Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

hg nou

VIEWS: 1,250 PAGES: 6

via - contacafe_club

More Info
									                 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 133/22.II.2011                       17

     HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
                             GUVERNUL ROMÂNIEI

                       HOTĂRÂRE
       pentru modificarea și completarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri
                   în domeniul protecției sociale
     În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și având în vedere dispozițiile art. III alin. (2) din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 108/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj
și stimularea ocupării forței de muncă,
     Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
  Art. I. — Normele metodologice de aplicare a Legii          cuprinse în declarațiile lunare privind obligațiile de plată a
nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și        contribuțiilor sociale, impozitului pe venit si evidența nominală a
stimularea ocupării forței de muncă, aprobate prin Hotărârea       persoanelor asigurate, prevăzute la titlul IX2 «Contribuții sociale
Guvernului nr. 174/2002, publicată în Monitorul Oficial al        obligatorii» din Legea nr. 571/2003, cu modificările și
României, Partea I, nr. 181 din 18 martie 2002, cu modificările     completările ulterioare, depuse de angajator, care se pun la
și completările ulterioare, se modifică și se completează după      dispoziția agențiilor pentru ocuparea forței de muncă electronic,
cum urmează:                               din sistemul informatic al Ministerului Finanțelor Publice.
  1. Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:         (4) În situația în care până la data de 31 decembrie 2010 nu
  „Art. 8. — (1) Persoanele prevăzute la art. 17 alin. (2) lit. a)   există întocmit carnet de muncă, dovada existenței unor
din lege se consideră că nu au reușit sau nu au putut să se       raporturi de muncă sau de serviciu până la data de
încadreze în muncă dacă fac dovada că în perioada de 60 de        31 decembrie 2010 se efectuează cu alte acte prevăzute de
zile de la data absolvirii s-au înregistrat la agențiile pentru     lege.
ocuparea forței de muncă județene sau a municipiului București        (5) În situația în care sunt identificate neconcordanțe între
ori la alți furnizori de servicii specializate pentru stimularea     conținutul adeverinței și informațiile din cuprinsul declarațiilor
ocupării forței de muncă, acreditați în condițiile legii sau care nu   prevăzute la alin. (3) depuse de angajator și/sau înscrisurile
se supun potrivit legii condiției de acreditare, în vederea medierii   efectuate în carnetul de muncă până la data de 31 decembrie
pentru încadrare în muncă.                        2010 ori se constată că angajatorul nu a depus potrivit
  (2) Dovada înregistrării la furnizorii de servicii specializate   prevederilor legale declarația lunară, agențiile pentru ocuparea
pentru stimularea ocupării forței de muncă, prevăzuți la alin. (1),   forței de muncă solicită în scris angajatorului corectarea
se face cu o adeverință eliberată de furnizori, prin care se       respectivelor documente și depunerea lor la agenția pentru
certifică data înregistrării persoanei în evidențele proprii.”      ocuparea forței de muncă în termen de 5 zile lucrătoare de la
  2. La articolul 18, alineatele (1)—(5) se modifică și vor      data primirii solicitării, cu excepția declarației lunare care se
avea următorul cuprins:                         depune potrivit titlului IX2 «Contribuții sociale obligatorii» din
  „Art. 18. — (1) În vederea certificării stagiilor de cotizare și a  Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare.”
stabilirii dreptului la indemnizație de șomaj, angajatorii au        3. La articolul 19, alineatul (4) se modifică și va avea
obligația de a elibera persoanelor cărora le încetează raporturile    următorul cuprins:
                                       „(4) Procedura privind declararea lunară de către angajatori
de muncă sau de serviciu o adeverință din care să rezulte baza
                                     a evidenței nominale a asiguraților și a obligațiilor de plată la
lunară de calcul al contribuției individuale la bugetul asigurărilor   bugetul asigurărilor pentru șomaj este cea stabilită la titlul IX2
pentru șomaj, stabilită potrivit titlului IX2 «Contribuții sociale    «Contribuții sociale obligatorii» din Legea nr. 571/2003, cu
obligatorii» din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu       modificările și completările ulterioare.”
modificările și completările ulterioare, pentru fiecare lună din       4. La articolul 191, alineatul (1) se modifică și va avea
ultimele 12 luni, înainte de data încetării raporturilor de muncă    următorul cuprins:
sau de serviciu, pentru care aceștia au reținut și au virat la        „Art. 191. — (1) Prin salariu de bază lunar brut pe ultimele
bugetul asigurărilor pentru șomaj contribuția individuală        12 luni de stagiu de cotizare, prevăzut la art. 39 alin. (2) lit. b) din
prevăzută la art. 27 din lege și au plătit contribuția datorată de    lege, se înțelege baza lunară de calcul al contribuției individuale
angajator prevăzută la art. 26 din lege, potrivit modelului       la bugetul asigurărilor pentru șomaj prevăzută la titlul IX2
prevăzut în anexa nr. 26, precum și, după caz, următoarele:       «Contribuții sociale obligatorii» din Legea nr. 571/2003, cu
  a) dacă înregistrează debite la bugetul asigurărilor pentru     modificările și completările ulterioare, pe ultimele 12 luni în care
șomaj;                                  s-a realizat stagiul de cotizare.”
  b) perioada pentru care nu s-au plătit contribuțiile la bugetul     5. La articolul 191, după alineatul (2) se introduc șase noi
asigurărilor pentru șomaj și suma aferentă acestei perioade;       alineate, alineatele (3)—(8), cu următorul cuprins:
  c) dacă se regăsesc în una dintre situațiile prevăzute la        „(3) Pentru persoanele fizice care au realizat venituri de
art. 34 alin. (2) din lege.                       natură profesională pentru care, potrivit prevederilor art. III din
  (2) Adeverința prevăzută la alin. (1) va conține și date cu     Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 58/2010 pentru
privire la perioadele în care s-a prestat activitatea, perioadele în   modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 și alte măsuri
care raporturile de muncă sau de serviciu au fost suspendate,      financiar-fiscale, aprobată prin Legea nr. 279/2010, cu
precum și data și motivul încetării acestora, date care se verifică   modificările ulterioare, s-a datorat și s-a plătit contribuția
și se certifică de agențiile pentru ocuparea forței de muncă pe     individuală de asigurări pentru șomaj, la determinarea sumei
baza înscrisurilor efectuate în carnetul de muncă, pentru        calculate prin aplicarea unei cote procentuale diferențiate în
perioadele până la data de 31 decembrie 2010, și pe baza         funcție de stagiul de cotizare, prevăzută la art. 39 alin. (2) lit. b)
informațiilor care se pun la dispoziția agențiilor pentru ocuparea    din lege, se vor avea în vedere veniturile determinate prin
forței de muncă de inspecția muncii, pentru perioade ulterioare     aplicarea asupra veniturilor realizate de persoanele asigurate
datei de 31 decembrie 2010.                       obligatoriu pentru activitățile desfășurate pe baza contractelor
  (3) Adeverința prevăzută la alin. (1) se verifică și se certifică  de drepturi de autor și drepturi conexe definite potrivit art. 7
în ceea ce privește datele referitoare la baza de calcul al       alin. (1) pct. 131 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și
contribuției individuale la bugetul asigurărilor pentru șomaj de     completările ulterioare, și/sau pe baza contractelor/convențiilor
agențiile pentru ocuparea forței de muncă, pe baza informațiilor     încheiate potrivit Codului civil a unui coeficient rezultat ca raport
  18               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 133/22.II.2011

