Docstoc

Asp-izrada-sajta

Document Sample
Asp-izrada-sajta Powered By Docstoc
					 BESPLATNI GOTOVI SEMINARSKI, DIPLOMSKI I MATURSKI
            RAD.

 RADOVI IZ SVIH OBLASTI, POWERPOINT PREZENTACIJE I
       DRUGI EDUKATIVNI MATERIJALI.
        WWW.SEMINARSKIRAD.ORG

         WWW.MAGISTARSKI.COM

        WWW.MATURSKIRADOVI.NET

           WWW.MATURSKI.NET

        WWW.SEMINARSKIRAD.INFO

           WWW.MATURSKI.ORG

            WWW.ESSAYSX.COM

  WWW.FACEBOOK.COM/DIPLOMSKIRADOVI
  NA NAŠIM SAJTOVIMA MOŽETE PRONAĆI SVE, BILO DA JE TO SEMINARSKI, DIPLOMSKI ILI
 MATURSKI RAD, POWERPOINT PREZENTACIJA I DRUGI EDUKATIVNI MATERIJAL. ZA RAZLIKU OD
OSTALIH MI VAM PRUŽAMO DA POGLEDATE SVAKI RAD, NjEGOV SADRŽAJ I PRVE TRI STRANE TAKO
 DA MOŽETE TAČNO DA ODABERETE ONO ŠTO VAM U POTPUNOSTI ODGOVARA. U BAZI SE NALAZE
  GOTOVI SEMINARSKI, DIPLOMSKI I MATURSKI RADOVI KOJE MOŽETE SKINUTI I UZ NJIHOVU
  POMOĆ NAPRAVITI JEDINSTVEN I UNIKATAN RAD. AKO U BAZI NE NAĐETE RAD KOJI VAM JE
  POTREBAN, U SVAKOM MOMENTU MOŽETE NARUČITI DA VAM SE IZRADI NOVI, UNIKATAN
SEMINARSKI ILI NEKI DRUGI RAD RAD NA LINKU IZRADA RADOVA. PITANjA I ODGOVORE MOŽETE
     DOBITI NA NAŠEM FORUMU ILI NA MATURSKIRADOVI.NET@GMAIL.COM
Uvod u ASP

Prvo da kažemo što je ASP.
ASP je skraćenica od Active Server Pages. To je Microsoftova tehnologija.

Kako koristiti ASP na vlastitom računalu
Da biste radili sa ASP-om morate instalirati Microsoft's Personal Web Server (PWS) ili Internet
Information Services (IIS)

Kako instalirati IIS i koristiti ASP na Windows XP Professional
- Windows XP Home Edition ne podržava ASP!

Najprije stavite Windows XP Professional CD u vaš CD drive.
Kliknite na Start -> Control Panel -> Add/Remove Programs, zatim chekirajte Internet
Information Services i kliknite na Next. Inetpub folder će biti kreiran na vašem hard disku.
Otvorite Inetpub folder i nađite folder "wwwroot", unutar tog foldera kreirajte novi folder i
imenujete ga npr. "stranica".

Kada budete pisali ASP kod usnimavat ćete ga kao npr. test1.asp i spremat će te ga u kreirani
folder (u našem primjeru stranica).

Budite sigurni da je web server upaljen. To možete provjeriti tako da odete u Control Panel ->
Administrative tools te dvostruki klik na ikonu IIS Manager.

Da biste pogledali kako radi vaša prva ASP stranica u browseru upišite
http://localhost/stranica/test1.asp

Za informacije kako instalirati IIS na nekoj drugoj verziji windosa potražite na Microsoftovoj
officialnoj stranici. www.microsoft.com
Osnovna ASP sintaksa

ASP se upisuje u HTML kod, a ASP kod upisujete između znakova <% i %>
Sav kod koji napišete između tih znakova će se izvršavati na serveru.

Sada jedan primjer ispisivanja rečenice Hello World.

<html>
<body>
<%
response.write("Hello World!")
%>
</body>
</html>
Početni skriptni jezik je VBScript, a da biste kao početni skriptni jezik postavili Javascript
napravite to tako da jezičnu specifikaciju ubacite na vrh stranice.
Primjer:

<%@ language="javascript"%>
<html>
<body>
<%
Response.Write("Hello World!")
%>
</body>
</html>
Varijable

Kao i u mnogim programskim i skriptnim jezicima i u ASP-u postoje varijable. Varijable
zapravo sadržavaju neke vrijednosti koje smo im dodjelili.

Sada ćemo vidjeti kako definirati varijable, dodati im neku vrijednost i ispisati sadržaj
varijable.

