Korporativno ucenje - gde kada i kako by Davorjj

VIEWS: 12 PAGES: 4

More Info
									BESPLATNI GOTOVI SEMINARSKI, DIPLOMSKI I MATURSKI RAD.

RADOVI IZ SVIH OBLASTI, POWERPOINT PREZENTACIJE I DRUGI
         EDUKATIVNI MATERIJALI.
          WWW.SEMINARSKIRAD.ORG

           WWW.MAGISTARSKI.COM

         WWW.MATURSKIRADOVI.NET

             WWW.MATURSKI.NET

         WWW.SEMINARSKIRAD.INFO

            WWW.MATURSKI.ORG

             WWW.ESSAYSX.COM

   WWW.FACEBOOK.COM/DIPLOMSKIRADOVI
NA NAŠIM SAJTOVIMA MOŽETE PRONAĆI SVE, BILO DA JE TO SEMINARSKI, DIPLOMSKI ILI MATURSKI
 RAD, POWERPOINT PREZENTACIJA I DRUGI EDUKATIVNI MATERIJAL. ZA RAZLIKU OD OSTALIH MI VAM
 PRUŽAMO DA POGLEDATE SVAKI RAD, NjEGOV SADRŽAJ I PRVE TRI STRANE TAKO DA MOŽETE TAČNO
 DA ODABERETE ONO ŠTO VAM U POTPUNOSTI ODGOVARA. U BAZI SE NALAZE GOTOVI SEMINARSKI,
DIPLOMSKI I MATURSKI RADOVI KOJE MOŽETE SKINUTI I UZ NJIHOVU POMOĆ NAPRAVITI JEDINSTVEN I
 UNIKATAN RAD. AKO U BAZI NE NAĐETE RAD KOJI VAM JE POTREBAN, U SVAKOM MOMENTU MOŽETE
NARUČITI DA VAM SE IZRADI NOVI, UNIKATAN SEMINARSKI ILI NEKI DRUGI RAD RAD NA LINKU IZRADA
      RADOVA. PITANjA I ODGOVORE MOŽETE DOBITI NA NAŠEM FORUMU ILI NA
               MATURSKIRADOVI.NET@GMAIL.COM
Korporativno učenje: Gde, kada i kako

Rezime
Korporativno učenje brzo postaje glavni pravac poslovne nadležnosti koji može sve efikasnije
održati funkcionisanje kompanije nudeći zauzvrat konkurentne prednosti. Poslodavci treba da
uzmu u obzir netradicionalne perspektive o tome šta je učenje i kako se postiže.

Ako se uzme u obzir American Society for Training and Development (ASTD) izveštaj da
prosečna kompanija obučava skoro 80% radne snage ne čudi da mnogi poslodavci traže
kreativnije i jeftinije načine da obrazuju zaposlene. U štampi i industriji obučavanja onlajn
učenje je postalo pokretačka sila koju podržava niz uspeha koji uključuju napore u sopstvenoj
kompaniji. IBM je uštedeo 350 miliona dolara 2000 godine putem programa za elektronsko
učenje širom kompanije.

Međutim, još jedna promena je na putu -- ona koja uključuje više od puke zamene medijuma
putem kojeg se vrši obuka. Ona zahteva netradicionalnu perspektivu o tome šta je učenje i
kako se postiže. Ona zahteva da vidimo korporativno učenje kao glavni pravac poslovne
nadležnosti koja može sve efikasnije održati funkcionisanje kompanije nudeći zauzvrat
konkurentne prednosti.

Nestaju prepreke
U ne toliko dalekoj prošlosti korporativno učenje je bilo sinonim za "priručne" instrukcije.
Danas, ograničenja koja definišu i u nekim slučajevima ograničavaju korporativno učenje se
polako tope. Po preduzećima se učenje ubrzano stapa sa drugim disciplinama. Zapravo,
ponekad je teško reći gde se jedna funkcija prekida, a druga počinje. Dok se granice stapaju
po poslovnim područjima jasan je potencijal koje nude njihove konvergencije.

Diktirana pritiskom tržišta i mogućnostima tehnologije, tradicionalna ograničenja koja se
odnose na gde, kada i kako učimo nestaju.

Gde
Satelitske komunikacije - i sada Internet - su proširile učenje mnogo dalje od same učionice.
Sa bežičnim tehnologijama učenje više nije vezano za određenu lokaciju. I, dok interaktivna
televizija postiže prihvatanje korisnika, onlajn učenje se može pojaviti i u porodičnoj dnevnoj
sobi.

Kada
Kompanije su razumljivo uzdržane kad reba da traže od zaposlenih da provedu vreme izvan
svakodnevnih obaveza da bi naučili nove veštine ili sticali nova znanja naročito ako nije
nužno da ih koriste. Sve više korporacijsko učenje mora da bude direktno povezano sa datim
zadatkom -- dato baš onda kad je potrebno, a ne u prethodno utvrđenom fiksnom roku. Sa
"uvek prisutnim" aspektom obuke preko Interneta, zaposleni mogu brzo koristiti edukacione
resurse kad god im to odgovara.

Zamislite trgovca na putu do kupca. On shvata da nema ključnu stvar za svoju prezentaciju.
Uz pomoć svog ličnog digitalnog asistenta (PDA, personal digital assistent) prezentator
pristupa okruženju obuke korporacije (koja može imati oblik baze podataka ili eksperta koji je
uvek spreman) da bi dobio neophodne podatke u realnom vremenu. Na drugom delu
organizacije činovnik se bori sa novom aplikacijom porudžbine. Softver oseća da korisnik ima
problema i nudi mini čarobnjaka za određeni dati zadatak.