între cota de contribuție individuală de asigurări pentru șomaj și     convențiilor încheiate potrivit Codului civil, perioadele în care
cota de contribuție datorată la bugetul asigurărilor pentru șomaj     s-au datorat și s-au plătit contribuțiile individuale de asigurări
potrivit legii, de către persoanele asigurate în baza contractului     pentru șomaj potrivit prevederilor legale constituie stagiu de
de asigurare pentru șomaj.                         cotizare în sistemul asigurărilor pentru șomaj, potrivit art. III
  (4) Începând cu declararea contribuțiilor sociale datorate       alin. (25) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 58/2010,
conform legii, potrivit titlului IX2 «Contribuții sociale obligatorii»   aprobată prin Legea nr. 279/2010, cu modificările ulterioare.”
din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare,      6. După articolul 20 se introduce un nou articol,
numărul de zile cu normă întreagă lucrate în lună, folosite la       articolul 201, cu următorul cuprins:
stabilirea stagiului de cotizare, pe baza informațiilor cuprinse în      „Art. 201. — (1) Obligația prevăzută la art. 41 alin. (1) lit. e)
declarațiile lunare privind obligațiile de plată a contribuțiilor     din lege se consideră îndeplinită în situația în care înștiințarea în
sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor      scris cu privire la apariția stării de incapacitate temporară de
asigurate, depuse de angajator, potrivit prevederilor legale, și      muncă în cazul persoanei beneficiare de indemnizație de șomaj
puse la dispoziția agențiilor pentru ocuparea forței de muncă,       se realizează prin transmiterea, în termen de 24 de ore de la
pe cale electronică, din sistemul informatic al Ministerului        data acordării concediului medical, a unei declarații pe propria
Finanțelor Publice, se calculează prin împărțirea numărului de       răspundere din care să rezulte seria și numărul certificatului de
ore efectiv lucrate în lună, în care se includ și orele suspendate     concediu medical, data acordării acestuia, numele medicului
în lună pentru incapacitate temporară de muncă suportată de        prescriptor și unitatea în care funcționează acesta, datele de
angajator, conform legii, la numărul de ore reprezentând timpul      identificare ale persoanei căreia i s-a eliberat certificatul de
normal de lucru, conform tipului de contract (8, 7 sau 6 ore).       concediu medical și adresa la care aceasta persoană va locui pe
Rezultatul obținut se corelează cu numărul de zile lucrătoare în      perioada valabilității concediului medical.
lună. În situația în care rezultatul obținut este egal cu numărul de      (2) Declarația pe propria răspundere prevăzută la alin. (1) se
zile lucrătoare în lună, stagiul de cotizare este egal cu o lună. În    poate transmite prin una dintre următoarele modalități de
situația în care rezultatul obținut este mai mic decât numărul de     comunicare: fax, poștă, e-mail sau prin depunerea acesteia la
zile lucrătoare în lună, la stabilirea stagiului de cotizare se iau în   agenția pentru ocuparea forței de muncă unde este înregistrată
considerare numai zilele cu normă întreagă lucrate în lună,        persoana beneficiară de indemnizație de șomaj, în numele
calculate potrivit modalității de calcul. În situația în care rezultatul  acestei persoane, de către un membru de familie sau, după caz,
obținut ca urmare a aplicării formulei este exprimat în fracțiuni de    de către o altă persoană.
zile cu normă întreagă lucrată în lună, orele care corespund unei       (3) Termenul de 24 de ore de la data acordării concediului
fracțiuni de zile cu normă întreagă lucrată în lună vor fi         medical prevăzut la art. 41 alin. (1) lit. e) din lege și la alin. (1)
considerate ca o zi cu normă întreagă lucrată în lună.           din prezentul articol se îndeplinește la sfârșitul zilei următoare
  (5) Pentru asigurații cu mai multe contracte individuale de      datei în care s-a acordat concediul medical, în situația în care
muncă, numărul de zile cu normă întreagă lucrate în lună,         aceasta nu este declarată zi nelucrătoare, sau în prima zi
folosite la stabilirea stagiului de cotizare, se obține prin        lucrătoare, în situația în care acordarea concediului medical s-a
însumarea numărului de zile cu normă întreagă lucrate în lună,       realizat în zilele declarate nelucrătoare, sau la împlinirea
folosite la stabilirea stagiului de cotizare, calculate conform      termenului.”
alin. (4), pentru fiecare contract individual de muncă.            7. La articolul 24, alineatul (3) se modifică și va avea
  (6) Prin excepție de la dispozițiile alin. (4) teza 1, pentru     următorul cuprins:
perioadele în care se aplică scutire de la plata contribuțiilor la       „(3) În cazul persoanelor cărora le-a încetat plata
bugetul asigurărilor pentru șomaj și constituie stagiu de cotizare     indemnizației de șomaj pentru motivul prevăzut la art. 44 lit. b)
fără plata contribuției, potrivit dispozițiilor legale, numărul de zile  din lege și care încheie un nou contract de asigurare, perioada
cu normă întreagă lucrate în lună, folosite la stabilirea stagiului    de cotizare realizată anterior acordării indemnizației de șomaj
de cotizare, se calculează cu formula: numărul de ore efectiv       se ia în calcul la realizarea stagiului minim de cotizare prevăzut
lucrate în lună, în care se includ și orele suspendate în lună       la art. 34 alin. (1) lit. a) din lege, în condițiile prevăzute la art. 371
pentru incapacitate temporară de muncă suportată de angajator       din lege.”
conform legii, la care se adaugă numărul de ore suspendate în         8. Articolul 25 se modifică și va avea următorul cuprins:
lună în temeiul art. 52 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 53/2003, cu      „Art. 25. — Prin refuz nejustificat, prevăzut la art. 44 lit. d) și
modificările și completările ulterioare, pentru care se beneficiază    e) din lege, se înțelege situația în care beneficiarul indemnizației
de scutire de la plata contribuțiilor sociale la bugetul asigurărilor   de șomaj nu acceptă soluțiile legate de încadrarea în muncă
pentru șomaj în condițiile legii, iar rezultatul se împarte la       sau, după caz, calificarea ori recalificarea sa, oferite pe baza
numărul de ore reprezentând timpul normal de lucru, conform        consilierii sau medierii, precum și situația în care nu a prezentat
tipului de contract (8, 7 sau 6 ore).                   dovada prevăzută la art. 41 alin. (12) din lege.”
  (7) Prin excepție de la dispozițiile alin. (4) teza 1, pentru       9. La articolul 433 alineatul (2), litera c) se abrogă.
perioada pentru care se aplică scutirea de la plata contribuției        10. La articolul 433 alineatul (2), litera e) se modifică și va
datorate de angajator la bugetul asigurărilor pentru șomaj în       avea următorul cuprins:
condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2010 privind       „e) declarație pe propria răspundere a angajatorului din care
reglementarea unor măsuri în vederea stimulării creării de noi       să rezulte că în ultimii 2 ani de la data angajării acesta nu a mai
locuri de muncă și diminuării șomajului în anul 2010, aprobată       fost în raporturi de muncă sau de serviciu cu persoana
prin Legea nr. 185/2010, numărul de zile cu normă întreagă         respectivă, nu avea obligația, potrivit legii, de a o angaja și a
lucrate în lună, folosite la stabilirea stagiului de cotizare, se     menținut raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanei
calculează cu formula: numărul de ore efectiv lucrate în lună, în     pentru o perioadă de 12 luni, pentru absolvenții care nu au
care se includ și orele suspendate în lună pentru incapacitate       beneficiat de prima prevăzută la art. 731 alin. (1) din lege. În
temporară de muncă suportată de angajator, conform legii, la        situația în care absolvenții au beneficiat de prima prevăzută la
care se adaugă numărul de ore suspendate în lună, conform         art. 731 alin. (1) din lege, condiția privind menținerea raporturilor
legii, în care nu se includ orele suspendate pentru incapacitate      de muncă sau de serviciu pentru o perioadă de 12 luni se
temporară de muncă suportată de angajator conform legii, iar        verifică pe baza informațiilor care se pun la dispoziția agențiilor
rezultatul se împarte la numărul de ore reprezentând timpul        pentru ocuparea forței de muncă de inspecția muncii.”
normal de lucru, conform tipului de contract (8, 7 sau 6 ore).         11. La articolul 54, alineatul (4) se modifică și va avea
  (8) Pentru persoanele care realizează venituri din drepturi de     următorul cuprins:
autor și drepturi conexe, definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 131     „(4) Pentru verificarea și acordarea sumei lunare cuvenite
din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare,    potrivit art. 80 din lege, precum și a scutirii de la plata contribuției
precum și pentru persoanele care realizează venituri din          prevăzute la alin. (3), angajatorii vor depune, potrivit prevederilor
activități profesionale desfășurate în baza contractelor/         legale, declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor
                  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 133/22.II.2011                             19

sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor        (3) Controlul asupra respectării condițiilor în care au fost
asigurate aferentă lunii respective, prevăzută la titlul IX2        încheiate convențiile se efectuează de către organele de control
«Contribuții sociale obligatorii» din Legea nr. 571/2003, cu        măsuri active din cadrul agențiilor pentru ocuparea forței de
modificările și completările ulterioare, iar la agenția pentru       muncă județene și a municipiului București, care au încheiat
ocuparea forței de muncă județeană, respectiv a municipiului        convențiile, respectiv de către organele de control măsuri active
București, un tabel nominal întocmit conform modelului prevăzut       din cadrul agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene
în anexa nr. 16, însoțit de copii de pe pontaj și de pe statul de      și a municipiului București, în a căror rază teritorială își au sediul
plată.”                                   și își desfășoară activitatea sucursalele și/sau punctele de lucru
   12. La articolul 60, alineatul (5) se modifică și va avea       ale unităților centrale, la solicitarea agențiilor pentru ocuparea
următorul cuprins:                             forței de muncă județene și a municipiului București care au
   „(5) Pentru verificarea și acordarea sumei lunare cuvenite       încheiat convențiile.”
conform art. 85 din lege, precum și a scutirii de la plata contribuției     16. La anexa nr. 15 punctul 2, litera d) se modifică și va
prevăzute la alin. (4), angajatorii vor depune, potrivit prevederilor    avea următorul cuprins:
legale, declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale,    „d) să depună, pentru verificarea și acordarea sumelor
impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate      cuvenite potrivit art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și
aferentă lunii respective, prevăzută la titlul IX2 «Contribuții sociale   completările ulterioare, potrivit prevederilor legale, declarația
obligatorii» din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările    privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe
ulterioare, iar la agenția pentru ocuparea forței de muncă         venit și evidența nominală a persoanelor asigurate aferentă lunii
județeană, respectiv a municipiului București, un tabel nominal       respective, prevăzută la titlul IX2 «Contribuții sociale obligatorii»
întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 20, însoțit de       din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și
copii de pe pontaj și de pe statul de plată, precum și, după caz, o     completările ulterioare, iar la agenția pentru ocuparea forței de
declarație pe propria răspundere dată prin reprezentantul legal al     muncă județeană, respectiv a municipiului București, tabelul
angajatorului, din care să rezulte că, în raport cu numărul de       prevăzut de lege în acest sens, însoțit de copii de pe pontaj și
angajați, angajatorul și-a îndeplinit obligația potrivit legii de a     de pe statul de plată;”.
angaja persoane cu handicap, respectiv că nu are, potrivit legii,        17. La anexa nr. 16, nota de subsol corespunzătoare
obligația de a angaja persoane cu handicap.”                celui de-al patrulea asterisc se modifică și va avea
   13. La articolul 61, alineatul (2) se modifică și va avea       următorul cuprins:
următorul cuprins:
                                        „****) Coloana 6 se completează cu sumele plătite absolvenților
   „(2) În cazul în care suma cuvenită este mai mare, diferența
                                      reprezentând elementele constitutive ale bazei de calcul al contribuției datorate
se recuperează prin intermediul agenției pentru ocuparea forței
                                      de angajator la bugetul asigurărilor pentru șomaj potrivit dispozițiilor titlului IX2
de muncă județene, respectiv a municipiului București, din
                                      «Contribuții sociale obligatorii» din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
bugetul asigurărilor pentru șomaj, în termen de 5 zile lucrătoare
                                      modificările și completările ulterioare.”
de la data de 1 a lunii următoare expirării termenului prevăzut de
                                        18. La anexa nr. 19 punctul 2, litera e) se modifică și va
lege pentru depunerea declarației privind obligațiile de plată a
                                      avea următorul cuprins:
contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a
                                        „e) să depună, pentru verificarea și acordarea sumelor
persoanelor asigurate aferentă lunii respective, prevăzută la
                                      cuvenite potrivit art. 85 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și
titlul IX2 «Contribuții sociale obligatorii» din Legea nr. 571/2003,
