Docstoc

dotaznik (DOC)

Document Sample
dotaznik (DOC) Powered By Docstoc
					                      DOTAZNÍK

Vyplnený dotazník je súčasťou žiadosti o podporu „Dotácia 3 x 1000 EUR“ pre rodinné domy.
Pozorne si, prosím, prečítajte otázky a vyplňte požadované údaje.

Údaje o žiadateľovi:

Meno a priezvisko:


Adresa:


Miesto inštalácie kotla:


Tel:            Mobil:          E-mail:Predchádzajúce vykurovanie:

Vykurovaný objekt

Inštalovaný výkon              kW

Ročná spotreba paliva            t,m3

Druh v súčasnosti používaného paliva
(hnedé/čierne uhlie, koks, drevo, drevný
odpad, zemný plyn, elektrina, iné)


Plánované vykurovanie

Kotol na pelety – výrobný typ/značka

Kotol na pelety – výrobca

Plánovaný inštalovaný výkon kotla      kW

Plánovaná ročná spotreba paliva - peliet   tŽiadateľ súhlasí s právom poskytovateľa podpory spracovať fotografickú dokumentáciu
z inštalácie peletového kotla u žiadateľa.
                                            1

				
DOCUMENT INFO
Lingjuan Ma Lingjuan Ma
About