Docstoc

Deportation_Oromo_20revised

Document Sample
Deportation_Oromo_20revised Powered By Docstoc
					              Oromo: Qajeelfama:
       Odeeffannoo Wayyee Sodaa Biyya keessaa Ari’amuu
                   Translations Provided by St. Paul Public Schools

Ka darbamuu danda’u eenyu?
Green Caardii qabaachuun biyyaa ari’amuuraa nama hindandamachiisu. Namni lammi Yunaayitid Isteet (U.S.
citizen) hinta’in hunduu biyya keessaa ari’amuu nidanda’a., garuu namni lammummaa U.S. qabu biyya keessaa
ari’amuu hindanda’u. Namni lammi hinta’in(mit-lammi) jechuun nama biyya birraatti dhalatee lammi U.S.
hinta’in jechuudha. Daa’imummaarraa kaastee U.S. jiraatus darbamuurra hindandamattu.Namni tokko
daa’imummaarraa kaasee Yunaayitid Isteeti keessatti hoo ka guddate/guddate ta’e/taateree biyyaarraa
ari’amurraa jalaa nama hindandamachiisu.

Namni tokko maalif biyyaa ari’ama?darbama?
   Heeyyama /faqaada malee hoo U.S. seene/seente.
   Wanjala ykn badii wayii akka hojjate/hojjatte hojjachuun yoo ittimirkanaaye
   Badi hojjatee/hojjatee murtiin itti keenname galmeerra jiraachuu baatus ykn baleessaa mana murtii
    ijoolleetti hiika argatus.

Baleessaan nama biyyaa ariisisu gariin (garu kaniinirratti qofa ka hinmurtaayin hindhaabanne tahus)
    Cheeka hintaane badaa barreessuu
    Warraarratti (Haadha ykn abbaa manaa) ykn saahiba dubartii ykn dhiiraatti seeraa ittidabruu.
    Nama miidhuuf jecha dhokatanii deemuu ykn nama aarsuu,tuttuquu
    Konkolaataa/makiinaa kiraa fudhataniikireeffatanii yeroo itti deebisuu qabanitti deebisuu hoo
     baatan(makiinaa hatuu)
    Hojjii argachuuf ykn qaxaramuuf warqaa sobaa/kijibaa dhiyeesuu
    Poolisii ykn abbaa seeraatti waayee maqaa ofii sobuu ykn kijibuu
    Suuqii ykn istooraa waa hatuu
    Mana ykn istoora zarafuu cirachuu
    Waltumuu keessattuu meeshaa waraanatiin
    Intala jaalalleeteetii fuudhuuf jecha butuu
    Diraaga yknhashiisha itti fayyadamuu, gurguruu, amma fedhe xiqqaatus harkatti qabaachuu,
    Nama umriin 18tii gadi ta’e waliin qunamtii saalaa godhuu
    Gaangii(gang) waliin ta’anii badii hojjachuu
    Nama miidhuuf ykn ajjeesuuf sodaacisuu ykn dorsisuu

Qunnamtii saalaa:
Hiriyaa ykn jaalallee kee/tee ka umriin 18ii gadii waliin qunnamtii saalaa godhuu kee yoo seraan sitti murtaaye
biyya keessaa darbamta, yoo jaalalleen kee/tee qunnamtii godhuuf ka itti walii galte ta’us/taatus
Jaalallee teetiin/keetiin walii galtee qabaattanis, nama umriin isaa/isii 18tii gadi tayeen woliin qunnamtii saalaa
godhuun kee seera buttaatiin yoo sitti murtaayee nidarbamta.
Diraaga/ hashiisha:
Amma fedhe xiqqaa ta’us hoo manni murtii ijoollee ykn manni murtii nama jabaa akka diraaga(hashiisha)
qabdu, gurgurtu, ykn araada diraagaa(hashiishaa) qabdu sitti murtees biyya keessaa nidarbamta.