                                      completările ulterioare, potrivit prevederilor legale, declarația
cu modificările și completările ulterioare.”
                                      privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe
   14. La articolul 611, alineatul (1) se modifică și va avea
                                      venit și evidența nominală a persoanelor asigurate aferentă lunii
următorul cuprins:
                                      respective, prevăzută la titlul IX2 «Contribuții sociale obligatorii»
   „Art. 611. — (1) Pentru a beneficia de drepturi bănești lunare,
                                      din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și
acordate potrivit prevederilor legale sub formă de scutiri de la
                                      completările ulterioare, iar la agenția pentru ocuparea forței de
plata contribuției sau deduceri din contribuția pe care angajatorul
                                      muncă județeană, respectiv a municipiului București, tabelul
are obligația de a o plăti lunar la bugetul asigurărilor pentru
                                      prevăzut de lege în acest sens, însoțit de copii de pe pontaj și
șomaj, angajatorii care au încheiate convenții cu agențiile pentru
                                      de pe statul de plată, precum și, în situația încadrării în muncă
ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului
                                      a unor persoane cu handicap, în condițiile art. 85 din aceeași
București, au obligația de a depune, potrivit prevederilor legale,
                                      lege, o declarație pe propria răspundere dată prin reprezentantul
declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale,      legal al angajatorului din care să rezulte că în raport cu numărul
impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor           de angajați angajatorul și-a îndeplinit obligația, potrivit legii, de
asigurate aferentă lunii respective, prevăzută la titlul IX2        a angaja persoane cu handicap, respectiv nu are, potrivit legii,
«Contribuții sociale obligatorii» din Legea nr. 571/2003, cu        obligația de a angaja persoane cu handicap;”.
modificările și completările ulterioare, și documentele prevăzute        19. La anexa nr. 20, nota de subsol corespunzătoare
de lege pentru verificarea sumelor cuvenite, până la expirarea       celui de-al patrulea asterisc se modifică și va avea
termenului legal pentru depunerea declarației lunare.”           următorul cuprins:
   15. După articolul 611 se introduce un nou articol,
articolul 612, cu următorul cuprins:                      „****) Coloana 6 se completează numai pentru categoriile de persoane
   „Art. 612. — (1) În situația angajatorilor persoane juridice care   prevăzute la codurile A și B, cu sumele plătite acestor persoane reprezentând
au sucursale și/sau puncte de lucru, încheierea convențiilor în       elementele constitutive ale bazei de calcul al contribuției datorate de angajator
baza cărora se acordă, după caz, subvențiile deductibile,          la bugetul asigurărilor pentru șomaj potrivit dispozițiilor titlului IX2 «Contribuții
scutirile sau reducerile contribuțiilor datorate de angajator,       sociale obligatorii» din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările
efectuate în temeiul legii, se realizează între respectivii         și completările ulterioare.”
angajatori, denumiți în continuare unități centrale, și agențiile        20. Anexa nr. 26 se modifică și se înlocuiește cu anexa
pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a            care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
municipiului București, în a căror rază teritorială aceștia își au       Art. II. — Procedurile privind accesul la măsurile pentru
sediul.                                   stimularea ocupării forței de muncă, modalitățile de finanțare și
   (2) Subvențiile, scutirile și reducerile din contribuțiile la     instrucțiunile de implementare a acestora, aprobate prin
bugetul asigurărilor pentru șomaj se operează la nivelul unităților     Hotărârea Guvernului nr. 377/2002, publicată în Monitorul Oficial
centrale, care pot efectua regularizări între sumele datorate de      al României, Partea I, nr. 310 din 10 mai 2002, cu modificările
către sucursalele și/sau punctele lor de lucru și sumele pe care      și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
le are de recuperat pe seama acelor sucursale și/sau puncte de         1. La articolul 27, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
lucru care au dreptul la subvenții, scutiri și reduceri ale           „(3) Beneficiarii de indemnizații de șomaj sunt obligați să
contribuțiilor datorate, mai mari decât volumul acestora.          participe la programele de formare profesională organizate și
  20              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 133/22.II.2011

