TC - PowerPoint by wulinqing

VIEWS: 25 PAGES: 24

									ความสัมพันธ์ ทีซี่ - ทีซี่            นายนรพงศ์ วรอาคม
            สานักบริหารมาตรฐาน 3
                  ี่
       เนื้อหาความสัมพันธ์ ทีซ-ทีซี่
• เรื่องทั่วไปของประเทศตุรกี
• สถาบันมาตรฐานประเทศตุรกี (TSE)
• ความสัมพันธ์ระหว่างการมาตรฐานของประเทศไทยและ
 ประเทศตุรกี
• Memorandum of Understanding between TISI and TSE
• การเข้าหารือเพื่อเพิ่มความร่วมมือระหว่างกัน
• การดาเนินการขั้นต่อไป
                     ความสัมพันธ์ ทีซี่ - ทีซี่
 สถาบันมาตรฐานตุรกี
• ก่อตั้งเมื่อปี 1954
• เป็นหน่วยงานอิสระในกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า
• อยู่ภายใต้การกากับดูแลของคณะกรรมการมาตรฐานสูงสุด
  (General Assembly)
• หาเลี้ยงตนเองโดยได้รายได้จากกิจกรรมการมาตรฐาน
• งบประมาณในแต่ละปีประมาณ 60 ล้านยูโร (เกือบ 3 พันล้านบาท)
• เป็นสมาชิกใน ISO, IEC, CEN, CENELEC, WPO, EOQ
• เป็น National Enquiry Point
                     ความสัมพันธ์ ทีซี่ - ทีซี่
 สถาบันมาตรฐานตุรกี
ภาระกิจหลัก
• จัดทามาตรฐานประเทศ
• วิจัยและศึกษาการนามาตรฐานไปใช้
• ทดลองและหาหน่วยทดสอบรองรับการใช้มาตรฐาน
• ให้การอบรมด้านการมาตรฐาน
• ส่งเสริมการใช้มาตรฐาน รวมถึงการให้การรับรองแสดง
 เครื่องหมายมาตรฐาน
• วิจัยและศึกษาเรื่องมาตรวิทยา การสอบเทียบ รวมถึง
 ห้องปฏิบัติการในเรื่องดังกล่าว
                     ความสัมพันธ์ ทีซี่ - ทีซี่
สถาบันมาตรฐานตุรกี
แผนผังองค์กร
 Secretary General
 Mr.Mustafa AGUS
                 General Assembly

      Tech Ass Sec Gen     Admin Ass Sec Gen
                   Dr.Servet ATAYETER

    HQ centered
               Regional Directorate
    in Ankara

        Representation
                    Import Directorate
       Local and Foreign
   Testing Lab &
  Calibration Service           ความสัมพันธ์ ทีซี่ - ทีซี่
สถาบันมาตรฐานตุรกี         Nat Tech Comm

                     Int’l Std
แผนผังองค์กร
                   Doc sell & Info
  HQ centered
  in Ankara
                     Library
        Std Prepare Center

                  Voluntary Std
  Prod Cer Center

                  Technical Reg

           Int’l Affair


  Import Prod Cer
                   ความสัมพันธ์ ทีซี่ - ทีซี่
สถาบันมาตรฐานตุรกี
ภาระกิจด้านต่างๆ
การมาตรฐาน
• การดาเนินการเพื่อประกาศมาตรฐานประเทศ
 โดยกรรมการวิชาการการกาหนดมาตรฐาน
• การกาหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ระบบคุณภาพ และการบริการ
• จานวนมาตรฐานที่ได้ประกาศใช้ 26897 มาตรฐาน
 (ณ เดือนกันยายน 2006)


                   ความสัมพันธ์ ทีซี่ - ทีซี่
สถาบันมาตรฐานตุรกี
ภาระกิจด้านต่างๆ
การมาตรฐาน (ต่อ)
•การดาเนินการในองค์การมาตรฐานระหว่างประเทศต่างๆ
 โดยกรรมการวิชาการตัวประกบ
• การทาหน้าที่เลขานุการใน 3 Technical Committees ได้แก่
 TC120/SC2 Tobacco, TC34/SC14 Dry fruit, TC122 Packaging
• เข้าร่วมเป็นสมาชิกในองค์กรมาตรฐานระหว่างประเทศ