<html>
<body>
<%
dim stranica
stranica="Tutorijali.Net"
response.write("Ja ucim ASP na stranici " & stranica)
%>
</body>
</html>


Dakle, prvi redak iza <body> sadrži <% što znači da ovdje započinje ASP kod.
U drugom retku definiramo varijablu stranica sa "dim stranica".
U trećem retku varijabli stranica dodajemo tekst "Tutorijali.Net"
U četvrtom retku pišemo normalno za ispis response.write("Ja ucim ASP na stranici") samo što
ubacujemo sadržaj varijable tako da iza navodnika ali prije zatvaranja zagrade stavimo znak &
i napišemo ime varijable (u ovom slučaju stranica).
Arrays

Arrays (nizovi) se koriste za pohranjivanje više povezanih informacija. Kao primjer napravit
ćemo array sa imenima.

<html>
<body>
<%
Dim ime(5)
ime(0) = "Ivana"
ime(1) = "Matija"
ime(2) = "Goran"
ime(3) = "Marina"
ime(4) = "Damir"
ime(5) = "Kristina"

response.write(ime(3))

%>
</body>
</html>


sa redom "Dim ime(5)" definiramo varijablu ime i određujemo da maksimalni broj podataka
može biti 5. Zatim upisujemo u array podatke tako da napišemo ime varijable pa u zagradi
broj te iza jednako u navodnike dodjelimo vrijednost.

Zatim ispisujemo sa response.write tako da u zagradi napišemo ime varijable te u zagradi broj
podatka kojeg želimo ispisati. Nemojte zaboraviti zatvoriti glavnu zagradu od response.write
Operatori

ASP je programiran u VBScriptu po defaultu pa su ASP operatori VBScript operatori. Operatori
u ASP su dijele na: aritmetičke operatore, usporedne, logičke i znakovne.


Aritmetički operatori
Ti operatori su slični svim ostalim programskim jezicima.

Operator .... Naziv
+ .... dodavanje
- .... oduzimanje
* .... množenje
/ .... dijeljenje
^ .... eksponent

Isprobajte ih sve. Znači npr. definirate varijablu neki_broj = 5 / 6 i onda ispišete varijablu
neki_broj.


Usporedeni operatori
Ovi operatori nam služe kada želimo nešto provjeriti da li je jednako nečemu, manje ili više,
nije jednako itd.

Operator .... Naziv
= .... Jednako nečemu
< .... Manje od nečega
> .... Veće od nečega
<= .... Manje ili jednako nečemu
>= .... Više ili jednako nečemu
<> .... Nije jednako nečemu


Logički operatori
Ovi operatori se koriste kad rezultat mora vratiti vrijednost istina ili laž.

Operator.... Opis .... Primjer .... Rezultat
And .... obadva moraju biti istina ..... istina i laž ..... LAŽ
(mora biti istina i istina da bi rezultat vratio istinu.

Or .... jedan mora biti istina .... istina i laž ..... ISTINA
Not .... obrnuto od prave vrijednosti .... laž ..... ISTINA

Znakovni operatori
Jedini znakovni operator je znak & koji spaja dva stringa u jedan. Npr.

rijec = "World Wide" & "Web"

će rezultirati kao

rijec = World Wide Web
If petlja

If petlja se koristi kada želimo izvršiti neki dio koda ako je neki uvjet zadovoljen. If petlja u
ASP-u je mrvicu drugačija nego u drugim programskim jezicima. Nema nikakvih zagrada.
Primjer:

<%
Dim broj
broj = 5
If broj = 5 Then
Response.Write("Broj pet!")
End If
%>


Znači definirate varijablu broj i dodate joj vrijednost 5, zatim sa if provjerite ako je 5 onda se
ispiše kod koji zadate. Na kraju morate zatvoriti if sa naredbom End If. Ako promijenite
vrijednost varijable ime tj. ako u varijablu broj napišete neki drugi broj a iza if broj ostane 5
onda se ništa neće ispisati.

