plagueoro

Document Sample
plagueoro Powered By Docstoc
					     Minnesota Department of Health
Plague
     Waraqaa waa’ee Baayooteereriisiim dhugaa hiimmtu/dubaatu             12/14/2005
     Pileegiin (Plague)
     Pileegiin maali (plague)?
     Pleegiin dhibee jarmiidhaan (bacteria)       •  Septiisemiik plague (dha’iicha jarmii
     uumaamu. Dhibee uumama keessatti karaa         (bacteria) kan dhiiga dhibsiisudha.
               bookee naannoo manaa        Dhibeen kuni baayee beekamaa miti.
               dhufu wallakan wallkan       Dhibee uumaa keessatii argaamu keessaa,
               kanamaa ciiniinan (rodents)    harka dhibba keessaa harka 20 dha.
               waan akka tafkii/taif (flea)  •  Niimoonik pileegii (Pneumonic plague)
      Taffkii/Taffii  dhufa. Bara jaarraa kudha     kan jedhamu dhibeen isa baayee
      gaagaa'ama    afuuri keessa (fourteen       cimaadha. Hata’u malee, uumaama
        qabdu     century) dhibee/gaagaa'ama     keessatti baayee xiqaatee argama. Kan
               biyaa keessatti karaabubbee     inni argaamus harka dhibba keessaa harka
     gudaaa sadii facca'ee nama harkaa sadii keessaa     14 gadiidha. Haata’uu malee jarmiin
     hark tokko haga harka walaakaa (one-third to      dha’iicha kana kan inni dhufuu danda’u
     one - half) lakoobsa nama baayee biyya lafaa      kara shoroorikeesiituu jedhamee
     keessa kan ajjeese, bakka gaagaamii kuni        amaanama. Kuni kan ta’uu dandaa’u
     dho'ee facaa'ettii.                   yamuu jarmii kuni somba namaatti
     Galaatoomni guddaan quliiqulinaa fi jiijiirama     galuudha. Kunis neuumoonia isa cimaa
     haala jiireenyootaf hata'u malee dha'iici kuni     dadaafiidhaan fida.
     dho'ee facaa'uudhaaf charaa inni har’a' qabu      Miiliikiitooni dhibee enumooniiki waan
     baayee xiqqaadha. Haata'u malee, waggaa         akka qaama nama gubuu, laphee nama
     tokko keessatti gara dha'iichoota 2,000 kan       dhukubsaachiisa, nama qufaasiisa, afuura
     ta'aaniitu biya lafaa hundaa keessa           nama kutuu fi dhiiga nama/furii dhiiga
     gal’meefaaman, kunis gara 15 kibbaa dhi'aa       nama tuffsiisa. Yoo walaansi
     Ameerikaatti (U.S.)                   antiibaaiootiiks nama kanaaf saa’atti 24
                                 keessatti hinkeenamuuf ta’e naamni ofi
     Dha'iichi bifa sadii qaba:               isa walaaluudhaan dadaafiidhan du’a.
                                 Dukkubsaatan dadaafiidha dhibee kanaaf
     •  Dha'iicha Buuboonik (bubonic plague)
                                 walaansa hinargaatu yoo ta’e harka 100
       dhibee baayee uumama keessatti kan
                                 keessa hark 100 ni du’u.
       bekameedha, Rakuun dhibee kana kan
       inni beekaamu harka dhibba keessaa         Miiliikiitooti dha’iicha neuumooniki erga
       harka 75- 97 ti. Mallaattooti isaa dada      abbichi jarmii kanaan dirame booda
       fiidhaan qaama nama gubuu, qabanaa'uu,       guyyaa tokko ykn lama keessatti
       dadhaabiina, dhukuubi namaitti           miiliikiiti isa argaama.
       dhagaa'amuu hiddi qamaa nama
       dhidhiita'uu ykn buubiosii (buboes).
Oromo
                Communications Office
                625 North Robert Street
                PO Box 64975
                St. Paul, MN 55164-0975
                (651) 201-4989
                www.health.state.mn.us
Pileegiin (Plague) – Fuula 2
Akkamitti dha’iicha kana              •  Jarmiin qil’eensa keessatti gadi dhiifame
argaachuu dandeesa?                   dhaa'iicha isa hamaa niimoonik
                            (pneumonic) uuma.
Namooni kan isaan dha’iicha bubon (bubonic)
jedhamu argaatan saa’ootii dhibee kanaan      •  Dhibeen niimoonik kuni nama irraa gara
qabaman irratti. Jarmiin kun tafkii/taffii irra     namaa itti darbuudhaan dhibee kana
kan argaman raamoo sillmii irratti ykn saa’ootii    daraan nama keessa facaasuu dandaa'a.
dhibee kanaan du’ani itti yeroo nafa isaaniitti   •  Dhibeen niimoonik jedhamu dhibee du'a
buu’aniidha.                      guddaa fiduudha.
                          •  Duka'uun dha'iicha dhibee niimoonik
Namooni gaagaama neumoonik (pneumonic)
                            sodaa fi naasuu guddaa uumata keessatti
coocoobtoota jarmii kana qabuun yoo
                            uumuu dandaa'a.
liqiimmsa dhibee kana argaachuu danda’an.
