                             Active Citizenship Network
www.fondaca.org                                         www.activecitizenship.net
                                                                15

				
DOCUMENT INFO
Lingjuan Ma Lingjuan Ma
About