Primjer sa tekstom:

<%
Dim ime
ime = "Marko"
If ime = "Marko" Then
Response.Write("Pozdrav Marko!")
End If
%>


Ovdje primjetite navodnike koji su stavljeni u varijabli. Za sve tekstove morate staviti
navodnike dok za brojeve možete ali i ne morate.
                     If...Else petlja


U prošlom tutorijalu smo naučili kako izvršiti dio nekog koda ako je neki uvjet zadovoljen.
Sada ćemo naučiti If...Else petlju kojom možemo napraviti da se dio nekog koda izvrši ukoliko
je neki uvjet zadovoljen a u svim ostalim slučajevima da se izvrši neki drugi kod.
Evo primera:

<%
Dim ime
ime = "Josip"
If ime = "Josip" Then
Response.Write("Pozdrav Josipe!")
Else
Response.Write(Ne poznajem vas")
End If
%>
Sve je isto kao i kod If petlje samo je ovdje dodano Else dio koji ispisuje za sve ostale uvjete
ako prvi uvjet nije zadovoljen (u ovom slučaju ime Josip)

Evo sada jednog lijepog primjera koji će prepoznati Josipa kao člana nekog kluba dok će za
sve ostale reći da nisu učlanjeni.

<%
Dim ime
ime = "Josip"
If ime = "Ivan" Then
Response.Write("Pozdrav Josipe! Vi ste uclanjeni u nas klub")
Else
Response.Write("Vi ste: " & ime & " <br /> Niste ucanjeni u nas klub")
End If
%>


Ispod Else dijela uočite kako smo napravili ispis. U navodnike smo upisali što želimo napisati,
zatvorili navodnike i sa znakovima & i & izdvojili ispis varijable, opet otvorili navodnike i upisali
ostali dio rečenice te zatvorili navodnike.
Elseif petlja

Do sada smo naučili samo kako izvršiti neki kod ako je neki uvjet zadovoljen i kako izvršiti
neki drugi kod ako nije zadovljen taj uvjet. Sada ćemo naučiti kako provjeriti više uvjeta,
dakle nismo ograničeni samo na onaj prvi if.
Primjer:

<%
Dim ime
ime = "Gogy"

If ime = "Gogy" Then
Response.Write("Pozdrav gazda Gogy")

Elseif ime = "Leviathan" Then
Response.Write("Pozdrav gazda Leviathan")

Else
Response.Write("Vi ste: " & ime & " <br /> Uclanjeni ste u nas klub")
End If
%>


Dakle ovdje smo još uvrstili Elseif koji služi kao i onaj prvi. A tu možete koristiti Else za ispis
ako ni jedan od ta dva uvjeta nije zadovoljen. Elseif možete stavljati koliko god hoćete puta.
Isprobajte.
Select Case

U prošlom tutorijalu smo pokazali kako funkcionira Elseif petlja i rekli da Elseif možemo
koristiti koliko god puta hoćemo. No ako imate jako puno uvjeta koji se mogu zadovoljiti bolje
je koristiti Select Case nego puno Elseif blokova.

Evo primjera:

<%
Dim ime
ime = "Ivica"

Select Case ime

Case "Ivica"
Response.Write("Pozdrav Ivice")

Case "Marko"
Response.Write("Pozdrav Marko")

Case "Ivan"
Response.Write("Pozdrav Ivane")

Case Else
Response.Write(ime & " vi niste uclanjeni u nas klub")
End Select
%>


Probajte mijenjati ime u varijabli ime da vidite kakvi se rezultati ispisuju.
Loop

Iako vam se u početku ovo baš i neće činiti nešto posebno korisno, loop će vam puno koristiti
kada budete ASP koristili sa bazom podataka kada budete pravili skriptu s kojom ćete čitati
sve rezultate iz baze.

Evo primjera loop-a

<%
dim i
for i=1 to 15
response.write("Ovo je jedna recenica <br /> ")
next
%>
Definiramo varijablu i, zatim napravimo "for i = 1 to 15" koji govori da se varijabla "i" treba
ispisati 15 puta. Zatim napišemo koja rečenicu se treba ispisati i zatim na kraju napišemo next
kako bi se ta rečenica mogla ponavljati do broja 15.
Session

Session je odlična stvar za izradu modernijeg sitea. Session vam omogućava da zadržite
informacije o svakom posjetitelju posebno.

Da biste spremili session varijablu najprije ju morate staviti u kolekciju, što je vrlo lako
napraviti.

Idemo probati spremiti vrijeme u koje je posjetitelj posjetio web stranicu.

<%
Session("vrijeme") = Time()
Response.Write("Zadnja posjeta: " & Session("vrijeme"))
%>


Prvi redak započinje session i sprema informaciju odnosno vrijeme u koje je posjetitelj
posjetio web stranicu. Tu smo napravili key "vrijeme" i vrijednost Time() što govori da se
zapamti vrijeme.
Drugi redak služi za ispis teksta "Zadnja posjeta: " i vremena.

Evo sada jedan primjer pomoću kojeg možete saznati id od svakog pojedinog posjetitelja.