Coocoobtooti kuni namoota ykn horii mana
                          Miiliikiiti inni jalqabaa kan niimoonik
keessa dhibee kana qaban qil’eensa keeatti yoo   rukuuttaa isaan namoon baayee waan afuura
quufaan afuura isaani baafatanii dha. Haata’u
                          baayisani baafaachuu hindandeenyeef namooni
malee, yoo gaagaa’ama jarmii (plague bacteria)   kuni baayinaan ergaan takkaa erga dhibee
kana akka meeshoolii lolaati dhimma itti      kanaan qabanii guyaa tokko haga lamaatti gara
baa’ani qil’eensa keessatti gad-dhiisan dhiibeen  hoospiitala ykn mana wal’aansa itti fiigu.
kuni namaa qabuun isaa beekamaadha.        Yeroo sanatti jarmiin qil’eensa keessa hinjiru,
                          yoo dadaafiidhaan wal’aansa barbaachisa kuni
Dhibee/dha'iicha kuni namoota           hingodhamu yoo ta'e namni baayee dhibee
irraa si qabuu ni danda'a?             kanaan qabamee du'uu danda'a.
Eeyee- namoota dhibee kanaan qaban yammuu
qufa’ni qil’eensa keessatti goroora isaani yeroo  Balaa’an dha’iichaa ittifaamuu ni
gad-dhisan yoo qil’eensa wajiin liqimmsiite    danda’a?
dhibeen kuni si qabuu dandaa'a.          Yoo yaalii guddaa kitiibaata dhibee kana akka
                          inni nama hinqabne ittiisuuf qopheesuuf
Maaliif dha'iichi kuni meeshaa           godhame iyyuu bala’a dha’iicha kana ittiisuuf
shororikeessiitu ta'uu ni             kitiibaatiin keenamu hinjiru. Yoo namooni
danda'ama jedhamee yaadama?            namoota ykn horii’jarmii dha’iicha kanaan
Waggaa 60maaf dha'iichi akkaamiiti akka      qabaaman itti diraaman akka isaan
meeshaa ta'uu dandaa'amu xiinxalamaa ture.     hindhukubsaaneef antibyootiks (antibiotics) tu
Jaabaaniin yeroo Lola Aduunya II boombii itti   kenaamaaf- kunis yoo wal’aansi dadaafiidhaa
daha'iicha keese akka inni bookee qabaatuu fi   kenameefiidha.
bookeen immoo aka nama ciiniintuuf dhimma
ba'uudhaaf irra dedeebi'ani yaalii gudaa godhaa  Jarmiin (bacteria) yoo qileensa keessatti gadi
turan. Bara 1950 fi 1960 keessa Ameerikaa fi    dhiisan kan inni jiraachuu dandaa’u yeroo
biyya Soviet yunian (Soviet Union) jedhaamtu    saa’atti tokko gadi. Jarmooni kunis aaduun,
akkaata itti jarmii dha'iicha kana qil’eensa    ho’aa fi gogi isaan ajjeesa. Akkuma jarmii kana
keessatti gad-dhiisan uuman.            itti diraamteen saa’atti tokko isa duraa keessatti
                          dafftee yoo crra daftee uffata/hucuu qaama kee
Dha'iich meeshaa biyooloogiikaalii (biological)  irraa dhiqattee carraa dhibee kanaan
ta'uu ni dandaa'a. Sabaabii isaa:         dhukkubbsaachuu kee ni xiqeesiita, haata’u
 • Jarmii kana qil’eensa keessatti gad-      malee, dhibee kana ofi irra ittisuuf amma iyuu
   dhiisuudhan namooni lakkoobsa isaanii    wal’aansa atiibayootiks fudhachuu qabda.
   baayee ta'e akka isaan balaa kanaan
   gaagaa'aman godha.
Pileegiin (Plague) – Fuula 3
Dhibeen dha’iicha ofi irra ittiisuun        Maal godhu nara jira yoo ani tarii
ni danda’ama?                   gaagaa'ama dhaa'iicha
Dhibeen dha'iicha erga nama qabee         argaadheera ta'e?
miliikiiti/mallaatoon isa saa'atti 24 keessattii  Yoo gaagaa'ama dhaa'iichaatiin qabaamteeta
argaameeti wal’aanamuu qaba. Yoo          ta'e beekuu hindandeesu. Haata'u male, yoo
hinwal’aanamu ta'e dha;iichii niimoonik      dhibee kanaan qabaameera jetee yoo aamaante
(pneumonic) jedhamu dhibee nama ajjeeesuu     dadaafiidhaan dokktorii keetti hasaa'ii.
danda'uudha.                    Akkasumas sochii yookan waan nama
                          shakiisiisu naannoo kee keessatti yoo agarte
                          ta’e, akkasumasitti dabaalte, yoo jarmii
                          dhibeekana fidu akka meeshooliiitti dhimma
                          ba'amuuf jédamee yaadama jira ta'e namaa
                          seera naannoo keetti eegu itti barsiisi.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:5
posted:2/26/2011
language:English
pages:3