Kako poslovna kompleksnost svakodnevno raste teško je -- čak se i ne preporučuje -- odrediti
tačno kada će neko znanje biti potrebno. Umesto toga poslodavci treba da nastoje da nađu
fleksibilnu infrakstrukturu baziranu na kombinovanom pristupu učenju koji omogućava
učenicima da iniciraju "događaje učenja" onda kad mogu najviše doprineti.

Sadržaj učenja mora se takođe razviti da bi se prilagodio ograničenju vremena učenika. Često
je lakše upijati i primeniti male "deliće" znanja u "pravo vreme". Što se tiče troškova razvoja
i raspoloživog vremena, poslodavci više ne mogu sebi priuštiti da obučavaju zaposlene u svim
aspektima određene teme. Dizajneri obuke se moraju zbog toga koncentrisati na potrebne, a
ne elemente koje bi bilo dobro znati.

Tokom godina, instruktori korporacije su verno sledili dokazani model instrukcije "nauči pa
uradi". Uz pomoć tehnologije je sada praktično - i moguće - učiti u toku rada.

Kako
Sa današnjim konstantnim mnoštvom komunikacija poslodavci se bore ne samo za pažnju
potrošača i deoničarima već i za svoje zaposlene. Da bi zadržali "oči, uši i misli" samo za
momenat potrebno je dosta kreativnosti.

Srećom, tehnologija nudi poboljšani skup alatki za učenje: dodatne kanale isporuke kao što je
Internet, satelit i bežične komunikacije; kao i sofisticirane predmete za učenje kao što je
difuzni video kvalitet prenosa, animacija i simulacija.

Obuka u učionici se može ponoviti kao Web lekcija -- čak se može emitovati uživo preko
Interneta. Štampani materijali mogu ustupiti mesto onlajn priručnicima. Nema potrebe boriti
se sa komplikovanim pisanim materijalom kad video klip može efikasinije demonstrirati kako
da obavite zadatak. Obuka bazirana na računarima usmerena na pojedinca se sada može
personalizovati kroz softver koji se adaptira na prioritete u učenju učenika i fokusira se na
problematične tačke za tog pojedinca. Mogu se ugraditi nteraktivne igrice da bi poboljšalo
iskustvo u učenju. Simulacije su realnije i mogu simulirati scenarije "iz stvarnog života" da bi
učenici imali priliku da testiraju novo stečeno znanje i učiti iz grešaka u bezbednom
okruženju. Učenici koji rade u onlajn laboratorijama i radionicama mogu da ćaskaju sa
drugim učenicima po svetu u realnom vremenu. Jezik više nije prepreka jer je tu tehnologija
automatskog prevođenja. Kada onlajn instruktor "priča" svaki učenik "čuje" na svom
maternjem jeziku.

Sa pravilno postavljenom infrastruktorom lakše možemo učiti jedni od drugih. Pitanja se
mogu elekronski slati ekspertu u drugom delu organizacije. Sistemi čak mogu putem
korespodenicije elekronskom poštom i onlajn baza podaaka označii osobe koje imaju najviše
podataka o određenoj temi -- umesto da zavise o poziciji u organizaciji ili samostalne
proklamacije da bi identifikovali eksperte u određenoj tematici.

Nove alternative u učenju se pojavljuju svaki dan. Da bi efikasno uključili zaposlene u
korporacijsko učenje, poslodavci moraju prvo da identifikuju metode i alatke bazirane na
određenoj tematici, jednistvene potrebe publike, tenološku infrastrukturu koja je dostupna i
"kulturu učenja" preduzeća.
Bez granica
Korporativno učenje se pretapa. Tradicionalni oblici obuke se mogu stopiti sa novim
metodama sa omogućenim tehnologijama da bi prionuli na šire poslovne ciljeve i ponovo
definisali šta zapravo znači korporativno učenje. Danas su opcije ograničene prvenstveno
maštom.

Da bi lakše procenili "kulturu učenja" unutar vaše organizacije i izmerili vašu sposobnost da
dobijete nešto od evolucije učenja obratite pažnju na sledeća pitanja:

    Gde se u drugim delovima posla mogu primeniti prednosti obuke i stručnost učenja
    koje ste već stekli? Sa kupcima? Sa trgovcima ili nabavljačima?
    Da li će se pokušaj da podstaknete inicijativu za učenje zaposlenog sa kupcima biti u
    klopci organizacijske mreže?
    Koje pogodnosti -- uštede, poboljšanje efikasnosti organizacije i kordinisane poruke za
    zaposlene i kupce propuštate jer ste razdelili učenje?
    Da li su povezane vaše sposobnosti za upravljanjem i učenje? Na koje načine? Kako
    integrišete formalne programe za učenje sa neformalnim kao što je mentorstvo, dijalog
    u četiri oka i pitanje i odgovaranje sa ekspertima?
    Koju trenutno ulogu ima učenje u zadržavanu zaposlenih?
    Da li inicijative za učenje dobro koriste tehnologiju?
    Da li to što imate različite tipove prodavca, rešenja i sadržaja u kući, čini vaše
    okruženje za učenje tako kompleksnim da je nepodnošljivo?
    Da li je vaša inicijativa za "elektronskim učenjem" podstaknuta prvenstveno radi
    taktičnih ciljeva uštede ili željom da steknete konkurentnu prednost baziranu na
    strategiji učenja?

								
To top