                     ความสัมพันธ์ ทีซี่ - ทีซี่
สถาบันมาตรฐานตุรกี
ภาระกิจด้านต่างๆ
การปฏิบัติการทดสอบ
• มีห้องทดสอบเพื่อการให้การรับรอง 12 ห้องทดสอบ
• ครอบคลุมในสาขาไฟฟ้า อิเลคโทรนิค อาหาร ความร้อน
 วัสดุก่อสร้าง สารเคมี เครื่องจักร และสารเคมีที่ใช้ใน
 ห้องปฏิบัติการ
• ได้รับการรับรองจาก TURKAK (NAC ของประเทศตุรกี)
• ได้ลงนาม MRA กับ RvA (ประเทศเนเธอร์แลนดส์)
                      ความสัมพันธ์ ทีซี่ - ทีซี่
สถาบันมาตรฐานตุรกี
ภาระกิจด้านต่างๆ
การให้การรับรอง
• อนุญาตให้ผู้ผลิตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน TSE และ CE Mark
• กระบวนการให้การรับรองเป็นไปตาม TS EN 45011 และ
 TS EN 45004
• ให้การรับรองผู้ผลิตไปแล้วมากกว่า 3,000 บริษัท รับรองระบบ
 คุณภาพของผู้ผลิต 20,000 บริษัท


                     ความสัมพันธ์ ทีซี่ - ทีซี่
สถาบันมาตรฐานตุรกี
ภาระกิจด้านต่างๆ
การให้การรับรอง (ต่อ)
•ใบอนุญาตมีอายุ 3 ปี
• ผู้ประกอบการที่อยู่ต่างประเทศจะถูกตรวจ 1 ครั้งภายใน 3 ปี
• ผู้ประกอบการที่อยู่ในประเทศจะถูกตรวจปีละ 1 ครั้ง
                       ความสัมพันธ์ ทีซี่ - ทีซี่
สถาบันมาตรฐานตุรกี
ภาระกิจด้านต่างๆ
การให้การอนุญาตนาเข้า
• เป็นผู้ตรวจสอบสินค้านาเข้าที่ต้องเป็นไปตามข้อกาหนด
 ที่ได้ประกาศไว้
• ยอมรับผลทดสอบจากห้องปฏิบัติการที่ได้การยอมรับร่วม
• การดาเนินการในแต่ละสินค้าจะแตกต่างกันตาม Directive
 และการปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตาม Directiveนั้นๆ


                     ความสัมพันธ์ ทีซี่ - ทีซี่
การเริ่มต้นความสัมพันธ์ระหว่าง
สมอ.และสถาบันมาตรฐานตุรกี
• การประชุม JC ของไทยและตุรกี ครั้งที่ 3
• ช่องทางการเปิดตลาดของทั้งสองประเทศ
• สมอ.ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการตกลงความช่วยเหลือกัน
 ด้านการมาตรฐาน
• การลงนามใน MoU TISI-TSE เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2548                    ความสัมพันธ์ ทีซี่ - ทีซี่
Memorandum of Understanding
Between TISI and TSE
               ความสัมพันธ์ ทีซี่ - ทีซี่
Memorandum of Understanding
Between TISI and TSE
เนื้อหาหลักในความตกลงร่วม
1. การมาตรฐาน
1.1 แลกเปลี่ยนมาตรฐานระหว่างกัน
1.2 ประสานงานกันด้านการมาตรฐานระหว่างประเทศ
2. การรับรองและการจัดการคุณภาพ
จะให้ความช่วยเหลือแก่กันในด้านการรับรอง และการจัดการคุณภาพ
3. การแลกเปลี่ยนข้อสนเทศ
ทั้งสองฝ่ายจะแลกเปลี่ยนข้อสนเทศทางวิทยาศาสตร์ ฯลฯ
4. แลกเปลี่ยนผูเ้ ชี่ยวชาญ         ความสัมพันธ์ ทีซี่ - ทีซี่
  การกระชับความสัมพันธ์
ฝ่ายไทยเริ่มต้นขอหารือเพื่อให้ความตกลง
เป็นรูปธรรมมากขึ้น
เหตุผลการเข้าหารือ
1. การแลกเปลี่ยนมาตรฐาน
2. ความช่วยเหลือด้านการมาตรฐาน การมาตรวิทยาและการสอบเทียบ
3. การรับรองตาม TISI Mark, TSE Mark และ CE Mark
4. การขอรายละเอียดในกฎระเบียบทางวิชาการ
5. Approach Directives ทั้งเก่าและใหม่
6. ความร่วมมืออื่นๆ ภายใต้ MoU ฉบับนี้
                     ความสัมพันธ์ ทีซี่ - ทีซี่
  สาระสาคัญของการหารือ
ข้อตกลงที่เกิดขึ้นจากการหารือ
การมาตรฐาน
1. การส่งมอบมาตรฐานและเอกสารทางเทคนิค
• ความตกลงกันในการส่งมอบมาตรฐาน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
2. การมาตรฐานระหว่างประเทศ
• ความตกลงช่วยเหลือกันในเวทีการมาตรฐานระหว่างประเทศ