oferite de agențiile pentru ocuparea forței de muncă, precum și      Oficial al României, Partea I, nr. 1.038 din 28 decembrie 2006,
la examenul de absolvire a acestora și, după caz, la           cu modificările ulterioare, se modifică și va avea următorul
reexaminare, cu excepția situației în care, potrivit art. 41       cuprins:
alin. (11)—(13) din lege, nu au această obligație.”              „Art. 2. — Cota contribuției datorate de angajatorii prevăzuți
   2. La articolul 705, alineatul (4) va avea următorul cuprins:    la art. 7 din lege la bugetul asigurărilor pentru șomaj este cea
   „(4) Indemnizația de șomaj pentru o lună întreagă din        stabilită potrivit legii.”
perioada determinată la alin. (2) se calculează prin aplicarea        Art. IV. — (1) Prin sintagma „declarație lunară privind
procentului de 50% asupra valorii indicatorului social de referință    evidența nominală a asiguraților și a obligațiilor de plată la
al asigurărilor pentru șomaj și stimulării ocupării forței de muncă    bugetul asigurărilor pentru șomaj” din cuprinsul actelor
în vigoare la data angajării absolventului.”               normative care reglementează acordarea de drepturi bănești
   3. La articolul 99, alineatul (2) va avea următorul cuprins:     lunare sub formă de scutiri de la plata contribuției sau deduceri
   „(2) Pentru a beneficia de sumele cuvenite potrivit art. 80 din   din contribuția pe care angajatorul are obligația de a o plăti lunar
lege, aferente unei luni, angajatorii au obligația de a depune în     la bugetul asigurărilor pentru șomaj, precum și din cuprinsul
termenul prevăzut de lege declarația privind obligațiile de plată     convențiilor încheiate și aflate în derulare, începând cu
a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală    declararea de către angajatori a evidenței nominale a
a persoanelor asigurate aferentă lunii respective, potrivit        asiguraților și a obligațiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru
titlului IX2 «Contribuții sociale obligatorii» din Legea         șomaj aferente lunii ianuarie 2011, se înțelege declarația privind
nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, iar la     obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și
agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană, respectiv a      evidența nominală a persoanelor asigurate prevăzută la
municipiului București, următoarele documente:              art. 29619 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
   a) tabelul nominal întocmit conform modelului prevăzut în      modificările și completările ulterioare.
anexa nr. 16 la norme;                            (2) Prevederile art. I pct. 17, 18, 19 și 20 se aplică și
   b) pontajul și statul de plată pentru luna respectivă, în copie   convențiilor încheiate pentru acordarea măsurilor de stimulare a
certificată de angajator.”                        ocupării forței de muncă prevăzute la art. 80 și 85 din Legea
   4. La articolul 106, alineatul (2) va avea următorul cuprins:    nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și
   „(2) Pentru a beneficia de sumele cuvenite potrivit art. 85 din   stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și
lege, aferente unei luni, angajatorii au obligația de a depune în     completările ulterioare, aflate în derulare la data intrării în
termenul prevăzut de lege declarația privind obligațiile de plată     vigoare a prezentei hotărâri.
a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală      Art. V. — (1) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se
a persoanelor asigurate aferentă lunii respective, potrivit        abrogă Ordinul ministrului muncii, solidarității sociale și familiei
titlului IX2 «Contribuții sociale obligatorii» din Legea         nr. 405/2004 pentru aprobarea Procedurii privind declararea
nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, iar la     lunară de către angajatori a evidenței nominale a asiguraților și
agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană, respectiv a      a obligațiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru șomaj,
municipiului București, următoarele documente:              publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 765 din
   a) tabelul nominal întocmit conform modelului prevăzut la      20 august 2004, cu modificările și completările ulterioare.
anexa nr. 20 la norme;                            (2) Prevederile Ordinului ministrului muncii, solidarității
   b) pontajul și statul de plată pentru luna respectivă, în copie   sociale și familiei nr. 405/2004, cu modificările și completările
certificată de angajator;                         ulterioare, se aplică în continuare pentru declararea contribuțiilor
   c) declarație pe propria răspundere dată prin reprezentantul     obligatorii de asigurări pentru șomaj aferente veniturilor
legal al angajatorului, din care să rezulte că, în raport cu numărul   anterioare lunii ianuarie 2011, precum și pentru depunerea de
de angajați, angajatorul și-a îndeplinit obligația, potrivit legii, de  declarații rectificative a declarațiilor lunare aferente lunilor
a angaja persoane cu handicap, respectiv că nu are, potrivit       anterioare lunii ianuarie 2011.
legii, obligația de a angaja persoane cu handicap, în situația        Art. VI. — Începând cu declararea contribuțiilor sociale
angajatorilor care încadrează în muncă persoane cu handicap.”       datorate conform legii potrivit titlului IX2 „Contribuții sociale
   5. La articolul 115, alineatul (3) va avea următorul         obligatorii” din Legea nr. 571/2003, cu modificările și
cuprins:                                 completările ulterioare, informațiile cuprinse în declarațiile lunare
   „(3) Pentru a beneficia lunar, pe o perioadă de 6 luni, de      privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe
suma reprezentând reducerea contribuției datorate, calculată       venit și evidența nominală a persoanelor asigurate, depuse de
potrivit art. 62 alin. (3) din norme, angajatorii au obligația de a    angajator, potrivit prevederilor legale, se pun la dispoziția
deduce, în condițiile legii, această sumă și de a depune         agențiilor pentru ocuparea forței de muncă, pe cale electronică,
declarația lunară privind obligațiile de plată a contribuțiilor      din sistemul informatic al Ministerului Finanțelor Publice.
sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor       Art. VII. — Autoritățile și instituțiile publice furnizează gratuit,
asigurate aferentă lunii respective, potrivit titlului IX2 «Contribuții  în condițiile legii, datele și informațiile solicitate de Agenția
sociale obligatorii» din Legea nr. 571/2003, cu modificările și      Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă și unitățile care
completările ulterioare, până la expirarea termenului prevăzut      funcționează în subordinea sa, necesare, potrivit legii, pentru
de lege pentru depunerea acestei declarații lunare.”           stabilirea și acordarea indemnizației de șomaj și/sau a altor
   Art. III. — Articolul 2 din Normele metodologice de aplicare     drepturi bănești și măsuri de stimulare a ocupării forței de muncă
a Legii nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de    a căror finanțare se asigură din bugetul asigurărilor pentru
garantare pentru plata creanțelor salariale, aprobate prin        șomaj, precum și pentru constatarea și recuperarea sumelor
Hotărârea Guvernului nr. 1.850/2006, publicată în Monitorul        plătite fără temei legal din bugetul asigurărilor pentru șomaj.
                                PRIM-MINISTRU
                                 EMIL BOC
                                                 Contrasemnează:
                                          Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
                                                 Ioan Nelu Botiș
                                               Ministrul finanțelor publice,
                                               Gheorghe Ialomițianu