<%
Dim id
id = Session.SessionID
response.Write(id)
%>


Definirali smo varijablu id i zatim joj dodali vrijednost Session.SessionID što uzima id od
svakog posjetitelja posebno. Drugi redak naravno ispisuje varijablu id.

Session timeout
Session neće trajati vječno. Može se desiti da informacije u sessionu budu uništene. Ima
nekoliko razloga zašto će se to desiti, kao npr. posjetitelj može zatvoriti browser ili otići od
kompjutera na neko duže vrijeme i session će otići u session timeout. Vi možete odrediti točno
u minutama koliko će to vrijeme biti dok se session informacije ne unište. Kao primjer imat
ćemo 240 minuta što je sasvim dovoljno za većinu web stranica.
<%
Session.Timeout = 240
Response.Write("Timeout iznosi: " & Session.Timeout)
%>
Cookies

Kao i ASP session i cookies se koriste za pohranjivanje informacija za svakog posjetitelja
posebno. Cookies (kolačići) se spremaju na surferovom računalo na neko određeno vrijeme.

Kreiranje ASP cookies je vrlo slično kao i kod ASP sessions. Također morate imati key i
vrijednost. Kreirani cookie će spremiti podatke koji su zapisani u kao vrijednost.
Sada ćemo napraviti cookie koji će spremiti neku informaciju. U ovom slučaju korisničko ime.

<%
Response.Cookies("korisnicko_ime") = "Sanja"
%>


Kao što vidite ovdje u cookie zapisujemo ime Sanja sa key-em korisnicko_ime. Sada to
spremite u neki fajl sa extenzijom .asp i otvorite tu stranicu. Na ekranu se neće pojaviti ništa
zato što smo samo zapisali ime sanja u cookie a nismo napravili da se ništa očitava.

Sada kada smo spremili ime Sanja u cookie zatvorite browser. I napravite novi fajl (možete i u
isti onaj ako hoćete samo obrišite onaj kod gdje smo pravili cookie) i upišite ovaj kod za
čitanje iz cookiea.

<%
Dim korisnicko_ime
korisnicko_ime = Request.Cookies("korisnicko_ime")

Response.Write("Vase korisnicko ime je: " & korisnicko_ime )
%>


Sada otvorite tu stranicu i pogodite što ste dobili :-)

Vaše korisničko ime je: Sanja
Veoma korisna stvar zar ne?
Forme

Da bismo napravili neki formular moramo najprije u HTML-u napraviti jednu formu za unos
podataka. Nadam se da već znate HTML kad učite ASP ali svejedno evo primjera. Između
<body> i <body> taga unesite ovo.


<form method="POST" action="akcija.asp">
Ime <input type="text" name="ime">
Prezime <input type="text" name="prezime">
<input type="submit" value="posalji">
</form>


Tu stranicu usnimite npr. pod nazivom formular.asp
Kao što ste vidjeli u gornjem kodu smo pod action stavili "akcija.asp" što znači da ćemo sada
napraviti asp fajl pod nazivom akcija.asp i tamo će se vršiti obrada. U tom fajlu napišite ovaj
kod:

<%
Dim ime, prezime

ime = Request.Form("ime")
prezime = Request.Form("prezime")
Response.Write("Vase ime: " & ime & "<br />")
Response.Write("Vase prezime: " & prezime & "<br />")
%>


Spremite taj kod u fajl akcija.asp zatim otvorite stranicu fomular.asp i probajte upisati
podatke i stisniti tipku "Posalji".

Ako radite sa GET metodom onda umjesto Request.Form pišete Request.QueryString
Include

Includanje je jako korisna stvar kod dinamičkih web stranica. Ne morate imati za svaki tekst
posebnu stranicu nego napravite samo index.asp i tu mijenjate dizajn i sve ostalo a svi ostali
fajlovi sadrže samo npr. tekstove koje hoćete da vam se includaju.

Evo primjera kako includati neku stranicu u početnu.

<html>
<body>
<b> Ispod ce se includati neka stranica </b>
<p><!--#include file="nekastranica.asp"--></p>
</body>
</html>


U ovom kodu je sve jasno, tu se nema baš puno za objašnjavati. Dakle kada hoćete includati
neki fajl u vašu stranicu koristite <!--#include file=" "--> i u navodnike samo napišete
stranicu koju hoćete. Vrlo jednostavno zar ne?

				
DOCUMENT INFO
Description: Seminarski, diplomski i maturski radovi iz ekonomije, informatike, matematike, finansija, medicine. Seminarski, diplomski i maturski radovi izrada, razmena i download