Docstoc

oromo_winter_2011_newsletter

Document Sample
oromo_winter_2011_newsletter Powered By Docstoc
					Oromo Child Care Newsletter January 2011    Xalayaa Oduu Eggumsa Ijoollee Amajjii 2011

                                     Volume 3 Issue 1
          Quality Child Care for Your              Winter/Spring
                                     2011
          Child……
          Quality child care looks like…..
                                     Quality Child 1
          1) Child care providers talk with children often   Care
           and at their own level.
          2) Parents and child care providers communicate    Durdurri    2
           daily about the children’s well-being.
          3) Child care providers are knowledgeable and     Training    3
           have been trained to care for children.
          4) The program space is clean and the child care
           provider has plans in place to keep children    Child Care   4
           safe and healthy.                 Licensing
          5) A variety of activities are planned throughout   Information
           the day that are interesting and right for each
           child.                    Eeggumsa Ijoollee Gaarii Ijool-
                    lee tessaaniiffi…..
                    Eegumsi ijoollee gaariin akkana fakkaata…..

                    1) Tajaajiltooti eeggumsaa ammaa amma ijoolleen
                     haasawu, akka ijoollee galutti.
                    2) Maatii ijoolleetiif tajaajiltooti eeggumsa ijool-
                     lee guyyaa hunda haala ijoollee irraa haasawu.
                    3) Tajaajiltooti eeggumsa ijoollee, akka ijoollee itti
                     kunuunsan beekkumsa gahaa qaban: Leenjii
                     isaan barbaachisus qaban.
                    4) Bakki ijoolleen itti eeggaman qulquluu dha, ta-
                     jaaltooti eeggumsaa sagantaa nagahaa fi
                     qulqulina qaban.
                    5) Taphoon adda addaa kan ijoolle gammachi-
                     iftuuf kan umrii isaanii waliin deemtu, guyyaa
                     hunda qopheeffama.

                                Resources for Child Caring 1
Xalayaa Oduu Eggumsa Ijoollee Amajjii 2011  Oromo Child Care Newsletter January 2011


     Tiksee Kijibaa (Durdurii)


 Duri Tikseen hola, kijiibuu jaallatu jira ture. Guyyaa tokko “Yeeyyii,
 “yeeyyii” jedhee hoola gidduu dhaabate iyyee. Jiraaatan ganda sanii iyya
 dhaga’ee birmachuuf ba’e. Garuu yeeyyiin hin jiruu. Tikseen sobuu isaa
 baranii gara hojii isaanitti deebi’an.

 Akka amala isaa guyyaa lammataa “Yeeyyii! Yeeyyii!” jedhee iyee, namnii
 hundii birmatee gama inni jiruutti fiigee bira ga’ee yoo ilaali hoolota na-
 gayaan dheedan malee homaa wanti mul’atu hin jiru. Namoonni birmachuuf
 dhufan gocha tiksee kanatti baayee aaranii gama dhuffanitti deebi’an.

 Guyyaa biro osoo Tikseen hin yaadin yeeyyiin dhugaan dhufee hoola giduu
 seene. “Waytii kana Tikseen “Yeeyyii! Yeeyyii! Yeeyyii” jedhee iyyinaan
 namni birmachuuf ba’e hin jiru, amala isaati jedhanii jalaa callisan, Yeeyyi-
 inis sodaa malee hoolota nyaatee fixe.

 Tiksen yeroo nagayaa kijibuu isaatin yerro rakko nama birmachuuf dhabe.

 “Badii isa dabretti gaabbee dhiifama gaafate lammaffaa akaa hin kijibne um-
 mataaf kakate.”
                             Resources for Child Caring 2
Xalayaa Oduu Eggumsa Ijoollee Amajjii 2011  Oromo Child Care Newsletter January 2011           East African Winter Trainings
            January to April 2011

            Content Area VI: Health and Safety and Nutrition

            Title:    Child Restraint System (Car Seats)
            Date:     Saturday, January 8th, 2011
            Time:     9:00am to 12:00pm
            Location   Higher Ground Academy
            Address:   1381 Marshall Ave
                   St.Paul, MN 55104
Content Area VI: Health and Safety and Nutrition
Title     First Aid
Date:     Saturday, March 19th, 2011
Time:     9:00am to 1:00pm
Location:   Higher Ground Academy
Content Area VI: Health and Safety and Nutrition
Title:    CPR
Date:     Saturday, March 26th , 2011
Time:     9:00am to 2:00pm
Location:   Higher Ground Academy
                              Resources for Child Caring 3
Xalayaa Oduu Eggumsa Ijoollee Amajjii 2011  Oromo Child Care Newsletter January 2011


       Child Care Licensing Information
      Odeefano hayyama Eegummsa Ijoollee
Hennepin County Child Care Licensing Orientation
Leenjii Eegumsaa Ijoollee kan naannoo Hennepin

Where:    Ridgedale Library
Date:    Tuesday, January 18th, 2011
Time:    1:00pm to 3:00pm
Address:   12601 Ridgedale Dr.
       Minnetonka, MN 55305
Phone:    612-348-3883

           Ramsey County Child Care Licensing Orientation
           Leenjii Eegumsaa Ijoollee kan naannoo Ramsey

           Where:    Bigelow Building
           Date:     Monday, January 10th, 2011
           Time:     6:30pm to 8:30pm
           Address:   450 Syndicate Ave. N.
           Phone:    651-266-5437

           Where:    Ramsey County Government Center-Room 9200C
           Date:     Wednesday, January 12th, 2011
           Time:     9:30am to 11:30am
           Address:   160 Kellogg Blvd
           Phone:    651-266-5437


                  Halima Wako
                  African Outreach Coordinator
                  Address:   2021 Hennepin Ave E
                            Suite#250
                        Minneapolis, MN 55413
                  Phone:    651-641-6671
                  Fax:     612-355-2235
                  Email:    hwako@resoucesforchildcare.org
                  Web:     www.resourcesforchildcare.org

                             Resources for Child Caring 4

				
DOCUMENT INFO