                     ความสัมพันธ์ ทีซี่ - ทีซี่
  สาระสาคัญของการหารือ
ข้อตกลงที่เกิดขึ้นจากการหารือ
การประเมินเพื่อความสอดคล้อง
   1. การร่วมกันตรวจเพื่อการรับรอง
• การจัดตั้งทีมการตรวจที่ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ทั้งสองหน่วยงาน
   2. การให้การรับรองด้านการบริการ
• TSE เสนอความช่วยเหลือและคาปรึกษาแก่สมอ.ในด้านการรับรอ
 ด้านการบริการ
3. การปฏิบัติตาม Directives
• TSE เสนอให้ความช่วยเหลือด้านการฝึกอบรม การให้คาปรึกษา
 เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้ตาม Directives ต่างๆ ความสัมพันธ์ ทีซี่ - ทีซี่
  สาระสาคัญของการหารือ
ข้อตกลงที่เกิดขึ้นจากการหารือ
การรับรองระบบคุณภาพ
• ความร่วมมือกันและความช่วยเหลือด้านระบบคุณภาพ
 และการรับรองด้านระบบคุณภาพ
                    ความสัมพันธ์ ทีซี่ - ทีซี่
  สาระสาคัญของการหารือ
ข้อตกลงที่เกิดขึ้นจากการหารือ
Joint working group
• การจัดตั้ง Joint working group เพื่อหารือความร่วมมือด้าน
 การมาตรฐานและเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้อง
                       ความสัมพันธ์ ทีซี่ - ทีซี่
  สาระสาคัญของการหารือ
ข้อตกลงที่เกิดขึ้นจากการหารือ
การแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญและข้อมูลการมาตรฐาน
• ทั้งสองฝ่ายเห็นด้วยในการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญและ
 ข้อมูลการมาตรฐาน
                      ความสัมพันธ์ ทีซี่ - ทีซี่
  สาระสาคัญของการหารือ
ความร่วมมือที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต
1. ช่องทางในการส่งสินค้าเข้าไปยังประเทศใกล้เคียง
2. การถ่ายทอดขั้นตอนปฏิบัติต่างๆ โดยเฉพาะกฎระเบียบทาง
  การค้าของประเทศตุรกีและประเทศในสมาคมยุโรป
3. การช่วยเหลือผู้ประกอบการที่พบปัญหาจากการส่งสินค้า
4. การจัดตั้ง Joint working group เพื่อให้ MoU ที่ตกลงกันเป็น
  รูปธรรมมากขึ้น


                       ความสัมพันธ์ ทีซี่ - ทีซี่
ความสัมพันธ์ ทีซี่ - ทีซี่            ความสัมพันธ์ ทีซี่ - ทีซี่
ขอบคุณ     ความสัมพันธ์ ทีซี่ - ทีซี่

								
To top