Docstoc

MAKLUMAT TUGASAN PROJEK TINGKATAN 5

Document Sample
MAKLUMAT TUGASAN PROJEK TINGKATAN 5 Powered By Docstoc
					MAKLUMAT TUGASAN PROJEK TINGKATAN 5
Arahan Tugasan
Calon dikehendaki:
1. Menyediakan satu set akaun yang lengkap berdasarkan catatan dalam Buku Catatan
  Pertama dalam Lampiran A.
2. Maklumat berikut perlu diambil kira dalam penyediaan tugasan:
i Pada 1 Mac 2009, Encik Saleh telah menubuhkan Perniagaan Salihin Enterprise
  yang menjual peralatan sukan di Bandar Kuantan, Pahang. Beliau telah
  menubuhkan perniagaan dengan modal permulaan sebanyak RM60000. Beliau
  juga di bantu oleh seorang pembantu kedai yang di bayar gaji RM1 200 sebulan.
ii Stok akhir dinilaikan pada harga kos RM24 500 dan harga pasaran RM31 850.
iii Susutnilaikan sekurang-kurangnya dua aset bukan semasa dengan menggunakan
  kaedah berikut:
- Baki berkurangan
- Garis lurus/Ansuran tetap
iv Peruntukan hutang ragu hendaklah diselaraskan ke atas baki penghutang bersih.
v Dua item belanja terakru
vi Satu item belanja terdahulu
vii Satu item hasil terakru
viii Pembetulan kesilapan:
- Ketinggalan catatan
- Kesilapan prinsip
ix Nisbah yang perlu diambil kira untuk membuat keputusan:
- Nisbah Keberuntungan
- Nisbah Kecairan
- Nisbah Kecekapan
3. Semua maklumat berkaitan tugasan hendaklah menggunakan perisian komputer
  yang sesuai.
4. Tugasan projek mestilah dicetak dengan mesin pencetak komputer dan perlu mematuhi
   perkara berikut:
i Saiz kertas : A4
ii Saiz font : 12
iii Jenis font : Times New Roman
iv Jarak antara baris : 1.5
v Dokumen perniagaan : Saiz font, jarak antara baris dan bentuk tulisan
 mengikut kesesuaian
5. Calon diperuntukkan 8 minggu untuk menyiapkan tugasan (April - Mei).
6. Hasil projek yang lengkap mesti dikemukakan oleh calon secara individu.
7. Setiap calon mesti mempamer kemahiran komunikasi sama ada dalam bentuk
pembentangan projek atau interaksi sepanjang pelaksanaan tugasan projek.
LAMPIRAN A
                  JURNAL AM                       JA 1
Tarikh            Butiran           Folio   Debit  Kredit
 2011                                RM    RM
Mac 1    Bank                     BT1    24 500
      Tunai                     BT1     1 500
      Stok                     L2     18 800
      Lengkapan                   L3     30 000
      Kenderaan                   L4     40 000
      Penghutang: Suria Trading           L5     7 850
             Perniagaan Venice        L6     6 440
             Zubaidah Enterprise       L7     4 560
      Pemiutang: Pemborong Jaya           L8          1 320
            Pembekal Ramli          L9          2 470
            Syarikat Meera Sdn. Bhd      L10         3 460
      Pinjaman (10% matang Disember 2014)      L11         24 000
      Pinjaman (12% matang Disember 2011)      L12         8 400
      Peruntukan Hutang Ragu            L13          500
      Susut Nilai terkumpul Lengkapan        L14         6 000
      Susut Nilai terkumpul Kenderaan        L15         11 100
      Modal                     L1         76 400
      (Aset, Liabiliti dan modal pada tarikh ini)

                                  133 650  133 650
 18    Promosi                    L16     2 500
        Belian                  L17          2 500
      (keluarkan barang niaga untuk tujuan
      promosi)
 25    Ambilan                    L18     1 800
        Belian                  L17          1 800
      (keluarkan barang niaga untuk hadiah hari
      jadi anak)