     București, 9 februarie 2011.
     Nr. 113.
                      MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 133/22.II.2011                                           21

                                                                                            ANEXĂ
                                                                                    (Anexa nr. 26 la norme)
Număr de înregistrare la angajator .................data .....................
                                          ADEVERINȚĂ

      A. Date de identificare a angajatorului:
         Denumire/Nume ..........................................
         Codul unic de înregistrare/Codul fiscal ...................
         Cod CAEN ................................................................
         Adresa .......................................................................
         Telefon/Fax ...........................................................
         E-mail/Pagina de internet .............................................
     B. Date privind plata contribuțiilor la bugetul asigurărilor pentru șomaj:
     B.1. Pentru doamna/domnul ............................................................, CNP ......................................., care se legitimează
cu BI/CI/Adeverința seria ...... numărul .................., salariată/salariat din data de .................., până la data de ....................., în
calitatea noastră de angajator, am reținut și virat la bugetul asigurărilor pentru șomaj sumele reprezentând contribuția individuală
în cota prevăzută de lege și contribuția datorată de angajator, după cum urmează:

                                                                                   Numărul de înregistrare
                               Documentul prin care se atesta                Document prin care se atestă
                                                  Suma reprezentând                          a declarației lunare
 Nr.  Luna și  Baza de calcul  Suma reprezentând    îndeplinirea obligației de plată a              îndeplinirea obligației de plată
                                                  contribuția datorată                    privind contribuțiile sociale, impozitul
 crt.  anul     (BC)     contribuția individuală   contribuției, numărul și data                 a contribuției, numărul
                                                   de angajator                        pe venit și evidența nominală
                                     acestuia                        și data acestuia
                                                                                a persoanelor asigurate validată

  1    2       3          4                5               6               7                   8
  1
 ...
 12
      N O T E:
     Se completează descrescător pentru maximum 12 luni de la data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu pentru
care angajatorul a virat la bugetul asigurărilor pentru șomaj sumele reprezentând contribuțiile prevăzute de lege.
     BC — baza lunară de calcul asupra căreia se aplică contribuția individuală în cota prevăzută de lege, determinată în
conformitate cu dispozițiile titlului IX2 „Contribuții sociale obligatorii” din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și
completările ulterioare.
     Coloana 4 se completează cu suma rezultată prin aplicarea cotei contribuției individuale la bugetul asigurărilor pentru
șomaj prevăzută de lege asupra bazei de calcul prevăzute la coloana 3.
     Coloana 6 se completează cu suma rezultată prin aplicarea cotei contribuției datorate de angajator, prevăzută de lege,
asupra sumei reprezentând baza de calcul, a contribuției datorate de angajator la bugetul asigurărilor pentru șomaj determinată
în conformitate cu dispozițiile titlului IX2 „Contribuții sociale obligatorii” din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările
ulterioare, pentru persoana respectivă.
     Pentru lunile pentru care angajatorul a încasat de la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene/Agenția Municipală
pentru Ocuparea Forței de Muncă București diferența dintre drepturile bănești cuvenite potrivit legii ca urmare a convenției încheiate
și suma reprezentând contribuția datorată de angajator, coloana 7 se completează cu numărul și data convenției încheiate.
     B.2. În calitatea noastră de angajator (Se completează varianta corespunzătoare.):
      nu înregistrăm debite la Bugetul asigurărilor pentru șomaj;
      pentru perioada .............................. nu s-a reținut și virat contribuția individuală în sumă totală de ....................... și plătit
contribuția datorată de angajator în sumă de ......................;
      ne regăsim în una dintre situațiile prevăzute la art. 34 alin. (2) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru
șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ........................ perioada ...................
    C. Date privind raporturile de muncă sau de serviciu ale salariatului:
    Actul în baza căruia a fost încadrat în muncă, număr și data .........................................................................................
    Data angajării .......................................
    Data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu ....................................................................................................
    Temeiul legal al încetării raporturilor de muncă sau de serviciu (articolul și actul normativ) .................................................
    Perioade pentru care raporturile de muncă sau de serviciu au fost suspendate*):
    Data de suspendare .................... data de încetare a suspendării ............... motivul suspendării**) .....................
    Sub sancțiunile aplicate potrivit legii penale falsului în declarații, declar că am examinat întregul conținut al prezentei
adeverințe și, în conformitate cu informațiile furnizate, o declar corectă și completă.