Yoo umriin kee 18tii gadi ta’ellee darbamu nidandeetta!
Seera cabsuun murtiin mana murtii ijoolleetti ta’e hedduun isaa sitti hinlakaawamu. Garuu, yoo yeroo
dheeradhaaf murtii ijoolee kana keesa ka jiraatu ta’e biyyarraa darbamuu dhabuun kee sodaachisaadha. Maaliif?
Sababni isaas yoo waggaa 21 dura balleessaa qabaatee eegachiisni siif godhame sirraa ka’e, wanjala cimaa,
wanjalaafi yakka murtiin nama gaheessa murtaaye sittis murtaaya, biyarraa darbamus nidandeetta ta’a.

Deportation
Yoo waggaa 18 guutte hoo maal godhuu qabda?
Iriikoordii wanjalaa hoo qabaate: abukaatoo baqataa atatamaan dubbisi!
Wanjalli wayii sirratti galmayee yoo kajiraatu taate dafiiti abukaatoo baqataatitti dubadhu.
Wanti godhamuu hinqabne: Wanti godhuu sirra hinjirre:
   Abukaato baqataatiin waliin dubbattu malee lammummaa argachuuf hiniyyatin. Sababni isaas rakkina
    biyyarraa si darbisiisu danda’u keessa of galchuu nidandeetta.

   Amma abokaatoo baqataa waliin mari’attutti U.S. ala, way bitachuuf jette sa’aatii gabaabaafis tayu gara
   Meeksikoo ykn kaanaadaatti akka hinbaane. U.Sii rakko tokko male bayuu nidandeeta taya ,garu
   oldeebi’uuf hindandayamu taya. Waarra daangaa biyyatti ittisuun qabamtee wabi male hidhaa turun
   nimala.Achirran yoosuu mana murti dhiyaattee fuultakkema U.S.irraa ari’amta.

Yaadadhu!
 Badii ykn wanjala ta’e amanuun biyya keessaa nama darbisiisuufi hiikkoo darbamurraa dandamachiisuus
namatti cufuu nimala.
Yoo wanjala ta’eef mana seera ijoollee, dubbii mana murtii ijoolleetti irra deddeebi’ame (extended juvenile
proceedings (EJJ)), mana murtiitti kai’imaatti (adult) hidhamte ykn kasasamte ta’e:
  1. Akka lammi biyya U.S. hinta’in abukaatoo keetitti ykn abukaatoo umaataaf dhabatetti himi.
  2. Odoo balleessaa kee hinamaniin dura abukaatoon kee waajira gargaarsa seeraa (legal assistance offices)
    warra maqaan isaan waraqaa kanarratti galmaayan akka sii yaamu gaafadhu.

Rakkinna jalaa bayuuf maal godhuu qabda?
   Seera hundattu buli. Taphumaafillee jettee seera hincabsin.
   Lammii U.S. ta’iitii (yoo seera guutte), warri keetis daddafanii akka lammii ta’an gargaari. Umriin kee
   18 odoo hinguutiin dura warri ati waliin jiraatu yoo lammii U.S. ta’an, atillee biyyanaa darbamuurraa
   dandamachuuf, yoosuu lammii U.S. ta’uu dandeetta.
   Jiruu keetif murtii qaroo murteefadhu. Yoo kana hingoone ta’e, jiruu kee biyya biraa ka afaan kee
   hindubbanne, firaafi hiriiyoota keetirraa fagaattee akka dabarsitu ta’uu nimala.Gargaarsa seeraa argachuuf warra armaan gadii kaniin qunnami:
In Ramsey County:
Immigrant Law Center of Minnesota: 651.641.1011
Centro Legal (Hispanics Only): 612.642.2890

In Hennepin County:
Legal Aid Society of Minneapolis: 612.332.1441
Volunteer Lawyers Network: 612.752.6655
Centro Legal (Hispanics Only): 612.642.1890


Waayee balleessaa ykn yakka keetii nama biraatti odoo hinhimin dura Abokaatoo Baqataa waliin
dubbadhu!
                   Immigrant Law Center of Minnesota
                   450 North Syndicate Street, Suite 175
                       Saint Paul, MN 55104
                    (P) 651.641.1011  (F) 651.641.1131
                    www.ilcm.org  oficinalegal@ilcm.org

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:5
posted:2/26/2011
language:
pages:2