                    JURNAL BELIAN               JB1
 Tarikh            Butir           Folio  No. Invois  Jumlah
  2011                                     RM
 Mac 2   Pemborong Jaya                            3 880
    3  Pembekal Ramli                            2 920
    5  Syarikat Meera Sdn. Bhd                        4 550
    8  Pemborong Jaya                            2 440
   10  Syarikat Meera Sdn. Bhd                        3 600
   15  Pembekal Ramli                            2 850
   18  Kedai Sukan Swee Lee                         7 240
   21  Pemborong Jaya                            3 330
   25  Syarikat Meera Sdn. Bhd.                       4 240
   28  Pembekal Ramli                            1 130
   31  Akaun Belian                  Dt          36 180
             JURNAL PULANGAN BELIAN
Tarikh           Butir       Folio   No. Nota Kt  Jumlah
 2011                                 RM
 Mac 3  Pemborong Jaya                        880
   10  Pembekal Ramli                       1 920
   21  Kedai Sukan Swee Lee                    1 640
   31  Akaun Pulangan Belian        Dt           4 440

                JURNAL JUALAN
Tarikh           Butir       Folio  No. Invois  Jumlah
  2011                                RM
 Mac 3   Perniagaan Venice                      4 500
    4  Suria Trading                        3 280
    6  Zubaidah Enterprise                     8 460
    8  Suria Trading                       10 140
   10  Zubaidah Enterprise                     3 650
   11  Lakshna & Co                        7 110
   15  Suria Trading                        3 540
   18  Perniagaan Venice                      8 520
   21  Maju Enterprise                       6 230
   23  Zubaidah Enterprise                     1 258
   28  Suria Trading                        4 326
   31  Akaun Jualan             Kt          61 014

         JURNAL PULANGAN JUALAN
Tarikh          Butir         Folio  No. Nota Kt  Jumlah
 2011
 Mac 5  Perniagaan Venice                      450
    8  Zubaidah Enterprise 1258                  1 258
   21  Lakshna & Co 1110                     1 110
   29  Suria Trading 326                      326
   31  Akaun Pulangan Jualan        Dt          3 144
           TUGASAN KERJA KURSUS TINGKATAN 5
         ELEMEN DAN ASPEK YANG DINILAI
Elemen 1.0 Pengetahuan dan Kefahaman
1.1  Pengenalan Perniagaan
1.2  Profil Perniagaan
Elemen 2.0 Kemahiran Mengaplikasi
2.1  Lejar
2.2  Penyediaan Imbangan Duga
2.3  Pelarasan
2.4  Penyediaan Jernal Am
2.5  Penyediaan Akaun Pelarasan
2.6  Penyediaan Akaun Kawalan
2.7  Imbangan Duga Terselaras
2.8  Penyata Pendapatan
2.9  Kunci Kira-Kira
2.10  Menghitung Nisbah Penyata Kewangan
Elemen 3.0 Kemahiran Menganalisis
3.1  Analisis Penyata Kewangan dan Analisis Nisbah

Elemen 4.0 Kemahiran Membuat Keputusan
4.1  Keputusan Perniagaan
4.2  Perancangan Perniagaan
Elemen 5.0 Kemahiran Menggunakan TMK
5.1  Penggunaan Komputer
5.2  Komunikasi
Elemen 6.0 Nilai-Nilai Murni Dalam Perakaunan
6.1  Sistematik
6.2  Akauntibiliti
6.3  Rasional
6.4  Ketepatan
                          BUKU TUNAI
Tarikh       Butir    Folio Disk Tunai Bank   Tarikh       Butir    Folio Disk Tunai   Bank
  2011                RM  RM RM    2011                  RM  RM     RM
 Mac 1  Baki b/b             1 500 24 500  Mac 3 Belian                     2 100
    3  Jualan                  5 000    4 Ambilan                300
    6  Sewa                600        5 Pemborong Jaya                 4 940
    7  Suria Trading              7 850    6 Insurans                800
    8  Jualan              3 000        8 Kadar Bayaran                 1 200
   12  Zubaidah Enterprise     651    12 369    10 Angkutan masuk                  300
   15  Tunai         K         3 000    11 Syarikat Meera Sdn Bhd     1 80      3 420
      Jualan              2 800        11 Alat tulis               250
      Perniagaan Venice            6 440    13 Iklan                  350
      Komisen              600        15 Bank           K      3 000
      Lakshna&Co         300     5 700    18 Pembekal Ramli         84       1 596
      Jualan                  2 150    21 Kedai Sukan Swee Lee      280       5 320
                                23 Belian                1 100
                                24 Derma                  400
                                25 Belanja am               300
                                30 Pinjaman (matang 2011)              350
                                  Faedah Pinjaman                  84
                                  Pinjaman (matang 2014)              400
                                  Faedah pinjaman                 200
                                  Gaji                      1 000
                                  Baki           h/b     2 000  46 099
                    951 8500 67 009                      804  8 500  67 009

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:946
posted:2/27/2011
language:Malay
pages:5