        Administrator/Director/Reprezentant legal,                                  Compartimentul ...................
          Numele, prenumele și funcția,                                      Numele, prenumele și funcția
                  (în clar)                                                (în clar)
            ....................................                               ...................................................
      *) Se completează pentru fiecare perioadă de suspendare.
      **) În cazul suspendării pentru incapacitate temporară de muncă se va specifica numărul de zile de concediu medical.
  22               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 133/22.II.2011

   ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
   ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL JUSTIȚIEI

                       ORDIN
 pentru aprobarea Normelor privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici
     Având în vedere Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Notarilor Publici nr. 222 din 3 septembrie 2010 pentru aprobarea
proiectului Normelor privind tarifele de onorarii ale notarilor publici, modificată și completată prin hotărârile Consiliului Uniunii
Naționale a Notarilor Publici nr. 261 din 13 octombrie 2010 și nr. 317 din 29 noiembrie 2010,
     având în vedere Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Notarilor Publici nr. 325 din 17 decembrie 2010, prin care se
propune ministrului justiției reglementarea onorariului privind procedura divorțului pe cale notarială,
     în conformitate cu dispozițiile art. 28 alin. 2 lit. c) din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, cu
modificările și completările ulterioare, precum și cu dispozițiile art. 28 alin. (3) din Regulamentul de punere în aplicare a Legii
notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 710/C/1995, cu modificările și
completările ulterioare,
     în temeiul art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu
modificările și completările ulterioare,

     ministrul justiției emite următorul ordin:
  Art. 1. — Se aprobă Normele privind tarifele de onorarii         Art. 3. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin se
pentru serviciile prestate de notarii publici, cuprinse în anexa      abrogă Ordinul ministrului justiției nr. 943/C/2005, publicat în
care face parte integrantă din prezentul ordin.              Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 263 din 19 aprilie
  Art. 2. — În fiecare birou notarial, Normele privind tarifele     2007, cu modificările și completările ulterioare.
                                       Art. 4. — Uniunea Națională a Notarilor Publici și Serviciul
de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici aprobate     profesii juridice conexe vor duce la îndeplinire dispozițiile
prin prezentul ordin vor fi ținute la loc vizibil și accesibil       prezentului ordin.
publicului, spre a putea fi consultate de către persoanele          Art. 5. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
interesate.                                României, Partea I.
                               p. Ministrul justiției,
                                 Lidia Barac,
                                secretar de stat
     București, 6 ianuarie 2011.
     Nr. 46/C.
                                                                    ANEXĂ

                                  NORME
                privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici
              CAPITOLUL I                   înscrisului sau pentru explicarea acestuia, dispozițiile alineatului
            Dispoziții generale                precedent nu sunt aplicabile.
                                        Art. 4. — (1) Pentru prevenirea evaziunii fiscale, notarul
  Art. 1. — (1) Onorariile pentru serviciile prestate de notarii
                                      public are obligația de a cere părților să declare valoarea
publici se stabilesc de către Consiliul Uniunii Naționale a        convenită în mod real pentru bunurile ce fac obiectul actelor sau
Notarilor Publici, cu aprobarea ministrului justiției.           procedurilor notariale, punându-le în vedere consecințele
  (2) Onorariile notariale se calculează cu respectarea         nedeclarării valorii reale a tranzacției. În cazul în care notarul
dispozițiilor art. 28 alin. (2) lit. c) din Legea notarilor publici și a  public are îndoieli cu privire la sinceritatea valorii declarate de
activității notariale nr. 36/1995, cu modificările și completările     părți, poate refuza întocmirea actului printr-o încheiere motivată.
ulterioare, denumită în continuare lege.                    (2) La actele și procedurile notariale care au ca obiect bunuri
  Art. 2. — (1) Pentru serviciile prestate, notarii publici au      mobile, onorariul se calculează prin aplicarea cotei procentuale
dreptul la:                                prevăzute în tarifele de onorarii, la valoarea declarată de părți,
  a) onorarii stabilite în sume determinate;               cu excepția cazurilor prevăzute în anexa nr. 1.
  b) onorarii graduale — pe tranșe și în cote procentuale — în        (3) Pentru autentificarea actelor care au ca obiect bunuri
raport cu valoarea determinată sau determinabilă a obiectului       imobile, onorariul se calculează la valoarea declarată de părți. În
actului. Onorariul gradual și procentual este datorat și dacă actul    cazul în care valoarea declarată de părți este inferioară valorii
este supus condiției sau termenului.                    din expertizele cu privire la valorile orientative întocmite în
  (2) La stabilirea onorariilor după criteriul valoric se vor      condițiile art. 771 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul
respecta tranșele și procentele menționate în anexele nr. 2 și 3.     fiscal, cu modificările și completările ulterioare, onorariul se va
  Art. 3. — (1) În cazul actelor complexe, care cuprind mai       stabili la această din urmă valoare.
multe operațiuni juridice, onorariul se stabilește pentru fiecare       Art. 5. — Onorariile se stabilesc și se încasează în lei.
operațiune în parte.                              Art. 6. — Tarifele de onorarii conțin scutiri și reduceri pentru
  (2) Dacă este necesar ca actul sau procedura notarială să       actele întocmite în scopul valorificării unor drepturi prevăzute de
cuprindă dispoziții sau anexe referitoare la întregirea înțelesului    legi speciale și de protecție socială, prevăzute în anexa nr. 5.

								
To top